Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning"

Transkript

1 Stockholm Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala vite för överträdelser av noteringsavtalet. Nämnden har i ytterligare tre ärenden meddelat varning för Intentia International AB, Sweco AB och Nordea AB. Elekta I ett pressmeddelande den 27 februari 2002 informerade Elekta om en amerikansk tvist rörande ett patentintrång där en jury i första instans ådömt bolaget att betala skadestånd. Elekta uppgav också att ett eventuellt skadestånd skulle komma att täckas av en försäkring för ansvarsrelaterade situationer, såsom patentintrång och produktansvar. Av senare information från Elekta framgick att försäkringslösningen närmast var att jämställa med ett kreditarrangemang. Den slutliga kostnaden skulle komma att bäras av Elekta, men kostnaden för skadeståndet skulle kunna periodiseras över ett antal år. Disciplinnämnden konstaterade att den information som lämnats av Elekta den 27 februari måste anses ha varit missvisande, eftersom de aktuella försäkringsvillkoren var i förhållande till svensk praxis ovanliga. Ovanligheten bestod i att ett eventuellt skadeståndsbelopp slutligt skulle komma att bäras genom framtida premieinbetalningar från Elekta. Mot denna bakgrund ansåg nämnden att pressmeddelandet varit så ofullständigt att noteringsavtalets bestämmelser hade åsidosatts. Disciplinnämnden ålade Elekta att betala ett vite till börsen motsvarande 2 årsavgifter, sammanlagt kr. Intentia, Sweco och Nordea Information från Intentia, Sweco och Nordea hade varit tillgänglig via Internet innan bolagen hade offentliggjort informationen på det sätt som krävs enligt noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. Informationen hade kommit ut genom att utomstående hade identifierat den dolda adress under vilken informationen hade förberetts för tillhandahållande på respektive bolags hemsida. Reuters kunde därigenom sprida informationen innan den offentliggjorts av bolagen på föreskrivet sätt. De adresser bolagen använt till informationen var identisk med de adresser som använts för motsvarande information i tidigare sammanhang, frånsett att de sista två tecknen bytts ut från Q2 till Q3 eller liknande. Nämnden fann att de adresser respektive bolag använt för den dolda informationen, i belysning av att tidigare använda adresser var allmänt kända och tillgängliga, var sådan att en initierad person hade kunna gissa sig till var informationen fanns och på så sätt få tillgång till rapporterna i förväg. Genom Stockholmsbörsen AB Norrlandsgatan 31 SE Stockholm Sweden Tel Fax

2 att informationen kom ut på ett sätt som låg inom respektive bolags så kallade kontrollsfär ansåg nämnden att noteringsavtalet hade överträtts. Nämnden ansåg emellertid att det oavsiktliga utlämnandet delvis hade samband med en strävan från bolagens sida att informationen i enlighet med börsens anvisningar skulle bli tillgängliga på hemsidan snarast möjligt efter att offentliggörande skett på föreskrivet sätt. Mot ovanstående bakgrund ansåg Disciplinnämnden att överträdelserna var ursäktliga, och meddelade därför respektive bolag varning. Disciplinnämnden Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett noterat bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen driver ärendet och Disciplinnämnden utreder misstanken och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Medlemmar kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden. Ledamöter: Justitieråd (ordf) Johan Munck, justitieråd (v ordf), Marianne Lundius professor, Madeleine Leijonhufvud, direktör Stefan Erneholm och direktör Hans Mertzig Suppleanter: Civilekonom, Hans Edenhammar, advokat Claes Beyer, direktör Jack Junel, professor Lars Östman och civilekonom Ragnar Boman För ytterligare information Anders Ackebo, chef för notering och övervakning Stockholmsbörsen Mats Beckman, bolagsjurist Stockholmsbörsen +46 (0) Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen Stockholmsbörsen AB Norrlandsgatan 31 SE Stockholm Sweden Tel Fax

3 STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2003:2 Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Sweco AB Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Sweco AB:s aktier är noterade på Stockholmsbörsens lista för oregistrerade aktier (O-listan). Mellan bolaget och börsen gäller ett den 21 september 1998 undertecknat noteringsavtal med justeringar som trädde i kraft den 1 mars Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen har genom härvid i bilaga fogad ansökan hemställt att disciplinnämnden skall meddela beslut om disciplinåtgärd beträffande Sweco. Sweco har bestritt att det föreligger förutsättningar för att ålägga bolaget disciplinpåföljd. I ärendet har förhandling ägt rum varvid Stockholmsbörsen har företrätts av chefen för marknadsövervakningen Anders Ackebo och jur kand Mats Beckman samt Sweco företrätts av advokaten Göran Nyström och informationschefen Fredrik Hedlund. I noteringsavtalet föreskrivs att en delårsrapport alltid skall offentliggöras omedelbart (bilaga 1, punkterna 3 och 12). Offentliggörandet skall ske genom att information om rapporten lämnas till minst två etablerade nyhetsbyråer samt minst tre rikstäckande dagstidningar (bilaga 1, punkt 4). Innan informationen har offentliggjorts, får den i princip inte lämnas ut på annat sätt (bilaga 1 punkt 1). Enligt en av Stockholmsbörsen utgiven handledning till noteringsavtalet skall informationen snarast möjligt efter det att bolaget säkerställt att den offentliggjorts på ett korrekt sätt läggas in på bolagets hemsida på Internet. Den 24 oktober 2002 kl. 11:38 publicerade nyhetsbyrån Reuters information ur Swecos delårsrapport avseende tredje kvartalet Sweco hade då ännu inte offentliggjort rapporten på föreskrivet sätt utan detta skedde först åtta minuter senare, dvs. kl

4 Sweco har upplyst följande angående orsakerna till det inträffade. Sweco anlitar företaget Waymaker för offentliggörande av kurspåverkande information om bolaget i enlighet med noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. Waymaker tillhandahåller tjänster som möjliggör samtidig spridning av information via fax, , SMS och online. Publicering av informationen på Swecos hemsida utförs av bolagets egna webbredaktörer. Sweco har investerat i ett effektivt och säkert publiceringsverktyg som uppfyller gällande säkerhetskrav för hantering av information på Internet. Enligt Stockholmsbörsens råd avseende finansiell information på hemsida bör informationen finnas på hemsidan snarast möjligt, helst inom några minuter efter det att informationen offentliggjorts. Vidare bör enligt råden en rapport kunna laddas ned i PDF-format eller annat etablerat program. Sweco har eftersträvat att följa dessa råd. Sweco har vidare uppgett att publiceringen av PDF-filer utförs i två steg. Först läggs filen i en särskild bildkatalog (som inte skyddas av publiceringsverktyget), därefter publiceras den genom att en sökväg läggs ut som synliggör informationen på hemsidan. Filen läggs in i bildkatalogen direkt i anslutning till tidpunkten för publicering, dvs. omedelbart efter klartecken från Waymaker att informationen offentliggjorts. Publiceringen sker genom att filen görs tillgänglig för en besökare på hemsidan genom en länk till den adress under vilken filen lagrats. Hela förfarandet sker inom loppet av en minut. När Sweco den 24 oktober 2002 skulle offentliggöra delårsrapporten avseende tredje kvartalet 2002, fungerade inte överföringen av rapporten från Sweco till Waymaker. Anledningen härtill var tekniska problem i Waymakers system. Under den tid då kontakter togs med Waymaker för att påtala deras tekniska problem kom PDF-filen att, med avvikelse från Swecos ovan redovisade rutiner, läggas in i bildkatalogen. Någon sökväg till informationen lades emellertid inte ut i detta skede. Cirka åtta minuter innan delårsrapporten offentliggjordes i enlighet med reglerna i noteringsavtalet lyckades nyhetsbyrån Reuters på egen hand komma åt rapporten genom att räkna ut sökvägen till PDF-filen. Filen med rapporten var emellertid inte tillgänglig för envar som besökte Swecos hemsida, eftersom det på hemsidan inte fanns någon länk till rapporten. Slutligen har Sweco upplyst att Sweco, i syfte att omöjliggöra att incidenten upprepas, i samråd med Stockholmsbörsen har likväl modifierat sina rutiner för publicering av rapporter på hemsidan. Dessvärre medför de modifierade rutinerna att publiceringen på hemsidan fördröjs. Disciplinnämnden gör följande bedömning. Det principiella förbudet i noteringsavtalet mot att lämna ut kurspåverkande information på annat sätt än genom ett korrekt offentliggörande måste anses ta sikte även på oavsiktligt utlämnande. Det kan visserligen vara föremål för tvekan om förbudet dessutom skall anses innebära en förpliktelse för bolaget att säkerställa att utomstående inte får del av informationen på annat sätt än genom att den lämnas ut från bolaget. Denna tolkningsfråga aktualiseras emellertid inte i förevarande fall, eftersom det måste anses att bolaget lämnat ut informationen i och med att den gjordes tillgänglig på Internet.

5 Även om den fanns under en särskild adress som inte var synlig eller tillgänglig genom länk eller sökfunktion var det möjligt för en initierad person att räkna ut adressen och på detta sätt få tillgång till rapporten i förväg. Som nämnden har framhållit i tidigare sammanhang (se t.ex. nämndens beslut 2002:1 angående BioPhausia) utgör noteringsavtalet ett civilrättsligt avtal och bestämmelserna om ekonomiska påföljder i avtalet s k avtalsviten. För att en avtalspart skall undgå en överenskommen förpliktelse att utge avtalsvite vid kontraktsbrott är det principiellt sett inte tillräckligt att påvisa att kontraktsbrottet inte kan tillskrivas parten som någon mera påtaglig försummelse utan det krävs enligt allmänna principer att det inträffade över huvud taget inte omfattas av avtalspartens s k kontrollsfär. Med hänsyn härtill finns det i och för sig förutsättningar för att bestämma ett vite i det nu aktuella fallet. Nämnden har emellertid enligt noteringsavtalets punkt 5 första stycket tredje meningen möjlighet att i stället för att ålägga vite meddela bolaget varning, om ett åsidosättande av noteringsavtalet är mindre allvarligt eller ursäktligt. Enligt nämndens mening var åsidosättandet med hänsyn till omständigheterna ursäktligt i förevarande fall. Nämnden beaktar därvid särskilt att det oavsiktliga utlämnandet delvis hade samband med en strävan från bolagets sida att informationen i enlighet med börsens rekommendationer skulle bli tillgänglig på bolagets hemsida snarast möjligt efter ett korrekt offentliggörande. Disciplinnämnden meddelar Sweco varning. På disciplinnämndens vägnar Johan Munck I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lundius, professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Hans Mertzig och civilekonomen Ragnar Boman. Enhälligt.

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Pressmeddelande 2006-05-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel vid NASDAQ

Läs mer

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2009-04-06 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2009:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Kaupthing Bank Sverige AB Magnus Lundquist Kaupthing Bank Sverige AB är deltagare i handeln vid NASDAQ OMX Stockholm

Läs mer

elande - pressmeddelande - pressmeddela

elande - pressmeddelande - pressmeddela elande - pressmeddelande - pressmeddela 1998-12-03 Prosolvia får betala vite Stockholms Fondbörs Disciplinnämnd har beslutat att ålägga Prosolvia att betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter totalt

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bankaktiebolaget Avanza Petter Nilsson Bankaktiebolaget Avanza är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 Nasdaq Stockholm Oniva Online Group Europe AB Aktierna i Oniva Online Group Europe AB ("Online Group" eller "Bolaget") är föremål för handel

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12 OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord HQ Bankaktiebolag (HQB) är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2 NASDAQ OMX Stockholm AB NovaCast Technologies AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i NovaCast Technologies AB ("NovaCast")

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5 SwedSec AB Licenshavaren Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november

Läs mer

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Servage AB brutit mot reglerna i noteringsavtalet, m.m. DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8 NASDAQ OMX Stockholm AB Medivir AB Aktierna i Medivir AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ). Medivir har

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 NASDAQ OMX Stockholm AB Danske Bank Handlaren Danske Bank A/S är deltagare i handeln (medlem) vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ).

Läs mer

Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie. Börsregler 2003/2004. Handledning till noteringsavtal och noteringskrav

Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie. Börsregler 2003/2004. Handledning till noteringsavtal och noteringskrav Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie Börsregler 2003/2004 Handledning till noteringsavtal och noteringskrav Börsregler 2003/2004 Handledning till noteringsavtal och noteringskrav BÖRSREGLER 2003/2004 1

Läs mer

Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner?

Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner? Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner? Av Ragnar Boman Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner? I den allmänna debatten framförs ibland kritik av innebörd att den självreglering som Aktiemarknadsnämnden

Läs mer

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna")

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv (Takeover-reglerna) Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna") (2003-09-01) 1 1 Vissa redaktionella ändringar har gjorts 2004-03-18. Reglerna har per den 1 januari 2006 anpassats till den nya aktiebolagslagen

Läs mer

Beslut om varning och straffavgift

Beslut om varning och straffavgift 2011-11-09 BESLUT Marginalen Bank Bankaktiebolag FI Dnr 10-8891 Att: Styrelsens ordförande Box 26134 100 41 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Börsregler. Regler för bolag vars aktier är upptagna till handel på NGM Equity Gällande från och med den 1 juli 2012

Börsregler. Regler för bolag vars aktier är upptagna till handel på NGM Equity Gällande från och med den 1 juli 2012 Börsregler Regler för bolag vars aktier är upptagna till handel på NGM Equity Gällande från och med den 1 juli 2012 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY

Läs mer

Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014. Innehåll

Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014. Innehåll 1 Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014 Innehåll 1. Inledning 2. Marknadsövervakningen organisation och arbetssätt 3. Nya noteringar och avnoteringar 4. Kursutveckling 5. Utredningar m m rörande

Läs mer

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot Information om insättningsgaranti Kontot omfattas av norsk insättningsgaranti (enligt den norska lagen, lag 6. December 1996 nr 75 om säkringsordningar för banker och offentlig administration). Insättningsgarantin

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 35/14 Mål nr A 86/13 och A 87/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 35/14 Mål nr A 86/13 och A 87/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 35/14 Mål nr A 86/13 och A 87/13 Fråga om två bolag brutit mot en bestämmelse i kollektivavtalet för måleriyrket som ger ombud för avtalsparterna rätt att för kontroll av avtalets

Läs mer

till protokoll den 7 oktober 2011, 233 Bilaga 151 (D-2011/0391) BESLUT den 7 oktober 2011

till protokoll den 7 oktober 2011, 233 Bilaga 151 (D-2011/0391) BESLUT den 7 oktober 2011 1 till protokoll den 7 oktober 2011, 233 Bilaga 151 (D-2011/0391) BESLUT den 7 oktober 2011 av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd i disciplinärende KPMG AB genom bolagsjurist Jacob Fogelberg, Stockholm./.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 104/03 Mål nr B 127/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 104/03 Mål nr B 127/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 104/03 Mål nr B 127/02 Sammanfattning Fråga om en börsmäklare frånträtt sin anställning med verkan att han har rätt till skadestånd med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer.

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE CMT Telecom Sweden AB, Box 239, 201 22 MALMÖ Ombud: advokaten U. Y. SAKEN marknadsföring

Läs mer

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12 D 12 1 Inledning 1.1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons

Läs mer

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>>

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>> Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd Beslut från 1997 >>> Förord Fastighetsmäklare måste enligt gällande lagstiftning vara registrerade hos tillsynsmyndigheten, Fastighetsinspektionen (FMI), tidigare Fastighetsmäklarnämnden

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Den ökade aktiviteten på aktiemarknaden under år 2014 återspeglas tydligt i Aktiemarknadsnämndens verksamhet. Nämnden gjorde mer än ett uttalande i veckan, avgjorde

Läs mer