Beslut Sida 1 (10) Handling 12 Finansmarknadskammaren Ärende EB Vice chefsåklagare Jan Tibbling Handläggare 913-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut Sida 1 (10) Handling 12 Finansmarknadskammaren Ärende EB Vice chefsåklagare Jan Tibbling Handläggare 913-6"

Transkript

1 Beslut Sida 1 (10) Handling 12 Finansmarknadskammaren Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Beslut att lägga ned förundersökning Bakgrund Anmälan rubricerad Anmälan om ekonomiska brott perioden januari december 2016 daterad den 20 december 2016 registrerades som mottagen den 27 december Den 28 december 2016 registrerades brottsmisstanken otillbörlig marknadspåverkan enligt 8 1 st. 1 meningen lagen (2005:377) om straff för brott mot marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument för tiden 1 januari till 20 december 2016 i Sverige. Anmälningarna Huvudanmälan är på 46 sidor och innehåller påståenden om otillbörlig marknadspåverkan genom bl a samordnad handel samt spoofing och tidpunkter för när dessa skulle ha begåtts med utpekande av fem utländska företag (nedan Gruppen ) men utan att ange vad som närmare konstituerar misstankarna mot att Gruppen skulle gjort sig skyldig till anmälda brott. Den 17 januari 2017 inleddes förundersökning eftersom anledning att anta brott bedömdes föreligga men inte mot några skäligen misstänkta. Sammanfattningsvis innefattar huvudanmälan, såvitt den får förstås, påstående om olika slags otillbörlig marknadspåverkan vid flera tillfällen under perioden 17 oktober 2016 till och med den 22 december 2016 i Fingerprint-aktien (FPC) som är noterad på Nasdaq i Stockholm. Det är endast dessa anmälda brott som har utretts. Den ursprungligt registrerade brottstiden 1 januari 2016 till och med den 20 december 2016 har dock inte ändrats. Utredningen anonyma konton, åtgärder och inriktning Från mars 2014 kan börsmedlemmarna på Nasdaq handla med dold identitet dvs. använda det Anonyma kontot. Skälet till det är att större börsmedlemmar tidigare valde att låta andra att handla genom deras uppkoppling och identitet s.k. sponsored access. Detta försvårade marknadsövervakningen. Möjligheten att handla anonymt gäller dock enbart själva transaktionstillfället. Börsmedlemmarnas marknadsandelar publiceras veckovis och det är möjligt att Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Hantverkargatan Telefax Webbsida

2 Beslut Sida 2 (10) i efterhand inhämta underlag över vilka som handlat en viss dag. Nämnas bör att handeln inte är anonym för marknadsplatsen; dess marknadsövervakning ser löpande vilka börsmedlemmar och depåer som handlar. Det bör också noteras att marknadsplatsen inte anmält samordnad handel vid något av de tillfällen som framgår av denna anmälan. Följande underlag har inhämtats: - Eventslistor från Nasdaq i FPC för aktuella datum som angetts i anmälan. - Uppgift om vilka order som synts som Anonyma kontot gentemot marknaden. - Eventlistor från Nasdaq avseende slutcallen 26, 27 oktober, 16, 28 november, 19 och 22 dec Uppgift om vilka hävstångsprodukter som varit utställda på NGM och Nasdaq per datumen 17, 26 och 28 oktober 2016 samt 1-3 november I de fall där Anonyma kontot (ANO) angetts som motpart har granskningen koncentrerats till de order/avslut som gjorts av de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen kontrollerar eller använder för att begå anmäld otillbörlig marknadspåverkan. Analysen av detta material var klart den 24 februari Anmälaren kallades i samband därmed till ett förhör i syfte att klargöra vissa delar av anmälan. Anmälaren kunde dock inte komma på förhör förrän den 2 juni Vid det tillfället valde anmälaren att ta tillbaka anmälan eftersom han inte längre ansåg att brott skulle kunna styrkas. A) Samordnad handel Handeln den 16 november 2016 ANO köper stora poster av Nordnet (NON) kl ANO och NON byter sedan sida kl Aktierna som tidigare köptes av ANO från NON säljes tillbaka till NON i slutcallen. Dessa aktier vräks ut vid stängning i syfte att påverka kursen negativt. Vad som framgår av utredningen:

3 Beslut Sida 3 (10) Den 16 oktober anges enligt anmälan. Det är en söndag. Av texten i anmälan framgår dock att det är den 16 november som avses. Kl säljer NON drygt aktier till ANO. Av de aktier som köps av ANO under den tid har mindre än 40 % köpts av börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder. Kontroll har skett av vilka Nordnetdepåer som sålt aktierna. Det är fråga om många depåer. Inga depåer har stuckit ut nämnvärt dvs. sålt några större mängder. KL köper NON ca aktier av ANO. Av dessa säljs drygt 30 % av börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder. I slutcallen säljs aktier av ANO till NON. Ingen av dessa aktier säljs av börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder. Senaste avslutspris före stängningscallen var 80,10 och stängningspriset blev 80,20, dvs en förändring med +0,12%. Handeln den 17 oktober 2016 Avanza (AVA) säljer aktier under en 10-minutersperiod efter öppningen ( ). ANO köper nästan hela posten. Uppenbart exempel på internhandel, dvs att flytta aktier inom gruppen. Vad som framgår av utredningen: Kl säljer AVA totalt ca aktier av dem köps av ANO. Av de aktierna som köps av ANO står de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder för drygt 72 %. Kontroll har skett av vilka Avanzadepåer som sålt till dessa börsmedlemmar. Det är fråga om många depåer som sålt. Inga depåer har stuckit ut nämnvärt. Handeln den 26 oktober 2016 Sammanfattning av anmäld brottsmisstanke, såsom den uppfattas: Kl. 09:00-09:50 säljer ANO aktier till AVA (misstänkt internhandel). Vad som framgår av utredningen:

4 Beslut Sida 4 (10) Kl säljer ANO totalt ca aktier till AVA. Av de aktierna som säljs av ANO står de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder för drygt 32 %. Kontroll har skett av vilka Avanzadepåer som köpt dessa 32 %. Det är fråga om många depåer som köpt. Inga depåer har stuckit ut nämnvärt. Handeln den 28 oktober 2016 Sammanfattning av anmäld brottsmisstanke, såvitt den får förstås: Kl. 09: köper AVA större delen av det ANO säljer. Efter 2 timmar blir ANO köpare och AVA säljare med mindre volymer. Tillika internhandel som utförs via Direct Market Access. Kl köper AVA totalt ca aktier av ANO. Av de aktierna som säljs av ANO står de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder för ca 58 %. Kontroll har skett av vilka Avanzadepåer som köpt dessa aktier. En depå sticker ut med köp av drygt av de aktierna (motsvarande ca 38%). Denna handel är redan föremål för en annan utredning på Ekobrottsmyndigheten rörande otillbörlig marknadspåverkan. Handeln den 1 november 2016 ANO och AVA internhandlar mellan kl ANO är säljare och AVA köpare. Kl säljer ANO totalt ca aktier till AVA. Av de ca aktierna som säljs av ANO står de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder för ca 55 %. Kontroll har skett av vilka Avanzadepåer som köpt dessa aktier. Det är fråga om många depåer som köpt. Inga depåer har stuckit ut nämnvärt.

5 Beslut Sida 5 (10) Handeln den 2 november 2016 NON säljer och ANO och AVA köper synkroniserat under 2 timmar (mellan kl enligt till anmälan bifogad bild). Kl säljer NON totalt ca aktier till AVA och ANO (ca 42 % respektive 58 %). Av de som köps av ANO står de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder för ca 44 %. Kontroll har skett av vilka Nordnetdepåer som sålt de ca aktierna. Det är fråga om många depåer som har sålt. Inga depåer har stuckit ut nämnvärt. Handeln den 3 november 2016 Påstådd internhandel mellan kl där AVA säljer till ANO. Kl säljer AVA totalt ca aktier till ANO. Av de aktierna står de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder för ca 53 % (uppdelat på tre börsmedlemmar). Kontroll har skett av vilka Avanzadepåer som sålt de aktier som köpts av de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder. Det är fråga om många depåer som säljer. Bedömning avseende misstankarna om otillbörlig marknadspåverkan genom samordnad handel Den som vid handel på värdepappersmarknaden förfar på ett sätt som är ägnat att otillbörligt påverka bl. a marknadspriset för finansiella instrument kan göra sig skyldig till otillbörlig marknadspåverkan. Ett sätt att otillbörligt påverka marknadspriset kan vara att två eller flera kommer överens att handla med varandra över marknaden, i syfte att ge sken av att priset eller omsättningen i värdepappret är högre eller lägre än vad som egentligen är fallet samordnad handel.

6 Beslut Sida 6 (10) För att det ska bli fråga om internhandel måste Anonyma kontrolleras/domineras av Gruppen liksom de som Anonyma handlar med dvs. Avanzadepåerna och Nordnetdepåerna. Av utredningen framgår att Anonyma består av flera aktörer än de börsmedlemmar som anmälaren hävdar används av Gruppen. De börsmedlemmar som Gruppen uppges använda utgörs av tre större internationella banker. Den omständigheten att de tre bankernas sammanlagda handel inte vid något av de anmälda tillfällena utgör mer än 72 % av Anonymas handel talar inte för att de varit delaktiga i internhandel. Därtill kommer att det inte finns anledning att anta att all ifrågavarande handel, som genomförts av de tre bankerna, skett på uppdrag av den utpekade Gruppen. Det är ett stort antal Avanza- och Nordnetdepåer som varit involverade i den ifrågasatta handeln. Vad gäller Avanza har det vid endast ett tillfälle förekommit att en depå stått för större andel av det som köps eller säljs av de tre bankerna. I det fallet är personen bakom depån föremål för en annan utredning. Det finns inget som tyder på att det vid någon av tillfällena skulle vara fråga om samordnad handel. Det finns inte längre skäl att fullfölja förundersökningen. Det saknas numera anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. B) Spoofing dvs orderläggning av fantomorder som makuleras innan avslut Generellt om brottsmisstanken: Syfte att manipulera priset genom att påverka övriga marknadsdeltagare med falska volymorder. Mest frekvent vid börsens öppnings- och slutcall. Som det får förstås läggs dessa order av eller på uppdrag av Gruppen Handeln den 26 oktober 2016 Falska volymorder i slutcallen. Av anmälan framgår att det man avser är säljorder om sammanlagt aktier på 82 kr.

7 Beslut Sida 7 (10) Ca av de totalt ca aktier som ligger på säljsidan på 82 kr är en order lagd av depå hos Nordnet. Denna handel är redan föremål för en annan utredning rörande samma brottsmisstanke. Bedömning: Misstanken utreds i ett annat ärende. Handeln den 28 november aktier (kurs 79,65) samt aktier (kurs 79,70) läggs ut till försäljning. 14 % av totala dagsvolymen läggs upp på säljsidan i slutcallen. Detta görs i syfte att avskräcka köpare och därmed pressa kursen. I slutcallen läggs säljordrar på kurs 79,65 på totalt aktier. På priset 79,70 läggs inga säljordrar alls in. Volymerna stämmer därmed inte med vad som angetts i anmälan. Av bilden i bilagan ser det ut som orderdjupet visas kl och inte i stängningscallen. Sista avslutspris före stängningscallen var 78,65 och stängningspriset blev 78,70, dvs en förändring med +0,06%. Bedömning: Efter utredning saknas numera anledning att anta att brott begåtts. Handeln den 27 oktober 2016 Sammanfattning av anmäld brottsmisstanke, såsom den får förstås: Anmälaren har bifogat en rörlig bildserie som belyser fulspelet i slutcallen. Jag har tolkat det som att de utpekade Gruppen genom de börsmedlemmar de påstås kontrollera har lagt falska volymorder i syfte att påverka priset på aktuell aktie. I slutcallen läggs köpordrar om totalt ca aktier, ca (ca 22 %) av dem är lagda av de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder.

8 Beslut Sida 8 (10) Motsvarande läggs säljordrar på totalt ca aktier varav ca (ca 25 %) är lagda av de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder. Endast ca av dessa är lagda på en prisnivå, resterande är till Market Price. Ca 5,5% av säljordrarna är lagda av de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder på ett sätt som är med och påverkar priset. Sista avslutspris före stängningscallen var 84,15 och stängningspriset blev 84,10, dvs en förändring med -0,06%. Handeln den 19 och 22 december 2016 Sammanfattning av anmäld brottsmisstanke, som den får förstås: Anmälaren har bifogat en rörlig bildserie som belyser fulspelet i slutcallen. Jag har tolkat det som att de utpekade Gruppen genom de börsmedlemmar de påstås kontrollera har lagt falska volymorder i syfte att påverka priset på aktuell aktie. Vad som framgått av utredningen avseende 19 dec: I slutcallen läggs köpordrar om totalt ca aktier. Ca av dem är lagda av de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder (dvs ca 62 %) av alla köpordrar i slutcallen. Motsvarande läggs säljordrar på totalt ca aktier varav ca är lagda av de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen kontrollerar. Efter avdrag för aktier som är lagda till Market Price så står de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen kontrollerar för ca 48 % av säljordrarna i slutcallen. Senast avslutspris före stängningscallen var 62,45 och stängningspriset blev 62,40, dvs en förändring med -0,08 %. Vad som framgått av utredningen avseende 22 dec: I slutcallen läggs köpordrar om totalt ca aktier. Ca av dem är lagda av de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder, dvs ca 40 % av alla köpordrar i slutcallen. Motsvarande läggs säljordrar på totalt ca aktier varav ca är lagda av de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen kontrollerar (efter avdrag för ca aktier som är lagda till MP). Totalt står de börsmedlemmar som anmälaren angett att Gruppen använder för ca 31 % säljordrarna i slutcallen.

9 Beslut Sida 9 (10) Senast avslutspris före stängningscallen var 66,10 och stängningspriset blev 66,30 dvs en förändring med +0,3 %. Samlad bedömning avseende misstankarna om otillbörlig marknadspåverkan genom spoofing avseende handeln den 27 oktober, 19 och 22 december 2016 Av utredningen framgår att Anonyma består av flera aktörer än de börsmedlemmar som anmälaren hävdar används av Gruppen. De börsmedlemmar som Gruppen uppges använda utgörs av tre större internationella banker. Utredningen ger inget stöd för ett antagande att all ifrågavarande handel, som genomförts av de tre bankerna, samordnats av den utpekade Gruppen eller på annat sätt tillsammans och i samförstånd. Det anmälda syftet, att påverka priset, har inte heller uppnåtts. Det finns inte längre skäl att fullfölja förundersökningen. Det saknas numera anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. C) Internhandel med syfte att knocka egna utställda warranter genom att manipulera FPC B nedåt Handeln den 28 oktober 2016 Sammanfattning av anmäld brottsmisstanke som den får förstås: Samordnad handel mellan kl (av Gruppen ) med ovan angivet syfte. Utredningen har inriktats på att se hur priset förändrats under den period påstådd internhandeln skulle ha förekommit dvs kl Öppningskurs den dagen var 83,30. Avslut kl var till priset 85,60. Stängningskurs 85,75. Handeln den 27 oktober 2016 Avser handel i slutcallen.

10 Beslut Sida 10 (10) Senaste avslut innan stängningscallen var på 84,15. Stängningspris 84,10 dvs ett prisfall på 0,06 %. Samlad bedömning avseende misstankarna om otillbörlig marknadspåverkan genom samordnad handel med syfte att knocka egna warranter genom sänka priset på aktuell aktie: Som anförts ovan a) och b) stödjer inte utredningen misstanken om samordnad handel. I allt fall kan konstateras att priset på aktuell aktie inte påverkats genom påstått förfarande. Det finns inte längre skäl att fullfölja förundersökningen. Det saknas numera anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Övriga påståenden i anmälningen Anmälaren har även gjort gällande att regelverket avseende marknadsmissbruk är felaktigt. Eftersom det inte utgör påstående om brott har de inte föranlett någon åtgärd.