Generaldirektörens kommentar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generaldirektörens kommentar"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Årsredovisning 2013 Generaldirektörens kommentar Under 2013 har statens förvaltning av kultur- och försvarsfastigheter varit föremål för utredning och förslag har lämnats om vilka fastigheter staten ska fortsätta att äga och förvalta i myndighetsform. Dessutom lämnades förslag om att SFV skulle avvecklas och tillsammans med Fortifikationsverkets verksamhet bilda en ny myndighet. Strax före jul lämnade regeringen besked i organisationsfrågan vilket innebär att SFV även fortsättningsvis ska vara en egen myndighet. Beskedet innebär förhoppningsvis att regeringen nu kan återta arbetet med att fastställa mer långsiktiga principer för styrningen av SFV och att beslut om en permanent generaldirektör kan fattas inom kort. I avvaktan på beslut om framtida förvaltningsuppdrag har SFV under 2013 prioriterat åtgärder i de fastigheter verket bedömer långsiktigt ska förvaltas i myndighetsform. SFV:s fastighetsbestånd har under året fortsatt att utvecklas på ett positivt sätt genom om- och tillbyggnader och större iståndsättningar. De största byggprojekten som pågått under året var Björnen, Loen, Nationalmuseum, Vasamuseet och Västertorn i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona. Om- och tillbyggnad av Loen var den första synliga etappen i det omfattande projektet Nya Klara. I Loen har under året Regeringskansliet och Dansmuseet flyttat in i sina nya lokaler. Björnen, som är nästa etapp, har tomställts inför kommande omoch tillbyggnad för Regeringskansliet. I slutet av 2013 fick SFV i uppdrag att, i nära samarbete med Kungliga Operan AB, ta fram ett förslag på renovering och ombyggnad av operahuset i syfte att möjliggöra en framtida modern operaverksamhet i den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Under året har ett flertal fastigheter i utlandet sålts, däribland FN-ambassadörens före detta residens i New York och före detta ambassadanläggningen i Lagos, vilket resulterat i en större realisationsvinst. Årets resultat på 470 mnkr före realisationsvinster är drygt 28 mnkr bättre än föregående år. Resultatet överstiger kraftigt det avkastningskrav som återfinns i regleringsbrevet beroende på att det avkastningspliktiga kapitalet snabbt urholkats genom inleveranser till statskassan. Det avkastningspliktiga kapitalet är nu så lågt att SFV inte kan genomföra den reducering av kapitalet som regeringen föreskrivit i regleringsbrevet för Behovet av en ny finansieringsmodell är således akut. För bidragsfastigheter de kulturhistoriska fastigheter och anläggningar som inte långsiktigt bär sina kostnader har disponerats ett anslag på 333 mnkr. Den enskilt största posten avser fasadrestaureringen på Stockholms slott, ett projekt som kommer att pågå under många år framöver. Drift- och underhållsåtgärder är det som sysselsätter flest medarbetare inom SFV och också det som utgör SFV:s största kostnadsposter. För 2013 uppgår de totala driftkostnaderna till 472 mnkr och underhållskostnaderna till 907 mnkr. SFV har till uppgift att levandegöra och tillgängliggöra kulturarvet. Inom det delvis EU-finansierade projektet Öppna portar har omfattande åtgärder genomförts på Kalmar slott, Huseby bruk och Borgholms slott. För att öka tillgängligheten och kunna ge bättre information om SFV:s fastigheter lanserades i maj en ny extern webbsida års kundnöjdhetsmätning visar på en liten förbättring, från NKI 70 till 71. Resultatet ligger inom det intervall regeringen satt som mål i regleringsbrevet. Väsentliga händelser till och med beslutsdatum Den 30 januari 2014 beslutade regeringen om uppdrag till SFV att genomföra en total översyn av verksamheten i syfte att åstadkomma en effektivisering och i samband med detta undersöka möjligheterna till samordning av verksamheten med Fortifikationsverket, samt att aktivt arbeta för att föra över administrativa funktioner till Statens servicecenter. Uppdraget ska rapporteras under Björn Anderson tf. generaldirektör STATENS FASTIGHETSVERK

3 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ubåtshallen Marinmuseum Karlskrona Foto: Morgan Karlsson Resultatredovisning 1 Halva kungariket är ditt 1 SFV:s uppdrag 1 Om redovisningen 2 Fastighetsförvaltning 3 SFV:s kunder 3 Främja ett levande kulturarv 5 Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden 7 Skogs- och markförvaltning 11 Resurshushållning och ekonomisk effektivitet 13 Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet 16 Investeringar 16 Förvärv av fastigheter 18 Överföring av fastigheter 18 Avyttring av fastigheter 18 Finansiell redovisning 19 Årets resultat 19 Verksamhetsgrenar 20 Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter 20 Verksamhetsgren Utrikes hyresfastigheter 22 Verksamhetsgren Bidragsfastigheter 23 Verksamhetsgren Mark 24 Verksamhetsgren Övrigt 25 Sammanfattning över väsentliga uppgifter 26 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Finansieringsanalys 30 Anslagsredovisning 31 Bemyndigande 31 Redovisning mot inkomsttitel 31 Kommentarer till årsredovisning och noter Redovisningsprinciper Noter 33 Definitioner i redovisningen 38 Förkortningar 38 Definitioner 38 SFV:s organisation 39 Årsredovisningens undertecknande 40 Styrelsen ledamöter 40 Produktionsfakta Statens fastighetsverk 2013/2014 Text och grafisk form: SFV Kontakt: Maja Dahlén, SFV, , STATENS FASTIGHETSVERK

4 Årsredovisning Resultatredovisning Halva kungariket är ditt Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger de är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar merparten av det statsägda kulturarvet. Totalt rör det sig om cirka två miljoner kvadratmeter byggnader och en sjundedel av Sveriges markyta. Allt detta har landets medborgare del i: De kungliga slotten med tillhörande parker, Djurgårdsmarken, residens, fästningar och monument. Regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, Skeppsholmen, statliga musei- och teaterbyggnader. Renbetesfjäll i Jämtlands län samt rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län. SFV förvaltar ej nationalparker. Kronoholmar med fyr- och lotsplatser och jord- och skogsegendomar i södra och mellersta Sverige. Sveriges ambassader och andra statliga byggnader i utlandet i ett 60-tal länder. SFV medverkar i olika grad vid sju av de 14 svenska världsarven på UNESCO:s lista. Foto: Åke E:son Lindman SFV:s uppdrag SFV bildades 1993 men verksamheten har anor från 1600-talet. SFV förvaltar den del av statens fastighetsbestånd som har beslutats av regeringen. SFV förvaltar cirka fastigheter med ungefär byggnader i Sverige. Vårt uppdrag omfattar förvaltning och utveckling av fastigheter relaterat till motiven för det statliga ägandet: Fastigheter som staten långsiktigt behöver för speciella ändamål. Fastigheter av stort kulturhistoriskt värde för vilka staten har ett särskilt ansvar. Markområden som under århundranden har tillhört staten. Fastigheter som har donerats till staten. SFV har ansvaret för att vårda, bevara och utveckla dessa fastigheter på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas. Ansvaret för landets drygt 300 statliga byggnadsminnen (SBM) delar SFV med bland annat Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Fortifikationsverket och Sjöfartsverket. SFV sorterar under socialdepartementet. Den 3 september presenterades betänkandet Försvarsfastigheter i framtiden (SOU 2013:61). Den 6 september presenterades betänkandet Statens kulturfastigheter urval och förvaltning för framtiden (SOU 2013:55). SFV har bistått utredningarna. 18 december beslutade regeringen att SFV och Fortifikationsverket blir kvar som myndigheter i nuvarande form. STATENS FASTIGHETSVERK 1 (40)

5 Årsredovisning Resultatredovisning Om redovisningen Redovisningen beskriver SFV:s verksamhet och resultatet av verksamheten, företrädesvis de viktigaste prestationerna. Redovisade prestationer är ett urval av, för regeringen väsentliga, fokusområden enligt SFV:s uppdrag. SFV:s interna styrning sker huvudsakligen i processer och tas därför generellt inte upp i redovisningen. Regleringsbrevets mål för verksamheten följs upp genom en redovisning av väsentliga händelser under året samt väsentliga prestationer och nyckeltal. Urvalet av prestationer har i första hand gjorts utifrån vad som bedömts vara relevant för extern rapportering och därefter vilka mätvärden som är tillgängliga samt vilka data och mätmetoder som har varit kvalitetssäkrade. Värde som anges inom parentes avser föregående år. Trendpilarna i tabellerna visar i vilken riktning nyckeltalen har utvecklats. Om pilen är grön anses utvecklingen positiv respektive negativ för en röd pil. I de fall nyckeltal per kvm redovisas har de, om inget annat anges, beräknats utifrån summan av lokalarea (LOA), boarea (BOA) och biarea (BIA). Årsredovisningen avslutas med en finansiell redovisning. Det ekonomiska utfallet redovisas totalt och per verksamhetsgren (inrikes hyresfastigheter, utrikes hyresfastigheter, bidragsfastigheter, mark och övrigt). I nedanstående tabell redovisas intäkter och kostnader uppdelat på de uppgifter som framgår av SFV:s instruktion och resultatredovisningens uppdelning. Redovisning av intäkter och kostnader per avsnitt Belopp i mnkr Intäkter Anslag Kostnader Summa Intäkter Anslag Kostnader Summa Fastighetsförvaltning sid Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Mark Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet sid Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter -1-1 Mark Summa STATENS FASTIGHETSVERK 2 (40)

6 Årsredovisning Resultatredovisning Fastighetsförvaltning SFV:s kunder SFV har över kunder. Våra kunder är viktiga och har stor betydelse för hur vi lyckas med vårt uppdrag att förvalta och utveckla statens värden i byggnader, skog och mark. SFV arbetar utifrån marknadsmässiga villkor och kontrakt. Mål regleringsbrev SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd. Prestationer och effekter Hyresgästanpassningar, hyresintäkter, vakansgrad och NKI Anpassningar efter våra kunders behov SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt våra hyresgäster. Många av byggnaderna SFV förvaltar är anpassade för verksamheternas speciella behov. SFV:s största hyresgäster, enligt nedan, är exempel på verksamheter som har särskilda krav på lokaler. Museer Regeringskansliet Utrikesförvaltningen Ståthållarämbetet Fortifikationsverket (Försvarsmakten) Universitet och högskolor Under 2013 har flera ombyggnadsprojekt genomförts för att anpassa lokalerna efter kundernas behov. Kundanpassningarna sker ofta i samband med underhålls- och investeringsprojekt. De största anpassningarna har genomförts i Brunkhuvudet Stockholm, Varbergs fästning och Loen Stockholm. Anpassningar i Brunkhuvudet avser främst ombyggnad av före detta bibliotek till kontor, projektering av ombyggnad bankhall och utbildningssalar samt klimatåtgärder. Varbergs fästning byggs om för att skapa ändamålsenliga lokaler för länsmuseet samt förbättrad tillgänglighet, arbetsmiljö och klimatanpassning för museets verksamhet. Ett samarbete inklusive medfinansiering genomförs med Varbergs kommun och Region Halland. Tillgänglighetsåtgärder som hiss, café, fler toaletter, utrymmen och garderober för skolklasser genomförs. Under flera år har SFV arbetat med en omfattande in- och utvändig renovering av Loen. Under året har Regeringskansliet och Dansmuseet flyttat in i sina nya lokaler. I samband med inflyttningen har anpassningar för hyresgästen genomförts. I tabell nedan anges verksamhetsanknutna åtgärder som har utförts i SFV:s fastigheter efter överenskommelse med hyresgäst. Hyresgästanpassningar redovisas i tabellen som genomförda åtgärder i antal fastigheter, kostnaden beror på omfattning och typ av åtgärder. Antal hyresgästanpassning Statliga Privata Tre fjärdedelar av SFV:s hyres- och arrendeintäkter avser statliga hyresgäster. Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Mark Kostnad (mnkr) STATENS FASTIGHETSVERK 3 (40) Vision Stallet vid Lövstabruk. Illustration: Karin Danielsson

7 Årsredovisning Resultatredovisning Hyresavtal SFV arbetar aktivt med omförhandling av hyresavtal, arrendeavtal och tomträttsavgälder. Utöver omförhandling av befintliga avtal arbetar SFV med att hitta nya hyresgäster till vakanta lokaler. Fokus ligger på den ekonomiska vakansgraden, se tabell nedan. Ekonomisk vakansgrad är bedömd marknadshyra för vakant area i förhållande till kontrakterad årshyra. Ökad vakans, såväl yta som ekonomisk, avser främst ambassaden i Tokyo Japan samt avseende yta även försäkringskassefastighet i Visby. För att locka nya hyresgäster till Lövstabruk arrangerades en idétävling som gick ut på att bästa verksamhetsidé belönades med ett hyresfritt år. Tillsammans med Tierps kommun och Stiftelsen Leufsta vill SFV skapa ett nytt hantverkscentrum i verkstadsbyggnaden på Lövstabruk. Vinnande idé, som avser renovering och underhåll av äldre bebyggelse, passar väl in i miljön på Lövstabruk. De, under året, största inflyttningar respektive tomställningar av lokaler är enligt nedan. Björnen Stockholm är tomställd inför kommande om- och tillbyggnad. Manillaskolan Stockholm har från och med höstterminen 2013 fått en ny hyresgäst som bedriver skolverksamhet. Manillaskolan på Djurgården har sedan den stod färdig år 1863 fungerat som skola för döva eller hörselskadade elever. Efter om- och tillbyggnad av Loen har hyresgäster flyttat in. Utrikesdepartementets (UD) verksamhet vid den svenska ambassadanläggningen i Tokyo har förändrats och behovet av lokaler och bostäder har minskat. UD och SFV har tecknat ett nytt hyresavtal i fastigheten men på mindre yta än tidigare. Resterande del har tomställts och kommer utvecklas för nya intressenter. Försäkringskassefastighet i Visby är vakant efter att försäkringskassan flyttat ut. Gamla riksarkivet Stockholm har fått nya hyresgäster, ett mediaproduktionsbolag samt en restauratör som kommer driva café, restaurang och sommarklubb i institutionsbyggnaden från 1800-talet. I samband med att Dansmuseet flyttat in i Loen har den lokal museet tidigare förhyrde i kvarteret Vinstocken Stockholm tomställts. Mellersta befälshuset i Karlsborgs fästning är nu fullt uthyrt efter en ombyggnation som genomfördes Skeppsgossekasernen Karlskrona är vakant efter att Fortifikationsverket sagt upp sina lokaler och flyttat ut. I regleringsbrevet för 2013 fick SFV i uppdrag att senast 1 mars 2013 lämna en slutrapport innehållande nya hyressättningsprinciper för de kulturinstitutioner som har kostnadshyror, det vill säga Operan, Dramaten, Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet, samtliga i Stockholm. Syftet med uppdraget är att förändra tillämpningen av kostnadshyra för berörda institutioner för att nå en mer ändamålsenlig hyressättning. En rapport är inlämnad till regeringen i februari En serviceinriktad hyresvärd Vartannat år genomförs bland SFV:s kunder kvalitetsmätningen Nöjd Kund Index (NKI). Mätningen genomfördes 2013 för sjunde gången. Enkäterna skickas till fyra kundgrupper; lokalhyresgäster, bostadshyresgäster, virkesköpare och jordbruksarrendatorer. Svarsfrekvens för mätningen var 64 procent (61 procent 2011). Regeringens mål är att SFV når ett NKI-värde inom intervallet uppnår SFV ett NKI på 71 för lokalhyresgäster. Värdet är en enhet högre än vid föregående mätning. Resultatet för de olika kvalitetsområdena ligger totalt sett på höga nivåer och i linje med 2011 års mätning. Högst resultat uppnås för kvalitetsområdet kundvård. Kunderna har också blivit mer nöjda med SFV:s information. En av tre kunder är missnöjda vad gäller inomhustemperaturen i lokalerna under vintern och sommaren. Mätningen visar även fortsatt något låga betyg för skötsel och underhåll. Hyresintäkter och vakansgrad Trend Hyresintäkt (kr/kvm) Vakant uthyrningsbar area hyresfastigheter (kvm) Vakansgrad hyresfastigheter 4,2% 3,6% 4,3% Ekonomisk vakans hyresfastigheter (tkr) Ekonomisk vakansgrad hyresfastigheter 1,7% 1,4% 1,4% Nöjdkund- och boendeundersökningar Trend NKI NBI Virkesköpare Jordbruksarrendatorer STATENS FASTIGHETSVERK 4 (40)

8 Årsredovisning Resultatredovisning Främja ett levande kulturarv SFV ska verka för de nationella kulturpolitiska målen; främst målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Att levandegöra fastigheterna kan innebära många utmaningar bland annat beroende på fastighetens geografiska läge, tillgänglighet, huruvida det finns en hyresgäst och möjlighet till samverkan med andra aktörer. Utveckling av prioriterade besöksmål är en viktig del av SFV:s verksamhet och SFV:s sätt att svara mot kraven om ett levande kulturarv som används och utvecklas. Mål regleringsbrev SFV ska verka för att leva upp till de nationella kulturpolitiska målen, främst målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. SFV ska utveckla besöksmål i samarbete med kommuner, landsting och besöksnäringen och prioritera utvecklingen av de besöksmål där man kan få till stånd långsiktiga avtal om lokal medfinansiering eller åtaganden från lokala parter. Prestationer och effekter Utvecklade besöksmål och antal besökare. Genomförda åtgärder för att levandegöra och tillgängliggöra samt tillgänglighet genom information. Levandegöra För att göra Skeppsholmens och Kastellholmens historia levande för besökare har en mobilapplikation, Skeppsholmen, utvecklats. Appen guidar besökaren runt holmarna, i Stockholm, med hjälp av QRkoder och tolv informationstavlor. En QR-kod är en tvådimensionell streckkod som innehåller information som kan läsas av i en smartphone. Appen ger tillgång till 30 korta filmer kopplade till olika platser på holmarna. Filmerna finns med både svensk och engelsk berättarröst. På Västerås slott har en ny permanent utställning, Brytpunkt och blodsband, invigts. Utställningen tar upp två historiska händelser som ägt rum i Västerås och på slottet och hur dessa händelser påverkar vår nutid. I och med utställningen och ett integrerat café får allmänheten åter tillträde till Västerås slott. I samband med pågående restaurering av Stockholms slotts fasader har SFV, i samarbete med Livrustkammaren, berättat om det unika projektet i utställningen Stenkoll på slottet. Under sportlovsveckorna fick lediga barn prova på att hugga sten med hammare och järn utanför Livrustkammaren. Stenarna har monterats på slottsfasaden så barnen var på riktigt med och restaurerade slottet. Under året sändes TV-serien Hemliga svenska rum i SVT och på SVTPlay. Serien producerades på uppdrag av SFV i samband med evenemanget Hemliga rum Skolklasser i årskurs fyra bjöds under hösten in till guidning av Vasaborgen på Uppsala slott. Tio guidningstillfällen, där barnen fått höra om slottets betydelse för staden och landet genom historien, har genomförts i ett lyckat samarbete med hyresgästen i Vasaborgen. Hållbar besöksnäring Att utveckla besöksmål är en stor del av att levandegöra våra fastigheter. SFV deltar i ett nationellt kvalitetsmätningssystem Swedish Welcome, tidigare kallat Hållbar besöksnäring. Bland annat har Carlstens fästning Kungälv, Vadstena kloster, och Läckö slott Lidköping haft besök av destinationsutvecklingskonsulter som lämnat förslag på förbättringsmöjligheter. För att bättre kunna följa upp de insatser SFV gör för att utveckla besöksmål har besöksräknare installerats på Vaxholms kastell och Huseby bruk Alvesta. I början av 2014 installeras besöksräknare på Landskrona citadell och Skeppsholmen. De aktuella platserna har valts ut som prioriterade besöksmål att utveckla men även på grund av att de lämpar sig för tekniken då mätarna kan installeras på en eller flera broar. Antal besökare 2013* /dag Vaxholms kastell Huseby bruk *Från att mätningarna startade i juni EU-projektet Öppna portar syftar till att stärka konkurrenskraften hos fyra av sydöstra Sveriges största historiska besöksmål; Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk och Eketorps fornborg Mörbylånga Öland, varav de tre förstnämnda förvaltas av SFV. Öppna portar, som är ett samarbetsprojekt mellan SFV och flera lokala aktörer, pågår till och med 2014 och beräknas omsätta drygt 50 mnkr varav EU:s regionala strukturfond finansierar 40 procent, SFV 26 procent samt övriga intressenter 34 procent. Inom ramen för projekt Öppna portar har bland annat mejeriet på Huseby bruk byggts om till café, scenograf och producent upphandlats för ny utställning på Borgholms slott och på Kalmar slott pågår köksombyggnad. Tillväxtverket driver ett projekt för destinationsutveckling av fem prioriterade platser i Sverige. SFV deltar i delprojekten Bohuslän och Stockholms skärgård. Bland annat har informationsinsatser för att marknadsföra våra historiska, militära anläggningar genomförts tillsammans med Vaxholms kommun. STATENS FASTIGHETSVERK 5 (40)

9 Årsredovisning Resultatredovisning Positionering i besöksnäringen 2013 genomfördes en kvalitativ mätning av SFV:s position i besöksnäringen 1. Mätningen visar en förbättring sedan föregående mätning 2011, men fortfarande finns mycket kvar att göra. SFV anses vara en viktig samarbetspartner med sitt unika bestånd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Samtliga respondenter i analysen anser att SFV sitter på en skattkista och kan göra mycket mer för att bli en aktiv och pådrivande aktör inom nationell och regional besöksnäring. SFV har under året deltagit på TUR-mässan och Turistgalan. TUR-mässan är nordens största mässa för rese- och turismbranschen. SFV deltog i gemensam monter tillsammans med Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) och andra myndigheter i besöksnäringen. Tre av SFV:s besöksmål lyftes fram; Läckö slott med nya naturum Vänerskärgården Victoriahuset, Fredriksborgs fästning Värmdö och Skeppsholmen. På Turistgalan fick SFV möjlighet att berätta om vårt uppdrag och låta hyresgäster berätta om samarbetet med oss samt ha en paneldiskussion om vikten av kulturplatser som en del av marknadsföringen av Sverige. Tillgängliggöra Att tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten kan innebära olika typer av åtgärder; genom anpassning av fysiska förutsättningar men även genom att tillhandahålla information. Sommaren 2011 påbörjade SFV uppförandet av naturum Vänerskärgården Victoriahuset intill Läckö slott, en symbolisk 30-årsgåva till H.K.H. Kronprinsessan Victoria. I maj invigde kronprinsessparet byggnaden som skapar tillgänglighet genom förutsättningar för en utökad säsong och en åretruntverksamhet. Investeringen är till stor del finansierad av flertalet externa parter. En gång- och cykelbro till Landskrona citadell har färdigställts. Med bron återskapas den kommunikationsled som tidigare kopplade Landskrona citadell till nuvarande koloniområde och Landskrona stad. Bron har sitt ursprung i 1700-talet men revs 1917 när citadellet användes som fängelse. Bron skapar en länk mellan staden och citadellet samt gör citadellet mer tillgängligt för besökare. På Marstrand utvecklas ett hållbart samarbete med hyresgäster, Kungälvs kommun, Västsvenska turistrådet och Södra Bohuslän turism för att utveckla Marstrand som en sammanhållen destination. Samarbete pågår även kring naturstigar och besöksupplevelser med ytterligare aktörer som hembygdsföreningen, länsstyrelsen och andra Marstrandsföretagare. Orienteringsskyltar är uppsatta och en stig längs sträckan Båtellet Skallen fyr är upprustad till en nivå där det är möjligt att köra barnvagn och rullator. I Hagaparken har mark upplåtits till Solna stad för att utveckla Lill-Haga, en lekplats med paviljonger för barn. SFV har fått 9 poäng (9 poäng 2012) av 13 möjliga avseende grundläggande tillgänglighet i Handisams öppna jämförelse av hur svenska myndigheter arbetar med tillgänglighet. Poängen baseras på myndighetens svar på enkäter som Handisam skickar ut. 50 procent av myndigheterna i jämförelsen hade mellan 7-9 poäng och 27 procent hade mellan poäng. Tillgänglig information Kontinuerligt produceras information i form av skyltar, trycksaker med mera för att berätta om det kulturarv alla i Sverige äger gemensamt. Under året har bland annat Vasamuseet Stockholm, Kungliga biblioteket Stockholm, Fredriksborgs fästning, Hemsö fästning Härnösand, Oscar Fredriksborg Vaxholm och Roma kungsgård, i samarbete med Gotlands museum, fått nya skyltar. Under 2013 har även flera av SFV:s fastigheter utrikes skyltats. I samband med byggprojekt har vepor och skyltar satts upp för att informera om hur SFV tar hand om kulturarvet. SFV lanserade i maj en ny extern webbsida. Förutom att den fått en ny och tilltalande form har den utvecklats för att ge inspiration till att besöka våra fastigheter samt mer information till våra hyresgäster och om lediga lokaler. Delar av webben har översatts till engelska och sfv.se hade under året besökare att jämföra med föregående år. Under hösten lanserade SFV även ett digitalt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och ska spegla hela SFV:s verksamhet. SFV:s kundtidning och kulturhistoriska magasin, Kulturvärden, vann för tredje året i rad Svenska Publishingpriset i kategorin verksamhetstidningar med motiveringen För en form som hänger ihop och ett starkt uttryck kvalitet i minsta detalj. Kulturvärden ges ut fyra gånger per år i en upplaga om tidningar. 1 Analysen genomfördes av Gullers Grupp genom 14 kvalitativa telefonintervjuer. Respondenter var personer med VD- eller kommunikationsansvar från olika aktörer inom svensk besöksnäring, såväl nationella aktörer som lokala och regionala. STATENS FASTIGHETSVERK 6 (40)

10 Årsredovisning Resultatredovisning Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. Drift- och underhållsåtgärder är SFV:s kärnverksamhet vilket återspeglas i såväl ekonomiska som personella resurser. Vi ska vara aktiva i förvaltningen, ha ett fastighetsekonomiskt tänkande och utveckla affärsidéer. Mål instruktion och regleringsbrev Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer och effekter Driftkostnad, driftros och energianvändning. De största genomförda underhållsprojekten, underhållskostnad och underhåll per kategori. Vårdprogram och specialistkompetens. Utvecklade fastigheter. Drift Tillsyn och skötsel ska i så hög grad som möjligt vara planerad för att minska antalet driftproblem, öka driftsäkerheten hos anläggningarna samt tillse att myndighetskrav följs. Totala kostnader för drift 2013 uppgår till 472 mnkr. Driftkostnaderna avseende bidragsfastigheter påverkas från och med 2012 av att SFV tagit över driftansvaret vid Stockholms slott samt för bostäder vid Slottsbacken och Hovstallet. Utrikes tenderar mediakostnaderna att öka, trots energibesparande åtgärder, detta på grund av att taxorna höjs i många länder samt att det finns ett ökat krav på kyla. Drift (kr/kvm ) Trend Inrikes hyresfastigheter varav media Utrikes hyresfastigheter varav media Bidragsfastigheter varav media Totalt SFV Driftros För att utveckla och ständigt förbättra verksamheten genomförs vart annat år en kvalitetsmätning av driften Driftrosen. Resultatet visas i ett rosdiagram med sex kvalitetsområden. Mätningen genomfördes senast Planerad mätning 2013 ställdes in till följd av omprioritering av resurser. För att förenkla det dagliga arbetet för drifttekniker testas nya tekniska lösningar med ipad som arbetsredskap. Ett särskilt dokument för hur inomhusklimatet och belysningen i Loen fungerar är framtaget och utskickat till samtliga 650 personer som har sin arbetsplats i Loen. Kvalitetsrevisioner har genomförts av inköpta driftentreprenörer i Göteborg. Revisionen har bestått av kontroll av entreprenörernas kvalitetsdokumentationer och rutiner samt statuskontroll på ett antal fastigheter. Energi Arbete med att minska energianvändningen sker löpande i driftens arbete. Större insatser sker framförallt i samband med investeringsprojekt. Under året har ett nytt mediainsamlingssystem tagits i drift. Detta innebär att alla förbrukningsdata ligger samlade i en databas, ännu med undantag för SFV Utrikes och SFV Mark. Utrikes fastigheter är planerat att läggas in i systemet Systemet innebär många fördelar avseende kvalitén på data samt möjliggör en energieffektivare drift genom bättre uppföljning. Samtidigt behövs en inkörningsperiod för att få alla tusentals mätare rätt inlagda. Till skillnad från tidigare där det behövdes en aktiv handling för att få med energidata krävs nu en aktiv handling för att ta bort data som annars kan ge en dubbelräkning (huvudmätare och undermätare) samt där SFV levererar energi till annan part eller för de småhus med mera som inte ingår i den kvalitetssäkrade energistatistiken. Detta innebär att energianvändningen mellan åren ännu inte kan jämföras fullt ut. Energianvändning 2013 (A temp ) kwh/kvm GWh Inrikes hyresfastigheter och bidragsfastigheter Utrikes hyresfastigheter Det systematiska energiarbetet ska tillse att fastigheternas drift sköts på ett ekonomiskt och effektivt sätt och att SFV:s övergripande miljömål uppfylls. Flera energiprojekt har genomförts under året, bland annat har nattronderingar, för att hitta energitjuvar, genomförts i Wrangelska palatset, Rosenhaneska palatset, Hessensteinska palatset, Gamla Riksdagshuset och Gymnasiehusen, samtliga Stockholm. Inom Ulriksdals slottsområde Solna har ny infrastruktur för internt fjärrvärmenät anlagts. Under året har anslutning för uppvärmning av ett flertal byggnader genomförts. På Karlsborgs fästning har ett antal ventilationsaggregat bytts ut till större och mer energieffektiva. På Kungliga Konsthögskolan, Skeppsholmen, har aggregat bytts ut och STATENS FASTIGHETSVERK 7 (40)

11 Årsredovisning Resultatredovisning funktionsanpassad ventilation, styrd av rörelsedetektorer, installerats. På Julita Lantbruksmuseum Katrineholm införs nytt ventilation- och klimatsystem. På Kalmar slott har värmesköldar satts upp bakom befintliga radiatorer för att minska värmeläckage. Vinden på Sjöhistoriska museet Stockholm har nyisolerats. På Stockholms slott har LED-belysning installerats i slottets stora trapphus och större gallerier/korridorer. Rörelsedetektorer har installerats i mindre trapphus, vindar och biutrymmen. House of Sweden i Washington USA har blivit certifierade enligt Energy Star. På anläggningen i Moskva Ryssland har ett omfattande energiprojekt genomförts. Hela elsystemet har bytts ut och en minskad energiförbrukning har konstaterats. I New Delhi Indien har ett miljöprojekt som pågått flera år avslutats i och med att den sista brunnen för rainwater harvesting togs i drift. Genomförda åtgärder kommer utöver betydande energibesparingar även innebära vattenbesparing, bättre avfallshantering och förbättringar i inomhusklimatet. Prissäkring el Prissäkringar av el har genomförts kontinuerligt och SFV:s säkringsgrad vid utgången av 2013 var enligt tabell. I diagrammet redovisas fakturerat månadselpris till följd av prissäkringen (SFV) jämfört med rörligt månadspris på den Nordiska elbörsen NordPool Prissäkring el Andel prissäkrad el 83% 61% 56% Kraftpris per månad i öre/kwh SFV jan-10 jul-10 jan-11 Underhåll jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Sfv NordPool Med underhåll avses åtgärder som utförs för att bibehålla eller återställa fastigheten i dess ursprungliga skick, samt är varaktiga längre än ett år. Genomförande av planerade underhållsåtgärder kan i många fall påverkas av väder, hyresgästens verksamhet, förseningar i beslut med mera. För varje objekt finns förvaltningsplaner som innehåller ekonomiska värden för fastigheten, nyckeltal samt en sammanfattning av målsättning, planerade åtgärder och status. Förvaltningsplanerna har utvecklats tillsammans med verksamheten för att bli ett bättre verktyg för lönsamhetsanalys och långsiktig planering. Underhåll (kr/kvm) Trend Inrikes hyresfastigheter Inrikes exkl. underhåll i inv.proj Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Totalt SFV Lägre underhållskostnader för inrikes hyresfastigheter avser främst åtgärder som föregående år genomfördes i samband med investeringsprojekt Afrikahuset Uppsala botaniska trädgård, Loen och Kungliga biblioteket. Lägre underhållskostnader för utrikes hyresfastigheter under 2012 avser senareläggning av projekt på grund av personalvakanser. Det ackumulerade underhållsbehovet för bidragsfastigheter begränsas genom att SFV tilldelats ett utökat anslag har SFV även mottagit ytterligare bidrag, som främst använts för underhållsåtgärder, från Varbergs kommun samt EU-bidrag i samband med projektet Öppna portar. Nyckeltalet underhåll kr/kvm kan betraktas som relativt högt. Underhållsåtgärder i kulturfastigheter är mer resurskrävande än i moderna fastigheter. Totalt har under året underhållsåtgärder genomförts till en kostnad om 907 mnkr på kvm. De största underhållsprojekten under 2013 var enligt följande. Kostnaden avser, av SFV, nedlagda underhållsmedel under Flera av projekten pågår flera år och i samband med investering eller samfinansiering. Fasadrestaurering etapp 2 Stockholms slott, 26 mnkr, bidragsfastighet. Andra etappen av totalt 22 planerade är avslutad. I restaureringsarbetet åtgärdas den skadade fasadstenen på olika sätt. De mest skadade fasadstenarna byts ut, andra stenar huggs om och återmonteras. Ombyggnadsprojekt för att iordningställa kontorslokaler i kvarteret Västertorn Stockholm. Underhållsåtgärder genomförs i samband med investeringsprojekt, underhållsmedel uppgår till 14 mnkr. Anslutning fjärrvärme Ulriksdals slott, 13 mnkr, bidragsfastighet. Ombyggnad Varbergs fästning, bidragsfastighet. Ombyggnaden omfattar invändig renovering och anpassning av lokalerna till planerad museiverksamhet i västra slottslängan. Utöver underhållsmedel om 12 mnkr, medfinansieras projektet av externa parter. Renovering av avlopp och elinstallationer, Dramaten, 11 mnkr. Ombyggnad kavaljersflygeln, Rosersbergs slott Sigtuna, 11 mnkr, bidragsfastighet. Projekt med att färdigställa hotellrum i kavaljersflygeln blev fördyrat på grund av hussvamp och fuktskador. Ombyggnad kök Kalmar slott, 11 mnkr, bidragsfastighet. Genomförs i projektet Öppna portar. STATENS FASTIGHETSVERK 8 (40)

12 Årsredovisning Resultatredovisning Underhåll per kategori Inrikes hyresfastigheter (mnkr) (kr/kvm) Renovering Stenkasern, Fredriksborgs fästning, 10 mnkr, bidragsfastighet. Hotell och restaurangverksamhet är invigd. För att få en bra planering och uppföljning delas underhållsåtgärderna in i olika kategorier. Punkterna i diagrammet nedan visar underhållskostnad fördelat per kvm för de åtgärder som utförs i fastigheter med area, det vill säga ej mark eller murverk och kajer. Vid uppföljning av SFV:s nyckeltal underhåll kr/kvm slås totala underhållskostnader ut på arean vilket ger ett högre värde. Stora projekt som avser byggnad installationer i inrikes hyresfastigheter 2013 är bland annat åtgärder på Dramaten och Operan. Högre kostnader för Tillgänglighet, Levandegöra, Utvecklingsplan i bidragsfastigheter avser främst åtgärder på Kalmar slott och Huseby bruk i samband med projekt Öppna portar. Underhåll per kategori Bidragsfastigheter (mnkr) Mark Inre underhåll Yttre underhåll Byggnad installationer Brand, Säkerhetsåtgärder Tillgänglighet, Levandegöra, Utvecklingsplan Murverk, Kajer (kr/kvm) Utfall 2013 (mnkr) Utfall 2012 (mnkr) Utfall 2013 (kr/kvm) 70 0 Kvalitetssäkring av kulturarvet En stor del av fastigheterna SFV förvaltar räknas till vårt nationella kulturarv och har stora kulturhistoriska och samhällsekonomiska värden. För att långsiktigt säkerställa kvaliteten och kontinuiteten i vården och den arkitektoniska gestaltningen av de mest krävande fastigheterna har SFV knutit till sig särskilda slotts- och husarkitekter. SFV har även egen specialistkompetens med arkitekter, tekniker och kulturvetare. Specialisterna stödjer förvaltningen främst inom områdena vård av byggnader och mark, teknik och installation samt fastighetsutveckling. De statliga byggnadsminnena (SBM) representerar stora kulturhistoriska värden. För att underlätta beslut som påverkar den långsiktiga vården upprättar SFV vårdprogram för dessa fastigheter. Vårdprogram är ett redskap för att definiera värden och beskriva mål för kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt för att tolka och förtydliga eventuella skyddsföreskrifter. En överenskommelse mellan SFV och RAÄ om samverkan kring vårdprogram har beslutats med anledning av att en ny förordning om SBM träder i kraft 1 januari Under året har SFV arbetat med vårdprogram bland annat för Ölands norra udde, Kammarrättens hus, Skeppsholmsbron, Hantverkskasernen Skeppsholmen, mark Historiska museet, Nunneklostret i Vadstena, residenset i Falun, Ornässtugan i Dalarna och residenset i Härnösand. Naturhistoriska riksmuseets kupol och torn har restaurerats. Arbetena omfattade koppararbeten, fönsterrenovering, fogarbeten i tegel och granit, förgyllningsarbeten samt rengöring och lagning av de glaskasetter som finns i den invändiga kupolen. Naturhistoriska riksmuseet är SBM sedan 1935 och SFV har därför valt att arbeta med traditionella byggnadsmaterial, färger och metoder. Flera olika hantverkskompetenser som murare, målare, kopparslagare och förgyllare har krävts för att nå det fina resultatet. Under 2013 har ett antal projekteringsanvisningar utvecklats som en integrerad del av processen byggprojekt. De prioriterade anvisningarna har varit VVS, el, energi, LCC, styr- och övervakning samt ett miljöprogram. SFV:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de tekniska krav samt den kvalitetsnivå som ställs på arbeten i våra fastigheter, utöver myndighetskrav och branschregler. Projekteringsanvisningarna ska användas av projektören och vara ett stöd i upprättande av handlingar och tekniska beskrivningar. Tre arkitektkontor tävlar om uppdraget att rita en utbyggnad till Skissernas museum i Lund. De tre arkitektkontoren valdes ut av 63 intresseanmälningar, som inkom från svenska och utländska arkitektkontor, efter att SFV annonserat en arkitekttävling om utbyggnaden. Målet med arkitekttävlingen är att genom en tillbyggnad skapa en kreativ och naturlig mötesplats i Skissernas museum. Utbyggnaden ska ansluta till den nuvarande entrébyggnaden och innehålla reception, museishop, kapprum och restaurang med möjlighet att sitta STATENS FASTIGHETSVERK 9 (40)

13 Årsredovisning Resultatredovisning utomhus. I början av 2014 offentliggjordes de tre tävlande förslagen. Ett arkitekturseminarium, i samband med projekt Björnen, är genomfört tillsammans med de två aktuella arkitekterna. Fokus var på gestaltning och kvarteret Björnens framtida uttryck i Stockholm stad. Helgopriset 2013, SFV:s arkitekturpris, har tilldelats Årsta kyrka Stockholm. Helgopriset som 2013 delades ut för femte gången sedan det grundades 1996 belönar skickligt genomförda ombyggnader och tillägg till äldre byggnadsverk. Johan Celsing Arkitektkontor, som ritat tillbyggnaden av församlingshemmet i anslutning till Årsta kyrka, prisas för att lyfta en elementär arkitektur från 60-talet till helt nya höjder. Tillbyggnaden möter på ett skickligt sätt verksamhetens önskemål samtidigt som den vittnar om hög byggnadsteknisk kunskap. Utvecklade fastigheter SFV ska utveckla strategiska samarbeten med våra hyresgäster och arrendatorer utifrån fastigheternas unika förutsättningar och en ökad kännedom om våra kunders behov. Därigenom kan vi utveckla fastigheterna på ett långsiktigt hållbart sätt och se till att vi har rätt kund i rätt fastighet. SFV har fått regeringens uppdrag att, i samarbete med Operan, ta fram ett förslag på upprustning av operahuset. Målet med renoveringen av byggnaden från 1898 är att samtidigt som hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värden, dess arkitektoniska kvaliteter, dess skönhet och läge i Stockholm ska byggnaden inhysa en modern operascen. Fredriksborgs fästning från 1700-talet, belägen vid Oxdjupet på Värmdö, har åter tagits i bruk. I juni invigdes hotell och restaurang efter en omfattande men varsam renovering. Omvandlingen från en tom stenkasern till ett modernt hotell är resultatet av ett nära samarbete mellan SFV och entreprenören. SFV Utrikes arbetar i nära samarbete med UD. Tillsammans har vi målsättningen att utveckla fastigheterna så att de nyttjas bättre och är anpassade till verksamheten. Till exempel har många fastigheter på grund av personalneddragningar blivit för stora. De senaste årens politiska fokus på nordisk samverkan påverkar verksamheten och prioriteras för närvarande. Ombyggnad pågår av kansliet i Luanda Angola för att inrymma den norska och svenska ambassaden. Fastigheten i Tokyo är i stort behov av ombyggnad för att möjliggöra för nya hyresgäster att ta över de ytor som UD tidigare hyrde. Anläggningen är ritad av en svensk arkitekt och är en symbolbyggnad för Sverige och svenskt näringsliv. Orsaken till att UD lämnat cirka 50 procent av ytorna de tidigare hyrt är att fastigheten är för stor och därmed för dyr för UD:s behov. Diskussioner pågår med andra intressenter samt utreds de juridiska och ekonomiska förutsättningarna kring möjligheten att använda delar av fastigheten för annat ändamål. Sveriges ambassadörsresidens i Wien Österrike byggs om. Från att tidigare ha fungerat enbart som residens för ambassadören blir byggnaden nu ambassadkansli för såväl UD som den svenska OSSErepresentationen. Att flera institutioner delar på representationsytorna är något som diskuteras på flera håll. Projektet i Wien har inletts med att förebygga fuktproblem. Huskroppen sågades av från grunden, sedan fördes metallplattor in i mellanrummen som skapar en spärr mellan den fuktgivande bottnen och resten av huset. Detta är en relativt vanlig åtgärd i Österrike men desto mer originell i Sverige. STATENS FASTIGHETSVERK 10 (40) Ambassadörsresidenset i Wien. Foto: Carl Anders Nilsson

14 Årsredovisning Resultatredovisning Skogs- och markförvaltning Våra skogs- och markområden ska förvaltas på ett ekonomiskt och effektivt sätt. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås och leva upp till de skogspolitiska målen för produktion och miljö. SFV förvaltar skog, jordbruk och kronoholmar vilket medför olika avvägningar i syfte att leva upp till kraven på effektivitet, bevarade naturvärden och tillgänglighet. Mål regleringsbrev SFV ska verka för att leva upp till de skogspolitiska målen för produktion respektive miljö. SFV ska förvalta skogs- och markområden på ett för staten ekonomiskt och effektivt sätt och i tillämpliga delar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån en ekologisk grundsyn. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer och effekter Certifikat. Skogsvård, levande skogar och avverkad skog. Bärkraftiga jordbruk. Utvecklade kronoholmar. Försåld volym, avverkad volym, volym rotposter och antal hektar skogsvård med flera nyckeltal redovisas under Verksamhetsgren Mark sidan 24. Intäkter 2013 verksamhetsgren Mark Skog Skog, varav ca 80 % avser intäkter från rotposter, massaved och timmer. Jord, varav ca 70 % avser intäkter från arrenden. Kronoholmar, varav ca 60 % avser intäkter från arrenden. SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark. Större delen är kalfjäll och annan icke produktiv mark hektar är produktiv skogsmark, varav hektar är formellt eller frivilligt skyddad och hektar är brukad skog. SFV förvaltar statens marker inom renbetesfjällen i Jämtlands län samt rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län. SFV förvaltar inte nationalparker. SFV är certifierade enligt Forest Stewardship Council (FSC) och en årlig revision har genomförts. SFV fick en större avvikelse som medförde att dokument i SFV:s process skogsbruk har reviderats. I och med detta anses avvikelsen åtgärdad och SFV behåller FSC-certifieringen. I mars 2012 havererade ett norskt militärflygplan på Kebnekaise. Olyckan medförde att flygplansdelar och flygbränsle spreds över det otillgängliga fjällområdet. Städinsatserna inleddes 2012 men fick avbrytas på grund av kraftigt snöfall. I augusti 2013 återupptog SFV, i nära samarbete med Försvarsmakten, städningen i området och vår gemensamma uppfattning är att vi har samlat in allt som är möjligt i nuläget. SFV, Länsstyrelsen och Stockholms universitet/tarfala forskningsstation samarbetar med kontinuerlig miljöövervakning av restsubstanser från flygbränslet. Levande skogar I arbetet med att kvalitetssäkra SFV:s skogsbruk görs en årlig sammanställning. Det är en kontrollinventering på 10 procent av SFV:s skogliga åtgärder som avverkning, skogsvård och naturvårdande skötsel. Sammanställningen görs dels för att följa upp kvaliteten men också för att följa upp att vi tar den kultur- och naturhänsyn som SFV åtagit sig genom certifiering och andra rutiner. Rapporten är en del av redovisningen till FSC och återkopplas även till skogvaktare och anlitade entreprenörer. Sammanställningen har utvecklats med en kontroll av hur åtgärderna har utförts för att få bästa möjliga avkastning. Det skogliga innehavet flygbildstolkas och med hjälp av de nya uppgifter som fås tas nya avverkningsberäkningar fram. Preliminärt beräknas avverkningsvolymerna öka under I Västerbotten har naturvårdsåtgärder genomförts på 159 hektar, bland annat frihuggning av sälg och asp samt skapandet av död ved. Naturvårdsbränning är genomförd på 8 hektar. I Jämtland har 30 hektar naturvårdsåtgärder utförts genom röjning och friställning av äldre frö- och naturvärdesträd. I södra Sverige har naturvårdsåtgärder om 11 hektar gjorts på Bogesund, Visingsö och Ådö med bland annat frihuggning av ekar. Under hösten har två vandringshinder åtgärdats. Genom grävarbeten runt en vägtrumma har fiskvandringen i ett vattendrag i Jämtland underlättats. För att medverka i genomförandet av friluftspolitiken har en representant från SFV deltagit i Tankesmedja för friluftsliv, arrangerad av Naturvårdsverket. SFV ingår i arbetsgrupp inför det fortsatta arbetet som samordnas av Naturvårdsverket. Levande skogar Skogsvård (ha) Naturvårdande skogsskötsel (ha) Restaurerad slåttermark och betesmark (ha) Åtgärdade vandringshinder STATENS FASTIGHETSVERK 11 (40)

15 Årsredovisning Resultatredovisning Städinsatser Kebnekaise. Foto: Carl-Johan Olofsson Arméns Jägarbataljon SFV ska främja samverkan mellan skogsbruk och rennäring FSC:s nuvarande standard ställer högre krav än tidigare när det gäller samråd med rennäringen. SFV uppfyller kraven väl. Inom ramen för FSC pågår ett arbete med att ta fram en utbildning i skogsbruk för renskötare och en utbildning i renskötsel för skogsbrukare. SFV deltar i arbetet med utbildningarna, som kommer att genomföras 2014 i hela renskötselområdet. SFV medverkar inom ramen för FSC tillsammans med representanter för andra skogsägare och rennäringen i utvecklingen av ett medlingsförfarande för att främja samverkan. SFV har regelmässigt samråd med berörda samebyar inför avverkningar. Vindkraft Under 2013 har 30 vindkraftverk färdigställts, på mark förvaltad av SFV, inom Storblaiken i Storumans kommun. Jord SFV förvaltar statens jordbruksinnehav tillhörande det nationella kulturarvet i södra och mellersta Sverige. Egendomarna utgör främst kungsgårdar, militära boställen och övriga kronoegendomar med tillhörande jordbruks- och skogsmark med en sammanlagd areal av cirka hektar. Cirka upplåtelser av byggnader, jordbruksmark och annan mark hyrs ut samt utarrenderas. Under året har flera arrendatorsbyten genomförts, bland annat på Herrsäter Åtvidaberg, Lilla Hultet Strömsholm och på Läckö kungsgård, där ett generationsskifte genomförts. I samband med att Lovö Ekerö blir naturreservat kommer åtgärder göras för att främja friluftsliv och rekreation samt för att locka och vägleda besökare till området. En del nya leder föreslås i reservatsförslaget och befintliga kommer att ses över. En informationsplan är framtagen och SFV samarbetar med Länsstyrelsen och Lovö hembygdsförening. Kronoholmar SFV förvaltar cirka kronoholmar längs kusten, i Vänern, Vättern och Hjälmaren. SFV arbetar med att förbättra förutsättningarna för våra hyresgäster på kronoholmarna. Utklippan utanför Karlskrona har en ny hyresgäst som tar över driften av Utklippans gästhamn och vandrarhem. SFV har även tecknat en avsiktsförklaring om samarbete med Karlskrona kommun, hyresgästen samt andra intressenter för att gemensamt utveckla Utklippan för boende och besökare. Arkitekt är anlitad för förändringsarbetet. En jaktstuga på Brämön Sundsvall har rustats för jaktändamål och avtal om handhavande av jaktfrågor har tecknats med entreprenör. På Nidingen Kungsbacka har ombyggnad av Bagarstugan färdigställts, nya rum och duschrum har iordningställts för uthyrning. Fotogenhusets tak är iordninggjort och ombyggnad av konferenslokal pågår. På Hamneskär Pater Noster Tjörn planeras en ny hamnanläggning och gångväg, för att öka möjligheten att lägga till vid ön och besöka fyren. Projektet delfinansieras av föreningen Pater Nosters vänner. På Storön Väderöarna har överenskommits om en samarbetsform för finansiering av serviceanläggning mellan SFV, Tanums kommun och Länsstyrelsen. En besöks- och informationsplats med servicebyggnad och en utställningslokal för nuvarande gästhamn samt utbyggnad av bryggor ryms inom projektet. STATENS FASTIGHETSVERK 12 (40)

16 Årsredovisning Resultatredovisning Resurshushållning och ekonomisk effektivitet SFV ska bedriva sin verksamhet med högsta möjliga effektivitet i nyttjandet av ekonomiska resurser i såväl fastighetsförvaltning som byggande samt i den interna verksamheten. SFV ska sträva efter en långsiktigt hållbar förvaltning med hänsyn till miljöaspekter samt sociala och ekonomiska aspekter. Mål instruktion och regleringsbrev Fastigheterna ska förvaltas så att god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 4,9 procent. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer och effekter Certifikat inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Kompetensförsörjning och NMI. Administrativa kostnader. Avkastning på myndighetskapital. Vårt sätt att arbeta SFV:s styrelse beslutade i februari 2013 att certifieringar avseende kvalitet och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008 och OHSAS 18001:2007 inte ska förnyas när de löper ut i april SFV kommer istället förbereda för att omfattas av Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Certifieringen avseende miljö enligt ISO 14001:2004 ska dock kvarstå och omcertifiering enligt denna standard äger rum i april Förhyrning av SFV:s interna kontor i Stockholm har effektiviserats genom flytt till SFV:s egna lokaler samt samlokalisering. Från och med 1 januari 2014 anlitas Statens servicecenter till att sköta SFV:s löneadministration som sedan tidigare hanteras i köpt regi. Statens servicecenter ska sköta administrationen till en lägre kostnad men med minst bibehållen kvalitet. Tidpunkt för överföring av ytterligare administrativ stödverksamhet är beroende av en utvärdering av när Statens servicecenter har möjlighet att ta över denna hantering på ett billigare och kvalitativt minst lika bra sätt som nuvarande lösning i egen regi. Under året har byte av fastighets- och ekonomisystem samt en ny ekonomimodell förberetts. De nya systemen tas i drift från och med budget Under 2013 avslutades upphandlingen och en projektorganisation etablerades. En förstudie har tagits fram utifrån vilken de nya systemen kommer att sättas upp. En test- och utbildningsplan, som kommer genomföras 2014, har upprättats. SFV har under 2012 och 2013 arbetat för att uppfylla kraven på ett fungerande E-beställningssystem. Systemet implementerades under våren 2013 och ett regelverk för detta upprättades. Systemet förenklar och kvalitetssäkrar SFV:s beställningar och ger bättre möjligheter för kontroll och uppföljning. Utbildningsåtgärder i systemet samt förstärkning av organisationen avseende SFV:s inköp har genomförts. Som en del av implementeringen av nytt E- beställningssystem har genomgång av direktupphandlingsskäl genomförts till alla användare. Eventuella behov av nya ram- och serviceavtal har identifierats och upphandling av dessa påbörjats. SFV fick för år 2012 betyget BB i Ekonomistyrningsverkets (ESV) ekonomiadministrativa (EA) värdering, vilket är en sänkning jämfört med 2011 (BA). Sänkningen avser dels en brist i uppdatering av inkomstliggaren och dels att underlag till ESV:s kontrakt- och användarregister (KAR) lämnades in för sent. Rutinerna för detta har setts över och målet är att för 2013 återigen få betyget AA. EA-värdering Medarbetare BB BA AA AA I enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten redovisa åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetensen finns för att fullgöra sina uppgifter. I SFV:s regi har utbildningar inom bland annat E-beställningssystem, uppgraderat Office, upphandling, arbetsmiljö, gränsdragning underhåll och investering, måleri, elsäkerhet, kulturarv, ledarskap och förvaltningsteknikerdagar genomförts. Utvecklingsprogrammet VISA TEAM med syfte att i större utsträckning ta till vara hela SFV:s förmåga och kompetens har genomförts för nyanställda och medarbetare som inte haft möjlighet att delta tidigare år. Personalnyckeltal Medelantalet anställda varav kvinnor 45% 47% 48% varav män 55% 53% 52% Total sjukfrånvaro, i % av ordinarie arbetstid 2,2% 2,8% 2,7% därav långtidssjukskrivna 43% 50% 52% Sjukfrånvaro fördelat på kön kvinnor 2,2% 3,7% 3,7% män 2,2% 2,1% 1,9% Sjukfrånvaro fördelat efter ålder anställda - 29 år 0,3% 0,8% 1,3% anställda år 1,8% 3,4% 2,8% anställda 50 - år 2,8% 2,3% 2,7% STATENS FASTIGHETSVERK 13 (40)

17 Årsredovisning Resultatredovisning Under året har 50 rekryteringar påbörjats och 42 rekryteringar slutförts. I samband med en ändrad gränsdragning mellan SFV och Regeringskansliet har verksamhet inklusive fem medarbetare gått över till SFV. Mätning av nöjd medarbetarindex (NMI) genomförs vart annat år. NMI resultatet 2013 uppgår till 72 och är tre enheter bättre än föregående mätning. Svarsfrekvensen vid mätningen var 92 procent (93 procent 2011). Samtliga arbetsplatsfaktorer har genomgående högre värden än vid föregående mätning och 2012 hade SFV prioriterat trygghet för att utvecklas och förbättra resultatet i NMI mätningen, denna faktor har ökat mest, från 64 till 73. Tidigare år har SFV tagit fram Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex (JÄMIX), denna mätning utgår från och med Nyckeltalsinstitutet har ingen mall för vilka siffror som ska rapporteras in varför resultaten blir väldigt olika och svåra att jämföra. SFV följer upp jämställdheten utifrån jämåplanen. NMI Trend Miljö god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö Arbetet med SFV:s miljömål, att minska vår energianvändning med 26 procent till år 2016, har ytterligare intensifierats då SFV beslutat om Energistrategi Strategin innebär främst ett fokus på storförbrukande byggnader, att vissa lönsamma åtgärder ska genomföras på bred front i våra fastigheter, att eleffektivisering ska prioriteras, att åtgärder med mycket kort återbetalningstid snarast ska genomföras. Energistrategin är kompletterad med en bruttolista avseende utpekade prioriterade byggnader, vilken har varit vägledande vid budgetering av energiåtgärder. En extern uppföljande revision som genomfördes i april 2013 gav sammanlagt 16 mindre avvikelser mot ISO 14001:2004. Som SFV:s styrkor angavs en hög kompetens och ett stort engagemang hos de anställda. Revisionen pekade också ut utvecklingen av SFV:s Miljöråd som ett forum där miljöfrågor bereds med bra förankring i organisationen. Revisionen rekommenderade förbättringar avseende tydligare inriktningar kopplat till mål för att underlätta prioritering i organisationen samt en förbättrad uppföljning. Ett arbete har inletts med syfte att lyfta vissa frågor till en mer strategisk nivå, något som bland annat resulterat i den ovan nämnda energistrategin för SFV. Arbetet fortgår med att utifrån SFV:s miljöpolicy samt SFV:s betydande miljöaspekter se över vilken styrning och vilka ambitioner SFV har och ska ha inom de olika identifierade områden där vi har en tydlig miljöpåverkan både positiv och negativ. Byggprojekt Enligt SFV:s energistrategi ska byggnader med sämre energitillförsel utredas och om möjligt konverteras. Detta avser elpannor, direktel, eldriven kyla samt de få kvarvarande fossila pannorna. Under 2013 har bergvärme installerats i Husgerådskammarens magasin Ekerö (cirka kvm LOA) och därmed har oljepannan tagits ur drift. Likaså har SFV på Julita konverterat från olja till fjärrvärme. Genom dessa åtgärder ska i princip all fossil olja vara avvecklad i SFV:s byggnader i Sverige. Inom Ulriksdals slottsområde har ett fjärrvärmenät anlagts och anslutning av byggnaderna pågår vilket på sikt kommer att minska miljöbelastningen. Under 2013 har projektrapporten Energibesparande åtgärder på fönster i byggnader med stort kulturvärde tagits fram samt ett internt seminarium för erfarenhetsåterföring på samma tema hållits. Fönsterprojektet har utvärderat 17 olika åtgärder för att ge solskydd och minska värmeläckage, med utgångspunkten att de kulturhistoriska värdena inte nämnvärt får minska. Resultatet visar att det går att hitta energibesparande lösningar men att effekterna av de prövade åtgärderna inte alltid blir så märkbara då stor hänsyn måste tas till att fönstren är äldre. I syfte att förbättra klimatet och minska energianvändningen har flera projekt avseende energiglas genomförts, bland annat kvarteren Vinstocken, Tigern och Johannes samt på Stockholms slott mot Slottsbacken, samtliga i Stockholm. Åtgärderna har lett till en högre kundnöjdhet då komforten i rummen förbättrats genom att ljudnivån i rummen förbättrats från omkringliggande gator/fastigheter. Det är ännu för tidigt att se hur stor energibesparing projekten har lett till. SFV ingår i ett utvecklingsprojekt med flera aktörer på marknaden som fokuserar på utveckling av certifieringssystemet Miljöbyggnad i kulturfastigheter. Projektet leds av Institutet för vatten och luftvård (IVL) och fortgår under Inom SFV Utrikes pågår ett projekt med att ta fram ett förslag till en samnordisk anläggning i Hanoi. I samband med detta har SFV tillsammans med utrikesministerierna i Finland, Sverige och Norge beslutat att försöka certifiera anläggningen enligt LO- TUS. LOTUS är ett lokalt miljöcertifieringssystem, där endast ett fåtal objekt finns certifierade idag. Systemet är omfattande och liknar det amerikanska LEED eller det brittiska BREEAM. Efter genomförd utvärdering 2012 avseende SFV:s systematiska brandskyddsarbete (SBA), då brister konstaterades, bland annat i riskanalyser och verksamhetsbeskrivningar samt i insatsplaner, har dialogmöten genomförts i verksamheten. Detta i syfte att gå igenom SBA-analysen och komma vidare i SBA-arbetet. Inom SFV Utrikes har SBAbesiktningar utförts på åtta orter under Det årliga miljöpriset Grön ambassad som instiftats av SFV Utrikes och UD delades i år ut av utrikesminister Carl Bildt. Årets vinnare var Skopje Makedonien som fick pris för sin städkampanj som bland annat inneburit batteriinsamling. Ambassaden i Skopje förvaltas inte av SFV. STATENS FASTIGHETSVERK 14 (40)

18 Årsredovisning Resultatredovisning Revisioner, utbildning och rapportering enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter I flera av SFV:s interna utbildningar ingår moment som syftar till att höja miljömedvetandet inom SFV. Likaså drivs arbete i SFV:s Miljöråd för att utveckla den strategiska styrningen och uppföljningen inom miljöarbetet. Inom ramen för samarbetet i Samverkansforum har SFV medverkat i nätverken Hållbar utveckling och Regler och avtal som i ett gemensamt projekt studerat utformning av miljökrav i kvalificeringsskedet för byggentreprenader. SFV:s miljöledningsarbete utvärderas varje år av Naturvårdsverket enligt förordningen 2009:907. För 2012 fick SFV 15 poäng av 15 möjliga, att jämföra med 2011 då SFV fick 13 poäng. Anledningen till den högre rankningen beror på att SFV gjort en översyn av miljöutredningen och därigenom de betydande miljöaspekterna samt att SFV under 2012 genomförde informations- och utbildningsinsatser inom energi och miljö. Enligt styrande dokument Möten och resor ska planering av möten i tjänsten göras så kostnadseffektivt som möjligt och i enlighet med SFV:s miljöarbete. Därför ska möjligheterna till video- och telefonmöten i första hand övervägas innan ett beslut om tjänsteresa fattas. SFV har i nuläget femton videokonferensanläggningar på ett flertal orter i Sverige. Användandet av dessa anläggningar ökar, statistik visar att antalet samtal ökat från 979 stycken 2012 till samtal utökades antalet videokonferensanläggningar med totalt tre, i Göteborg, Kalmar och Huseby. Under de senaste åren har SFV arbetat för att styra bort användandet av egna bilar i tjänsten och denna strategi fortsätter att ha effekt. Antal mil där milersättning betalats ut har sjunkit med 50 procent från 2012 till 2013 och med 90 procent sedan SFV:s totala bränsleåtgång i fordon har minskat med cirka 10 procent. Bränsleslag har dock förskjutits från E85/gas till diesel, en mer koldioxidintensiv sammansättning, vilket ger en total minskning av koldioxid från bilresor på 7 procent Vad gäller flygresor under 2013 har korta flygresor (<500 mil) minskat med 11 procent medan långa flygresor (>500 mil) ökat med 12 procent. Ökningen av långa flygresor förklaras delvis av att SFV:s utrikesförvaltning hade flera vakanta tjänster under En annan anledning är att resandet inom SFV Utrikes är avhängigt de projekt som bedrivs. Under 2013 inleddes bland annat ett nytt projekt i Canberra Australien samt i Tokyo. I New York avslutades en totalrenovering av residenset. Ekonomisk effektivitet Det ekonomiska överskottet före fastighetsförsäljningar uppgår till 470 mnkr, att jämföra med 442 mnkr föregående år. Resultatet motsvarar en avkastning på 29,3 procent på genomsnittligt myndighetskapital. Regeringens krav på SFV är att uppnå en avkastning om 4,9 procent. Den höga avkastningen förklaras främst av att myndighetskapitalet minskat genom inleveranser till statskassan. Försvarsfastighetsutredningens (SOU 2013:61) betänkande innehåller förslag om förändrad finansieringsmodell och avkastningskrav för berörda myndigheter. Av SFV:s regleringsbrev 2014 framgår att med avkastningspliktigt myndighetskapital avses myndighetskapitalet reducerat med det kapital som avser bidragsfastigheter, kostnadshyresmodellfastigheter samt jord och skog utan avkastningsförmåga. SFV kan inte efterleva regleringsbrevet förrän vi har fått beslut om en ny finansieringsmodell, eftersom det avkastningspliktiga myndighetskapitalet är lägre än bokfört värde för dessa fastigheter. Direktavkastningen, det vill säga driftnetto i förhållande till fastigheternas bokförda värden, uppgår till 8,3 procent, motsvarande siffra föregående år är 8,4 procent. SFV:s hyresintäkter uppgår till mnkr, intäkter av anslag och bidrag 363 mnkr och övriga intäkter 173 mnkr. De största kostnadsposterna utgörs av underhåll 907 mnkr, drift 472 mnkr, avskrivningar 374 mnkr och finansiella kostnader 311 mnkr. SFV redovisar till följd av ett antal försäljningar, främst i utlandet, en reavinst om 130 mnkr. Administrativa kostnader består främst av personalkostnader för administrativ personal och IT-kostnader. Totala administrativa kostnader uppgår till 162 mnkr och är 6 mnkr högre 2013 jämfört med Högre kostnader avser främst centrala overheadkostnader (OH), framförallt avseende IT-konsulter samt kostnader i samband med byte av fastighetsoch ekonomisystem. En uppskattning har gjorts av de administrativa kostnader som är direkt att hänföra till SFV:s uppdrag att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Administrativa kostnader exklusive dessa kostnader redovisas i tabellen för mer jämförbara värden med övriga fastighetsförvaltare. Administrationskostnad (kr/kvm) Trend Administrationskostnad Administrationskostnad exkl. kulturarvsuppdrag STATENS FASTIGHETSVERK 15 (40)

19 Årsredovisning Resultatredovisning Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet Som investering redovisas förutom köp och nybyggnad också om- och tillbyggnader av nivåhöjande karaktär. SFV säljer fastigheter som inte längre behövs för statlig verksamhet eller av andra skäl inte behöver vara kvar i statlig ägo. Mål instruktion SFV ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva och avyttra fast egendom. Prestationer Större byggprojekt, avslutade investeringar. Förvärv av fastigheter, överföring av fastigheter, avyttring av fastigheter Investeringar och avyttringar, mnkr Investeringar Förvärv Ny-/till- och ombyggnationer Försäljningar Som investering redovisas förutom köp och nybyggnad också om- och tillbyggnader av nivåhöjande karaktär har förvärv genomförts för en köpeskilling om 1 (0) mnkr, ny- och ombyggnationer har genomförts för 373 (502) mnkr samt försäljningar till en köpeskilling om 181 (193) mnkr. Björnen byggs om för att skapa ändamålsenliga lokaler för Regeringskansliet. Under 2013 har byggnadsprogram färdigställts samt en projektorganisation och ett projektkontor etablerats. Hemställan om fortsatt projektering och förberedande rivning är godkänd av regeringen. Tillbyggnad av ubåtshall för Marinmuseum Karlskrona är genomförd. Byggprojektet har bestått av två etapper, där den över tusen ton tunga ubåten i första etappen sattes på plats efter grundläggning och grundkonstruktion. Andra etappen bestod av att skapa en överbyggnad som följer ubåtens form. Marinmuseum beräknar öppna utbåtshallen sommaren Projektet har kunnat genomföras då samfinansiering har varit möjlig och har delfinansierats med EU bidrag. Efter att ha varit öppet i 147 år stängde Nationalmuseum i februari 2013 för en renovering av museibyggnaden. Under 2014 är projekteringen klar och de mer påtagliga renoveringsarbetena börjar. Renoveringen tar cirka två och ett halvt år. Nationalmuseum planerar och förbereder för återinvigning Vasamuseet stod klart 1990 och belönades samma år med Kasper Sahlinpriset för sin arkitektur. För att bättre kunna möta publiktrycket färdigställdes i våras en ny entré. Sedan augusti är även resterande del av tillbyggnaden, utformad av ursprungsarkitekterna, färdigställd. Tillbyggnaden består av enbart publika ytor och är cirka kvm. Utöver tillbyggnaden har 350 kvm i den tidigare museibyggnaden byggts om samt förbättringar och kompletteringar gjorts av klimatanläggningen. Västertorn byggs om för Mark- och miljööverdomstolens och Justitiekanslerns verksamhet. SFV förvaltar tio kvarter i Södra Klara Stockholm. Byggnaderna iordningställdes för Regeringskansliet på och 80-talen och har sedan dess inte genomgått några större renoveringar. Om- och påbyggnad av Loen var den första synliga delen i det omfattande projektet Nya Klara. Större byggprojekt utfall (mnkr) 2013 Totalt Björnen, om- och tillbyggnad (del av regeringskvarteren), Stockholm Marinmuseum, tillbyggnad ubåtshall, Karlskrona Nationalmuseum, byggnadsprogram, projektering samt renovering och ombyggnad huvudbyggnad, etapp 1, Stockholm Vasamuseet, om- och tillbyggnad, Stockholm Västertorn, ombyggnad, Riddarholmen, Stockholm Loen om- och tillbyggnad (del av regeringskvarteren), Stockholm STATENS FASTIGHETSVERK 16 (40)

20 Årsredovisning Resultatredovisning Utfall Senaste Budget Avvikelse Byggprojekt 2013 (mnkr) prognos utfall-budget Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Markfastigheter Summa Avvikelser utfall jämfört med budget Jämfört med budgetpropositionen 2013 minskar inrikes hyresfastigheters genomförda investeringar med 304 mnkr. Minskningen beror främst på stora förändringar i projekten i Södra Klara för Regeringskansliet och framförallt avseende Björnen. Planerade entreprenader av Björnens om- och tillbyggnad har delvis blivit framflyttade. Ombyggnad av Brunkhalsen till bostäder blir aktuellt först efter Björnens färdigställande, då evakuering av befintlig verksamhet krävs. Del av ombyggnad Västertorn på Riddarholmen flyttas till Samtidigt blev upphandlingen lägre än tidigare beräknat. Övriga förändringar avseende inrikes hyresfastigheter härrör sig också i huvudsak till framflyttade projekt. Musik- och teatermuseets ombyggnad var tidigare stoppad men nu pågår projektering. Ombyggnad ämbetsbyggnad i kvarteret Krubban avvaktar utredning. Projekt avseende ombyggnad av Västra stallet Stockholm har utgått. Projektet avseende Operans innemiljö har stoppats i samband med uppdraget att renovera och bygga om Operan, som SFV erhöll i december Jämfört med budget 2013 minskar utrikes hyresfastigheters genomförda investeringar med 30 mnkr bland annat på grund av att flera projekt utgår, främst komplettering av hissar i House of Sweden Washington och tillbyggnad av visering i Ankara Turkiet. Ombyggnad för samlokalisering av Sveriges och Norges ambassader i Luanda har tillkommit. Investeringar för markfastigheter minskar med 21 mnkr och beror bland annat på att nybyggnad av ladugård på Kronoberg Växjö och ladugård på Svartsjö Ekerö har senarelagts till följd av osäkerhet från arrendatorer. De största avslutade investeringarna under 2013 är följande. Investeringarna har pågått under flera år och beloppen avser total investering. Ombyggnad Kungliga biblioteket inklusive annexet, Stockholm, 65 mnkr. Ombyggnad från laboratorium till kontor, Afrikahuset i Botaniska trädgården i Uppsala, 37 mnkr. Ombyggnad till förskola, Ridhuset och Exercishuset i kvarteret Krubban på Östermalm i Stockholm, 31 mnkr. Ombyggnad klimatsystem, Brunkhuvudet Stockholm, 25 mnkr. Förtätning personalbostäder och kansli, New Delhi Indien, 19 mnkr. Nybyggnad garage, Rosersberg, 14 mnkr. Installationer av styr- och övervakning, Kungliga biblioteket, Stockholm, 14 mnkr. Heltäckande brandlarm, Naturhistoriska riksmuseet, 13 mnkr. Ombyggnad bostäder, Mellersta befälshuset Karlsborg, 12 mnkr. STATENS FASTIGHETSVERK 17 (40) Annexets trappa Kungliga biblioteket. Foto: Melker Dahlstrand

SFV Delårsrapport 2015

SFV Delårsrapport 2015 HANDLÄGGARE, TELEFON DATUM Beteckning Maja Dahlén, 010-478 71 63 2015-08-14 652-541/14 EPOST, MOBIL maja.dahlen@sfv.se +46 76-803 00 06 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm SFV Delårsrapport

Läs mer

Generaldirektörens kommentar

Generaldirektörens kommentar Årsredovisning 2012 Generaldirektörens kommentar SFV:s fastighetsbestånd har under 2012 utvecklats genom om- och tillbyggnader, större iståndsättningsarbeten, uthyrning av färdigställda eller vakanta lokaler

Läs mer

Generaldirektörens kommentar

Generaldirektörens kommentar Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Generaldirektörens kommentar SFV har under 2014 fortsatt att bevara och utveckla våra fastigheters värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden. Genom om- och

Läs mer

Tertialrapport 2 2014

Tertialrapport 2 2014 Tertial 2, 2014 Tertialrapport 2 2014 Innehållsförteckning SFV:s uppdrag Om redovisningen 1 1 Fastighetsförvaltning 2 SFV:s kunder 2 Främja ett levande kulturarv 3 Bevara, vårda och utveckla fastigheternas

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:7 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Generaldirektörens kommentar

Generaldirektörens kommentar Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Generaldirektörens kommentar SFV har under 2014 fortsatt att bevara och utveckla våra fastigheters värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden. Genom om- och

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm REGERINGEN Socialdepartementet Regeringsbeslut 2014-12-19 Vl:2 S2014/4968/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) OBJEKT Mk -12-2 3 Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av jordbruksfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av jordbruksfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD Förvaltning av jordbruksfastigheter Förvaltning av jordbruksfastigheter Policy 2(2) Styrande dokument Förvaltning av jordbruksfastigheter innehåller: Policy Jord- och skogsbrukspolicy

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD 2(11) Styrande dokument innehåller: Policy spolicy Krav och råd Vårdprogram Slottsarkitekt spolicy (11) spolicy SFV:s kulturarvspolicy beskriver hur vi ser på vårt uppdrag

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Maria Larsson Chef Servicecenter

Maria Larsson Chef Servicecenter Maria Larsson Chef Servicecenter SFV, FORTV och staten Statsministern Styrelse Samordning Styrelse Generaldirektör Generaldirektör Socialdepartement Fortifikationsverket Statens fastighetsverk Ny organisation

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens fastighetsverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens fastighetsverk Regeringsbeslut VI:1 2014-11-06 S2014/7852/SFÖ Socialdepartementet Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens fastighetsverk Riksdagen har beslutat

Läs mer

SFV:s uppdrag. Inledning. Väsentliga händelser

SFV:s uppdrag. Inledning. Väsentliga händelser SFV:s uppdrag Statens fastighetsverk (SFV) är en fastighetsförvaltande myndighet med uppdrag att förvalta en del av statens fastighetsbestånd. De fastigheter SFV ansvarar för är sådana fastigheter som

Läs mer

Tertialrapport

Tertialrapport Tertial 1, 2014 Tertialrapport 1 2014 Innehållsförteckning SFV:s uppdrag Om redovisningen 1 1 Fastighetsförvaltning 2 SFV:s kunder 2 Främja ett levande kulturarv 3 Bevara, vårda och utveckla fastigheternas

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Fastigheten Landshövdingen 16 omfattar idag nästan halva kvarteret och visar hur den regionala statsförvaltningens vuxit sedan mitten av 1600-talet. Det började med

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012... 1 Bakgrund... 3 SFV:s skogsbruk... 3 Skogsskötsel... 4 Avverkningsnivå... 4 Skogsmarkens läge... 4 Ägoslagsfördelning...

Läs mer

Tertialrapport 1 2015

Tertialrapport 1 2015 Tertial 1, 2015 Tertialrapport 1 2015 Innehållsförteckning SFV:s uppdrag 1 Om redovisningen 1 Fastighetsförvaltning 2 SFV:s kunder 2 Fastigheterna skall bevaras, användas och utvecklas 3 Främja ett levande

Läs mer

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi Regeringsbeslut I:7 2017-10-19 Ku2017/02183/KL Kulturdepartementet Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi Regeringens

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader?

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader? Hur arbetar SFV med energieffektivisering och energideklarationer i skyddade byggnader? SFV, uppdrag och omvärld Miljövärdering energi Energimål och strategi Co 2 olbricks 130319 Mikael Gustafsson Energispecialist

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Text Elisabet Lorenz Werner foto Åke E:son Lindman

Text Elisabet Lorenz Werner foto Åke E:son Lindman SVENSK KONSTSKATT UTE I VÄRLDEN Ingegerd Råmans glaskonstverk March 4 am i House of Sweden, Washington. Sonja Larssons Målning i ambassadörens residens i Santiago eller Ini av Hanns Karlewski i Maputo.

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2015 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Handläggningsordning. statliga byggnadsminnen

Handläggningsordning. statliga byggnadsminnen Handläggningsordning vid tillsyn och ändring av statliga byggnadsminnen Inledning De statliga byggnadsminnena (SBM) utgörs av de från kulturhistorisk synpunkt mest värdefulla byggnaderna och anläggningarna

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Fastighetsförvaltning i myndighetsform

Fastighetsförvaltning i myndighetsform Fastighetsförvaltning i myndighetsform Statens fastighetsverk (SFV) är en myndighet vars uppdrag är att förvalta en viss del av statens fasta egendom med god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet.

Läs mer

Landets museer lockar fler besökare

Landets museer lockar fler besökare Pressmeddelande 2015-01-13 Landets museer lockar fler besökare Sveriges museer fortsätter att locka mängder av besökare. Den nya sammanställningen från Riksförbundet Sveriges museer visar att museerna

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten SLUTRAPPORT 2006-08-15 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten Projektets namn: Naturstig vid Hållnäskusten Kontaktperson på

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Sveriges Regionala Turismorganisationer

Sveriges Regionala Turismorganisationer Sveriges Regionala Turismorganisationer Nulägesanalys för år 2012 Björn Fransson, Örebrokompaniet AB Slutversion april 2014 Inledning Undersökningen genomfördes under december 2013. En kompletterande enkät

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande.

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande. Styrelse 2014-04-03 Ärende 10 2014-02-20 Peter Kvarnhem 08-508 29 390 Förvärv av tomträtt Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta följande. 1. Styrelsen godkänner att Fastighets AB Charkuteristen

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Inledning I lokalförsörjningsplanen fastställer högskolestyrelsen årligen högskolans övergripande strategi för lokalplaneringen. Planen är avsedd

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat SLUTRAPPORT 2006-10-26 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat Projektets namn: Kontaktperson på kommunen: Stefan

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm

Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm Handläggare Per Andrén Tel 08-737 21 85 Styrelseärende 2013-10-01 Ärende nr 12 Dnr 2013/1768-3.2.4 Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm Förslag till beslut Styrelsen för

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun Fastighetsbeskrivning Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Fakta om fastigheten 6-7 Bilder

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens fastighetsverk

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens fastighetsverk Regeringsbeslut II 2 2015-12-18 Fi2015/05652/RS (delvis) Finansdepartementet Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens fastighetsverk Riksdagen

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting

JIL Stockholms läns landsting JIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-19 1(4) TRN 2015-0019 Handläggare: Börje Wredén Tillväxt- och regionplanenämnden

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Årsredovisning 2007 SFV årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 SFV årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Generaldirektörens kommentarer 2 Resultatredovisning Verksamhetsöversikt 6 Uppdraget 6 Verksamhetsgren Inrikes fastigheter 8 Resultat- och balansrapport Inrikes

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND Rapport september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Fastighetsägare och lokala näringsidkare på Fejan deltog i rundvandringar och workshops under En vision för Fejan

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum

Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum 2014-10-22 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, daterad den 22 oktober 2014 Bilaga hyreskontraktet

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR SLUSSVÄGEN 5, SURAHAMMAR 31718.doc Hovgården, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Rapporten är genomförd på uppdrag av SFVALA-gruppen av. Från SFVALA-gruppen finns ett intresse att bygga upp en kunskapsbas omkring prisnivå och prisutveckling

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-27 Dnr SBN 2014-487 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Gunnar Ölfvingsson Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Läs mer

PROSPEKT. Gävle slott

PROSPEKT. Gävle slott PROSPEKT Gävle slott Gävle slotts historia sträcker sig ända till 1500-talet. Det uppfördes på direktiv av Johan III, ofta nämnd som vår mest byggnadsglada kung. På senare tid har slottet restaurerats

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Kommittédirektiv Bostadsbyggande på statens fastigheter Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Dir. 2017:7 Sammanfattning En särskild utredare en samordnare som ska fungera som en förhandlingsperson,

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer