Vägledning för upprättande av delårsredogörelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för upprättande av delårsredogörelse"

Transkript

1 1 januari 2014 Vägledning för upprättande av delårsredogörelse Bakgrund och syfte 1. NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att avskaffa de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Syftet med ändringen är att minska den administrativa bördan för koncerner och att uppmuntra långsiktighet i investeringar. Istället för kvartalsrapporter ska delårsredogörelser i enlighet med denna vägledning avges. Det finns emellertid inget som hindrar koncerner att även fortsättningsvis publicera kvartalsrapporter i enlighet med IAS 34. En halvårsrapport och bokslutskommuniké enligt IAS 34 kommer även fortsättningsvis att krävas. Tillämpning 2. Denna vägledning är tillämplig på emittenter vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholms reglerade marknad och handelsplattformen First North Premier. 3. Det ska av delårsredogörelsen tydligt framgå att den offentliggjorda informationen utgör en delårsredogörelse upprättad i enlighet med denna vägledning. 4. Denna vägledning kan på enskilda punkter frångås och anpassas till en koncerns specifika förutsättningar förutsatt att en koncern redovisar för marknaden hur den gjort i stället och skälen därtill. Därigenom ges marknadens aktörer möjlighet att själva ta ställning till hur de ser på den lösning koncernen valt. 5. En delårsredogörelse ska avges för första och tredje kvartalet. En delårsredogörelse ska undertecknas av den verkställande direktören. 6. Delårsredogörelsen ska publiceras senast 2 månader efter rapportperiodens slut. Redogörelsen ska innehålla kommentarer avseende koncernens utveckling under delårsperioden. 7. Med hänsyn till kravet på snabb information och med beaktande av kostnadsaspekten kan en koncern välja att tillhandahålla information i mindre omfattning än i årsredovisningen, bokslutskommunikén eller halvårsrapporten. Information som lämnas ska avse det ackumulerade utfallet för räkenskapsåret samt utfallet för kvartalet enskilt. Information som tidigare lämnats behöver inte upprepas. 8. Kommenterarna ska anpassas till den verksamhet som bedrivs och de marknadsförhållanden som koncernen befinner sig i. Exempelvis kan det vara av värde att kommentera hur priser, volymer och valutor påverkat omsättningen, förekomsten av eventuella väsentliga ickeåterkommande poster eller väsentliga omstruktureringsåtgärder samt hur den finansiella situationen har utvecklats. Så kallat boilerplate language ska undvikas. 9. En delårsredogörelse ska innehålla ett antal beloppsuppgifter som är centrala för förståelsen av utvecklingen av koncernens verksamhet. Sådana uppgifter kan vara: a. totala intäkter, b. viktiga resultatmått, c. nettoresultat,

2 d. resultat per aktie. e. tillgångar och skulder, f. eget kapital, g. väsentliga nyckeltal, h. eventuella definitioner för att förstå nyckeltal, resultatmått och indelningar, och i. information om kassaflöden för perioden. 10. Uppgifterna ska även lämnas för relevanta jämförelseperioder. Nedanstående är ett exempel som kan vara vägledande för presentationen av dessa upplysningar. Upplysningarna ska anpassas till den verksamhet som bedrivs i koncernen och hur koncernen presenterar utveckling och finansiell ställning i årsredovisning och halvårsrapport. Information om intäkter och resultat (KSEK) Q Q Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Totala intäkter Rörelseresultat Nettoresultat Resultat per aktie, före utspädning 6,00 kr 4,00 kr 15,00 kr 12,00 kr Resultat per aktie efter utspädning 6,00 kr 4,00 kr 15,00 kr 12,00 kr Information om finansiell ställning (KSEK) Q Q Q Totala materiella anläggningstillgångar Totala immateriella anläggningstillgångar Totala omsättningstillgångar Totalt eget kapital Totala räntebärande skulder Totala icke-räntebärande skulder Netto rörelsekapital Soliditet 30,7 27,3 % 26,1 % Information om kassaflöden (KSEK) Q Q Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Löpande verksamheten (netto) Investeringsverksamheten (netto) Finansieringsverksamheten (netto) Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut av 4

3 Betydande händelser och transaktioner 11. En koncern ska i delårsredogörelsen redogöra för händelser och transaktioner som är av vikt för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och utveckling. Nedan följer en förteckning av exempel på händelser och transaktioner för vilka information ska lämnas om de är betydande: a. Nedskrivning av varulager till nettoförsäljningsvärde och återföring härav. b. Nedskrivning av finansiella tillgångar, materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar eller andra tillgångar och återföring av nedskrivning. c. Återföring av tidigare avsättningar för omstruktureringsutgifter. d. Förvärv och avyttring av materiella anläggningstillgångar. e. Åtaganden att förvärva materiella anläggningstillgångar. f. Uppgörelser vid rättstvister. g. Rättelser av fel i tidigare perioder. h. Förändrade verksamhetsmässiga eller ekonomiska förutsättningar som påverkar det verkliga värdet av koncernens finansiella tillgångar och finansiella skulder oavsett om dessa tillgångar eller skulder redovisas till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. i. Eventuell underlåtenhet att betala lån eller avtalsbrott gällande ett låneavtal som inte har åtgärdats vid eller före slutet av rapporteringsperioden. j. Transaktioner med närstående. k. Överföringar mellan nivåer beträffande den hierarki för verkligt värde som använts för att bedöma det verkliga värdet av finansiella instrument. l. Ändringar i klassificeringen av finansiella tillgångar till följd av en ändring vad beträffar tillgångarnas syfte eller användning. m. Förändrade eventualförpliktelser och eventualtillgångar n. Effekten av förändringar i koncernens struktur under delårsperioden, såsom rörelseförvärv, förvärv eller avyttring av dotterföretag samt långsiktiga investeringar, omstruktureringar och avvecklade verksamheter. Intäkter, resultat och tillgångar per segment 12. Förutom att ge information om betydande händelser och transaktioner ska en koncern lämna upplysningar om intäkt och ett resultatmått per segment och en avstämning av segmentsinformation och informationen på koncernnivå. Nedanstående är ett exempel som kan vara vägledande vid presentationen av dessa upplysningar. Intäkter och resultatmått (KSEK) Omsättning Q Q Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Segment A Segment B Segment C Övriga segment och interna transaktioner Rörelseresultat Segment A Segment B Segment C Övriga segment och interna av 4

4 resultat Ikraftträdande 13. Denna vägledning tillämpas på delårsredogörelser för perioder som börjar den 1 januari 2014 eller senare av 4

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel REKOMMENDATION 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel December 2006 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av byten av redovisningsprinciper,

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer