Mini- konferenserna. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mini- konferenserna. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators"

Transkript

1 Mini- konferenserna 2012 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

2 De numera traditionella minikonferenserna avhölls förra året vid sju tillfällen på sex olika orter; drygt hundratalet personer deltog. Med tanke på att det ena huvudtemat var översättningskvalitet ville vi särskilt gärna ha med företagsmedlemmarna, och det lyckades faktiskt hyggligt nio översättningsbyråer var representerade (se ruta). Här är en sammanfattning av alla rapporterna. Kvalitetssäkring Förhållandet byråer frilansar Förhållandet byråer SFÖ Följande översättningsbyråer var representerade och förtjänar rosor (ett helt fång till Semantix, som deltog nästan överallt): AAC Global Alcuin Global Scandinavia Interkult Kommunicera Lionbridge Semantix Space 360 Translator Scandinavia Marknaden Offentlig upphandling Förhållandet till kunderna SFÖ som förening Översättarens status Hur få fler engagerade inom SFÖ? Kvalitetssäkring Flera av översättningsbyråerna var certifierade enligt ISO 9001, alltså för kvalitetsledningssystem. Däremot var det ingen som var certifierad enligt standarden för översättningstjänster, EN 15038, som man anser är alltför begränsande, framför allt därför att den kräver granskning av en ytterligare person något som inte passar alla kunder. Däremot var det flera som sa sig jobba enligt EN-standarden i övrigt, t.ex. på så sätt att man ställer krav på frilansöversättare enligt den standarden: översättarutbildning eller språkutbildning, översättningserfarenhet, målspråket som modersmål. Därtill kräver flera byråer provöversättningar eller arbetsprov av nya frilansar. Man menade att standarderna framför allt bidrar till en effektiv arbetsprocess men inte per automatik bidrar till att höja kvaliteten på slutprodukten. Dessutom ser man till att projektledaren följer generella eller kundanpassade processer där exempelvis granskningsnivån är fastställd. (Vissa byråer erbjuder kunden olika granskningsnivåer.) En byrå kräver dessutom av översättaren att denne ska vid leveransen ska bifoga någon form av logg över utförd maskinell kvalitetskontroll; det förekommer också att översättaren får en tydlig kravspecifikation för det som ska levereras. Granskning av översättningen diskuterades rätt ingående, och variationsrikedomen är påfallande. En byrå konstaterade att eftersom man jobbar med språk varje dag så har man ingen inhouse- Minikonferenser

3 kapacitet eller -kompetens för granskningen i stället gör man stickprov, huvudsakligen av siffror. Om kunden vill ha granskning så utförs den som en separat tjänst. Somliga ser till att fingranska de första översättningarna från nya frilansar; därefter gör man stickprovskontroller. Andra byråer låter kontrolläsa alla texter och anlitar vanligen frilansar för detta. Åter andra menar att kontrolläsning är mindre relevant; det finns andra kvalitetskontroller som är mer relevanta åtminstone för vissa typer av text. Alternativet med särskilt verktyg för kvalitetskontroll förekommer också, liksom kontrolläsning av interna språkspecialister som har kontakt med både kund och översättare. Det konstaterades att ämnesspecifik kontroll egentligen bara kan göras av slutkunden, men det är ofta svårt att få kunden att göra det och ännu svårare att få återkoppling. Vad gäller brister i källtexten var man överens om att översättarna bör påpeka sådana ofta ska en texten översättas till flera språk, och felaktigheter kan då få stora konsekvenser. Det diskuterades också vad som egentligen menas med granskning är det fackgranskning, språkgranskning, korrekturläsning, och innebär granskningen att granskaren även ska göra ändringar? (Och får frilansen i så fall se resultatet? Alternativt: får frilansen se granskarens ändringsförslag och själv avgöra vilka som ska accepteras?) EN skiljer mellan korrekturläsning, fackgranskning och kontrollläsning. (Att använda termen korrekturläsning för all slags granskning är vanligt men bör undvikas.) Den översättare som åtar sig uppdraget från en byrå att granska andras översättning kan ha oturen att råka ut för en dålig text, som kräver mycket mer tid än beräknat (vilket belyser dilemmat med att ta betalt per ord eller per tid). Varje text skulle vinna på om frilansen kunde låta en kollega granska den före leverans, men här finns flera problem: det tar tid, granskaren bör få betalt vilket det sällan finns marginaler till, och så har vi sekretessen det kan hända att uppdragsgivaren kräver att få godkänna underleverantören. Någon ansåg det vara viktigt att man skriver avtal om granskning översättare emellan, oavsett hur väl man känner varandra. Förhållandet byråer frilansar Flera byråer betonade vikten av ett nära samarbete mellan byråer och frilansar och av bra relationer det behövs en gemensam plattform och att man motverkar motsatsförhållanden. Önskvärt vore med mer erfarenhetsutbyte, exempelvis angående trender på marknaden, nya verktyg mm. Frilansarna å sin sida önskade mer feedback från byråerna när det gäller översättningarnas kvalitet och kanske skulle de kunna skicka de slutfiler som levereras till kunden även till översättaren, alternativt att få slutresultatet redan innan det levereras. Vad tittar en byrå på när man letar frilansöversättare? Ja, inte bryr man sig särskilt mycket om SFÖmedlemskap nålsögat för att bli ens fullvärdig medlem anses inte vara särskilt kvalificerande. En byrå sade sig inte heller fästa särskilt stor vikt vid Kammarkollegiets auktorisering: omständigheterna under provet är dels orealistiska (ingen Internet-uppkoppling), dels slumpartade. En översättarutbildning med ett rejält sluttest, däremot, skulle vara en annan sak. Frilansen bör i kontakten med byrån redan från början ange sina specialkunskaper och även sådant som man inte klarar av. Byrån kan då definiera en nisch för varje översättare. Minikonferenser

4 Vad gäller kontakterna under själva arbetet är det viktigt att byrån noga anger vad som förväntas av frilansen, vilka uppgifter som ingår och denne ska inte ta för givet att kontrolläsning genomförs av översättningsföretagen efter leverans. För övrigt tycks många översättare tveka inför att ställa frågor till byråer för att inte störa eller verka okunniga. Någon klagade på att det blir allt vanligare att byråerna/slutkunderna kräver användning av specifika verktyg, vilket kan innebära att man tvingas lära sig många olika verktyg. En annan menade att projektledarna på byråerna ofta är okunniga och inte vet vilka verktyg som är kompatibla med vilka, vilket också ökar kravet på att använda kundspecifika verktyg. Utvecklingen verkar dessutom gå mot allt fler verktyg och fler förändringar inom branschen, vilket påverkar översättningsuppdragen. Förhållandet byråer SFÖ Man bör känna till att byråerna tidigare och under SFÖ:s första tid var präglade av sitt ursprung, som i de flesta fall var att de hade startats av enskilda (frilans)översättare. Nu är tiderna annorlunda, flera av företagens grundare har försvunnit, företagen har blivit stora och den tidigare grunden för gemenskap är också borta. En byrårepresentant påpekade att SFÖ är starkt orienterat mot frilansarna, vilket gör det svårt att via SFÖ träffa dem från andra företag som man vill träffa. I ett företagsperspektiv är föreningens fokus otydligt, och det är bl.a. dessa faktorer som har lett till att en grupp företag (inom och utom SFÖ) nu går samman och bildar en egen branschförening. Personen i fråga hade även ansträngt sig för att få SFÖ:s företagsgrupp att fungera, men förgäves (vilket inte i och för sig behöver vara SFÖs fel). Dessutom är det sällan som företagsrepresentanter på ledningsnivå deltar på konferenserna, vilket visar hur svårt det är att få företagsmedlemmarna engagerade inom SFÖ. Hen påpekade också att hen aldrig har blivit tillfrågad i remissärenden, trots att ju SFÖ har varit remissinstans i många frågor. Samma person menade vidare att det är oklart vilka gemensamma intressen man skulle kunna utveckla tillsammans med andra företagsmedlemmar i SFÖ. Dessutom är det många tjänstekategorier inom företagen som inte har något naturligt samarbetsforum alls. Slutligen var det flera byråer som p.g.a. den rådande diskussionen (om prissättning och företagsmedlemskap) inte känner sig välkomna i SFÖ. Å andra sidan påpekades det att de som är negativa till företagsmedlemskapet, om än kanske högljudda, har visat sig utgöra en rätt liten minoritet som gång på gång har blivit nedröstad. Och från några byråer framhölls bl.a. SFÖ:s kursverksamhet som en tillgång även för företagsmedlemmarna; dock efterlystes fler kurser av mer generellt intresse. Hur som helst: Mot den här bakgrunden hade ett antal företagsrepresentanter träffats för att utröna intresset för en branschorganisation utanför SFÖ. Om resultatet som kallas Språkföretagen kan man läsa på bl.a. detta: Syftet med den nya föreningen är bland annat att verka för upprätthållandet av hög standard samt hög etik inom branschen. Dessutom att genom information till allmänheten, företag och myndigheter ge en vidgad kunskap om branschen och dess betydelse. Språkföretagen ska vara en nordisk organisation; och även tolkbranschen är inbegripen. (Den branschen är uppenbarligen rena Vilda Västern, med ofta okunniga anbudsgivare och cowboy -entreprenörer utan kvalifikationer rapportörens intryck). I interimstyrelsen finns tre översättarrepresentanter, tre tolkrepresentanter samt en som är bådadera. Minikonferenser

5 Idén framkastades att SFÖ i framtiden skulle kunna vara en facklig organisation för enbart frilansar, om nu företagen har sin egen organisation och kanske som en följd av det lämnar SFÖ (vilket å andra sidan är långt ifrån givet). Marknaden Under diskussionerna efterlystes en ordentlig undersökning av översättningsmarknaden som kan ge en tydligare bild av branschen och dess aktörer. Vilka är översättningsbyråerna, hur många är SFÖmedlemmar, hur stora är byråerna, etc? Hur påverkas branschen av att allt fler mindre byråer går upp i större företag? Dessa frågor skulle behöva belysas när man ska ta ställning till frågan om företagsmedlemmarnas roll i SFÖ. Någon hade dock hört att de stora multinationella översättningsbyråerna bara svarar för en mindre del av alla översättningar; de mindre byråerna dominerar kvantitativt. Vi vet heller inte vilka och hur många översättare det finns i Sverige och hur många som står utanför SFÖ. (Ett sätt att undersöka detta kunde vara att kontrollera vilka och hur många enskilda firmor som finns registrerade med översättning som verksamhetsområde.) En undersökning som denna är knappast en uppgift som SFÖ kan klara ekonomiskt, men det kunde kanske vara möjligt att intressera ekonomihögskolorna att ta upp detta, t.ex. som ämne för examensarbete. (Not från MDL: SFÖ hade för en del år sedan ett projekt av den här typen på gång, men jag har för mig att det just blev för dyrt.) Det tycks råda en viss överetablering av frilansöversättare, samtidigt som det bör påpekas att byråerna och frilansarna sällan konkurrerar direkt. Helt klart tenderar dock konkurrensen från utländska byråer ibland annat de baltiska länderna att öka vilket drabbar oss alla. Sålunda hävdades att byråernas marginaler har minskat mer än vad arvodena till frilansar har gjort. Dessutom kunderna har blivit skickligare på att upphandla och pressar priserna ytterligare. De har också blivit mer medvetna om vikten av översättningsverktygen och därmed blivit kunnigare inköpare. Vidare är som bekant maskinöversättningarna nu mycket bättre än tidigare, särskilt t.ex. av EUdokument. Det betyder att översättarna kommer att få arbeta mer med eftergranskning. Ett par tips till frilansar: Sikta in er på branschorgan! Och använd sociala medier! Offentlig upphandling Byråerna påpekade att det ligger mycket administrativt arbete bakom ett anbud, arbetet är extremt tidskrävande, och det finns en hel del formella krav som är svåra att uppfylla om man inte är en byrå. Dessutom är det så att upphandlarna i synnerhet vid de senaste offentliga upphandlingarna av översättningstjänster framför allt har riktat in sig på priset, till nackdel för kvaliteten. Det beror delvis på att man inom vissa kundsegment är relativt okunniga om översättningsprocessen. Pirkko T. Kyllönen, VD i Språkservice AB, har i ett öppet brev påtalat att den nuvarande tillämpningen av LOU (lagen om offentlig upphandling) har medfört orimliga ekonomiska villkor för de frilansare som är underleverantörer till byråerna. Hon påpekar att det finns en riksminimitaxa för tolkarvoden och att det vore befogat med något liknande även när det gäller upphandling av översättningstjänster. Minikonferenser

6 Vidare borde kraven som ställs vid många upphandlingar ses över av en översättare eller någon annan som är insatt i arbetet, eftersom upphandlarna ofta inte tar hänsyn till våra arbetsprocesser, begränsningar eller förutsättningar. SFÖ skulle kanske kunna ta fram riktlinjer och/eller goda råd inriktade på just upphandling till översättningsköpare. I många upphandlingar måste alla översättare motsvara de krav som uppdragsgivaren ställt i samband med förfrågan, vilket innebär att nytillkomna översättare måste godkännas av slutkunden. Samtidigt har det ibland varit svårt att få med sig översättare i de stora upphandlingarna och utan deras medverkan blir det inget anbud. Förhållandet till kunderna Översättaren/byrån har ett ansvar för att tala med kunden och hjälpa denne att förstå vilken typ av tjänst det är man beställer. Många kunder förstår inte vad de betalar för när de beställer en översättning. Det krävs en ordentlig analys av vad det är kunden vill ha, och kunderna behöver upplysas om vikten av kvalitet och dess samband med de resurser som ges (t.ex. tid). Likaså är det viktigt att översättaren får veta vilken målgrupp som texten är avsedd för. Och projektledaren måste ta reda på vad det är kunden behöver: inkluderar uppdraget komplicerad filhantering eller flera olika språk? är det ett ämnesområde som kräver specialkompetens eller omarbetning av texten? Dessutom måste kunden upplysas om att sådant som dokumentkonvertering, layoutarbet m.m. tar tid och måste betalas för. Liksom att granskning och efterredigering är en stor del av jobbet. Och om vikten av att översättaren får nödvändigt stödmaterial, helst från början. (Undertecknad har för detta ändamål gjort ett förslag till checklista för översättare; finns upplagd på SFÖ Debatt i mappen Files.) SFÖ har en broschyr, Goda råd till köpare av översättningar, som finns tillgänglig bl.a. på webbplatsen. Den är dock utformad med tanke på att beställaren har direktkontakt med översättaren, vilket ju oftast inte är fallet. Numera ges allt kortare tid för uppdragen. Möjligheten finns då att debitera en expresstaxa men den kan förstås inte förbättra kvaliteten; däremot kanske kunden funderar en gång till på tidsmarginalen. Och om man inte hinner göra en översättning med god kvalitet bör man tacka nej, oavsett extra betalning. Inte heller ska vara rädd för att tacka nej till en text som inte passar ens kompetens, i stället för att göra en dålig översättning. Vad slutligen arvodena beträffar berättade en deltagare att han brukar återge ordpriset omräknat till en ungefärlig månadslön, och att kunderna då brukar få större förståelse för kostnaden. SFÖ som förening Några menade att det vore önskvärt med praktik på översättningsbyråer för alla under utbildningen. Men för att studiemedel ska utgå under tiden krävs att praktiken blir ett poängsatt utbildningsmoment inte ordnat i en handvändning. Det föreslogs vidare att SFÖ skulle hjälpa studenter på översättarutbildningar att bekanta sig med CAT-verktyg så att nyutexaminerade medlemmar blir mer attraktiva på marknaden. (MDL: Märkligt att en sådan komplettering fortfarande ska behövas!) Minikonferenser

7 Ett annat förslag: SFÖ kunde satsa på utveckling av konferenserna i form av halvdagseminarier på t.ex. bibliotek eller stora företag. SFÖ borde också arbeta för att stärka gemenskapen översättare emellan, fånga upp nya översättare samt marknadsföra och informera (allmänheten/kunderna) om yrket se även avsnittet Statut. Vidare efterlystes ett mer inkluderande klimat i föreningen: någon hade på sin första konferens lite fått en känsla av ett slutet sällskap; det var svårt att ta sig in i gemenskapen. Några sätt att motverka detta skulle kunna vara att ordna sociala mingel under konferenserna (till exempel speed-dating lär dig mer om en kollega på tre minuter), engagera fler ur den yngre generationen översättare och ge särskilda personer i uppdrag att söka kontakt med nya medlemmar. Dessutom föreslogs att man kunde få rabatt på konferensavgiften första gången man deltar. Översättarens status Flera deltagare menade att översättare inte har så låg status som många av oss tror. Det är snarare osynligheten inför allmänheten och inte minst näringslivet som bidrar till osäkerheten. Dock behöver vi ständigt poängtera att det som vi faktiskt levererar inte bara är en översättning (som chefen skulle kunna göra om han bara hade tid ). Å andra sidan ansåg andra att vi har relativt låg status men erkänt att översättare normalt har akademisk kompetens och håller hög kvalitet. Och: översättare är mångsysslare som förutom att vara experter på språk även ofta har fackutbildning, är mycket datakunniga, egenföretagare, och ofta har flera kompetensområden. Men hur ska vi stärka SFÖ:s varumärke som kvalitetsgaranti? Flera förslag framfördes: regelbunden kvalitetskontroll av medlemmarna någon form av regelbunden dokumentation (t ex vart femte år) från medlemmarnas sida av deras aktivitet som översättare tydligare beskrivning av vilka kvalitetskrav SFÖ ställer på medlemmarna; den ska finnas väl synlig på första sidan i SFÖ:s webbplats kraven liksom SFÖ:s yrkesetiska kod bör också finnas lätt tillgängliga i engelsk översättning på webbplatsen. Kanske kan man göra stora reklamkampanjer för att upplysa om översättarnas existens och kompetens? Eller uppsökande verksamhet där översättarna får chans att informera kunder i olika forum om vikten av kvalitativa översättningar? Frilansar kan kanske nätverka i olika forum, eller gå med i lokala företagarföreningar. Många ansåg också att SFÖ:s styrelse kan bli bättre på att visa vad föreningen gör för att höja yrkets status. Hur arbetar marknadsföringsgruppen inom SFÖ? Styrelsen borde kanske marknadsföra sig bättre gentemot sina medlemmar, visa vad man gör. Hur ser marknadsplanen ut för SFÖ? Finns det en marknadsföringsbudget? Kan SFÖ aktivt delta i mässaktiviteter? Kanske skulle man kunna ordna en mässgrupp, med regionala minigrupper som fokuserar på aktiviteter regionalt/lokalt, för att få ut bästa möjliga resultat? (MDL: Det finns sedan länge planer på detta, men de har möjligen hamnat i träda i brist på resurser.) Minikonferenser

8 Hur få fler engagerade inom SFÖ? Några ansåg att även associerade medlemmar skulle kunna väljas in i styrelsen, samtidigt som andra menade att det kan finnas skäl för att de som ska sitta i styrelsen ska vara tämligen etablerade som professionella översättare. Även regeln om att en styrelsemedlem endast får sitta under en begränsad period ansåg somliga onödig. Det påpekades att det över huvud taget numera är svårt att få frivilliga att ställa upp. Och förslaget om arvodering togs åter upp (men bemöttes med att det blir väldigt dyrt om det ska bli en märkbar nettoinkomst). Somliga hade intrycket att styrelsen i alltför stor utsträckning ägnar tid åt detaljfrågor och att styrelsearbetet alltså kan behöva rationaliseras och effektiviseras. (MDL: Som f.d. styrelseledamot vill jag invända att det intrycket nog mest beror på okunnighet, men att allt naturligtvis kan förbättras inklusive insynen i vad styrelsen faktiskt har för sig.) Man föreslog att SFÖ:s arbetsgrupper skulle profilera sig extra gentemot nya medlemmar och informera just dem om vad de behöver hjälp med. Och att man borde kunna nå ut till översättningsstudenterna bättre (även om de f.n. inte kan väljas till just styrelsen). Som vanligt ett stort tack till arrangörer, lokala värdar, rapportörer och moderatorer! Som ni säkert vet är era insatser väldigt uppskattade av alla som deltog. Mats Dannewitz Linder Minikonferenser

Att köpa in översättningstjänster

Att köpa in översättningstjänster Att köpa in översättningstjänster fakta och råd till privat sektor Innehåll Inledning 3 Fyra skäl till att samordna företagets översättningsinköp 4 Översättningsbranschen 5 Inventera era egna behov 6 Anbudsunderlaget

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs Sveriges Facköversättarförening Dobrý den! Hej! Hola! Bonjour! Guten Tag! Hello! Shalom! Gör världen mer begriplig Världen krymper, brukar det heta. Men det betyder

Läs mer

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2013 årgång 24 facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 Nr 1 2013 Årgång 24

Läs mer

Att upphandla översättningstjänster

Att upphandla översättningstjänster Att upphandla översättningstjänster 1 Inledning Att upphandla översättningstjänster och säkerställa en hög kvalitet kan vara knepigt. Kraven på t.ex. patient- och rättssäkerhet är höga samtidigt som de

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

Upphandling av översättningstjänster

Upphandling av översättningstjänster Upphandling av översättningstjänster 2011 Ebba Melchior ebba.melchior@gu.se Helena Åberg helena.aaberg@gu.se Bakgrund Informationsenhetens behov av översättningar växte De direktköpsavtal som fanns hade

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ)

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Verksamhet Priser Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Översättning Språkgranskning Språkutbildning Tyska Engelska Franska Svenska Översättningar

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Checklista för köp av tjänster mellan företag

Checklista för köp av tjänster mellan företag Checklista för köp av tjänster mellan företag Vilka behov har ditt företag? Vad ligger bakom ditt beslut att söka hjälp? Vilka leverantörer finns att välja på? Det finns några saker att ha i minnet när

Läs mer

När mer än språket är viktigt!

När mer än språket är viktigt! T R A N S L A T O R När mer än språket är viktigt! www.aar-translator.se info@aar-translator.se Tfn 040-680 26 80 Fax 040-18 73 73 Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd

Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd antagen vid årsmötet 2010 Innehåll Etiknämndens arbetsordning... 2 1 Syfte och struktur... 2 A) Syfte... 2 B) Struktur... 2 C) Beslut... 2 2 Sekretess... 3 3 Kommunikation...

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

AIIC är en världsomspännande organisation, med medlemmar bosatta i olika länder organiserade i nationella förbund.

AIIC är en världsomspännande organisation, med medlemmar bosatta i olika länder organiserade i nationella förbund. AIIC-Sverige AIIC är en världsomspännande organisation, med medlemmar bosatta i olika länder organiserade i nationella förbund. AIIC-Sverige har ett 30-tal medlemmar. Våra medlemmar arbetar för svenska

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STRATCORE

VÄLKOMMEN TILL STRATCORE VÄLKOMMEN TILL STRATCORE Förstahandsvalet för små till stora företag, organisationer och offentliga myndigheter som söker en snabb, professionell och högt kvalificerad språkpartner. STRATCORE EN FULLSERVICEBYRÅ

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen Noteringar från workshop 2009-04-24 Projektgruppens analys av konstruktören Nuläge: AutoCad och ADT vanligast med 2D Sällan respons på granskningshandlingar Fasförskjutning mellan projektering och produktion

Läs mer

Höstens minikonferenser handlade om Den datoriserade översättaren och samlade närmare 100 personer vid sju olika tillfällen på sex olika orter.

Höstens minikonferenser handlade om Den datoriserade översättaren och samlade närmare 100 personer vid sju olika tillfällen på sex olika orter. Höstens minikonferenser handlade om Den datoriserade översättaren och samlade närmare 100 personer vid sju olika tillfällen på sex olika orter. Minikonferenserna arrangerades 2013 för sjunde året i rad,

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Förstudie inom Översättningstjänster 96-64-2014 2015-08-19

Förstudie inom Översättningstjänster 96-64-2014 2015-08-19 Förstudie inom Översättningstjänster 96-64-2014 2015-08-19 Sammanfattning Det nuvarande statliga ramavtalet inom området översättningstjänster har löpt sedan den 1 juli 2012 och kan användas av samtliga

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer

Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer 2008-05-22 Stockholms Läns Landsting Hantverkargatan 45 104 22 Stockholm Ansökan Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer 1 bilaga Med stöd av bifogade projektförslag ansöker vi

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Agenda. Kort om Semantix Att tala genom tolk Kontakt och distanstolk Kvalitetssäkring Frågor

Agenda. Kort om Semantix Att tala genom tolk Kontakt och distanstolk Kvalitetssäkring Frågor Semantix Agenda Kort om Semantix Att tala genom tolk Kontakt och distanstolk Kvalitetssäkring Frågor Semantix Nordens största språkföretag 12 kontor i Norden 45 års erfarenhet 7 000 översättare, tolkar

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Är att utveckla branschen för framtiden genom att stärka och synliggöra.

Är att utveckla branschen för framtiden genom att stärka och synliggöra. Hej, Till att börja med vill jag tacka för att du tar dig tid att läsa detta. Jag kommer nu att berätta för dig vad vi gör och varför det är så viktigt att vi blir fler medlemmar som vill vara med om förflyttningen

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Anlitande av språktolkar i landstinget Dalarna

Anlitande av språktolkar i landstinget Dalarna Anlitande av språktolkar i landstinget Dalarna Landstinget Dalarna Revisionskontoret 2010-02-22 2 Innehållsförteckning sida 1. sammanfattande bedömning och rekommendationer 3 2. Inledning 5 - Uppdrag 5

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

SFÖ:s konferens 2014 Stolthet & Företagande

SFÖ:s konferens 2014 Stolthet & Företagande SFÖ:s konferens 2014 Stolthet & Företagande Torsdagen den 8 maj 18.00 Översättningsgrodor och deras uppkomst Fokus (Stadsbiblioteket) Irene Elmerot, Jennifer Evans, Mats Linder, Klas Törnquist Paneldiskussion

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Vilken hjälp får du av en upphandlare? 2011-11-16

Vilken hjälp får du av en upphandlare? 2011-11-16 Vilken hjälp får du av en upphandlare? 2011-11-16 Maria Björkqvist upphandlare Vilken hjälp får du av en upphandlare? En upphandlare är duktig på att: Projektleda och driva upphandlingar Hjälper verksamheten

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Frilansrekommendationen består dels av ett rekommenderat arvode, dels en beskrivande text, om hur vi kommit fram till detta rekommenderade arvode.

Frilansrekommendationen består dels av ett rekommenderat arvode, dels en beskrivande text, om hur vi kommit fram till detta rekommenderade arvode. 1 Journalistförbundets frilansrekommendation 2015 Denna rekommendation är avsedd för Journalistförbundets medlemmar som regelmässigt eller tillfälligt utför frilansuppdrag. Med frilansar avser vi alla

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

promotionalster(edition h8u)

promotionalster(edition h8u) 3.5 Så här kostar olika promotionalster(edition h8u) QP Quality Promotions AB MMVII Du har stor glädje av en rimligt välgrundad uppfattning om vad olika promotionalster kan kosta. Vet du det, kan du snabbt

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning Blekinge tekniska högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

sociala medier marknadsföring och kommunikation i En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Lena Leigert Andra upplagan

sociala medier marknadsföring och kommunikation i En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Lena Leigert Andra upplagan En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Andra upplagan marknadsföring och kommunikation i sociala medier Lena Leigert Det här är ett väldigt viktigt område, inte minst för de som driver eget.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid 1(5) Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter Nr: SS- EN 15838:2009 Bakgrund status - framtid En standard för kvalitetssäkring av mötet mellan kundkontaktcenter och kunden Informationsblad

Läs mer