Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins"

Transkript

1 Pressmeddelande Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en extra bolagsstämma samt genom att inte hantera kurspåverkande information på rätt sätt. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har beslutat att Wedins ska betala ett vite på kronor. Enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal är ett börsbolag skyldigt att omedelbart informera om när en styrelse fattar beslut om att kalla till en extra bolagsstämma. Vid ett styrelsemöte i Wedins den 27 september 2005 fattade styrelsen ett sådant beslut, men offentliggjorde inte beslutet förrän den 29 september. Beslutet var en följd av att styrelsen var oenig om bolagets framtida styrning. Stockholmsbörsens disciplinnämnd fann att Wedins överträtt noteringsavtalet genom att inte genast informera om bolagsstämman. Enligt bestämmelser i börslagen kan ett börsbolag besluta att skjuta upp offentliggörandet av kurspåverkande information om det finns skäl för detta. Om bolaget fattar ett sådant beslut ska bolaget enligt noteringsavtalet omedelbart underrätta börsen samt ha rutiner som säkerställer att endast de personer som behöver informationen får tillgång till den. Vidare ska bolaget ha en beredskap för att offentliggöra informationen om den ändå läcker ut. Den 13 oktober 2005 anmäldes i Wedins styrelse att FöreningsSparbanken beslutat att förkorta återbetalningstiden för en så kallad säsongskredit på 40 miljoner kr. Eftersom bankens beslut var en del av en pågående och icke avslutad diskussion om Wedins framtida finansiering valde bolaget att inte offentliggöra uppgifter om säsongskrediten. Någon information om detta sändes dock inte till Stockholmsbörsen. Den 18 oktober 2005 publicerade Svenska Dagbladet en artikel med detaljerad information om bankens beslut beträffande säsongskrediten. Artikeln ledde inte till några åtgärder från Wedins sida. Disciplinnämnden konstaterade att informationen om säsongskrediten var - med hänsyn till det läge Wedins befann sig i under hösten av kurspåverkande natur men att bolaget hade rätt att skjuta upp offentliggörandet av bankens beslut. Nämnden fann dock att bolaget överträtt noteringsavtalet genom att inte underrätta börsen om uppskjutandet samt genom att inte offentliggöra någon information efter att uppgifterna om bankens besked om krediten läckt ut. Disciplinnämnden har utdömt ett vite på kronor, motsvarande tre årsavgifter. The Nordic Exchange STOCKHOLMSBÖRSEN AB STOCKHOLM STOCK EXCHANGE. SE Stockholm. SWEDEN Tel Fax Visiting Address: Tullvaktsvägen 15. Reg. No EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS

2 För ytterligare information Anders Ackebo, Chef för Handels- och bolagsövervakningen, OMX Ulrika Areskog, informationschef, Stockholmsbörsen Om Disciplinnämnden Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden. Ledamöter: Justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes Beyer, direktören Jack Junel, civilekonomen Carl Johan Högbom och civilekonomen Ragnar Boman Om OMX OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Via den nordiska börsen i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallinn och Vilnius kan OMX erbjuda tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMX integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för börser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och andra finansiella institutioner världen över. OMX är noterat på den nordiska börsen i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Mer information finns på 2(5)

3 STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2006:2 Stockholmsbörsen AB Wedins Skor & Accessoarer AB Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Aktierna i Wedins Skor & Accessoarer AB är noterade på Stockholmsbörsens lista för oregistrerade aktier (O-listan). Mellan bolaget och börsen gäller ett den 1 juli 2005 undertecknat noteringsavtal. Stockholmsbörsen har genom i bilaga fogad ansökan hemställt om disciplinnämndens prövning av frågan om disciplinåtgärd beträffande Wedins på grund av överträdelse av noteringsavtalet. Wedins har yttrat sig i ärendet. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Den första av de anmärkningspunkter som börsen riktat mot Wedins har anknytning till ett styrelsemöte i bolaget den 27 september Av utredningen i denna del framgår att Wedins styrelse på förmiddagen nämnda dag beslutade att kalla till en extra bolagsstämma den 21 oktober 2005 för nyval av styrelse. Att beslutet fattades sammanhängde med att oenighet hade uppkommit inom styrelsen om bolagets framtida styrning. Beslutet offentliggjordes inte förrän två dagar efter det att det hade fattats. Eftersom beslutet att under de angivna omständigheterna kalla till extra bolagsstämma var av kurspåverkande natur och det inte fanns några godtagbara skäl att skjuta upp offentliggörandet skulle 3(5)

4 beslutet i enlighet med bilaga 1 punkt 2 till noteringsavtalet ha offentliggjorts omedelbart. Genom att dröja två dagar med offentliggörandet har Wedins följaktligen brutit mot noteringsavtalet. Den andra anmärkningspunkten avser ett besked från FöreningsSparbanken till Wedins angående förkortning för löptiden av en beviljad s.k. säsongskredit om 40 milj. kr. I den delen framgår det av utredningen att styrelsen i Wedins den 13 oktober 2005 erhöll information om att banken beslutat att förkorta återbetalningstiden för denna kredit. Börsen har i denna del påpekat att Wedins vid den aktuella tiden var föremål för stor uppmärksamhet i pressen med anledning av oenigheten inom styrelsen och en ansträngd ekonomisk situation. Mot denna bakgrund är det enligt börsens mening uppenbart att bankens besked om säsongskrediten var av betydelse för kursen på bolagets aktier. Bankens beslut borde således enligt börsen i princip ha offentliggjorts omedelbart. Wedins har åberopat ett brev till bolaget från FöreningsSparbanken den 11 april 2006 av vilket kan slutas att förkortningen av säsongkrediten huvudsakligen hade tekniska orsaker och att bolaget hade skäl att påräkna en förlängning. Även om det således kan hävdas att det besked som Wedins erhöll den 13 oktober 2005 inte i sig var särskilt dramatiskt, måste beaktas att beskedet ingick som ett led i en förhandling med banken som bl.a. avsåg möjligheterna för Wedins att reducera sin skuldsättning hos banken med 200 milj. kr genom en nyemission, vilken senare också den 19 januari 2006 beslöts på bolagsstämma i Wedins. Förhandlingarna med banken var av kurspåverkande natur, men det får som börsen också har medgett anses klart att Wedins kunde uppskjuta ett offentliggörande till dess att dessa förhandlingar hade slutförts. Det förutsätts emellertid i så fall dels att börsen skall underrättas, dels att bolaget har rutiner som säkerställer att endast de personer som behöver informationen får tillgång till den och en beredskap för att offentliggöra informationen i händelse av informationsläckage. Bestämmelser om detta finns i 5 kap. 3 a lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, noteringsavtalet bilaga 1 punkt 38 och börsens kommentarer till denna punkt samt 2 kap. 15 a Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995: 43) om inregistrering av fondpapper m.m. Det är klarlagt att Wedins inte lämnade någon information om uppskjutandet till börsen, något som innebar en överträdelse av noteringsavtalet. Den 18 oktober 2005 fem dagar efter det att styrelsen informerats om den nya återbetalningstiden för säsongskrediten - publicerade Svenska Dagbladet en artikel med detaljerad information om FöreningsSparbankens beslut beträffande denna kredit. Artikeln, som fick till följd att kursen på bolagets aktier föll med cirka 5 %, följdes inte av någon information eller kommentar från bolagets sida. Hur de uppgifter som låg till grund för artikeln i Svenska Dagbladet kom till tidningens kännedom framgår inte av utredningen i ärendet och får enligt tryckfrihetsförordningen inte efterforskas. Disciplinnämnden anser sig därför inte ha underlag för att lägga bolaget till last som en överträdelse av noteringsavtalet att, som börsen gjort gällande, bolagets rutiner för att förhindra ett informationsläckage skulle ha varit otillfredsställande. Däremot står det klart att bolaget inte hade någon beredskap för att hantera det läckage som uppstod, eftersom bolaget i den uppkomna situationen hade skyldighet att lämna information, något som var så mycket mera angeläget som 4(5)

5 artikeln delvis synes ha byggt på missuppfattningar. Även i denna del har Wedins således åsidosatt noteringsavtalet. Överträdelserna kan inte anses vara mindre allvarliga eller ursäktliga. Disciplinnämnden ålägger Wedins Skor & Accessoarer AB vite motsvarande tre årsavgifter. På disciplinnämndens vägnar Johan Munck I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lundius, professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Hans Mertzig och direktören Stefan Erneholm. Enhälligt. 5(5)

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel vid NASDAQ

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5 SwedSec AB Licenshavaren Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november

Läs mer

elande - pressmeddelande - pressmeddela

elande - pressmeddelande - pressmeddela elande - pressmeddelande - pressmeddela 1998-12-03 Prosolvia får betala vite Stockholms Fondbörs Disciplinnämnd har beslutat att ålägga Prosolvia att betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter totalt

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8 NASDAQ OMX Stockholm AB Medivir AB Aktierna i Medivir AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ). Medivir har

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bankaktiebolaget Avanza Petter Nilsson Bankaktiebolaget Avanza är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2 NASDAQ OMX Stockholm AB NovaCast Technologies AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i NovaCast Technologies AB ("NovaCast")

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12 OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord HQ Bankaktiebolag (HQB) är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Den ökade aktiviteten på aktiemarknaden under år 2014 återspeglas tydligt i Aktiemarknadsnämndens verksamhet. Nämnden gjorde mer än ett uttalande i veckan, avgjorde

Läs mer

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Servage AB brutit mot reglerna i noteringsavtalet, m.m. DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner?

Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner? Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner? Av Ragnar Boman Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner? I den allmänna debatten framförs ibland kritik av innebörd att den självreglering som Aktiemarknadsnämnden

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 NASDAQ OMX Stockholm AB Danske Bank Handlaren Danske Bank A/S är deltagare i handeln (medlem) vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ).

Läs mer

Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie. Börsregler 2003/2004. Handledning till noteringsavtal och noteringskrav

Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie. Börsregler 2003/2004. Handledning till noteringsavtal och noteringskrav Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie Börsregler 2003/2004 Handledning till noteringsavtal och noteringskrav Börsregler 2003/2004 Handledning till noteringsavtal och noteringskrav BÖRSREGLER 2003/2004 1

Läs mer

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 1 Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 Bakgrund AktieTorgets disciplinkommitté har från AktieTorget erhållit en skriftlig anmälan med begäran om att disciplinkommittén

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-06-02 B E S L U T Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 15-1411 Verkställande direktören Annika Falkengren Delgivning nr 2 Kungsträdgårdsgatan 8 106 40 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13

Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13 Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserande revisorn A-sons uppdrag i tre aktiebolag, härefter benämnda T-bolaget, N-bolaget och

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014:2. NASDAQ OMX Stockholm. Selena Oil & Gas Holding AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014:2. NASDAQ OMX Stockholm. Selena Oil & Gas Holding AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014:2 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014-03-06 NASDAQ OMX Stockholm Selena Oil & Gas Holding AB Aktierna i Selena Oil & Gas Holding AB (Bolaget) är föremål för handel på NASDAQ OMX

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>>

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>> Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd Beslut från 1997 >>> Förord Fastighetsmäklare måste enligt gällande lagstiftning vara registrerade hos tillsynsmyndigheten, Fastighetsinspektionen (FMI), tidigare Fastighetsmäklarnämnden

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-06-27 B E S L U T Global Health Partner AB FI Dnr 13-5259 Östra Hamngatan 26-28 Delgivning nr 2 411 09 Göteborg Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Årsrapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2012. Innehåll

Årsrapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2012. Innehåll 1 Årsrapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2012 Innehåll 1. Inledning 2. Marknadsövervakningen organisation och arbetssätt 3. Nya listningar och avlistningar 4. Kursutveckling 5. Utredningar m

Läs mer

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Av advokaten URBAN BÅVESTAM * Om styrelseledamöterna och den verkställande direktören i ett aktiebolag

Läs mer

Beslut om varning och straffavgift

Beslut om varning och straffavgift 2011-11-09 BESLUT Marginalen Bank Bankaktiebolag FI Dnr 10-8891 Att: Styrelsens ordförande Box 26134 100 41 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors r.r 2010-09-10 ln Sp Revisorsnämnden Fl Dnr 10-8409 Box 24014 (Anges alltid vid svar) 104 50 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014. Innehåll

Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014. Innehåll 1 Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014 Innehåll 1. Inledning 2. Marknadsövervakningen organisation och arbetssätt 3. Nya noteringar och avnoteringar 4. Kursutveckling 5. Utredningar m m rörande

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse 2006-01-27 BESLUT Styrelsen för FI Dnr 05-7456-309 Custodia Credit AB (publ) Amiralsgatan 17 211 55 MALMÖ Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse Finansinspektionens beslut 1. Med stöd

Läs mer