DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB"

Transkript

1 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2 NASDAQ OMX Stockholm AB NovaCast Technologies AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i NovaCast Technologies AB ("NovaCast") är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). NovaCast har undertecknat en förbindelse om att följa Börsens vid var tid gällande Regelverk. Börsen har genom härvid i bilaga fogad ansökan hemställt att disciplinnämnden med stöd av Regelverket skall meddela beslut om disciplinpåföljd beträffande NovaCast. NovaCast har bestritt yrkandet. I ärendet har den 29 juni 2010 muntlig förhandling ägt rum, varvid börsen företrätts av chefen för övervakningen Annika von Haartman, chefjuristen Magnus Billing och bolagsjuristen Andreas Blomquist samt NovaCast företrätts av verkställande direktören Hans Svensson, advokaten Göran Nyström och jur kand Emil Hedberg. I ärendet är klarlagt att NovaCast den 29 januari 2010 gjorde en framställning till Aktiemarknadsnämnden ("AMN") rörande bl.a. dispens från reglerna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden. AMN medgav i beslut den 1 februari 2010 undantag från nämnda regler. Beslutet offentliggjordes den 8 februari Den 4 februari 2010 offentliggjorde bolaget att styrelsen den 2 februari 2010 fattat beslut om en riktad kontant nyemission till det statliga bolaget Fouriertransform AB ("Pressmeddelandet"). Kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes den 5 februari 2010 ("Kallelsen"). I framställningen till AMN angavs att NovaCast inom kort skulle behöva erhålla ytterligare kapital för att hantera lånebelastningen och driften av verksamheten samt förbättra sin kapital-

2 2 struktur, varvid framhölls att Om inte detta sker riskerar bolaget inom kort att hamna i en obeståndssituation." För det fall att AMN ansåg att budplikt uppkomma genom en viss transaktion som bl.a. innefattade den riktade nyemissionen till Fouriertransform AB begärdes dispens varvid bl a framhölls den svåra ekonomiska situation som Bolaget befinner sig i...". I Pressmeddelandet angav NovaCast huvudsakligen följande i nu aktuellt avseende. "Bolaget behöver inom kort erhålla ytterligare kapital för att hantera lånebelastningen och driften av verksamheten samt förbättra dess kapitalstruktur. Med emissionen kan NovaCast tillgodose behovet av att snabbt öka kassan och stärka balansräkningen, för att även kunna fullfölja satsningar och större projekt kring framförallt Camitotekniken." I Kallelsen lämnades en förhållandevis ingående information om skälen till att emissionen skulle ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid bl a framhölls att NovaCast måste nu inom kort erhålla ytterligare kapital för att inte riskera att hamna i en besvärlig finansiell situation. I Pressmeddelandet uttalades således inte något om riskerna för en obeståndssituation eller om en besvärlig finansiell situation. Börsens anmärkningar tar till en början sikte på informationsgivningen om NovasCasts finansiella situation under den aktuella tiden. NovaCast har i denna del anfört följande. Den 29 januari 2010, den dag då dispensansökan till AMN ingavs, fanns det fortfarande inget beslut om nyemission och NovaCast kunde därför inte räkna med att kunna fullfölja samtliga sina åtaganden dvs inkluderande att även gå in i nya framåtriktade projekt. Det skall understrykas att någon obeståndssituation inte förelåg vid den här tidpunkten. Däremot förhöll det sig så att om ett större kapitaltillskott inte skulle erhållas inom den närmsta framtiden så skulle NovaCast ha kunnat hamna i en sådan situation. Därav formuleringen riskerar bolaget att inom kort... i dispensansökan till AMN. NovaCast hade dock goda förhoppningar att dispens skulle erhållas och ledningen förberedde därför en lösning som, givet att dispensansökan beviljades, skulle överbrygga den osäkra situationen. Så snart beskedet om beviljad dispens erhållits fattade styrelsen beslut om nyemission varvid, genom de befintliga kreditgivarna ALMI, Swedbank och Sparbanken 1826, en kortfristig projektfinansiering säkrades och erhölls i början av vecka 5. Projektfinansieringen var på 7 MSEK och innebar bl. a. att verksamheten kunde drivas vidare med oinskränkt kraft även för nya framåtriktade affärer. Den erhållna projektfinansieringen var enligt styrelsens bedömning

3 3 tillräcklig för att NovaCast rätteligen skulle kunna betala sina skulder under en tid tillräcklig för att säkra ytterligare finansiering. Vid tidpunkten för Pressmeddelandet hade således dispens från budplikten beviljats, beslut om nyemission fattats och den ovan nämnda kortfristiga finansieringen erhållits. Den likvida situationen var därmed inte alls av samma karaktär som vid tidpunkten för NovaCasts ansökan till AMN och styrelsen ansåg sig kunna utgå från att bolagsstämman skulle godkänna det av styrelsen fattade emissionsbeslutet. Genom underhandskontakter med de största aktieägarna hade nämligen NovaCast förvissat sig om stöd från ägare representerande 43,2 procent av kapitalet och 72,9 procent av rösterna i bolaget. Mot bakgrund härav, och i ljuset av i vilken utsträckning aktieägarna historiskt sett brukat delta på NovaCasts stämmor, rådde det knappast något tvivel om att stämman skulle godkänna styrelsens beslut. Något skäl att vid denna tidpunkt uttrycka en fara för framtida obestånd fanns därmed inte på grund av de snabba och kraftfulla åtgärder som vidtagits av styrelsen. Mot denna bakgrund gjorde styrelsen bedömningen att det skulle ha varit felaktigt och vilseledande att vid tidpunkten för Pressmeddelandet påstå att NovaCast riskerade att inom kort hamna i en obeståndssituation. Enligt Nova- Casts mening är informationen i Kallelsen i sak densamma som i Pressmeddelandet. Disciplinnämnden får för egen del anföra följande i denna del av ärendet. När ett bolag hamnar i finansiella svårigheter är informationsgivningen av särskilt stor betydelse. Disciplinnämnden noterar att framställningen till AMN 29 januari 2010 i och för sig inte var avsedd som börsinformation men att NovaCast hade att räkna med att relevanta delar av framställningen skulle bli allmänt kända i och med att AMN:s beslut offentliggjordes. Enligt framställningen till AMN skulle bolaget riskera att inom kort hamna i en obeståndssituation, om inte ytterligare kapital tillfördes. Den 4 februari 2010 hade bolaget fått ett kortfristigt lån och dispens av AMN som gjort det möjligt att besluta om nyemission, och bolaget ansåg sig ha säkert underlag för uppfattningen att nyemissionen skulle komma att godkännas av extra bolagsstämma. Risken för obestånd ansågs därför undanröjd. Under angivna förhållanden kan enligt disciplinnämndens mening den omständigheten att någon risk för obestånd ej nämndes i Pressmeddelandet inte anses innebära att informationen var vilseledande eller så otydlig att den kommer i konflikt med börsreglerna (punkt i Regelverket). Informationen i Pressmeddelandet skilde sig emellertid även från den information som lämnades i den dagen därefter utfärdade Kallelsen. Informationen i Kallelsen var betydligt utförligare, något som får ses mot bakgrund av att det rörde sig om en mycket stor riktad emission till betydande underkurs. Den förut citerade allmänt hållna meningen i Kallelsen om att bolaget inom kort måste erhålla ytterligare kapital för att inte riskera att hamna i en besvärlig fi-

4 4 nansiell situation återfinns inte i Pressmeddelandet. I detta angavs emellertid som motiv till nyemissionen att ytterligare kapital inom kort behövdes bl.a. för att hantera lånebelastningen och driften av verksamheten. Härav kunde man otvivelaktigt dra slutsatsen att bolaget riskerade att hamna i en besvärlig finansiell situation utan ytterligare kapital. Även om det skulle ha varit önskvärt att informationen i dessa båda dokument, som utgavs från NovaCasts sida med endast en dags mellanrum, hade varit enhetlig, anser disciplinnämnden att skillnaden mellan dem inte är av den arten att NovaCast av det skälet kan anses ha gjort sig skyldig till vilseledande eller otydlig information. Som förut berörts hade NovaCast emellertid anledning att räkna med att den information som den 29 januari 2010 lämnats i framställningen till AMN skulle komma att offentliggöras. Denna information kan sägas ha varit överspelad när den genom AMN:s försorg offentliggjordes den 8 februari Särskilt med hänsyn till att bolaget hade använt starka ord i framställningen hade bolaget därför i detta läge även med beaktande av den information som bolaget helt nyligen hade lämnat skäl att överväga ytterligare informationsinsatser för att motverka förvirring och felaktiga slutsatser inom aktiemarknaden. Den omständigheten att sådana insatser inte kom till stånd kan emellertid inte i sig anses innebära ett åsidosättande av börsreglerna och innefattas för övrigt inte heller i börsens anmärkningspåstående. Börsen har vidare lagt NovaCast till last att Pressmeddelandet publicerades först den 4 februari 2010 trots att styrelsens beslut om emissionen fattades redan den 2 februari och sådan information skall offentliggöras så snart som möjligt (jfr punkterna och i Regelverket). Om styrelsebeslutet inte kunde offentliggöras omedelbart borde NovaCast ha vänt sig till börsen. NovaCast har i denna del anfört: Fouriertransform hade ställt flera villkor för att acceptera nyemissionen, däribland att Fouriertransform inte drabbades av budplikt men också att en due diligence-undersökning slutfördes utan anmärkning. När NovaCasts styrelse den 2 februari 2010 tog ställning till frågan om nyemission återstod vissa moment i due diligence-undersökningen. Styrelsen uppdrog åt NovaCasts verkställande direktör att bevaka att alla villkor blev uppfyllda. Styrelsens avsikt var att dess beslut inte skulle vara definitivt innan så hade skett. Fouriertransform hade nämligen motsatt sig att nyemissionen offentliggjordes innan alla villkor uppfyllts och det därmed stod klart att nyemissionen skulle kunna genomföras. NovaCast fick kl den 3 februari besked om att due diligence-undersökningen hade slutförts och att samtliga villkor från Fouriertransform därmed var uppfyllda. På morgonen följande dag gick NovaCast ut med Pressmeddelandet. NovaCast hade på ett tidigt stadium informerat börsen om förhandlingarna med Fouriertransform och redan den 7 januari fått beskedet att planerna på nyemissionen inte behövde tillkännages innan det förelåg en överenskommelse med Fouriertransform.

5 5 Disciplinnämnden anmärker att det i praktiken är mycket vanligt att det vid tiden för ett styrelsebeslut återstår vissa moment som måste fullgöras innan styrelsebeslutet kan bli gällande och att det uppdras åt verkställande direktören att ombesörja att sådana åtgärder vidtas. Detta bör i så fall uttryckligen anges i styrelsebeslutet, något som också får anses vara allmän praxis. I den mån så har skett kan styrelsebeslutet oavsett dateringen inte anses meddelat innan samtliga förutsättningar är uppfyllda. I förevarande fall gjordes enligt NovaCasts uppgifter inte något uttryckligt förbehåll i styrelsebeslutet för de återstående åtgärder som behövde vidtas. Enligt sin lydelse var således styrelsebeslutet definitivt i och med att det hade fattats. Utgångspunkten måste vara att ett i behörig ordning justerat protokoll från ett bolagsorgan äger vitsord i fråga om beslutets innehåll. Det anses emellertid att det i efterhand går att föra bevisning av utfyllande karaktär som visar vad bolagsorganet avsett (se t ex rättsfallet NJA 1990 s.286). NovaCast har inför disciplinnämnden förebragt viss bevisning som otvivelaktigt gör det sannolikt att styrelsebeslutet var avsett att ha den innebörd som bolaget hävdat, nämligen att nyemissionsbeslutet inte skulle vara definitivt förrän samtliga förutsättningar för beslutet var uppfyllda. Disciplinnämnden anser sig därför böra utgå från att beslutet skall uppfattas på detta sätt. Med denna utgångspunkt var det godtagbart att bolaget, som på kvällen den 3 februari erhöll besked om att samtliga förutsättningar var uppfyllda, offentliggjorde styrelsebeslutet följande dag. Bolaget kan visserligen kritiseras för att styrelsebeslutet inte blev korrekt formulerat, men detta förhållande saknade som sådant betydelse för aktiemarknaden. Trots att NovaCasts förfaranden under den aktuella tiden således inte går fria från anmärkningar anser sig disciplinnämnden sammanfattningsvis inte kunna hävda att bolaget åsidosatt Regelverket. Disciplinnämnden låter bero vid vad som förekommit i ärendet. På disciplinnämndens vägnar Johan Munck I nämndens avgörande har deltagit f d justitierådet Johan Munck, direktören Hans Mertzig, direktören Carl Johan Högbom, civilekonomen Ragnar Boman och advokaten Wilhelm Lüning.

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel vid NASDAQ

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015-02-01 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att

Läs mer

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Servage AB brutit mot reglerna i noteringsavtalet, m.m. DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5 SwedSec AB Licenshavaren Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 NASDAQ OMX Stockholm AB Danske Bank Handlaren Danske Bank A/S är deltagare i handeln (medlem) vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ).

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Den ökade aktiviteten på aktiemarknaden under år 2014 återspeglas tydligt i Aktiemarknadsnämndens verksamhet. Nämnden gjorde mer än ett uttalande i veckan, avgjorde

Läs mer

Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner?

Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner? Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner? Av Ragnar Boman Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner? I den allmänna debatten framförs ibland kritik av innebörd att den självreglering som Aktiemarknadsnämnden

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

hedgestrukturer över tid

hedgestrukturer över tid Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen samt olika program- och hedgestrukturer över tid Av Klaes Edhall & Emil Boström Inledning Aktiemarknadsnämnden

Läs mer

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 1 Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 Bakgrund AktieTorgets disciplinkommitté har från AktieTorget erhållit en skriftlig anmälan med begäran om att disciplinkommittén

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

elande - pressmeddelande - pressmeddela

elande - pressmeddelande - pressmeddela elande - pressmeddelande - pressmeddela 1998-12-03 Prosolvia får betala vite Stockholms Fondbörs Disciplinnämnd har beslutat att ålägga Prosolvia att betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter totalt

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Den svenska takeover-regleringen ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemarknadsnämnden

Den svenska takeover-regleringen ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemarknadsnämnden Den svenska takeover-regleringen ett samspel Den svenska takeover-regleringen ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemarknadsnämnden Av Göran Nyström & Erik Sjöman Översikt över takeover-reglernas utveckling

Läs mer

Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Ds 2012:37 Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2013 T 2938-12 KLAGANDE Dickson & Co. AB, 556612-9234 Fiskmyrevägen 12 134 63 Ingarö Ombud: Advokat TD och jur.kand. ER MOTPARTER

Läs mer

Aktiemarknadsnämnden 25 år

Aktiemarknadsnämnden 25 år Aktiemarknadsnämnden 25 år Av Johan Munck Aktiemarknadsnämnden 25 år Den struktur som gäller för självregleringen på aktiemarknaden i Sverige är inte resultat av någon logisk nödvändighet utan har delvis

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Av advokaten URBAN BÅVESTAM * Om styrelseledamöterna och den verkställande direktören i ett aktiebolag

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse 2006-01-27 BESLUT Styrelsen för FI Dnr 05-7456-309 Custodia Credit AB (publ) Amiralsgatan 17 211 55 MALMÖ Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse Finansinspektionens beslut 1. Med stöd

Läs mer

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>>

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>> Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd Beslut från 1997 >>> Förord Fastighetsmäklare måste enligt gällande lagstiftning vara registrerade hos tillsynsmyndigheten, Fastighetsinspektionen (FMI), tidigare Fastighetsmäklarnämnden

Läs mer

Omvandling och återbetalning av aktieägartillskott

Omvandling och återbetalning av aktieägartillskott Omvandling och återbetalning av aktieägartillskott Beskattningskonsekvenser och förutsebarheten Magisteruppsats inom skatterätt Författare: Christian Eklund Handledare: Björn Westberg Framläggningsdatum

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer