DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB"

Transkript

1 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ). HQ har undertecknat en förbindelse om att i huvudsak följa Börsens vid var tid gällande regelverk för emittenter ( Regelverket ). Den 19 oktober 2010 beviljade börsen en ansökan från HQ om avnotering och beslutade att sista handelsdag för bolagets aktier på Börsen skulle vara den 26 november HQ hade vid den i detta ärende aktuella tiden de helägda och onoterade dotterbolagen HQ Bank AB och HQ Fonder Sverige AB ( HQ Fonder ). Tillståndet för HQ Bank att bedriva bankverksamhet återkallades av Finansinspektionen den 28 augusti Sedan de båda nämnda dotterbolagen avyttrats bedriver HQ numera inte någon egentlig verksamhet. Börsen har hemställt att disciplinnämnden med stöd av Regelverket skall meddela beslut om disciplinpåföljd beträffande HQ. Börsens ansökan (utan bilagor) fogas vid detta beslut. I ärendet har den 6 december 2010 muntlig förhandling ägt rum, varvid börsen företrätts av övervakningschefen Annika von Haartman, bolagsjuristen Andreas Blomquist och chefen för bolagsövervakningen i Stockholm Patrik Hellgren samt HQ företrätts av advokaten Jonas Bergh och jur kand Sandra Broneus. Dessutom har under sammanträdets senare del förutvarande koncernchefen i HQ Stefan Dahlbo varit närvarande. Dröjsmål med information om avveckling av HQ:s tradingportfölj Av handlingarna framgår att styrelsen för HQ den 17 maj 2010, beslutade att forcera avvecklingen av dotterbolaget HQ Banks tradingportfölj. HQ gav inte offentlighet åt detta beslut

2 2 förrän den 26 maj 2010, då bolaget före börsens öppnande publicerade ett pressmeddelande, av vilket det framgick att HQ hade för avsikt att forcera avvecklingen av tradingverksamheten samt att genomföra en garanterad nyemission. Börsen har gjort gällande att HQ hade bort säkerställa att aktiemarknaden omgående fick del av det beslut som styrelsen fattade kring avvecklingen av tradingportföljen i samband med styrelsemötet den 17 maj 2010 eftersom beslutet var av kurspåverkande natur. Med hänvisning till att avvecklingen av tradingportföljen hade diskuterats vid ett styrelsesammanträde den 15 april 2010 fanns det enligt börsen skäl att redan då offentliggöra att diskussioner i ämnet pågick. HQ har invänt att den forcerade avveckling som initierades den 17 maj 2010 egentligen var ett beslut att forcera en redan tidigare kommunicerad avvecklingsprocess. I ett pressmeddelande redan den 18 oktober 2007 med rubriken HQ ombildar Tradingverksamheten till en Hedgefond, aviserade HQ att man avsåg att ombilda sin tradingverksamhet till en hedgefond. I bokslutskommunikén för 2007 som offentliggjordes den 31 januari 2008 uppgav bolaget (s. 2) att det pågick ett arbete med att avveckla Tradingen i dess nuvarande form. Dessutom har HQ framhållit att det var omöjligt att förutse de ekonomiska konsekvenserna av den forcerade avvecklingen redan den 17 maj 2010 och att en information till aktiemarknaden vid den tidpunkten därför hade blivit ofullständig. Disciplinnämnden noterar att det av protokollet från styrelsemötet den 17 maj 2010 framgår att den forcerade avvecklingen avsågs ske genom att vissa positioner omedelbart skulle stängas, vilket bedömdes kunna medföra en negativ resultateffekt om ca mkr, och genom att resterande positioner successivt skulle avyttras, vilket bedömdes kunna ge ett negativt resultatutfall om ca mkr. Den forcerade avvecklingen var således förenad med betydande risker på kort sikt, något som också påpekades i pressmeddelandet den 26 maj Den information som HQ tidigare hade lämnat rörande tradingportföljens avveckling tog inte sikte på en forcerad avveckling utan på en avveckling under mera ordnade former. Även om inte konsekvenserna av den forcerade avvecklingen fullt ut kunde förutses redan den 17 maj 2010 råder det med hänsyn till de betydande förlustriskerna inte något tvivel om att det beslut som styrelsen fattade nämnda dag var av kurspåverkande natur. Sådan information skall enligt punkt i regelverket offentliggöras så snart som möjligt. Det innebar därför en avvikelse från Regelverket att HQ dröjde med att lämna information i ämnet till den 26 maj Även med beaktande av att kursen på aktierna i HQ oavbrutet föll från den 15 april 2010 då även delårsrapport för det första kvartalet publicerades till den 26 maj 2010 anser sig nämn-

3 3 den inte ha tillräckligt starkt underlag för att hävda att information borde ha lämnats redan om att vissa diskussioner rörande avvecklingen hade inletts vid styrelsemötet den 15 april Orsakerna till avvecklingen av tradingportföljen I sitt pressmeddelande den 26 maj 2010 angav HQ en intensifierad finansiell oro som lett till markant förändrade marknadsförhållanden som orsaker till att styrelsen hade fattat beslut om att genomföra en forcerad avveckling av tradingportföljen. Även om denna åtgärd skulle medföra betydande förluster på kort sikt var enligt pressmeddelandet styrelsens bedömning att åtgärden påtagligt skulle komma att sänka den totala risknivån. Det angavs att sedan den forcerade avvecklingen inletts förlusten på tradingverksamheten fram till dagen för pressmeddelandet uppgick till ca 200 mkr men att det fanns risk för ytterligare förluster. Av handlingarna framgår att Finansinspektionen genom en skrivelse den 30 april 2010 hade uppmanat HQ att återigen stresstesta sina marknadsrisker och ifrågasatt HQ Banks hantering av marknadsrisker samt meddelat att en separat undersökning om HQ Banks hantering av sådana risker skulle inledas. Dessutom framgår det att även SEB hade haft synpunkter på tradingportföljens storlek och innehåll och framfört ett krav på att HQ skulle genomföra åtgärder fram till halvårsskiftet som minskade HQ Banks upplevda risk, antingen genom att minska portföljens storlek eller genom att tillföra ytterligare säkerhet. Vidare är det upplyst att HQ Bank den 18 maj 2010 informerade inspektionen om att banken avsåg att avveckla sin tradingportfölj så snart som möjligt. Börsen har hävdat att HQ i sitt pressmeddelande borde ha informerat marknaden om samtliga bakomliggande orsaker till att bolaget fattade beslutet att avveckla tradingportföljen, dvs även att HQ Banks hantering av marknadsrisker var starkt ifrågasatt av Finansinspektionen och SEB. HQ har uppgett att bakgrunden till beslutet om en forcerad avveckling av tradingportföljen var det negativa resultatet av tradingverksamheten, en intensifierad finansiell oro, markant förändrade marknadsförhållanden samt en önskan att sänka risknivån i koncernen och utveckla verksamheten mot traditionell market making. Enligt HQ saknades orsak att ange Finansinspektionens och SEB:s synpunkter som orsaker till beslutet om den forcerade avvecklingen av portföljen. Vad HQ har uppgett om bakgrunden till beslutet om tradingportföljens avveckling får anses ha kommit till uttryck i pressmeddelandet den 26 maj 2010, som också får anses ha varit formulerat på ett sådant sätt att det framgick att HQ:s situation var bekymmersam. Disciplinnämnden finner inte visat att Finansinspektionens och SEB:s påpekanden haft sådan specifik

4 4 betydelse för beslutet den 17 maj 2010 att det kan anses ha inneburit ett åsidosättande av Regelverket att inte dessa omständigheter särskilt nämndes i detta. Frågor i anslutning till överlåtelsen av HQ Fonder Informationsgivning om överlåtelsen I denna del är till en början upplyst att HQ genom ett aktieöverlåtelseavtal den 8 juni 2010 sålde dotterbolaget HQ Fonder till en av sina huvudägare, Investment AB Öresund, för 850 mkr. HQ erhöll en option att få återköpa dotterbolaget på i princip samma villkor. I pressmeddelandet om denna affär samma den 8 juni heter det bl a. HQ AB (publ) ( HQ eller Bolaget ) har --- beslutat att sälja dotterbolaget HQ Fonder Sverige AB ( HQ Fonder ) till Investment AB Öresund (publ) ( Öresund ) för att på så vis omgående stärka kapitalbasen, i syfte att öka flexibiliteten fram till dess en nyemission genomförts. Försäljningen ska godkännas av en extra bolagsstämma. HQ har en option som möjliggör för HQ att återköpa HQ Fonder på liknande villkor. Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att erhålla ett godkännande avseende överlåtelsen av HQ Fonder samt ett godkännande avseende Företrädesrättsemissionen. Den extra bolagsstämman planeras att hållas i september Börsen har gjort gällande att denna information var ägnad att uppfattas så att överlåtelsen av HQ Fonder var villkorad av den extra bolagsstämmans godkännande, något som i verkligheten inte var fallet. HQ har anfört: Eftersom HQ med hänsyn till de för HQ Bank gällande kapitaltäckningsreglerna hade behov av att omedelbart kunna bokföra försäljningslikviden som en intäkt och uppkapitalisera banken gjordes inte aktieöverlåtelsen villkorad av den extra bolagsstämmans godkännande. Avsikten var att bolagsstämman skulle godkänna aktieöverlåtelsen i efterhand, vilket också skedde på bolagsstämma den 28 september 2010, då det ursprungligen var meningen att även en betydande nyemission skulle beslutas. Att bolagsstämmans godkännande av aktieöverlåtelsen behövdes ansåg HQ följa av börsens regler om transaktioner med närstående (4.1 i Regelverket). Om bolagsstämman inte hade godkänt överlåtelsen, hade denna kunnat återgå med stöd av den återköpsoption som utfärdats till HQ. Disciplinnämnden får för egen del anföra följande. Om det i lag, börsregler eller annat regelverk föreskrivs att ett beslut av en bolagsstyrelse måste godkännas av bolagsstämma, är det enligt nämndens mening självklart att överlåtelsen måste villkoras av stämmans godkännande. Denna innebörd har reglerna också ansetts ha i motiven till aktiebolagslagen (2005:551); jfr bl a prop. 2004/05:85 s 364 f. Inte minst mot den bakgrunden instämmer nämnden med börsen i att det pressmeddelande som HQ publicerade den 8 juni 2010 var ägnat att uppfattas på det sättet att aktieöverlåtelsen hade villkorats av bolagsstämmans godkännande. Även om

5 5 detta inte uttryckligen står i pressmeddelandet var den procedur som HQ hade planerat så exceptionell att den hade bort uttryckligen återspeglas i pressmeddelandet, om den var avsedd att tillämpas. Disciplinnämnden finner mot bakgrund av det anförda att HQ i denna del har åsidosatt punkt i regelverket. Överlåtelse av återköpsoptionen Som redan framgått utfärdade Investment AB Öresund en option till HQ att få återköpa HQ Fonder på i princip samma villkor som dem som hade tillämpats vid HQ:s överlåtelse av detta dotterbolag till Öresund. Av utredningen framgår att HQ, till följd av ett krav från Öresunds sida, den 28 juni 2010 överlät återköpsoptionen till HQ Bank. I ett pressmeddelande som publicerades följande dag angavs i enlighet härmed att optionen hade flyttats från HQ till HQ Bank. Det måste emellertid också anmärkas att HQ i sin delårsrapport den 16 juli 2010 under rubriken HQ-koncernen angav HQ avser att köpa tillbaka HQ Fonder och har en option som möjliggör det. I ett pressmeddelande den 27 augusti 2010 om en företrädesemission heter det om överlåtelsen av HQ Fonder Styrelsen i HQ har fattat ett principbeslut om att utnyttja Återköpsoptionen snarast efter det att Företrädesrättsemissionen genomförts dock senast den 30 november Samma information lämnades i kallelse till bolagsstämma samma dag. Börsen har betecknat HQ:s informationsgivning som otydlig och vilseledande när det gäller frågan vilket företag som innehade återköpsoptionen. HQ har anfört: HQ informerade tydligt och korrekt om att återköpsoptionen hade flyttats till HQ Bank. I informationen den 16 juli och den 27 augusti hänsyftades på hela HQ-koncernen. HQ Bank var ett av HQ helägt dotterbolag och det ankom på HQ som ensam aktieägare att ta ställning till om optionen skulle utnyttjas. Disciplinnämnden konstaterar att HQ:s information angående flyttningen av återköpsoptionen från HQ till HQ Bank i och för sig var korrekt. Informationen lämnades emellertid helt kortfattat i ett sammanhang där ett stort antal andra informationspunkter angående HQ behandlades och det fanns därför en viss risk att den kunde förbises. Den omständigheten att HQ i flera senare sammanhang uttryckt sig på ett sätt som kunde uppfattas som om optionen alltjämt tillkom HQ var mot denna bakgrund ägnat att leda till viss förvirring. HQ Bank var visserligen ett helägt dotterbolag, men banken hade vid den aktuella tiden betydande problem, och det var därför ingalunda likgiltigt om optionen tillkom moderbolaget eller banken.

6 6 Mot den bakgrunden skulle det ha varit en fördel om informationen angående återköpsoptionen hade varit tydligare och mer exakt den 16 juli och den 27 augusti. Disciplinnämnden anser sig dock inte kunna hävda att HQ i denna del åsidosatte Regelverkets bestämmelser angående informationsplikt. Åsidosättande av börsens regler om transaktioner med närstående I punkt 4.1 av Regelverket finns regler om vissa transaktioner mellan börsbolag och vissa bolaget närstående personer. Reglerna träffar bl a fall då bolaget fattar beslut om att överlåta aktier i ett dotterbolag till en befattningshavare i bolaget, när överlåtelsen är av icke oväsentlig betydelse, och innebär bl a att beslut om överlåtelsen skall fattas eller godkännas av bolagsstämma i moderbolaget och att styrelsen dessförinnan skall inhämta ett värderingsutlåtande från en oberoende expert. Med befattningshavare avses samma personkrets som i 16 kap. aktiebolagslagen, men med befattningshavare jämställs även en större ägare i bolaget eller i annat bolag inom samma koncern samt den större ägarens make eller sambo, omyndiga barn som står under den större ägarens vårdnad samt juridiska personer över vilka den större ägaren har ett bestämmande inflytande. Med anledning av HQ:s försäljning av HQ Fonder till Investment AB Öresund uppkommer fråga om Öresund kan jämställas med en befattningshavare i HQ i den mening som avses i punkt 4.1. Disciplinnämnden konstaterar därvid att punkten i första hand tar sikte på fysiska personer. Även när det gäller uttrycket större ägare ligger det med tanke på sammanhanget närmast till hands att uppfatta regeln så att endast en fysisk person avses. För att en juridisk person skall kunna jämställas med en befattningshavare krävs därmed att en större ägare i börsbolaget har ett bestämmande inflytande över den juridiska personen. Med bestämmande inflytande torde i belysning av reglerna i 16 kap 2 aktiebolagslagen och dess förarbeten i första hand få förstås sådant inflytande som grundar sig på direkt eller indirekt innehav av mer än hälften av rösterna i bolaget. Det kan emellertid även tänkas att någon intar en sådan ställning på annan grund, exempelvis genom avtal (jfr prop.2004/05:85 s. 741 f). Enligt vad som är känt för disciplinnämnden har börsen tidigare brukat kommunicera den tolkning av punkt 4.1 som i enlighet härmed får anses följa av ordalagen och som också torde vara gängse inom aktiemarknaden. I detta läge anser sig disciplinnämnden inte kunna hävda någon mera vidsträckt tolkning av den aktuella bestämmelsen. Enligt dess ordalag saknas då förutsättningar för att jämställa Öresund med en befattningshavare i bolaget. Detta gäller oavsett Öresunds inflytande i HQ och även med beaktande av att Mats Qviberg och Stefan Dahlbo hade förtroendeposter i både HQ

7 7 och Öresund, som innehade ca 26 % av aktierna i HQ, och av att Hagströmer & Qvibergsfären ägde ca 30,9 % av aktierna i Öresund. Det fanns emellertid mycket starka sakliga skäl för HQ att ändå tillämpa närståendereglerna och det saknas anledning till annan bedömning än att HQ hade denna utgångspunkt för sitt agerande. När närståendereglerna är tillämpliga förutsätts som nämnt att beslut om överlåtelsen skall fattas eller godkännas av bolagsstämma i moderbolaget. I belysning av vad disciplinnämnden förut konstaterat är det inte tillräckligt att bolagsstämma bereds tillfälle att ta ställning till överlåtelsen i efterhand, när den redan har ägt rum. Situationen var emellertid i förevarande fall speciell så till vida att HQ riskerade att likvidationsplikt skulle uppkomma för HQ Bank om banken inte omedelbart uppkapitaliserades, med stor förlust för aktieägarna som följd, samtidigt som en återköpsoption avsågs säkerställa möjligheten för HQ att återköpa HQ Fonder, om överlåtelsen inte skulle godkännas av bolagsstämma i HQ. Detta arrangemang skulle normalt inte vara tillräckligt för att tillgodose bestämmelserna i punkt 4.1 i Regelverket, men det måste i förevarande fall beaktas att bolaget befann sig i ett uppenbart nödläge. I allt fall med beaktande av att punkt 4.1 inte efter orden var tillämplig i den aktuella situationen anser disciplinnämnden att HQ inte i denna del kan anses ha överträtt Regelverket. Påföljd Vad som enligt det ovan anförda kan läggas HQ till last skulle enligt disciplinnämndens mening normalt ha förskyllt tre årsavgifter. I förevarande fall måste beaktas att HQ har avnoterats och att marknadsvärdet av bolaget är helt förändrat. Med hänsyn till detta anser disciplinnämnden att varje årsavgift skall anses motsvara hälften av vad bolaget senast betalade per år till börsen. Avgörande Disciplinnämnden ålägger HQ AB vite motsvarande tre årsavgifter med föreskrift att varje årsavgift skall beräknas till hälften av vad bolaget senast betalade per år till börsen

8 8 På disciplinnämndens vägnar I nämndens avgörande har deltagit f d justitierådet Johan Munck, civilekonomen Ragnar Boman, civilekonomen Carl Johan Högbom, direktören Jack Junel och f d aukt. revisorn Bo Magnusson. Enhälligt.

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:9. Nasdaq Stockholm. Nordic Mines AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:9. Nasdaq Stockholm. Nordic Mines AB DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016-07-28 NASDAQ STOCKHOLM 2016:9 Nasdaq Stockholm Nordic Mines AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Nordic Mines AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Pressmeddelande 2006-05-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2 NASDAQ OMX Stockholm AB NovaCast Technologies AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i NovaCast Technologies AB ("NovaCast")

Läs mer

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT 2004-08-25 DISCIPLINNÄMND 2004:3 Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefon AB LM Ericssons aktier

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Stockholm 2004-03-19 Pressmeddelande Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Tripep AB och Lundin Petroleum AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen genom

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A.

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A. DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6 NASDAQ OMX Stockholm AB Metro Internationa S.A. Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i Metro International S.A. är upptagna till

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Pressmeddelande Stockholm 2003-06-16 Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Sign On i Stockholm AB och Intellecta AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite Pressmeddelande 2004-10-29 Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite Pricer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte offentliggöra kurspåverkande information

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Ingen påföljd för Traction för brott mot börsens noteringsavtal

PRESSMEDDELANDE. Ingen påföljd för Traction för brott mot börsens noteringsavtal Stockholm 2001-07-05 PRESSMEDDELANDE Ingen påföljd för Traction för brott mot börsens noteringsavtal Stockholmsbörsens disciplinnämnd har beslutat att inte ålägga AB Traction noterat på börsens O-lista

Läs mer

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-05-30 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:5 NASDAQ OMX Stockholm AB Ortivus AB Aktierna i Ortivus AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). Bolaget har

Läs mer

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Servage AB brutit mot reglerna i noteringsavtalet, m.m. DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04. Telefonaktiebolaget L.M Ericsson

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04. Telefonaktiebolaget L.M Ericsson DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04 OMX Nordic Exchange Stockholm AB Telefonaktiebolaget L.M Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefonaktiebolaget

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE Disciplinnämnden Beslut 2012:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2012-09-10 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Panaxia AB brutit mot punkt 4.1.1 (generalklausulen) i NGM-börsens Börsregler

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:27 2012-11-06 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 Nasdaq Stockholm Oniva Online Group Europe AB Aktierna i Oniva Online Group Europe AB ("Online Group" eller "Bolaget") är föremål för handel

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2. NASDAQ OMX Stockholm AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2. NASDAQ OMX Stockholm AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Active Biotech AB Aktierna i Active Biotech AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen").

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:04 2014-02-05 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-02-12.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:29 2013-06-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-06-18.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:06 2011-03-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-05-10.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:49 2014-10-24 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 oktober 2014 en framställning från advokatbyrån XXX som ombud för ett svenskt aktiemarknadsbolag ( Bolaget ). Framställningen

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:26 2009-11-08 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-11-10.

Läs mer

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionens beslut 2007-08-23 BESLUT Borse Dubai Limited FI Dnr 07-7095 Finansinspektionen c/o Linklaters Advokatbyrå AB Box 7833 103 98 STOCKHOLM Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet om Borse

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:01 2014-01-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-01-21.

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:12. Nasdaq Stockholm. Fingerprint Cards AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:12. Nasdaq Stockholm. Fingerprint Cards AB DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016-11-30 NASDAQ STOCKHOLM 2016:12 Nasdaq Stockholm Fingerprint Cards AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Fingerprint Cards AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite

Läs mer

Stockholmsbörsen. Noteringsavtal. OMX Exchanges STOCKHOLM HELSINKI RIGA TALLINN VILNIUS

Stockholmsbörsen. Noteringsavtal. OMX Exchanges STOCKHOLM HELSINKI RIGA TALLINN VILNIUS Stockholmsbörsen Noteringsavtal Omfång 9 sidor inklusive 2 st bilagor Stockholmsbörsen AB, org.nr. 556383-9058, (börsen) har beslutat att notera fondpapper utgivna av. org.nr.., (bolaget) vid börsen. Med

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:11 2008-05-02 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. FRAMSTÄLLNINGEN I framställningen till nämnden anförs följande.

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5 SwedSec AB Licenshavaren Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:28 2011-10-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:19 2009-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-10-22.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:32 2015-11-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:37 2007-10-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes 2007-10-17.

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd

Stockholmsbörsens disciplinnämnd Pressmeddelande 2005-02-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Intentia International AB och Karolin Machine Tool AB (KMT) har båda brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen. Intentia

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:38 2015-11-17 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-19.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: KONFIDENTIELLT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:13 2016-04-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:18 2016-06-25 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-08-11.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:19 2010-05-17 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-01-17.

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2015:4. Nasdaq Stockholm Brighter AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2015:4. Nasdaq Stockholm Brighter AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-11-24 NASDAQ STOCKHOLM 2015:4 Nasdaq Stockholm Brighter AB Brighter AB (publ) ( Brighter eller Bolaget ) utvecklar och kommersialiserar lösningar för egenvård av diabetes.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:41 2016-11-10 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-11-14..

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:25 2009-11-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-11-05.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Wise Group (tidigare Sign On)

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Wise Group (tidigare Sign On) Pressmeddelande 2006-05-24 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Wise Group (tidigare Sign On) Wise Group AB, tidigare Sign On i Stockholm AB, har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:23 2015-08-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-10-09.

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 7/2012 Stockholm den 15 juni 2012 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolaget) årsredovisning för år 2011 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:29 2011-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017:04 2017-01-10 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. BESLUT

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:37 2015-11-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-12-14.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:35 2015-11-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-18.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:29 2012-11-27 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2009-04-06 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2009:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Kaupthing Bank Sverige AB Magnus Lundquist Kaupthing Bank Sverige AB är deltagare i handeln vid NASDAQ OMX Stockholm

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:30 2012-12-06 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 3 december 2012 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå på uppdrag av ett bolag. Framställningen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:47 2013-12-17 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:08 2008-02-18 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2008-02-18.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:38 2013-09-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-10-04.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:08 2007-02-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes 2007-03-07.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:01 2015-01-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd

Stockholmsbörsens disciplinnämnd Pressmeddelande 2005-02-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Intentia International AB och Karolin Machine Tool AB (KMT) har båda brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen. Intentia

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:19 2016-07-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-07-05.

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID Beslut NASDAQ STOCKHOLM Nasdaq Stockholm. Petrotarg AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID Beslut NASDAQ STOCKHOLM Nasdaq Stockholm. Petrotarg AB DISCIPLINNÄMNDEN VID Beslut 2017-02-17 NASDAQ STOCKHOLM 2017-01 Nasdaq Stockholm Petrotarg AB Beslut Disciplinnämnden beslutar att avföra Petrotargs aktier från handel på Nasdaq First North. Aktierna ska

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:15 2013-02-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE. Inledning. Disciplinnämnden Beslut 2016:1. vid Nordic Growth. Market NGM AB

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE. Inledning. Disciplinnämnden Beslut 2016:1. vid Nordic Growth. Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2016:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2016-02-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE Disciplinnämnden finner att ExeoTech Invest AB (publ), org.

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:11 2015-05-16 Detta uttalande är, såvitt avser frågan om dispens från budplikt, meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883

Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883 Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883 1. Grundprinciper Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ) ( TC TECH ) har beslutat att notera bolaget vid First North i Stockholm. TC TECH skall

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:51 2008-12-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-08-17.

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12 OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord HQ Bankaktiebolag (HQB) är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-01-15 BESLUT BTS Group AB FI Dnr 14-13538 Verkställande direktören Henrik Ekelund Delgivning nr 2 Grevgatan 34 114 53 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:14 2016-04-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:48 2014-10-22 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. BESLUT

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:14 2011-05-10 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017:02 2017-01-18 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 3 januari 2017 en framställning från Magnolia Bostad AB. Framställningen rör fråga om tillämpning av den beslutsordning

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: INLEDNING

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: INLEDNING Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:13 2009-05-25 INLEDNING Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 april 2009 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Stockholmsbörsen) med anledning av att Nordea

Läs mer

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH Listade bolags kontakter med media och marknad stärker förtroendet för finansmarknaden och ökar transparensen på finansmarknaden.

Läs mer

Protokollbilaga. Signerat av Myndighet Ekobrottsmyndigheten. Signerat datum Enhet Stockholm FMK

Protokollbilaga. Signerat av Myndighet Ekobrottsmyndigheten. Signerat datum Enhet Stockholm FMK Protokollbilaga Åklnr EB 2662-10 Signerat av Myndighet Ekobrottsmyndigheten Signerat datum Enhet Stockholm FMK Handläggare (Protokollförare) Kriminalinspektör Kenneth Nihlvin Bitr. handläggare Kriminalinspektör

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:24 2009-11-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-11-04.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:11 2016-04-15 Detta uttalande är såvitt avser förvärv av aktier i ITAB Shop Concept AB och XANO Industri AB meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Meddelande av anmärkning

Meddelande av anmärkning 2005-12-21 BESLUT Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar FI Dnr 05-7620-342 106 77 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: KONFIDENTIELLT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:43 2016-12-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:05 2016-02-23 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-02-25.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-02-15 B E S L U T Verdere S.á.r.l. FI Dnr 11-9679 c/o advokaten Wilhelm Lüning Delgivning nr 2 Advokatfirman Cederquist KB Box 1670 111 96 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer