elande - pressmeddelande - pressmeddela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "elande - pressmeddelande - pressmeddela"

Transkript

1 elande - pressmeddelande - pressmeddela Prosolvia får betala vite Stockholms Fondbörs Disciplinnämnd har beslutat att ålägga Prosolvia att betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter totalt kr för brister i informationen till marknaden. Bristerna avsåg dels information avseende innehållet i en överenskommelse med Industrifonden om att bilda ett gemensamägt bolag, dels information kring 1997 års bokslut. Enligt disciplinnämnden har Prosolvia åsidosatt noteringsavtalet i följande avseenden: 1. I pressmeddelande den 23 juni 1997 informerade Prosolvia om att man tillsammans med Industrifonden hade bildat ett bolag, IVS, ägt till 49,5% av Industrifonden och inledningsvis till 50,5% av Prosolvia. Inga upplysningar lämnades emellertid om att Prosolvia hade en option att inom en viss tid förvärva Industrifondens aktier i IVS och att Industrifonden i sin tur hade en option att sälja sina aktier i IVS till Prosolvias dåvarande huvudaktieägare Dan Lejerskär. Denne hade lämnat aktier i Prosolvia som säkerhet för fullgörandet av Industrifondens option. Disciplinnämnden fann att, eftersom dessa optionsavtal var av betydelse för bedömningen av riskfördelningen mellan parterna, bolaget hade brutit mot noteringsavtalet. 2. I pressmeddelande den 6 april 1998 angav Prosolvia att IVS var ett självständigt arbetande aktiebolag med fast anställd personal och med en egen styrelse bestående av ledamöter fristående från Prosolvia. Disciplinnämnden konstaterade att informationen var felaktig och att den sammantaget gav en missvisande bild eftersom Prosolvias VD Dan Lejerskär enligt avtal skulle ägna stor del av sin tid till IVS samt att två ledamöter ur Prosolvias styrelse Lejerskär och styrelsens ordförande - ingick i IVS`styrelse. Prosolvia hade därmed även i detta avseende brutit mot noteringsavtalet. 3. Prosolvia levererade under år 1997 hård- och mjukvara för 201 mkr till s.k. Virtual Reality Centers. Sådana VR-Centers byggdes upp runt om i världen av IVS och ägdes till cirka hälften av IVS och resten av ett antal lokala partners. IVS fakturerades med 110 mkr och lokala partners med 91 mkr. Vid årsskiftet 1997/98 var 150 mkr i kundfordringar obetalda. Huvuddelen av dessa fordringar var förfallna. I bokslutskommunikén för 1997 angav Prosolvia att vinsten efter finansnetto uppgick till 83 mkr. Där angavs att den redovisade försäljningen till intressebolaget IVS uppgick till 55 mkr efter eliminering av koncernintressets andel (dvs cirka hälften). Däremot framgick inte hur stor vinsten var på försäljningen till IVS och lokala partners. Stockholms Fondbörs AB, Källargränd 2, Box 1256, Stockholm. Telefon Telefax

2 Disciplinnämnden utgick i och för sig från att redovisningen var förenlig med god redovisningssed men konstaterade att informationen i bokslutskommunikén var alltför lite upplysande för att kunna godtas som aktiemarknadsinformation från ett börsbolag. Förhållandet mellan Prosolvia å ena sidan och IVS och lokala partners å den andra var speciellt så till vida att IVS var ett intres-sebolag som låg nära gränsen till dotterbolag och som hade till uppgift att etablera, bygga upp, finansiera och ombesörja drift av de olika VR-Centren. Därför hade det ålegat Prosolvia att i kommunikén förmedla åtminstone en ungefärlig bild av hur stor del av vinsten som var hänförlig till transaktioner med IVS och VR-Centers samt av de utestående fordringarnas storlek och de risker och problem som kunde föreligga med avseende på fordringarnas realiserande. Genom att underlåta detta hade Prosolvia åsidosatt även den delen i noteringsavtalet. Ytterligare upplysningar lämnas av Disciplinnämndens ordförande Johan Munck, tel Chefen för informationsövervakningen Hans Edenhammar, tel Chefsjuristen Ulf Lindgren, tel Stockholms Fondbörs AB, Källargränd 2, Box 1256, Stockholm. Telefon Telefax

3 Disciplinnämnden vid BESLUT Stockholms Fondbörs 1998:1 Börschefen Prosolvia AB Frågor om överträdelse av noteringsavtalet Aktierna i Prosolvia AB (publ) är noterade på Fondbörsens lista för oregistrerade aktier (Olistan). Mellan Prosolvia och Fondbörsen ingicks den 18 juni 1997 avtal i enlighet med det då tillämpade standardavtalet om notering av fondpapper. Den 1 juli 1998 ingick Prosolvia och Fondbörsen ett nytt noteringsavtal. Med noteringsavtalet avses i det följande det avtal som ingicks den 18 juni Enligt noteringsavtalet skulle frågor om åsidosättande av avtalet inom börsen avgöras av en kommitté utsedd av börsens styrelse. I enlighet med de ändringar i lagen (1992:543) om börs- och clearingsverksamhet som trätt i kraft den 1 juli 1998 gäller emellertid numera att sådana frågor avgörs av en av börsstyrelsen utsedd disciplinnämnd, vilket också har kommit till uttryck i det standardavtal om notering av fondpapper som Prosolvia och Fondbörsen ingick den 1 juli Börschefen har genom en anmälan den 2 september 1998 till disciplinnämnden för prövning överlämnat frågor huruvida Prosolvia överträtt noteringsavtalet. Till anmälningen har fogats en av Ernst & Young genom aukt revisorerna Ulf Gometz, Staffan Landén och Björn Grundvall verkställd utredning med anledning av en tidigarelagd s k ettårsuppföljning avseende Prosolvias första år som noterat bolag, en skrivelse den 6 juli 1998 från Fondbörsen till Prosolvia samt en svarsskrivelse den 17 augusti 1998 från Prosolvia. I ärendet har den 30 november 1998 muntligt förfarande ägt rum, varvid närvarit på börschefens sida chefen för informationsövervakningen Hans Edenhammar och chefsjuristen Ulf Lindgren samt på Prosolvias sida advokaten Ingemar Bernhult, bolagets finansdirektör Bo Kinnunen och aukt revisorerna Nils Brehmer och Magnus Götenfelt.

4 Bakgrund Av utredningen i ärendet framgår att Prosolvia den 23 juni 1997 träffade en överenskommelse med Industrifonden om bildande av ett gemensamt bolag, Interactive Simulation International Gothenburg AB (härefter benämnt IVS). Syftet med samarbetet är att till marknaden erbjuda utbildning och kundanpassade projekt genom etablering av s k Virtual Reality Centers (i det följande VR-Centers). Ett VR-Center är avsett att startas tillsammans med en lokal partner som svarar för kontakterna med universitet och lokal industri. Av vad som upplysts angående innehållet i de avtal som i anslutning härtill träffats mellan mellan Prosolvia och dess dotterbolag, Industrifonden och IVS den 23 juni 1997 framgår bl a följande: Syftet med samarbetet är att IVS skall etablera, bygga upp, finansiera och ombesörja drift av till en början femton VR-Centers. Prosolvia har till IVS vederlagsfritt upplåtit exklusiv rätt att i all framtid utnyttja alla de uppfinningar, allt det kunnande samt all den kompetens och erfarenhet, som nu finns och som härefter upparbetas och utvecklas fram till i Prosolvia och i Prosolvias direkt och indirekt hel- och delägda bolag och företag med avseende på etablering, uppbyggnad, finansiering och drift av VR-Centers. Prosolvia tillhandahåller mot ersättning under ett uppbyggnadsskede resurser till IVS innefattande bl.a. 40 % av den dåvarande verkställande direktören och huvudägaren i bolaget Dan Lejerskärs arbetstid 1997, 30 % 1998 och 20 % IVS uttrycker sin avsikt att förvärva utrustning och tjänster från Prosolvia. Om IVS anser sig kunna köpa utrustning eller tjänster av annan till bättre villkor än Prosolvia kan erbjuda, skall IVS dock vara oförhindrat att anlita sådan leverantör. Prosolvia skall behandla IVS som most favoured customer. Industrifonden och Prosolvia tillskjuter 50 milj kr vardera i form av eget kapital och lån. Efter genomförda transaktioner äger Prosolvia 50,5 % av aktierna och Industrifonden 49,5 %. Prosolvia har rätt att överlåta 1 % till Virtual Reality Association, vilken är en förening bestående av VR-Centers. Prosolvia och Industrifonden tillsätter vardera två styrelseledamöter i IVS. Härutöver kan parterna gemensamt tillsätta två ledamöter. I för verksamheten väsentliga frågor krävs att minst tre ledamöter röstar för beslut varav en skall vara ledamot tillsatt av Industrifonden. Även andra arrangemang har överenskommits för fall då parterna inte blir ense.

5 Prosolvia har option att förvärva Industrifondens aktier före till ett pris motsvarande anskaffningsvärde multiplicerat med 1,4 upphöjt till det antal år som Industrifonden innehaft aktierna. Industrifonden har från rätt att när som helst avyttra sina aktier till Dan Lejerskär för 25 milj kr. Såsom säkerhet för detta har Lejerskär pantsatt aktier i Prosolvia. Informationen om förhållandet mellan Prosolvia och IVS Prosolvias pressrelease den 23 juni 1997 och bokslutskommuniké för 1997 I en pressrelease den 23 juni med rubriken Prosolvia AB (publ) and Industrifonden form joint company - informerade Prosolvia om bolagets och Industrifondens gemensamma bildande av IVS samt angav att IVS var ägt till hälften vardera av parterna. Det upplystes att Industrifonden skulle göra en insats med 50 milj kr, av vilket belopp 25 milj kr utgjorde aktiekapital och 25 milj kr lån, och att Prosolvia skulle göra en insats med 25 milj kr i aktiekapital. Enligt pressreleasen uppgav en tjänsteman vid Industrifonden att Prosolvia, genom att Industrifonden medverkade i IVS, skulle kunna ytterligare befästa sin världsledande position inom Virtual Reality-tekniken. I Prosolvias bokslutskommuniké för 1997, vilken är daterad den 27 februari 1998, angavs beträffande relationen mellan Prosolvia och IVS: Tillsammans med Industrifonden startade Prosolvia under våren IVS, ett intressebolag i vilket Prosolvia har en långsiktig ägarandel om 49,5 %. Börschefen har gjort gällande att Prosolvia redan i pressreleasen den 23 juni 1997 borde ha informerat om att Prosolvia hade en option att före förvärva Industrifondens aktier i IVS, om att Industrifonden å sin sida fr.o.m hade rätt att påkalla försäljning av sina aktier till Prosolvias verkställande direktör och huvudägare Dan Lejerskär samt om att Lejerskär såsom säkerhet för detta åtagande lämnat aktier i Prosolvia i pant hos Industrifonden. Prosolvia har invänt att Prosolvias option inte medförde någon skyldighet att förvärva Industrifondens aktier i IVS samt att varken denna eller fondens säljoption innefattade något avtal eller avtalsvillkor som kunde vara kurspåverkande. Säljoptionen för Industrifonden utgjorde därtill ett privatekonomiskt mellanhavande mellan fonden och Dan Lejerskär beträffande vilket Prosolvia inte hade någon informationsskyldighet och som t o m kunde vara omfattat av tystnadsplikt. Detsamma gäller den av Lejerskär ställda säkerheten, som utgjorde gängse villkor i denna typ av optionsavtal. Inte heller i denna del förelåg något avtalsvillkor som kunde antas påverka värderingen av Prosolvias noterade fondpapper. Prosolvia har med hänvisning härtill bestritt att bolaget haft någon informationsskyldighet beträffande de frågor som börschefen angett.

6 Enligt disciplinnämndens mening skulle information i de hänseenden som börschefen påtalat ha varit påkallad med hänsyn till föreskriften i noteringsavtalets bilaga 1 punkt 21, enligt vilken ett börsbolag omedelbart skall offentliggöra beslut eller händelse som i inte oväsentlig grad är ägnad att påverka värderingen av bolagets vid börsen noterade fondpapper. Det råder ingen tvekan om att samarbetsavtal av det slag som här var i fråga utgör ett exempel på sådana förhållanden som avses med den nämnda föreskriften. Den information om samarbetsavtalet som Prosolvia lämnade måste bedömas som ofullständig. Ofullständigheten innebar bl a att de uppgifter om förhållandet mellan Prosolvia och Industrifonden med avseende på IVS som faktiskt lämnades enligt nämndens uppfattning inte blev klargörande i fråga om riskfördelningen mellan parterna, när inte Industrifondens rätt att påkalla försäljning av sina aktier till Dan Lejerskär samt den av denne lämnade säkerheten bekantgjordes. Offentliga uppgifter i sistnämnda hänseende lämnades först sedan den tidigarelagda ettårsuppföljningen hade påbörjats genom en pressrelease den 9 april 1998 liksom i ett samma dag daterat i huvudsak likalydande meddelande som bifogades Prosolvias årsredovisning. Särskilt i belysning av noteringsavtalets reglering av informationsskyldighet beträffande transaktioner med närstående (bilaga 1 punkt 20) lämnar nämnden utan avseende vad Prosolvia gjort gällande om att Lejerskärs åtaganden gentemot Industrifonden skulle ha kunnat omfattas av tystnadsplikt för Prosolvias del. På grund av det anförda finner disciplinnämnden att Prosolvia i detta avseende åsidosatt noteringsavtalet. Åsidosättandet kan inte anses ringa eller ursäktligt. Prosolvias pressrelease den 6 april 1998 Med anledning av att vissa uppgifter i Prosolvias bokslut ifrågasatts i medierna lämnade Prosolvia kompletterande information i en pressrelease den 6 april 1998 under rubriken Prosolvia förtydligar och kompletterar tidigare lämnad information. Därvid lämnades bl a följande uppgift. IVS är ett självständigt arbetande aktiebolag med fast anställd personal och med en egen styrelse bestående av ledamöter fristående från Prosolvia. I samma pressmeddelande lämnade Prosolvia också följande uppgift. Vidare utgör samägandet av IVS tillsammans med Industrifonden en betydelsefull riskdelning som möjliggör en hög utvecklingstakt i etableringen av nya VR-centers. Börschefen har i denna del anfört följande. Bolagets åtagande enligt noteringsavtalet förutsätter att den information som i olika sammanhang lämnas till börsen och marknaden är korrekt och tydlig. Enligt Fondbörsens mening har Prosolvias påstående om att IVS är ett självständigt arbetande aktiebolag fristående från Prosolvia varit vilseledande. Vidare kan riktigheten i Prosolvias uppgift om att samägandet av IVS utgör en betydelsefull riskdelning ifrågasättas mot bakgrund av bl.a. de utestående optionsprogrammen, som vid denna tidpunkt inte var kända för aktiemarknaden. Genom att utforma informationen på det sätt som skett har Prosolvia brutit mot noteringsavtalet.

7 Prosolvia har medgivit att uppgiften om att styrelsen för IVS bestod av ledamöter fristående från Prosolvia kan kritiseras men gjort gällande att formuleringen utgör en sådan mindre förseelse mot noteringsavtalet som inte bort föranleda mer än ett kritiskt påpekande från börsens sida. Prosolvia har framhållit att det i denna del från börschefens sida inte har hänvisats till någon särskild punkt i noteringsavtalet. Vad avser uppgiften om att samägandet av IVS utgjorde en betydelsefull riskdelning har Prosolvia bestritt att någon felaktighet föreligger, varvid i huvudsak hänvisats till vad Prosolvia enligt det föregående anfört rörande optionsavtalen och Dan Lejerskärs säkerhet. Disciplinnämnden konstaterar att Prosolvia under uppbyggnadsskedet skulle tillhandahålla resurser åt IVS i form av arbetstid för Dan Lejerskär, som var verkställande direktör och styrelseledamot i Prosolvia. Uppgiften att IVS hade fast anställd personal utgjorde således inte hela sanningen. Dessutom är det klarlagt att det var Lejerskär och Prosolvias dåvarande styrelseordförande Claes Hammar som Prosolvia hade utsett till ledamöter av IVS:s styrelse. Uppgiften att denna styrelse bestod av ledamöter fristående från Prosolvia var således felaktig, och informationen sammantagen gav en missvisande bild. Disciplinkommittén vid Stockholms Fondbörs har i tidigare sammanhang (se bl a kommitténs beslut 1996:1) framhållit att den informationsskyldighet som noteringavatalet föreskriver inbegriper ett krav på att informationen skall vara korrekt, relevant och tillförlitlig samt att ett börsbolag som lämnar information som det bedömer vara av betydelse för aktiemarknaden därigenom underkastar sig detta krav på informationens kvalitet. Den felaktiga uppgift som det här var fråga om lämnades i ett läge då Prosolvias tidigare information hade ifrågasatts från aktiemarknadens sida. Felaktigheten rättades visserligen genom att det i den förut nämnda pressreleasen den 9 april 1998 och det likalydande meddelande som bifogades Prosolvias årsredovisning upplystes om det korrekta förhållandet, men detta skedde först sedan den tidigarelagda ettårsuppföljningen hade påbörjats. Disciplinnämnden finner således att Prosolvia även i denna del har åsidosatt noteringsavtalet. Vad Prosolvia låtit komma sig till last kan inte anses vara ringa eller ursäktligt. Uppgiften i pressreleasen den 6 april 1998 att samägandet av IVS tillsammans med Industrifonden utgjorde en betydelsefull riskdelning gav enligt nämndens mening inte någon klar bild av de arrangemang som hade vidtagits, eftersom aktiemarknaden inte hade kännedom om de optioner som avtalats, i synnerhet Industrifondens rätt att försälja sina aktier i IVS till Dan Lejerskär. Att samägandet innebar en betydelsefull riskdelning kan emellertid inte i sig ses som en oriktig uppgift, och informationsbristen i pressreleasen bör i denna del inte betraktas som något självständigt brott mot noteringsavtalet utan hänföras till bolagets redan berörda underlåtenhet att informera om de föreliggande optionsöverenskommelserna. Informationen beträffande transaktioner med IVS och VR-Centers

8 Av utredningen i ärendet framgår att Prosolvia under 1997 levererade mjuk- och hårdvara till VR-Centers för ett sammanlagt värde om ca 201 milj kr. Av detta belopp fakturerades IVS med ca 110 milj kr och lokala partners med ca 91 milj kr. Vid årsskiftet 1997/98 uppgick utestående fordringar för leveranser till VR-Centers till sammanlagt 150 milj kr, varav 103 milj kr avser fordringar på lokala partners och 47 milj kr fordran på IVS. I sin bokslutskommuniké för 1997 angav Prosolvia efter en hänvisning till Fortsatt stark resultatutveckling att vinsten efter finansnetto uppgick till 83,2 milj kr. Det angavs att den redovisade försäljningen till intressebolaget IVS uppgick till 55 milj kr efter eliminering av koncernintressets andel. Hur stor del av vinsten som var hänförlig till faktureringar till IVS eller lokala partners i VR-Centers angavs emellertid inte. Av de uppgifter som Prosolvia i enlighet med det förut anförda offentliggjorde den 9 april 1998 sedan den tidigarelagda ettårsuppföljningen påbörjats framgick att Prosolvias totala kapitalbindning relaterad till VR-Centers per uppgick till 65 milj kr plus 65 milj kr i kundfordringar mot lokala intressenter, totalt 130 milj kr. I en senare pressrelease den 9 juni 1998 uppgav Prosolvia följande. Som tidigare meddelats är kundfordringarna relaterade till s.k. VR-Center och Centers of Excellence omfattande. Per uppgick fordringarna i denna kategori till 178 Mkr. Per idag är 135 Mkr utestående, till stor del beroende på att en ursprunglig finansieringslösning via leasing inte kunnat fullföljas som planerat. Av de 135 Mkr har i kvartalsbokslutet reserverats 25 Mkr, vilket då fick en resultatpåverkan om 17 Mkr. Börschefen har gjort gällande att Prosolvia redan i bokslutskommunikén för 1997 borde ha redogjort för storleken på den vinst som Prosolvia gjort på transaktioner med IVS och VR- Centers under Vidare borde Prosolvia senast i bokslutskommunikén ha informerat om fakta avseende fordringarna relaterade till VR-Center-organisationen, t.ex. fordringarnas storlek, hur mycket av fordringarna som förfallit och problem med leasingfinansieringen. Prosolvia har invänt att det vid tidpunkten för årsredovisningens upprättande och bokslutskommunikéns offentliggörande inte i massmedierna förelåg några frågeställningar som kunde kräva förtydligande. Informationen var korrekt och redovisningen i överensstämmelse med god redovisningssed. När frågor senare kom att framställas lämnades erforderlig kompletterande information genom pressreleasen den 9 april 1998 och det meddelande som bifogades årsredovisningen för år Dessutom lämnades vid bolagsstämman den 27 april 1998 muntligen kompletterande uppgifter dels av Dan Lejerskär dels av bolagets ekonomidirektör Magnus Svernlöv. Svernlöv hänvisade därvid till att en stor del av Prosolvias kundfordringar var relaterade till VR-Centers, varvid särskilt nämndes att det fanns fordringar mot lokala intressenter i IVS-sfären om 65 milj kr, samt förklarade att kunderna till VR-Centerutrustningen visserligen oftast var finansiellt starka men ibland administrativt tunga vad gällde beslut om finansiering. Av handlingarna framgår att det i samband med ettårsgenomgången diskuterats om IVS var att anse som ett dotterbolag till Prosolvia. Vidare har diskuterats om den vinstavräkning

9 som skett i Prosolvias redovisning med anledning av leveranser till VR-Centers gjorts alltför tidigt, eftersom sådan avräkning ägt rum redan i anslutning till mjukvarulevereransen och oberoende av om hårdvara levererats, om centret varit i gång eller om den slutliga finansieringen för kundens del varit säkerställd. Varken i detta eller i något annat hänseende har emellertid gjorts gällande att god redovisningssed åsidosatts från Prosolvias sida, och disciplinnämnden utgår därför från att den redovisning som legat till grund för bokslutet och bokslutskommunikén varit förenlig med god redovisningssed. Även med denna utgångspunkt finner disciplinnämnden att informationen i bokslutskommunikén var alltför lite upplysande för att kunna godtas som aktiemarknadsinformation från ett börsbolag. Nämnden beaktar därvid föreskriften i noteringsavtalets bilaga 1 punkt 3 e), enligt vilken en bokslutskommuniké alltid skall innehålla förklaringar till utvecklingen av resultat och ställning. Förhållandet mellan Prosolvia å ena sidan och IVS samt de olika VR-Centren å den andra var speciellt så till vida att IVS var ett intressebolag som låg nära gränsen till dotterbolag och som hade till uppgift att etablera, bygga upp, finansiera och ombesörja drift av de olika VR-Centren, vilka skulle bli Prosolvias kunder och befann sig i ett uppbyggnadsskede. Särskilt med hänsyn härtill hade det enligt nämndens mening ålegat Prosolvia att i kommunikén förmedla åtminstone en ungefärlig bild av hur stor del av vinsten som var hänförlig till transaktioner med IVS och VR-Centers samt av de utestående fordringarnas storlek och de risker och problem som kunde föreligga med avseende på fordringarnas realiserande. Disciplinnämnden finner att Prosolvia även i denna del åsidosatt noteringsavtalet. Varken den omständigheten att Prosolvia senare lämnade viss information i nu aktuella hänseenden eller förhållandena i övrigt kan medföra att informationsbristen skall anses ringa eller ursäktlig. Disciplinnämnden ålägger Prosolvia vite motsvarande fyra årsavgifter. På disciplinnämndens vägnar Johan Munck I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Björn Wolrath, direktören Hans Mertzig och civilekonomen Ragnar Boman. Enhälligt.

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT 2004-08-25 DISCIPLINNÄMND 2004:3 Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefon AB LM Ericssons aktier

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Stockholm 2004-03-19 Pressmeddelande Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Tripep AB och Lundin Petroleum AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen genom

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Pressmeddelande Stockholm 2003-06-16 Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Sign On i Stockholm AB och Intellecta AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Ingen påföljd för Traction för brott mot börsens noteringsavtal

PRESSMEDDELANDE. Ingen påföljd för Traction för brott mot börsens noteringsavtal Stockholm 2001-07-05 PRESSMEDDELANDE Ingen påföljd för Traction för brott mot börsens noteringsavtal Stockholmsbörsens disciplinnämnd har beslutat att inte ålägga AB Traction noterat på börsens O-lista

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite Pressmeddelande 2004-10-29 Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite Pricer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte offentliggöra kurspåverkande information

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Pressmeddelande 2006-05-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

elande - pressmeddelande - pressmeddela

elande - pressmeddelande - pressmeddela elande - pressmeddelande - pressmeddela Stockholm, 1996-01-16 FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Fondbörsen kritiserar S-E-Bankens information Stockholms Fondbörs disciplinkommitté har i dag funnit att S-E-Banken

Läs mer

elande - pressmeddelande - pressmeddela

elande - pressmeddelande - pressmeddela elande - pressmeddelande - pressmeddela Stockholm 1996 10 23 Hebi Health Care avförs från notering Fondbörsens Disciplinkommitté har i dag förordnat att av Hebi Health Care utgivna fondpapper skall avföras

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd

Stockholmsbörsens disciplinnämnd Pressmeddelande 2005-02-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Intentia International AB och Karolin Machine Tool AB (KMT) har båda brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen. Intentia

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

Börschefen har genom härvid som bilaga fogade anmälan till Disciplinkommittén för prövning överlämnat fråga om överträdelse av noteringsavtalet.

Börschefen har genom härvid som bilaga fogade anmälan till Disciplinkommittén för prövning överlämnat fråga om överträdelse av noteringsavtalet. FONDBÖRSENS BESLUT 1997-02-20 DISCIPLINKOMMITTÉ 1997:1 Börschefen Frontec AB Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Aktierna av serie B i Frontec AB (publ) är sedan den 8 juni 1995 noterade på Fondbörsens

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd

Stockholmsbörsens disciplinnämnd Pressmeddelande 2005-02-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Intentia International AB och Karolin Machine Tool AB (KMT) har båda brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen. Intentia

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04. Telefonaktiebolaget L.M Ericsson

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04. Telefonaktiebolaget L.M Ericsson DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04 OMX Nordic Exchange Stockholm AB Telefonaktiebolaget L.M Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefonaktiebolaget

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:9. Nasdaq Stockholm. Nordic Mines AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:9. Nasdaq Stockholm. Nordic Mines AB DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016-07-28 NASDAQ STOCKHOLM 2016:9 Nasdaq Stockholm Nordic Mines AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Nordic Mines AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A.

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A. DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6 NASDAQ OMX Stockholm AB Metro Internationa S.A. Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i Metro International S.A. är upptagna till

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Wise Group (tidigare Sign On)

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Wise Group (tidigare Sign On) Pressmeddelande 2006-05-24 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Wise Group (tidigare Sign On) Wise Group AB, tidigare Sign On i Stockholm AB, har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:15 2007-04-27 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 april 2007 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå. BAKGRUND I framställningen till nämnden anförs

Läs mer

Stockholmsbörsen. Noteringsavtal. OMX Exchanges STOCKHOLM HELSINKI RIGA TALLINN VILNIUS

Stockholmsbörsen. Noteringsavtal. OMX Exchanges STOCKHOLM HELSINKI RIGA TALLINN VILNIUS Stockholmsbörsen Noteringsavtal Omfång 9 sidor inklusive 2 st bilagor Stockholmsbörsen AB, org.nr. 556383-9058, (börsen) har beslutat att notera fondpapper utgivna av. org.nr.., (bolaget) vid börsen. Med

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5 SwedSec AB Licenshavaren Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november

Läs mer

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Servage AB brutit mot reglerna i noteringsavtalet, m.m. DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-05-30 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:5 NASDAQ OMX Stockholm AB Ortivus AB Aktierna i Ortivus AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). Bolaget har

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel vid NASDAQ

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE Disciplinnämnden Beslut 2012:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2012-09-10 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Panaxia AB brutit mot punkt 4.1.1 (generalklausulen) i NGM-börsens Börsregler

Läs mer

elande - pressmeddelande - pressmeddela

elande - pressmeddelande - pressmeddela elande - pressmeddelande - pressmeddela 1999-03-10 Fondbörsen inleder disciplinärt förfarande mot Credit Suisse First Boston och Nordiska Fondkommission. Som en följd av samgåendet mellan Stora Kopparberg

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-03-22 B E S L U T FI Dnr 16-14423 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:49 2014-10-24 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 oktober 2014 en framställning från advokatbyrån XXX som ombud för ett svenskt aktiemarknadsbolag ( Bolaget ). Framställningen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-01-15 BESLUT BTS Group AB FI Dnr 14-13538 Verkställande direktören Henrik Ekelund Delgivning nr 2 Grevgatan 34 114 53 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:45 2013-12-04 ÄRENDET Till Finansinspektionen ingavs den 23 oktober 2013 en anmälan från AB Apriori (556741-1508) avseende ett ifrågasatt offentligt uppköpserbjudande.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE. Inledning. Disciplinnämnden Beslut 2016:1. vid Nordic Growth. Market NGM AB

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE. Inledning. Disciplinnämnden Beslut 2016:1. vid Nordic Growth. Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2016:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2016-02-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE Disciplinnämnden finner att ExeoTech Invest AB (publ), org.

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 Nasdaq Stockholm Oniva Online Group Europe AB Aktierna i Oniva Online Group Europe AB ("Online Group" eller "Bolaget") är föremål för handel

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2 NASDAQ OMX Stockholm AB NovaCast Technologies AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i NovaCast Technologies AB ("NovaCast")

Läs mer

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr Dnr 2016-7 2017-02-01 BESLUT 2017:2 Bakgrund Ärendet InsureSec AB (InsureSec) har i anmälan av den 1 augusti 2016 vänt sig till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) med en

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-01-10 B E S L U T Swedbank Robur Fonder AB Verkställande direktören 105 34 STOCKHOLM FI Dnr 16-9129 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-10-17 BESLUT NGS Group Aktiebolag FI Dnr 13-7791 Holländargatan 13 111 36 STOCKHOLM Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument Finansinspektionen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Särskild avgift enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden 2009-02-17 BESLUT Hebi Holding AB FI Dnr 09-754 Sätraängsvägen 8 Delgivning nr 2 182 36 DANDERYD Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

SAS har brutit mot informationsskyldighet åläggs betala vite

SAS har brutit mot informationsskyldighet åläggs betala vite PRESSMEDDELAND 2002-02-21 SAS har brutit mot informationsskyldighet åläggs betala vite SAS har brutit mot informationsskyldigheten i bolagets noteringsavtal. Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger SAS

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-06-27 B E S L U T FI Dnr 16-19738 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-05-19 B E S L U T FI Dnr 16-18047 Delgivning nr 2 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-02-22 B E S L U T FI Dnr 16-809 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Dnr F 14

Dnr F 14 Dnr 2013-1445 2014-02-14 F 14 F 14 Det registrerade revisionsbolaget X AB har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om ett förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883). X AB har lämnat följande uppgifter.

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2015:4. Nasdaq Stockholm Brighter AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2015:4. Nasdaq Stockholm Brighter AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-11-24 NASDAQ STOCKHOLM 2015:4 Nasdaq Stockholm Brighter AB Brighter AB (publ) ( Brighter eller Bolaget ) utvecklar och kommersialiserar lösningar för egenvård av diabetes.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-03-16 B E S L U T FI Dnr 16-14317 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 2011-05-16 BESLUT AB Industrivärden FI Dnr 11-2537 c/o advokaten Sven Unger Delgivning nr 2 Box 7821 Mannheimer Swartling advokatbyrå Box 1711 111 87 STOCKHOLM Finansinspektionen SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-11-30 B E S L U T A FI Dnr 16-8795 Delgivning nr 2 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-10-14 BESLUT Haldex Aktiebolag (publ) FI Dnr 13-8324 Verkställande direktören Bo Annvik Delgivning nr 2 Box 507 261 24 Landskrona Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:09 2007-03-12 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 mars 2007 en framställning från MAQS Law Firm i egenskap av ombud för Cornell Capital Partners, LP. BAKGRUND I

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-06-09 B E S L U T FI Dnr 16-18799 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-03-30 B E S L U T FI Dnr 16-14715 Delgivning nr 2 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionens beslut 2007-08-23 BESLUT Borse Dubai Limited FI Dnr 07-7095 Finansinspektionen c/o Linklaters Advokatbyrå AB Box 7833 103 98 STOCKHOLM Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet om Borse

Läs mer

Dnr D 12

Dnr D 12 Dnr 2011-834 2012-03-22 D 12 D 12 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i ett aktiebolag (bolaget) och har därför öppnat detta

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-26 BESLUT Odd Molly International AB FI Dnr 13-7786 Verkställande direktören Anna Attemark 13-8138 Kornhamnstorg 6 Delgivning nr 2 111 27 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-05-24 B E S L U T FI Dnr 16-18492 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Meddelande av anmärkning

Meddelande av anmärkning 2005-12-21 BESLUT Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar FI Dnr 05-7620-342 106 77 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet 2015-05-25 BESLUT Precise Biometrics AB FI Dnr 15-5886 Verkställande direktören Håkan Persson Delgivning nr 2 Box 798 220 07 Lund Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:12. Nasdaq Stockholm. Fingerprint Cards AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:12. Nasdaq Stockholm. Fingerprint Cards AB DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016-11-30 NASDAQ STOCKHOLM 2016:12 Nasdaq Stockholm Fingerprint Cards AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Fingerprint Cards AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-04-01 BESLUT Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm Nordea Bank AB (publ) FI Dnr 10-308 [Brunnsgatan 3] Att: Verkställande direktören Delgivning nr 2 Smålandsgatan 12 105 71 Stockholm Tel

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-06-27 B E S L U T Global Health Partner AB FI Dnr 13-5259 Östra Hamngatan 26-28 Delgivning nr 2 411 09 Göteborg Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-02-12 BESLUT Investment AB Kinnevik FI Dnr 14-460 Verkställande direktören Mia Brunell Livfors Delgivning nr 2 Box 2094 103 13 Stockholm Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Image Systems informationspolicy

Image Systems informationspolicy Image Systems informationspolicy Fastställd av styrelsen 2016-05-12 1. Bakgrund Denna informationspolicy reglerar Image Systems-koncernens informationsgivning, bl.a. mot bakgrund av de krav som Stockholmsbörsen

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID Beslut NASDAQ STOCKHOLM Nasdaq Stockholm. Petrotarg AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID Beslut NASDAQ STOCKHOLM Nasdaq Stockholm. Petrotarg AB DISCIPLINNÄMNDEN VID Beslut 2017-02-17 NASDAQ STOCKHOLM 2017-01 Nasdaq Stockholm Petrotarg AB Beslut Disciplinnämnden beslutar att avföra Petrotargs aktier från handel på Nasdaq First North. Aktierna ska

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-06-08 B E S L U T Första AP-fonden Verkställande direktören Box 162 94 103 25 STOCKHOLM FI Dnr 16-19064 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2. NASDAQ OMX Stockholm AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2. NASDAQ OMX Stockholm AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Active Biotech AB Aktierna i Active Biotech AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen").

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:01 2015-01-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2010-01-11 BESLUT Rottneros AB FI Dnr 09-4836 Finansinspektionen Box 600 Delgivning nr 2 194 26 UPPLANDS VÄSBY P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:25 2007-07-26 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 juli 2007 en framställning från Linklaters Advokatbyrå AB på uppdrag av ett utländskt bolag. Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-05-14 B E S L U T Tindaf AB FI Dnr 11-12790 Att. Verkställande direktören Delgivning nr. 2 Nybrokajen 4 111 48 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm Finansinspektionen [Brunnsgatan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:14 2016-04-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-08-28 B E S L U T Feelgood Svenska AB Verkställande direktören Joachim Morath FI Dnr 13-5066 Box 5254 Delgivning nr 2 102 46 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-01-31 B E S L U T Fondbolaget Fondita AB Verkställande direktören Alexandersgatan 48 A FI-00100 Helsingfors FINLAND FI Dnr 16-9852 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-12-03 B E S L U T QQM Fund Management AB FI Dnr 15-9737 c/o Bodil Stein Delgivning nr 2 G Grönberg Advokatbyrå Box 7418 103 91 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren har anpassat handlingarna till

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-02-15 B E S L U T Verdere S.á.r.l. FI Dnr 11-9679 c/o advokaten Wilhelm Lüning Delgivning nr 2 Advokatfirman Cederquist KB Box 1670 111 96 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:22 2014-04-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-06-02 B E S L U T Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 15-1411 Verkställande direktören Annika Falkengren Delgivning nr 2 Kungsträdgårdsgatan 8 106 40 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 7/2012 Stockholm den 15 juni 2012 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolaget) årsredovisning för år 2011 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:29 2013-06-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-06-18.

Läs mer