elande - pressmeddelande - pressmeddela

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "elande - pressmeddelande - pressmeddela"

Transkript

1 elande - pressmeddelande - pressmeddela Prosolvia får betala vite Stockholms Fondbörs Disciplinnämnd har beslutat att ålägga Prosolvia att betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter totalt kr för brister i informationen till marknaden. Bristerna avsåg dels information avseende innehållet i en överenskommelse med Industrifonden om att bilda ett gemensamägt bolag, dels information kring 1997 års bokslut. Enligt disciplinnämnden har Prosolvia åsidosatt noteringsavtalet i följande avseenden: 1. I pressmeddelande den 23 juni 1997 informerade Prosolvia om att man tillsammans med Industrifonden hade bildat ett bolag, IVS, ägt till 49,5% av Industrifonden och inledningsvis till 50,5% av Prosolvia. Inga upplysningar lämnades emellertid om att Prosolvia hade en option att inom en viss tid förvärva Industrifondens aktier i IVS och att Industrifonden i sin tur hade en option att sälja sina aktier i IVS till Prosolvias dåvarande huvudaktieägare Dan Lejerskär. Denne hade lämnat aktier i Prosolvia som säkerhet för fullgörandet av Industrifondens option. Disciplinnämnden fann att, eftersom dessa optionsavtal var av betydelse för bedömningen av riskfördelningen mellan parterna, bolaget hade brutit mot noteringsavtalet. 2. I pressmeddelande den 6 april 1998 angav Prosolvia att IVS var ett självständigt arbetande aktiebolag med fast anställd personal och med en egen styrelse bestående av ledamöter fristående från Prosolvia. Disciplinnämnden konstaterade att informationen var felaktig och att den sammantaget gav en missvisande bild eftersom Prosolvias VD Dan Lejerskär enligt avtal skulle ägna stor del av sin tid till IVS samt att två ledamöter ur Prosolvias styrelse Lejerskär och styrelsens ordförande - ingick i IVS`styrelse. Prosolvia hade därmed även i detta avseende brutit mot noteringsavtalet. 3. Prosolvia levererade under år 1997 hård- och mjukvara för 201 mkr till s.k. Virtual Reality Centers. Sådana VR-Centers byggdes upp runt om i världen av IVS och ägdes till cirka hälften av IVS och resten av ett antal lokala partners. IVS fakturerades med 110 mkr och lokala partners med 91 mkr. Vid årsskiftet 1997/98 var 150 mkr i kundfordringar obetalda. Huvuddelen av dessa fordringar var förfallna. I bokslutskommunikén för 1997 angav Prosolvia att vinsten efter finansnetto uppgick till 83 mkr. Där angavs att den redovisade försäljningen till intressebolaget IVS uppgick till 55 mkr efter eliminering av koncernintressets andel (dvs cirka hälften). Däremot framgick inte hur stor vinsten var på försäljningen till IVS och lokala partners. Stockholms Fondbörs AB, Källargränd 2, Box 1256, Stockholm. Telefon Telefax

2 Disciplinnämnden utgick i och för sig från att redovisningen var förenlig med god redovisningssed men konstaterade att informationen i bokslutskommunikén var alltför lite upplysande för att kunna godtas som aktiemarknadsinformation från ett börsbolag. Förhållandet mellan Prosolvia å ena sidan och IVS och lokala partners å den andra var speciellt så till vida att IVS var ett intres-sebolag som låg nära gränsen till dotterbolag och som hade till uppgift att etablera, bygga upp, finansiera och ombesörja drift av de olika VR-Centren. Därför hade det ålegat Prosolvia att i kommunikén förmedla åtminstone en ungefärlig bild av hur stor del av vinsten som var hänförlig till transaktioner med IVS och VR-Centers samt av de utestående fordringarnas storlek och de risker och problem som kunde föreligga med avseende på fordringarnas realiserande. Genom att underlåta detta hade Prosolvia åsidosatt även den delen i noteringsavtalet. Ytterligare upplysningar lämnas av Disciplinnämndens ordförande Johan Munck, tel Chefen för informationsövervakningen Hans Edenhammar, tel Chefsjuristen Ulf Lindgren, tel Stockholms Fondbörs AB, Källargränd 2, Box 1256, Stockholm. Telefon Telefax

3 Disciplinnämnden vid BESLUT Stockholms Fondbörs 1998:1 Börschefen Prosolvia AB Frågor om överträdelse av noteringsavtalet Aktierna i Prosolvia AB (publ) är noterade på Fondbörsens lista för oregistrerade aktier (Olistan). Mellan Prosolvia och Fondbörsen ingicks den 18 juni 1997 avtal i enlighet med det då tillämpade standardavtalet om notering av fondpapper. Den 1 juli 1998 ingick Prosolvia och Fondbörsen ett nytt noteringsavtal. Med noteringsavtalet avses i det följande det avtal som ingicks den 18 juni Enligt noteringsavtalet skulle frågor om åsidosättande av avtalet inom börsen avgöras av en kommitté utsedd av börsens styrelse. I enlighet med de ändringar i lagen (1992:543) om börs- och clearingsverksamhet som trätt i kraft den 1 juli 1998 gäller emellertid numera att sådana frågor avgörs av en av börsstyrelsen utsedd disciplinnämnd, vilket också har kommit till uttryck i det standardavtal om notering av fondpapper som Prosolvia och Fondbörsen ingick den 1 juli Börschefen har genom en anmälan den 2 september 1998 till disciplinnämnden för prövning överlämnat frågor huruvida Prosolvia överträtt noteringsavtalet. Till anmälningen har fogats en av Ernst & Young genom aukt revisorerna Ulf Gometz, Staffan Landén och Björn Grundvall verkställd utredning med anledning av en tidigarelagd s k ettårsuppföljning avseende Prosolvias första år som noterat bolag, en skrivelse den 6 juli 1998 från Fondbörsen till Prosolvia samt en svarsskrivelse den 17 augusti 1998 från Prosolvia. I ärendet har den 30 november 1998 muntligt förfarande ägt rum, varvid närvarit på börschefens sida chefen för informationsövervakningen Hans Edenhammar och chefsjuristen Ulf Lindgren samt på Prosolvias sida advokaten Ingemar Bernhult, bolagets finansdirektör Bo Kinnunen och aukt revisorerna Nils Brehmer och Magnus Götenfelt.

4 Bakgrund Av utredningen i ärendet framgår att Prosolvia den 23 juni 1997 träffade en överenskommelse med Industrifonden om bildande av ett gemensamt bolag, Interactive Simulation International Gothenburg AB (härefter benämnt IVS). Syftet med samarbetet är att till marknaden erbjuda utbildning och kundanpassade projekt genom etablering av s k Virtual Reality Centers (i det följande VR-Centers). Ett VR-Center är avsett att startas tillsammans med en lokal partner som svarar för kontakterna med universitet och lokal industri. Av vad som upplysts angående innehållet i de avtal som i anslutning härtill träffats mellan mellan Prosolvia och dess dotterbolag, Industrifonden och IVS den 23 juni 1997 framgår bl a följande: Syftet med samarbetet är att IVS skall etablera, bygga upp, finansiera och ombesörja drift av till en början femton VR-Centers. Prosolvia har till IVS vederlagsfritt upplåtit exklusiv rätt att i all framtid utnyttja alla de uppfinningar, allt det kunnande samt all den kompetens och erfarenhet, som nu finns och som härefter upparbetas och utvecklas fram till i Prosolvia och i Prosolvias direkt och indirekt hel- och delägda bolag och företag med avseende på etablering, uppbyggnad, finansiering och drift av VR-Centers. Prosolvia tillhandahåller mot ersättning under ett uppbyggnadsskede resurser till IVS innefattande bl.a. 40 % av den dåvarande verkställande direktören och huvudägaren i bolaget Dan Lejerskärs arbetstid 1997, 30 % 1998 och 20 % IVS uttrycker sin avsikt att förvärva utrustning och tjänster från Prosolvia. Om IVS anser sig kunna köpa utrustning eller tjänster av annan till bättre villkor än Prosolvia kan erbjuda, skall IVS dock vara oförhindrat att anlita sådan leverantör. Prosolvia skall behandla IVS som most favoured customer. Industrifonden och Prosolvia tillskjuter 50 milj kr vardera i form av eget kapital och lån. Efter genomförda transaktioner äger Prosolvia 50,5 % av aktierna och Industrifonden 49,5 %. Prosolvia har rätt att överlåta 1 % till Virtual Reality Association, vilken är en förening bestående av VR-Centers. Prosolvia och Industrifonden tillsätter vardera två styrelseledamöter i IVS. Härutöver kan parterna gemensamt tillsätta två ledamöter. I för verksamheten väsentliga frågor krävs att minst tre ledamöter röstar för beslut varav en skall vara ledamot tillsatt av Industrifonden. Även andra arrangemang har överenskommits för fall då parterna inte blir ense.

5 Prosolvia har option att förvärva Industrifondens aktier före till ett pris motsvarande anskaffningsvärde multiplicerat med 1,4 upphöjt till det antal år som Industrifonden innehaft aktierna. Industrifonden har från rätt att när som helst avyttra sina aktier till Dan Lejerskär för 25 milj kr. Såsom säkerhet för detta har Lejerskär pantsatt aktier i Prosolvia. Informationen om förhållandet mellan Prosolvia och IVS Prosolvias pressrelease den 23 juni 1997 och bokslutskommuniké för 1997 I en pressrelease den 23 juni med rubriken Prosolvia AB (publ) and Industrifonden form joint company - informerade Prosolvia om bolagets och Industrifondens gemensamma bildande av IVS samt angav att IVS var ägt till hälften vardera av parterna. Det upplystes att Industrifonden skulle göra en insats med 50 milj kr, av vilket belopp 25 milj kr utgjorde aktiekapital och 25 milj kr lån, och att Prosolvia skulle göra en insats med 25 milj kr i aktiekapital. Enligt pressreleasen uppgav en tjänsteman vid Industrifonden att Prosolvia, genom att Industrifonden medverkade i IVS, skulle kunna ytterligare befästa sin världsledande position inom Virtual Reality-tekniken. I Prosolvias bokslutskommuniké för 1997, vilken är daterad den 27 februari 1998, angavs beträffande relationen mellan Prosolvia och IVS: Tillsammans med Industrifonden startade Prosolvia under våren IVS, ett intressebolag i vilket Prosolvia har en långsiktig ägarandel om 49,5 %. Börschefen har gjort gällande att Prosolvia redan i pressreleasen den 23 juni 1997 borde ha informerat om att Prosolvia hade en option att före förvärva Industrifondens aktier i IVS, om att Industrifonden å sin sida fr.o.m hade rätt att påkalla försäljning av sina aktier till Prosolvias verkställande direktör och huvudägare Dan Lejerskär samt om att Lejerskär såsom säkerhet för detta åtagande lämnat aktier i Prosolvia i pant hos Industrifonden. Prosolvia har invänt att Prosolvias option inte medförde någon skyldighet att förvärva Industrifondens aktier i IVS samt att varken denna eller fondens säljoption innefattade något avtal eller avtalsvillkor som kunde vara kurspåverkande. Säljoptionen för Industrifonden utgjorde därtill ett privatekonomiskt mellanhavande mellan fonden och Dan Lejerskär beträffande vilket Prosolvia inte hade någon informationsskyldighet och som t o m kunde vara omfattat av tystnadsplikt. Detsamma gäller den av Lejerskär ställda säkerheten, som utgjorde gängse villkor i denna typ av optionsavtal. Inte heller i denna del förelåg något avtalsvillkor som kunde antas påverka värderingen av Prosolvias noterade fondpapper. Prosolvia har med hänvisning härtill bestritt att bolaget haft någon informationsskyldighet beträffande de frågor som börschefen angett.

6 Enligt disciplinnämndens mening skulle information i de hänseenden som börschefen påtalat ha varit påkallad med hänsyn till föreskriften i noteringsavtalets bilaga 1 punkt 21, enligt vilken ett börsbolag omedelbart skall offentliggöra beslut eller händelse som i inte oväsentlig grad är ägnad att påverka värderingen av bolagets vid börsen noterade fondpapper. Det råder ingen tvekan om att samarbetsavtal av det slag som här var i fråga utgör ett exempel på sådana förhållanden som avses med den nämnda föreskriften. Den information om samarbetsavtalet som Prosolvia lämnade måste bedömas som ofullständig. Ofullständigheten innebar bl a att de uppgifter om förhållandet mellan Prosolvia och Industrifonden med avseende på IVS som faktiskt lämnades enligt nämndens uppfattning inte blev klargörande i fråga om riskfördelningen mellan parterna, när inte Industrifondens rätt att påkalla försäljning av sina aktier till Dan Lejerskär samt den av denne lämnade säkerheten bekantgjordes. Offentliga uppgifter i sistnämnda hänseende lämnades först sedan den tidigarelagda ettårsuppföljningen hade påbörjats genom en pressrelease den 9 april 1998 liksom i ett samma dag daterat i huvudsak likalydande meddelande som bifogades Prosolvias årsredovisning. Särskilt i belysning av noteringsavtalets reglering av informationsskyldighet beträffande transaktioner med närstående (bilaga 1 punkt 20) lämnar nämnden utan avseende vad Prosolvia gjort gällande om att Lejerskärs åtaganden gentemot Industrifonden skulle ha kunnat omfattas av tystnadsplikt för Prosolvias del. På grund av det anförda finner disciplinnämnden att Prosolvia i detta avseende åsidosatt noteringsavtalet. Åsidosättandet kan inte anses ringa eller ursäktligt. Prosolvias pressrelease den 6 april 1998 Med anledning av att vissa uppgifter i Prosolvias bokslut ifrågasatts i medierna lämnade Prosolvia kompletterande information i en pressrelease den 6 april 1998 under rubriken Prosolvia förtydligar och kompletterar tidigare lämnad information. Därvid lämnades bl a följande uppgift. IVS är ett självständigt arbetande aktiebolag med fast anställd personal och med en egen styrelse bestående av ledamöter fristående från Prosolvia. I samma pressmeddelande lämnade Prosolvia också följande uppgift. Vidare utgör samägandet av IVS tillsammans med Industrifonden en betydelsefull riskdelning som möjliggör en hög utvecklingstakt i etableringen av nya VR-centers. Börschefen har i denna del anfört följande. Bolagets åtagande enligt noteringsavtalet förutsätter att den information som i olika sammanhang lämnas till börsen och marknaden är korrekt och tydlig. Enligt Fondbörsens mening har Prosolvias påstående om att IVS är ett självständigt arbetande aktiebolag fristående från Prosolvia varit vilseledande. Vidare kan riktigheten i Prosolvias uppgift om att samägandet av IVS utgör en betydelsefull riskdelning ifrågasättas mot bakgrund av bl.a. de utestående optionsprogrammen, som vid denna tidpunkt inte var kända för aktiemarknaden. Genom att utforma informationen på det sätt som skett har Prosolvia brutit mot noteringsavtalet.

7 Prosolvia har medgivit att uppgiften om att styrelsen för IVS bestod av ledamöter fristående från Prosolvia kan kritiseras men gjort gällande att formuleringen utgör en sådan mindre förseelse mot noteringsavtalet som inte bort föranleda mer än ett kritiskt påpekande från börsens sida. Prosolvia har framhållit att det i denna del från börschefens sida inte har hänvisats till någon särskild punkt i noteringsavtalet. Vad avser uppgiften om att samägandet av IVS utgjorde en betydelsefull riskdelning har Prosolvia bestritt att någon felaktighet föreligger, varvid i huvudsak hänvisats till vad Prosolvia enligt det föregående anfört rörande optionsavtalen och Dan Lejerskärs säkerhet. Disciplinnämnden konstaterar att Prosolvia under uppbyggnadsskedet skulle tillhandahålla resurser åt IVS i form av arbetstid för Dan Lejerskär, som var verkställande direktör och styrelseledamot i Prosolvia. Uppgiften att IVS hade fast anställd personal utgjorde således inte hela sanningen. Dessutom är det klarlagt att det var Lejerskär och Prosolvias dåvarande styrelseordförande Claes Hammar som Prosolvia hade utsett till ledamöter av IVS:s styrelse. Uppgiften att denna styrelse bestod av ledamöter fristående från Prosolvia var således felaktig, och informationen sammantagen gav en missvisande bild. Disciplinkommittén vid Stockholms Fondbörs har i tidigare sammanhang (se bl a kommitténs beslut 1996:1) framhållit att den informationsskyldighet som noteringavatalet föreskriver inbegriper ett krav på att informationen skall vara korrekt, relevant och tillförlitlig samt att ett börsbolag som lämnar information som det bedömer vara av betydelse för aktiemarknaden därigenom underkastar sig detta krav på informationens kvalitet. Den felaktiga uppgift som det här var fråga om lämnades i ett läge då Prosolvias tidigare information hade ifrågasatts från aktiemarknadens sida. Felaktigheten rättades visserligen genom att det i den förut nämnda pressreleasen den 9 april 1998 och det likalydande meddelande som bifogades Prosolvias årsredovisning upplystes om det korrekta förhållandet, men detta skedde först sedan den tidigarelagda ettårsuppföljningen hade påbörjats. Disciplinnämnden finner således att Prosolvia även i denna del har åsidosatt noteringsavtalet. Vad Prosolvia låtit komma sig till last kan inte anses vara ringa eller ursäktligt. Uppgiften i pressreleasen den 6 april 1998 att samägandet av IVS tillsammans med Industrifonden utgjorde en betydelsefull riskdelning gav enligt nämndens mening inte någon klar bild av de arrangemang som hade vidtagits, eftersom aktiemarknaden inte hade kännedom om de optioner som avtalats, i synnerhet Industrifondens rätt att försälja sina aktier i IVS till Dan Lejerskär. Att samägandet innebar en betydelsefull riskdelning kan emellertid inte i sig ses som en oriktig uppgift, och informationsbristen i pressreleasen bör i denna del inte betraktas som något självständigt brott mot noteringsavtalet utan hänföras till bolagets redan berörda underlåtenhet att informera om de föreliggande optionsöverenskommelserna. Informationen beträffande transaktioner med IVS och VR-Centers

8 Av utredningen i ärendet framgår att Prosolvia under 1997 levererade mjuk- och hårdvara till VR-Centers för ett sammanlagt värde om ca 201 milj kr. Av detta belopp fakturerades IVS med ca 110 milj kr och lokala partners med ca 91 milj kr. Vid årsskiftet 1997/98 uppgick utestående fordringar för leveranser till VR-Centers till sammanlagt 150 milj kr, varav 103 milj kr avser fordringar på lokala partners och 47 milj kr fordran på IVS. I sin bokslutskommuniké för 1997 angav Prosolvia efter en hänvisning till Fortsatt stark resultatutveckling att vinsten efter finansnetto uppgick till 83,2 milj kr. Det angavs att den redovisade försäljningen till intressebolaget IVS uppgick till 55 milj kr efter eliminering av koncernintressets andel. Hur stor del av vinsten som var hänförlig till faktureringar till IVS eller lokala partners i VR-Centers angavs emellertid inte. Av de uppgifter som Prosolvia i enlighet med det förut anförda offentliggjorde den 9 april 1998 sedan den tidigarelagda ettårsuppföljningen påbörjats framgick att Prosolvias totala kapitalbindning relaterad till VR-Centers per uppgick till 65 milj kr plus 65 milj kr i kundfordringar mot lokala intressenter, totalt 130 milj kr. I en senare pressrelease den 9 juni 1998 uppgav Prosolvia följande. Som tidigare meddelats är kundfordringarna relaterade till s.k. VR-Center och Centers of Excellence omfattande. Per uppgick fordringarna i denna kategori till 178 Mkr. Per idag är 135 Mkr utestående, till stor del beroende på att en ursprunglig finansieringslösning via leasing inte kunnat fullföljas som planerat. Av de 135 Mkr har i kvartalsbokslutet reserverats 25 Mkr, vilket då fick en resultatpåverkan om 17 Mkr. Börschefen har gjort gällande att Prosolvia redan i bokslutskommunikén för 1997 borde ha redogjort för storleken på den vinst som Prosolvia gjort på transaktioner med IVS och VR- Centers under Vidare borde Prosolvia senast i bokslutskommunikén ha informerat om fakta avseende fordringarna relaterade till VR-Center-organisationen, t.ex. fordringarnas storlek, hur mycket av fordringarna som förfallit och problem med leasingfinansieringen. Prosolvia har invänt att det vid tidpunkten för årsredovisningens upprättande och bokslutskommunikéns offentliggörande inte i massmedierna förelåg några frågeställningar som kunde kräva förtydligande. Informationen var korrekt och redovisningen i överensstämmelse med god redovisningssed. När frågor senare kom att framställas lämnades erforderlig kompletterande information genom pressreleasen den 9 april 1998 och det meddelande som bifogades årsredovisningen för år Dessutom lämnades vid bolagsstämman den 27 april 1998 muntligen kompletterande uppgifter dels av Dan Lejerskär dels av bolagets ekonomidirektör Magnus Svernlöv. Svernlöv hänvisade därvid till att en stor del av Prosolvias kundfordringar var relaterade till VR-Centers, varvid särskilt nämndes att det fanns fordringar mot lokala intressenter i IVS-sfären om 65 milj kr, samt förklarade att kunderna till VR-Centerutrustningen visserligen oftast var finansiellt starka men ibland administrativt tunga vad gällde beslut om finansiering. Av handlingarna framgår att det i samband med ettårsgenomgången diskuterats om IVS var att anse som ett dotterbolag till Prosolvia. Vidare har diskuterats om den vinstavräkning

9 som skett i Prosolvias redovisning med anledning av leveranser till VR-Centers gjorts alltför tidigt, eftersom sådan avräkning ägt rum redan i anslutning till mjukvarulevereransen och oberoende av om hårdvara levererats, om centret varit i gång eller om den slutliga finansieringen för kundens del varit säkerställd. Varken i detta eller i något annat hänseende har emellertid gjorts gällande att god redovisningssed åsidosatts från Prosolvias sida, och disciplinnämnden utgår därför från att den redovisning som legat till grund för bokslutet och bokslutskommunikén varit förenlig med god redovisningssed. Även med denna utgångspunkt finner disciplinnämnden att informationen i bokslutskommunikén var alltför lite upplysande för att kunna godtas som aktiemarknadsinformation från ett börsbolag. Nämnden beaktar därvid föreskriften i noteringsavtalets bilaga 1 punkt 3 e), enligt vilken en bokslutskommuniké alltid skall innehålla förklaringar till utvecklingen av resultat och ställning. Förhållandet mellan Prosolvia å ena sidan och IVS samt de olika VR-Centren å den andra var speciellt så till vida att IVS var ett intressebolag som låg nära gränsen till dotterbolag och som hade till uppgift att etablera, bygga upp, finansiera och ombesörja drift av de olika VR-Centren, vilka skulle bli Prosolvias kunder och befann sig i ett uppbyggnadsskede. Särskilt med hänsyn härtill hade det enligt nämndens mening ålegat Prosolvia att i kommunikén förmedla åtminstone en ungefärlig bild av hur stor del av vinsten som var hänförlig till transaktioner med IVS och VR-Centers samt av de utestående fordringarnas storlek och de risker och problem som kunde föreligga med avseende på fordringarnas realiserande. Disciplinnämnden finner att Prosolvia även i denna del åsidosatt noteringsavtalet. Varken den omständigheten att Prosolvia senare lämnade viss information i nu aktuella hänseenden eller förhållandena i övrigt kan medföra att informationsbristen skall anses ringa eller ursäktlig. Disciplinnämnden ålägger Prosolvia vite motsvarande fyra årsavgifter. På disciplinnämndens vägnar Johan Munck I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Björn Wolrath, direktören Hans Mertzig och civilekonomen Ragnar Boman. Enhälligt.

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Stockholm 2004-03-19 Pressmeddelande Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Tripep AB och Lundin Petroleum AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen genom

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Pressmeddelande 2006-05-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite Pressmeddelande 2004-10-29 Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite Pricer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte offentliggöra kurspåverkande information

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Börschefen har genom härvid som bilaga fogade anmälan till Disciplinkommittén för prövning överlämnat fråga om överträdelse av noteringsavtalet.

Börschefen har genom härvid som bilaga fogade anmälan till Disciplinkommittén för prövning överlämnat fråga om överträdelse av noteringsavtalet. FONDBÖRSENS BESLUT 1997-02-20 DISCIPLINKOMMITTÉ 1997:1 Börschefen Frontec AB Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Aktierna av serie B i Frontec AB (publ) är sedan den 8 juni 1995 noterade på Fondbörsens

Läs mer

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A.

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A. DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6 NASDAQ OMX Stockholm AB Metro Internationa S.A. Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i Metro International S.A. är upptagna till

Läs mer

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-05-30 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:5 NASDAQ OMX Stockholm AB Ortivus AB Aktierna i Ortivus AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). Bolaget har

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5 SwedSec AB Licenshavaren Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november

Läs mer

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Servage AB brutit mot reglerna i noteringsavtalet, m.m. DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Stockholmsbörsen. Noteringsavtal. OMX Exchanges STOCKHOLM HELSINKI RIGA TALLINN VILNIUS

Stockholmsbörsen. Noteringsavtal. OMX Exchanges STOCKHOLM HELSINKI RIGA TALLINN VILNIUS Stockholmsbörsen Noteringsavtal Omfång 9 sidor inklusive 2 st bilagor Stockholmsbörsen AB, org.nr. 556383-9058, (börsen) har beslutat att notera fondpapper utgivna av. org.nr.., (bolaget) vid börsen. Med

Läs mer

elande - pressmeddelande - pressmeddela

elande - pressmeddelande - pressmeddela elande - pressmeddelande - pressmeddela 1999-03-10 Fondbörsen inleder disciplinärt förfarande mot Credit Suisse First Boston och Nordiska Fondkommission. Som en följd av samgåendet mellan Stora Kopparberg

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel vid NASDAQ

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2 NASDAQ OMX Stockholm AB NovaCast Technologies AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i NovaCast Technologies AB ("NovaCast")

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 Nasdaq Stockholm Oniva Online Group Europe AB Aktierna i Oniva Online Group Europe AB ("Online Group" eller "Bolaget") är föremål för handel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2009-04-06 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2009:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Kaupthing Bank Sverige AB Magnus Lundquist Kaupthing Bank Sverige AB är deltagare i handeln vid NASDAQ OMX Stockholm

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-06-27 B E S L U T Global Health Partner AB FI Dnr 13-5259 Östra Hamngatan 26-28 Delgivning nr 2 411 09 Göteborg Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 2011-05-16 BESLUT AB Industrivärden FI Dnr 11-2537 c/o advokaten Sven Unger Delgivning nr 2 Box 7821 Mannheimer Swartling advokatbyrå Box 1711 111 87 STOCKHOLM Finansinspektionen SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-02-26 BESLUT Fingerprint Cards AB FI Dnr 14-14352 Verkställande direktören Jörgen Lantto Delgivning nr 2 Box 2412 403 16 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 D 27/05 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i tre aktiebolag. Av i ärendet framgår

Läs mer

Dnr 2013-1017 2015-02-19 D 15

Dnr 2013-1017 2015-02-19 D 15 Dnr 2013-1017 2015-02-19 D 15 D 15 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan avser ett yttrande

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2010-01-11 BESLUT Rottneros AB FI Dnr 09-4836 Finansinspektionen Box 600 Delgivning nr 2 194 26 UPPLANDS VÄSBY P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-06-02 B E S L U T Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 15-1411 Verkställande direktören Annika Falkengren Delgivning nr 2 Kungsträdgårdsgatan 8 106 40 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

GETINGE AB. Innehållsförteckning

GETINGE AB. Innehållsförteckning GETINGE AB Policy för extern informationsgivning Innehållsförteckning 1. Bakgrund och huvudprinciper...2 2. Tillämpningsområde...2 3. Informationsansvar...2 4. Aktiemarknadens krav...3 5. Vilken information

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Dnr 2009-1556 2011-05-05 D 13/11

Dnr 2009-1556 2011-05-05 D 13/11 Dnr 2009-1556 2011-05-05 D 13/11 D 13/11 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-son och har med anledning av anmälan öppnat detta disciplinärende. Av handlingarna i ärendet

Läs mer

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Kapitel X Inregistrering 1 Med överlåtbara värdepapper menas i denna föreskrift överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 2 a och 2 b lag (2007:XX) om värdepappersmarknaden.

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Informationspolicy Informationspolicy 1. Allmänt 2. Tillämpning 3. Verktyg för kommunikation

Informationspolicy Informationspolicy 1. Allmänt 2. Tillämpning 3. Verktyg för kommunikation 1 Capacent Holding AB (publ) Fastställd av Capacents Holding AB:s styrelse 2015-09-22 1. Allmänt Capacent AB ( Capacent eller Bolaget ) är ett publikt bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North (

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE Disciplinnämnden Beslut 2009:2 vid Nordic Growth Market NGM AB 2009-09-10 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Hebi Health Care AB brutit mot noteringsavtalet m.m. DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-09-08 B E S L U T Orexo AB FI Dnr 15-8937 Verkställande direktören Nikolaj Sörensen Delgivning nr 2 Box 303 751 05 Uppsala Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8 NASDAQ OMX Stockholm AB Medivir AB Aktierna i Medivir AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ). Medivir har

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-21 BESLUT Carnegie Fonder AB FI Dnr 14-8288 Verkställande direktören Hans Hedström Delgivning nr 2 Box 7828 103 97 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Årlig information enligt FFFS 2007:7

Årlig information enligt FFFS 2007:7 Årlig information enligt FFFS 2007:7 Sammanställning av offentliggjord aktiemarknadsinformation från Nordic Growth Market NGM Holding AB under perioden 21 maj 2007 21 maj 2008. Rapporter 2008-05-16 DELÅRSRAPPORT

Läs mer

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH Listade bolags kontakter med media och marknad stärker förtroendet för finansmarknaden och ökar transparensen på finansmarknaden.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-29 BESLUT Midway Holding Aktiebolag FI Dnr 14-1162 Verkställande direktören Peter Svensson Delgivning nr 2 Gustav Adolfs Torg 47 211 39 MALMÖ Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12 OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord HQ Bankaktiebolag (HQB) är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

Dnr 1998-1106 1999-09-30 D 27/99 1999-371

Dnr 1998-1106 1999-09-30 D 27/99 1999-371 Dnr 1998-1106 1999-09-30 D 27/99 1999-371 D 27/99 Revisorsnämnden (RN) har inom ramen för sin systematiska uppsökande tillsyn granskat den verksamhet som bedrivs av godkände revisorn A-son. Vad som därvid

Läs mer

Disciplinärende godkände revisorn A-son

Disciplinärende godkände revisorn A-son BESLUT 2015-05-08 Dnr 2014-687 Disciplinärende godkände revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning. 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan beträffande godkände

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Dnr 2010-884 2011-09-22 D 11

Dnr 2010-884 2011-09-22 D 11 Dnr 2010-884 2011-09-22 D 11 D 11 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har med anledning av anmälan öppnat detta disciplinärende. Av handlingarna i ärendet

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer