Generaldirektörens kommentar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generaldirektörens kommentar"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Årsredovisning 2014 Generaldirektörens kommentar SFV har under 2014 fortsatt att bevara och utveckla våra fastigheters värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden. Genom om- och tillbyggnader har lokalers ändamålsenlighet förbättrats och tidigare tomställda ytor gjorts uthyrningsbara samtidigt som kulturvärden bevarats eller utvecklats. Ett utmärkt exempel på detta är renoveringen av lokalerna på Varbergs fästning för Hallands kulturhistoriska museum. Tillsammans med museet, och med betydande finansiellt stöd från Varbergs kommun och Region Halland, har en helt ny upplevelse skapats inom fästningsområdet till gagn för såväl hyresgäst som besökare. Under 2014 avslutades EU-projektet Öppna portar där fyra av sydöstra Sveriges främsta historiska besöksmål Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk och Eketorp fornborg - samverkat i syfte att finna utvecklingsmöjligheter. Projektet startade 2011 och har drivits av SFV i samarbete med Destination Kalmar, Borgholms kommun, Riksantikvarieämbetet, Huseby bruk AB, Kalmar läns museum och Mörbylånga kommun samt med bidrag från EU:s regionala utvecklingsfond. Ett av projektets resultat är de nya lokalerna för restaurangverksamheten på Kalmar slott. SFV:s skogliga verksamhet har under 2014 drabbats av vädrets makter med stormfällningar såväl i norra som i södra Sverige. Stora resurser har under året lagts på att omhänderta det stormfällda virket. Under året har vi dessutom tvingats konstatera att det föreligger stora behov av att återbeskoga felaktigt anlagda och hårt älgbetade ungskogar i Norrbotten som anlagts på 70- och 80-talet, men som inte uppfyller skogsvårdslagens krav. I maj fick SFV i uppdrag av regeringen att genomföra åtgärder i myndighetens byggnader som fram till och med den 31 december 2020 minskar energianvändningen med sammanlagt 9,6 GWh. Det är helt i linje med vårt eget mål om att minska energianvändningen med 26 % under perioden , där vi fram till 2014 uppnått strax under 20 %. Uppdraget blir en utmärkt fortsatt målsättning för tiden fram till I januari fick SFV i uppdrag att genomföra en total översyn av verksamheten i syfte att åstadkomma en effektivisering och i samband med detta undersöka möjligheterna till samordning av verksamheten med Fortifikationsverket (FORTV), samt att aktivt arbeta för att föra över administrativa funktioner till Statens servicecenter (SSC). SFV överförde redan den 1 januari personaladministrativa funktioner till SSC och är dessutom pilotmyndighet i SSC:s regeringsuppdrag att skapa en e-arkivtjänst. Tillsammans med FORTV har vi identifierat en rad områden där vi tror att det finns stora möjligheter att samordna verksamheterna. Den största effektiviseringsvinsten vi identifierat finns dock inom myndigheten. Därför har ett arbete med att forma en ny organisation som ska utgöra grunden för nya och mer enhetliga arbetssätt pågått under andra halvåret Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari Parallellt med detta har vi arbetat intensivt med att byta ut våra fastighets- och ekonomisystem för att skapa ännu bättre förutsättningar för styrning och uppföljning av verksamheten. Även de nya systemen har tagits i full drift per den 1 januari Omorganisationen och de nya systemen innebär stora utmaningar för oss alla och samtidigt stora möjligheter. Den 19 december var budgetpropositionen slutbehandlad i riksdagen och statens budget fastställd. I enlighet med denna övertar SFV förvaltningen av Riksantikvarieämbetets fastigheter per den 1 januari Björn Anderson, generaldirektör Foto: Jeanette Hägglund STATENS FASTIGHETSVERK

3 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Vaxholms fästning Foto: Åke E:son Lindman Resultatredovisning 1 SFV:s uppdrag 1 Om redovisningen 2 Fastighetsförvaltning 3 SFV:s kunder 3 Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden 5 Främja ett levande kulturarv 11 Skogs- och markförvaltning 10 Resurshushållning och ekonomisk effektivitet 17 Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet 20 Investeringar 20 Förvärv av fastigheter 21 Överföring av fastigheter 22 Avyttring av fastigheter 22 Finansiell redovisning 23 Årets resultat 23 Verksamhetsgrenar 24 Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter 24 Verksamhetsgren Utrikes hyresfastigheter 26 Verksamhetsgren Bidragsfastigheter 27 Verksamhetsgren Mark 28 Verksamhetsgren Övrigt 29 Sammanfattning över väsentliga uppgifter 30 Resultaträkning 31 Balansräkning 32 Finansieringsanalys 34 Anslagsredovisning 35 Bemyndigande 35 Redovisning mot inkomsttitel 35 Kommentarer till årsredovisning och noter Redovisningsprinciper Noter 37 Definitioner i redovisningen 42 Förkortningar 42 Definitioner 42 SFV:s organisation 43 Årsredovisningens undertecknande 44 Styrelsen ledamöter 44 Produktionsfakta Statens fastighetsverk 2013/2014 Text och grafisk form: SFV Kontakt: Hanna Edsman, SFV, , STATENS FASTIGHETSVERK

4 Årsredovisning Resultatredovisning SFV:s uppdrag Statens fastighetsverk (SFV) är en fastighetsförvaltande myndighet som bildades 1993 med uppdrag att förvalta en del av statens fastighetsbestånd. De fastigheter SFV ansvarar för är sådana fastigheter som staten långsiktigt behöver för speciella ändamål, fastigheter med stora kulturhistoriska värden för vilka staten har ett särskilt ansvar, markområden som under århundraden tillhört staten samt fastigheter som donerats till staten. SFV ska förvalta fastigheterna så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås samtidigt som myndigheten bidrar till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV förvaltar ca fastigheter med en total areal som motsvarar närmare en sjundedel av Sveriges markyta. På dessa fastigheter finns ca statsägda byggnader, varav en stor del avser sådana kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som är en del av vår gemensamma historia och framtid. Detta har landets alla medborgare del i: de kungliga slotten med tillhörande parker, Djurgårdsmarken, residens, fästningar och monument regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, Skeppsholmen, statliga musei- och teaterbyggnader renbetesfjäll i Jämtlands län och rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län statligt ägda öar, holmar och skär med fyr- och lotsplatser samt jord- och skogsegendomar i södra och mellersta Sverige Sveriges ambassader och andra statliga byggnader i utlandet i ett 60-tal länder. De är alla värda ett besök! STATENS FASTIGHETSVERK 1 (44)

5 Årsredovisning Resultatredovisning Om redovisningen Redovisningen beskriver SFV:s verksamhet och resultatet av verksamheten, företrädesvis de viktigaste prestationerna. Redovisade prestationer är ett urval av, för regeringen väsentliga, fokusområden enligt SFV:s uppdrag. SFV:s interna styrning sker huvudsakligen i processer och tas därför generellt inte upp i redovisningen. Regleringsbrevets mål för verksamheten följs upp genom en redovisning av väsentliga händelser under året samt väsentliga prestationer och nyckeltal. För 2014 följs separat uppdrag om den nationella innovationsstrategin upp på sid 10 med exempel på hur SFV uppfyllt strategin presenterad i den löpande redovisningen. Exemplen markeras för tydlighetens skull med grön bakgrund. Urvalet av SFV:s prestationer har i första hand gjorts utifrån vad som bedömts vara relevant för extern rapportering och därefter vilka mätvärden som är tillgängliga samt vilka data och mätmetoder som har varit kvalitetssäkrade. Värde som anges inom parentes avser föregående år. Trendpilarna i tabellerna visar i vilken riktning nyckeltalen har utvecklats. Om pilen är grön anses utvecklingen positiv respektive negativ för en röd pil. I de fall nyckeltal per kvm redovisas har de, om inget annat anges, beräknats utifrån summan av lokalarea (LOA), boarea (BOA) och biarea (BIA). Årsredovisningen avslutas med en finansiell redovisning. Det ekonomiska utfallet redovisas totalt och per verksamhetsgren (inrikes hyresfastigheter, utrikes hyresfastigheter, bidragsfastigheter, mark och övrigt). I nedanstående tabell redovisas totala intäkter och kostnader per verksamhetsgren. Finansnetto är fördelat utifrån fastigheternas bokförda värden på respektive verksamhetsgren. Uppställningen i tabellen är förändrad jämfört med föregående år. Redovisning av intäkter och kostnader per verksamhetsgren (Belopp i mnkr) Verksamhetens Fastighetsförsäljningar 2014 Intäkter Kostnader Finansnetto Intäkter Kostnader Summa Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Mark Bidragsfastigheter Uppdrag Summa Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Mark Bidragsfastigheter Uppdrag Summa Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Mark Bidragsfastigheter Uppdrag Summa STATENS FASTIGHETSVERK 2 (44)

6 Årsredovisning Resultatredovisning Fastighetsförvaltning SFV:s kunder SFV har över kunder. Våra kunder är viktiga och har stor betydelse för hur vi lyckas med vårt uppdrag att förvalta och utveckla statens värden i byggnader, skog och mark. SFV arbetar utifrån marknadsmässiga villkor och kontrakt. Mål regleringsbrev SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd. Prestationer och effekter Hyresgästanpassningar, hyresintäkter, vakansgrad och NKI Anpassningar efter våra kunders behov SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt våra hyresgäster. Många av byggnaderna SFV förvaltar är anpassade för verksamheternas speciella behov. SFV:s största hyresgäster, enligt nedan, är exempel på verksamheter som har särskilda krav på lokaler. Museer Regeringskansliet Utrikesförvaltningen Ståthållarämbetet Fortifikationsverket (Försvarsmakten) Universitet och högskolor samt anpassning av utbildningssalar och sammanträdesrum i fråga om ytskikt, belysning och installationer. För Uppsala universitets räkning har SFV tagit fram en fördjupad programhandling samt del av systemhandling avseende ombyggnad av Universitetshuset. Planerat genomförande är I april avslutades en tvåårig omfattande om- och tillbyggnad av västra slottslängan på Varbergs fästning för Hallands kulturhistoriska museum. Projektet omfattade förbättrad tillgänglighet, arbetsmiljö och klimatanpassningar för museiverksamheten och har utförts som en samfinansiering mellan SFV, Varbergs kommun och Region Halland. I tabell nedan anges verksamhetsanknutna åtgärder som har utförts i SFV:s fastigheter efter överenskommelse med hyresgäst. Hyresgästanpassningar redovisas i tabellen som genomförda åtgärder i antal fastigheter, kostnaden beror på omfattning och typ av åtgärder. Antal hyresgästanpassning Hyresgästanpassningar Under 2014 har flera ombyggnadsprojekt genomförts för att anpassa lokalerna efter kundernas behov. Kundanpassningarna sker ofta i samband med underhålls- och investeringsprojekt. De största anpassningarna har genomförts i Brunkhuvudet Stockholm, Universitetshuset Uppsala och Varbergs fästning. Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Mark Kostnad (mnkr) Anpassningar i Brunkhuvudet avser främst ombyggnad av före detta bankhall till möteslokal, STATENS FASTIGHETSVERK 3 (44)

7 Årsredovisning Resultatredovisning Hyresavtal SFV arbetar aktivt med omförhandling av hyresavtal, arrendeavtal och tomträttsavgälder. Utöver omförhandling av befintliga avtal arbetar SFV med att hitta nya hyresgäster till vakanta lokaler. Fokus ligger på den ekonomiska vakansgraden, se tabell nedan. Ekonomisk vakansgrad är bedömd marknadshyra för vakant area i förhållande till kontrakterad årshyra. Ökad ekonomisk vakans avser främst att delar av ambassaden i Tokyo Japan, lägenheter och rekreationsanläggning, varit vakanta hela året 2014 jämfört med knappt halva året Vakant area kan innefatta ytor som i vissa fall kräver större insatser eller utveckling för att bli möjliga att hyra ut. Åtgärder och utveckling ska genomföras med hänsyn till såväl kulturhistoriska intressen i byggnaden som möjlighet till ekonomisk avkastning. De största ytvakanserna per december för hyresfastigheter är enligt nedan. Karlsborgs fästning avseende yta som kräver större renoveringar samt yta som är svår att hitta lämplig verksamhet för. Försäkringskassefastighet i Visby som är vakant efter att försäkringskassan flyttade ut Den svenska ambassadanläggningen i Tokyo där Utrikesdepartementets (UD) verksamhet förändrades under föregående år till minskat behov av lokaler och bostäder. UD och SFV har tecknat ett nytt hyresavtal i fastigheten men på mindre yta än tidigare. Resterande del tomställdes under Skeppsgossekasernen Karlskrona som har ökad vakans sedan Fortifikationsverket flyttade ut En serviceinriktad hyresvärd Vartannat år genomförs bland SFV:s kunder kvalitetsmätningen Nöjd Kund Index (NKI). Mätningen genomfördes senast 2013 och resulterade i ett NKI på 71 för lokalhyresgäster. Värdet var en enhet högre än vid föregående mätning. Regeringens mål var att SFV skulle nå ett NKI-värde inom intervallet Vid analys av NKI-värdet framkom att SFV:s hyresgäster önskar bättre information i tidiga skeden av underhållsprojekt samt att i rimlig mån delta i delar som berör hyresgästen. För att utveckla dialogen med våra kunder arbetar SFV med att informera hyresgästerna genom regelbundna hyresgästmöten, nyhetsbrev och hyresgästsidor. För respektive byggnad finns även en husansvarig som hyresgästen kan vända sig till. Information om pågående projekt skyltas och ansvarig finns angiven. Åtgärder enligt NKI och Nöjd Boende Index (NBI) åtgärdas löpande. Under 2014 har digitala informationstavlor köpts in och satts upp i ett antal av de fastigheter som SFV förvaltar, exempelvis kvarteret Landshövdingen, Skeppsgossekasernen och Marinmuseum, alla i Karlskrona. Även på Operan Stockholm har informationstavlor satts upp. På tavlorna finns kontaktuppgifter till SFV samt eventuell tillfällig information om pågående arbeten i fastigheten. Hyresintäkter och vakansgrad Trend Hyresintäkt (kr/kvm) Ekonomisk vakans hyresfastigheter (tkr) Ekonomisk vakansgrad hyresfastigheter 2,7% 1,7% 1,4% Vakant uthyrningsbar area hyresfastigheter (kvm) Vakansgrad hyresfastigheter 4,5% 4,2% 3,6% Nöjdkund- och boendeundersökningar Trend NKI NBI Virkesköpare Jordbruksarrendatorer STATENS FASTIGHETSVERK 4 (44)

8 Årsredovisning Resultatredovisning Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. Drift- och underhållsåtgärder är SFV:s kärnverksamhet vilket återspeglas i såväl ekonomiska som personella resurser. Vi ska vara aktiva i förvaltningen, ha ett fastighetsekonomiskt tänkande och utveckla affärsidéer. Mål instruktion och regleringsbrev Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer och effekter Driftkostnad och energianvändning. De största genomförda underhållsprojekten, underhållskostnad och underhåll per kategori. Vårdprogram och specialistkompetens. Utvecklade fastigheter. Drift Tillsyn och skötsel ska i så hög grad som möjligt vara planerad för att minska antalet driftproblem, öka driftsäkerheten hos anläggningarna samt tillse att myndighetskrav följs. Totala kostnader för drift 2014 uppgår till 454 mnkr. Lägre drift kr/kvm för inrikes hyresfastigheter samt bidragsfastigheter avser främst lägre mediakostnader till följd av milt väder under Drift (kr/kvm) Trend Inrikes hyresfastigheter varav media Utrikes hyresfastigheter varav media Bidragsfastigheter varav media Totalt SFV Effektiviseringsmöjligheter för driften har samlats in från hela SFV. Exempel på förslag att arbeta vidare med är gemensam felanmälan, gemensamt system för driften och gemensamma upphandlingar. Under året har flera förvaltningsområden arbetat med skuggning, vilket innebär att driftpersonal lär sig om varandras områden och fastigheter och kan gå in i kortvariga akuta situationer och stötta upp. Beroende på vad som är mest effektivt sköts fastighetsdrift inom SFV av egen eller extern personal. Ett nytt avtal har under året tecknats med Fortifikationsverket avseende drift av fastigheter i Karlskrona. En kvalitetskontroll av SFV:s externa drift på olika platser i landet har genomförts under året. Inom SFV Utrikes är en viktig uppgift för de tekniska förvaltarna att introducera och följa upp driftentreprenörer i olika länder för att säkerställa kvaliteten på driften. Energianvändning SFV har sedan 2009 ett mål att minska energianvändningen (total köpt energi) med 26 procent till Enligt årets statistik ligger besparingen hittills på knappt 20 procent. SFV har ökat energieffektiviseringstakten och ett fortsatt fokus på energi under 2015 och 2016 kommer att göra det möjligt att nå målet. Under året har det mediauppföljningssystem SFV använder kvalitetssäkrats och även SFV Utrikes fastigheter är nu till stor del inlagda. Under 2014 har SFV minskat energianvändningen. Den positiva trenden beror på genomförda energieffektiviseringsåtgärder samt ett fortsatt arbete med att förbättra energistatistiken. Energianvändning Inrikes hf och bf I siffrorna ovan ingår även den el som SFV levererar till hyresgästen samt de abonnemang hos hyresgäster som SFV hade tillgång till då målet fastställdes. Siffrorna är normalårskorrigerade. SFV fick i maj 2014 ett uppdrag från regeringen (N2014/2508/E) att genomföra åtgärder som till och med den 31 december 2020 minskar energianvändningen med sammanlagt 9,6 GWh i de byggnader som SFV förvaltar. Kravet kommer att öka om Boverkets byggregler skärps. Byggnader som är belägna på utarrenderad mark samt bergrum ska inte räknas in i byggnadsbeståndet. * Specifik energi enligt Boverkets byggregler Utrikes hf kwh/kvm (Atemp) GWh kwh/kvm (Atemp) GWh Energianvändning - specifik energi* Inrikes hf och bf kwh/kvm (Atemp) 105 GWh 167 kkvm (Atemp) kwh/kvm (Atemp) 108 GWh 173 kkvm (Atemp) STATENS FASTIGHETSVERK 5 (44)

9 Årsredovisning Resultatredovisning Hyresgästers verksamhets- och hushållsenergi ingår inte i denna rapportering. Utöver uppgifter för 2014 redovisas även total energianvändning och sammanlagd golvyta under referensåret Fortifikationsverket har fått motsvarande uppdrag vilket är föranlett av direktivet om energieffektivitet, 2012/27/EU. Energiåtgärder Flertalet energiåtgärder har genomförts under året, både löpande i driftens arbete men även i samband med planerade underhålls- och investeringsåtgärder. I kvarteret Blåmannen Stockholm, har driftoptimering i Centralposthuset lett till en minskad energiförbrukning om 20 procent på årsbasis. På Slottsbacken 2 Stockholm har en frånluftsvärmepump installerats. Resultatmätning för besparing sker under På Dramaten Stockholm, har samtliga elskåp bytts ut som energiåtgärd i samband med underhållsinsatser. På Riddarholmen Stockholm har ett antal åtgärder med syfte att minska energianvändningen genomförts, bland annat installation av två fjärrvärmecentraler. I residenset i Buenos Aires Argentina, har gaspannan bytts till värmepump vilket beräknas leda till en minskad energianvändning. Energibesiktning har genomförts på residenset i Paris Frankrike vilket resulterat i ett antal åtgärder som ska genomföras. Även i Voksenåsen Oslo Norge har ett stort projekt med syfte att minska energianvändningen på anläggningen genomförts, se sida 9. En energikartläggning har genomförts på Carolina Rediviva i Uppsala samt på Uppsala slott. En upphandling gällande energieffektiviseringsåtgärder på Linköpings slott har slutförts. På Landskrona Citadell ha ett flertal energieffektiviseringar genomförts såsom tilläggsisolering och ny vattenburen värme. För flertalet fastigheter har upprättats planer för att reducera energianvändningen, exempelvis för Ekonomicenter i Lund, citadellet i Landskrona och residenset i Växjö. På Karlsborgs fästning har första etappen av att byta ut och förnya ventilationen på Slutvärnet avslutats. Åtgärderna ska leda till energibesparing och höjd komfort. I samband med ombyggnad av Varbergs fästning har ny energieffektiv ventilationsanläggning installerats. Samverkansprojekt Under 2014 har SFV medverkat i ett projekt tillsammans med Sustainable innovation (SUST). Projektet genomförs med bidrag från energimyndigheten på drygt 2 mnkr. Inom ramen för projektet har kompletteringslösningar för fönster tagits fram samt avfuktningslösningar för kallställda byggnader. Projektet omfattar även LED-belysning i kulturhistoriska miljöer samt system för effektreducering av el och värme. Ett utvecklingsarbete pågår på SFV för att ta fram typlösningar som ska minska energiförluster genom fönster. En rad aspekter måste beaktas inför en enskild fönsteråtgärd kulturhistoriska, miljö- och energi, tekniska, praktiska, säkerhets- och ekonomiska. Flera av SFV:s specialister deltar i utvecklingsarbetet tillsammans med externa aktörer som exempelvis fönstertillverkare. Målet är ta fram väl avvägda och lönsamma typlösningar som kan fungera i de flesta av SFV:s kulturhistoriskt skyddade byggnader. El SFV slöt under 2014 ett nytt elavtal för 2015 vilket fortsatt innebär att 100 procent av den el SFV förbrukar i Sverige är förnybar. Från och med 2015 kommer 10 procent av den el som levereras till SFV vara baserad på vindkraft (5 procent 2013). Prissäkringar av el har genomförts kontinuerligt och SFV:s säkringsgrad vid utgången av 2014 var enligt tabell. Prissäkring el Andel prissäkrad el 77% 67% 62% Underhåll Med underhåll avses åtgärder som utförs för att bibehålla eller återställa fastigheten i dess ursprungliga skick, samt är varaktiga längre än ett år. Genomförande av planerade underhållsåtgärder kan i många fall påverkas av väder, hyresgästens verksamhet, förseningar i beslut med mera. Underhåll (kr/kvm) Trend Inrikes hyresfastigheter Inrikes exkl. underhåll i inv.proj Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Totalt SFV Nyckeltalet underhåll kr/kvm kan betraktas som relativt högt. Underhållsåtgärder i kulturfastigheter är mer resurskrävande än i moderna fastigheter. Nyckeltalet påverkas även av att flera åtgärder genomförs i fastigheter utan registrerad area, till exempel murverk, kajer och markarbeten. Högre underhåll kr/kvm för utrikes avser främst större åtgärder i samband med investeringsprojekt, främst i Voksenåsen, Wien Österrike och London England. Utökade underhållsåtgärder i bidragsfastigheter 2014 och 2013 möjliggjordes genom att SFV erhöll bidrag i samband med EU-projekt Öppna portar samt vid samverkansprojekt med Varbergs kommun avseende Varbergs fästning, båda projekten avslutades Totalt har under året underhållsåtgärder genomförts till en kostnad om 996 mnkr på kvm. STATENS FASTIGHETSVERK 6 (44)

10 Årsredovisning Resultatredovisning De största underhållsprojekten under 2014 var enligt följande. Kostnaden avser, av SFV, nedlagda underhållsmedel under Flera av projekten pågår flera år och i samband med investering eller samfinansiering. Fasadrestaurering etapp 3 och 4 Stockholms slott, 37 mnkr, bidragsfastighet. Tredje etappen av totalt 22 planerade avslutades under hösten. Ombyggnad kök Kalmar slott, 19 mnkr, bidragsfastighet. Genomfördes i projektet Öppna portar vilket avslutades under Renovering av avlopp och elinstallationer, Dramaten, 15 mnkr. Renovering av fönster och fasader, residenset i New York USA, 14 mnkr. Nybyggnad av restaurang, Hemsö fästning Härnösand, 14 mnkr. Yttre underhåll tak, fasader och fönster på Gamla Riksdagshuset Riddarholmen Stockholm, 12 mnkr. För att få en bra planering och uppföljning delas underhållsåtgärderna in i olika kategorier. Punkterna i diagrammen till höger visar underhållskostnad fördelat per kvm för de åtgärder som utförs i fastigheter med area, det vill säga ej mark eller murverk och kajer. Vid uppföljning av SFV:s nyckeltal underhåll kr/kvm slås totala underhållskostnader ut på arean vilket ger ett högre värde. Stora projekt som avser inre underhåll i inrikes hyresfastigheter 2014 är bland annat åtgärder på Dramaten, Rosersberg och Operan. STATENS FASTIGHETSVERK 7 (44)

11 Årsredovisning Resultatredovisning Kvalitetssäkring av kulturmiljöer En stor del av fastigheterna SFV förvaltar räknas till vårt nationella kulturarv och har stora kulturhistoriska och samhällsekonomiska värden. För att långsiktigt säkerställa kvaliteten och kontinuiteten i vården och den arkitektoniska gestaltningen av de mest krävande fastigheterna har SFV knutit till sig särskilda slotts- och husarkitekter. SFV har även egen specialistkompetens med arkitekter, tekniker och kulturvetare. Specialisterna stödjer förvaltningen främst inom områdena vård av byggnader och mark, teknik och installation samt fastighetsutveckling och deltar i byggprojekt för att utveckla och följa upp SFV:s kvalitetskrav och stödja styrningen av projekten. Under 2014 har prioriterade frågor bland annat varit ombyggnad och restaurering av Nationalmuseum Stockholm, förstudie avseende Operan, antikvarisk rådgivning avseende kvarteret Björnen Stockholm samt klimat-, fukt- och styrfrågor bland annat på Läckö slott Lidköping samt putsarbeten på Umeå residens. Antikvarisk genomgång har även skett löpande under året med nya ramavtalspartners. De statliga byggnadsminnena (SBM) representerar stora kulturhistoriska värden. För att underlätta beslut som påverkar den långsiktiga vården upprättar SFV vårdprogram för dessa fastigheter. Vårdprogram är ett redskap för att definiera värden och beskriva mål för kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt för att tolka och förtydliga eventuella skyddsbestämmelser. Vårdprogrammen är ett viktigt verktyg i SFV:s arbete med att kvalitetssäkra och utveckla våra fastigheter och är framför allt ett viktigt verktyg vid underhålls- och investeringsåtgärder. Under året har vårdprogram färdigställts för Nedre Sjöflygeln och Badhuset Drottningholm, Gamla Skogsinstitutet Stockholm, Skokloster park Håbo, Sparreska palatset Stockholm, residenset i Rom Italien, Nunneklostret Vadstena, Lovö Stockholm samt Örnbo Sorsele. På Umeå residens genomförs under tre år ett omfattande arbete med att renovera fasaderna. Den putsade fasaden, i stora delar ursprunglig från 1892, bilas ned för att sedan återskapas från grunden med ny kalkputs. I projektet har SFV använt upphandlingsprocessen för att skapa förutsättningar för att uppnå samma höga hantverkskvalitet på putsarbetet som det befintliga, på ett kostnadseffektivt sätt. Som en del i upphandlingen genomfördes därför en praktisk utvärdering av både hantverkskompetens och material, något som sällan görs i upphandlingar generellt. SFV har även kostnadsstyrt projektet genom att sätta ett styckpris per fasadelement vilket ger en god överblick på kostnaden samt ett incitament för entreprenören att effektivisera sina hantverksmetoder. Användandet av traditionella hantverksmetoder begränsar arbetstiden till de varmare årstiderna och 2014 avslutades etapp två av tre. Mellan 2006 och 2011 genomförde SFV tillsammans med Stockholms stad och Design för alla ett pilotprojekt, Värdig entré, för att lösa tillgängligheten i kulturhistoriskt värdefulla fastigheter fick Värdig Entré-projektet bidrag av Vinnova för att fortsätta utvärdera projektet som ett innovationsprojekt och sprida resultatet. Utöver att ta fram lösningarna i sig har upphandlingsprocessen och utvecklandet av nya typer av samverkansformer inom Värdig entré dokumenterats i en skrift och kommunicerats vid flertal tillfällen nationellt och internationellt. Processen och resultaten har väckt uppmärksamhet då den följt principerna för innovationsupphandling innan det var ett begrepp. Värdig entré med inriktning på tillgänglighet och innovation har presenterats av SFV under 2014 på seminarier anordnade av Svensk Form, Sveriges Arkitekter, Byggherrarna, The European Forum for Historic Sites, White Arkitekter, ARKUS och i Georgien i samband med en konferens anordnad av Europarådet och EU. Erfarenheterna från Värdig entré kommer att användas i SFV:s fortsatta arbete med att ringa in områden för innovation i vår verksamhet. Trädvård I februari påbörjades ett större trädvårdsarbete i Ulriksdals slottspark. Närmare hundra träd i slottsallén ska återhamlas och beskäras. Syftet är att återskapa allérnas och trädradernas arkitektoniska form samtidigt som trädens kondition värnas. Genom att avlasta lindarnas stammar från den tyngd som kronorna utgör minskas risken för trädkollapser och grennedfall. Det är också en säkerhetsåtgärd för att skydda besökare, personal och byggnader. Även i gamla Lundagård Lund inleddes i mitten av oktober trädfällning av träd som är dåliga, sjuka och gamla eller av andra skäl ska tas bort. Vid sidan av normal skötsel av parken har SFV sedan 2008 arbetat etappvis med att ersätta sjuka träd med nya. I aktuell etapp är det främst hästkastanjer och lindar som planteras. På Skeppsholmen i Stockholm har under 2014 ett långsiktigt arbete med trädvård inletts där man gått igenom nödvändiga åtgärder framöver samt fällt ett antal sjuka träd. På Skokloster slott Håbo pågår en successiv nyplantering av träd, då de lindar som står där nu är mellan år gamla. Illustration, Tycho Braheminnena Ven STATENS FASTIGHETSVERK 8 (44)

12 Årsredovisning Resultatredovisning Utvecklade fastigheter SFV:s fastigheter ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt genom strategiska samarbeten med hyresgäster och arrendatorer och utifrån fastigheternas unika förutsättningar. På så sätt får SFV en ökad kännedom om våra kunders behov och kan säkerställa att vi har rätt kund i rätt fastighet. I april avslutades en tvåårig omfattande om- och tillbyggnad av västra slottslängan på Varbergs fästning för Hallands kulturhistoriska museum. Projektet har utförts som en samfinansiering mellan SFV, Varbergs kommun och Region Halland. Byggnaden har utvecklats från ointaglig fästning till tillgängligt museum med funktionella och tillgängliga lokaler med ett inomhusklimat anpassat för besökare och personal. I juni slutfördes arbetet med en ny hamnanläggning på Väderöarna Tanum. Med hamnanläggningen, som fått låna drag av bohuslänska sjöbodar för att smälta in i miljön, ökar servicegraden på en av Bohuskustens mest eftertraktade öar. Hamnanläggningen är en viktig del i SFV:s vision om ett mer tillgängligt och besöksvänligt Väderöarna. En arkitekttävling gällande tillbyggnad av Skissernas museum Lund avgjordes i april. Det vinnande tävlingsbidraget, Skissernas trädgård, från arkitektkontoret Elding Oscarson hade enligt juryn en utmärkt rumsorganisation och en bra uppdelning av funktioner. Tävlingen innebar att ge förslag på utbyggnad och dess förhållande till omgivande stadsrum, dessutom ska förslaget vara funktionellt för verksamheten, estetiskt tilltalande och ekonomist genomförbart. Tillbyggnaden, som ska ansluta till nuvarande entrébyggnad, väntas stå klar vid årsskiftet 2015/2016. Fyra av SFV:s upphandlade arkitektkontor har på uppdrag tagit fram förslag på en gemensam ambassad för Sverige, Norge och Finland på en svensk tomt i Hanoi Vietnam. SFV har valt att vidareutveckla förslaget från arkitektkontoret BAU. Viktiga parametrar för den nordiska ambassaden är att skapa ett gemensamt landmärke för de tre länderna samt en miljöprofil. Avsikten är att miljöcertifiera projektet enligt det lokala systemet LOTUS. Genom samnyttjande och gemensamma ytor är tanken att skapa en effektiv ambassadverksamhet. I förslaget placeras kansliet direkt innanför entrén med residens och personalbostäder på ömse sidor. Norr om byggnaden föreslås ett grönt stråk i form av en ravin mot vilken många rum vetter, något som ger boendet lugn och insynsfrihet. SFV har tillsammans med Voksenåsen Kultur- och konferenshotell i Oslo under genomfört ett energieffektiviseringsprojekt med syfte att åtgärda den höga energiförbrukningen. Målet för projektet är att genom en rad åtgärder spara upp till 50 procent av värmeförbrukningen, vilket även leder till en stor ekonomisk besparing för kunden. Energiåtgärderna utförs i kombination med ett grönt elavtal vilket innebär att hyresgästen får ett incitament att spara el samt att engagera sin personal i energiarbetet. Åtgärder som genomförts är bland annat installation av bergvärme, ny elpanna, utbyte och konvertering av ventilationsaggregat. Ett överordnat styrsystem har installerats för ventilation och rumsvärme. Systemet går via rumsbokningen vilket gör att man kan styra energibehovet i rummen och dessutom kan upptäcka eventuella energiläckage i form av öppnade fönster eller dörrar. Hotellets stora yta, cirka kvadrat, kräver stor effekt och 27 energibrunnar på vardera 200 meters djup har borrats på anläggningen. På sommaren kommer frikyla att kunna genereras, i form av omvänd bergvärme. SFV lämnade i juni, tillsammans med Operan, en delrapport till Kulturdepartementet som beskriver behoven av ombyggnad och renovering av Operan i Stockholm. Genom ombyggnad och renovering vill man åstadkomma en ny opera i Operan, med goda förutsättningarna för en konstnärlig och publik verksamhet nu och i framtiden. En förstudierapport ska lämnas den 15 maj Hanoi flygbild Skiss BAU STATENS FASTIGHETSVERK 9 (44)

13 Årsredovisning Resultatredovisning Nationella innovationsstrategin (N ) Statens fastighetsverk ska redogöra för hur myndigheten bidragit till att förverkliga den nationella innovationsstrategin med inriktning på statlig fastighetsförvaltning. Statens fastighetsverk ska vidare beskriva inom vilka områden som det finns störst behov av att utveckla fastighetsförvaltningen genom innovation (Regleringsbrev för Statens fastighetsverk 2014). Utmaningen i SFV:s uppdrag handlar om att göra rätt avvägningar för att finna långsiktigt hållbara lösningar som tar tillvara fastigheternas kulturvärden samtidigt som kundernas behov, ekonomiska parametrar och miljöaspekter beaktas. SFV ser ett stort behov av att öka tillgängligheten till våra fastigheter och utveckla nya lösningar inom miljöoch energiområdet, både i arbetet med hyresgästanpassningar samt i löpande underhåll. För att arbeta innovativt ser SFV samverkan och upphandling som viktiga verktyg i utvecklingsarbetet. Nedan beskrivs närmare de områden inom vilka SFV ser behov av att utveckla fastighetsförvaltningen genom innovation. Under varje ämnesområde finns exempel på hur SFV bidragit till att förverkliga den nationella innovationsstrategin under 2014, med sidhänvisning till årsredovisningen. Miljö och energi SFV bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom miljö- och energiområdet och samarbetar med andra statliga myndigheter och organisationer. Områden som har potential att utvecklas genom innovation är till exempel hyresavtal med miljöincitament, användning av system för bra materialval ur miljö- och hälsosynpunkt, solenergi, energisnål avfuktning av byggnader samt praktiska och långsiktiga LCC-verktyg (Life Cycle Cost). Typlösningar för att minska energiförluster genom fönster, sida 6 Tillgänglighet SFV ser ett fortsatt behov av att ta fram nya lösningar för att tillgodose fysisk tillgänglighet men ser även en stor utmaning i att utveckla innovativa sätt att tillgodose brukarens behov av information och kunskap och att nå nya målgrupper. För detta krävs nya samverkansformer med SFV:s hyresgäster och med fastigheternas besökare, användande av ny teknik och en god förståelse för olika människors behov. Värdig entré, sida 8 Effektiva och miljövänliga hantverk och skötselmetoder SFV ser även ett behov av att, i samverkan med branschorganisationer, utveckla resurseffektiva och miljövänliga hantverks- och skötselmetoder som lämpar sig för kulturhistoriska miljöer. För att åstadkomma en långsiktigt resurseffektiv förvaltning behöver vi arbeta innovativt med att förbättra material och effektivisera hantverksmetoder inom byggnation, park och mark. Traditionella metoder och material är inte bara antikvariskt motiverade i våra fastigheter, de allra flesta är också i grunden miljövänliga, vilket ger ytterligare incitament att utveckla och använda dem. Omputsning av Umeå Länsresidens, sida 8 Värdig entré, Waldemarsudde Foto: Nina Broberg STATENS FASTIGHETSVERK 10 (44)

14 Årsredovisning Resultatredovisning Främja ett levande kulturarv SFV ska verka för de nationella kulturpolitiska målen; främst målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Att levandegöra fastigheterna kan innebära många utmaningar bland annat beroende på fastighetens geografiska läge, tillgänglighet, huruvida det finns en hyresgäst och möjlighet till samverkan med andra aktörer. Mål regleringsbrev SFV ska verka för att leva upp till de nationella kulturpolitiska målen, främst målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. SFV ska utveckla besöksmål i samarbete med kommuner, landsting och besöksnäringen och prioritera utvecklingen av de besöksmål där man kan få till stånd långsiktiga avtal om lokal medfinansiering eller åtaganden från lokala parter. Prestationer och effekter Utvecklade besöksmål och antal besökare. Genomförda åtgärder för att främja levande kulturmiljöer samt tillgängliggöra respektive tillgänglighet genom information. Levande kulturmiljöer I samband med att Nationalmuseum tomställts inför kommande renovering arrangerades i april en öppen visning av byggnaden, Hemliga rum Special. Allmänheten bjöds under två dagar in att besöka byggnaden, se filmer om planerad renovering samt träffa representanter från SFV och Nationalmuseum personer besökte Nationalmuseum under den aktuella helgen. SFV medverkar i Roma kungsgårds råd för att stärka besöksmålet. Under året har ett tiotal nya informativa skyltar tagits fram i samarbete med Gotlands museum. I augusti genomfördes klosterjubileum tillsammans med SFV och andra aktörer. Under Kulturnatten i Stockholm var Kungliga Hovstallet och Stockholms slott öppna för besök. På yttre borggården kunde besökare till Stockholms slott även beskåda hur stenhuggare engagerade i renoveringen av slottets fasader arbetade med att hugga ut detaljer till fasaderna. Under Kulturnatten i Västerås i september invigdes den nya fasadbelysningen på Västerås slott och i november under evenemanget Allt ljus på Uppsala, invigdes en ny belysning på Uppsala slott. I juni genomförde SFV tillsammans med Svenska byggnadsvårdsföreningen ett byggnadsvårdsläger på Huseby bruk Alvesta. Syftet med lägret var att belysa och levandegöra det traditionella hantverket i kulturhistoriska miljöer. På Kina slott i Drottningholmsparken Ekerö genomfördes en tapetkonservering av en handgjord papperstapet från 1700-talets mitt. Under två veckor i maj kunde allmänheten följa slutarbetet på plats. I juni deltog SFV vid Öppen domstol på Riddarholmen, där det ombyggda kvarteret Västertorn visades för allmänheten. Till detta tillfälle hade SFV även producerat en film som visade besöksmålet Riddarholmens historia för allmänheten. Utveckla besöksmål SFV deltar i ett nationellt kvalitetsmätningssystem för svensk besöksnäring, Swedish Welcome. Under 2014 har 14 av SFV:s besöksmål fått besök av rådgivare som lämnat förslag på förbättringsmöjligheter. Under året har förslagen arbetats vidare med och som ett resultat av detta ökade Borgholms slott från mycket bra till utmärkt. SFV höll 2014 en kulturarvsutbildning för Swedish Welcome. Syftet var att bidra till förståelsen av det gemensamma kulturarvet och dess förvaltning hos den aktör som utvärderar SFV:s och hyresgästens gemensamma ansträngningar på besöksmålen. På Kalmar slott har en tillbyggnad av ett nytt kök genomförts inom ramen för projektet Öppna portar. Öppna portar var delfinansierat av EU:s regionala strukturfond och ett samarbetsprojekt mellan SFV och flera lokala aktörer och avslutades Projektets syfte var att stärka konkurrenskraften hos fyra historiska besöksmål; Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk och Eketorps fornborg Mörbylånga, varav de tre förstnämnda förvaltas av SFV 1. Under hösten 2012 lades, i samverkan mellan aktörer inom offentlig sektor och näringsliv i Stockholms skärgård, grunden för projektet Skärgårdsstrategin Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Projektet var del av en nationell satsning på hållbar destinationsutveckling under ledning av Tillväxtverket, där Stockholms skärgård valdes ut tillsammans med Kiruna, Åre, Vimmerby och Norra Bohuslän. SFV var medfinansiär och deltog i arbetsgrupperna avseende Stockholms skärgård och Bohuslän. Huvudsyftet för SFV var att hjälpa våra hyresgäster att bygga nätverk och få till en ökad samverkan lokalt och regionalt. Projektet avslutades för SFV i november Som ett resultat av det utökade samarbetet inom ovan nämnt projekt skrev Vaxholms stad, SFV och 1 Sedan 1 januari 2015 förvaltas även Eketorps fornborg av SFV STATENS FASTIGHETSVERK 11 (44)

15 Årsredovisning Resultatredovisning Trafikverkets färjerederi i augusti ett avtal om förbättrade förbindelser till Vaxholms kastell. Avsikten var att i ett gemensamt åtagande stärka Vaxholms och Kastellets förutsättningar som besöksmål och skapa möjligheter för etablering av nya verksamheter. SFV har inlett ett samarbete med Destination Halmstad, Halmstad kommun, Länsstyrelsen och Landshövdingen i Halmstad avseende utvecklingsarbete på Halmstad slott. SFV arbetar tillsammans med våra hyresgäster och andra aktörer med att ta fram interpretationsplaner för utvalda fastigheter. Med interpretationsplan avses i detta fall en gemensam kartläggning och plan för olika aktörer avseende berättelse, budskap, målgrupper med mera. Detta för att öka samsynen och samordningen av ofta begränsade resurser så att de verkar i samma riktning och inom ramen för en gemensam strategi. Under 2014 har ett koncept till interpretationsplan tagits fram för klosterområdet i Vadstena. På initiativ av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har arbete inletts med att ta fram en interpretationsplan för Birka Hovgården Ekerö tillsammans med lokala aktörer. SFV har under 2014 även fortsatt arbetet med att utveckla interpretation tillsammans med RAÄ och Centrum för naturvägledning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Som fallstudier ingår bland annat Läckö slott och Huseby bruk, som förvaltas av SFV. För att bättre kunna följa upp de insatser SFV gör för att utveckla besöksmål har sedan 2013 besöksräknare installerats på utvalda besöksmål. Under 2014 har mätare installerats på Landskrona citadell och Hovdala slott Hässleholm. Antal besökare 2014 /dag Vaxholms kastell Huseby bruk Landskrona citadell* Hovdala slott** *Mätningarna startade 5/ **Mätningarna startade 3/ Tillgängliggöra Att tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten kan innebära olika typer av åtgärder; genom anpassning av fysiska förutsättningar men även genom att tillhandahålla information. Under hösten har tillgänglighetsinventeringar utförts på Bohus fästning Kungälv, Varbergs fästning och Världskulturmuseet Göteborg. Inventeringen har utförts med hjälp av Västra Götalandregionens Tillgänglighetsdatabas, vilken genererar rapporter som utgör ett kunskapsstöd för att analysera och planera åtgärder för förbättringar av tillgängligheten. SFV avslutade 2014 en omfattande om- och tillbyggnad av västra slottslängan på Varbergs fästning. Utöver renovering och ombyggnad har projektet även inneburit att viktiga tillägg adderats då det gäller tillgänglighet. Entrén från borggården har blivit mer välkomnande och en tillbyggnad har gjorts för trapphus och hiss, vilken har löst tidigare problem med nivåskillnader mellan våningsplanen i museet. I oktober slutfördes en ombyggnad vid Waldemarsudde Stockholm, inom ramen för projektet Värdig entré, vars syfte bland annat var att skapa en bättre tillgänglighet till byggnaden. Den nya lösningen är en lång stenramp som döljs av omgivande murar beklädda med oregelbunden råkilad granit och med granithällar på marken. Utöver rampen har även ett antal parkeringsplatser för funktionshindrade placerats i närhet till entrén. En ny brygga har färdigställts på Tullgarns slott Södertälje. Bryggan har möjliggjort chans att angöra Tullgarn med båt, både reguljär trafik från Trosa samt med privat båt. Även Sjöterassen på Ulriksdals slott Solna har tillgänglighetsanpassats för att kunna ta emot turistbåtar. På Väderöarna har en ny hamnanläggning som syftar till att öka servicegraden och tillgängligheten färdigställts. SFV har också, tillsammans med Länsstyrelsen, låtit anlägga en vandringsslinga runt ön. Tillsammans med bland andra Lidköpings kommun och Länsstyrelsen har vandringsleder som går över Läckö slotts område på Kållandsö utvecklats. Även i Hagaparken Solna har tillgänglighetsåtgärder genomförts i form av förbättringar av parkeringsplatser, skyltning och vägar inom området. Åtgärderna har genomförts tillsammans med intresseorganisationen Visit Haga. SFV har fått 8 poäng av 13 möjliga (9 poäng 2013) avseende grundläggande kriterier i den öppna jämförelse av hur svenska myndigheter jobbar med tillgänglighet, som varje år utförs av Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam). Tillgänglig information Det pågår en kontinuerlig produktion av information i form av skyltar, trycksaker och digital information. Ett av årets större skyltprojekt har gällt Tullgarns slott som fått fjorton nya skyltar varav några med specialritade illustrationer. I Botaniska trädgården Uppsala har ett antal skyltar tagits fram som sätts upp i början av SFV har även tagit fram underlag för en skyltsatsning på det blivande naturreservatet på Lovön. Vad gäller utrikes bestånd har Sveriges ambassadörsresidens i Haag Nederländerna fått nya skyltar. Utöver detta installerades, i början av sommarsäsongen, interaktiva kommunikationsstationer på Läckö slott, Landskrona citadell och Örlogsstaden i Karlskrona. I samband med byggprojekt har vepor och skyltar satts upp för att informera om hur SFV tar hand om kulturarvet, bland annat i samband med ombyggnad av Nationalmuseum, Gamla Riksdagshuset samt STATENS FASTIGHETSVERK 12 (44)

16 Årsredovisning Resultatredovisning kvarteret Björnen mot Drottninggatan, alla i Stockholm. SFV:s kundtidning och kulturhistoriska magasin Kulturvärden gavs ut för tjugonde året i rad. Tidningen har en upplaga på och ges ut fyra gånger per år. Under våren gjordes en specialutgåva på engelska som delades ut på SFV:s besöksmål och även på filmmässan i Cannes genom Filmregion Stockholm-Mälardalen. I år blev Kulturvärden tvåa i Svenska Publishingprisets kategori verksamhetstidningar där SFV tidigare vunnit tre år i rad blev Kulturvärden också nominerad till Svenska Designpriset vilket resulterade i en tredjeplats. Sociala medier Arbetet med SFV:s externa webbsida har fortsatt under året, bland annat har utveckling av kartfunktion för skog och mark påbörjats. Förbättring av startsida samt träffsida har genomförts och delar av innehållet på webbplatsen är översatt till engelska. Antalet följare på SFV:s Facebooksida har ökat från till under I december månad lanserades en julkalender i form av 24 dörrar och fönster från olika SFV-objekt. Det inlägg som flest personer läste under året var ett tips om mangårdsbyggnaden Skyttorp Södertälje som tillsammans med tre andra torp var aktuella för uthyrning. Det inlägget nådde personer. I samband med Hemliga rum special på Nationalmuseum registrerade SFV ett konto på Instagram. Via #sfvhemligarum taggade besökare över 560 bilder från ett tomställt Nationalmuseum. SFV finns också på LinkedIn med lediga tjänster och filmer. SFV lanserade 2011 en app för smartphones; Sevärt. Med Sevärt i mobilen kan man via en kartfunktion, lista eller slumpgenerator läsa om, och hitta till platser som förvaltas av SFV. Vid 2014 slut hade Sevärt laddats ner till telefoner Antal besökare Ett tomställt Nationalmuseum Hemliga Rum special april Foto: SFV STATENS FASTIGHETSVERK 13 (44)

17 Årsredovisning Resultatredovisning Skogs- och markförvaltning Våra skogs- och markområden ska förvaltas på ett ekonomiskt och effektivt sätt. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås och leva upp till de skogspolitiska målen för produktion och miljö. SFV förvaltar skog, jordbruk och kronoholmar vilket medför olika avvägningar i syfte att leva upp till kraven på effektivitet, bevarade naturvärden och tillgänglighet. Mål regleringsbrev SFV ska verka för att leva upp till de skogspolitiska målen för produktion respektive miljö. SFV ska förvalta skogs- och markområden på ett för staten ekonomiskt och effektivt sätt och i tillämpliga delar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån en ekologisk grundsyn. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer och effekter Certifikat. Skogsvård, levande skogar och avverkad skog. Bärkraftiga jordbruk. Utvecklade kronoholmar. Försåld volym, avverkad volym, volym rotposter och antal hektar skogsvård med flera nyckeltal redovisas under Verksamhetsgren Mark sidan 27. Översiktlig ägoslagsindelning: Vatten; ha Ej produktiv skog; ha Produktiv skogsmark; ha Sankmark; ha SFV förvaltar 6,7 miljoner hektar mark. Större delen är kalfjäll och annan icke produktiv mark. SFV förvaltar statens marker inom renbetesfjällen i Jämtlands län samt rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län. Vidare förvaltar SFV drygt hektar skog i anslutning till kulturfastigheter i Södra Sverige. Skog Hav; ha Öppen mark; ha Kalfjäll; ha Fjällbjörkskog; ha Glaciär; ha SFV förvaltar hektar produktiv skogsmark, varav hektar är formellt eller frivilligt skyddad och hektar är brukad skog. SFV ska i sin skötsel av skogen använda de metoder som med stöd av beprövad kunskap och aktuell forskning anses mest lämpade med avseende på produktion av skogsråvara, samtidigt som hänsyn tas till miljö, kultur och lokalbefolkning. I praktiken innebär det för tillfället att SFV på de flesta marker bedriver trakthyggesbruk men med större hänsyn till naturoch kulturvärden samt rennäring. I genomsnitt sparas vid föryngringsavverkning procent av arealen i form av kantzoner och trädgrupper. I vissa fall används även metoder för kontinuitetsskogsbruk, framförallt inom mark med förhöjd hänsyn ovan naturvårdslinjen i norr. På de hektar produktionsskog som SFV brukar finns cirka 17 miljoner skogskubikmeter och den beräknade tillväxten är skogskubikmeter. SFV:s virkesförråd i den brukade skogen har ökat med cirka skogskubikmeter under 2014 efter årets avverkade volym. Arbetet med att omhänderta virket från stormfällningarna i slutet av 2013 har pågått under hela Totalt har SFV tagit omhand knappt kubikmeter stormfällt virke. Värst drabbat är Västerbottens distrikt men även Jämtland och södra Sverige är drabbat. Nettopriset för det omhändertagna virket har blivit lägre än beräknat, dessutom påverkar stormvirket fortfarande virkesmarknaden negativt. Drygt 200 hektar mark i Norrbotten har återbeskogats. Det gäller felaktigt anlagda och hårt älgbetade ungskogar anlagda på 70- och 80 talet som inte uppfyller skogsvårdslagens krav. Under hösten har ytterligare 150 hektar röjts inför markberedning och plantering under SFV har som mål att skogsvårdsskulden 2 ska vara åtgärdad senast år Kvalitet och uppföljning SFV är certifierade enligt Forest Stewardship Council (FSC) och revision med kontroller i fält utförs årligen. Rapporten för 2014 års revision innehöll två mindre avvikelser som båda har åtgärdats. SFV har under 2014 fått leverans av uppdaterade skogliga data för cirka hektar. Skogens tillstånd har beräknats med hjälp av data från den nationella laserskanningen och innebär bättre information om våra skogar. SFV har under året påbörjat implementering i verksamheten och nya beräkningar av långsiktigt hållbar avverkningsnivå. 2 föryngringar som inte lever upp till skogsvårdslagens krav STATENS FASTIGHETSVERK 14 (44)

18 Årsredovisning Resultatredovisning I arbetet med att kvalitetssäkra SFV:s skogsbruk görs en årlig sammanställning. Det är en kontrollinventering på 10 procent av SFV:s skogliga åtgärder som avverkning, skogsvård och naturvårdande skötsel. Sammanställningen görs dels för att följa upp kvaliteten men också för att följa upp att vi tar den kultur- och naturhänsyn som SFV åtagit sig genom certifiering och andra rutiner. Rapporten är en del av redovisningen till FSC och återkopplas även till skogvaktare och anlitade entreprenörer. Sammanställningen har utvecklats med en kontroll av hur åtgärderna har utförts för att få bästa möjliga avkastning. Åtgärder för att förbättra kvaliteten i skogsvården har implementerats. Under hösten påbörjades ett arbete med ny instruktion för traktplanering för att höja kvaliteten i SFV:s avverkningar. En instruktion för kulturvärdesinventering innan avverkning har beslutats. SFV ska främja samverkan mellan skogsbruk och rennäring FSC:s nuvarande standard ställer högre krav än lagstiftningen när det gäller samråd med rennäringen. SFV uppfyller kraven väl. SFV har regelmässigt samråd med berörda samebyar inför avverkningar, under 2014 har samråd genomförts för tio föryngringsavverkningar, sex mark-beredningsobjekt och en väglinje. Utfallet från samråden blev att SFV avstod en av föryngringsavverkningarna samt utförde kompensationsåtgärder för att underlätta renskötseln på 62 hektar. SFV har under året lämnat ut 345 m 3 fritt virke till renskötare. Svenska samernas riksförbund (SSR) har redovisat resultatet från sin interna enkät om hur samråden fungerar, där SFV hade högst poäng av samtliga skogsbrukare. Levande skogar SFV har mycket stor andel av den produktiva skogsmarken skyddad både formellt i naturreservat och frivilligt skyddad (se under rubriken skogsbruk). SFV:s långsiktiga mål för frivilliga avsättningar är 15 procent av den totala indelade skogsmarken. Under 2014 har cirka hektar skogsmark i Jämtland inventerats avseende naturvärden och ytterligare hektar frivilliga avsättningar har tillkommit. Vid årsskiftet var cirka 14 procent av SFV:s skogsmark utanför naturreservaten avsatt för naturvårdsändamål. Naturvårdande skötselåtgärder på totalt 143 hektar har genomförts under året. I norr rör det sig framförallt om naturvårdsbränning, frihuggning av lövträd samt friställning av gamla tallar. I söder har SFV framförallt friställt ek och skapat död ved. Fyra vandringshinder har åtgärdats, ett i Norrbotten och tre i Jämtland. En inventering av vandringshinder på Lossenvägen i Härjedalen har utförts med hjälp av Länsstyrelsen. Levande skogar Skogsvård (ha) Naturvårdande skogsskötsel (ha) Restaurerad slåttermark och betesmark (ha) Åtgärdade vandringshinder Storslagen fjällmiljö Under året har SFV medverkat i arbetet med att ta fram ett program för att bevara, bruka och utveckla det samiska kulturlandskapet Programmet har tagits fram av Áttje, Svenskt fjälloch samemuseum, Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum samt länsstyrelsen i Västerbotten. I juni beslutade länsstyrelsen i Västerbotten att Fatmomakke kyrkstad i Vilhelmina ska vara ett kulturreservat. SFV har i rollen som markägare deltagit i arbetet med att ta fram skyddsföreskrifter och skötselplan för området. Fatmomakke är en kyrkplats för samer och nybyggare med skilda byggnadstraditioner som dateras från 1700-talets slut och nyttjas än idag. Kulturreservatet förvaltas av länsstyrelsen i Västerbotten. För att medverka i genomförandet av friluftspolitiken deltar SFV i den myndighetsgrupp som samordnas av Naturvårdsverket. SFV har även deltagit i den årliga Tankesmedjan för friluftsliv. Under sommaren krävdes ytterligare städinsatser efter flygolyckan på Kebnekaise då fler vrakdelar smält fram ur glaciären. Under 2015 görs en uppföljning under förutsättning att det blir en gynnsam avsmältning. SFV har årligen tagit prover i glaciären för att bevaka eventuella utsläpp av föroreningar, främst kolväten, från flygbränsle och olja. Nedlagda kostnader 2014 uppgick till 1,8 mnkr, totalt har SFV mellan lagt ner 7,4 mnkr i saneringskostnader. Vindkraft En av Europas största vindkraftparker är under uppbyggnad på Storblaikfjället. Totalt ska 100 vindkraftverk uppföras där varje verk har en maxeffekt om 2,5 MW. Den totala produktionen från den färdigutbyggda vindkraftsparken kommer att bli cirka GWh/år. Av dessa 100 verk kommer 93 stycken att stå på mark som SFV arrenderar ut. Vid 2014 års slut var 49 verk driftsatta och dessa producerar över 300 GWh/år på SFV:s markinnehav. Detta kan jämföras med SFV:s eget energibehov som är cirka 200 GWh per år. STATENS FASTIGHETSVERK 15 (44)

19 Årsredovisning Resultatredovisning Jord SFV förvaltar statens jordbruksinnehav tillhörande det nationella kulturarvet i södra och mellersta Sverige samt fastigheter tillkomna genom donation. Egendomarna utgörs av främst kungsgårdar, militära boställen och övriga kronoegendomar med tillhörande jordbruks- och skogsmark med en sammanlagd areal av cirka hektar. Cirka upplåtelser av byggnader, jordbruksmark och annan mark hyrs ut samt utarrenderas. Gripsholms kungsladugård i Mariefred förstördes i en brand 16 mars. Ingen person kom till skada men flera byggnader förstördes i branden. Ladugårdens ena flygel var ombyggd på 1990-talet och nyttjades som konsthall. Efter branden har SFV städat bort miljöfarliga material och säkrat byggnadsdetaljer som ska bevaras. Ett utredningsarbete gällande framtiden för området pågår. En nybyggnad av ungdjursstall och ombyggnad av gödselbrunn på Ottenby kungsgård Mörbylånga pågår i syfte att uppnå en rationellare drift och bättre miljö för både personal och djur. Projektet avslutas i februari Även på Alvastra kungsgård Ödeshög har en ny- och ombyggnation genomförts under året. Projektet avser ett köttdjursstall samt underhåll av gödselvårds-anläggning och syftar till en mer rationell djurhållning samt uppfyllnad av miljökrav vilket är en förutsättning för en långsiktig ekologisk produktion. I början av mars anordnades SFV:s årliga arrendatorsträff, denna gång på Lillö Kungsgård utanför Kristianstad. Arrendatorsträffen är ett bra tillfälle att både ge information och lyssna på arrendatorernas synpunkter och 30 av SFV:s arrendatorer medverkade. Under året har flera arrendatorsbyten genomförts, bland annat på Tullgarn Södertälje, där ökade underhållsåtgärder även utförts i samband med arrendatorsbytet. Kronoholmar SFV förvaltar cirka kronoholmar längs kusten, i Vänern, Vättern och Hjälmaren. SFV arbetar löpande med att förbättra förutsättningarna för våra hyresgäster på kronoholmarna. En ny hamnserviceanläggning på Storön Väderöarna i Bohuslän invigdes i juni. Anläggningen är ett viktigt steg för att öka servicegraden och trivseln på Väderöarna. Byggnaden, med drag av bohuslänska sjöbodar, är i ett plan och rymmer bland annat utställningslokal, kontor för hamnvakten, wc/dusch samt teknikrum. Anläggningen har uppförts med medfinansiering från Tanums kommun och Länsstyrelsen. Lanterninerna på dubbelfyrarna på Nidingen, Sveriges äldsta fyrplats, demonterades 2013 och har genomgått en omfattande restaurering på en verkstad i Göteborg. De nyrenoverade lanterninerna har flugits tillbaka till Nidingen med helikopter. På Pater Noster Tjörn har en pir uppförts som ska ta emot de turbåtar som trafikerar ön. Piren är dimensionerad för de extrema väderförhållanden som kan råda på ön. Projektet är ett samarbete med Pater Nosters vänner som delfinansierat projektet. En avsiktsförklaring tillsammans med Karlskrona kommun och SFV:s hyresgäster på platsen har tagits fram avseende besöksmålsutveckling av Utklippan Karlskrona. Dubbelfyrarna på Nidingen, en kronoholme som hör till Kungsbacka kommun. Foto: SFV Planerad invigning av nya naturreservat på Lovö Ekerö respektive Bogesund Vaxholm sköts under 2014 upp på grund av att reservatsbesluten är överklagade och överlämnade till Miljödepartementet för prövning. STATENS FASTIGHETSVERK 16 (44)

20 Årsredovisning Resultatredovisning Resurshushållning och ekonomisk effektivitet SFV ska bedriva sin verksamhet med högsta möjliga effektivitet i nyttjandet av ekonomiska resurser i såväl fastighetsförvaltning som byggande samt i den interna verksamheten. SFV ska sträva efter en långsiktigt hållbar förvaltning med hänsyn till miljöaspekter samt sociala och ekonomiska aspekter. Mål instruktion och regleringsbrev Fastigheterna ska förvaltas så att god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 4,4 procent. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer och effekter Certifikat inom miljö. Kompetensförsörjning och NMI. Administrativa kostnader. Avkastning på myndighetskapital. Vårt sätt att arbeta SFV fick i början på året ett uppdrag av regeringen att tillsammans med Fortifikationsverket öka samverkan och effektiviteten mellan och inom myndigheterna. Under året har bland annat vissa gemensamma upphandlingar gjorts och system för en säkrare uppkoppling vid arbete på distans samordnats och köpts in tillsammans. Slutrapport i ärendet lämnades till regeringen i oktober. SFV har under 2014 lämnat remissvar till de två utredningarna avseende förvaltning av statens kulturfastigheter, SOU 2013:55 Statens kulturfastigheter urval och förvaltning, respektive försvarsfastigheter, SOU 2013:61 Försvarsfastigheter i framtiden. Från och med januari 2014 anlitas Statens servicecenter (SSC) till att sköta SFV:s löneadministration. Under året har SFV, tillsammans med Fortifikationsverket, haft en genomgång med SSC för att utreda möjlighet till utökad samverkan inom det ekonomiadministrativa området. Myndigheterna kommer föra en fortsatt dialog om eventuella framtida möjligheter. Under 2014 har driftsättningen av ett nytt fastighets- och ekonomisystem förberetts. En ny ekonomimodell har tagits fram för att öka transparensen och jämförbarheten med övriga fastighetsförvaltande organisationer. Omfattande utbildningsinsatser har genomförts inför driftstarterna. De nya systemen togs i drift i samband med budgetarbetet 2015, övrig funktionalitet driftsätts januari De nya systemen ska ge SFV förutsättningar att utveckla och förenkla resultatuppföljningen, samla och tillgängliggöra information om våra fastigheter och skapa bättre beslutsunderlag för affärsmässiga bedömningar. Utvärderingen av systemen så här långt är positiv. Ett system för E-beställningar implementerades 2013 och ett regelverk för detta upprättades. Systemet förenklar och kvalitetssäkrar SFV:s beställningar och ger bättre möjligheter för kontroll och uppföljning. Under året har beloppsgränsen för beställningar sänkts från till kronor vilket innebär att merparten av SFV:s beställningar numera hanteras i systemet. Under 2014 har samordning gällande inköp med Fortifikationsverket inletts. Under året har projekteringsanvisningar för El- och Telesystem, Energi, LCC, VVS och kyla, Styr och övervakning samt Miljöstyrning i byggprojekt beslutats. SFV:s projekteringsanvisningar är ett stöd för projektören och är till för att klarlägga de tekniska krav samt den kvalitetsnivå som ställs på arbeten i våra fastigheter, utöver myndighetskrav och branschregler. SFV fick för år 2013 betyget AA i Ekonomistyrningsverkets (ESV) ekonomiadministrativa (EA) värdering, vilket är en höjning jämfört med Värderingen har en niogradig skala från AA till CC. EA-värdering House of Sweden, Washington Foto: Patrik Gunnar Helin AA BB BA AA STATENS FASTIGHETSVERK 17 (44)

Generaldirektörens kommentar

Generaldirektörens kommentar Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Generaldirektörens kommentar SFV har under 2014 fortsatt att bevara och utveckla våra fastigheters värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden. Genom om- och

Läs mer

SFV Delårsrapport 2015

SFV Delårsrapport 2015 HANDLÄGGARE, TELEFON DATUM Beteckning Maja Dahlén, 010-478 71 63 2015-08-14 652-541/14 EPOST, MOBIL maja.dahlen@sfv.se +46 76-803 00 06 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm SFV Delårsrapport

Läs mer

Tertialrapport 2 2014

Tertialrapport 2 2014 Tertial 2, 2014 Tertialrapport 2 2014 Innehållsförteckning SFV:s uppdrag Om redovisningen 1 1 Fastighetsförvaltning 2 SFV:s kunder 2 Främja ett levande kulturarv 3 Bevara, vårda och utveckla fastigheternas

Läs mer

Generaldirektörens kommentar

Generaldirektörens kommentar Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Generaldirektörens kommentar Under 2013 har statens förvaltning av kultur- och försvarsfastigheter varit föremål för utredning och förslag har lämnats om vilka fastigheter

Läs mer

Generaldirektörens kommentar

Generaldirektörens kommentar Årsredovisning 2012 Generaldirektörens kommentar SFV:s fastighetsbestånd har under 2012 utvecklats genom om- och tillbyggnader, större iståndsättningsarbeten, uthyrning av färdigställda eller vakanta lokaler

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av jordbruksfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av jordbruksfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD Förvaltning av jordbruksfastigheter Förvaltning av jordbruksfastigheter Policy 2(2) Styrande dokument Förvaltning av jordbruksfastigheter innehåller: Policy Jord- och skogsbrukspolicy

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD 2(11) Styrande dokument innehåller: Policy spolicy Krav och råd Vårdprogram Slottsarkitekt spolicy (11) spolicy SFV:s kulturarvspolicy beskriver hur vi ser på vårt uppdrag

Läs mer

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012... 1 Bakgrund... 3 SFV:s skogsbruk... 3 Skogsskötsel... 4 Avverkningsnivå... 4 Skogsmarkens läge... 4 Ägoslagsfördelning...

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader?

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader? Hur arbetar SFV med energieffektivisering och energideklarationer i skyddade byggnader? SFV, uppdrag och omvärld Miljövärdering energi Energimål och strategi Co 2 olbricks 130319 Mikael Gustafsson Energispecialist

Läs mer

Tertialrapport 1 2015

Tertialrapport 1 2015 Tertial 1, 2015 Tertialrapport 1 2015 Innehållsförteckning SFV:s uppdrag 1 Om redovisningen 1 Fastighetsförvaltning 2 SFV:s kunder 2 Fastigheterna skall bevaras, användas och utvecklas 3 Främja ett levande

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:7 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

SFV:s uppdrag. Inledning. Väsentliga händelser

SFV:s uppdrag. Inledning. Väsentliga händelser SFV:s uppdrag Statens fastighetsverk (SFV) är en fastighetsförvaltande myndighet med uppdrag att förvalta en del av statens fastighetsbestånd. De fastigheter SFV ansvarar för är sådana fastigheter som

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm REGERINGEN Socialdepartementet Regeringsbeslut 2014-12-19 Vl:2 S2014/4968/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) OBJEKT Mk -12-2 3 Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015

Läs mer

Tertialrapport

Tertialrapport Tertial 1, 2014 Tertialrapport 1 2014 Innehållsförteckning SFV:s uppdrag Om redovisningen 1 1 Fastighetsförvaltning 2 SFV:s kunder 2 Främja ett levande kulturarv 3 Bevara, vårda och utveckla fastigheternas

Läs mer

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Fastigheten Landshövdingen 16 omfattar idag nästan halva kvarteret och visar hur den regionala statsförvaltningens vuxit sedan mitten av 1600-talet. Det började med

Läs mer

Maria Larsson Chef Servicecenter

Maria Larsson Chef Servicecenter Maria Larsson Chef Servicecenter SFV, FORTV och staten Statsministern Styrelse Samordning Styrelse Generaldirektör Generaldirektör Socialdepartement Fortifikationsverket Statens fastighetsverk Ny organisation

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

SNÅLT text Tomas Eriksson foto Melker Dahlstrand

SNÅLT text Tomas Eriksson foto Melker Dahlstrand Hållbart, historiskt, SNÅLT Slott, museer och andra praktbyggnader är vackra att se på. Men de är också stora energislukare. Statens fastighetsverk arbetar för att minska sina hyresgästers och statens

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Erika Rosander, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

under förvaltning i lokaler Energieffektivisering Västra Götaland, Trollhättan Energisession 2006 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad

under förvaltning i lokaler Energieffektivisering Västra Götaland, Trollhättan Energisession 2006 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad Energieffektivisering under förvaltning i lokaler Energisession 2006 Västra Götaland, Trollhättan 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad Sammanfattning Lokalförsörjningskontoret i Borås Stad försörjer

Läs mer

Investeringsstöd till bostäder för äldre personer

Investeringsstöd till bostäder för äldre personer Nya stöd och bidrag Investeringsstöd till bostäder för äldre personer För 2016 har regeringen avsatt 150 miljoner kronor, ett belopp som beräknas att successivt öka till 400 miljoner 2018. ny- eller ombyggnad

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens fastighetsverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens fastighetsverk Regeringsbeslut VI:1 2014-11-06 S2014/7852/SFÖ Socialdepartementet Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens fastighetsverk Riksdagen har beslutat

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi Regeringsbeslut I:7 2017-10-19 Ku2017/02183/KL Kulturdepartementet Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi Regeringens

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Sida 1 (6) 2008-12-19 Version: 1.0 Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet Tel 08-5191

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 1: Sammanfattning av den nationella strategin Sammanfattning Nationell strategi för formellt skydd av skog Detta dokument redovisar

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2015 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND Rapport september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Fastighetsägare och lokala näringsidkare på Fejan deltog i rundvandringar och workshops under En vision för Fejan

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige)

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) JUNI 2016 STRATEGI Generella mål Bevara den naturliga miljön Förbättra förvaltningen

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014. Regeringsbeslut I:3 2014-01-23 M2014/210/Mm Miljödepartementet Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Regeringens beslut

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Lågenergihus för attraktivt boende

Lågenergihus för attraktivt boende Lågenergihus för attraktivt boende 09:00 Inledning 09:15 Därför bygger vi lågenergihus 09:40 Vad är lågenergihus? 11:00 Renovering och energieffektivisering av miljonprogrammet 11:30 Byggprocessen och

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Byggnadens nytta Långsiktigt byggnadsvärde = Samhällsekonomiskt intressant Långsiktigt effektiva byggnader är sådana

Läs mer

Miljö, Klimat och Energi

Miljö, Klimat och Energi Miljö, Klimat och Energi Energi och koldioxidsnål ekonomi Erik Brandsma Politikerforum 23 september 2016 Energimyndigheten: Regionalt energiperspektiv Energieffektivisering via Regionalfonden Därutöver

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(6)

Stockholms läns landsting 1(6) Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering Handläggare: Shewen Nysmed Landstingsstyrelsens miljöoch skärgårdsberedning Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer