Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag"

Transkript

1 Pressmeddelande Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala viten för brott mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen. Balder har inte offentliggjort en prognosjustering på rätt sätt medan NOTE lämnat kurspåverkande information vid en analytikerträff. Fischer Partners Fondkommission AB åläggs att betala vite för överträdelser av de regler som gäller för medlemsföretagens orderläggning. Balder/Enlight Enligt reglerna i det noteringsavtal som gäller mellan börsen och de noterade bolagen ska en justering av en tidigare publicerad prognos offentliggöras genom ett pressmeddelande till ett antal tidningar och nyhetsbyråer. Informationen om justeringen ska innehålla uppgifter om vad förändringen består i. Balder/Enlight hade i bokslutskommunikén den 31 januari 2005 offentliggjort att bolaget förväntade sig ett positivt resultat och positivt kassaflöde för helåret I den tryckta årsredovisningen, som var tillgänglig på bolagets hemsida i mitten på april, angavs att bolaget hade en ambition att visa ett positivt resultat och ett positivt kassaflöde under slutet av Uppgiften i årsredovisningen, som således utgjorde en prognosjustering, offentliggjordes inte på föreskrivet sätt genom årsredovisningen, utan först den 22 april 2005 i samband med publiceringen av rapporten för första kvartalet I kvartalsrapporten lämnades dock ingen information om hur prognosen förändrats i förhållande till bokslutskommunikén. Disciplinnämnden fann att bolaget hade överträtt de ovan angivna reglerna och ålade bolaget att betala ett vite om en årsavgift, motsvarande kronor. NOTE Noteringsavtalet föreskriver att information som i inte oväsentlig grad är ägnad att påverka värderingen av ett bolags aktier skall offentliggöras. Offentliggörandet sker genom att informationen lämnas till ett antal tidningar och nyhetsbyråer. I halvårsrapporten för 2005 hade NOTE angett att bolagets långsiktiga marginalmål var 6 %, dock utan att ange när målet skulle uppnås. Vid en analytikerträff den 7 september 2005 uppgav bolagets dåvarande verkställande direktör, som svar på en fråga, att det skulle vara ett misslyckande om OMX Exchanges COPENHAGEN STOCKHOLM HELSINKI RIGA TALLINN VILNIUS STOCKHOLMSBÖRSEN AB STOCKHOLM STOCK EXCHANGE. SE Stockholm. SWEDEN Tel Fax Visiting Address: Tullvaktsvägen 15. Reg. No EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS

2 marginalmålet inte nåtts om sex månader. Informationen fick aktien att stiga kraftigt under stor omsättning och hade således stor betydelse för kursutvecklingen. Disciplinnämnden fann att NOTE hade överträtt reglerna genom att inte offentliggöra uttalandet den 7 september på föreskrivet sätt och ålade bolaget att betala ett vite om två årsavgifter motsvarande sammanlagt kronor. Fischer Partners Enligt regler som gäller för börsens medlemsföretag skall en order som läggs av en mäklare i börsens handelssystem återspegla det aktuella marknadsvärdet för respektive aktier. Vid fastställandet av marknadsvärdet skall hänsyn tas till bl.a. ändringar i aktiens kurs den aktuella dagen och föregående dagar, aktiens volatilitet, allmänna förändringar i kurssättningen för jämförbara instrument samt andra särskilda villkor som kan förekomma. Medlemsföretaget har samma ansvar för orderläggning som sker via en Internet-koppling från någon av medlemmens kunder (automatisk orderförmedling) som för order som förmedlas via en mäklare. Vid ett antal tillfällen under februari, mars, april och juni har kunder till Fischer lagt automatiskt förmedlade order i ett flertal bolag på ett sätt som i varierande grad inneburit brott mot en rimlig tolkning av de angivna reglerna om orderläggning. Disciplinnämnden konstaterade att dessa regler har stor betydelse för förtroendet för börsens verksamhet och att påtagliga avvikelser från reglerna måste bedömas allvarligt. Trots tydliga påpekanden från börsens sida om överträdelserna hade Fischers ansträngningar att följa regelverket inte lett till tillfredställande resultat. Nämnden fann att Fischer, såsom ansvarigt för orderläggningen, brutit mot reglerna och därför skulle betala ett vite om kronor. Disciplinnämnden Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars, mäklares och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem, mäklare eller ett bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. En medlem kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap medan en mäklare kan erhålla en varning eller få sin mäklarlicens indragen. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden. Ledamöter: Justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes Beyer, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och civilekonomen Carl Johan Högbom. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 2(6)

3 För ytterligare information Anders Ackebo, Chef för Handels- och bolagsövervakningen, OMX Exchanges/Stockholmsbörsen Ulf Lindgren, Bolagsjurist, Stockholmsbörsen, Om OMX Exchanges: OMX Exchanges är en division inom OMX. OMX Exchanges driver börserna i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius samt värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland. Via OMX Exchanges erbjuds kunderna tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 3(6)

4 STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2005:7 Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Fastighets AB Balder Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Aktierna av serie B i Fastighets AB Balder är noterade på Stockholmsbörsens kurslista för oregistrerade aktier (O-listan). Mellan bolaget och börsen gällde vid den tid som är aktuell i förevarande ärende ett den 12 oktober 1999 undertecknat noteringsavtal. Bolagets firma var tidigare Enlight AB. Sedan bolaget genom beslut på en extra bolagsstämma den 18 augusti 2005 beslutat att ändra verksamhetsinriktning samt att ändra sin firma till Fastighets AB Balder är bolagets aktier f.n. placerade på O-listans observationsavdelning i avvaktan på att den nya verksamheten blir föremål för en noteringsprövning av börsen. Stockholmsbörsen har genom i bilaga fogad ansökan hemställt om disciplinnämndens prövning av frågan om disciplinåtgärd beträffande Balder. I ärendet har den 29 november 2005 muntlig förhandling ägt rum, varvid börsen företrätts av marknadsövervakningschefen Anders Ackebo och senior legal counsel Ulf Lindgren samt Balder företrätts av styrelseledamoten Christer Jacobson, förutvarande styrelseledamoten Jörgen Ekberg samt förutvarande finansdirektören Anders Lindén. Enligt bilaga 1 punkt 19 i noteringsavtalet skall ett bolag som finner att förutsättningarna för en tidigare offentliggjord prognos avseende resultat eller omsättning ändrats så att utfallet i inte oväsentlig grad kan beräknas avvika från prognosen omedelbart offentliggöra detta. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 4(6)

5 Offentliggörandet skall ske genom att informationen lämnas till minst två etablerade nyhetsbyråer samt minst tre rikstäckande dagstidningar. Informationen skall senast samtidigt lämnas till börsen och snarast möjligt finnas tillgänglig på bolagets hemsida (bilaga 1 punkt 4). Enligt vad som uttryckligen framgår av börsens kommentarer till noteringsavtalet (bilaga 1 punkt 8) kan däremot ett sådant offentliggörande inte ske genom publicering av den tryckta årsredovisningen, där ingen ny kurspåverkande information får förekomma. Enligt bilaga 1 punkt 16 i) i noteringsavtalet gäller vidare att - om framtidsinriktad information lämnas i bokslutkommuniké eller delårsrapport det samtidigt skall framgå vilken motsvarande information som lämnades i föregående rapport liksom eventuella förändringar som offentliggjorts sedan föregående rapport. Av handlingarna i ärendet framgår att Balder då under firma Enlight - i sin bokslutskommuniké den 31 januari 2005 lämnade en prognos om utvecklingen för 2005 genom formuleringen att det väntades ett positivt resultat och positivt kassaflöde för helåret. I den tryckta årsredovisningen för år 2004 som var tillgänglig på bolagets hemsida i mitten av april angavs senare att bolaget hade som ambition att visa ett positivt resultat och positivt kassaflöde under slutet av Detta måste anses ha inneburit en prognosjustering. Något offentliggörande av denna justering i enlighet med noteringavtalets regler hade inte skett före publiceringen av årsredovisningen. Bolaget har förklarat man från bolagets sida av hänsyn till aktieägarna inte önskade markera prognosjusteringen eftersom man vid den aktuella tidpunkten förhandlade om en mycket gynnsam affär, vilken också offentliggjordes den 27 juni Vidare har från bolagets sida anförts att avsikten varit att publicera rapporten från första kvartalet år 2005 samtidigt som årsredovisningen. Även med beaktande av vad bolaget har anfört finner disciplinnämnden att bolaget har åsidosatt bilaga 1 punkt 19 i noteringsavtalet. Vidare framgår av handlingarna att bolaget den 22 april 2005 alltjämt under firma Enlight AB - offentliggjorde sin rapport avseende första kvartalet Under rubriken Framtidsutsikter angavs bl a att Enlights bidragsmarginaler hade förbättrats genom förvärv under 2004 och att bolaget hade som ambition att efter genomförda kostnadsreduktionsprogram visa ett positivt resultat och positivt kassaflöde under slutet av Vidare angavs att den förväntade framtida tillväxten därefter skulle skapa förutsättningar för förbättrade marginaler och resultat. I kvartalsrapporten lämnades således framtidsinriktad information beträffande utvecklingen år Inga uppgifter lämnades dock om den i bokslutkommunikén tidigare offentliggjorda informationen eller om de förändringar som inträffat därefter. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 5(6)

6 Bolaget har uppgett att bolaget förbisett den ändring av formuleringarna som gjorts beträffande framtidsutsikterna. Disciplinnämnden finner att bolaget i nu aktuellt avseende överträtt bilaga 1 punkt 16 i) i noteringavtalet. De angivna överträdelserna kan inte bedömas som ursäktliga eller mindre allvarliga, och bolaget skall följaktligen åläggas vitespåföljd. Disciplinnämnden ålägger Fastighets AB Balder vite motsvarande en årsavgift. På disciplinnämndens vägnar Johan Munck I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lundius, direktören Hans Mertzig, förutvarande marknadsövervakningschefen Hans Edenhammar och direktören Stefan Erneholm. Enhälligt. EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 6(6)

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012).

Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012). Kontakter med analytiker och media Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012). 1 Inledning Analytiker och media

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide AB publikt aktiebolag (publ) Registrerat säte: Stockholm, Sverige

Läs mer

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2014 ref 12 Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Läs mer

Uttalande från Aspiros oberoende budkommitté med anledning av Project Panther Bidcos offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från Aspiros oberoende budkommitté med anledning av Project Panther Bidcos offentliga uppköpserbjudande 2015-01-30 Uttalande från Aspiros oberoende budkommitté med anledning av Project Panther Bidcos offentliga uppköpserbjudande Med anledning av Project Panther Bidco Ltd:s offentliga uppköpserbjudande avseende

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen.

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer