Mini- konferenserna. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mini- konferenserna. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators"

Transkript

1 Mini- konferenserna 2012 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

2 De numera traditionella minikonferenserna avhölls förra året vid sju tillfällen på sex olika orter; drygt hundratalet personer deltog. Med tanke på att det ena huvudtemat var översättningskvalitet ville vi särskilt gärna ha med företagsmedlemmarna, och det lyckades faktiskt hyggligt nio översättningsbyråer var representerade (se ruta). Här är en sammanfattning av alla rapporterna. Kvalitetssäkring Förhållandet byråer frilansar Förhållandet byråer SFÖ Följande översättningsbyråer var representerade och förtjänar rosor (ett helt fång till Semantix, som deltog nästan överallt): AAC Global Alcuin Global Scandinavia Interkult Kommunicera Lionbridge Semantix Space 360 Translator Scandinavia Marknaden Offentlig upphandling Förhållandet till kunderna SFÖ som förening Översättarens status Hur få fler engagerade inom SFÖ? Kvalitetssäkring Flera av översättningsbyråerna var certifierade enligt ISO 9001, alltså för kvalitetsledningssystem. Däremot var det ingen som var certifierad enligt standarden för översättningstjänster, EN 15038, som man anser är alltför begränsande, framför allt därför att den kräver granskning av en ytterligare person något som inte passar alla kunder. Däremot var det flera som sa sig jobba enligt EN-standarden i övrigt, t.ex. på så sätt att man ställer krav på frilansöversättare enligt den standarden: översättarutbildning eller språkutbildning, översättningserfarenhet, målspråket som modersmål. Därtill kräver flera byråer provöversättningar eller arbetsprov av nya frilansar. Man menade att standarderna framför allt bidrar till en effektiv arbetsprocess men inte per automatik bidrar till att höja kvaliteten på slutprodukten. Dessutom ser man till att projektledaren följer generella eller kundanpassade processer där exempelvis granskningsnivån är fastställd. (Vissa byråer erbjuder kunden olika granskningsnivåer.) En byrå kräver dessutom av översättaren att denne ska vid leveransen ska bifoga någon form av logg över utförd maskinell kvalitetskontroll; det förekommer också att översättaren får en tydlig kravspecifikation för det som ska levereras. Granskning av översättningen diskuterades rätt ingående, och variationsrikedomen är påfallande. En byrå konstaterade att eftersom man jobbar med språk varje dag så har man ingen inhouse- Minikonferenser

3 kapacitet eller -kompetens för granskningen i stället gör man stickprov, huvudsakligen av siffror. Om kunden vill ha granskning så utförs den som en separat tjänst. Somliga ser till att fingranska de första översättningarna från nya frilansar; därefter gör man stickprovskontroller. Andra byråer låter kontrolläsa alla texter och anlitar vanligen frilansar för detta. Åter andra menar att kontrolläsning är mindre relevant; det finns andra kvalitetskontroller som är mer relevanta åtminstone för vissa typer av text. Alternativet med särskilt verktyg för kvalitetskontroll förekommer också, liksom kontrolläsning av interna språkspecialister som har kontakt med både kund och översättare. Det konstaterades att ämnesspecifik kontroll egentligen bara kan göras av slutkunden, men det är ofta svårt att få kunden att göra det och ännu svårare att få återkoppling. Vad gäller brister i källtexten var man överens om att översättarna bör påpeka sådana ofta ska en texten översättas till flera språk, och felaktigheter kan då få stora konsekvenser. Det diskuterades också vad som egentligen menas med granskning är det fackgranskning, språkgranskning, korrekturläsning, och innebär granskningen att granskaren även ska göra ändringar? (Och får frilansen i så fall se resultatet? Alternativt: får frilansen se granskarens ändringsförslag och själv avgöra vilka som ska accepteras?) EN skiljer mellan korrekturläsning, fackgranskning och kontrollläsning. (Att använda termen korrekturläsning för all slags granskning är vanligt men bör undvikas.) Den översättare som åtar sig uppdraget från en byrå att granska andras översättning kan ha oturen att råka ut för en dålig text, som kräver mycket mer tid än beräknat (vilket belyser dilemmat med att ta betalt per ord eller per tid). Varje text skulle vinna på om frilansen kunde låta en kollega granska den före leverans, men här finns flera problem: det tar tid, granskaren bör få betalt vilket det sällan finns marginaler till, och så har vi sekretessen det kan hända att uppdragsgivaren kräver att få godkänna underleverantören. Någon ansåg det vara viktigt att man skriver avtal om granskning översättare emellan, oavsett hur väl man känner varandra. Förhållandet byråer frilansar Flera byråer betonade vikten av ett nära samarbete mellan byråer och frilansar och av bra relationer det behövs en gemensam plattform och att man motverkar motsatsförhållanden. Önskvärt vore med mer erfarenhetsutbyte, exempelvis angående trender på marknaden, nya verktyg mm. Frilansarna å sin sida önskade mer feedback från byråerna när det gäller översättningarnas kvalitet och kanske skulle de kunna skicka de slutfiler som levereras till kunden även till översättaren, alternativt att få slutresultatet redan innan det levereras. Vad tittar en byrå på när man letar frilansöversättare? Ja, inte bryr man sig särskilt mycket om SFÖmedlemskap nålsögat för att bli ens fullvärdig medlem anses inte vara särskilt kvalificerande. En byrå sade sig inte heller fästa särskilt stor vikt vid Kammarkollegiets auktorisering: omständigheterna under provet är dels orealistiska (ingen Internet-uppkoppling), dels slumpartade. En översättarutbildning med ett rejält sluttest, däremot, skulle vara en annan sak. Frilansen bör i kontakten med byrån redan från början ange sina specialkunskaper och även sådant som man inte klarar av. Byrån kan då definiera en nisch för varje översättare. Minikonferenser

4 Vad gäller kontakterna under själva arbetet är det viktigt att byrån noga anger vad som förväntas av frilansen, vilka uppgifter som ingår och denne ska inte ta för givet att kontrolläsning genomförs av översättningsföretagen efter leverans. För övrigt tycks många översättare tveka inför att ställa frågor till byråer för att inte störa eller verka okunniga. Någon klagade på att det blir allt vanligare att byråerna/slutkunderna kräver användning av specifika verktyg, vilket kan innebära att man tvingas lära sig många olika verktyg. En annan menade att projektledarna på byråerna ofta är okunniga och inte vet vilka verktyg som är kompatibla med vilka, vilket också ökar kravet på att använda kundspecifika verktyg. Utvecklingen verkar dessutom gå mot allt fler verktyg och fler förändringar inom branschen, vilket påverkar översättningsuppdragen. Förhållandet byråer SFÖ Man bör känna till att byråerna tidigare och under SFÖ:s första tid var präglade av sitt ursprung, som i de flesta fall var att de hade startats av enskilda (frilans)översättare. Nu är tiderna annorlunda, flera av företagens grundare har försvunnit, företagen har blivit stora och den tidigare grunden för gemenskap är också borta. En byrårepresentant påpekade att SFÖ är starkt orienterat mot frilansarna, vilket gör det svårt att via SFÖ träffa dem från andra företag som man vill träffa. I ett företagsperspektiv är föreningens fokus otydligt, och det är bl.a. dessa faktorer som har lett till att en grupp företag (inom och utom SFÖ) nu går samman och bildar en egen branschförening. Personen i fråga hade även ansträngt sig för att få SFÖ:s företagsgrupp att fungera, men förgäves (vilket inte i och för sig behöver vara SFÖs fel). Dessutom är det sällan som företagsrepresentanter på ledningsnivå deltar på konferenserna, vilket visar hur svårt det är att få företagsmedlemmarna engagerade inom SFÖ. Hen påpekade också att hen aldrig har blivit tillfrågad i remissärenden, trots att ju SFÖ har varit remissinstans i många frågor. Samma person menade vidare att det är oklart vilka gemensamma intressen man skulle kunna utveckla tillsammans med andra företagsmedlemmar i SFÖ. Dessutom är det många tjänstekategorier inom företagen som inte har något naturligt samarbetsforum alls. Slutligen var det flera byråer som p.g.a. den rådande diskussionen (om prissättning och företagsmedlemskap) inte känner sig välkomna i SFÖ. Å andra sidan påpekades det att de som är negativa till företagsmedlemskapet, om än kanske högljudda, har visat sig utgöra en rätt liten minoritet som gång på gång har blivit nedröstad. Och från några byråer framhölls bl.a. SFÖ:s kursverksamhet som en tillgång även för företagsmedlemmarna; dock efterlystes fler kurser av mer generellt intresse. Hur som helst: Mot den här bakgrunden hade ett antal företagsrepresentanter träffats för att utröna intresset för en branschorganisation utanför SFÖ. Om resultatet som kallas Språkföretagen kan man läsa på bl.a. detta: Syftet med den nya föreningen är bland annat att verka för upprätthållandet av hög standard samt hög etik inom branschen. Dessutom att genom information till allmänheten, företag och myndigheter ge en vidgad kunskap om branschen och dess betydelse. Språkföretagen ska vara en nordisk organisation; och även tolkbranschen är inbegripen. (Den branschen är uppenbarligen rena Vilda Västern, med ofta okunniga anbudsgivare och cowboy -entreprenörer utan kvalifikationer rapportörens intryck). I interimstyrelsen finns tre översättarrepresentanter, tre tolkrepresentanter samt en som är bådadera. Minikonferenser

5 Idén framkastades att SFÖ i framtiden skulle kunna vara en facklig organisation för enbart frilansar, om nu företagen har sin egen organisation och kanske som en följd av det lämnar SFÖ (vilket å andra sidan är långt ifrån givet). Marknaden Under diskussionerna efterlystes en ordentlig undersökning av översättningsmarknaden som kan ge en tydligare bild av branschen och dess aktörer. Vilka är översättningsbyråerna, hur många är SFÖmedlemmar, hur stora är byråerna, etc? Hur påverkas branschen av att allt fler mindre byråer går upp i större företag? Dessa frågor skulle behöva belysas när man ska ta ställning till frågan om företagsmedlemmarnas roll i SFÖ. Någon hade dock hört att de stora multinationella översättningsbyråerna bara svarar för en mindre del av alla översättningar; de mindre byråerna dominerar kvantitativt. Vi vet heller inte vilka och hur många översättare det finns i Sverige och hur många som står utanför SFÖ. (Ett sätt att undersöka detta kunde vara att kontrollera vilka och hur många enskilda firmor som finns registrerade med översättning som verksamhetsområde.) En undersökning som denna är knappast en uppgift som SFÖ kan klara ekonomiskt, men det kunde kanske vara möjligt att intressera ekonomihögskolorna att ta upp detta, t.ex. som ämne för examensarbete. (Not från MDL: SFÖ hade för en del år sedan ett projekt av den här typen på gång, men jag har för mig att det just blev för dyrt.) Det tycks råda en viss överetablering av frilansöversättare, samtidigt som det bör påpekas att byråerna och frilansarna sällan konkurrerar direkt. Helt klart tenderar dock konkurrensen från utländska byråer ibland annat de baltiska länderna att öka vilket drabbar oss alla. Sålunda hävdades att byråernas marginaler har minskat mer än vad arvodena till frilansar har gjort. Dessutom kunderna har blivit skickligare på att upphandla och pressar priserna ytterligare. De har också blivit mer medvetna om vikten av översättningsverktygen och därmed blivit kunnigare inköpare. Vidare är som bekant maskinöversättningarna nu mycket bättre än tidigare, särskilt t.ex. av EUdokument. Det betyder att översättarna kommer att få arbeta mer med eftergranskning. Ett par tips till frilansar: Sikta in er på branschorgan! Och använd sociala medier! Offentlig upphandling Byråerna påpekade att det ligger mycket administrativt arbete bakom ett anbud, arbetet är extremt tidskrävande, och det finns en hel del formella krav som är svåra att uppfylla om man inte är en byrå. Dessutom är det så att upphandlarna i synnerhet vid de senaste offentliga upphandlingarna av översättningstjänster framför allt har riktat in sig på priset, till nackdel för kvaliteten. Det beror delvis på att man inom vissa kundsegment är relativt okunniga om översättningsprocessen. Pirkko T. Kyllönen, VD i Språkservice AB, har i ett öppet brev påtalat att den nuvarande tillämpningen av LOU (lagen om offentlig upphandling) har medfört orimliga ekonomiska villkor för de frilansare som är underleverantörer till byråerna. Hon påpekar att det finns en riksminimitaxa för tolkarvoden och att det vore befogat med något liknande även när det gäller upphandling av översättningstjänster. Minikonferenser

6 Vidare borde kraven som ställs vid många upphandlingar ses över av en översättare eller någon annan som är insatt i arbetet, eftersom upphandlarna ofta inte tar hänsyn till våra arbetsprocesser, begränsningar eller förutsättningar. SFÖ skulle kanske kunna ta fram riktlinjer och/eller goda råd inriktade på just upphandling till översättningsköpare. I många upphandlingar måste alla översättare motsvara de krav som uppdragsgivaren ställt i samband med förfrågan, vilket innebär att nytillkomna översättare måste godkännas av slutkunden. Samtidigt har det ibland varit svårt att få med sig översättare i de stora upphandlingarna och utan deras medverkan blir det inget anbud. Förhållandet till kunderna Översättaren/byrån har ett ansvar för att tala med kunden och hjälpa denne att förstå vilken typ av tjänst det är man beställer. Många kunder förstår inte vad de betalar för när de beställer en översättning. Det krävs en ordentlig analys av vad det är kunden vill ha, och kunderna behöver upplysas om vikten av kvalitet och dess samband med de resurser som ges (t.ex. tid). Likaså är det viktigt att översättaren får veta vilken målgrupp som texten är avsedd för. Och projektledaren måste ta reda på vad det är kunden behöver: inkluderar uppdraget komplicerad filhantering eller flera olika språk? är det ett ämnesområde som kräver specialkompetens eller omarbetning av texten? Dessutom måste kunden upplysas om att sådant som dokumentkonvertering, layoutarbet m.m. tar tid och måste betalas för. Liksom att granskning och efterredigering är en stor del av jobbet. Och om vikten av att översättaren får nödvändigt stödmaterial, helst från början. (Undertecknad har för detta ändamål gjort ett förslag till checklista för översättare; finns upplagd på SFÖ Debatt i mappen Files.) SFÖ har en broschyr, Goda råd till köpare av översättningar, som finns tillgänglig bl.a. på webbplatsen. Den är dock utformad med tanke på att beställaren har direktkontakt med översättaren, vilket ju oftast inte är fallet. Numera ges allt kortare tid för uppdragen. Möjligheten finns då att debitera en expresstaxa men den kan förstås inte förbättra kvaliteten; däremot kanske kunden funderar en gång till på tidsmarginalen. Och om man inte hinner göra en översättning med god kvalitet bör man tacka nej, oavsett extra betalning. Inte heller ska vara rädd för att tacka nej till en text som inte passar ens kompetens, i stället för att göra en dålig översättning. Vad slutligen arvodena beträffar berättade en deltagare att han brukar återge ordpriset omräknat till en ungefärlig månadslön, och att kunderna då brukar få större förståelse för kostnaden. SFÖ som förening Några menade att det vore önskvärt med praktik på översättningsbyråer för alla under utbildningen. Men för att studiemedel ska utgå under tiden krävs att praktiken blir ett poängsatt utbildningsmoment inte ordnat i en handvändning. Det föreslogs vidare att SFÖ skulle hjälpa studenter på översättarutbildningar att bekanta sig med CAT-verktyg så att nyutexaminerade medlemmar blir mer attraktiva på marknaden. (MDL: Märkligt att en sådan komplettering fortfarande ska behövas!) Minikonferenser

7 Ett annat förslag: SFÖ kunde satsa på utveckling av konferenserna i form av halvdagseminarier på t.ex. bibliotek eller stora företag. SFÖ borde också arbeta för att stärka gemenskapen översättare emellan, fånga upp nya översättare samt marknadsföra och informera (allmänheten/kunderna) om yrket se även avsnittet Statut. Vidare efterlystes ett mer inkluderande klimat i föreningen: någon hade på sin första konferens lite fått en känsla av ett slutet sällskap; det var svårt att ta sig in i gemenskapen. Några sätt att motverka detta skulle kunna vara att ordna sociala mingel under konferenserna (till exempel speed-dating lär dig mer om en kollega på tre minuter), engagera fler ur den yngre generationen översättare och ge särskilda personer i uppdrag att söka kontakt med nya medlemmar. Dessutom föreslogs att man kunde få rabatt på konferensavgiften första gången man deltar. Översättarens status Flera deltagare menade att översättare inte har så låg status som många av oss tror. Det är snarare osynligheten inför allmänheten och inte minst näringslivet som bidrar till osäkerheten. Dock behöver vi ständigt poängtera att det som vi faktiskt levererar inte bara är en översättning (som chefen skulle kunna göra om han bara hade tid ). Å andra sidan ansåg andra att vi har relativt låg status men erkänt att översättare normalt har akademisk kompetens och håller hög kvalitet. Och: översättare är mångsysslare som förutom att vara experter på språk även ofta har fackutbildning, är mycket datakunniga, egenföretagare, och ofta har flera kompetensområden. Men hur ska vi stärka SFÖ:s varumärke som kvalitetsgaranti? Flera förslag framfördes: regelbunden kvalitetskontroll av medlemmarna någon form av regelbunden dokumentation (t ex vart femte år) från medlemmarnas sida av deras aktivitet som översättare tydligare beskrivning av vilka kvalitetskrav SFÖ ställer på medlemmarna; den ska finnas väl synlig på första sidan i SFÖ:s webbplats kraven liksom SFÖ:s yrkesetiska kod bör också finnas lätt tillgängliga i engelsk översättning på webbplatsen. Kanske kan man göra stora reklamkampanjer för att upplysa om översättarnas existens och kompetens? Eller uppsökande verksamhet där översättarna får chans att informera kunder i olika forum om vikten av kvalitativa översättningar? Frilansar kan kanske nätverka i olika forum, eller gå med i lokala företagarföreningar. Många ansåg också att SFÖ:s styrelse kan bli bättre på att visa vad föreningen gör för att höja yrkets status. Hur arbetar marknadsföringsgruppen inom SFÖ? Styrelsen borde kanske marknadsföra sig bättre gentemot sina medlemmar, visa vad man gör. Hur ser marknadsplanen ut för SFÖ? Finns det en marknadsföringsbudget? Kan SFÖ aktivt delta i mässaktiviteter? Kanske skulle man kunna ordna en mässgrupp, med regionala minigrupper som fokuserar på aktiviteter regionalt/lokalt, för att få ut bästa möjliga resultat? (MDL: Det finns sedan länge planer på detta, men de har möjligen hamnat i träda i brist på resurser.) Minikonferenser

8 Hur få fler engagerade inom SFÖ? Några ansåg att även associerade medlemmar skulle kunna väljas in i styrelsen, samtidigt som andra menade att det kan finnas skäl för att de som ska sitta i styrelsen ska vara tämligen etablerade som professionella översättare. Även regeln om att en styrelsemedlem endast får sitta under en begränsad period ansåg somliga onödig. Det påpekades att det över huvud taget numera är svårt att få frivilliga att ställa upp. Och förslaget om arvodering togs åter upp (men bemöttes med att det blir väldigt dyrt om det ska bli en märkbar nettoinkomst). Somliga hade intrycket att styrelsen i alltför stor utsträckning ägnar tid åt detaljfrågor och att styrelsearbetet alltså kan behöva rationaliseras och effektiviseras. (MDL: Som f.d. styrelseledamot vill jag invända att det intrycket nog mest beror på okunnighet, men att allt naturligtvis kan förbättras inklusive insynen i vad styrelsen faktiskt har för sig.) Man föreslog att SFÖ:s arbetsgrupper skulle profilera sig extra gentemot nya medlemmar och informera just dem om vad de behöver hjälp med. Och att man borde kunna nå ut till översättningsstudenterna bättre (även om de f.n. inte kan väljas till just styrelsen). Som vanligt ett stort tack till arrangörer, lokala värdar, rapportörer och moderatorer! Som ni säkert vet är era insatser väldigt uppskattade av alla som deltog. Mats Dannewitz Linder Minikonferenser

Att köpa in översättningstjänster

Att köpa in översättningstjänster Att köpa in översättningstjänster fakta och råd till privat sektor Innehåll Inledning 3 Fyra skäl till att samordna företagets översättningsinköp 4 Översättningsbranschen 5 Inventera era egna behov 6 Anbudsunderlaget

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs Sveriges Facköversättarförening Dobrý den! Hej! Hola! Bonjour! Guten Tag! Hello! Shalom! Gör världen mer begriplig Världen krymper, brukar det heta. Men det betyder

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

Att upphandla översättningstjänster

Att upphandla översättningstjänster Att upphandla översättningstjänster 1 Inledning Att upphandla översättningstjänster och säkerställa en hög kvalitet kan vara knepigt. Kraven på t.ex. patient- och rättssäkerhet är höga samtidigt som de

Läs mer

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2013 årgång 24 facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 Nr 1 2013 Årgång 24

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

Upphandling av översättningstjänster

Upphandling av översättningstjänster Upphandling av översättningstjänster 2011 Ebba Melchior ebba.melchior@gu.se Helena Åberg helena.aaberg@gu.se Bakgrund Informationsenhetens behov av översättningar växte De direktköpsavtal som fanns hade

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

TRANSLATOR. När mer än språket är viktigt!

TRANSLATOR. När mer än språket är viktigt! TRANSLATOR När mer än språket är viktigt! Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar du dig självklart språklig stringens. Därför är det just det som är vår primära omsorg.

Läs mer

När mer än språket är viktigt!

När mer än språket är viktigt! T R A N S L A T O R När mer än språket är viktigt! www.aar-translator.se info@aar-translator.se Tfn 040-680 26 80 Fax 040-18 73 73 Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar

Läs mer

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ)

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Verksamhet Priser Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Översättning Språkgranskning Språkutbildning Tyska Engelska Franska Svenska Översättningar

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att upphandla en konsultmäklare skiljer sig från att upphandla konsulter på traditionellt vis. Normalt tittar man på konsulternas kompetens men här måste

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Kaffeautomater att hyra, för Färskbryggt - och Instant kaffe med tillbehör och service. emma.johansson@malmo.

Frågor och svar. Beskrivning: Kaffeautomater att hyra, för Färskbryggt - och Instant kaffe med tillbehör och service. emma.johansson@malmo. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Malmö stad Namn: Kaffeautomater med service Handläggare: Emma Johansson Referensnr: 2010-00063 Telefon: 040-341785 Beskrivning: Kaffeautomater att hyra, för Färskbryggt

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare 2005-10-05 Sida 1 av 6 Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare Kommersiella villkor De kommersiella villkoren reglerar mellanhavanden som inte reglerats i något annat dokument,

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

1 Fråga: Hej! Amesto Sourcing

1 Fråga: Hej! Amesto Sourcing Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Hej! g undrar om det finns någon möjlighet för er att förlänga anbudstiden? Våra semestrar är sedan länge inplanerade och december präglas för de flesta byråer av många leveranser

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Syftet med checklistan är att underlätta kvalitetssäkring av det upphandlingsdokument som tidigare kallades förfrågningsunderlaget.

Läs mer

Vägledning för införande av ISO 9001:2015

Vägledning för införande av ISO 9001:2015 Vägledning för införande av ISO 9001:2015 INNEHÅLL 1.0 ORIENTERING 2.0 BAKGRUND TILL REVIDERINGSPROCESSEN FÖR ISO 9001:2015 3.0 ANVÄNDARGRUPPER 4.0 VÄGLEDNING FÖR INFÖRANDE 4.1 GENERELL VÄGLEDNING 4.2

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 2590-13 Enhet 14 Sida 1 (12) SÖKANDE Hela Människan Ria Järfälla, 813200-1341 Box 266 177 25 Järfälla MOTPART Järfälla kommun 177 80 Järfälla SAKEN Offentlig

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Post- och telestyrelsen hogkvalitetstilltrade@pts.se Stockholm den 21 januari 2015 Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Telenor Sverige AB:s svar på Post- och telestyrelsens

Läs mer

Kapitel 5. Scanlon bemöter delvis invändningen genom att hävda att kontraktualistiskt resonerande är holistiskt.

Kapitel 5. Scanlon bemöter delvis invändningen genom att hävda att kontraktualistiskt resonerande är holistiskt. Men stämmer det att man har skäl att förkasta en princip endast om det vore dåligt för en om den blev allmänt accepterad? En intressant tillämpning i sammanhanget är det som Scanlon kallar fairness. Han

Läs mer

Nyanlända elever. Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se

Nyanlända elever. Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se Nyanlända elever Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se Generella organisatoriska modeller gentemot nyanlända i Sverige Förberedelseklasser

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen Noteringar från workshop 2009-04-24 Projektgruppens analys av konstruktören Nuläge: AutoCad och ADT vanligast med 2D Sällan respons på granskningshandlingar Fasförskjutning mellan projektering och produktion

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Mål nr 1326-14 1 SÖKANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 105 71 Stockholm Ombud: Karl Nilsson Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Malmö stad 205

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling 1. Innehåll I det här avsnittet tar vi upp och beskriver hur vi arbetar med utbildning och utveckling för varje individ och i samspel med varandra. Utveckling (2) Utvecklingssamtal (2.1) Utbildning - vår

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen 1 (5) YTTRANDE 2011-05-11 Dnr: Ku2011/260/RS Societas Archaeologica Upsaliensis Kyrkogårdsgatan 8A Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Läs mer

Beslut om tilldelning av kontrakt enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Beslut om tilldelning av kontrakt enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Datum Dnr 2014-01-07 2013-02934 Beslut om tilldelning av kontrakt enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling VINNOVA har genomfört en upphandling av översättningstjänster inom området offentlig

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Checklista för köp av tjänster mellan företag

Checklista för köp av tjänster mellan företag Checklista för köp av tjänster mellan företag Vilka behov har ditt företag? Vad ligger bakom ditt beslut att söka hjälp? Vilka leverantörer finns att välja på? Det finns några saker att ha i minnet när

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Revisionstjänster -kravspecifikation och uppdragsbeskrivning

Revisionstjänster -kravspecifikation och uppdragsbeskrivning EKO Dnr. MIUN 2013/ 675 2013-04-17 Revisionstjänster -kravspecifikation och uppdragsbeskrivning 1 Bakgrund Mittuniversitetet står inför en rad olika organisationsförändringar inkluderande även partiell

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg 2012-05-14 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Paintab Sverige AB, 556563-6361 Kardanvägen 32 461 38 Trollhättan MOTPART 1. Trollhättans Stad Upphandlingsavdelningen 461 83 Trollhättan 2. Trollhättans

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Norrtälje kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Diarie KS13- Upphandlare Robert Beronius Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

2011-2012. Utbildningskatalog. Mercell. 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser

2011-2012. Utbildningskatalog. Mercell. 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser 2011-2012 Mercell Utbildningskatalog 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser Offentlig sektor som kund Offentliga upphandlingar utgör en väldigt stor andel

Läs mer

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Innehåll Karriärtjänster: reformen med exempel från Sundsvalls

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes.

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. De oerfarna slutade också, ofta efter kort tid. Majoriteten

Läs mer

Riskanalys konsten att välja sina strider

Riskanalys konsten att välja sina strider Riskanalys konsten att välja sina strider Upphandling24 Executive Seminar 15 november 2016 Riskanalys - konsten att välja sina strider 1 Agenda > Vad beror överprövningar på? > Strategiska överväganden

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

5. Anbudsområde 2 - Engelska

5. Anbudsområde 2 - Engelska Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd

Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd antagen vid årsmötet 2010 Innehåll Etiknämndens arbetsordning... 2 1 Syfte och struktur... 2 A) Syfte... 2 B) Struktur... 2 C) Beslut... 2 2 Sekretess... 3 3 Kommunikation...

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund Föredrag 2010-03-23 för SOI:s årskongress i Östersund Jag heter Christina Ramberg och är professor i juridik vid Handelshögskolan i Göteborg. Min specialitet är kommersiella avtal. På den gamla goda tiden

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Handbok för affärs- och konferenstolkning

Handbok för affärs- och konferenstolkning Handbok för affärs- och konferenstolkning Innehåll Varför använda tolk? 4 Välja leverantör 5 Olika typer av tolkning 7 Hur hanterar man tolkning mellan flera språk? 9 Vilken typ av tolkning är rätt för

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer