Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012)."

Transkript

1 Kontakter med analytiker och media Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012). 1 Inledning Analytiker och media har en central roll på aktiemarknaden och det är viktigt att de har möjlighet att ta kontakt med bolaget och få tillgång till information som ger dem en bättre förståelse för förutsättningarna för bolagets verksamhet. Samtidigt är det viktigt att dessa kontaktas på ett korrekt sätt. Annars kan bolaget bryta mot informationsreglernas förbud att lämna selektiv information. I detta råd ges några synpunkter på hur olika problem i samband med kontakter med analytiker och media bör hanteras. Vidare diskuteras olika åtgärder för att minska risken för att kurspåverkande information läcker ut före offentliggörandet. Synpunkterna skall ses som rådgivande kompletteringar till regelverket. 2 Kurspåverkande information Den grundläggande regeln i informationsreglerna är den s.k. generalklausulen (Regelverk för emittenter 3.1.1) Bolaget ska så snart som möjligt offentliggöra information om beslut eller andra händleser och omständigheter som är av kurspåverkande natur. Med kurspåverkande natur avses i dessa regler information som i enlighet med nationell lagstiftning rimligen kan förväntas påverka priset på bolagets värdepapper. Syftet med denna regel är att alla intressenter på aktiemarknaden ska ha tillgång till samma information samtidigt. Av handledningstexten till denna punkt framgår dessutom att bolaget är skyldigt att behandla den kurspåverkande informationen konfidentiellt innan den offentliggörs. Således får den inte lämnas ut till analytiker, journalister eller andra vare sig enskilt eller i grupp om den inte samtidigt offentliggörs Vilken information kan då betraktas vara av kurspåverkande natur? Av svensk lag framgår att bolaget ska offentliggöra de upplysningar om sin verksamhet och värdepappren som är av betydelse för bedömning av kursvärdet på värdepappren. Att bedöma vad som är kurspåverkande får bedömas från fall till fall och vid tveksamhet får kontakt tas med börsen för råd även om den slutliga informationsgivningen alltid sker på bolagets ansvar. Bedömningen för vad som är kurspåverkande ska göras i förhållande till hela koncernens verksamhet och till de faktorer som har störst betydelse för värdet på bolaget. Detta kräver en god kännedom om bolagets verksamhet och de underliggande faktorer som kan tänkas påverka värderingen. Ytterligare en grund för bedömning är om liknande information tidigare har haft kurspåverkande effekt eller om bolaget vid tidigare tillfällen bedömt vissa beslut eller händelser som kurspåverkande. Detta innebär givetvis inte att det är omöjligt att ändra

2 gällande policy av när ett offentliggörande ska ske men olika hantering av likartad information ska om möjligt undvikas. Förväntas att påverka är också en central formulering. Den innebär att det inte är nödvändigt att det i efterhand går att avläsa en kurseffekt för att ett brott mot reglerna skall föreligga. Det räcker med att det är troligt att informationen har en sådan effekt. I efterhand kan ju kursen ha påverkats även av andra saker varför det kan vara svårt att härleda kurseffekten av den aktuella informationen. Gränsdragningen kräver gott omdöme och erfarenhet. I gränsfall bör informationen offentliggöras. Ett gränsfall föreligger t ex om det är olika meningar inom företagets ledningsgrupp eller styrelse. 3 Analytikerkontakter Analytiker använder sig ofta av möjligheten att ta kontakt med bolag för att få ta del av icke offentliggjord information för komplettera bilden av bolaget. Därigenom kan de få en bättre förståelse av förutsättningarna för bolagets verksamhet. Detta får dock inte leda till att bolaget lämnar kurspåverkande information selektivt. Det skulle inte bara bryta mot informationsreglerna utan bolaget riskerar dessutom att sätta analytikern i en svår situation med risk för att denna gör sig skyldig till brott mot marknadsmissbrukslagen (2005:377). Denna lag förbjuder nämligen någon att göra aktieaffärer eller råda någon att göra aktieaffärer om han/hon har fått tillgång till icke offentliggjord information som är ägnad att väsentligt påverka aktiekursen. Information av icke kurspåverkande slag kan alltså lämnas selektivt men bolaget skall inte känna att det måste lämna ut sådan information för att tillfredsställa analytikern utan det går givetvis att vänligt men bestämt att hänvisa och referera till bolagets vanliga offentliggjorda information. I analytikerkontakter får det t ex anses tillåtet att: påminna om tidigare lämnad information, rätta till missförstånd, räknefel och uppenbara tankefel samt tillhandahålla branschstatistik. Om bolaget samtidigt går ut med ett pressmeddelande är det naturligtvis tillåtet att lämna kurspåverkande information på ett analytikermöte, vare sig det är ett vanligt möte eller en telefonkonferens. Skulle det av misstag lämnas kurspåverkande information på ett sådant möte, t ex som svar på en oväntad fråga, skall ett pressmeddelande omedelbart gå ut. Självfallet kan en skicklig analytiker som får en bit information här och en bit där var och en i sig inte kurspåverkande pussla ihop dessa bitar med annan tillgänglig information så att de tillsammans påverkar hans bedömning av bolagets framtidsutsikter och därmed motiverad aktiekurs. Detta är en ofrånkomlig konsekvens av analytikerkontakterna och inget att säga om. Det är det som är analytikerns arbete. I analytiker- och mediakontakter bör också följande beaktas:

3 Om en analytiker fått viss information kan bolaget inte neka en annan analytiker eller en journalist samma information. Detta bör alltså ingå i bedömningen av om informationen kan lämnas ut. Bolaget skall vara berett att lämna samma information till media. Det är absolut förbjudet att ge analytiker eller journalister information i förväg om en kommande nyhet även om de lovar att inte publicera den före offentliggörande. Det finns inget som heter off the record. All information som delges en journalist måste betraktas som offentlig. Överväg att inbjuda media till analytikerkonferenser. Det kan vara en klok åtgärd för att minska risken för att sådana möten misstänkliggörs. Om media fått ställa frågor före konferensen kan de erbjudas vara med som enbart lyssnande eftersom deras frågor ofta har en annan karaktär än analytikernas. Analytiker skall behandlas rättvist och få tillgång till samma information vare sig de representerar en liten eller stor ägare eller analytikerfirma. Det förekommer att företag distribuerar analytikerrapporter. Det finns då stor risk för att detta tolkas som att bolaget sanktionerar vad som står i rapporten och därmed lämnar selektiv information. Det är bättre att istället hänvisa till respektive analysfirma. Ange t ex gärna dessa med namn på ansvarig analytiker självfallet efter tillstånd från vederbörande i företagets årsredovisning och på företagets hemsida. Överväg att webbsända analytikerkonferenser. 4 Kommentarer till analytikers vinstprognoser Om bolaget offentliggjort en resultatprognos har bolaget enligt reglerna påtagit sig ett ansvar för att justera prognosen då företagsledningen inser att prognosen inte håller. Sådana prognosjusteringar måste naturligtvis ske i form av pressmeddelanden (Börsens regelverk för emittenter 3.3.1). Det förekommer att bolag ringer runt för att få uppgift om analytikernas vinstprognoser. Detta är inte förbjudet men bolaget bör akta sig för att direkt eller indirekt uttrycka någon åsikt om den enskilda analytikerns prognos.om en analytiker vill ha information från bolaget om consensus -prognoser kan bolaget hänvisa till leverantör av denna information. Det förekommer att bolaget tycker att marknadens prognoser är orealistiska. Huvudalternativet är då naturligtvis att bolaget offentliggör en ny vinstprognos eller en oväntad och väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning (se vidare i handledningstexten till3.3.2). Om bolagets policy är att inte lämna prognoser bör det försöka ta reda på varför marknadens prognoser ligger snett, t ex genom att studera analytikernas rapporter. Om orsaken är att marknaden missuppfattat bolagets information skall bolaget, ifall avvikelsen kan anses vara kurspåverkande, omedelbart korrigera detta genom ett pressmeddelande, i mindre allvarliga fall kan korrigeringen göras i nästa rapport. Bolaget bör i sådana fall också se över rapporternas innehåll och struktur för att undvika att missförståndet upprepas. Bolaget får däremot inte kontakta

4 enskilda analytiker som avviker från marknadens bedömningar eftersom detta kan komma att bedömas som selektiv information. 5 Hur kan informationsläckor undvikas? Informationsläckor är i allmänhet ett resultat av slarv och bristande disciplin. Här följer några förslag till åtgärder för att minska riskerna för läckage: Gör klart för alla anställda som kan ha tillgång till icke offentliggjord kurspåverkande information minst en gång om året hur viktigt det är att de inte sprider denna information. Framhåll att slarv på denna punkt inte bara innebär att de kan göra sig skyldiga till brott mot marknadsmissbrukslagen utan också att bolaget kan skadas. Offentliggör årsbokslut och delårsbokslut så snart som möjligt. Då minskar den tid under vilken siffrorna kan läcka ut. Om verksamhetens omfattning ligger kraftigt över eller under föregående period och detta lätt kan inses av en stor del av de anställda, lokalbefolkningen eller annan utomstående bör bolaget överväga att offentliggöra saken. Det kan också krävas enligt regelverkets punkt Vid förhandlingar om företagsköp eller -försäljningar skall inte fler personer än absolut nödvändigt informeras. Dessa bör skriva på en tystnadsförbindelse i den mån detta inte tas om hand av deras anställningsavtal (se även börsens råd rörande loggbok). Vid större affärer kan det dock ofta inte undvikas att det blir många inblandade, speciellt under den senare delen av processen. Bolaget bör då överväga att lämna stegvis information eller att informera börsen så att handeln kan stoppas innan aktiehandeln i alltför stor utsträckning har påverkats av ett eventuellt informationsläckage (se vidarehandledningstext och 3.1.4). Ha en skriftlig informationspolicy (se nedan punkt 7). 6 Hantering av rykten och informationsläckor Det är ofta svårt att avgöra hur bolaget skall reagera på rykten och informationsläckor då sådana uppkommer. Några synpunkter: Ljug aldrig! Beakta börsens regler gällande informationsläckage (3.1.4). Där framgår att ett bolag omedelbart måste offentliggöra kurspåverkande information som läckt innan ett planerat offentliggörande. Bolaget kan svara: Vi har som policy att inte kommentera rykten. I så fall bör denna policy tillämpas konsekvent. Det går inte att i ett fall säga att uppgiften är osann och i ett annat ingen kommentar. Då tolkas det senare som en bekräftelse. Självklart går det inte att upprätthålla attityden inga kommentarer i alla lägen. Är ryktena skadliga för aktiemarknadens förtroende för bolagets informationsgivning eller kraftigt kurspåverkande bör bolaget göra ett klarläggande genom ett pressmeddelande (se även handledningstext till 3.1.4).

5 Vid förberedelser av viktiga beslut där risk för läckage föreligger bör bolaget ha beredskap att informera, t ex ett utkast till pressmeddelande. 7 Informationspolicy Börsnoterade bolag bör i enlighet med noteringskraven ha en skriftlig informationspolicy som skall hjälpa bolaget att hålla en god extern och intern informationskvalitet. Den skall dessutom vara utformad så att dess efterlevnad inte är beroende av en särskild person. Exempel på innehåll i en informationspolicy kan vara följande: Vilka personer som får uttala sig för bolagets räkning eventuellt med begränsning av område. Dessa personer måste vara väl informerade så att de inte lämnar felaktig information om t ex pågående förhandlingar. Riktlinjer för framtagande av pressmeddelanden, delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning. Genomförande av kapitalmarknadsdagar, press och analytikermöten. Genomförande av s k one-to-one meetings med dokumentation. Omarbetning, uppdatering och publicering av information på bolagets hemsida. Planering och genomförande av bolagsstämma. Rutiner för hur informationsgivning ska ske i samband med en informationsläcka. Företagets policy för analytikermöten inklusive medias deltagande. Att övrig personal skall hänvisa analytikerfrågor till dessa personer. Vilka synpunkter bolagets talesmän får lämna på utkast till analytikerrapporter (t ex bara rätta rena sakfel). Hur företaget skall reagera på rykten och informationsläckor under olika omständigheter. När bolaget skall gå ut med prognoskorrigeringar eller oväntade väsentliga resultatförändringar. Vilka händelser och beslut som föranleder pressmeddelanden. Formerna för bolagets informationsgivning, t ex vad som skall skickas till aktieägare, vilka som skall erhålla faxade pressmeddelanden samt hur bolagets hemsida skall användas. Företagets policy för analytikermöten inklusive medias möjlighet till deltagande. Vem på bolaget som kan kontaktas för frågor i anledning av offentliggjord information liksom vikten av att denna person skall finnas på plats efteråt.

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Författare Sören Öman är vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer