DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:1. Pareto Öhman AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-01-13 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:1. Pareto Öhman AB"

Transkript

1 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:1 NASDAQ OMX Stockholm AB Pareto Öhman AB Pareto Öhman AB (tidigare E. Öhman J:or Fondkommission AB), i det följande benämnt Öhman, är deltagare i handeln vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ). Öhman har förbundit sig att så länge börsmedlemskapet består följa Börsens vid var tid gällande regler, NASDAQ OMX Nordic Member Rules ( NMR ) respektive Rules and Regulations of NAS- DAQ OMX Derivatives Markets ( DR ). Börsen har hemställt att disciplinnämnden med stöd av NMR punkt respektive DR punkt skall meddela beslut om disciplinpåföljd beträffande Öhman. Öhman har huvudsakligen vitsordat de faktiska uppgifter som lämnats från Börsens sida men får anses ha bestritt att förutsättningar föreligger för åläggande av disciplinpåföljd. Sedan disciplinnämnden berett Finansinspektionen tillfälle att yttra sig har inspektionen meddelat att den inte har något att tillägga i ärendet. I ärendet har muntlig förhandling ägt rum den 11 januari 2012, varvid Börsen företrätts av chefsjuristen Magnus Billing, bolagsjuristen Andreas Blomquist och chefen för handelsövervakningen Joakim Strid samt Öhman företrätts av verkställande direktören Mats Carlsson, vice verkställande direktören Ronny Jacobsson, Joakim Appeltofft (ansvarig för likviditetsgarantier) och Hanna Palmstierna (Head of Compliance). I NMR punkt anges följande (i svensk översättning). Order som läggs i Orderboken, Automatiskt matchade avslut och Manuella avslut skall återspegla det aktuella marknadsvärdet av ifrågavarande Instrument samt utgöra verkliga Order och Avslut. I NMR punkt anges bl.a. följande (i svensk översättning). Teknisk utrustning som används för elektronisk anslutning till Handelssystemet måste testas i Handelssystemets testsystem före anslutning av utrustning till Handelssystemets produktionssystem. I DR punkt anges följande.

2 2 Teknisk Utrustning eller programvara som inte specificerats av Börsen --- skall, i enlighet med reglerna i OMnetavtalet eller annat avtal, testas av Börs medlem respektive Clearingmedlem innan sådan utrustning eller programvara får anslutas till OMnet produktionssystem. Ärendet rör Öhmans orderläggning vid flera olika tillfällen, vilka i det följande behandlas i skilda avsnitt. 1. Den 5 augusti 2011 I ärendet är klarlagt att Öhman nämnda dag kl lade en säljorder på aktier i Swedbank A i Börsens handelssystem. Öhman sålde därefter aktier genom avslut som involverade ett större antal motparter. Börsen kontaktades av Öhman med en begäran om makulering av samtliga avslut som ägt rum som en följd av säljordern på grund av att den lagts av misstag. Börsen fattade beslut om att alla avslut på 92 kr och därunder mellan kl och kl skulle makuleras. Beslutet omfattade även Swedbanks preferensaktie då denna handlas i paritet med Swedbank A. Med avseende på preferensaktien makulerades alla avslut på kr och därunder mellan kl och kl Öhman har anfört: Händelsen den 5 augusti utgjorde ett manuellt misstag i orderläggningen. En mäklare tryckte av misstag in fel uppgifter i orderläggningssystemet och lade felaktigt in uppgifter om depånummer i rutan för antal aktier för försäljning. Detta innebar att det felaktigt registrerades en stor säljorder i Swedbank A aktien om st aktier istället för avsedda st aktier. Dessa skulle säljas till bästa möjliga pris. Denna order påverkade marknaden. Flertalet aktier såldes till ett pris som avvek mer än 10 procent från den rådande marknadskursen och således i strid med Börsens regelverk. Mäklaren kontaktade omedelbart Börsen vid upptäckten av misstaget. Börsen makulerade därefter ordern. Öhman har i orderläggningssystemet lagt ett antal spärrar som ska aktiveras vid orderläggningen. En spärr aktiveras när en order som överstiger 50 miljoner kronor läggs. Systemet visar då en varning för att denna gräns är överskriden. Om ordern till belopp överstiger 100 miljoner kronor stoppar systemet den lagda ordern från genomförande. I det här fallet överskreds ingen av dessa gränser. I ordersystemet finns också en spärr om när avslutskursen avviker mer än 10 procent från tidigare dags stängningskurs. Denna spärr gäller inte för order som läggs med instruktion om bästa möjliga pris. Med anledningen av den nu inträffade händelsen har Öhman beslutat att sänka limiterna för när systemet ska varna respektive stoppa en order. Istället för en varning vid 50 miljoner kro-

3 3 nor ändras limiten till 30 miljoner kronor för varning och 70 miljoner kronor som limit för att ordern ska stoppas i systemet. Detta står också bättre i överensstämmelse med ändrade marknadsförutsättningar och en mer illikvid marknad där även order om mindre aktieposter kan driva och påverka kursen. Börsen har genmält: Det är alltid en medlems ansvar att order som läggs i orderboken utgör verkliga order. Att order i det aktuella fallet har lagts i orderboken på grund av att ett manuellt misstag fråntar inte Öhman ansvar från att order som inte återspeglat det aktuella marknadsvärdet lagts i orderboken. Händelsen utgör följaktligen en överträdelse av NMR punkt Disciplinnämndens bedömning: Disciplinnämnden finner utrett att Öhman vid det aktuella tillfället oavsiktligt kommit att överträda NMR punkt till följd av ett misstag från en mäklares sida. Varje sådant misstag behöver inte i alla lägen leda till disciplinpåföljd. Disciplinnämnden återkommer i det följande till bedömningen av om det inträffade bör läggas till grund för sådan påföljd. 2. Den 12 augusti 2011 I ärendet är klarlagt att Öhman nämnda dag kl lade in order i ett antal derivatkontrakt i Börsens handelssystem. Totalt rörde det sig om ca kontrakt i olika serier relaterade till de aktier som ingår i Börsens index OMXS 30. Öhman kontaktade Börsens handelsövervakning kl för att få samtliga genomförda avslut makulerade. Börsen fick vid detta tillfälle ingen specifikation på vilka avslut Öhman önskade makulera. De avslut som specifikt nämndes vid telefonsamtalen låg alla inom tillåten avvikelse enligt DR 2A och det saknades således stöd i regelverket för att makulera dem. Kl respektive kl fick Börsen en lista på sammanlagt 16 avslut som Öhman ville ha makulerade. Fyra av dessa avslut makulerades eftersom de enligt DR 2A låg utanför tillåten avvikelse. I samband med incidenten framförde Öhman vid telefonsamtal med Börsen att Öhman skulle kunna påverka utfallet av utredningen om ordermisstag (som termen definieras i DR 2A.11.1) genom att utnyttja sina kontakter i marknaden. Öhman har anfört: De felaktiga order som lades den 12 augusti i systemet för automatiserad trading Orc Liquidator för algoritmhandel orsakades dels av en felaktig införing i handelssystemet Market Maker Protection och dels av en bugg i en strategi för algoritmhandeln. I systemet finns ett antal strategier för handel. Det finns olika behov och parametrar inlagda i de

4 4 olika handelsstrategierna. Om någon parameter är felaktigt inställd kan Orc Liquidator t.ex. genomföra order till ett felaktigt pris. Detta förutsätter att en strategi startas upp aktivt. Normalt sett finns spärrar som kontrollerar att strategin startas upp genom ett aktivt beslut. Vi detta tillfälle fanns det buggar i koden som tillät strategin starta upp utan att en avslutande kontroll och ett aktivt beslut om uppstart tagits. Systemet Market Maker Protection har ett filter som bl a innebär att det inte går att lägga fler order än vad de kontrollparametrar som lagts in medger. Problemet vid detta tillfälle var att felaktiga parametrar hade lagts in i filtret. Det var fel på namngivningen av underliggande instrument i filtret i ORC i förhållande till namngivningen på underliggande instrument på Börsen. Därtill kom att en bugg i ORC innebar att felet i Market Maker Protection-filtret inte upptäcktes vid uppstart på dagen. Algoritmen hade emellertid testats. Så snart tradingavdelningen upptäckte felet kontaktades leverantören för felsökning. Efter felsökning kunde felet åtgärdas inom 2 timmar. När felet åtgärdats kunde felaktiga order rapporteras in till Börsen med rätt angivna underliggande instrument för derivatkontrakten. Detta skedde omgående efter att felen i Orc Liquidator åtgärdats. Tradingverksamheten har efter händelsen lagt in en extra spärr i strategierna för algoritmhandeln så att en algoritm inte ska kunna startas upp utan ytterligare en verifikation av att uppstarten av strategin får ske. En dubbelkontroll har således införts för att förhindra att liknande händelser uppstår igen. Börsen har anfört: Enligt Börsens bedömning är det alltid en medlems ansvar att testa en programvara för att upptäcka eventuella felprogrammeringar innan en algoritm tas i bruk. Det kan medföra allvarliga konsekvenser för såväl medlem som för marknaden när en algoritm orsakar oönskad och okontrollerad orderläggning. Händelsen utgör följaktligen en överträdelse av DR punkt Det är vidare en medlems skyldighet att agera efter de regelverk som finns uppsatta för respektive marknad. En medlem måste alltid agera följsamt och beakta den praxis och de regler som finns specificerade i regelverket vid handel på Börsen. Som ett led i att bedöma och fatta beslut avseende Ordermisstag inhämtar Börsen andra marknadsaktörers (i flertalet fall Market Makers, som termen definieras i DR) bedömningar av rimliga marknadspriser för de instrument Ordermisstaget avser. En Market Maker som

5 5 genomfört avslut i samband med Ordermisstaget får inte tillfrågas om värderingsunderlag. Syftet med dessa regler är att se till att objektiva värderingar, över vilka varken Börsen eller parterna i de affärer som utreds har inflytande, ska användas för att bedöma huruvida den medlem som gjort ett Ordermisstag ska ha rätt till makulering eller prisjustering. Det finns ingen regel som uttryckligen förbjuder en medlem att utöva påtryckningar på de Market Makers som ombeds inkomma med värderingsunderlag, men det är självklart att sådana påtryckningar aldrig får förekomma. Varje antydan därtill är att betrakta som ett motarbetande av tillämpningen av regelverket och ett agerande i strid med god sed på värdepappersmarknaden. Det kan även noteras att ett agerande i enlighet med sådana antydningar skulle kunna påverka bedömningen av en medlems lämplighet (se DR punkten 2.2.2). Händelsen utgör följaktligen ett brott mot god sed på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens bedömning Nämnden saknar anledning att ifrågasätta Öhmans uppgift att det inträffade är att tillskriva en bugg i den i systemet Orc Liquidator inlagda strategin för algoritmhandeln. Detta tyder på att algoritmen inte testats på ett tillfredsställande sätt innan den togs i bruk. Öhman får därmed anses ha överträtt DR punkt Disciplinnämnden instämmer i vad Börsen har anfört om att det skulle strida mot god sed på värdepappersmarknaden att utöva påtryckningar på de Market Makers som ombeds inkomma med värderingsunderlag för Börsens bedömning av frågor om ordermisstag. Vad Börsen har lagt Öhman till last är emellertid inte att sådana påtryckningar förekommit utan endast att Öhman vid telefonsamtal med Börsen antytt att Öhman skulle kunna påverka utfallet av utredningen om ordermisstag genom att utnyttja sina kontakter i marknaden. Det har inte ens påståtts några sådana påtryckningar faktiskt förekommit, något som Öhman har förnekat. I denna del kan därför inte disciplinpåföljd åläggas Öhman. 3. Den 19 och 26 augusti samt den 1 september 2011 Ärendet i denna del rör Öhmans agerade i egenskap av likviditetsgarant för aktierna i Isconova AB, en aktie där Öhman vid den aktuella tiden verkade som likviditetsgarant. Det är till en början klarlagt att aktien ovannämnda handelsdagar stängt på nivåer märkbart högre än de kursintervall inom vilka aktien handlats tidigare under respektive handelsdag. Vidare framgår följande av utredningen. Den 19 augusti 2011 ställde Öhman under kontinuerlig handel, inom ramen för sitt åtagande som likviditetsgarant, en spread runt 20-20,90 kr. I stängningscallen lade en annan medlem en köporder med villkoret Market On Close (dvs en order som skall exekveras så nära handels-

6 6 dagens slut som möjligt). Kl 17:29:23 justerade Öhman sin säljkurs till 21,60 kr, köpsidan förblev oförändrad, spreaden motsvarade då drygt 7,5 procent. Aktien stängde på kr. Den 26 augusti 2011 ställde Öhman under kontinuerlig handel, inom ramen för sitt åtagande som likviditetsgarant, en spread strax under 4 procent, säljsidan var som högts 22 kr. Kl makulerade Öhman sina order och ställde priser 21,20 24 kr i stängningscallen, motsvarande en spread på 11,66 procent. Kl 17:26 lade en annan medlem in en köporder med villkoret Market On Close, en order som exekverades till priset 24 kr. Den 1 september 2011 ställde Öhman under kontinuerlig handel, inom ramen för sitt åtagande som likviditetsgarant, en spread runt kr. I stängningscallen kl lade en annan medlem en order att köpa 13 aktier med prisvillkoret Market On Close. 14 sekunder efter att köpordern registrerats makulerade Öhman sin då gällande säljorder med kursen 25 kr för att ersätta denna med en säljorder med limit 29,50 kr. Då köpkursen 24 kr kvarstod kvoterade Öhman under stängningscallen över 18 procent spread, vilket kan jämföras med att åtagandet som likviditetsgarant omfattar att ställa priser med en maximal spread om 4 procent. Stängningpriset blev 29,50 kr vilket kraftigt avvek från den prisbild som rått under kontinuerlig handel, då Öhman ställt priser i enlighet med sitt åtagande som likviditetsgarant. Öhman har anfört: Öhman har kontaktat Nasdaq OMX vid flera tillfällen med anledning av att en annan börsmedlem lagt order i Isconova strax före stängning. Efter listningen av Isconova har MSI med nästan daglig frekvens lagt order i stängningscallen. MSI har vid orderläggningen uppenbarligen haft en annan syn på marknadsvärdet, eftersom lagda köporder varit högre och legat utanför den spread som Öhman vid respektive aktuell tidpunkt höll. Öhmans kontakter med Börsen syftade till att försöka få klarhet i och förstå kundens syfte med lagda order. Detta också for att kunna kontakta kunden och erbjuda en post som skulle täcka dennes behov till det pris som kunden var är villig att betala. Det var svårt för Öhman, i egenskap av likviditetsgarant, att bedöma marknadsvärdet i aktien beroende på volatila marknader, illikvid aktie och en annan medlems agerande i stängningscallen. Öhman medger att Bolaget har förändrat villkoret för sin säljorder när den andra medlemmen har lagt en köporder med villkoret Market On Close. Öhman har inte uppfattat dessa prisförändringar som anmärkningsvärda under rådande marknadsförhållanden. Något kommersiellt intresse av att förändra villkoret för säljordern har Öhman inte haft. Börsen har genmält: Öhman har ett åtagande att agera som likviditetsgarant för Isconovas aktie. Syftet med detta åtagande är att Öhman, genom att kontinuerligt ställa köp- och säljkurser för aktien (med andra ord lägga köp- och säljorder som återspeglar det aktuella marknadsvärdet), ska möjliggöra för andra marknadsaktörer att genomföra avslut i aktien till rådande marknadspris. Det är Börsens uppfattning att likviditetsgaranter ofta uppbär ersättning från

7 7 emittenten för att fullgöra detta uppdrag. Likviditetsgaranternas åtagande specificeras i avtal mellan Börsen och likviditetsgaranten. Av detta avtal framgår bl. a. att likviditetsgaranten kontinuerligt ska ställa köp- och säljkurser med en maximal spread om 4 procent, samt att detta åtagande även omfattar öppnings- och stängningscall. För att hantera bl.a. tekniska problem, tillfällig frånvaro etc. anses likviditetsgaranter uppfylla sitt åtagande gentemot Börsen om villkoren om bl.a. maximal spread upprätthålls under minst 85 procent av handelsdagen. Siffran 85 procent är emellertid en miniminivå och ska inte förstås som att likviditetsgaranten därutöver kan ägna sig åt handel som helt strider mot syftet med att verka som likviditetsgarant. Att agera i enlighet med syftet med den roll likviditetsgaranten iklätt sig är att tillämpa god sed på värdepappersmarknaden. Omvänt betyder detta att ett agerande i strid med syftet med att verka som likviditetsgarant utgör ett agerande i strid med god sed på värdepappersmarknaden, även om miniminivån enligt avtalet i och för sig har upprätthållits. Det är en medlems ansvar att agera enligt god sed på marknaden. Att som likviditetsgarant för en aktie utnyttja andra aktörers order i marknaden och genom att tillfälligt avvika från sitt åtagande som likviditetsgarant åstadkomma för egen räkning förmånliga priser på avslut där medlemmen är delaktig utgör enligt Börsens bedömning en överträdelse av god sed på värdepappersmarknaden. Att i egenskap av likviditetsgarant ställa priser som inte återspeglar det aktuella marknadsvärdet för aktien innebär även en överträdelse av NMR punkt Börsen vitsordar att Öhman den 12, 23 och 30 maj 2011 varit i kontakt med Börsens handelsövervakning angående en annan medlems orderläggning i stängningscallen. Till skillnad från vad Öhman hävdat gav dock Börsens handelsövervakning i det sista samtalet mellan parterna i denna fråga Bolaget besked om att Börsen hade gått igenom de iakttagelser som Öhman rapporterat och inte funnit något som föranledde åtgärder från Börsens sida. Börsens vill vidare understryka att det inte finns någon rätt för en medlem att få insyn i en annan medlems handelsstrategi. Varje medlem svarar för sitt eget agerande. Disciplinnämndens bedömning Det är utrett att Öhman vid de aktuella tillfällena vidgat spreaden, och de avslut som orderläggningen har resulterat i har skett till en prisnivå som markant översteg den prisnivå Öhman, i egenskap av likviditetsgarant, upprätthållit tidigare under dagen samt att detta föranletts av att köpordrar med mycket låg volym hade lagts av annan aktör i anslutning till stängningscallen. Nämnden instämmer i vad Börsen har anfört om att Öhmans agerande strider mot syftet med företagets åtagande som likviditetsgarant och därmed får anses oförenliga med god sed på aktiemarknaden.

8 8 4. Den 30 september 2011 Nämnda dag mellan kl 16:03:56 och kl 16:04:42 skickade Öhman in order och i princip motsvarande antal makuleringar i orderboken för Scania A. Detta flöde resulterade i ett avslut på fyra aktier. Öhman har anfört: Den felaktiga orderläggningen i Scania A orsakades av att den använda algoritmen hade gjort ett logiskt fel. Ett liknande fel har enligt Öhman inträffat den 4 oktober 2011 med felaktig orderläggning i Scania A som följd. Detta fel uppmärksammades genom de åtgärder som Öhman vidtagit med anledning av händelsen den 30 september Börsen har hänvisat till att det som förut har sagts alltid är en medlems ansvar att testa en programvara för att upptäcka eventuella felprogrammeringar innan en algoritm tas i bruk. Disciplinnämndens bedömning Det inträffade visar enligt nämndens mening att Öhman inte testat den aktuella algoritmen på ett tillfredsställande sätt och innebär på samma grunder som dem som anförts under punkt 2 en överträdelse NMR De överträdelser som nu har konstaterats kan visserligen var för sig anses mindre allvarliga men får sammantagna anses innefatta grund för åläggande av disciplinpåföljd. Disciplinnämnden ålägger Pareto Öhman AB vite med femhundratusen ( ) kronor. På disciplinnämndens vägnar I nämndens avgörande har deltagit f d justitierådet Johan Munck, professor em. Madeleine Leijonhufvud, direktören Carl Johan Högbom, civilekonomen Ragnar Boman och direktören Anders Oscarsson.

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2013-03-19 2013:03. licenshavaren

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2013-03-19 2013:03. licenshavaren 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2013-03-19 2013:03 SwedSec Licensiering AB Licenshavaren Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella händelserna, anställd som chef för enheten Aktiehandel på ett lokalkontor

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2009-04-06 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2009:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Kaupthing Bank Sverige AB Magnus Lundquist Kaupthing Bank Sverige AB är deltagare i handeln vid NASDAQ OMX Stockholm

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bankaktiebolaget Avanza Petter Nilsson Bankaktiebolaget Avanza är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5 SwedSec AB Licenshavaren Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:25 2011-09-30

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:25 2011-09-30 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:25 2011-09-30 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-06.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25 Detta uttalande är såvitt avser frågan om dispens från skyldigheten att inom fyra veckor upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03 Detta uttalande är såvitt avser fråga 1 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2010

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2010 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2010 Aktiemarknadsnämnden gjorde under år 2010 i genomsnitt nästan ett uttalande i veckan. De allra flesta uttalandena handlade om offentliga uppköpserbjudanden eller

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12 OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord HQ Bankaktiebolag (HQB) är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:31 2013-06-27

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:31 2013-06-27 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:31 2013-06-27 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-06-28.

Läs mer

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT 2004-08-25 DISCIPLINNÄMND 2004:3 Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefon AB LM Ericssons aktier

Läs mer

ERIK SJÖMAN. Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1

ERIK SJÖMAN. Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1 ERIK SJÖMAN Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1 230 DEBATT Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 1. Inledning Det är vanligt att en budgivare redan före lämnandet av ett

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 NASDAQ OMX Stockholm AB Danske Bank Handlaren Danske Bank A/S är deltagare i handeln (medlem) vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ).

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 juni 2008 en framställning från Roschier Advokatbyrå AB. I framställningen ställs frågor rörande tillämpningen

Läs mer

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-15 BESLUT Handelsbanken Fonder AB FI Dnr 14-626 c/o Handelsbanken, HKDS-F Delgivning nr 2 Verkställande direktören Javiera Ragnartz 106 70 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-03-17 BESLUT Mason Hill Advisors LLC FI Dnr 09-4068 c/o Oreum Advokatbyrå Delgivning nr 2 Att. Anders Malm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm Kungsträdgårdsgatan 16 [Brunnsgatan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:16 2013-02-15

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:16 2013-02-15 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:16 2013-02-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-02-25.

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

Onlinetjänst handel. Securities

Onlinetjänst handel. Securities Onlinetjänst handel Securities MITT KONTO Mitt Konto Ha full översikt över värdepapper, saldon, avkastning, avräkningsnotor och överföringar. I portföljöversiken kan du sortera dina innehav på de olika

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Introduktion till studiehandledningen

Introduktion till studiehandledningen 1 Introduktion till studiehandledningen Innehåll På kursen Börs- och värdepappersrätt är vi flera undervisande lärare och därmed finns också flera pedagogiska grepp representerade. Till de moment som jag

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

Pressmeddelande 2015-10-19

Pressmeddelande 2015-10-19 Pressmeddelande HQ har lämnat in ett yttrande och tre nya expertutlåtanden till Stockholms tingsrätt ang. tvistemålen mellan HQ och Mats Qviberg och KPMG m fl. I inlagan lägger HQ fram argumenten för varför

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:34 2013-08-28

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:34 2013-08-28 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:34 2013-08-28 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-09-02.

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:18 2015-06-16

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:18 2015-06-16 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:18 2015-06-16 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 juni 2015 en framställning från Advokatfirman Vinge som ombud för AB Geveko. Framställningen rör god sed vid företagsförvärv.

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av ordningsbot inom Polisen; beslutade den

Läs mer

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Finansdepartementet Bankenheten 103 33 STOCKHOLM Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen är inte odelat positiv

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 april 2016 T 5829-14 KLAGANDE LW Ombud: Jur.kand. AK och jur.kand. BC MOTPART Uppsalahem Aktiebolag, 556137-3589 Box 136 751 04 Uppsala

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012 Under år 2012 gjorde nämnden 31 uttalanden. De allra flesta handlade även detta år om offentliga uppköpserbjudanden eller budplikt. En femtedel av ärendena handlades

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets Maxcertifikat Istället för aktier En produkt från Handelsbanken Capital Markets Handelsbankens maxcertifikat Maxcertifikat ger dig möjlighet till god avkastning, till lägre risk än aktier. Handelsbankens

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-04-12 B E S L U T NAXS Nordic Access Buyout Fund AB FI Dnr 12-660 Grev Turegatan 10 114 46 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 september 2005 B 2493-03 KLAGANDE SET Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2000:1087 Utkom från trycket den 8 december 2000 utfärdad den 30 november 2000. Enligt riksdagens

Läs mer

DOM 2013-09-18 Stockholm

DOM 2013-09-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2013-09-18 Stockholm Mål nr M 3634-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-22 i mål nr M 3445-12, se

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Förslag till nya regler om offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden (takeovers)

Förslag till nya regler om offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden (takeovers) Näringslivets Börskommitté (NBK) PRESSMEDDELANDE 2009-03-16 Kontaktpersoner: Lars Otterbeck, ordförande NBK, tel: 0705-100036 Rolf Skog, tillförordnad utredare, tel: 0708-179654 Förslag till nya regler

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

DOM 2012-11-27 Stockholm

DOM 2012-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2012-11-27 Stockholm Mål nr M 1024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-12 i mål nr M 3064-11, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:04 2014-02-05 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-02-12.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:21 2011-06-29 UTTALANDE

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:21 2011-06-29 UTTALANDE Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:21 2011-06-29 UTTALANDE Aktiemarknadsnämnden finner att det förfarande som beskrivs i framställningen inte skulle vara förenligt med god sed på aktiemarknaden. [Detta

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 3573-14 KLAGANDE Lindorff Sverige AB, 556209-5363 Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Ombud: Advokat MA MOTPART Sveamalm fastigheter

Läs mer

Granskning av AB Storstockholms lokaltrafik och Citypendeln AB:s avtal om pendeltågtrafik

Granskning av AB Storstockholms lokaltrafik och Citypendeln AB:s avtal om pendeltågtrafik 1 (5) AB Storstockholms Lokaltrafik 120 80 STOCKHOLM Granskning av AB Storstockholms lokaltrafik och Citypendeln AB:s avtal om pendeltågtrafik Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utövar tillsyn över

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:04 2015-03-04 UTTALANDE

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:04 2015-03-04 UTTALANDE Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:04 2015-03-04 UTTALANDE Aktiemarknadsnämnden finner att de förfaranden som omfattas av hemställan i framställningen från synpunkten av god sed på aktiemarknaden kan

Läs mer

Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 Bakgrund

Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 Bakgrund Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 ( PSP 2015 ) inkluderar styrelsens förslag om beslut att implementera

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:29 2009-12-17

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:29 2009-12-17 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:29 2009-12-17 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 december 2009 en framställning från Advokatfirman Vinge KB som ombud för Nordic Mines AB. Framställningen rör en

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-11-09 B E S L U T Avanza Bank Holding AB FI Dnr 15-11104 Verkställande direktören Martin Tiveus Delgivning nr 2 Box 1399 111 93 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:14 2010-10-07

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:14 2010-10-07 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:14 2010-10-07 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Dnr 2011-468 2012-12-13 D 12

Dnr 2011-468 2012-12-13 D 12 Dnr 2011-468 2012-12-13 D 12 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-sons uppdrag i ett aktiebolag (nedan benämnt entreprenadbolaget eller bolaget)

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:06 2014-02-13

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:06 2014-02-13 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:06 2014-02-13 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:25 2015-09-02 UTTALANDE

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:25 2015-09-02 UTTALANDE Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:25 2015-09-02 UTTALANDE Aktiemarknadsnämnden finner att den i framställningen beskrivna saminvesteringen kan genomföras utan tillämpning av den s.k. Leo-regleringen.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

DEPAHO LIMITED POLICY FÖR UTFÖRANDE AV ORDER

DEPAHO LIMITED POLICY FÖR UTFÖRANDE AV ORDER Inofficiell Översättning endast i informationssyfte Den nuvarande svenska texten är endast i informationssyfte och är inte rättsligt bindande. Det rättsligt bindande dokumentet är på engelska DEPAHO LIMITED

Läs mer

Remissyttrande. Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning

Remissyttrande. Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning 1 (8) Kollegiet för svensk bolagsstyrning Box 16050 103 21 STOCKHOLM SN Dnr 266/2009 2009-11-20 Remissyttrande Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR Mellan [MENTORNS FIRMA], org.nr [NUMMER], ( Mentorn ), [POSTADRESS], och Nordic Growth Market NGM AB, org.nr 556556-2138, ( NGM ), Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm, (tillsammans Parterna, och var

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer PROMEMORIA Datum 2014-06-12 FI Dnr 14-8178 Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-02-19.

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Pressmeddelande 2006-05-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en

Läs mer

Invit Fonder Aktiebolag FI Dnr 01-8497-320 Att.VD Birger Jarlsgatan 18 114 34 STOCKHOLM. Återkallelse av tillstånd att utöva fondverksamhet m.m.

Invit Fonder Aktiebolag FI Dnr 01-8497-320 Att.VD Birger Jarlsgatan 18 114 34 STOCKHOLM. Återkallelse av tillstånd att utöva fondverksamhet m.m. 2001-12-19 Beslut Invit Fonder Aktiebolag FI Dnr 01-8497-320 Att.VD Birger Jarlsgatan 18 114 34 STOCKHOLM Återkallelse av tillstånd att utöva fondverksamhet m.m. Finansinspektionens beslut Finansinspektionen

Läs mer

Dnr 2012-390 2013-10-31 D 13

Dnr 2012-390 2013-10-31 D 13 Dnr 2012-390 2013-10-31 D 13 D 13 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning. 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en underrättelse

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-09-18 BESLUT Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh FI Dnr 12-3874 Mainzer Landstrasse 11-13 603 29 Frankfurt/Main Germany Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Anmärkning och straffavgift

Anmärkning och straffavgift 2013-04-15 BESLUT Larsson & Partners Asset Management AB FI Dnr 12-2527 genom styrelsens ordförande Norra Vallgatan 70 211 22 Malmö Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg

DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg Sid 1 (4) Mål nr M 1808-07 KLAGANDE Marbäcks Bruk AB Marbäck 305 94 Halmstad MOTPART Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:10 2016-04-13

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:10 2016-04-13 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:10 2016-04-13 Detta uttalande är såvitt avser fråga 5 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet

Läs mer