ERIK SJÖMAN. Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning NR 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERIK SJÖMAN. Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1"

Transkript

1 ERIK SJÖMAN Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning NR 1

2

3 230 DEBATT Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 1. Inledning Det är vanligt att en budgivare redan före lämnandet av ett offentligt uppköpserbjudande vill försäkra sig om en viss anslutningsgrad i erbjudandet. Detta sker typiskt sett genom att budgivaren söker inhämta förhandsåtaganden om accept av erbjudandet från en eller flera större aktieägare i målbolaget. Sådana förhandsaccepter brukar även i svenska budtransaktioner benämnas irrevocables efter den brittiska takeoverkodens beteckning. 1 En irrevocable innebär alltså ett oåterkalleligt åtagande från en aktieägare att acceptera ett kommande uppköpserbjudande. Åtagandet tar ofta formen av ett avtal mellan aktieägaren och budgivaren men kan också vara en ensidig förklaring från aktieägaren till budgivaren. 2 Åtagandet kan vara hårt, vilket innebär att det gäller under alla omständigheter. Åtagandet kan också vara mjukt, vilket normalt innebär att det upphör att gälla om ett bättre uppköpserbjudande lämnas av en konkurrerande budgivare. En viss irrevocable kan vidare sägas vara mer eller mindre hård eller mjuk beroende av enskildheter i åtagandets utformning. Före den 1 juli 2007 var den vedertagna, eller åtminstone vanligaste, uppfattningen att mottagandet av en irrevocable inte föranledde flaggningsskyldighet enligt Näringslivets Börskommittés då gällande flaggningsregler. Den 1 juli 2007 trädde lagändringar i kraft varigenom det så kallade öppenhetsdirektivet 3 genomfördes i svensk rätt. I samband därmed upphörde NBK-reglerna att gälla. Den 1 november 2007 trädde i sin tur ytterligare lagändringar ikraft, varigenom direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) 4 genomfördes. 1 Se The City Code on Takeovers and Mergers, exempelvis regel 2.5(b)(iv), och OMX Nordic Exchange Stockholms respektive Nordic Growth Market NGM:s Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeoverreglerna), punkt II.3 nionde underpunkten. 2 Här tas som utgångspunkt att en irrevocable inte har löpande karaktär. Något annat förekommer veterligen inte heller, även om det väl teoretiskt vore möjligt att göra själva papperet till bärare av en rätt för innehavaren att påfordra accept av ett av innehavaren lämnat uppköpserbjudande. 3 Se 1 kap lagen om värdepappersmarknaden. 4 Se 1 kap. 5 7 lagen om värdepappersmarknaden. Se även exempelvis Pohl, Något om prospektdirektivets definition av aktierelaterade värdepapper och dess implementering i svensk rätt, FT 2006 s. 187.

4 DEBATT 231 Viss osäkerhet har därigenom uppkommit om hur de numera gällande flaggningsreglerna i 4 kap. lagen om handel med finansiella instrument (LHF) ska tillämpas i fråga om en mottagen irrevocable. Nedan diskuteras om mottagandet av en irrevocable (hård eller mjuk) föranleder flaggningsskyldighet, antingen såsom för förvärv av ett sådant finansiellt instrument som avses i 4 kap. 2 första stycket 2 LHF eller på annan grund Regelverket Finansiella instrument definieras i 1 kap. 4 lagen om värdepappersmarknaden som överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument. Med överlåtbara värdepapper avses aktier i publika aktiebolag 6 och andra värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Finansiella derivatinstrument definieras i sin tur som derivatinstrument hänförliga till någon av sju uppräknade kategorier, däribland optioner och andra derivatkontrakt som avser värdepapper. 7 Ett finansiellt derivatinstrument behöver alltså inte kunna bli föremål för handel på kapitalmarknaden. 8 Enligt 4 kap. 3 LHF ska den vars innehav av aktier i ett aktiebolag, vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad, uppnår, överstiger eller går ned under vissa trösklar anmäla detta till aktiebolaget i fråga och till Finansinspektionen (flaggning). Enligt 4 kap. 10 första stycket 1 LHF ska flaggningen ske senast handelsdagen efter den dag då avtal träffats om förvärv eller överlåtelse av aktie. 5 De nya flaggningsreglernas tillämpning i anslutning till offentliga uppköpserbjudanden ger upphov till fler frågor än den här behandlade. Här ska exempelvis inte behandlas vad som gäller i flaggningshänseende om den potentiella budgivaren i stället skaffar köpoptioner avseende aktier i målbolaget. Jfr Borse Dubais köpoptioner i samband med budet på OMX. Av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:30 framgår att Borse Dubais bedömning var att flaggningsskyldighet för dessa optioner inte förelåg före den 1 november 2007, då den svenska MiFID-implementeringen trädde i kraft, men väl därefter (jfr prop. 2006/07:115 s. 653). Inte heller ska här behandlas de tillämpningsproblem som uppkommer till följd av att flaggningsreglerna inte gör undantag från flaggningsskyldighet för sådana aktieförvärv som budgivaren gör inom ramen för budet. Detta blir besvärligt när en budgivare successivt ökar sitt innehav genom att aktier lämnas in i ett (ursprungligen eller sedermera) ovillkorat uppköpserbjudande. En praktisk ordning, som Finansinspektionen förklarat sig tills vidare acceptera, är att budgivaren avvaktar att flagga till dess att offentliggörande av utfallet av erbjudandet sker i enlighet med takeoverreglernas punkt II.17. Det är ju först då som budgivaren, efter sammanräkning av inkomna accepter, har förutsättningar för att bedöma om flaggningsskyldighet alls föreligger. Se även nedan vid och i not Prop. 2006/07:115 s Kategoriseringen i definitionen motsvarar uppräkningen i avsnitt C i bilaga I till MiFID. Definitionen ska tolkas direktivkonformt, prop. 2006/07:115 s. 289 f. och 550 f. 8 Prop. 2006/07:115 s. 288 ff.

5 232 DEBATT Enligt 4 kap. 2 första stycket 2 LHF ska vad som föreskrivs om aktier också tillämpas på finansiella instrument som ger rätt för innehavaren att förvärva befintliga aktier i bolaget. Beträffande definitionen av finansiella instrument hänvisar 1 kap. 1 LHF till 1 kap. 4 värdepappersmarknadslagen. Enligt 4 kap. 2 tredje stycket LHF får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om vilka finansiella instrument som avses i första stycket 2. Regeringen har bemyndigat Finansinspektionen att meddela sådana föreskrifter. 9 Denna möjlighet har hittills, maj 2008, inte utnyttjats Är en irrevocable ett sådant finansiellt instrument som avses i 4 kap. 2 första stycket 2 LHF? Om en irrevocable anses vara ett sådant finansiellt instrument som avses 4 kap. 2 första stycket 2 LHF föranleder mottagandet därav flaggning om någon tröskel därigenom uppnås eller passeras. 11 Ett sådant finansiellt instrument är det enligt förarbetena fråga om endast om innehavaren har en ovillkorlig rätt eller diskretionär valmöjlighet att förvärva de ifrågavarande aktierna. 12 En mjuk irrevocable, som inte gäller under alla omständigheter utan till exempel inte binder utställaren om ett högre konkurrerande bud lämnas, kan inte anses ge mottagaren en ovillkorlig rätt eller diskretionär valmöjlighet att förvärva utställarens aktier. Beträffande en hård irrevocable, som binder utställaren under alla omständigheter, ställer sig dock saken möjligen annorlunda. Anta att, vilket är vanligt, det kommande uppköpserbjudande som irrevocablen är kopplad till är förenat endast med fullföljandevillkor som budgivaren förbehåller sig rätten att frånfalla. 13 I så fall kan budgivaren möjligen sägas ha en diskretionär valmöjlighet att förvärva utställarens aktier. Budgivaren behöver nämligen bara lämna och fullfölja uppköpserbjudandet och därvid, vid behov, frånfalla de fullföljandevillkor som inte uppfyllts. Utställarens ovillkorliga acceptskyldighet innebär då att mottagaren kommer att förvärva aktierna genom uppköpserbjudandet. Även förordningen om handel med finansiella instrument. 10 Jfr 12 kap. Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser. 11 Det är numera klart att utställaren av ett i och för sig flaggningspliktigt finansiellt instrument inte är flaggningsskyldig (prop. 2006/07:65 s. 312). Utställaren av en irrevocable är därför inte flaggningsskyldig även om en irrevocable skulle anses utgöra ett finansiellt instrument. 12 Prop. 2006/07:65 s. 179 och Jfr takeoverreglerna, punkterna II.5 och II.7. I det följande tas som utgångspunkt att varje budgivare utnyttjar möjligheten att förbehålla sig rätten att frånfalla uppställda fullföljandevillkor.

6 DEBATT 233 om detta resonemang är korrekt ska dock förmodligen den reservationen göras, att om budet innehåller fullföljandevillkor som budgivaren inte får eller i praktiken inte kan frånfalla exempelvis ett villkor om erhållande av myndighetstillstånd, när sådana erfordras så blir möjligheten att fullfölja erbjudandet och därmed förvärva utställarens aktier inte längre diskretionär utan delvis beroende av omständigheter utanför budgivarens kontroll. Reservationens räckvidd ska eventuellt utsträckas ytterligare. Fullföljandevillkor får ju antas vara uppställda just därför att uppfyllelse därav är eller i vart fall kan vara av högst väsentlig betydelse för budgivarens förvärv av målbolaget. 14 Är det då rimligt att bygga resonemanget ovan på att om ett sådant villkor likväl brister det bara är för budgivaren att utnyttja sin rätt att frånfalla villkoret? Kanske är det en rimligare ordning att redan förekomsten av fullföljandevillkor vars uppfyllelse budgivaren inte råder över (oavsett om budgivaren har rätt att frånfalla dem) utesluter att budgivaren anses ha en diskretionär valmöjlighet att förvärva utställarens aktier? Eftersom takeoverreglerna (punkt II.4 andra stycket) inte alls tillåter fullföljandevillkor vars uppfyllelse budgivaren råder över, skulle i så fall mottagandet av en irrevocable avseende ett villkorat uppköpserbjudande aldrig kunna anses ge mottagaren en sådan rätt som avses i 4 kap. 2 första stycket 2 LHF. 15 För att ovanstående resonemang om distinktionen mellan hårda och mjuka irrevocables alls ska behöva föras, måste emellertid slutsatsen först dras, att en irrevocable över huvud taget är ett finansiellt instrument i lagens mening. Den omständigheten, att irrevocablen i vissa fall kanske anses ge mottagaren en ovillkorlig rätt eller diskretionär valmöjlighet att förvärva aktierna, ger nämligen, som redan framgått, inte ensamt upphov till flaggningsskyldighet på grund av 4 kap. 2 första stycket 2 LHF. Irrevocablen måste därtill anses vara ett finansiellt instrument, varvid LHF som sagt hänvisar till definitionen i 1 kap. 4 värdepappersmarknadslagen. Att märka är härvid att irrevocables inte räknas upp vare sig i definitionen av finansiella derivatinstrument i 1 kap. 4 värdepappersmarknadslagen eller i avsnitt C i bilaga I till MiFID. 16 Det kan vidare ifrågasättas om det alls är näraliggande att beteckna rättsfiguren som ett instrument i vanlig mening. Det är ett skräddarsytt, till viss person riktat åtagande att i en speciell situation nämligen förutsatt att ett uppköpserbjudande av visst innehåll lämnas acceptera det, i sig typiskt sett villkorade, anbud som ett uppköpserbjudande kan sägas utgöra. Det hela skulle alltså närmast kunna karakteriseras som ett slags bindande förhandsbesked från en aktieägare om hur vederbörande kommer att agera i en eventuell budsituation. Att motta ett sådant förhandsbesked är inte 14 Jfr takeoverreglernas punkt II Utom om det skulle stå klart att alla fullföljandevillkor är uppfyllda. 16 Se även prop. 2006/07:115 s. 288 f. och 551.

7 234 DEBATT självklart att likställa med förvärv av en köpoption även om övergripande likheter finns. 17 Att märka är också att frågan om offentliggörande av mottagna irrevocables adresseras redan inom ramen för takeoverregelverket, låt vara att offentliggörande krävs först vid uppköpserbjudandets lämnande, inte dessförinnan. 18 Som svar på en skriftlig fråga om eventuell flaggningsskyldighet för irrevocables har Finansinspektionen angett som sin ståndpunkt att en irrevocable inte är ett finansiellt instrument och därför inte ger upphov till flaggningsskyldighet enligt 4 kap. LHF. Även om definitionen av finansiella instrument vilar på EGrättslig grund och auktoritativa tolkningsbesked därför strängt taget endast kan lämnas av EG-domstolen, är det naturligtvis av stor praktisk betydelse vilken ståndpunkt som tills vidare intas av den myndighet som övervakar efterlevnaden av flaggningsreglerna Flaggningsskyldighet på annan grund? Även om en irrevocable i sig inte anses vara ett finansiellt instrument som ger rätt för innehavaren att förvärva aktier (ovan 3), skulle kunna ifrågasättas om inte redan mottagandet av en irrevocable är ett slags villkorat avtal om aktieförvärv. Köp av aktie föranleder ju, om någon tröskel aktualiseras, flaggningsskyldighet enligt 4 kap. 3 LHF. 17 Vid bedömningen av om en irrevocable är ett finansiellt instrument finns också anledning att ha i åtanke vilka konsekvenser slutsatsen får för tillämpningen i motsvarande fall av exempelvis marknadsmissbrukslagen och lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. 18 Se takeoverreglerna punkt II.3 nionde underpunkten. Eftersom en irrevocable inte innebär något längre gående åtagande än att acceptera ett uppköpserbjudande och således för sin tilllämplighet förutsätter att uppköpserbjudandet faktiskt lämnas finns väl oftast inte något tungt vägande skäl för att åtagandets existens skulle behöva offentliggöras redan i ett tidigare skede? Åtminstone om åtagandet är hårt är dess existens visserligen av intresse för den tredje man som måhända också överväger att lämna ett uppköpserbjudande avseende samma målbolag (jfr de intressen som uppbär 6 kap. 2 a årsredovisningslagen, vilken bestämmelse har sitt ursprung i artikel 10 i takeoverdirektivet). Samtidigt ska noteras att irrevocables typiskt sett lämnas först strax före uppköpserbjudandets offentliggörande, vilket innebär att den tid som förflyter från lämnandet till dess att deras existens blir känd genom budoffentliggörandet normalt är mycket kort kap. 1 LHF. Såvitt avser de brittiska flaggningsreglerna, där öppenhetsdirektivet har implementerats genom The UK Listing Authority disclosure rules (DTR), har liknande frågor väckts som i denna artikel. Diskussionen har emellertid snarare kretsat kring huruvida mottagaren av en irrevocable är en indirect shareholder enligt DTR och (jfr artikel 10 i öppenhetsdirektivet). Tillsynsmyndigheten har inte lämnat någon klar vägledning. Enligt numera upphävda regler i 1985 års Companies Act gav däremot mottagandet av en irrevocable upphov till notifieringsskyldighet avseende de underliggande aktierna.

8 DEBATT 235 Först ska anmärkas att en irrevocable är ett ensidigt åtagande från en aktieägare riktat till en potentiell budgivare. Oaktat att åtagandet som sagt ofta tar formen av ett avtal mellan aktieägaren och budgivaren, innebär rättsfiguren typiskt sett inget åtagande från budgivarens sida att faktiskt lämna och fullfölja ett uppköpserbjudande. Det är därför inte givet att något avtal om aktieförvärv alls kan sägas ha träffats redan genom mottagandet av en irrevocable. 20 Även om så är fallet, är detta haltande, villkorade avtal så beskaffat, att det näppeligen kan föranleda flaggningsskyldighet redan vid mottagandet med tilllämpning av 4 kap. 10 första stycket 1 LHF (dvs. regeln om flaggning med utgångspunkt i tidpunkten för träffande av avtal om aktieförvärv). Beträffande suspensivt villkorade avtal i allmänhet (dvs. avtal som innebär att transaktionens fullbordan är beroende av villkor) förs i förarbetena till flaggningsreglerna ett resonemang där det suspensivt villkorade avtalets likheter med en köpoption framhålls. Detta skulle, enligt förarbetena, tala för att flaggning ska ske vid avtalsslutet även om avtalets fullbordan är beroende av ett suspensivt villkor, utom när det rör sig om villkor vars uppfyllelse parterna inte råder över. 21 Annorlunda uttryckt: Om den avtalade transaktionens genomförande är beroende av villkor, vars uppfyllelse parterna inte råder över, så utlöser avtalets träffande inte i sig flaggningsskyldighet. Flaggningsskyldigheten uppkommer då först när villkoren har uppfyllts. Applicerat på irrevocables skulle ovanstående resonemang ge vid handen, att i vart fall mjuka irrevocables i praktiken torde vara fria från flaggningsplikt även på denna grund. Huruvida ett högre konkurrerande bud ska läggas är ju nämligen utanför parternas kontroll. Denna osäkerhet kvarstår under erbjudandets hela genomförande och upphör först när det villkorade erbjudandet fullföljts (förklarats ovillkorat) på sådant sätt att inkomna accepter inte kan återkallas. Detta borde då innebära att ett aktieförvärv som skett mot bakgrund av ett mjukt irrevocable-åtagande knappast kan ge upphov till flaggningsskyldighet tidigare än vad som vore fallet också om förvärvet skett utan någon föregående irrevocable. 22 Analysen beträffande hårda irrevocables skulle i sin tur, på motsvarande sätt som diskuterats ovan 3, få ta sin utgångspunkt i hur det enskilda uppköpserbjudandet närmare bestämt är villkorat. 20 Inte heller själva uppköpserbjudandet är ett avtal om aktieförvärv utan närmast ett, oftast villkorat, anbud (se Sjöman, Om villkorade och ovillkorade anbud vid offentliga uppköpserbjudanden, Avtalslagen 90 år, 2005). Avtal mellan budgivaren och de accepterande aktieägarna uppkommer först när budet fullföljs, dvs. när uppställda fullföljandevillkor är uppfyllda eller eftergivna på ett sådant sätt att lämnade accepter inte längre kan återkallas (se takeoverreglernas punkt II.7). 21 Prop. 2006/07:65 s. 319 f. 22 Med den ordning som beskrivs ovan not 5 (i slutet) skulle flaggning således behöva ske senast handelsdagen efter offentliggörande av utfallet av erbjudandet enligt takeoverreglernas punkt II.17.

9 236 DEBATT 5. Sammanfattning Det är osäkert om en standardmässig irrevocable är ett finansiellt instrument. Om så inte är fallet, kan mottagandet därav inte föranleda flaggningsskyldighet på grund av 4 kap. 2 första stycket 2 LHF även om irrevocablen skulle anses ge mottagaren en ovillkorlig rätt eller diskretionär valmöjlighet att förvärva aktierna i fråga. Finansinspektionen, som övervakar efterlevnaden av flaggningsreglerna, har för sin del intagit ståndpunkten att det inte rör sig om ett finansiellt instrument. I avsaknad av tolkningsbesked i motsatt riktning från EGdomstolen har marknadsaktörerna fog för att utgå från att det förhåller sig på just detta sätt. Vidare: Även om en irrevocable skulle anses vara ett finansiellt instrument, torde i vart fall mottagandet av mjuka irrevocables ändå vara fria från flaggningsplikt, eftersom sådana irrevocables inte kan sägas ge mottagaren någon ovillkorlig rätt eller diskretionär valmöjlighet att förvärva aktierna i fråga. Mottagandet av en irrevocable ger i normalfallet knappast heller upphov till flaggningsskyldighet såsom ett slags avtal om aktieförvärv. Mottagaren har ju inte någon skyldighet att lämna det uppköpserbjudande som är en förutsättning för att det ensidiga acceptåtagandet ska träda i tillämpning. Det är därför inte givet att något avtal om aktieförvärv alls kan sägas ha träffats redan genom mottagandet av en irrevocable. I vart fall torde mjuka irrevocables i praktiken vara fria från flaggningsplikt även på denna grund. Skälet är att en mjuk irrevocable, som ju inte binder utställaren för den händelse ett högre, konkurrerade bud läggs, är suspensivt villkorad på ett sådant sätt att flaggningsskyldighet för aktieförvärvet inte kan inträda förrän vid sådan tidpunkt att flaggningskyldighet hade inträtt även för ett förvärv utan föregående irrevocable. Erik Sjöman

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03 Detta uttalande är såvitt avser fråga 1 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 juni 2008 en framställning från Roschier Advokatbyrå AB. I framställningen ställs frågor rörande tillämpningen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2010

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2010 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2010 Aktiemarknadsnämnden gjorde under år 2010 i genomsnitt nästan ett uttalande i veckan. De allra flesta uttalandena handlade om offentliga uppköpserbjudanden eller

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25 Detta uttalande är såvitt avser frågan om dispens från skyldigheten att inom fyra veckor upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012 Under år 2012 gjorde nämnden 31 uttalanden. De allra flesta handlade även detta år om offentliga uppköpserbjudanden eller budplikt. En femtedel av ärendena handlades

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-09-23 BESLUT AMF Pensionsförsäkring AB FI Dnr 09-3473 Finansinspektionen P.O. Box 7821 Klara Södra Kyrkogata 18 SE-103 97 Stockholm 113 88 STOCKHOLM [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Förslag till nya regler om offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden (takeovers)

Förslag till nya regler om offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden (takeovers) Näringslivets Börskommitté (NBK) PRESSMEDDELANDE 2009-03-16 Kontaktpersoner: Lars Otterbeck, ordförande NBK, tel: 0705-100036 Rolf Skog, tillförordnad utredare, tel: 0708-179654 Förslag till nya regler

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:25 2005-07-25. Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 maj 2005 en framställning från Advokatfirman Vinge KB.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:25 2005-07-25. Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 maj 2005 en framställning från Advokatfirman Vinge KB. 1 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:25 2005-07-25 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 maj 2005 en framställning från Advokatfirman Vinge KB. BAKGRUND Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-11-09 B E S L U T Petrogrand AB FI Dnr 15-6278 c/o advokaten Tor Dunér Delgivning nr 2 ADN Law Advokatfirma KB Box 7641 103 94 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:31 2013-06-27

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:31 2013-06-27 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:31 2013-06-27 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-06-28.

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:08 2008-02-18 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2008-02-18.

Läs mer

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionens beslut 2007-08-23 BESLUT Borse Dubai Limited FI Dnr 07-7095 Finansinspektionen c/o Linklaters Advokatbyrå AB Box 7833 103 98 STOCKHOLM Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet om Borse

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-11-09 B E S L U T Avanza Bank Holding AB FI Dnr 15-11104 Verkställande direktören Martin Tiveus Delgivning nr 2 Box 1399 111 93 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Juridiska institutionen, vt 2007 Tillämpade studier, 20 p Handledare: Rolf Dotevall Författare: Henrik Landén Sammanfattning Den här uppsatsen

Läs mer

Lagrådsremiss. Informationskrav i noterade företag, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Informationskrav i noterade företag, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Informationskrav i noterade företag, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 januari 2007 Mats Odell Lars Afrell (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Stockholm den 18 augusti 2006 R-2006/0557. Till Finansdepartementet. Fi2006/2202

Stockholm den 18 augusti 2006 R-2006/0557. Till Finansdepartementet. Fi2006/2202 R-2006/0557 Stockholm den 18 augusti 2006 Till Finansdepartementet Fi2006/2202 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 april 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

1 Huvudsakligt innehåll

1 Huvudsakligt innehåll Innehållsförteckning 1 Huvudsakligt innehåll...2 2 Författningstext...3 2.1 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)...3 3 Ärendet och dess beredning...6 4 Överväganden...8 4.1

Läs mer

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram 2006-06-07 I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram Nedan föreslås vissa ändringar i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel av finansiella

Läs mer

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Bokföringsnämnden Box 7849 Vår referens/dnr: 67/2015 Er referens: 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Stockholm 20150611 Remissvar Förslag till

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

Nyhetsbrev Aktiemarknadsrätt 2014:1 4 juni 2014

Nyhetsbrev Aktiemarknadsrätt 2014:1 4 juni 2014 Nyhetsbrev Aktiemarknadsrätt 2014:1 4 juni 2014 What s new? Marknadsaktivitet Uttalanden från aktiemarknadsnämnden Förändrad marknadsmissbruksreglering Ny bolagsrättslig lagstiftning på EU-nivå MARKNADSAKTIVITET

Läs mer

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2016-02-01

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2016-02-01 VÄGLEDNING Börsbolag borsbolag@fi.se 2016-02-01 1 februari 2016 Dnr 11-1971 INNEHÅLL Förkortningar och begrepp 5 Börsinformation 8 Reglerad marknad 8 Hemmedlemsstat 8 Börsinfodatabasen 9 Sanktioner 10

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27. Informationskrav i noterade företag, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27. Informationskrav i noterade företag, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Informationskrav i noterade företag,

Läs mer

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR Mellan [MENTORNS FIRMA], org.nr [NUMMER], ( Mentorn ), [POSTADRESS], och Nordic Growth Market NGM AB, org.nr 556556-2138, ( NGM ), Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm, (tillsammans Parterna, och var

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:34 2013-08-28

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:34 2013-08-28 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:34 2013-08-28 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-09-02.

Läs mer

Takeover-regler. Nasdaq Stockholm. 1 februari 2015

Takeover-regler. Nasdaq Stockholm. 1 februari 2015 Takeover-regler Nasdaq Stockholm 1 februari 2015 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att tolka och meddela undantag från reglerna

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-09-18 BESLUT Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh FI Dnr 12-3874 Mainzer Landstrasse 11-13 603 29 Frankfurt/Main Germany Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:16 2013-02-15

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:16 2013-02-15 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:16 2013-02-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-02-25.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:10 2016-04-13

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:10 2016-04-13 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:10 2016-04-13 Detta uttalande är såvitt avser fråga 5 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY 1 (5) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft 2014-01-01 Ersätter - Gäller för

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Delårsrapportering Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänna råd (BFNAR 2002:5)... 2 Tillämplighet... 2 Skyldighet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:25 2011-09-30

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:25 2011-09-30 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:25 2011-09-30 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-06.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1993 ref. 43

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1993 ref. 43 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1993 ref. 43 Målnummer: 4811-1992 Avdelning: Avgörandedatum: 1993-03-11 Rubrik: Lagrum: Frågor, vid avyttring av fastighetsandelar till värden understigande taxeringsvärdet,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-02-19.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:18 2015-06-16

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:18 2015-06-16 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:18 2015-06-16 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 juni 2015 en framställning från Advokatfirman Vinge som ombud för AB Geveko. Framställningen rör god sed vid företagsförvärv.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:20 2011-06-22 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 juni 2011 en framställning på uppdrag av Budbolaget. Framställningen rör innebörden av Takeover-reglerna

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-10-28 B E S L U T Östersjöstiftelsen FI Dnr 15-11395 Henrik Bonde Delgivning nr 2 Alfred Nobels Allé 7 141 52 HUDDINGE Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 Målnummer: 2419-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2005-12-27 Rubrik: Förutsättningarna för prövning av en ansökan om förhandsbesked angående mervärdesskatt när

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 KLAGANDE OCH MOTPART Kontel Trade AG Bahnhofstrasse 21 6300 Zug Schweiz Ombud: Advokat ON KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

Alternativa Investeringsfonder

Alternativa Investeringsfonder Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) trädde i kraft står betydligt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-03-17 BESLUT Mason Hill Advisors LLC FI Dnr 09-4068 c/o Oreum Advokatbyrå Delgivning nr 2 Att. Anders Malm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm Kungsträdgårdsgatan 16 [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-01-10 B E S L U T Swedbank Robur Fonder AB Verkställande direktören 105 34 STOCKHOLM FI Dnr 16-9129 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 3 1.1 Bakgrund till föreslagna ändringar 3 1.2 Nya lagregler 3 1.3 Nuvarande regler

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-06-08 B E S L U T Första AP-fonden Verkställande direktören Box 162 94 103 25 STOCKHOLM FI Dnr 16-19064 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Lars Wennerström. Offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:23 2006-08-24 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 augusti 2006 en framställning från Setterwalls Advokatbyrå i egenskap av ombud för LogicaCMG plc och Advokatfirman

Läs mer

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, och (B) säkringsåtgärder med anledning därav (punkterna 14 A-B på dagordningen) A. Införande av Programmet Styrelsen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:45 2013-12-04 ÄRENDET Till Finansinspektionen ingavs den 23 oktober 2013 en anmälan från AB Apriori (556741-1508) avseende ett ifrågasatt offentligt uppköpserbjudande.

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-15 BESLUT Handelsbanken Fonder AB FI Dnr 14-626 c/o Handelsbanken, HKDS-F Delgivning nr 2 Verkställande direktören Javiera Ragnartz 106 70 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Ds 2012:39 Regler om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Ds 2012:39 Regler om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-11-22 Ds 2012:39 Regler om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-01-19. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-01-19. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-01-19 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Avtal om Personaloptioner

Avtal om Personaloptioner BILAGA B Avtal om Personaloptioner Personaloptionsprogram 2015 i Medfield Diagnostics Aktiebolag 1 PARTER 1.1 Medfield Diagnostics Personnel AB, org. nr. 556788-2955, ett helägt dotterbolag till Medfield

Läs mer

Promemoria. Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet. Sammanfattning

Promemoria. Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet. Sammanfattning Promemoria Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet Sammanfattning Rådets direktiv 77/91/EEG när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital (kapitaldirektivet)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-09

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-09 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-09 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Aktieägares rättigheter Enligt

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:46 2008-11-18 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 november 2008 en framställning från Linklaters Advokatbyrå på uppdrag av Vodafone Europe B.V. Framställningen gäller

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 november 2009 KLAGANDE Halmstads Fastighets AB, 556041-1786 Box 147 301 04 Halmstad MOTPART Svensk Rörinfodring AB, 556557-3747 Ombud: Jur.kand. Roger

Läs mer

Utländska bolag på den svenska aktiemarknaden

Utländska bolag på den svenska aktiemarknaden Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete i civilrätt, särskilt associationsrätt 30 högskolepoäng Utländska bolag på den svenska aktiemarknaden Särskilt om kraven för upptagande till handel

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Introduktion till studiehandledningen

Introduktion till studiehandledningen 1 Introduktion till studiehandledningen Innehåll På kursen Börs- och värdepappersrätt är vi flera undervisande lärare och därmed finns också flera pedagogiska grepp representerade. Till de moment som jag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Finansdepartementet Bankenheten 103 33 STOCKHOLM Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen är inte odelat positiv

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 juli 2014 T 4170-12 KLAGANDE 1. BS 2. JHS 3. JRS 4. YS. Ombud för 1 4: Advokat JS

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 juli 2014 T 4170-12 KLAGANDE 1. BS 2. JHS 3. JRS 4. YS. Ombud för 1 4: Advokat JS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelad i Stockholm den 4 juli 2014 T 4170-12 KLAGANDE 1. BS 2. JHS 3. JRS 4. YS Ombud för 1 4: Advokat JS MOTPART Halmstads kommun Box 153 301 05 Halmstad Ombud:

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ÖVERKLAGANDE 2014-01-31 Dnr 57-58/2013 1 (7) Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-04-04 BESLUT Skagen AS FI Dnr 11-718 Skagen 3 Delgivning nr 2 4006 Stavanger NORGE Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2006 Ö 3733-05 KLAGANDE BÅE Ombud: Jur kand OL MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE

Läs mer

7 Tidigare års underskott

7 Tidigare års underskott 197 7 Tidigare års underskott 40 kap. IL, bet. 1960:BevU10, prop. 1960:30, SOU 1958:35, bet. 1989/90:SkU30, prop. 1989/90:110, SOU 1989:33 och 34, bet. 1993/94:SkU15, prop. 1993/94:50, SOU 1992:67, Ds

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

Marknadsmissbruk (insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan m.m.)

Marknadsmissbruk (insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan m.m.) Marknadsmissbruk (insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan m.m.) Reglernas syfte Marknadsmissbruk kan indelas i insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. I vetenskaplig litteraturen diskuteras

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 september 2009 KLAGANDE Rottneros AB, 556013-5872 Ombud: Advokat Odd Swarting Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm MOTPART Finansinspektionen

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer