DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB"

Transkript

1 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ). HQ har undertecknat en förbindelse om att följa Börsens vid var tid gällande regelverk för emittenter ( Regelverket ). Bolagets aktier avnoterades från Börsen den 26 november 2010 på bolagets begäran. Regelverkets bestämmelser om påföljder gäller dock under en tid om ett år efter en avnotering, om överträdelsen begåtts under tiden för noteringen. Finansinspektionen beslöt den 28 augusti 2010 att återkalla tillstånden för HQ:s helägda dotterbolag HQ Bank AB ( HQ Bank ) att driva bankrörelse, att driva värdepappersrörelse och att registreras som förvaltare av fondandelar. Beslutet grundade sig bl a på kritik mot HQ:s årsredovisning för år Börsens anmärkningspåståenden grundar sig i allt väsentligt på den kritik mot HQ Banks årsredovisning för år 2009 som Finansinspektionen redovisade i sitt beslut. Börsen har åberopat Finansinspektionens utredning och inspektionens beslut i övrigt. HQ Banks räkenskaper för år 2009 ingår i HQ:s årsredovisning för samma år. Sedan HQ inledningsvis under ärendets förberedande handläggning hos börsen bestritt att bolaget gjort sig skyldigt till överträdelse av Regelverket, har HQ hos disciplinnämnden (genom ny styrelse) givit uttryck för bedömningen att börsens anmärkningar är korrekta. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet, dvs börsens framställning, Finansinspektionens beslut och skriftväxlingen mellan börsen och HQ. Någon muntlig förhandling har inte begärts.

2 2 Disciplinnämnden har i ett tidigare beslut den 9 december 2010 (beslut 2010:4) funnit att HQ i vissa hänseenden överträtt Regelverket. Förevarande ärende gäller andra anmärkningar än dem som behandlades i det tidigare beslutet. Disciplinnämnden antecknar till en början att HQ i enlighet med punkt i Regelverket har varit skyldigt att upprätta årsredovisningen i enlighet med gällande lagstiftning och relevanta redovisningsstandarder. Härav följer att HQ har varit skyldigt att följa International Financial Reporting Standards (IFRS), som är en vedertagen och av EU antagen internationell standard för redovisning i börsnoterade företag. Börsens anmärkningspåstående rör följande avvikelser från IFRS: Bolagets val av värderingsmodell Tillämpning av Dag-1 resultat Avsaknad av avstämning mellan ingående och utgående balanser Bolagets val av värderingsmodell Den standard i IFRS-regelverket som anger hur finansiella instrument skall värderas är International Accounting Standards (IAS) 39 (redovisning och värdering av finansiella instrument) och IFRS 7 (upplysningar om finansiella instrument). Enligt IAS 39 p ska derivatinstrument värderas till verkligt värde. För finansiella instrument ska företagen upplysa om vilka metoder och antaganden det verkliga värdet baseras på i en hierarki för verkligt värde. Hierarkin innehåller tre nivåer (IFRS 7 p. 27 A). Nivå 1-instrument som värderas till ett noterat pris. Nivå 2-instrument som värderats till andra indata än de i nivå 1, som är observerbara för tillgången eller skulden direkt eller indirekt genom härledning. Nivå 3-instrument vars verkliga värde inte bygger på observerbara marknadsdata. Enligt IAS 39 p. 48 A är det bästa uttrycket för verkligt värde noterade priser på en aktiv marknad. Om marknaden inte är aktiv ska företaget ta fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. Värderingstekniker innefattar

3 3 att använda nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomfors, om sådana finns tillgängliga, hänvisning till verkligt värde för ett annat instrument som i allt väsentligt är likadant, analys av diskonterade kassaflöden, och optionsvärderingsmodeller. Börsens anmärkningar liksom tidigare Finansinspektionens går ut på att HQ för ca 70 % av värdet av derivatportföljen använt en värderingsteknik som innehåller data vilka inte varit observerbara på en marknad, dvs. en värdering enligt Nivå 3, trots att det för större delen av de instrument som banken placerat i Nivå 3 funnits marknadsinformation avseende volatiliteten i form av köp- och säljkurser, noterade varje handelsdag under 2009 och första kvartalet Börsen anser därför att HQ har avvikit från IAS 39 punkt 48A genom att inte använda marknadsinformation i så hög grad som möjligt vid värderingen av de instrument som Banken valde att kategorisera enligt Nivå 3. HQ har under ärendets förberedande handläggning hos börsen invänt att företaget i noter till årsredovisningen ingående redovisat den värderingsteknik som legat till grund för värderingen av derivatinstrumenten. Även om detta i och för sig förefaller vara riktigt är den metod som HQ tillämpat och som innebär en ändring i förhållande till den som tillämpades i årsredovisningen för år 2008 svår att förena med IAS, låt vara att regelverket saknar exakt definition av det i sammanhanget väsentliga begreppet aktiv marknad. Disciplinnämnden anmärker ytterligare att det av IAS 39 p 48A och VT 76 följer att ett företag, som använder sig av en värderingsteknik. med regelbundna intervall skall kalibrera värderingstekniken och pröva dess giltighet genom att använda priser från observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument (dvs. utan förändring, uppdelning eller sammanslagning) eller baserat på tillgängliga observerbara marknadsuppgifter. Med hänsyn till den höga andelen derivat som värderades enligt Nivå 3 hade en kalibrering mot observerbara marknadsuppgifter varit särskilt angelägen. HQ Bank har under Finansinspektionens utredning uttryckligen bekräftat att man inte har gjort någon sådan kalibrering. Även denna underlåtenhet måste anses inrymd under anmärkningspåståendet. Disciplinnämnden erinrar om att ett företag enligt IAS 1 punkt 18 inte kan korrigera olämpliga redovisningsprinciper genom vare sig upplysning om de redovisningsprinciper som använts eller noter eller förklaringar. Nämnden kan inte komma till annat resultat än att HQ åsidosatt IFRS och IAS i det hänseende börsen har påtalat. Överträdelsen har rört mycket väsentliga värden.

4 4 HQ:s tillämpning av Dag 1-resultat Börsen har i denna del anmärkt att HQ har redovisat skillnader mellan den teoretiska värderingen och transaktionspriserna (ett s.k. Dag-1 resultat) direkt i resultaträkningen, vilket inte är tillåtet vid användning av verkligt värde i Nivå 3. Enligt VT 76 i IAS 39 är det bästa belägget för verkligt värde vid den första redovisningen transaktionspriset såvida inte det verkliga värdet erhålls genom en jämförelse med andra observerbara aktuella marknadstransaktioner avseende samma instrument eller baserat på en värderingsteknik vars variabler endast innefattar uppgifter från observerbara marknader. Om det vid den första redovisningen uppstår en skillnad mellan transaktionspriset och den värdering företaget gör får företaget bara redovisa en vinst eller förlust i resultaträkningen om det verkliga värdet baseras på en jämförelse med andra observerbara aktuella marknadstransaktioner. Som börsen har påvisat förutsätter IAS 39 att en vinst eller förlust skall redovisas efter det första redovisningstillfället endast till den del den uppkommer på grund av en förändrad faktor (inklusive tid) som marknadsaktörer skulle beakta vid fastställande av ett pris. Det finns alltså inte utrymme för en redovisning direkt i resultaträkningen i annat fall än om det beräknade verkliga värdet erhålls genom jämförelse med andra observerbara aktuella marknadstransaktioner avseende samma instrument (det vill säga utan förändring, uppdelning eller sammanslagning) eller baserat på en värderingsteknik vars variabler endast innefattar uppgifter från observerbara marknader. Om man som HQ tillämpar Nivå 3 där icke observerade data använts saknas utrymme för att redovisa skillnader mellan den teoretiska värderingen och transaktionspriserna direkt i resultaträkningen. Detta har emellertid HQ gjort. Som börsen har påstått har HQ därmed avvikit från IAS 39 punkterna VT76 och VT76A. Av utredningen framgår att avvikelsen har varit resultatpåverkande, låt vara att det inte klart framgår i hur hög grad den påverkat resultatet. Den omständigheten att bolaget i årsredovisningen gav till känna att Dag-1 resultat redovisades direkt i resultaträkningen är inte någon giltig ursäkt. Avsaknad av avstämning mellan ingående och utgående balanser Som börsen har anfört måste ett företag som väljer att tillämpa en redovisning enligt Nivå 3 utlöser ett extra upplysningskrav i IFRS 7 punkt 27B c) redovisa en avstämning av ingående och utgående balanser av värderingar till verkligt värde på Nivå 3 i hierarkin. Denna skall innefatta separat upplysning om periodens förändringar hänförliga till bl a summan av vinster eller förluster som redovisats i resultatet, och en beskrivning av var de redovisas i rapporten

5 5 över totalresultat eller den separata resultaträkningen (om sådan lämnas, summan av vinst eller förlust som redovisats i övrigt totalresultat, samt inköp, försäljningar, emissioner och regleringar. Som HQ har anfört har i årsredovisningen för år 2009 (bl a not 27) vissa uppgifter lämnats om periodens förändringar. Det står dock klart att upplysningar på den detaljeringsnivå som krävs enligt IFRS 7 punkt 27B c) inte har redovisats. Disciplinnämnden finner att HQ därigenom har åsidosatt nämnda punkt och därmed även Regelverket. Disciplinnämndens slutsats Enligt disciplinnämndens mening kan de överträdelser som HQ har gjort sig skyldigt till sammantagna inte anses vara av mindre allvarlig eller ursäktlig karaktär. Bolaget skall således åläggas disciplinpåföljd. De överträdelser som enligt det ovan anförda kan läggas HQ till last och av vilka den som rör valet av värderingsmodell är den klart allvarligaste skulle enligt disciplinnämndens mening normalt ha förskyllt fem årsavgifter. I förevarande fall måste beaktas att HQ har avnoterats och att marknadsvärdet av bolaget är helt förändrat. Med hänsyn till detta anser disciplinnämnden att varje årsavgift skall anses motsvara hälften av vad bolaget senast betalade per år till börsen (jfr nämndens beslut 2010:4). Avgörande Disciplinnämnden ålägger HQ AB vite motsvarande fem årsavgifter med föreskrift att varje årsavgift skall beräknas till hälften av vad bolaget senast betalade per år till börsen På disciplinnämndens vägnar I nämndens avgörande har deltagit f d justitierådet Johan Munck, civilekonomen Ragnar Boman, civilekonomen Carl Johan Högbom, direktören Jack Junel och f d aukt. revisorn Bo Magnusson. Enhälligt.

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel vid NASDAQ

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A.

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A. DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6 NASDAQ OMX Stockholm AB Metro Internationa S.A. Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i Metro International S.A. är upptagna till

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet Beslut 8/2012 Stockholm den 15 juni 2012 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolaget) delårsrapport för första kvartalet 2012 genom att rikta en skriftlig anmärkning

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:05

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:05 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-04-01 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:05 OMX Nordic Exchange Stockholm AB Digital Vision AB Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Digital Vision AB:s aktier är noterade

Läs mer

HQ AB sakframställan. Del 6 Bristerna i Bankens värderingsmetod

HQ AB sakframställan. Del 6 Bristerna i Bankens värderingsmetod HQ AB sakframställan Del 6 Bristerna i Bankens värderingsmetod 1 Disposition 1 Övergripande om tillämpliga redovisningsregler 5 Tradings värdering 2 Värderingen dag 1 6 Värdering i finansiell rapportering

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 7/2012 Stockholm den 15 juni 2012 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolaget) årsredovisning för år 2011 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT 2004-08-25 DISCIPLINNÄMND 2004:3 Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefon AB LM Ericssons aktier

Läs mer

Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN AB:s (Bolaget) delårsrapport för januari-juni 2016 genom en skriftlig anmärkning.

Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN AB:s (Bolaget) delårsrapport för januari-juni 2016 genom en skriftlig anmärkning. Beslut 7/2016 Stockholm den 15 december 2016 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN AB:s (Bolaget) delårsrapport för januari-juni 2016 genom en skriftlig anmärkning. 1.

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5 SwedSec AB Licenshavaren Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:9. Nasdaq Stockholm. Nordic Mines AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:9. Nasdaq Stockholm. Nordic Mines AB DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016-07-28 NASDAQ STOCKHOLM 2016:9 Nasdaq Stockholm Nordic Mines AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Nordic Mines AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT Nasdaq Stockholm. MaxFastigheter i Sverige AB (publ)

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT Nasdaq Stockholm. MaxFastigheter i Sverige AB (publ) 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2019-05-28 NASDAQ STOCKHOLM 2019:02 Nasdaq Stockholm MaxFastigheter i Sverige AB (publ) BESLUT Disciplinnämnden ålägger MaxFastigheter i Sverige AB att till Nasdaq Stockholm

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Pressmeddelande 2006-05-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Pressmeddelande Stockholm 2003-06-16 Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Sign On i Stockholm AB och Intellecta AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen

Läs mer

HQ AB sakframställan. Del 8 Otillåtna dag 1-resultat

HQ AB sakframställan. Del 8 Otillåtna dag 1-resultat HQ AB sakframställan Del 8 Otillåtna dag 1-resultat 1 Innehåll 1 Vad avses med ett dag 1-resultat? Uttalanden från RN 4 2 Vad avses med otillåtna dag 1-resultat? 5 Dag 1-resultaten minskar med tiden 3

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016:1 NASDAQ STOCKHOLM Nasdaq Stockholm. BE Group AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016:1 NASDAQ STOCKHOLM Nasdaq Stockholm. BE Group AB DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016:1 NASDAQ STOCKHOLM 2016-01-18 Nasdaq Stockholm BE Group AB Aktierna i BE Group AB (publ) ( BE Group eller Bolaget ) är upptagna till handel på NASDAQ Stockholm AB:s ( Börsen

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04. Telefonaktiebolaget L.M Ericsson

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04. Telefonaktiebolaget L.M Ericsson DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04 OMX Nordic Exchange Stockholm AB Telefonaktiebolaget L.M Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefonaktiebolaget

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID NASDAQ STOCKHOLM. Beslut Nasdaq Stockholm XBT Provider AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID NASDAQ STOCKHOLM. Beslut Nasdaq Stockholm XBT Provider AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID 2017-07-23 NASDAQ STOCKHOLM Beslut 2017 07 Nasdaq Stockholm XBT Provider AB Beslut Disciplinnämnden ålägger XBT Provider AB att till Nasdaq betala ett vite om 1 000 000 kr. Hemställan

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Stockholm 2004-03-19 Pressmeddelande Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Tripep AB och Lundin Petroleum AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen genom

Läs mer

emittenter vars räntebärande instrument är upptagna till handel på Debt Securities.

emittenter vars räntebärande instrument är upptagna till handel på Debt Securities. Disciplinnämnden vid Beslut 2017:2 Nordic Growth Market NGM AB 2017-06-12 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE Disciplinnämnden finner att Scandinavian Credit Fund 1 AB

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd prövar frågor om överträdelser av regler

Stockholmsbörsens disciplinnämnd prövar frågor om överträdelser av regler Stockholm 2003-11-17 Pressmeddelande Stockholmsbörsens disciplinnämnd prövar frågor om överträdelser av regler Stockholmsbörsens disciplinnämnd har vid sitt senaste möte prövat två ärenden rörande överträdelser

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE Disciplinnämnden Beslut 2012:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2012-09-10 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Panaxia AB brutit mot punkt 4.1.1 (generalklausulen) i NGM-börsens Börsregler

Läs mer

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-05-30 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:5 NASDAQ OMX Stockholm AB Ortivus AB Aktierna i Ortivus AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). Bolaget har

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :01

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :01 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2017-01-30 2017:01 SwedSec Licensiering AB Licenshavaren BESLUT Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran. SKÄL Bakgrund Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite Pressmeddelande 2004-10-29 Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite Pricer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte offentliggöra kurspåverkande information

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :41

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :41 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2018-11-08 2018:41 SwedSec Licensiering AB Licenshavaren BESLUT Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning. SKÄL Bakgrund Licenshavaren var vid tiden för de aktuella

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2 NASDAQ OMX Stockholm AB NovaCast Technologies AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i NovaCast Technologies AB ("NovaCast")

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet 2015-05-25 BESLUT Precise Biometrics AB FI Dnr 15-5886 Verkställande direktören Håkan Persson Delgivning nr 2 Box 798 220 07 Lund Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd

Stockholmsbörsens disciplinnämnd Pressmeddelande 2005-02-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Intentia International AB och Karolin Machine Tool AB (KMT) har båda brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen. Intentia

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :24

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :24 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2018-06-21 2018:24 SwedSec Licensiering AB Licenshavaren BESLUT Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens. SKÄL Bakgrund Licenshavaren var vid tiden för de aktuella

Läs mer

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2009-04-06 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2009:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Kaupthing Bank Sverige AB Magnus Lundquist Kaupthing Bank Sverige AB är deltagare i handeln vid NASDAQ OMX Stockholm

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse 1 januari 2014 Vägledning för upprättande av delårsredogörelse Bakgrund och syfte 1. NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att avskaffa de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med

Läs mer

Surveillance Stockholm. Beslut. NASDAQ OMX Stockholms bedömning. Beslut 06/11 Stockholm 2011-12-01

Surveillance Stockholm. Beslut. NASDAQ OMX Stockholms bedömning. Beslut 06/11 Stockholm 2011-12-01 Surveillance Stockholm Beslut 06/11 Stockholm 2011-12-01 Beslut NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ) ska enligt 5 kap 17 i Finansinspektionens föreskrift Verksamhet på marknadsplatser ( FFFS 2007:17 ) vidta

Läs mer

Surveillance Stockholm

Surveillance Stockholm Surveillance Stockholm Årlig rapport avseende NASDAQ OMX Stockholm AB:s övervakning av regelbunden finansiell information 2008 Innehållsförteckning Inledning och författningsbestämmelser... 1 Börsens organisation...

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 Nasdaq Stockholm Oniva Online Group Europe AB Aktierna i Oniva Online Group Europe AB ("Online Group" eller "Bolaget") är föremål för handel

Läs mer

Surveillance Stockholm

Surveillance Stockholm Surveillance Stockholm Vanligt förekommande brister i årsredovisningar 2011 I bilagan ges ett preliminärt resultat av Börsens granskning. Dessa noteringar är kortfattade samt generella, och information

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

PANELEN FÖR ÖVERVAKNING AV FINANSIELL RAPPORTERING (Övervakningspanelen) Underlåtenhet att redovisa verksamhet under avveckling m.m.

PANELEN FÖR ÖVERVAKNING AV FINANSIELL RAPPORTERING (Övervakningspanelen) Underlåtenhet att redovisa verksamhet under avveckling m.m. PANELEN FÖR ÖVERVAKNING AV FINANSIELL RAPPORTERING (Övervakningspanelen) BESLUT 2005:8 2005-12-19 Sid. 1 (5) Verkställande direktören Thomas Widstrand Borås Wäfveri AB Box 52 593 06 BORÅS Underlåtenhet

Läs mer

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Servage AB brutit mot reglerna i noteringsavtalet, m.m. DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Pressmeddelande 2015-10-19

Pressmeddelande 2015-10-19 Pressmeddelande HQ har lämnat in ett yttrande och tre nya expertutlåtanden till Stockholms tingsrätt ang. tvistemålen mellan HQ och Mats Qviberg och KPMG m fl. I inlagan lägger HQ fram argumenten för varför

Läs mer

Redovisningstillsyn Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx

Redovisningstillsyn Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx Noteringar baserat på årsrapporten från Nasdaqs redovisningstillsyn KPMG AB Antal sidor 7 Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:04 2014-02-05 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-02-12.

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:06 2011-03-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-05-10.

Läs mer

Fråga om särskild avgift skall tas ut från Hebi Holding AB på grund av överträdelser av NGM-börsens takeover-regler

Fråga om särskild avgift skall tas ut från Hebi Holding AB på grund av överträdelser av NGM-börsens takeover-regler Disciplinnämnden vid Nordic Beslut 2009:3 Growth Market NGM AB 2009-10-09 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om särskild avgift skall tas ut från Hebi Holding AB på grund av överträdelser

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2018

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2018 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2018 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT Nasdaq Stockholm. Oscar Properties Holding AB (publ)

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT Nasdaq Stockholm. Oscar Properties Holding AB (publ) 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2018-09-11 NASDAQ STOCKHOLM 2018:07 Nasdaq Stockholm Oscar Properties Holding AB (publ) BESLUT Disciplinnämnden ålägger Oscar Properties Holding AB att till Nasdaq Stockholm

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2017

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2017 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2017 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2. NASDAQ OMX Stockholm AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2. NASDAQ OMX Stockholm AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Active Biotech AB Aktierna i Active Biotech AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen").

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd

Stockholmsbörsens disciplinnämnd Pressmeddelande 2005-02-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Intentia International AB och Karolin Machine Tool AB (KMT) har båda brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen. Intentia

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bankaktiebolaget Avanza Petter Nilsson Bankaktiebolaget Avanza är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-06-27 B E S L U T FI Dnr 16-19738 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-02-12 BESLUT Investment AB Kinnevik FI Dnr 14-460 Verkställande direktören Mia Brunell Livfors Delgivning nr 2 Box 2094 103 13 Stockholm Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:24 2018-05-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2018-07-23.

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :03

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :03 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2017-03-14 2017:03 SwedSec Licensiering AB Licenshavaren BESLUT Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran. SKÄL Bakgrund Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-09-08 B E S L U T Orexo AB FI Dnr 15-8937 Verkställande direktören Nikolaj Sörensen Delgivning nr 2 Box 303 751 05 Uppsala Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-05-14 B E S L U T Tindaf AB FI Dnr 11-12790 Att. Verkställande direktören Delgivning nr. 2 Nybrokajen 4 111 48 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm Finansinspektionen [Brunnsgatan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:12 2016-04-28 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 18 april 2016 en framställning från Hannes Snellman Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen för Industrial and

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-21 BESLUT Carnegie Fonder AB FI Dnr 14-8288 Verkställande direktören Hans Hedström Delgivning nr 2 Box 7828 103 97 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-10-17 BESLUT NGS Group Aktiebolag FI Dnr 13-7791 Holländargatan 13 111 36 STOCKHOLM Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument Finansinspektionen

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information 2011

Övervakning av regelbunden finansiell information 2011 Övervakning av regelbunden finansiell information 2011 Rapport enligt 5 kap 18 Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser avseende år 2011 Innehåll Inledning... 3

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE. Inledning. Disciplinnämnden Beslut 2016:1. vid Nordic Growth. Market NGM AB

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE. Inledning. Disciplinnämnden Beslut 2016:1. vid Nordic Growth. Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2016:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2016-02-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE Disciplinnämnden finner att ExeoTech Invest AB (publ), org.

Läs mer

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 15-2553 Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :32

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :32 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2018-08-29 2018:32 SwedSec Licensiering AB Licenshavaren BESLUT Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning. SKÄL Bakgrund Licenshavaren var vid tiden för de aktuella

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsrapport januari-juni 2018 Delårsrapport januari-juni 2018 Zenith Growth I AB (publ) Org.Nr. 559105-6337 1 Första halvåret 2018 i sammandrag Rörelseresultat -243 tkr NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 104,29 procent. Notering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:12. Nasdaq Stockholm. Fingerprint Cards AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:12. Nasdaq Stockholm. Fingerprint Cards AB DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016-11-30 NASDAQ STOCKHOLM 2016:12 Nasdaq Stockholm Fingerprint Cards AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Fingerprint Cards AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: INLEDNING

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: INLEDNING Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:17 2009-06-17 INLEDNING Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 april 2009 en framställning från Advokatfirman Cederquist på uppdrag av Metro International S.A. ("Metro").

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:43 2014-09-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-10-02.

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015

Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015 Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015 Nordic Growth Market REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-01-31 B E S L U T Fondbolaget Fondita AB Verkställande direktören Alexandersgatan 48 A FI-00100 Helsingfors FINLAND FI Dnr 16-9852 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2018:1. Nasdaq Stockholm. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2018:1. Nasdaq Stockholm. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2018-01-29 NASDAQ STOCKHOLM 2018:1 Nasdaq Stockholm Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB att till Nasdaq

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12 OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord HQ Bankaktiebolag (HQB) är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:33 2013-08-18 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-08-21.

Läs mer

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionens beslut 2007-08-23 BESLUT Borse Dubai Limited FI Dnr 07-7095 Finansinspektionen c/o Linklaters Advokatbyrå AB Box 7833 103 98 STOCKHOLM Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet om Borse

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2007:9

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2007:9 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2007-11-28 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2007:9 OMX Nordic Exchange Stockholm AB D. Carnegie & Co AB Carnegie Investment Bank AB Aktierna i D. Carnegie & Co AB (Carnegie) är

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer