Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida"

Transkript

1 = Verkställande direktören FI Dnr Enligt sändlista Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida Sammanfattning Finansinspektionen återgår i samband med kvartalsrapporteringen av fonders innehav per den 30 september 2004 till rutiner för sekretessprövning i enlighet med sekretesslagen. Detta innebär en ändring från tidigare ordning, där Finansinspektionen i skrivelser till vissa så kallade hedgefonder har tagit generell ställning för sekretess avseende publicering på hemsidan. I fortsättningen gör Finansinspektionen en prövning av de inrapporterade uppgifterna vid varje tillfälle då uppgifterna ska publiceras på hemsidan, på samma sätt som görs då rapporterna begärs ut. Det står varje fondbolag fritt att i särskild elektronisk fil i samband med kvartalsrapporteringen framföra synpunkter på och motivera varför vissa innehav bör sekretessbeläggas. Ärendet Finansinspektionen gick den 22 januari 2004 ut med en skrivelse om att göra en förnyad prövning av den rutin Finansinspektionen tillämpat avseende sekretess som lagts på vissa fonders kvartalsrapporter vid publiceringen på Finansinspektionens hemsida. Bakgrunden till skrivelsen var följande. Under år 2002 beslutade Finansinspektionen att på hemsidan publicera kvartalsrapporterna avseende värdepappersfonders innehav av fondpapper och andra finansiella instrument (kvartalsrapporter). I samband med det beslutet inkom ett antal fondbolag med en begäran om att deras kvartalsrapporter skulle omfattas av sekretess. I huvudsak anfördes affärsmässiga skäl; på grund av fondernas affärsstrategi och specifika inriktning skulle ett offentliggörande kunna vålla fonden och dess andelsägare skada. Finansinspektionen redogjorde i ett antal skrivelser till olika fondbolag för sin bedömning av sekretessen. I skrivelserna angavs att frågor om sekretess cáå~åëáåëééâíáçåéå mklk=_çñ=strm= pbjnnp=ur=píçåâüçäã= xpîé~î ÖÉå=NSTz= qéä=hqs=u=tut=um=mm= c~ñ=hqs=u=oq=np=pr= Ñáå~åëáåëéÉâíáçåÉå]ÑáKëÉ= ïïïkñákëé=

2 som huvudregel ska prövas om någon begär att handlingarna ska lämnas ut. Finansinspektionen angav därför att svaret kunde ses som ett preliminärt ställningstagande för det fall någon bad att få ut handlingarna. Däremot tog Finansinspektionen ett definitivt ställningstagande avseende publiceringen på hemsidan. Finansinspektionen beslutade därför att inte publicera kvartalsrapporterna på hemsidan. Någon ytterligare prövning gjordes inte och skrivelserna kan sägas ha varit av generell karaktär som omfattade samtliga kvartalsrapporter oavsett vilka uppgifter som fanns i kvartalsrapporterna. Skrivelsen den 22 januari 2004 avsåg att ge underlag för en prövning av gällande rutiner i samband med sekretessprövningen. I skrivelsen efterfrågade Finansinspektionen en förnyad och mer precis argumentation om varför innehaven borde beläggas med sekretess. Vissa svar inkom men dessa var, enligt Finansinspektionens bedömning, allt för allmänt hållna. Av den anledningen sökte Finansinspektionen i en skrivelse den 22 mars ytterligare, mer preciserad argumentation. Berörda fondbolag inkom under våren med argument för behovet och nyttan av att innehaven även fortsättningsvis bör vara sekretessbelagda. Finansinspektionen angav i en skrivelse den 28 maj 2004 att Finansinspektionen beslutat att införa nya rutiner för prövningen av sekretess som ersätter den befintliga ordningen. De nya rutinerna innebar, enligt skrivelsen, att sekretessen skulle prövas vid varje publiceringstillfälle och att de inrapporterande fondbolagen skulle ges möjlighet att till Finansinspektionen ange vilka uppgifter som fondbolaget ansåg kunna komma ifråga för sekretess. Tanken var att denna flaggning från fondbolagens sida skulle göras elektroniskt i samband med kvartalsrapporteringen och inkludera en motivering till varför uppgiften skulle beläggas med sekretess. En sådan möjlighet skulle emellertid endast ges de fondbolag vars fonder bedömdes vara av sådan speciell karaktär att innehaven skulle kunna omfattas av sekretess. Finansinspektionen skulle därefter bedöma de inrapporterade uppgifterna och besluta om sekretess i varje enskilt fall där det bedömes vara befogat. Efter skrivelsen den 28 maj 2004 har ytterligare ett antal fondbolag inkommit med yttranden till Finansinspektionen. Finansinspektionen har under sommaren arbetat med att se över det tekniska systemet för inrapportering i syfte att utröna hur fondbolagen på bästa möjliga sätt kan lämna sina synpunkter om vilka uppgifter som bör beläggas med sekretess. Finansinspektionens överväganden Inledande kommentarer Finansinspektionen inledde sitt arbete med att utvärdera gällande rutiner med anledning av att allt fler fonder undantogs från publiceringen på hemsidan och 2

3 att den information som tillhandahölls allmänheten därför började tappa i värde. Syftet med publiceringen är att ge samtliga fondandelsägare och intresserade investerare samma information. En väl genomlyst fondmarknad är en av grundpelarna i fondregleringen och stärker inte endast konsumentskyddet utan även i förlängningen allmänhetens förtroende för fondmarknaden. Finansinspektionens inställning är att behandla alla fondbolag och alla fonder lika och tillhandahålla en så god och heltäckande information som möjligt. Denna målsättning får dock inte drivas igenom mot gällande lagstiftning. Det finns ett välgrundat och berättigat anspråk på att affärshemligheter inte offentliggörs, om detta kan antas leda till skada för fondandelsägarna. Samtidigt ska innehav inte undantas från publicering i de fall det saknas skäl att sekretessbelägga uppgifterna. Offentlighet och sekretess Utgångspunkten för Finansinspektionens bedömning är alla allmänna handlingar är offentliga handlingar. Endast i de fall sekretesslagen (1980:100) särskilt anger kan sekretess komma ifråga. I nu aktuellt ärende är det bestämmelsen i 8 kap. 5 första stycket 1 sekretesslagen som är av intresse. Den anger att sekretess gäller för uppgift om affärs- eller driftsförhållanden hos den som myndighetens verksamhet avser, om det kan antas att han lider skada om uppgiften röjs. Det är enligt 1 kap. 2 sekretesslagen som huvudregel förbjudet att röja uppgift för vilken sekretess gäller enligt sekretesslagen. Lagstiftningen utgår från att en prövning om sekretess ska göras i samband med att någon begär ut en uppgift ur en allmän handling (15 kap. 4 sekretesslagen). För att underlätta denna bedömning kan Finansinspektionen enligt 15 kap. 3 sekretesslagen genom särskild anteckning utmärka - eller sekretesstämpla - vissa handlingar. Denna markering är avsedd att verka som en varningssignal snarare än som ett beslut om framtida sekretess. För de fall Finansinspektionen väljer att sekretessbelägga en viss uppgift, kan det beslutet överklagas till kammarrätten (15 kap. 7 sekretesslagen). Sekretesslagen reglerar inte uttryckligen det fall som nu är aktuellt, nämligen när myndigheten själv bestämmer sig för att publicera uppgifter i en allmän handling. Klart är dock att det allmänna förbudet, mot att lämna ut en uppgift som omfattas av sekretess, träffar även dessa fall. Finansinspektionen måste alltså göra en bedömning vid varje publiceringstillfälle, om uppgiften ifråga är offentlig eller inte. De rutiner som Finansinspektionen hittills har använt vid sekretessbedömningen i samband med publiceringen på hemsidan har bestått i att pröva allmänna ansökningar om sekretess avseende hela kvartalsrapporteringen. Prövningen har skett vid ett tillfälle, men har avsett den fortlöpande publiceringen. 3

4 Kammarrätten har prövat fråga om sekretess för innehav i två hedgefonder. Frågan rörde utlämnande av kvartalsrapporterna per den 31 mars 2002 och Finansinspektionen fann att uppgifterna var sekretessbelagda ( ). Kammarrätten instämde (dom , mål nr ). I det fallet vidtogs en sekretessprövning i det enskilda fallet. Finansinspektionens definitiva ställningstagande om sekretess vid publiceringen på hemsidan var däremot inte föremål för kammarrättens prövning. Den rutin som Finansinspektionen hittills har använt kan ifrågasättas av två skäl. En sekretessprövning bör ske så nära offentliggörandet som möjligt En sekretessprövning bör göras så nära offentliggörandet som möjligt. På så sätt kan Finansinspektionen lättare bedöma uppgiftens relevans och den möjliga skaderisken. I princip bör alltså prövningen göras vid varje tillfälle en uppgift ska offentliggöras eller lämnas ut. Detta ligger också i linje med sekretesslagen. De skrivelser som Finansinspektionen tidigare har skickat ut har innehållit ett definitivt ställningstagande avseende publiceringen på hemsidan. Ställningstagandet har, trots sin ordalydelse, alltså varit av generell karaktär och har inte bedömt varje inrapportering för sig. Hänsyn har i stället tagits enbart till respektive fonds placeringsinriktning. Det är förvisso så att vissa typer av fonder har en strategi som kan liknas vid en affärshemlighet. Vad Finansinspektionens ställningstagande innebär är egentligen endast att vissa fonder kan ha innehav som från tid till annan inte får röjas. Ställningstagandet kan därför jämföras med en sekretesstämpel enligt 15 kap. 3 sekretesslagen. En sekretessprövning bör avse enskilda innehav, inte hela kvartalsrapporter Enligt sekretesslagen ska inte en allmän handling sekretessbeläggas. I stället är det uppgifterna i handlingen som kan bli föremål för sekretess. Finansinspektionens tidigare ställningstagande har grundat sig i en allmän bedömning av fondens placeringsstrategi. Någon närmare bedömning om hur innehaven vid ett enskilt rapporteringstillfälle påverkar sekretessbedömningen har inte gjorts. Som ett antal bolag så riktigt har påpekat ska en skadebedömning göras med utgångspunkt i själva uppgiften, men det är inte nödvändigt att sekretessprövningen knyts till skadebedömningen i det enskilda fallet. Avgörande bör i stället vara om uppgiften som sådan är av den arten att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada. Finansinspektionen anser att arten av en uppgift ska tillmätas relevans. Detta bör göras på så sätt att innehavet sätts i relation till fondens särskilda placeringsstrategi. Som Finansinspektionen nämnde i sitt yttrande till kammarrätten i ovan angivna ärende, finns det situationer där ett offentliggörande av vissa innehav kan komma att medföra skada för andelsägarna. I vissa fall är det innehavet i sig som utgör affärshemligheten, i andra fall placeringsstrategin som sådan. I sistnämnda 4

5 fall kan publiceringen av innehavet ge information som kan avslöja placeringsstrategin. Vid granskningen av den generella argumentation som inkommit från bolagen, har Finansinspektionen emellertid gjort den bedömningen att det inte är tillräckligt att enbart hänvisa till fondens särskilda placeringsstrategi. Strategin får i stället verka som en varningssignal. Mer generella argument som exempelvis att hedgefonder skiljer sig från traditionella fonder, att förvaltaren besitter en unik kompetens och att kontakter med företag som analyseras försvåras, är inte tillräckliga i sig. Finansinspektionen gör t.ex. den preliminära bedömningen att fonder som endast placerar i andra fonder (fondandelsfonder/fond-i-fond) inte kommer att erhålla sekretess för något av innehaven. Publicering av dessa fonders innehav bedöms inte kunna få negativa konsekvenser för andelsägarna. I stället är det den särskilda placeringsstrategin i samverkan med enskilda innehav som kan komma att vara sådana att sekretess läggs och bolaget måste argumentera för att just publiceringen av innehavet kan komma att få konsekvenser som är till nackdel för fonden och följaktligen andelsägarna. Ett exempel på där sekretess kan komma att läggas på en enskild uppgift (ett eller flera innehav), och som också har framförts av vissa fondförvaltare, är om det framstår som sannolikt att marknadsaktörer kommer att gå emot en illikvid position och att fonden därigenom lider skada genom att positionen inte kan avvecklas eller att prisbilden påverkas på ett ofördelaktigt sätt. Finansinspektionen bör således i sin prövning rikta in sig på de innehav som inrapporteras. Förvisso kan det i vissa fall vara så att samtliga uppgifter i rapporten bedömas vara skyddade av sekretess. De definitiva ställningstaganden som tagits tidigare, har underlättat hanteringen av kvartalsrapporteringen och publiceringen, men har inte tagit hänsyn till det faktum att varje uppgift ska prövas. Finansinspektionen vill betona att sekretessprövningarna kommer att bedömas från fall till fall och eventuell sekretess är avhängigt argumentationen för det enskilda innehavet/innehaven. De argument som redan har framförts i skrift till Finansinspektionen i detta ärende kommer att användas som en grund vid sekretessbedömningen. De bolag som argumenterar för sekretess för innehav och som har lämnat in sådan generell argumentation kan därför med fördel även hänvisa till sin skrivelse i detta ärende. Den fortsatta rutinen för sekretessprövning i samband med publicering Finansinspektionen återgår i samband med kvartalsrapporteringen av fonders innehav per den 30 september 2004 till rutiner för sekretessprövning i enlighet med sekretesslagen. I fortsättningen bör Finansinspektionen göra en prövning av de inrapporterade uppgifterna vid varje tillfälle då uppgifterna ska publiceras på hemsidan på samma sätt som görs då rapporterna begärs ut. 5

6 Det står varje fondbolag fritt att i särskild elektronisk fil i samband med kvartalsrapporteringen framföra synpunkter på och motivera varför vissa innehav bör sekretessbeläggas. Finansinspektionen har funnit att det inte för tillfället finns tekniska möjligheter för att genomföra en mer automatiserad funktion där fondbolagen kan lämna synpunkter. I stället får alla fondbolag på lika sätt möjlighet till att bifoga en skrivelse till kvartalsrapporteringen. Följande kommer därmed i fortsättningen att gälla i samband med att fondbolagen lämnar in kvartalsrapporteringen. 1. Utgångspunkten är att en fonds kvartalsrapport är en offentlig handling. De allra flesta fonder är inte av sådan karaktär att de uppgifter som lämnas i kvartalsrapporten omfattas av sekretessbestämmelsen i 8 kap. 5 första stycket 1 sekretesslagen. Av denna anledning kommer Finansinspektionen att göra en sekretessprövning endast i de fall särskild anledning finns att anta att en uppgift bör sekretessbeläggas. 2. I syfte att ge Finansinspektionen särskild anledning att inte publicera rapporten på hemsidan, eller att lämna ut rapporten på begäran, ges fondbolagen möjlighet att i samband med kvartalsrapporteringen lämna en begäran om sekretess. Denna möjlighet ges samtliga fondbolag och fondförvaltare. 3. Sekretessbegäran bör ske elektroniskt i en separat fil och bör innehålla en motivering till varför ett visst innehav behöver sekretessbeläggas. 4. Varje begäran om sekretess kommer att behandlas individuellt och en ny begäran måste inlämnas vid varje enskilt rapporteringstillfälle. 5. Finansinspektionen bedömer utifrån gällande lagstiftning om de uppgifter som flaggats upp ska sekretessbeläggas eller inte. För det fall Finansinspektionen beslutar om sekretess kommer de aktuella uppgifterna att döljas i den kvartalsrapport som sedan publiceras på hemsidan respektive inte lämnas ut. 6. De nya rutinerna kommer att gälla från och med det tredje kvartalet 2004, dvs. rapporteringstillfället per den 30 september På Finansinspektionens vägnar, Erik Saers Joakim Schaaf 6

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7526-13 KLAGANDE Annie Hellquist Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer.

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer. Socialförsäkring 2013/14:JO1 Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer (Dnr 3726-2011) Beslutet i korthet: Försäkringskassan tillämpar

Läs mer

Kritik mot Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, som bl.a. avtalat bort rätten till insyn i ett tjänstetillsättningsärende

Kritik mot Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, som bl.a. avtalat bort rätten till insyn i ett tjänstetillsättningsärende BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2014-01-23 Dnr 3529-2012 Sid 1 (8) Kritik mot Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, som bl.a. avtalat bort rätten till insyn i ett tjänstetillsättningsärende

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2014-07-11 Dnr 6772-2012 Sid 1 (8) Kritik mot en läkare vid Psykiatri Skåne, Region Skåne, som har lämnat ut en förälders journal till en socialnämnd för

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet (5734-2012) Anmälan. Utredning. Utredning.

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet (5734-2012) Anmälan. Utredning. Utredning. Socialförsäkring Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet (5734-2012) (Dnr 5734-2012) Beslutet i korthet: En journalist har i en anmälan till JO anfört att han vände sig till

Läs mer

8 Undantagande av handlingar och uppgifter

8 Undantagande av handlingar och uppgifter 119 8 Undantagande av handlingar och uppgifter 8.1 Allmänt Det är viktigt att komma ihåg att grundregeln vid revision är att samtliga handlingar som rör verksamheten får granskas. Endast i undantagsfall

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Juni 2013 INNEHÅLL Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1)

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1) YTTRANDE 2009-09-25 Dnr 2009-730 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 108/04 Mål nr A 107/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 108/04 Mål nr A 107/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 108/04 Mål nr A 107/03 Sammanfattning Fråga om bisysslor som två polismän har för avsikt att åta sig är förenliga med 7 LOA. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Arbetsmarknadsdepartementet Vår referens/dnr: Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 130/2014 Hedvig Forsselius Er referens/dnr: 103 33 Stockholm A2014/2170/ARM 2014-10-31 Remissvar Visselblåsare Stärkt

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och jur.kand. Elin Awerstedt

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

3 Förvaltningslagen allmänt

3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagen allmänt, Avsnitt 3 37 3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagens tillämplighet Överklagande Vidare tillämpningsområde Ärendehandläggning och faktiskt handlande 3.1 Tillämpningsområde

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Av Carl-Johan Deuschl & Magnus Lindstedt Det brukar sägas att en väl fungerande aktiemarknad

Läs mer

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet 2012/13:JO1 Kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning för att den på begäran av polisen lämnat ut en patientjournal avseende en person som var målsägande

Läs mer

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen.

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. HFD 2015 ref 3 Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. Lagrum: 5 a personuppgiftslagen (1998:204) 2Secure Screening AB (bolaget) tillhandahöll en tjänst som gav företag, organisationer

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2013-02-18 Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) A. Sammanfattning Allmänt Utredningen har inte närmare berört betydelsen av livförsäkringssparande

Läs mer

Anmälan med anledning av att polisen låtit en tidningsreporter och en fotograf följa med en polispatrull i arbete

Anmälan med anledning av att polisen låtit en tidningsreporter och en fotograf följa med en polispatrull i arbete Detta är en utskrift från Justitiekanslerns webbplats Anmälan med anledning av att polisen låtit en tidningsreporter och en fotograf följa med en polispatrull i arbete Beslutsdatum 2013-02-22 Diarienummer

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen med YTTRANDE 1 (20) Datum Kategori 1 övergångsperioden Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 7944-11, Enhet 1 Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående

Läs mer