DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-02-17 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:1"

Transkript

1 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:1 NASDAQ OMX Stockholm AB Morphic Technologies AB Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Aktierna i Morphic Technologies AB ( Morphic ) är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ). För sådan handel gällde före den 1 juli 2008 ett mellan bolaget och Börsen undertecknat noteringsavtal. I samband med att Börsen från och med den 1 juli 2008 ersatte noteringsavtalat med ett regelverk för emittenter ( Regelverket ) med ett innehåll motsvarande det som fanns i noteringsavtalet undertecknade Morphic en förbindelse att följa Börsens vid var tid gällande Regelverk. Börsen har genom härvid i bilaga fogad ansökan, med underbilagor, jämte kompletterande skrivelse av den 25 januari 2010 hemställt att disciplinnämnden skall meddela beslut om disciplinåtgärd beträffande Morphic. I ärendet har på Morphics begäran muntlig förhandling ägt rum den 11 januari 2010, varvid börsen företrätts av avdelningschefen Annika von Haartman, chefsjuristen Magnus Billing och bolagsjuristen Andreas Blomquist samt Morphic företrätts av

2 2 styrelseordföranden Staffan Ahlberg, verkställande direktören Martin Valfridsson, tillträdande finanschefen Mattias Klintemar och auktoriserade revisorn Michael Bengtsson. Morphic har i anledning av att bolaget i vissa hänseenden under förhandlingen ändrat sin inställning i ärendet på nämndens uppmaning inkommit med ytterligare en skrift den 11 januari 2010, som besvarats av Börsen den 25 januari Börsen har i sitt svar lämnat åt disciplinnämnden att avgöra om påföljden ska vara avnotering eller vite. Morphic har i anledning härav inkommit med yttrande den 9 februari Morphic, som huvudsakligen vidgått de faktiska omständigheterna, har såsom dess ställningstagande slutligen utformats, yrkat att Börsens hemställan om disciplinåtgärd ska lämnas utan bifall. Bolaget har som grund härför åberopat att Börsens samtliga påpekanden är sprungna ur numera åtgärdade individrelaterade brister eller saknar stöd i gällande regelverk, att bristerna borde ha uppmärksammats av Börsen vid introduktionen eller under bolagets första 12 månader efter introduktionen, att det skulle vara uppenbart obilligt om bolagets aktieägare, som nu rättat till ledningsfunktionen, genom att bolaget påförs en vitespåföljd skulle straffas ytterligare för de felbedömningar som gjordes och den bristande övervakning som förevarit från Börsens sida beträffande bolagets tidigare ledning. Börsen har påpekat att enligt 15 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden är det emittenten, dvs. det aktiebolag som är utgivare av finansiella instrument och som ansökt om att dessa ska upptas till handel vid Börsen som är ansvarigt för att de krav som gäller för upptagande till handel är uppfyllda. Börsens anmärkningspåståenden grundar sig på en rapport, underbilaga till Börsens ansökan, daterad den 16 september 2009 ( Rapporten ) som börsrevisorn upprättade i anledning av den uppföljning som börsrevisorn gjorde cirka ett år efter noteringen och som avsåg det underlag som låg till grund för noteringsbeslutet. Syftet med

3 3 uppföljningen, som utgör led i noteringsprocessen, är att undersöka om bolaget efter noteringen fullgör sina skyldigheter enligt Regelverket. Disciplinnämndens utgångspunkt vid prövning av Börsens anmärkningspåståenden är att emittenten ansvarar för att emittenten uppfyller villkoren för inregistrering enligt 15 kapitlet lagen om värdepappersmarknaden, Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:17 tredje kapitlet samt de bestämmelser som uppställs i Regelverket. Enligt Regelverket punkt framgår att noteringskraven gäller såväl vid tidpunkten när bolagets aktier upptas till handel som fortlöpande efter det att noteringen godkänts. Enligt nämndens mening åvilar dessa skyldigheter emittenten oavsett om Börsen vidtar åtgärder i förhållande till emittenten eller inte. Ledning och styrelse Enligt Regelverket punkt ska styrelsen vara sammansatt på ett sådant sätt att den har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna leda och kontrollera ett noterat bolag samt kunna uppfylla de krav som ställs på ett sådant bolag. Enligt punkt ska också bolagets ledning ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna driva ett noterat bolag samt att kunna uppfylla de skyldigheter som gäller för ett sådant bolag. Vad avser styrelsearbetet framgår av utredningen att protokollering och dokumentation av styrelsemöten har varit bristfällig och att de synpunkter på formalia som lämnades vid noteringsgranskningen inte har beaktats. Även underlaget till styrelsebeslut har varit bristfälligt vad gäller investeringarna i Advent och ScanWind. Det framgår inte heller av styrelseprotokollen om styrelsen varit informerad eller deltagit i beslut att anställa eller entlediga personer i koncernledningen, vilket avviker från styrelsens arbetsordning som fastställdes den 20 oktober Styrelsens utskottsarbete vad gäller ersättningsutskottet och revisionsutskottet har inte kunnat klarläggas eftersom det saknas arbetsordning för utskotten och dokumentationen av arbetet har varit bristfällig.

4 4 Vad avser ledningsarbetet framgår av utredningen att ledningens sammansättning har varit otydlig och att olika besked har lämnats om vilka personer som ingår i ledningsgruppen. Det noteras också att tre finanschefer under loppet av en kort period har sagt upp sig från bolaget. Av protokollen från koncernledningens möten framgår inte vilka beslut som fattats och bilagor till protokollen saknas i stor utsträckning. Enligt Regelverket punkten får högst en stämmovald styrelseledamot eller suppleant arbeta i bolagets ledning eller i ledningen i dess dotterbolag. Av utredningen framgår att Morphic har erhållit ett s.k. ambassadörsundantag för styrelseledamoten Kurt Dahlberg. Villkoren för undantaget har åsidosatts genom att bolaget tillåtit Kurt Dahlberg att verka operativt i bolaget. Kurt Dahlberg har dock lämnat styrelsen den 1 april Morphic har sammanfattningsvis som förklarande bakgrund anfört. Morphic grundades år Bakom grundandet stod bl.a. Peter Enå och Kurt Dahlberg. Peter Enå var ledamot i Morphics styrelse från december 1999 och var bolagets verkställande direktör i fyra år. Från december 2006 till april 2009 var han arbetande styrelseordförande i Morphic. Kurt Dahlberg var en av de personer som stod bakom de uppfinningar och den teknik som man avsåg att kommersialisera i Morphic. Han var ledamot i Morphics styrelse från januari 2004 till och med mars Därutöver arbetade Kurt Dahlberg på Morphics marknadsavdelning, framför allt med frågor som hängde samman med de olika dotterbolagens kommersialisering av sina respektive produkter. Detta innebar täta kontakter med de ansvariga personerna på dotterbolagen. Peter Enå och Kurt Dahlberg hade ett stort inflytande över Morphic under lång tid. I realiteten kom Peter Enå och Kurt Dahlberg att i hög grad styra Morphic, såväl vad gällde styrelsearbetet som det operativa arbetet. Peter Enå och Kurt Dalberg accepterade att lämna sina uppdrag i mars respektive april 2009 sedan Morphics revisor förutskickat att han avsåg att avge en oren revisionsberättelse vad gällde vissa förhållanden i samband med ett tilltänkt förvärv av ett bolag och beträffande utbetalningar som Morphic gjort på grund av viss fakturering där underlag saknades för de fakturerade tjänsterna.

5 5 Vad avser styrelsen har Morphic lämnat följande förklaring. Morphic har sedan ett antal år valt att elektroniskt samla viktig information under en portal kallad Styrelseplatsen, som är framtagen av StyrelseAkademien Stockholm i samarbete med vissa IT-företag. Materialet förvaras på en extern server, vilket vanligtvis innebär att materialet förvaras med en större IT-säkerhet än vad ett enskilt bolag skulle kunna uppnå. I samband med att Peter Enå lämnade Morphic uppmärksammades att ett stort antal dokument, som tidigare hade funnits på Styrelseplatsen, hade raderats. Det finns goda förhoppningar om att materialet kan återskapas av Styrelseplatsen, men arbetet är förenat med viss tidsutdräkt. Morphic kommer att åtgärda bristerna vad gäller protokolleringen och dokumentationen av styrelsemötena. Den nya styrelsen har beslutat att Morphics finanschef ska adjungeras till huvudparten av styrelsemötena och då föra protokollet. Peter Enå med biträde av Kurt Dahlberg ansvarade för beredningen av ärendena avseende investering i ScanWind och Advent. Det framgår av styrelseprotokollen att flera ledamöter ifrågasatte underlaget avseende förvärvet av ScanWind. Att detta förvärv ändå kom att genomföras får tillskrivas Peter Enås och Kurt Dahlbergs starka ställning. Däremot beslutade styrelsen, till stor del på grund av det bristande underlaget, att inte genomföra investeringen i Advent, varför detta ärende slutligen kom att hanteras på ett korrekt sätt. I samband med noteringen av Morphic nödgades bolaget anpassa Kurt Dahlbergs anställning från en tidigare operativ befattning till en ambassadörsroll. Kurt Dahlberg tog emellertid efter hand ett allt större operativt ansvar. Kurt Dahlbergs arbete har således varit operativt och skett i strid med Regelverket. Det är dock Morphics uppfattning att huvudansvaret för detta åvilar Peter Enå och Kurt Dahlberg. Beträffande ledningen har Morphic lämnat följande förklaring. Ledningsgruppens arbete försvårades av att Kurt Dahlberg, som ingick i ledningsgruppen, regelbundet rapporterade till Peter Enå om ledningens arbete, vilket ledde till att Peter Enå ofta återkom med detaljerade instruktioner om hur ledningen skulle agera. Ledningsgruppen kom därför att förlora i betydelse. I samband med konflikten mellan Peter Enå, Kurt Dahlberg och övriga styrelseledamöter samt de ledande

6 6 befattningshavarna beslutade Martin Valfridsson att minska gruppen till tre personer för att därigenom minska risken för internt läckage. Morphic har nu emellertid beslutat att ledningsgruppen ska bestå av fem personer, verkställande direktören, finanschefen, IR-chef, COO och den verkställande direktören i Cell Impact AB. Avsaknaden av utförliga protokoll från ledningsgruppens möten beror på att Morphic ansåg det inte föreligga något behov av protokoll eftersom syftet med mötena vanligtvis var att fastställa det material som skulle distribueras till styrelsens ledamöter. Ledningsgruppen var liten och personerna i gruppen arbetade nära varandra. Bolaget kommer emellertid att vara mer noggrant med protokollering och dokumentation av arbetet i ledningsgruppen. Den höga omsättningen av finanschefer berodde på de motsättningar som uppstod i förhållandet mellan respektive finanschef samt Peter Enå och Kurt Dahlgren. Morphic har nyligen rekryterat en ny financhef som tillträder den 15 januari 2010, som har tidigare erfarenhet av bl.a. befattningar som finanschef. Fram till dennes tillträde fungerar Carl G. Sköld med mångårig erfarenhet från ekonomifunktioner som tillförordnad finanschef. Morphic har avslutningsvis anfört att Börsens anmärkningspåståenden saknar stöd i gällande regelverk, som är ett vitt ramverk och som inte går in på frågan om en eventuell ledningsgrupps verksamhet och organisation. Disciplinnämnden gör följande bedömning. De obestridda förhållandena som påtalats av Börsen bl.a. beträffande ordningen för styrelse- och ledningsarbetet samt protokolleringen och dokumentationen av detsamma visar att styrelsen och ledningen saknat den kompetens och erfarenhet som krävs enligt Regelverket. De styrelseledamöter, som i samband med Börsens granskning inför noteringen ansågs ha börserfarenhet avgick utan att ersättas med nya ledamöter med likvärdig erfarenhet. I revisionsberättelsen för år 2008 avstyrkte bolagets revisor att ansvarsfrihet skulle beviljas för två av de kvarvarande styrelseledamöterna, Peter Enå och Kurt Dahlgren. Revisorn övervägde också att avstyrka att ansvarsfrihet beviljades för verkställande direktören men stannade efter en samlad bedömning särskilt med beaktande av Peter Enås och Kurt Dahlbergs starka ställning och operativa roll i bolaget för att tillstyrka att verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Även om orsaken till

7 7 missförhållandena såväl inom styrelsearbetet som inom ledningens arbete huvudsakligen skulle kunna tillskrivas de två styrelseledamöter för vilka ansvarsfrihet avstyrktes, saknas det skäl att se mindre allvarligt på de påtalade förhållandena mot bakgrund av att styrelsen såsom bolagsorgan liksom varje styrelseledamot och verkställande direktören har ett ansvar att verka för att bolaget uppfyller de krav som ställs på ett noterat bolag. Åsidosättandet av villkoren för det s.k. ambassadörsundantaget för Kurt Dahlberg är särskilt allvarligt med beaktande av att undantaget från Regelverket vilar på de upplysningar som bolaget lämnat Börsen. Dessa omständigheter innebär att bolaget har åsidosatt Regelverket. Kapacitet för informationsgivning till aktiemarknaden Enligt regelverket punkten ska bolaget i god tid före noteringen ha infört och upprätthållit erforderliga rutiner och system för informationsgivning, inkluderande system och procedurer för finansiell rapportering. Utredningen visar att koncernens budget för räkenskapsåret 2009 fastställdes först i mars samma år. Vidare framgår att ekonomihandboken inte har uppdaterats sedan noteringen och att det inte heller vid Rapportens upprättande fanns en uppdaterad informationspolicy tillgänglig. Morphic har anfört. Bolaget tog redan i december 2008 fram en budget för 2009, som dock visade sig behöva revideras. När den reviderade budgeten var färdig att fastställas i februari 2009 var läget i styrelsen helt låst, vilket gjorde det omöjligt att fatta beslut om fastställande av budgeten. Låsningen berodde på att ledamöterna riktade jävspåståenden mot varandra. Även detta problem kunde härledas till Peter Enå och Kurt Dahlberg. Emittentreglerna stipulerar emellertid vare sig om eller när en årsbudget ska fastställas. Ekonomihandboken har inte uppdaterats sedan noteringen eftersom ekonomiavdelningen var hårt ansträngd på grund av att en stor del av de personella resurserna togs i anspråk för avyttringen av ScanWind. Den tillträdande finanschefen kommer att ägna stor uppmärksamhet åt arbetet med ekonomihandboken samtidigt som bolaget kommer att handla upp och implementera ett nytt administrativt

8 8 stödsystem. Ekonomifunktionen kommer också att förstärkas med ytterligare personella resurser. Morphic har nu en väl genomarbetad och dokumenterad informationspolicy som bolaget ska arbeta utifrån. Disciplinnämnden gör följande bedömning. Ett noterat bolags informationsgivning till aktiemarknaden är av avgörande betydelse för priset på bolagets värdepapper. Bolagets organisation av rutiner och system, som syftar till att säkerställa att den information som bolaget lämnar till aktiemarknaden är korrekt och omedelbar, utgör grundval för att bolaget ska kunna fullgöra de skyldigheter som åvilar bolaget enligt informationsreglerna i Regelverket. Nämnden konstaterar att bolaget i denna del inte fullt ut levt upp till Regelverkets krav. Allmänna informationsregler Enligt Regelverket punkten ska information som offentliggörs av bolaget vara korrekt, relevant och tydlig och får inte vara vilseledande. Informationen rörande beslut, fakta och omständigheter måste vara tillräckligt utförlig för att möjliggöra en bedömning av informationens betydelse för bolaget, dess finansiella resultat och ställning eller priset på bolagets värdepapper. Vidare framgår av punkten att offentliggörande ska om det inte föreligger särskilda omständigheter ske så snart som möjligt och att om bolaget lämnar ut kurspåverkande information till en utomstående, som inte är bunden av åtagande om sekretess, ska informationen offentliggöras. I andra stycket föreskrivs att offentliggörande av information kan skjutas upp i enlighet med gällande lagregler och att bolaget så snart som möjligt ska offentliggöra väsentliga förändringar av tidigare offentliggjord information. Detsamma sägs i samma stycke gälla rättelser av fel i den information som offentliggjorts om inte felet är av mindre betydelse. Av utredningen framgår att bolaget sedan noteringen har skickat ut ett mycket stort antal pressmeddelanden, där flertalet meddelanden har avsett order och samarbetsavtal. Adekvat underlag har inte förelegat för flertalet av dessa meddelanden. Brister i hanteringen av offentliggörande av information har också förevarit i flera

9 9 pressmeddelanden. Ett antal order har varit påskrivna och klara men har inte offentliggjorts förrän flera dagar senare. Dessutom framgår att bolaget tidigare har fått kritik av Börsens övervakning i ett ärende avseende en kraftig prognosavvikelse som inträffade redan några veckor efter noteringen. Morphic har anfört. Bolagets informationsregler är i det stora hela oklanderliga och den nya styrelsen har inte funnit anledning att ändra på dessa regler. Bolaget har emellertid kritiserats för att ha skickat ut ett mycket stort antal pressmeddelanden, som huvudsakligen avsåg order och samarbetsavtal. I samband med noteringen etablerade Morphic begreppen testorder och volymorder. Med testorder avsågs order av begränsat ordervärde och med volymorder avsågs order för produktion till slutkund. När Morphic hade erhållit en testorder inom ett nytt segment så offentliggjordes detta även om nyheten inte ansågs utgöra kurspåverkande information. Man kan emellertid konstatera att innehållet i viss information, som utgjorde prognoser inte har slagit in, vilket var en följd av bristerna i ledningens förmåga att avge rimliga prognoser. Det var således inte en följd av bristande system eller regler för informationsgivningen. Vad gäller att information i vissa fall inte offentliggjordes i omedelbar anslutning till en viktigare kundorder så är detta helt normalt eftersom det gällde order från stora multinationella bil- eller telefonföretag. I övrigt har i flertalet sådana fall de händelser, som låg till grund för offentliggörandet, ägt rum i icke-nordiska dotterbolag och informationen ansågs inte vara kurspåverkande. Offentliggörande av testorder och samarbeten kommer i framtiden inte ske förrän en order lagts formellt eller avtal faktiskt undertecknats. Tillämpningen av Morphics informationspolicy har radikalt förändrats sedan den nya styrelsen tillträdde. Pressmeddelanden skickas ut endast då aktiemarknaden ska informeras om kurspåverkande information om transaktioner eller förhållanden som är säkerställda. Allmän marknadsinformation ska i stället tas in i delårsrapporter eller lämnas enbart på Morphics hemsida. Bolaget har goda rutiner för hantering av loggböcker. Bolaget har för ändamålet två dokument; Hantering av insiderinformation loggbok och Rutiner för hantering av insiderinformation

10 10 loggbok. Den som förs in i loggboken erhåller också i särskild ordning ett dokument med information om de regler som gäller i sammanhanget. Disciplinnämnden gör följande bedömning. Information om order och samarbetsavtal är information som under vissa omständigheter kan vara kurspåverkande. Morphics information om dessa omständigheter borde ha varit så tydlig och relevant att aktiemarknaden hade kunnat göra en bedömning av om informationen hade betydelse för bolaget, dess finansiella resultat eller priset på bolagets värdepapper. Genom den mängd av pressmeddelanden som har offentliggjorts utan att bolaget hade gjort en ordentlig skillnad mellan vad som utgjorde olika typer av order och vad som utgjorde marknadsföringsmaterial och genom att det för flera av dessa meddelanden inte har förelegat underlag i form av undertecknade avtal och formella order har bolaget allvarligt åsidosatt informationsreglerna i Regelverket. Disciplinnämndens slutsatser och beslut Sammanfattningsvis finner disciplinnämnden att de missförhållanden och brister, som lagts Morphic till last vad avser bolagets ledning och styrelse samt vad avser bolagets informationsgivning, sammantagna är av så allvarlig beskaffenhet att förutsättningar i och för sig kan anses föreligga för att som påföljd besluta om avnotering av bolagets fondpapper. Mot bakgrund av att styrelsen och ledningen i Morphic i stora delar bytts ut och att den nya styrelsen påbörjat ett omfattande förändringsarbete för att komma till rätta med de missförhållanden som förelegat, finner disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid ett kraftigt vite. Nämnden har också tagit i beaktande att bolaget fullföljer arbetet med sin åtgärdsplan i dialog med Börsen. Disciplinnämnden beslutar ålägga Morphic ett vite motsvarande tio årsavgifter. På disciplinnämndens vägnar Marianne Gernandt Lundius

11 I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Marianne Gernandt Lundius, direktören Carl Johan Högbom, advokaten Wilhelm Lüning, auktoriserade revisorn Bo Magnusson och direktören Hans Mertzig. Enhälligt. 11

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Pressmeddelande 2006-05-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Stockholm 2004-03-19 Pressmeddelande Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Tripep AB och Lundin Petroleum AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen genom

Läs mer

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT 2004-08-25 DISCIPLINNÄMND 2004:3 Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefon AB LM Ericssons aktier

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:9. Nasdaq Stockholm. Nordic Mines AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:9. Nasdaq Stockholm. Nordic Mines AB DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016-07-28 NASDAQ STOCKHOLM 2016:9 Nasdaq Stockholm Nordic Mines AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Nordic Mines AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:12. Nasdaq Stockholm. Fingerprint Cards AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:12. Nasdaq Stockholm. Fingerprint Cards AB DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016-11-30 NASDAQ STOCKHOLM 2016:12 Nasdaq Stockholm Fingerprint Cards AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Fingerprint Cards AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Pressmeddelande Stockholm 2003-06-16 Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Sign On i Stockholm AB och Intellecta AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite Pressmeddelande 2004-10-29 Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite Pricer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte offentliggöra kurspåverkande information

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2 NASDAQ OMX Stockholm AB NovaCast Technologies AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i NovaCast Technologies AB ("NovaCast")

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Ingen påföljd för Traction för brott mot börsens noteringsavtal

PRESSMEDDELANDE. Ingen påföljd för Traction för brott mot börsens noteringsavtal Stockholm 2001-07-05 PRESSMEDDELANDE Ingen påföljd för Traction för brott mot börsens noteringsavtal Stockholmsbörsens disciplinnämnd har beslutat att inte ålägga AB Traction noterat på börsens O-lista

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04. Telefonaktiebolaget L.M Ericsson

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04. Telefonaktiebolaget L.M Ericsson DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04 OMX Nordic Exchange Stockholm AB Telefonaktiebolaget L.M Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefonaktiebolaget

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-26 BESLUT Odd Molly International AB FI Dnr 13-7786 Verkställande direktören Anna Attemark 13-8138 Kornhamnstorg 6 Delgivning nr 2 111 27 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-05-30 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:5 NASDAQ OMX Stockholm AB Ortivus AB Aktierna i Ortivus AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). Bolaget har

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd

Stockholmsbörsens disciplinnämnd Pressmeddelande 2005-02-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Intentia International AB och Karolin Machine Tool AB (KMT) har båda brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen. Intentia

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-10-17 BESLUT NGS Group Aktiebolag FI Dnr 13-7791 Holländargatan 13 111 36 STOCKHOLM Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument Finansinspektionen

Läs mer

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Servage AB brutit mot reglerna i noteringsavtalet, m.m. DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 Nasdaq Stockholm Oniva Online Group Europe AB Aktierna i Oniva Online Group Europe AB ("Online Group" eller "Bolaget") är föremål för handel

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A.

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A. DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6 NASDAQ OMX Stockholm AB Metro Internationa S.A. Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i Metro International S.A. är upptagna till

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE Disciplinnämnden Beslut 2012:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2012-09-10 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Panaxia AB brutit mot punkt 4.1.1 (generalklausulen) i NGM-börsens Börsregler

Läs mer

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionens beslut 2007-08-23 BESLUT Borse Dubai Limited FI Dnr 07-7095 Finansinspektionen c/o Linklaters Advokatbyrå AB Box 7833 103 98 STOCKHOLM Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet om Borse

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-09-08 B E S L U T Orexo AB FI Dnr 15-8937 Verkställande direktören Nikolaj Sörensen Delgivning nr 2 Box 303 751 05 Uppsala Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:11 2008-05-02 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. FRAMSTÄLLNINGEN I framställningen till nämnden anförs följande.

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Kapitel X Inregistrering 1 Med överlåtbara värdepapper menas i denna föreskrift överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 2 a och 2 b lag (2007:XX) om värdepappersmarknaden.

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2018:1. Nasdaq Stockholm. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2018:1. Nasdaq Stockholm. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2018-01-29 NASDAQ STOCKHOLM 2018:1 Nasdaq Stockholm Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB att till Nasdaq

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 7/2012 Stockholm den 15 juni 2012 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolaget) årsredovisning för år 2011 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH Listade bolags kontakter med media och marknad stärker förtroendet för finansmarknaden och ökar transparensen på finansmarknaden.

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Image Systems informationspolicy

Image Systems informationspolicy Image Systems informationspolicy Fastställd av styrelsen 2016-05-12 1. Bakgrund Denna informationspolicy reglerar Image Systems-koncernens informationsgivning, bl.a. mot bakgrund av de krav som Stockholmsbörsen

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID Beslut NASDAQ STOCKHOLM Nasdaq Stockholm. Petrotarg AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID Beslut NASDAQ STOCKHOLM Nasdaq Stockholm. Petrotarg AB DISCIPLINNÄMNDEN VID Beslut 2017-02-17 NASDAQ STOCKHOLM 2017-01 Nasdaq Stockholm Petrotarg AB Beslut Disciplinnämnden beslutar att avföra Petrotargs aktier från handel på Nasdaq First North. Aktierna ska

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015

Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015 Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015 Nordic Growth Market REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet Beslut 8/2012 Stockholm den 15 juni 2012 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolaget) delårsrapport för första kvartalet 2012 genom att rikta en skriftlig anmärkning

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet 2015-05-25 BESLUT Precise Biometrics AB FI Dnr 15-5886 Verkställande direktören Håkan Persson Delgivning nr 2 Box 798 220 07 Lund Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2. NASDAQ OMX Stockholm AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2. NASDAQ OMX Stockholm AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Active Biotech AB Aktierna i Active Biotech AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen").

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: KONFIDENTIELLT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:13 2016-04-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd

Stockholmsbörsens disciplinnämnd Pressmeddelande 2005-02-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Intentia International AB och Karolin Machine Tool AB (KMT) har båda brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen. Intentia

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1(8) Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1. Inledning 1.1 Denna arbetsordning utgår från aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen. Den gäller för styrelsearbetet inom GWS Production

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :01

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :01 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2017-01-30 2017:01 SwedSec Licensiering AB Licenshavaren BESLUT Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran. SKÄL Bakgrund Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-03-22 B E S L U T FI Dnr 16-14423 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

Antagen av styrelsen den [datum] 2007 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 1 (7) 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Mälarhamnar AB ( Bolaget ) regleras av aktiebolagslagen (2005:551)

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-01-10 B E S L U T Swedbank Robur Fonder AB Verkställande direktören 105 34 STOCKHOLM FI Dnr 16-9129 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980

Läs mer

Informationspolicy för Fenix Outdoor International AG, avseende koncernens information till kapitalmarknaden

Informationspolicy för Fenix Outdoor International AG, avseende koncernens information till kapitalmarknaden Informationspolicy för Fenix Outdoor International AG, avseende koncernens information till kapitalmarknaden Denna informations- och insiderpolicy godkändes av Fenix Outdoor International AGs styrelse

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-03-16 B E S L U T FI Dnr 16-14317 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:35 2015-11-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-18.

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2015:4. Nasdaq Stockholm Brighter AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2015:4. Nasdaq Stockholm Brighter AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-11-24 NASDAQ STOCKHOLM 2015:4 Nasdaq Stockholm Brighter AB Brighter AB (publ) ( Brighter eller Bolaget ) utvecklar och kommersialiserar lösningar för egenvård av diabetes.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-07- 29 B E S L U T Trig Social Media AB FI Dnr 15-4921 Verkställande direktören Peter Kristoffersson Delgivning nr 2 Box 1268 131 28 Nacka Strand Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 KABE AB (publ.) Informationspolicy Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 Innehåll 1. Inledning 2. Extern/intern information 1 2.1 Kanaler för extern och intern information 1 2.2 Extern information 1 2.3

Läs mer

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

1(8) Arbetsordning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av 2010-03-12, 23 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen...4 2 Styrelseledamots

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:04 2014-02-05 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-02-12.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna. Org.nr 556034-8590 Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ) i IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, den 24 augusti 2017 1 Stämman öppnades av Anders Börjesson

Läs mer

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. Protokoll fört vid årsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr 556607-7581, den 25 april 2012 kl. 15.00 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. 2

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-01-15 BESLUT BTS Group AB FI Dnr 14-13538 Verkställande direktören Henrik Ekelund Delgivning nr 2 Grevgatan 34 114 53 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-10-14 BESLUT Haldex Aktiebolag (publ) FI Dnr 13-8324 Verkställande direktören Bo Annvik Delgivning nr 2 Box 507 261 24 Landskrona Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:08 2008-02-18 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2008-02-18.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-01-21 BESLUT KappAhl AB FI Dnr 13-7789 Verkställande direktören Johan Åberg Delgivning nr 2 Box 303 431 24 Mölndal Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB. Allmänt. Del 1 Styrelsens arbetsordning. 1. Styrelsens uppgifter

BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB. Allmänt. Del 1 Styrelsens arbetsordning. 1. Styrelsens uppgifter BOLAGSSTYRNINGSDOKUMENT FÖR LIDDS AB Allmänt I enlighet med 8 kap. 5-7 aktiebolagslagen (2005:551) ( ABL ) har styrelsen för LIDDS AB, org. nr 556580-2856 ( Bolaget ) den 28 april 2014 fastställt detta

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen

Verksamhetssystem Arbetsordning för styrelsen Sida 1 av 7 Styrelsen för Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 har vid sammanträde den 9 september 2010 beslutat fastställa denna ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN 1 Styrelsens sammansättning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:35 2016-10-21 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 oktober 2016 en framställning från Advokatfirman Cederquist som ombud för NNB Intressenter AB ("Budgivaren").

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Rapport om koncernens styrning Arise AB (publ) ( Arise ) är ett publikt svenskt aktiebolag som är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm. Arise tillämpar därför Svensk Kod för Bolagsstyrning

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-29 BESLUT Midway Holding Aktiebolag FI Dnr 14-1162 Verkställande direktören Peter Svensson Delgivning nr 2 Gustav Adolfs Torg 47 211 39 MALMÖ Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 1 INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) ska bolag som omfattas av Koden ha en valberedning. Valberedningen

Läs mer

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Haldex AB (publ), org. nr 556010-1155, den 18 april 2012 i Landskrona 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM Nasdaq Stockholm. Skandinaviska Enskilda Banken AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM Nasdaq Stockholm. Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2017-07-10 NASDAQ STOCKHOLM 2017-06 Nasdaq Stockholm Skandinaviska Enskilda Banken AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Skandinaviska Enskilda Banken AB att till Nasdaq Stockholm

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 3 JULI

REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 3 JULI Börsregler Nordic Growth Market REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 3 JULI 2016 Inledning INLEDNING Nordic Growth Market

Läs mer

Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15

Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15 Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15 D 15 Revisorsnämnden (RN) har genomfört en kvalitetskontroll av A-sons revision av ett aktiebolag (nedan bolaget) vars värdepapper var föremål för handel på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer