ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05"

Transkript

1 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 13 medbestämmandelagen. Postadress Telefon Box STOCKHOLM Telefax Besöksadress Stora Nygatan 2 A och B

2 2 ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 99/ Mål nr A137/05 Stockholm KÄRANDE Stockholms Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC), Lehusens Gränd 4, STOCKHOLM Ombud: ombudsmannen Lennart Markebo, SAC, Box 6507, STOCKHOLM Biträdande ombud: ombudsmannen Michael Grebelius, Bågskyttestigen 6, GÖTEBORG SVARANDE 1. Industri- och KemiGruppen, Box 1721, STOCKHOLM 2. Södermalms sten Aktiebolag, , Mårtendalsgatan 16, STOCKHOLM Ombud för båda: chefsjuristen Lars Sydolf, Industri- och KemiGruppen, adress se ovan SAKEN skadestånd på grund av brott mot LAS m.m. Mellan Stockholms Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC), nedan kallad samorganisationen, och Södermalms sten Aktiebolag (bolaget) föreligger inte kollektivavtal. Bolaget är medlem i Industri- och KemiGruppen. För det arbete som utfördes av D.S., medlem i samorganisationen, är bolaget bundet av kollektivavtal med Sif, CF och Ledarna avseende Industriföretag. D.S. anställdes med särskilt anställningsstöd hos bolaget den 23 september Särskilt anställningsstöd beviljades för två år, dvs. fram till den 23 september D.S. sades upp från sin anställning den 28 februari 2005 med sista anställningsdag den 31 mars Samorganisationen har väckt talan i Arbetsdomstolen och i första hand yrkat att Arbetsdomstolen skall förplikta bolaget 1. att till D.S. utge allmänt skadestånd med kr för brott mot 7 anställningsskyddslagen, 2. att till D.S. utge ekonomiskt skadestånd för förlorad lön, semesterersättning m.m. med sammanlagt kr avseende tio månadslöner, samt 3. att till vardera D.S. och samorganisationen utge allmänt skadestånd med kr för brott mot 30 anställningsskyddslagen.

3 3 För det fall anställningsskyddslagen inte skulle vara tillämplig på D.S:s anställning har samorganisationen i andra hand yrkat att Arbetsdomstolen skall förplikta bolaget 1. att till D.S. utge allmänt skadestånd med kr, 2. att till D.S. utge ekonomiskt skadestånd för förlorad lön, semesterersättning m.m. med sammanlagt kr avseende tio månadslöner, samt 3. att till samorganisationen utge allmänt skadestånd med kr för brott mot 13 medbestämmandelagen. På beloppen avseende allmänt skadestånd har ränta yrkats enligt 6 räntelagen från dagen för den muntliga förberedelsen (den 6 februari 2006) till dess betalning sker. På beloppet avseende ekonomiskt skadestånd har ränta yrkats från den 1 november 2005 till dess betalning sker. Arbetsgivarparterna har bestritt samtliga yrkanden men har vitsordat beräkningsgrunderna för den yrkade räntan. När det gäller yrkandet om ekonomiskt skadestånd har ett sammanlagt belopp om kr, motsvarande fyra månadslöner, vitsordats som i och för sig skäligt. Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande. Samorganisationen D.S. anställdes hos bolaget med särskilt anställningsstöd den 23 september Anställningsstödet gällde i två år. D.S. tyckte att det var en lång tid att vara anställd på det sättet. Hon fick dock från arbetsförmedlingen information om att anställningen under denna tidsperiod skulle kunna omvandlas till en tillsvidareanställning. I slutet av augusti 2004 fick D.S. löneförhöjning. Hon uppfattade att löneförhöjningen berodde på att bolaget var nöjt med hennes arbete. Hon bad då att få en tillsvidareanställning hos bolaget eftersom det skulle kännas tryggare. Hon och bolagets representant skrev under ett anställningsavtal på bolagets blankett. I rutan för tillsvidareanställning fanns det ett kryss. Det fanns inga begränsningar i avtalet och hon uppfattade det som en vanlig anställning för vilken anställningsskyddslagen skulle gälla. Enligt samorganisationens mening saknar det i förhållande till D.S. betydelse för hur anställningen skall bedömas att arbetsförmedlingen menade att det särskilda anställningsstödet skulle fortsätta. Det är bara en fråga mellan bolaget och arbetsförmedlingen. D.S. kan inte vara skyldig att kontrollera vad som gäller för anställningen. Bolaget borde ha upplyst henne om att anställningsskyddslagen inte skulle gälla. I förhållandet mellan D.S. och bolaget bryter det nya avtalet om tillsvidareanställning det tidigare avtalet om anställning med särskilt anställningsstöd.

4 4 Det har förekommit att D.S. kommit för sent till arbetet. Hon har då alltid meddelat att hon skulle bli försenad och även arbetat in tiden. Hon kunde kvitta sen ankomst mot tid som hon arbetade på kvällen. Förutom vid ett par tillfällen, då hon höll på att flytta, var hennes graviditet orsaken till att hon kom för sent. Under hösten 2004 fick hon ökade problem med astma och var därför sjukskriven en månad för att genomgå behandling. D.S. har inte misskött sitt arbete. Anledningen till uppsägningen var att bolaget ogillade att hon var gravid, att hon tog hjälp av sin fackförening, att hon led av astma samt att hon anmälde vissa förhållanden på arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket. Sammanfattning av grunderna för samorganisationens talan Samorganisationen gör i första hand gällande att D.S. har sagts upp från sin anställning utan att det har förelegat saklig grund för uppsägningen enligt 7 anställningsskyddslagen. Bolaget skall därför betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till D.S. Vidare har bolaget sagt upp D.S. utan att i förväg underrätta henne eller varsla samorganisationen om den tilltänkta åtgärden. Även för detta skall bolaget utge allmänt skadestånd såväl till D.S. som till samorganisationen. För det fall anställningsskyddslagen inte skulle gälla för D.S:s anställning gör samorganisationen i andra hand gällande att uppsägningen i vart fall inneburit att bolaget brutit mot avtalsmässiga principer och god sed på arbetsmarknaden. Bolaget skall därför även i detta fall betala skadestånd till D.S. Genom att bolaget inte före uppsägningen förhandlade med samorganisationen har bolaget även brutit mot bestämmelserna i 13 medbestämmandelagen och skall för detta betala skadestånd till samorganisationen. Arbetsgivarparterna D.S:s arbetsuppgifter hos bolaget var kundmottagning och viss försäljning. Hon hade redan från början av sin anställning svårt att passa tider. Bolaget såg dock mellan fingrarna med detta och det fanns, med de arbetsuppgifter hon då hade, möjlighet att arbeta igen den förlorade tiden. När D.S. började arbeta mer med försäljning betonade bolaget hur viktigt det var att passa tider och att finnas på plats när det kom kunder. Bolagets beslut att ge D.S. löneförhöjning hängde inte samman med att man var mycket nöjd med hennes arbetsprestationer. Höjningen berodde dels på att man avsåg att ge henne större ansvar som säljare, dels på att en man som anställts senare än henne hade fått högre lön. D.S. bad att få ett papper på löneförhöjningen. Bolaget kontrollerade med arbetsförmedlingen att ett anställningsavtal inte skulle påverka förhållandet att det var fråga om en anställning med anställningsstöd. Det var aldrig tal om att genom avtalet förändra anställningens karaktär så att anställningsskyddslagen skulle bli tillämplig.

5 5 Sedan avtalet träffats blev D.S. sämre på att passa tider och arbetsprestationerna försämrades. Hon meddelade visserligen bolaget när hon skulle vara frånvarande, men utan framförhållning. Hennes beteende gentemot kunder ledde till att bolaget förlorade kunder och kom i ekonomiska svårigheter. Hon hade också svårt att samarbeta med sina kollegor, vilka fick gå in och utföra hennes arbetsuppgifter för att rädda situationen. Vid tiden för uppsägningen kände bolaget inte till att D.S. hade gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket. Något samband mellan anmälan och uppsägningen av D.S. föreligger alltså inte. Inte heller hennes graviditet eller hälsoproblem ligger bakom uppsägningen. Skälet till uppsägningen var hennes omfattande frånvaro och hennes bristfälliga sätt att sköta sitt arbete när hon var närvarande på arbetsplatsen. Bestämmelserna i 13 medbestämmandelagen har aldrig tillämpats vid uppsägning av personliga skäl. Det är svårt för en liten arbetsgivare att känna till alla bestämmelser om förhandling. Dessutom har bolaget gett såväl D.S. som hennes organisation tid att reagera på uppsägningen, eftersom hon i praktiken fick en månads uppsägningstid. För det fall att bolaget anses ha brutit mot medbestämmandelagen finns det i vart fall skäl att jämka skadeståndet. Sammanfattning av grunderna för arbetsgivarparternas talan D.S:s anställning har inte omfattats av anställningsskyddslagen. Bolaget har därför inte gjort sig skyldigt till brott mot denna lag när hennes anställning har avslutats och är således inte skyldigt att utge skadestånd till D.S. eller till hennes fackliga organisation. Bolaget har inte heller agerat i strid med god sed på arbetsmarknaden genom att avsluta anställningen och är därför inte heller på den grunden eller i övrigt skadeståndsskyldigt gentemot D.S. För det fall anställningen har omfattats av anställningsskyddslagen gör bolaget gällande att det har förelegat saklig grund för uppsägningen. I den aktuella situationen, då det har varit fråga om att avsluta en anställning av personliga skäl, har 13 medbestämmandelagen enligt bolagets mening inte varit tillämplig. Det föreligger därför inte någon skyldighet för bolaget att utge skadestånd till samorganisationen på grund av att man inte förhandlat före uppsägningen. Domskäl Tvisten m.m. D.S. anställdes hos bolaget den 23 september För anställningen utgick av länsarbetsnämnden beviljat särskilt anställningsstöd. Stödet avsåg två år, dvs. fram till den 23 september Den 28 februari 2005, medan särskilt anställningsstöd utgick, sades D.S. upp från sin anställning hos bolaget. Sista anställningsdag angavs till den 31 mars 2005.

6 6 Tvisten i målet gäller i huvudsak om D.S. vid uppsägningen varit undantagen från tillämpningen av anställningsskyddslagen och om hon har sagts upp utan att det har förelegat saklig grund för uppsägning enligt bestämmelserna i den lagen, alternativt om uppsägningen strider mot avtalsmässiga principer eller god sed på arbetsmarknaden. Samorganisationen har i första hand gjort gällande att bolaget sagt upp D.S. i strid mot reglerna i 7 anställningsskyddslagen samt att bolaget genom att inte i förväg underrätta henne och varsla samorganisationen om den tilltänkta åtgärden brutit mot bestämmelserna i 30 samma lag. I andra hand har samorganisationen anfört att uppsägningen strider mot avtalsmässiga principer och god sed på arbetsmarknaden samt att bolaget brutit mot bestämmelserna i 13 medbestämmandelagen genom att inte före uppsägningen ta upp förhandling med samorganisationen. Arbetsgivarparterna har sammanfattningsvis gjort gällande att varken anställningsskyddslagen eller medbestämmandelagen är tillämplig på D.S:s anställning och uppsägningen av henne. För det fall anställningsskyddslagen skulle vara tillämplig har de anfört att D.S:s tidpassning och arbetsprestationer varit så bristfälliga att det förelegat saklig grund för uppsägning av henne. Av samma skäl och eftersom D.S. erhöll en månads uppsägningstid har bolaget enligt arbetsgivarparternas mening inte heller brutit mot avtalsmässiga principer eller mot god sed på arbetsmarknaden genom uppsägningen av henne. Samorganisationen har tillbakavisat bolagets påstående om att D.S:s tidpassning och arbetsprestationer har varit sådana att bolaget haft rätt att avsluta hennes anställning. Utredningen i målet Målet har avgjorts efter huvudförhandling. På samorganisationens begäran har förhör under sanningsförsäkran hållits med D.S. På arbetsgivarparternas begäran har hållits förhör under sanningsförsäkran med bolagets ställföreträdare T.R. samt vittnesförhör med L.S., personal- och ekonomiansvarig vid bolaget, och M.N., verkmästare vid bolaget. Parterna har även åberopat skriftlig bevisning. Har anställningsskyddslagen varit tillämplig på D.S:s anställning? Arbetsdomstolen prövar först frågan om anställningsskyddslagen har varit tillämplig på D.S:s anställning. Det är ostridigt i målet att D.S. vid anställningstillfället inte omfattades av reglerna i anställningsskyddslagen. Samorganisationen har gjort gällande att anställningen senare förändrades på ett sådant sätt att den kom att omfattas av den lagen. Förändringen inträffade enligt samorganisationen när bolaget i augusti 2004 beslutade att höja D.S:s lön. I samband med löneförhöjningen utfärdades ett anställningsavtal där det finns ett kryss i rutan för tillsvidareanställning. Parterna är oeniga om vilken betydelse detta avtal skall

7 7 tillmätas. Arbetsgivarparterna har anfört att avtalet skrevs på en standardblankett som används vid anställning hos bolaget och har gjort gällande att det endast utgjorde en bekräftelse på löneförhöjningen. Samorganisationen har gjort gällande att avtalet innebar att D.S. fick en tillsvidareanställning för vilken anställningsskyddslagen skulle gälla och att bolaget i annat fall borde ha upplyst henne om att lagen inte skulle gälla. I förhör har T.R. och L.S. uppgett att avtalet bara var en bekräftelse på den högre lönen och att man inte avsåg att ändra anställningens karaktär samt att man kontrollerat med arbetsförmedlingen att avtalet inte skulle påverka det anställningsstöd som utgick för anställningen. D.S. har uppgett att hon trodde att avtalet innebar att hon fått en anställning för vilken anställningsskyddslagen skulle gälla. Hon har inte närmare förklarat hur hon fick denna uppfattning, utöver att hon hade önskat få ett papper på anställningen för att känna sig tryggare och att rutan tillsvidareanställning var ikryssad. Enligt 1 anställningsskyddslagen undantas bl.a. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd från lagens tillämpning. En anställning med särskilt anställningsstöd kan enligt 12 förordningen (1997:1275) om anställningsstöd vara såväl en anställning som gäller tills vidare som en provanställning eller annan tidsbegränsad anställning. Det faktum att anställningsavtalet angavs gälla en anställning tills vidare kan därför inte i sig tillmätas någon betydelse vid bedömningen av om D.S:s anställning omfattades av anställningsskyddslagen eller inte. Frågan är då om det finns någon annan omständighet som talar för att avsikten med avtalet var att anställningen skulle omfattas av anställningsskyddslagen trots att särskilt anställningsstöd fortfarande utgick. Enligt Arbetsdomstolens mening har i utredningen inte framkommit något som skulle tyda på att bolagets avsikt med anställningsavtalet skulle ha varit att ändra karaktären på D.S:s anställning på detta sätt eller att D.S. haft fog för att uppfatta vad som förekom vid utfärdandet av anställningsavtalet på detta sätt. Det har nämligen inte ens påståtts att frågan berördes av avtalsparterna. Arbetsdomstolens slutsats är alltså att det inte har visats att D.S. och bolaget har avtalat om att anställningsskyddslagens bestämmelser skall tillämpas på hennes anställning. Tilläggas kan att den av samorganisationen framförda uppfattningen att anställningen skulle omfattas av anställningsskyddslagens bestämmelser därför att bolaget inte upplyste D.S. om motsatsen inte föranleder någon annan bedömning. Sammantaget finner Arbetsdomstolen att anställningsskyddslagens bestämmelser inte är tillämpliga på D.S:s anställning. Den del av samorganisationens talan som grundas på att bolaget skulle ha brutit mot bestämmelser i anställningsskyddslagen skall därför avslås. Arbetsdomstolen övergår nu till frågan om bolaget genom uppsägningen av D.S. har brutit mot avtalsmässiga principer eller god sed på arbetsmarknaden och därmed ådragit sig skadeståndsskyldighet.

8 8 Har bolaget brutit mot avtalsmässiga principer eller god sed på arbetsmarknaden? Inledningsvis bör framhållas att en part i ett avtalsförhållande enligt allmänna avtalsrättsliga principer normalt är berättigad att med viss skälig uppsägningstid säga upp avtalsförhållandet vid kontraktsbrott (jfr t.ex. AD 2005 nr 43). Enligt arbetsgivarparterna sade bolaget upp D.S. på grund av att hennes omfattande frånvaro och det sätt på vilket hon utförde sina arbetsuppgifter orsakade problem. Samorganisationen har å sin sida gjort gällande att D.S:s uppsägning berodde på att hon var gravid, led av astma, tog hjälp av sin fackförening samt anmälde bolaget till Arbetsmiljöverket. T.R., L.S. och M.N. har alla i förhören med dem lämnat uppgifter som innebär att D.S. under lång tid ofta kom för sent till arbetet och även i övrigt kunde vara frånvarande från arbetet utan att i förväg ha anmält detta till bolaget. L.S. och M.N. har båda uppgivit att de själva och andra arbetstagare fick ta över arbetsuppgifter från D.S. i hennes frånvaro inför risken att kunderna skulle vända sig till någon annan leverantör. T.R. har uppgivit att flera kunder förklarade att de inte ville ha med D.S. att göra eftersom de ansåg att hon nonchalerade dem. D.S. har uppgivit att hennes frånvaro berodde dels på att hon vid några tillfällen försov sig, dels på hennes graviditets- och astmaproblem. Av utredningen har också framgått att bolaget två gånger tilldelat D.S. varning för sen ankomst. Även med beaktande av att D.S:s frånvaro till viss del kan förklaras med hennes graviditets- och astmaproblem finner Arbetsdomstolen genom vad som framkommit i utredningen att hon haft en frånvaro från arbetet i betydligt större utsträckning än som kan förklaras med dessa problem och att detta har vållat bolaget beaktansvärda olägenheter. Samorganisationens påstående att uppsägningen har sin grund i att D.S. var gravid och led av astma har inte fått stöd av utredningen i målet. Detsamma gäller samorganisationens påstående att uppsägningen även skulle ha föranletts av att D.S. vänt sig till sin fackliga organisation för att få stöd och av att hon gjort en anmälan rörande bolagets verksamhet till Arbetsmiljöverket. Beträffande det sist nämnda bör framhållas att det mot arbetsgivarparternas bestridande inte är visat att bolaget över huvud taget känt till hennes anmälan vid tiden för uppsägningen. Sammanfattningsvis innebär det anförda, och med beaktande av att D.S. i praktiken fick en månads uppsägningstid, att Arbetsdomstolen inte kan finna att bolagets uppsägning av hennes anställning strider mot avtalsrättsliga principer eller god sed på arbetsmarknaden.

9 9 Har bolaget brutit mot medbestämmandelagen? Arbetsdomstolen har tidigare konstaterat att anställningsskyddslagen inte har varit tillämplig på D.S:s anställning hos bolaget. Det innebär att bestämmelserna i 30 anställningsskyddslagen om bl.a. varsel till arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation och rätten till överläggning med arbetsgivaren vid uppsägning på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen inte är tillämpliga. För detta fall har samorganisationen gjort gällande att bolaget brutit mot 13 medbestämmandelagen genom att inte före uppsägningen ta upp en förhandling med samorganisationen. Arbetsgivarparterna har anfört att 13 medbestämmandelagen inte är tillämplig i en situation som D.S:s uppsägning och att det i vart fall finns skäl att jämka ett eventuellt skadestånd. Av 13 medbestämmandelagen framgår att om en fråga särskilt angår arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, är arbetsgivaren skyldig att förhandla enligt 11 och 12 med den organisationen. Av 11 medbestämmandelagen framgår att förhandlingsskyldigheten gäller viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare. Enligt Arbetsdomstolens mening faller uppsägning av en anställning som beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen inom ramen för vad som betecknats som viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena (jfr t.ex. AD 1992 nr 7). I målet är ostridigt att bolaget inte förhandlade med samorganisationen innan D.S:s anställning avslutades. Därigenom har bolaget brutit mot 13 medbestämmandelagen och skall för det betala skadestånd till samorganisationen. Domstolen finner att skadeståndet bör bestämmas till kr. Sammanfattning och rättegångskostnader Arbetsdomstolen har konstaterat att anställningsskyddslagen inte varit tillämplig på D.S:s anställning hos bolaget. Samorganisationens yrkanden om att bolaget skall betala skadestånd till D.S. enligt bestämmelser i anställningsskyddslagen skall därför avslås. Detsamma gäller yrkandet om skadestånd för att bolaget inte varslade samorganisationen om den tilltänkta åtgärden. Domstolen har vidare konstaterat att bolaget inte har brutit mot avtalsmässiga principer eller god sed på arbetsmarknaden när D.S:s anställning avslutades. Samorganisationens yrkanden om att bolaget på dessa grunder skall utge skadestånd till D.S. skall därför avslås. Arbetsdomstolen har dock funnit att bolaget borde ha förhandlat med samorganisationen innan anställningen sades upp. Samorganisationens yrkande om skadestånd för brott mot 13 medbestämmandelagen skall därför bifallas. Utgången i målet innebär att parterna är ömsom vinnande och förlorande. Vad samorganisationen har vunnit får anses vara en mindre del i målet.

10 10 Arbetsdomstolen finner därför skäligt förplikta samorganisationen att utge jämkad ersättning för arbetsgivarparternas rättegångskostnader. Arbetsgivarparterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader med sammanlagt kr för arbete. Om beloppet råder inte tvist. Med hänsyn till utgången i målet finner Arbetsdomstolen skäligt att samorganisationen skall förpliktas utge sådan ersättning med kr. Domslut 1. Arbetsdomstolen avslår Stockholms Lokala Samorganisations av Sveriges Arbetares Centralorganisation yrkanden om skadestånd till D.S. 2. Arbetsdomstolen avslår Stockholms Lokala Samorganisations av Sveriges Arbetares Centralorganisation yrkande om skadestånd till samorganisationen för brott mot 30 anställningsskyddslagen. 3. Arbetsdomstolen förpliktar Södermalms sten AB att till Stockholms Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation utge allmänt skadestånd med tiotusen (10 000) kr, med ränta enligt 6 räntelagen från den 6 februari 2006 till dess betalning sker. 4. Stockholms Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation förpliktas ersätta Industri- och Kemigruppen samt Södermalms sten AB för rättegångskostnader med femtiotvåtusenfemhundra (52 500) kr, varav kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. Ledamöter: Lars Johan Eklund, Sören Öman, Inga Jerkeman, Jan Nordin, Anders Hagman, Ella Niia och Lars E. Rabenius. Enhälligt. Sekreterare: Kristine Skår

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 Sammanfattning Fråga om förhandlingsvägran. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM Telefax www.arbetsdomstolen.se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 12/06 Mål nr A 29/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 12/06 Mål nr A 29/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 12/06 Mål nr A 29/05 Sammanfattning En processoperatör med skiftgång omplacerades av personliga skäl till arbete på dagtid som driftstekniker. I målet uppkommer frågor dels om omplaceringen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 83/03 Mål nr A 12/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 83/03 Mål nr A 12/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 83/03 Mål nr A 12/03 Sammanfattning En arbetstagare har efter en arbetsskada ostridigt nedsatt arbetsförmåga. Fråga om arbetstagaren på grund därav har beretts särskild sysselsättning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/03 Mål nr A 72/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/03 Mål nr A 72/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/03 Mål nr A 72/02 Sammanfattning En arbetstagare på ett mindre företag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Fråga om arbetsgivaren har gjort en tillräckligt noggrann omplaceringsutredning.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 73/10 Mål nr A 263/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 73/10 Mål nr A 263/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 73/10 Mål nr A 263/09 Sammanfattning Ett bolag, som bedrev verksamhet vid två driftsenheter, träffade avtal med förbundets klubbar vid driftsenheterna om att införa en ny lönemodell.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 Sammanfattning Ett byggbolag anställde en person som löneingenjör. Arbetet innefattade bl.a. ackordsförhandlingar med den lokala fackliga organisationen och

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 72/07 Mål nr A 116/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 72/07 Mål nr A 116/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 72/07 Mål nr A 116/06 Sammanfattning Ett bolag sade på grund av arbetsbrist upp ett antal arbetstagare, varav flera hade företrädesrätt till återanställning. Under den tid då företrädesrätten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15 En arbetstagare som var anställd som ishockeyspelare blev av Dopingnämnden avstängd från att utföra organiserad idrottsverksamhet under ett år. Beslutet upphävdes

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12 Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid bl.a. om bolaget anmält förhinder. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 Sammanfattning En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid tingsrätten mot sin arbetsgivare. Fråga om avvisning av talan på grund

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15 Fråga om en arbetstagare stått till förfogande för arbete och därigenom haft rätt till lön. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66 00 Måndag-fredag

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 Sammanfattning En arbetsplats var försatt i blockad av SEKO. På arbetsplatsen arbetade arbetstagare som var medlemmar i Byggnadsarbetareförbundet. Arbetstagarna

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 44/07 Mål nr A 23/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 44/07 Mål nr A 23/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 44/07 Mål nr A 23/06 Sammanfattning Ett bolag får som underentreprenör i uppdrag att utföra städarbete i en kommuns skolor. I det gällande kollektivavtalet finns s.k. garantiregler

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 93/11 Mål nr A 241/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 93/11 Mål nr A 241/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 93/11 Mål nr A 241/10 Sammanfattning I tvist om lön m.m. har uppkommit bl.a. följande frågor. a) Har kraven på lön m.m. preskriberats avseende viss tid? b) Har ob-ersättning innefattats

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 89/12 Mål nr A 25/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 89/12 Mål nr A 25/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 89/12 Mål nr A 25/12 Sammanfattning Fråga om tolkning av begreppet sjukvårdskostnader i ett förlikningsavtal. Även fråga om huruvida innehållet i ett utfärdat tjänstgöringsbetyg

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 15/03 Mål nr B 43/02

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 15/03 Mål nr B 43/02 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 15/03 Mål nr B 43/02 Sammanfattning Enligt 2 kap. 1 arbetstvistlagen skall Arbetsdomstolen ta upp och avgöra tvister som väcks av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 24/05 Mål nr A 42/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 24/05 Mål nr A 42/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 24/05 Mål nr A 42/04 Sammanfattning En arbetstagare på ett tryckeri skickades hem av sin arbetsgivare efter ett gräl med denne. Dagen därpå vägrade arbetstagaren diskutera konflikten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 3/11 Mål nr A 251/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 3/11 Mål nr A 251/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 3/11 Mål nr A 251/09 Sammanfattning Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal har en arbetstagare som uppnått viss ålder och viss sammanhängande anställningstid rätt till ett års

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 66/07 Mål nr A 56/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 66/07 Mål nr A 56/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 66/07 Mål nr A 56/06 Sammanfattning Enligt bestämmelser i ett företagsavtal erhåller en arbetstagare arbetstidsförkortning om nattpass fullgöres i viss omfattning under en begränsningsperiod.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 81/13 Mål nr A 183/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 81/13 Mål nr A 183/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 81/13 Mål nr A 183/12 Fråga om en uppsägning av en arbetstagare, som ostridigt haft nedsatt arbetsförmåga, har stått i strid med den särskilda turordningsregeln i 23 anställningsskyddslagen.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 26/08 Mål nr A 54/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 26/08 Mål nr A 54/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 26/08 Mål nr A 54/08 Sammanfattning Interimistiskt beslut om tillåtligheten av pågående stridsåtgärder. Fråga om vidtagna och pågående stridsåtgärder är olovliga och ska hävas

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 111/03 Mål nr A 29/03 Mål nr A 30/03 Mål nr A 31/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 111/03 Mål nr A 29/03 Mål nr A 30/03 Mål nr A 31/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 111/03 Mål nr A 29/03 Mål nr A 30/03 Mål nr A 31/03 Sammanfattning Kollektivavtalstolkning. I byggnadsavtalet finns bestämmelser om granskningsarbete och granskningsarvode. Vid tidlönearbete

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 63/15 Mål nr A 190/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 63/15 Mål nr A 190/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 63/15 Mål nr A 190/14 Tolkning av kollektivavtal. Två piloter har med kort varsel fått sin starttid för tjänstgöring framflyttad samtidigt som sluttiden för tjänstgöringen inte senarelagts.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 72/15 Mål nr A 199/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 72/15 Mål nr A 199/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 72/15 Mål nr A 199/14 En kvinna var anställd som chaufför hos ett bolag som utförde transporter för ett landsting. Ett annat bolag vann senare en upphandling för aktuella transporter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/06 Mål nr A 35/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/06 Mål nr A 35/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/06 Mål nr A 35/05 Sammanfattning Två arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist då arbetsgivaren lade ned sin verksamhet på orten. Under uppsägningstiden erbjöds, sökte

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/07 Mål nr B 120/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/07 Mål nr B 120/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/07 Mål nr B 120/06 Sammanfattning Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen har funnit att en arbetsgivare, som grundat ett

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/12 Mål nr B 96/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/12 Mål nr B 96/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/12 Mål nr B 96/12 Sammanfattning En uppsagd arbetstagare har väckt talan om uppsägningens ogiltighet efter det att uppsägningstiden gått ut och anställningen upphört. Arbetsgivaren,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 31/14 Mål nr A 178/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 31/14 Mål nr A 178/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 31/14 Mål nr A 178/12 Ett konditori var bundet av kollektivavtal. Fråga om konditoriet var skadeståndsskyldigt gentemot förbundet för att inte ha tillämpat kollektivavtalet på en

Läs mer

AD 1977 Nr 216. Nr 216. Svenska Industritjänstemannaförbundet. mot. Bengt Thörns Verktygs Aktiebolag i Farsta.

AD 1977 Nr 216. Nr 216. Svenska Industritjänstemannaförbundet. mot. Bengt Thörns Verktygs Aktiebolag i Farsta. Nr 216 Svenska Industritjänstemannaförbundet mot Bengt Thörns Verktygs Aktiebolag i Farsta. Arbetsgivare har befunnits skadeståndsskyldig för underlåtenhet dels att enligt 13 medbestämmandelagen primärförhandla

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut 75/15 Mål nr A 28/15

ARBETSDOMSTOLEN Beslut 75/15 Mål nr A 28/15 ARBETSDOMSTOLEN Beslut 75/15 Mål nr A 28/15 Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna efter det att käranden återkallat talan sedan motparten försatts i konkurs. Postadress Telefon Expeditionstid Box

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 53/10 Mål nr B 63/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 53/10 Mål nr B 63/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 53/10 Mål nr B 63/09 Sammanfattning En arbetstagare som arbetat som säljare av finansiella tjänster hade i sitt anställningsavtal en konkurrensklausul. Fråga bl.a. om arbetstagaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 25/03 Mål nr A 56/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 25/03 Mål nr A 56/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 25/03 Mål nr A 56/03 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har varslat en arbetsgivarorganisation och fyra av dess medlemsföretag om stridsåtgärd. Något kollektivavtalsförhållande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 50/04 Mål nr A 8/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 50/04 Mål nr A 8/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 50/04 Mål nr A 8/03 Sammanfattning Fråga om det förelegat grund för avskedande av en besiktningstekniker vid Aktiebolaget Svensk Bilprovning som utfört reparationer på släpvagnar

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/06 Mål nr A 158/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/06 Mål nr A 158/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/06 Mål nr A 158/04 Sammanfattning Fråga om det förelegat grund för avskedande av tre arbetstagare som haft anställning vid en chokladfabrik. Arbetsdomstolen finner det inte visat

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/07 Mål nr B 100/05. Lagrum: 41 lag (1982:80) om anställningsskydd

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/07 Mål nr B 100/05. Lagrum: 41 lag (1982:80) om anställningsskydd ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/07 Mål nr B 100/05 Sammanfattning Mot en arbetstagares krav på bl.a. skadestånd enligt anställningsskyddslagen har en arbetsgivare invänt att talan är preskriberad. Arbetstagaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16 Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken föreligger, som avser att förbjuda en revisor att, vid vite, under

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 36/11 Mål nr A 77/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 36/11 Mål nr A 77/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 36/11 Mål nr A 77/10 Sammanfattning En bussförare har sagts upp från sin anställning av personliga skäl. Arbetsgivarparterna har gjort gällande att arbetstagaren har agerat illojalt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 82/10 Mål nr A 26/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 82/10 Mål nr A 26/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 82/10 Mål nr A 26/10 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare utsatts för vissa åtgärder och uttalanden av sin arbetsgivare och om arbetsgivaren därigenom gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/14 Mål nr A 95/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/14 Mål nr A 95/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/14 Mål nr A 95/13 En kommun har hävt ett avtal om tillsvidareanställning efter att en lärare under anställningsförfarandet felaktigt angett att hon var behörig att undervisa i

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/00 Mål nr A 54/99

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/00 Mål nr A 54/99 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/00 Mål nr A 54/99 Sammanfattning Två spårvagnsförare, båda medlemmar i en syndikalistisk arbetstagarorganisation, blev efter intresseanmälan föreslagna av sin arbetsgivare att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juli 2010 T 4990-07 KLAGANDE AL Ombud: Förbundsjurist RS MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna SAKEN Lönegaranti ÖVERKLAGADE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 66/15 Mål nr A 164/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 66/15 Mål nr A 164/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 66/15 Mål nr A 164/14 Målet gäller tolkning av löneavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen. Tvist har uppkommit i fråga om bestämmelsen om lönepott för lokal förhandling i

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 57/05 Mål nr A 160/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 57/05 Mål nr A 160/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 57/05 Mål nr A 160/04 Sammanfattning En arbetstagare har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Saklig grund för uppsägning har ansetts föreligga då arbetstagaren avböjt ett erbjudande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 77/12 Mål nr A 33-38/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 77/12 Mål nr A 33-38/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 77/12 Mål nr A 33-38/11 Sammanfattning Fråga om det är tillåtet enligt partihandelsavtalet att förlägga intermittent skiftarbete till helgdagar. Även fråga om bestämmande av allmänt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 29/07 Mål nr A 2/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 29/07 Mål nr A 2/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 29/07 Mål nr A 2/06 Sammanfattning Fråga om anställningsform. I ett anställningsavtal har angetts att anställningen upphör vid pensionsdatum. Enligt arbetstagarsidan innebär avtalet

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/03 Mål nr A 52/94 A 54/94, A 227/94 och A 89/97

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/03 Mål nr A 52/94 A 54/94, A 227/94 och A 89/97 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/03 Mål nr A 52/94 A 54/94, A 227/94 och A 89/97 Sammanfattning Efter övergång av en verksamhet från arbetsgivaren A till arbetsgivaren B åsidosätter B företrädesrätten till återanställning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 30/07 Mål nr A 200/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 30/07 Mål nr A 200/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 30/07 Mål nr A 200/05 Sammanfattning I samband med den s.k. Ädelreformen 1992 övergick viss sjukvårdspersonal från landstingen till kommunerna. Fråga om den närmare innebörden av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2008 T 2240-07 KLAGANDE MSC MOTPART Collector Finance & Law AB, 556527-5418 Box 11914 404 39 Göteborg Ombud: Jur.kand. AK SAKEN

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 58/08 Mål nr B 80/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 58/08 Mål nr B 80/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 58/08 Mål nr B 80/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare blivit avskedad eller frånträtt sin anställning. I målet, som också gällt en lönefordran, har arbetsgivaren bestritt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagarorganisation brutit mot bestämmelserna i 45 medbestämmandelagen genom att inte varsla ett berört företag om en förestående

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 46/14 Mål nr A 150/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 46/14 Mål nr A 150/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 46/14 Mål nr A 150/13 Ett bolag drev enligt avtal med en kommun skolverksamhet vid en skola. Kommunen sade upp avtalet för att istället driva skolan i egen regi. Mot bakgrund härav

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 3/14 Mål nr B 69/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 3/14 Mål nr B 69/13 1 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 3/14 Mål nr B 69/13 Fråga dels om tvåmånadersregeln varit tillämplig, dels om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som varit alkoholpåverkad på arbetsplatsen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 35/16 Mål nr A 243/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 35/16 Mål nr A 243/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 35/16 Mål nr A 243/14 Kollektivavtalstolkning. Fråga om det strider mot kollektivavtal med allmänna bestämmelser på det kommunala området att utan stöd av lokalt kollektivavtal byta

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 13/12 Mål nr A 19/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 13/12 Mål nr A 19/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 13/12 Mål nr A 19/12 Sammanfattning En arbetsgivarorganisation har varslat om stridsåtgärder mot en arbetsgivare i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2009 T 4825-07 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist JP MOTPART Motor Union Assuransfirma

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 maj 2004 T 1356-02 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681, 106 50 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen UL MOTPART

Läs mer

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Varsel om driftsinskränkning 1 En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2 eller 3 skall inom den tid som anges där skriftligen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 2/12 Mål nr A 228/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 2/12 Mål nr A 228/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 2/12 Mål nr A 228/10 Sammanfattning Ett bolag som övervägde att genomföra en omorganisation innebärande uppsägningar på grund av arbetsbrist kallade en arbetstagarorganisation till

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 50/03 Mål nr A 84/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 50/03 Mål nr A 84/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 50/03 Mål nr A 84/02 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats på grund av arbetsvägran och olovlig frånvaro under nära tre månaders tid. Fråga om laga grund för avskedande eller

Läs mer

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2006 T 3692-04 KLAGANDE 1. SBE 2. TB Ombud för 1 och 2: Advokat MLS MOTPART SG Ombud och rättshjälpsbiträde: Advokat JM SAKEN Skadestånd

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 52/07 Mål nr A 43/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 52/07 Mål nr A 43/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 52/07 Mål nr A 43/06 Sammanfattning Ett bolag som utför bl.a. flygplanstvätt och avisning av flygplan är bundet av kollektivavtalet avseende arbetstagare på civilflygområdet, det

Läs mer

Ombud: Advokaterna Tomas Rudenstam och Karin Crafoord Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 STOCKHOLM

Ombud: Advokaterna Tomas Rudenstam och Karin Crafoord Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 STOCKHOLM SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2013-03-28 T 6147-10 Rotel 020108 Stockholm Sid l (11) KÄRANDE OF AB, Östergötlands Fastigheter AB, 556491-0098 Slakthusvägen 3 602 28 Norrköping Ombud: Jur.dr. Mathias André Box

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2010-10-05 Meddelad i Malmö

DOM 2010-10-05 Meddelad i Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT DOM Meddelad i Malmö Mål nr T 3169-08 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: jur. kand.ulrika Dietersson Samma adress SVARANDE Gymnastik-O Atletklubben

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/08 Mål nr A 150/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/08 Mål nr A 150/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/08 Mål nr A 150/07 Sammanfattning Beredskapen för tre arbetstagare på ett universitetssjukhus har vid olika tillfällen avbrutits genom arbete vilket lett till att de inte erhållit

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:10 2013-06-28 Mål nr C 20/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:10 2013-06-28 Mål nr C 20/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:10 2013-06-28 Mål nr C 20/12 KÄRANDE Stockholm Info AB, Hamngatan 27, 111 53 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 104 61

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 6 oktober 2011 i mål T 9184-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konsumentombudsmannen

Läs mer

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg

PROTOKOLL 2011-04-27 muntlig förberedelse i Göteborg Avdelning 2 muntlig förberedelse i Göteborg Aktbilaga 31 Mål nr Sid 1 (10) Tid: 09.00-10.50 RÄTTEN Chefsrådmannen Henrik Winman (ordförande) FÖRARE Tingsnotarien Malin Bengtsson PARTER Kärande Appro Aktiebolag,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 72/06 Mål nr A 86/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 72/06 Mål nr A 86/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 72/06 Mål nr A 86/05 Sammanfattning En arbetsgivare har stadigvarande förflyttat en arbetstagare inom den kommunala måltidsenheten från ett skolkök till ett annat. Fråga om arbetstagaren

Läs mer

DOM 2011-10-14 Jönköping

DOM 2011-10-14 Jönköping 1 Rotel 35 Jönköping Mål nr KÄRANDE Kezban i Göteborg AB, 556675-1870, Wieselgrensplatsen 24, 417 17 Göteborg Ombud: Jur.kand. Clarence Crafoord och jur.kand. Anna Rogalska Hedlund, Box 2215, 103 15 Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 22 Mål nr F 1405-14 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Inge Karlström, ordförande, och

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/11 Mål nr A 183/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/11 Mål nr A 183/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/11 Mål nr A 183/10 Sammanfattning Ett flygbolag och tre pilotföreningar har den 18 december 2008 träffat en överenksommelse om hur övertaligheten av piloter ska hanteras under

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Advokaten Urban Thuresson Kungsgatan 37 111 56 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10438-11 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 66/03 Mål nr A 140/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 66/03 Mål nr A 140/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 66/03 Mål nr A 140/02 Sammanfattning Tolkning av kollektivavtal. I kollektivavtal gällande för kabinpersonal hos ett flygbolag föreskrivs att turnaroundflygningar till vissa angivna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 juni 2006 T 1099-05 KLAGANDE 1. MH 2. PN Ombud för 1 och 2: Advokat RB MOTPART A-SH Ombud: Jur kand GT SAKEN Avhysning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

hade gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott

hade gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott NR 23 FEBRUARI 2009 REDAKTÖR: Jur kand Lena Wåglöf ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg Advokat Madeleine

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 Sammanfattning En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 116/05 Mål nr A 183/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 116/05 Mål nr A 183/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 116/05 Mål nr A 183/03 Sammanfattning En arbetstagarorganisation varslade om total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som arbetsgivarna utförde på vissa arbetsplatser.

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 87/06 Mål nr A 25/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 87/06 Mål nr A 25/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 87/06 Mål nr A 25/05 Sammanfattning En arbetsgivare inom massa- och pappersindustrin har i samband med en omorganisation tillskapat en befattning benämnd kvalitetsingenjör. Fråga

Läs mer

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Svenska Diabetesförbundet, 802007-6512 Box 1107 172 77 Sundbyberg Svarande Storstockholms Diabetesförening, 802005-8650 Torsgatan 8 111 23 Stockholm Ombud:

Läs mer

DOM 2009-04-21 Stockholm

DOM 2009-04-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 0301 DOM 2009-04-21 Stockholm Mål nr T 256-08 Sid 1 (9) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2007-12-10 i mål nr T 25365-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Stockholm Yrkesmannen AB, 556676-0061 Kolartorpsvägen 13 136 48 Handen

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Stockholm Yrkesmannen AB, 556676-0061 Kolartorpsvägen 13 136 48 Handen Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2015 T 2895-13 KLAGANDE Europeiska Motor AB, 556406-5448 Box 2097 174 02 Sundbyberg Ombud: Advokat FZ MOTPART Stockholm Yrkesmannen

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm. Jur. kand. Marie Nordström Adress som ovan

Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm. Jur. kand. Marie Nordström Adress som ovan 2012-04-04 Ärende ANM 2011/1319 Ärende ANM 2011/1599 Handling Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: Ombud: Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Jur. kand.

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 2684-08 Rättelse/komplettering Dom, Komplettering, 2009-11-09 Beslutat av: rådmannen Åke Söderlind ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast

Läs mer

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning. Med

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juni 2007 T 4595-06 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist UB MOTPART

Läs mer