Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)"

Transkript

1 Finansdepartementet Bankenheten STOCKHOLM Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen är inte odelat positiv till utredningens förslag. Det förefaller visserligen väl genomtänkt, men går i vissa stycken för långt. Ackordscentralen menar att lärdomar måste dras av 90-talets finanskris. Nästa kris, när den väl inträffar, kommer dock med säkerhet inte att se likadan ut som den förra. Det system som tillskapas bör bygga på preventiva åtgärder, möjlighet att tidigt identifiera tecken på kris, beredskap att snabbt agera då dessa inträffar samt flexibla och samhällsekonomiskt kloka instrument för att hantera kriser. Utredningen menar sig presentera ett förslag innehållande betydande innovationer och avsteg från befintliga lösningar. Sådana förslag måste diskuteras noga och utan att rädslan för nyordning står i vägen för en objektiv bedömning. Stundom kan dock enklare och mindre innovativa lösningar trots allt vara att föredra. Ackordscentralen lämnar endast synpunkter på de delar av förslaget som berör de områden Ackordscentralen är verksam inom, nämligen hantering av företag med ekonomiska eller strukturella problem. Ackordscentralen avstår från att lämna synpunkter på de delar i förslaget som Ackordscentralen menar i första hand omfattar

2 2 politiska avvägningar, t ex om det principiellt är rimligt att av systemskyddsskäl frånta aktieägarna beslutanderätten över en bank i kris. Dock vill Ackordscentralen framföra som sin mening att om en sådan ordning skall nå verklig effekt och underlätta rekonstruktion av banker, bör om möjligt rätten att fatta alla typer av beslut övergå till annan. Ackordscentralen menar i likhet med utredningen att det är rimligt att så långt möjligt behandla bankaktiebolag på samma sätt som andra bolag vad gäller hantering av obeståndsrelaterade problem. Varken bankens fordringsägare eller aktieägare bör hamna i en gräddfil om inte mycket starka systemskyddsskäl talar för det. Utredningen motiverar dock på ett övertygande sätt behovet av en särskild ordning för hantering av banker i kris, kallad offentlig administration. Ackordscentralen tillstyrker förslaget i denna del, men har synpunkter på vissa detaljer. Ackordscentralen tillstyrker också i huvudsak förslaget avseende betalningsstopp (men menar att valet av benämning på denna form av betalningsinställelse kanske är något otymplig). Ackordscentralen menar att beslut om offentlig administration, om inte synnerliga skäl anförs häremot, bör innebära automatiskt betalningsstopp. Ackordscentralen tillstyrker förslagen att förmånsrätt enligt FRL 10 skall gälla för förbindelser som ingås efter beslut om offentlig administration/betalningsstopp, att möjlighet ges att lämna statlig garanti för uppkommande förpliktelser samt om offentligt ackord. Ackordscentralen menar dock att förmånsrätten enligt FRL 10 redan idag innehåller många oklarheter, vilka bör uppmärksammas. Några av dessa behandlas nedan. Ackordscentralen avstyrker utredningens förslag avseende inrättande av en permanent Krishanteringsmyndighet. Ackordscentralen ifrågasätter om inte ett väl fungerande samarbete mellan befintliga organ Finansinspektionen, Riksbanken, Insättningsgarantinämnden, Finansdepartementet m fl samt en effektiv och kontinuerligt uppdaterad plan för tidiga åtgärder vid indikationer på kris, skulle kunna ersätta den permanenta myndigheten. Om en verklig kris inträffar bör personer med den special-

3 3 kompetens som behövs kunna rekryteras för att hantera de då aktuella uppgifterna, i en organisation direkt underställd regeringen. Offentlig administration Ackordscentralen tillstyrker att ett särskilt förfarande, kallat offentlig administration, inrättas för rekonstruktion av banker. Som ovan nämnts avstår Ackordscentralen från att lämna synpunkter på den del av förslaget som avser aktieägarnas förlust av rätten att rösta på bolagsstämman. Visserligen är denna möjlighet till statligt inflytande vid risk för systemkriser ett grundläggande skäl för införandet av en särskild ordning för hantering av just banker i kris, men Ackordscentralen menar att även andra skäl finns härför. För det första delar Ackordscentralen utredningens uppfattning att det bör finnas ett förfarande som gör det möjligt att effektivt och ändamålsenligt hantera ekonomiska kriser i bankväsendet, utan att tillgripa konkurs eller likvidation. Bank och kreditväsendet är en så speciell del av samhällsekonomin att ett särskilt förfarande kan vara motiverat. Lagen om företagsrekonstruktion fungerar idag mindre väl och det skulle vara otillfredsställande att utan en genomgripande översyn av denna tillämpa den även på banker. En genomgripande översyn är emellertid inte motiverad förrän det står klart vad förmånsrättskommitténs förslag till ändringar i förmånsrättslagen slutligen leder till. Såvitt Ackordscentralen känner till har kommitténs förslag ännu inte lett till något konkret lagförslag, vilket är beklagansvärt. Ytterligare ett skäl att införa en särskild lag avseende rekonstruktion av banker är den möjlighet till statlig garanti för uppkommande skulder som förfarandet ger. Denna möjlighet har betydande fördelar jämfört med enbart den förmånsrätt som enligt förslaget skall gälla för nytillkomna förbindelser efter ett betalningsstopp. Möjligheten till statlig garanti torde kunna bidra till att förfarandet kan genomföras på ett framgångsrikt sätt. Frågan behandlas nedan under särskild rubrik.

4 4 Förutsättningarna för offentlig administration föreslås vara obestånd, risk för obestånd eller att det föreligger grund för att återkalla oktroj. Det är viktigt att förfarandet kan inledas på ett så tidigt stadium att det faktiskt finns handlingsutrymme och realistiska möjligheter att undvika konkurs och systemkris. Ett problem när det gäller rekonstruktioner i allmänhet är, enligt Ackordscentralens erfarenhet, att det saknas tillräckliga incitament att vidta verksamma åtgärder i tid. Ett redan inträffat obestånd medför oftast att det är för sent att söka rekonstruktion utom konkurs. Banker omgärdas emellertid av strängare regler vad avser soliditet, kapitaltäckning och riskhantering än andra företag och står dessutom till skillnad från dessa under Finansinspektionens kontroll. Vidare läggs enligt förslaget möjligheten att inge ansökan om offentlig administration inte hos den enskilda banken, utan hos annan. Ackordscentralen menar att dessa omständigheter kan bidra till att banker i ekonomisk kris fångas upp och åtgärder vidtas på ett så tidigt stadium att förutsättningar finns att undvika oönskade konsekvenser. Huruvida en Krishanteringsmyndighet är en så viktig förutsättning för att samordna övervakningen av kredit- och finansmarknaden att det är motiverat att införa den permanent, behandlas nedan under särskild rubrik. Ackordscentralen tillstyrker förslaget att ett beslut om offentlig administration medför förbud mot att beslut om vinstutdelning fattas eller verkställs. Likaså är det rimligt att ett beslut om offentlig administration regelmässigt medför vad utredningen kallar betalningsstopp, snarlikt vad som normalt brukar betecknas betalningsinställelse, nämligen att förpliktelser som uppkommit före en viss dag inte får fullgöras om inte särskilda skäl talar för det. Den valda termen kan möjligen ifrågasättas, men det kan finnas skäl att inte använda termen betalningsinställelse i detta fall, liksom lagstiftaren valt att inte uttryckligen använda den i lagen om företagsrekonstruktion. Ackordscentralen avstår från att föreslå annan benämning, men en möjlighet är naturligtvis att använda den systematik som förekommer i lagen om företagsrekonstruktion (15 ), där effekten beskrivs utan att ges någon särskild benämning.

5 5 Ackordscentralen menar att betalningsstopp vid den typ av förfarande som offentlig administration utgör skall vara regel, men med möjlighet till undantag beroende på omständigheter i det särskilda fallet. Det är därför rimligt att beslutet om offentlig administration med automatik innebär att fordringar som uppkommit före beslutet inte får betalas. Kungörelse avseende beslut om offentlig administration skulle då också innebära ett offentliggörande av att betalningarna stoppats. Skulle sökanden i de enstaka fall det måste vara fråga om, av starka ekonomiska skäl och med beaktande av det obeståndsrättsliga regelverket, finna att generellt betalningsstopp inte är lämpligt, bör detta stå klart redan då ansökan om offentlig administration inges. Beslut om undantag från det generella betalningsstoppet bör då kunna fattas av tingsrätten om synnerliga skäl anförs härför. Enstaka undantag från betalningsstopp bör kunna ske om det organ som hanterar den offentliga administrationen bedömer att det är riktigt ur samtliga borgenärers och aktieägares synvinkel och utan formella beslut av domstol. Ackordscentralen tillstyrker övriga verkningar av offentlig administration. Ackordscentralen tillstyrker även att det vid offentlig administration föreslås bli möjligt att genomföra offentligt ackord, i huvudsak enligt reglerna i lagen om företagsrekonstruktion. Förmånsrätt för uppkommande förpliktelser Ackordscentralen tillstyrker förslaget att ge samma förmånsrätt för fordringar pga avtal som träffas under offentlig administration som under företagsrekonstruktion. Ackordscentralen menar dock att det idag finns flera oklarheter vid hanteringen av förmånsrätten enligt FRL 10, vilka bör uppmärksammas om förmånsrätten skall gälla även vid offentlig administration. Lagen om företagsrekonstruktion innehåller en regel innebärande att gäldenären inte utan rekonstruktörens samtycke får åta sig nya förpliktelser. Nya förpliktelser som

6 6 ingås med rekonstruktörens godkännande får emellertid en särskild allmän förmånsrätt enligt FRL 10, som vid behov går före särskild förmånsrätt enligt FRL 5 och 8. Regler saknas emellertid för hur rekonstruktörens godkännande skall lämnas. Det kan t ex ifrågasättas om generella medgivanden och godkännande i efterhand gäller. Det är inte heller klarlagt vad som krävs för att ett avtal skall anses vara träffat under rekonstruktionen. Kan t ex ett nytt avtal med samma villkor som ett befintligt avtal träffas under en rekonstruktion och därmed erhålla förmånsrätt? Ackordscentralen har som ambition att så långt möjligt hantera rekonstruktioner utan att rekonstruktionsgäldenärens skulder ökar, men det är ofta svårt att praktiskt upprätthålla en strikt kontantprincip. Erfarenhetsmässigt krävs emellertid en hård kontroll av utgiftssidan. Ackordscentralen har dock noterat att frågor rörande ökad skuldsättning, nya avtal och medgivande från rekonstruktör i praktiken hanteras mycket olika över landet. Något medgivande kommer enligt utredningens förslag inte att krävas för att förmånsrätt skall gälla förbindelser som grundar sig på avtal som träffas under offentlig administration, närmast av praktiska skäl. Över huvud taget saknas i lagförslaget begränsningar av bankens möjligheter att åta sig nya förpliktelser. Detta kräver enligt Ackordscentralens mening att den instans som ansvarar för den offentliga administrationen i varje enskilt fall noga överväger och lämnar mycket klara instruktioner avseende vilka förbindelser som bör ingås, tillser att instruktionerna når alla som berörs samt övervakar att de följs. Visserligen är tanken att det så långt möjligt skall råda business as usual, men det är knappast lämpligt och rimligt att tillämpa principen fullt ut i ett företag med konstaterade ekonomiska problem. Ackordscentralen ifrågasätter om det inte är motiverat att införa närmare anvisningar för eller generella regler som begränsar bankens möjligheter att ingå nya förbindelser under offentlig administration. Det kan diskuteras var sådana anvisningar lämpligen ges. Den till synes enkla frågan vad som avses med avtal träffat under offentlig administration har inte särskilt behandlats av utredningen. Eftersom förmånsrätten är mycket god finns risk för påtryckningar från bankens medkontrahenter när det gäller att

7 7 skriva om redan befintliga avtal m m. Ackordscentralen har i företagsrekonstruktioner uppmärksammat förekomsten av nya avtal, träffade med en rekonstruktörs medgivande, vilka varit nästan identiska med avtal som träffats före rekonstruktionsbeslutet. Frågan är om fordringar pga dessa nya avtal kan ha förmånsrätt före bl a företagsinteckningshavarna. Ytterligare ett problem med förmånsrätten enl FRL 10 är hur långvariga avtal skall behandlas. Ett hyresavtal eller ett leasingavtal som tecknas under offentlig administration har förmånsrätt under lång tid och med sammanlagt stora belopp. Även en långfristig kredit kan vara förenad med förmånsrätt enligt FRL 10 under lång tid efter att den offentliga administrationen upphört. Förmånsrätten kan sägas vara osynlig, eftersom det enda som krävs för att den skall gälla är att avtalet träffats under tid då banken är föremål för offentlig administration. På grund av att offentlig administration av banker säkerligen kommer att vara mycket sällan förekommande och dessutom väl kända kan problemet dock förmodas vara mindre än vid företagsrekonstruktioner i allmänhet, men det bör trots allt uppmärksammas. Statlig garanti för uppkommande förpliktelser Ackordscentralen tillstyrker förslaget att ge möjlighet till statlig garanti för åtaganden en bank gör under offentlig administration. Ackordscentralen lämnar dock inga synpunkter på det samhällsekonomiskt riktiga i att erbjuda den föreslagna statliga garantin, utan lämnar denna bedömning åt andra. Det är positivt ur rekonstruktionssynpunkt att en bank under offentlig administration kan erhålla en statlig garanti för uppkommande förbindelser. Under rekonstruktioner av alla slag torde brist på likviditet vara ett av de största problemen. Jämfört med den möjlighet som den gyllene förmånsrätten enligt FRL 10 ger har den statliga garantin uppenbara fördelar, särskilt när det gäller säkerhet och snabbhet för fordringsägarna.

8 8 Ett beslut om att garanti skall gälla föreslås innebära omedelbart fullgörande av alla nya åtaganden. Inget särskilt godkännande från det organ som hanterar den offentliga administrationen krävs. Liksom anförts ovan kan problem uppstå när det gäller att avgöra vad som är ett nytt åtagande. I ännu högre grad än vad gäller möjligheten att erhålla förmånsrätt enl FRL 10 torde det i detta fall ligga i bankens medkontrahents intresse att få ett avtal betraktat som träffat efter en viss dag. Det bör därför ligga i statens intresse som garant att anvisningar för vad som krävs för att ett avtal skall betraktas som nytt ges. Statens ansvar för långvariga avtal kan också bli betungande. Kommittén undviker delvis problemet för de fall rekonstruktionen lyckas, genom att föreslå att garantin upphör tre månader efter det att offentlig administration upphör. Om konkurs inträffar inom tre månader omfattar dock garantin alla avtal fullt ut. Det bör även här finnas instruktioner för eller begränsningar av bankens möjligheter att ingå förbindelser under offentlig administration. Ackordscentralen lämnar åt andra att fastställa var sådana anvisningar bör ges. Självfallet får beslut om vilka avtal som ur såväl samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt perspektiv är riktiga att ingå i det enskilda fallet ytterst fattas av de som ansvarar för den offentliga administrationen. Eftersom dessa inte förutsätts kunna godkänna varje nytt avtal måste även här klara instruktioner ges till bankens anställda och övervakning ske att de efterföljs. Krishanteringsmyndigheten Ackordscentralen ställer sig tveksam till en permanent Krishanteringsmyndighet. Ackordscentralen ansluter sig i denna fråga i huvudsak till vad som anförs i kommittéledamoten Reidunn Lauréns reservation. Krishanteringsmyndigheten har enligt förslaget en samordnande roll mellan befintliga myndigheter som övervakar den finansiella marknaden och skall planera inför tänkta kriser. Det är naturligtvis utmärkt med ett organ som har till uppgift att tidigt fånga upp problem genom att vara en spindel i nätet. Ju tidigare insatser sätts in ju större är ofta

9 9 möjligheten att finna goda lösningar. Det får dock antas att kriser i banker varken inträffar ofta eller kommer som en blixt från klar himmel. Finansmarknaden övervakas kontinuerligt av befintliga myndigheter. Ackordscentralen menar att den samordnande uppgiften borde kunna skötas av annan myndighet, av finansdepartementet eller regeringen direkt. Utökat samarbete och effektivare rapportering mellan berörda instanser bör kunna genomföras utan en särskild myndighet för ändamålet. Enligt förslaget har Krishanteringsmyndigheten också vissa uppgifter i stadiet före en hotande kris. Myndigheten ges en roll som förhandlingsbiträde om en bank söker finansiella lösningar utan att vara föremål för offentlig administration. Finansinspektionen skall vidare underrätta myndigheten om det föreligger skäl att återkalla en oktroj och myndigheten ges ensam rätt att hos Stockholms tingsrätt inge ansökan om offentlig administration. Med hänsyn till de fåtal tillfällen som myndigheten rimligen skulle behöva vidta åtgärder av nämnda slag förefaller det som en alltför ingripande åtgärd att inrätta en permanent myndighet härför. En manual med anvisningar om när extraordinära åtgärder skall sättas in bör kunna tas fram inom ramen för det utökade samarbetet mellan befintliga instanser. Ackordscentralen ser fördelar med att ett fristående organ biträder vid förhandlingar med potentiella finansiärer och fattar beslut om att ge in ansöka om offentlig administration, men menar att en organisation härför bör kunna tillskapas vid behov. Ett incitament skulle kunna vara risk för att en oktroj återkallas. Den kontinuerliga rapporteringen från bankerna till främst Finansinspektionen bör ge underlag för samordningsgruppen att reagera tidigt på andra indikationer och då rapportera till exempelvis regeringen eller finansdepartementet. Ackordscentralen menar att det kan vara lämpligt att låta offentlig administration skötas av en grupp personer med olika kompetens ekonomisk, obeståndsrättslig och affärsmässig samt kunskap om det finansiella systemet. Med tanke på statens ansvar för stabiliteten i det finansiella systemet och de inslag av statligt tvång som därför föreslås vara en del i förfarandet, är det lämpligt att gruppen har god förankring hos regeringen. Att gruppen även har förtroende hos bankens fordringsägare är en självklarhet, vilket möjligen klart bör framgå.

10 10 Ackordscentralen har svårt att se att inslaget av statligt tvång i och för sig hindrar att ett privaträttsligt subjekt hanterar den offentliga administrationen. En särskilt inrättad krishanteringsnämnd kan möjligen få större trovärdighet. Ackordscentralen ser inga särskilda nackdelar med inrättandet av en sådan tillfällig nämnd. Till detta kommer att den föreslagna myndigheten under normala förhållanden skulle ha en synnerligen begränsad omfattning och verksamhet. De personer med erfarenhet och kompetens inom olika områden samt självständighet och beslutskraft, vars medverkan utan tvekan kommer att behövas då en eller flera banken drabbas av ekonomiska problem, har under normala omständigheter säkerligen andra uppgifter som upptar deras tid och måste ändå rekryteras till myndigheten om konkret behov uppstår. Att inte ha en permanent myndighet skulle därför inte heller innebära någon förlust i tid. Den övervakande, samordnande och planerande roll som myndigheten mestadels är tänkt att ha kräver dessutom en viss typ av expertis. Vid en verklig kris kommer delvis andra personella resurser att krävas, med ekonomisk, juridisk och affärsmässig kompetens, och vars insatser inte nödvändigtvis behövs för att samordna och planera dessförinnan. Att de senare skulle behöva upprätthålla ständig beredskap i händelse av kris är inte realistiskt. Blir förhandlingar med kreditgivare eller ansökan om offentlig administration aktuell menar Ackordscentralen att personer lämpade att hantera dessa speciella uppgifter bör kunna utses av t ex regeringen efter anmälan av samordningsgruppen. Att vid behov och i enlighet med en i förväg utarbetad plan inrätta en särskild instans för hanteringen av offentlig administration torde inte ge mindre trovärdighet än att göra kraftiga resursförstärkningar och nyrekryteringar inom en dittills slumrande myndighet. Att avstå från att inrätta en permanent myndighet behöver alltså inte vara liktydigt med att vara oförberedd på en kris. Göteborg Stiftelsen Ackordscentralen Per-Ivan Lundberg Peter Björnram f:\users\susanna\wordwin\remiss banklag.doc

8 Regler för offentlig administration av bankaktiebolag

8 Regler för offentlig administration av bankaktiebolag SOU 2000:66 3 SOU 2000:66 199 8 Regler för offentlig administration av bankaktiebolag 8.1 Inledning I kapitel 6 dras de övergripande riktlinjerna för utformningen av en ordning benämnd offentlig administration

Läs mer

Information beträffande Skatteverkets regler vid svårigheter att betala skatter och avgifter

Information beträffande Skatteverkets regler vid svårigheter att betala skatter och avgifter Sidan 1 av 6 Nr 03/09 Stockholm 2009-01-20 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening I detta cirkuläret kommer vi att informera om: * Information beträffande Skatteverkets regler vid svårigheter

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) Målnummer: Ö3143-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2006-06-22 Rubrik: En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 KLAGANDE OCH MOTPART Kontel Trade AG Bahnhofstrasse 21 6300 Zug Schweiz Ombud: Advokat ON KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren )

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren ) Agentavtal (för ishockeyspelare) Följande agentavtal ( Avtal ) har ingåtts mellan, personnummer, med adress ( Spelaren ) och, organisationssummer, med adress, som för uppdraget utser sin anställde/anställda,

Läs mer

1999:1 F INANSINSPEKTIONENS TILLSYN AV P REMIEPENSIONSMYNDIGHETEN. Regeringsrapport den 26 februari 1999. (Dnr. 1216-99-600)

1999:1 F INANSINSPEKTIONENS TILLSYN AV P REMIEPENSIONSMYNDIGHETEN. Regeringsrapport den 26 februari 1999. (Dnr. 1216-99-600) 1999:1 F INANSINSPEKTIONENS TILLSYN AV P REMIEPENSIONSMYNDIGHETEN Regeringsrapport den 26 februari 1999 (Dnr. 1216-99-600) I NNEHÅLL 1. Sammanfattning 1 2. Uppdraget 2 3. PPM:s försäkringsverksamhet 3

Läs mer

Efter bankkrisen: Vad blev notan för skattebetalarna? PETER JENNERGREN BERTIL NÄSLUND*

Efter bankkrisen: Vad blev notan för skattebetalarna? PETER JENNERGREN BERTIL NÄSLUND* PETER JENNERGREN BERTIL NÄSLUND* Efter bankkrisen: Vad blev notan för skattebetalarna? Peter Jennergren och Bertil Näslund presenterar i denna artikel räkningen från bankkrisen. Statens utbetalningar minus

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund.

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund. R-2006/0420 Stockholm den 26 september 2006 Till Justitiedepartementet Ju 2006/1926/IM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:192

Regeringens proposition 2009/10:192 Regeringens proposition 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Prop. 2009/10:192 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

Kommittédirektiv. Statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands. Dir. 2007:45

Kommittédirektiv. Statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands. Dir. 2007:45 Kommittédirektiv Statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands Dir. 2007:45 Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2007 Sammanfattning av uppdraget En parlamentarisk

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Delårsrapportering Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänna råd (BFNAR 2002:5)... 2 Tillämplighet... 2 Skyldighet

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Sänds även per e-post till: anna.wernerup@justice.ministry.se Stockholm den 30 augusti 2010 Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt,

Läs mer

Sveriges Jordägareförbund har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad rapport. Förbundet anför följande.

Sveriges Jordägareförbund har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad rapport. Förbundet anför följande. Miljödepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE över Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget att föreslå kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur; Dnr M2007/2364/Na

Läs mer

Lånevillkor för samfällighetsföreningar

Lånevillkor för samfällighetsföreningar Lånevillkor för samfällighetsföreningar Hans Lind Trita-FOB-Rapport-2016:1 ISBN 978-91-85783-59-5 Januari 2016 1 Förord Ibland är det tämligen slumpartade omständigheter som leder fram till en intressant

Läs mer

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid.

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden juli 2008 Delrapport Jobb för unga 2008-07-23 INNEHÅLL Innehåll...2 Om projekt MUF...3 Sammanfattning...4

Läs mer

Några modeller för intresseavvägning och reglering vid rekonstruktion av företag i ekonomisk kris

Några modeller för intresseavvägning och reglering vid rekonstruktion av företag i ekonomisk kris Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Juridiska institutionen Tillämpade studier, 20 poäng, Handledare: Claes Martinson Författare: Kristina Ekberg Inlämningsdatum: 2003-09-22 Några modeller för intresseavvägning

Läs mer

ÖVERSYN AV NYKTERHETSVÅRDEN

ÖVERSYN AV NYKTERHETSVÅRDEN ÖVERSYN AV NYKTERHETSVÅRDEN Av sekreterare CARL SWARTZ DEN SAMHÄLLELIGA nykterhetsvården kan sägas ha börjat med 1913 års alkoholistlag, som bl. a. förordnade om tillsättande av kommunala nykterhetsnämnder,

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

Anståndsreglerna dags för förändring?

Anståndsreglerna dags för förändring? ly n d a ondrasek ol o f s s o n & karl-johan nörklit Anståndsreglerna dags för förändring? Anståndsreglerna innebär att anstånd med betalning av skatt ska beviljas bland annat om utgången i det underliggande

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL Org. Nr 556572-8812

AKTIEÄGARAVTAL Org. Nr 556572-8812 Kristianstads Kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan Kommunen, och Högskolan Kristianstad Holding AB, nedan Högskolan, har träffats följande AKTIEÄGARAVTAL Org. Nr 556572-8812 angående den fortsatta

Läs mer

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11 Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Ersättningar och ersättningspolicy nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Yttrande i mål nr xxxx-xxxx angående inkomsttaxering 1999 för XX AB

Yttrande i mål nr xxxx-xxxx angående inkomsttaxering 1999 för XX AB Sida 1(5) Dnr xx-xx 2003-03-31 Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Yttrande i mål nr xxxx-xxxx angående inkomsttaxering 1999 för XX AB YTTRANDE XX AB borde ha redovisat en fordran på Socialstyrelsen

Läs mer

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49)

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) 1 (5) 2012-11-12 Dnr SU 302-2419-12 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) Målnummer: Ö1006-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2003-03-13 Rubrik: Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7

Läs mer

En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga (SOU 2014:64) (Ku2014/1472/MFI)

En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga (SOU 2014:64) (Ku2014/1472/MFI) YTTRANDE Dnr: 66/2013 2015-01-19 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga (SOU 2014:64) (Ku2014/1472/MFI) Sammanfattning

Läs mer

DN DEBATT: "Farligt försvaga riksbanken". Tre ekonomiprofessorer dömer ut valutapolitiska utredningens förslag

DN DEBATT: Farligt försvaga riksbanken. Tre ekonomiprofessorer dömer ut valutapolitiska utredningens förslag DN DEBATT: "Farligt försvaga riksbanken". Tre ekonomiprofessorer dömer ut valutapolitiska utredningens förslag Valutapolitiska utredningen föreslår att regeringen ska ta över ansvaret för valutapolitiken

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713); SFS 2004:570 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2007-03-30 Justitiedepartementet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B - 1049 Bryssel Kommissionens grönbok om internationellt privaträttsliga

Läs mer

Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4)

Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4) Utlåtande 2005:141 RI (Dnr 115-483/2005) Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6)

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) 1 (6) YTTRANDE 2010-03-02 Dnr SU 302-2951-09 Regeringen (Justitiedepartement) 103 33 STOCKHOLM Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) Stockholms universitet som har anmodats

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:27

Regeringens proposition 2008/09:27 Regeringens proposition 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Prop. 2008/09:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 september 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41 Avtal Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten) till ledningsägaren Rindö Fiber ek.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 4912-14 KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora MOTPART MP SAKEN Anordnande av

Läs mer

Munck, Håstad (referent), Lindeblad, Calissendorff och Wersäll. Jonsson

Munck, Håstad (referent), Lindeblad, Calissendorff och Wersäll. Jonsson HÖGSTA DOMSTOLEN PROTOKOLL Aktbil. nr Avd. 1 vid föredragning DAG FÖR BESLUT Mål nr T 1418-02 2003-06-18 Stockholm Sida 1 (7) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) 2007-06-26 F O N D B O L A G E N S REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:25 2011-09-30

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:25 2011-09-30 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:25 2011-09-30 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-06.

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

ERIK SJÖMAN. Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1

ERIK SJÖMAN. Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1 ERIK SJÖMAN Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1 230 DEBATT Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 1. Inledning Det är vanligt att en budgivare redan före lämnandet av ett

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning.

Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Arbetsordning för Finansinspektionen Inledning Enligt 8 i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning. Bankfullmäktige ska 1) övervaka den allmänna

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR)

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Överförmyndaren 1(8) ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Den 1 juli 1995 ändrades lagen om föräldrars rätt att själva förvalta underårigas tillgångar, men även i fortsättningen är föräldrarna skyldiga

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Promemoria 1 (14) Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Lagen om ändring av jordlegolagen och lagen om upphävande av 25 kap. 1 b 4 mom. i ärvdabalken trädde i kraft 1.2.2011. I det följande

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Driftsinskränkning En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Checklista före uppsägning på grund av arbetsbrist 2 Driftsinskränkning 3 Alternativ till

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring ZS 61:1 - Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoret som

Läs mer

REMISSYTTRANDE. Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter

REMISSYTTRANDE. Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter Till: Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm REMISSYTTRANDE Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter SABO lämnar här synpunkter på utkastet till vägledning om upprättande av årsredovisning.

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 1. Kommissionen har med stöd av artikel 226 EG yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

yid Remissvar Översyn av lex Laval (SOU 2015:83) SVENSKT NÄRINGSLIV Vår referens/dnr: Arbetsmarknadsdepartementet Niklas Beckman Dnr 216/2015

yid Remissvar Översyn av lex Laval (SOU 2015:83) SVENSKT NÄRINGSLIV Vår referens/dnr: Arbetsmarknadsdepartementet Niklas Beckman Dnr 216/2015 yid SVENSKT NÄRINGSLIV Arbetsmarknadsdepartementet 10330 STOCKHOLM Vår referens/dnr: Niklas Beckman Dnr 216/2015 Er referens/dnr: A201 5/02501/ARM 2016-02-01 Remissvar Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

Läs mer

Stockholm den 2 april 2014

Stockholm den 2 april 2014 R-2014/0054 Stockholm den 2 april 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/125/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 januari 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överskuldsättning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:25 2005-07-25. Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 maj 2005 en framställning från Advokatfirman Vinge KB.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:25 2005-07-25. Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 maj 2005 en framställning från Advokatfirman Vinge KB. 1 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:25 2005-07-25 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 maj 2005 en framställning från Advokatfirman Vinge KB. BAKGRUND Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-01-19. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-01-19. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-01-19 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 december 2015 KLAGANDE Granskningsnämnden för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm-Globen MOTPART Sändarföreningen Enter Box 57 232

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Utgångspunkter för AVTAL16

Utgångspunkter för AVTAL16 Utgångspunkter för AVTAL16 201 1(4) Utgångspunkter för Avtal-16 Den 31 mars 2016 löper de största kollektivavtalen inom handeln ut. Under februari och mars kommer Svensk Handel tillsammans med Handelsanställdas

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1057/2009) Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST inspektionen för vård och omsorg 2015-11-24 Dnr 10.1-23692/2015 1(8) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Monica Jacobson monica.jacobson@ivo.se Socialdepartementet Yttrande gällande slutbetänkande

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:136

Regeringens proposition 2001/02:136 Regeringens proposition 2001/02:136 Redovisningen av Svenska kyrkans fastigheter i fastighetsregistrets inskrivningsdel Prop. 2001/02:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Underlagsdokument till jävsregler

Underlagsdokument till jävsregler Underlagsdokument till jävsregler Förebyggande och hantering av jävsituationer inom Mistra Här följer frågor och svar om hur alla inom Mistra med utgångspunkt i Mistras jävsregler kan arbeta för att förebygga

Läs mer

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2004:87 Diarienr SK: 2004/2258 Handläggare: Sektion/Enhet: Anna Svensson Ulf Palm Ann Sofi Agnevik Datum: 2004-11-03 Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Prövningstillstånd i Regeringsrätten

Prövningstillstånd i Regeringsrätten SKATTENYTT 2002 473 Arne Baekkevold Prövningstillstånd i Regeringsrätten Statistiken visar att det är mycket svårt att få prövningstillstånd i Regeringsrätten; prövningstillstånd meddelas bara i några

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5)

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5) Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2012-11-23 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 51-2012 Sid 1 (8) Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju

Läs mer

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap 2010-01-12 Dnr 2164/2010 1(5) Enheten för krisberedskap Joakim Beck-Friis Tel: 075-247 34 38 E-post: joakim.beck-friis@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning Förslag till nya föreskrifter och allmänna

Läs mer

Överlåtelse av vårdcentral med utgångspunkt från ansökan om avknoppning

Överlåtelse av vårdcentral med utgångspunkt från ansökan om avknoppning 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Utveckling & Styrning 2009-06-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelse av vårdcentral med utgångspunkt från ansökan om avknoppning Ärendet Detta ärende syftar till att

Läs mer