Generaldirektörens kommentar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generaldirektörens kommentar"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Generaldirektörens kommentar SFV:s fastighetsbestånd har under 2012 utvecklats genom om- och tillbyggnader, större iståndsättningsarbeten, uthyrning av färdigställda eller vakanta lokaler och en fortsatt satsning på våra besöksmål. De största byggprojekten som slutförts under året är om- och påbyggnaden av Loen i Södra Klara i de delar som hyrs av Regeringskansliet, ombyggnad av Kungliga biblioteket, ombyggnad av Afrikahuset i Uppsala, nybyggnad av Victoriahuset Naturum vid Läckö slott och ombyggnad i kvarteret Krubban i Stockholm för förskola. Omfattande utredningsarbete har genomförts för den kommande ombyggnaden och påbyggnaden för Regeringskansliet i Björnen i Klara. Under hösten har projekteringsarbetet påbörjats för renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum på Blasieholmen. Om- och tillbyggnaden för Vasamuseet pågår med planerat färdigställande under Förändrade lokalbehov inom utrikesförvaltningen har intensifierat SFV:s arbete med fastighetsutveckling och omstrukturering av det utrikes fastighetsbeståndet. Det innebär både planering av nya byggnader, ombyggnader för att effektivisera lokalutnyttjandet och avyttring av fastigheter som inte längre behövs. Pågående diskussioner om ambassadanläggningen i Tokyo har uppmärksammats särskilt i media. Ytterligare försäljningar av försäkringskassefastigheter har slutförts under året med en större realisationsvinst som redovisas i bokslutet. Den ekonomiska vakansgraden understiger 2 procent. Försäljningen av försäkringskassefastigheter med stora vakanser och färdigställandet av Regeringskansliets lokaler i Loen har bidragit till den fortsatt låga vakansgraden. En stor del av de vakanta lokalerna i Gamla riksarkivet på Riddarholmen har hyrts ut efter den tidigare hyresgästens konkurs. Årets resultat på 442 mnkr före realisationsvinster är drygt 258 mnkr bättre än för Den enskilt största, positiva förändringen är Regeringskansliets återinflyttning i de färdigställda lokalerna i Loen. Direktavkastningen uppgick till 8,4 procent jämfört med 6,9 procent för Avkastningen på myndighetskapitalet har ökat markant på grund av att myndighetskapitalet minskat genom inleveranser till statsbudgeten. SFV har en viktig uppgift att levandegöra och tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten och en snabbt växande besöksnäring genomfördes Hemliga rum då femton, i vanliga fall stängda, objekt öppnades för allmänheten. Evenemanget hade drygt besökare, allra flest besökare lockade Oscar II:s fort i Göteborg och Artillerigården i Stockholm. Projektet Öppna portar för utveckling av kulturhistoriska besöksmål i sydöstra Sverige har beviljats drygt 20 mnkr ur EU:s regionala strukturfond. Projektet som är ett samarbetsprojekt mellan SFV, Riksantikvarieämbetet och flera lokala aktörer planeras pågå i tre år. För bidragsfastigheterna de kulturhistoriska fastigheter och anläggningar som inte långsiktigt bär sina kostnader har disponerats ett anslag på 350 mnkr. Den enskilt största posten har varit fasadrestaureringen på Stockholms slott, ett projekt som kommer att sträcka sig över många år. Under året har första etappen och den norra fasadens östra flygel färdigställts. Under 2012 har SFV:s energistatistik kvalitetssäkrats vilket ger underlag till analys och åtgärdsplaner för att uppnå målet att effektivisera 26 procent under perioden SFV:s kundtidning och kulturhistoriska magasin Kulturvärden vann 2012, för andra året i rad, Svenska Publishingpriset i kategorin verksamhetstidningar. Även webben för Hemliga rum vann motsvarade pris i Digitala avdelningen i kategorin Offentlig sektor och tilldelades även Visuella priset av en enhällig jury lanseras SFV:s nya webb som bygger på samma plattform som webbsidan för Hemlig rum. SFV har under året fört diskussioner med Kungliga Operan, Dramaten, Naturhistoriska museet, Historiska museet och Nationalmuseum för att komma fram till en ny tillämpning av kostnadshyra. Arbetet kommer att redovisas till regeringen inom kort. SFV har på regeringens uppdrag biträtt Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter och Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Utredningarna skall redovisa sina förslag i september Regeringen har aviserat att man därefter kommer att ta ställning till ny organisation med mera för den statliga fastighetsförvaltningen. Regeringskansliet påbörjade rekryteringen av ny generaldirektör för SFV genom annonsering i maj. Rekryteringsprocessen har ännu inte avslutats. Väsentliga händelser till och med beslutsdatum SFV har 29 januari 2013 fattat ett inriktningsbeslut för SFV:s innehav av skyddade objekt och jordbruksegendomar. Regeringen har 14 februari 2013 beslutat att SFV:s chefsjurist Björn Anderson skall vara tillförordnad generaldirektör för SFV från och med 1 mars Thomas Norell Generaldirektör STATENS FASTIGHETSVERK

3 Innehållsförteckning Halva kungariket är ditt 1 SFV:s uppdrag 1 Om redovisningen 2 Fastighetsförvaltning 3 SFV:s kunder 3 Främja ett levande kulturarv 5 Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden 7 Skogs- och markförvaltning 12 Resurshushållning och ekonomisk effektivitet 14 Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet 17 Investeringar 17 Förvärv av fastigheter 19 Överföring av fastigheter 19 Avyttring av fastigheter 19 Finansiell redovisning 20 Årets resultat 20 Verksamhetsgrenar 21 Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter 21 Verksamhetsgren Utrikes hyresfastigheter 23 Verksamhetsgren Bidragsfastigheter 24 Verksamhetsgren Mark 25 Verksamhetsgren Övrigt 26 Sammanfattning över väsentliga uppgifter 27 Resultaträkningar 28 Balansräkningar 29 Finansieringsanalys 31 Anslagsredovisning 32 Bemyndigande 32 Redovisning mot inkomsttitel 32 Kommentarer till årsredovisning och noter Redovisningsprinciper Noter 34 Definitioner i redovisningen 38 Förkortningar 38 Definitioner 38 SFV:s organisation 39 Årsredovisningens undertecknande Styrelsen ledamöter Produktionsfakta Statens fastighetsverk 2012/2013 Text och grafisk form: SFV STATENS FASTIGHETSVERK Kontakt: Maja Dahlén, SFV, , Foto: Bergrummet Skeppsholmen Stockholm, Christian Pedersen, SFV

4 Resultatredovisning Halva kungariket är ditt Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger de är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar merparten av det statsägda kulturarvet. Totalt rör det sig om cirka två miljoner kvadratmeter byggnader och en sjundedel av Sveriges markyta. Allt detta har landets medborgare del i: De kungliga slotten med tillhörande parker, Djurgårdsmarken, residens, fästningar och monument. Regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, Skeppsholmen, statliga musei- och teaterbyggnader. Renbetesfjäll i Jämtlands län samt rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län. SFV förvaltar ej nationalparker. Kronoholmar med fyr- och lotsplatser och jord- och skogsegendomar i södra och mellersta Sverige. Sveriges ambassader och andra statliga byggnader i utlandet. SFV:s uppdrag SFV förvaltar den del av statens fastighetsbestånd som har beslutats av regeringen. SFV har ansvaret för att vårda, bevara och utveckla dessa fastigheter på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas. SFV sorterar under socialdepartementet. Utredningarna om omstrukturering av statens bestånd av kulturfastigheter och försvarsfastigheter har förlängts och ska lämna sina betänkanden till regeringen den 2 september SFV har fortsätt kontakt med utredningen om försvarsfastigheter samt fortsätter att bistå utredningen om kulturfastigheter med underlag i önskad omfattning. Fastighetsytor i de nordligaste länen Skogsmark Fastighet med byggnader Jordbruk Kronoholmar Korta fakta om SFV SFV förvaltar cirka fastigheter med ungefär byggnader i Sverige. SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark vilket är en sjundedel av Sveriges yta. SFV förvaltar svenska ambassader, residens och institut i ett 60-tal länder. SFV medverkar i olika grad vid sju av de 14 svenska världsarven på UNESCO:s lista. Ansvaret för landets drygt 300 statliga byggnadsminnen (SBM) delar SFV med bland annat Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Fortifikationsverket och Sjöfartsverket. SFV bildades 1993 men verksamheten har anor från 1600-talet. STATENS FASTIGHETSVERK 1 (40)

5 Resultatredovisning Om redovisningen Redovisningen beskriver vår verksamhet och resultatet av verksamheten, företrädesvis de viktigaste prestationerna. Redovisade prestationer är ett urval av, för regeringen väsentliga, fokusområden enligt SFV:s uppdrag. SFV:s interna styrning sker huvudsakligen i processer och tas därför generellt inte upp i redovisningen. Regleringsbrevets mål för verksamheten följs upp genom en redovisning av väsentliga händelser under året samt väsentliga prestationer och nyckeltal. Redovisning som saknar tidigare värden än 2011 tillkom i samband med ett större utvecklingsarbete av resultatredovisningen Urvalet av prestationer har i första hand gjorts utifrån vad som bedömts vara relevant för extern rapportering och därefter vilka mätvärden som är tillgängliga samt vilka data och mätmetoder som har varit kvalitetssäkrade. I de fall nyckeltal per kvm redovisas har de, om inget annat anges, beräknats utifrån summan av lokalarea (LOA), boarea (BOA) och biarea (BIA). Det ekonomiska utfallet redovisas totalt och per verksamhetsgren (inrikes hyresfastigheter, utrikes hyresfastigheter, bidragsfastigheter, mark och övrigt). Årsredovisningen avslutas med en finansiell redovisning. I nedanstående tabell redovisas intäkter och kostnader uppdelat på de uppgifter som framgår av SFV:s instruktion och resultatredovisningens uppdelning. Redovisning av intäkter och kostnader per avsnitt Belopp i mnkr Intäkter Anslag Kostnader Summa Intäkter Anslag Kostnader Summa Fastighetsförvaltning sid Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Mark Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet sid Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Mark Summa Ramp för att öka tillgängligheten i anslutning till bryggorna på Väderöarna Foto: Jan Naumburg, SFV STATENS FASTIGHETSVERK 2 (40)

6 Resultatredovisning Fastighetsförvaltning SFV:s kunder SFV har över kunder. Våra kunder är viktiga och har stor betydelse för hur vi lyckas med vårt uppdrag att förvalta och utveckla statens värden i byggnader, skog och mark. SFV arbetar utifrån marknadsmässiga villkor och kontrakt. Mål regleringsbrev SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd. Prestationer Hyresgästanpassningar, hyresintäkter, vakansgrad och NKI Anpassningar efter våra kunders behov SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt våra hyresgäster. Många av byggnaderna SFV förvaltar är anpassade för verksamheternas speciella behov. SFV:s största hyresgäster, enligt nedan, är exempel på verksamheter som har särskilda krav på lokaler. Museer Regeringskansliet Utrikesförvaltningen Ståthållarämbetet Fortifikationsverket (Försvarsmakten) Universitet och högskolor Statliga Privata Tre fjärdedelar av SFV:s hyres- och arrendeintäkter avser statliga hyresgäster. Under 2012 har flera ombyggnadsprojekt genomförts för att anpassa lokalerna efter kundernas behov. Kundanpassningarna sker ofta i samband med underhålls- och investeringsprojekt. De största anpassningarna har genomförts i Loen Stockholm, på Strömgatan Stockholm, Afrikahuset Uppsala Botaniska trädgård, Rosenhaneska palatset Stockholm, Brunkhuvudet Stockholm, Kungliga biblioteket Stockholm och Varbergs fästning. I Klara Stockholm har ombyggnation av Loen slutförts avseende de delar som förhyrs av Regeringskansliet. Björnen i Klara är nästa större investeringsprojekt som kommer att innebära en genomgripande ombyggnad av befintlig byggnad samt en påbyggnad med upp till tre våningsplan. Ombyggnad av Brunkhuvudet med framförallt klimatförbättringar har slutförts samt har även en större anpassning av kontorslokalerna genomförts för Regeringskansliet. Hyresgästanpassningar gällande reception, aktuarie och entré har genomförts för Svea hovrätt i Rosenhaneska palatset. På Strömgatan kring Lejonet/Rosenbad har avstängning för fordonstrafik påbörjats, arbetet avslutas under första kvartalet Flera av dessa uppdrag och anpassningar innebär en hög grad av sekretess vilket skapar en ökad administrativ hantering kring projekten. Afrikahuset i Botaniska trädgården i Uppsala har byggts om från laboratorium till moderna kontorslokaler. Kungliga bibliotekets huvudbyggnad är ombyggd för att effektivisera kontorsytor och förbättra inomhusklimatet. Ombyggnad av Varbergs fästning, för att skapa ändamålsenliga lokaler för länsmuseet samt förbättrad tillgänglighet, arbetsmiljö och klimatanpassning för museets verksamhet har påbörjats. Verksamhetsanknutna åtgärder i SFV:s fastigheter som utförs efter överenskommelse med hyresgäst har genomförts i antal fastigheter enligt tabell nedan. Kostnaden beror på omfattning och typ av åtgärder års kostad är högre än övriga år främst på grund av att man 2011 påbörjade och genomförde omfattande åtgärder i Loen. Antal hyresgästanpassningar Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Mark Kostnad (mnkr) Hyresavtal SFV arbetar aktivt med omförhandling av hyresavtal, arrendeavtal och tomträttsavgälder. Utöver omförhandling av befintliga avtal arbetar SFV med att hitta nya hyresgäster till vakanta lokaler. Fokus är på den ekonomiska vakansgraden, se tabell nedan. Lediga lokaler marknadsförs genom prospekt, rit- STATENS FASTIGHETSVERK 3 (40)

7 Resultatredovisning ningar, bilder, annonsering på SFV:s hemsida och i press samt med hjälp av mäklarfirmor. De, under året, största varaktiga förändringarna av tomställda lokaler är enligt nedan. Loen är efter en omfattande ombyggnad klart för inflyttning för Regeringskansliet. Afrikahuset i Uppsala botaniska trädgård har efter ombyggnationer fått nya hyresgäster, Nordiska Afrikainstitutet och Uppsala universitet. Exercishuset och Ridhuset i kvarteret Krubban Stockholm har byggts om till förskola. De båda byggnaderna har renoverats under två års tid och är nu hemvist för närmare 170 förskolebarn. Exteriört är de kulturhistoriska byggnaderna i princip oförändrade medan det interiört har krävts stora anpassningar för att förvandla husen till en modern och funktionell förskola. Försäkringskassefastigheterna Knektbacken Örebro, Dalpilen Falun och Vägporten Nyköping, som till stor del var vakanta, är sålda. Även del av kvarteret Blåsenhus (f.d. Växtekologi) i Uppsala som varit vakant är sålt under Gamla Riksarkivet Stockholm har under året varit vakant efter tidigare hyresgästs konkurs. Kontrakt har tecknats med hyresgäst för större delen av lokalerna. De flyttar in under våren Del av Gripsholms Kungsladugård är vakant efter att tidigare hyresgäst sagt upp kontraktet. Utrikesdepartementet (UD) har meddelat att de har för avsikt att lämna ambassadanläggningen i Tokyo Japan. Anläggningen är ritad av en svensk arkitekt och är en symbolbyggnad för Sverige och svenskt näringsliv. Orsaken till att UD önskar lämna lokalerna är att fastigheten är för stor och därmed för dyr för UD:s behov. För närvarande pågår därför diskussioner kring hyresnivåerna och lokalbehov, samt möjligheten att använda delar av fastigheten för annat ändamål. I regleringsbrevet för 2012 fick SFV i uppdrag att förbereda för arbetet med att omförhandla hyresavtalen för de kulturinstitutioner som har kostnadshyror, det vill säga Operan, Dramaten, Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet, samtliga i Stockholm. Syftet med uppdraget är att förändra tillämpningen av kostnadshyra för berörda institutioner för att nå en mer ändamålsenlig hyressättning. En rapport kommer snart att lämnas till berörda departement. Sedan årsskiftet 2011/2012 har SFV tagit över hyresvärdskapet från Ståthållarämbetet för Stockholms slott och cirka 80 bostadshyresgäster vid Slottsbacken och Hovstallet i Stockholm. En serviceinriktad hyresvärd Vartannat år genomförs bland SFV:s kunder kvalitetsmätningen Nöjd Kund Index (NKI). Mätningen genomfördes 2011 för sjätte gången. Resultatet var lägre än tidigare år, dock i nivå med branschsnittet. I samband med mätningen och inför planering av verksamhetsår 2012 identifierades följande prioriterade kvalitetsområden; kundvård och information, inflytande och lyhördhet, felanmälan, projektverksamhet och miljö. För att bibehålla och förbättra tidigare resultat har bland annat en analys av felanmälansarbetet för hela SFV tagits fram. Hyresgästmöten har hållits där driftfrågor och pågående och kommande projekt diskuterats. Dessutom skickas lokala nyhetsbrev ut till hyresgäster och arrendatorer. Flera förvaltare upprättar och arbetar systematiskt med hyresgästerna efter en personlig kundkommunikationsplan. SFV Utrikes informerar kunden om pågående aktiviteter, aktuella frågor, underhållsplaner och investeringsprojekt i reserapporter. Hyresintäkter och vakansgrad Trend Hyresintäkt (kr/kvm) Vakant uthyrningsbar area hyresfastigheter (kvm) Vakansgrad hyresfastigheter 3,6% 4,3% 4,7% Ekonomisk vakans hyresfastigheter (tkr) Ekonomisk vakansgrad hyresfastigheter 1,4% 1,4% 2% Nöjdkund- och boendeundersökningar Trend NKI NBI Virkesköpare Jordbruksarrendatorer STATENS FASTIGHETSVERK 4 (40)

8 Resultatredovisning Främja ett levande kulturarv SFV ska verka för de nationella kulturpolitiska målen; främst målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Att levandegöra fastigheterna kan innebära många utmaningar bland annat beroende på fastighetens geografiska läge, tillgänglighet, huruvida det finns en hyresgäst och möjlighet till samverkan med andra aktörer. Utveckling av prioriterade besöksmål är en viktig del av SFV:s verksamhet och SFV:s sätt att svara mot kraven om ett levande kulturarv som används och utvecklas. Mål regleringsbrev SFV ska verka för att leva upp till de nationella kulturpolitiska målen, främst målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. SFV ska utveckla besöksmål i samarbete med kommuner, landsting och besöksnäringen och prioritera utvecklingen av de besöksmål där man kan få till stånd långsiktiga avtal om lokal medfinansiering eller åtaganden från lokala parter. Prestationer Utvecklade besöksmål och antal besökare. Genomförda åtgärder för att levandegöra och tillgängliggöra samt tillgänglighet genom information. Levandegöra Många av SFV:s byggnader har präglats av historien och har ofta tidstypiska detaljer och en speciell atmosfär vilket gör att de kan lämpa sig för filminspelning. Bland annat har Bäckaskog slott Kristianstad, Salsta slott Uppsala, Citadellet i Landskrona och Malmöhus använts för tv-produktioner under året. Vid Kina slott anordnades en tillfällig trädgårdsutställning i samarbete mellan Drottningholms slottsförvaltning, Ekerö kommun, länsstyrelsen i Stockholms län, trädgårdsföreningen på Ekerö, SFV med flera. Utställningen pågick under sex månader och hade cirka besökare. I Uppsalas Linnéanska trädgårdar har det under sommaren genomförts guidningar för skolklasser tillsammans med Uppsala universitet för att öka förståelsen för vårt kulturarv. SFV stödjer Ståthållarämbetets visningsverksamhet för att främja allas möjligheter till kulturupplevelser och kompletterar med informationsmaterial i form av trycksaker, informationsskyltar och information på webben. Utvecklingsprojekt tillsammans med offentliga intressenter pågår bland annat på Roma kungsgård Gotland, Landsort Nynäshamn, Vadstena, Vaxholm och Lövstabruk Tierp. På Roma kungsgård har en ny permanent utställning som beskriver platsens betydelse i olika historiska epoker tagits fram. Gotlands museum är producent av utställningen som samfinansierats av SFV och Region Gotland. Hållbar besöksnäring Att utveckla besöksmål är en stor del av att levandegöra våra fastigheter. EU-projektet, IKON, med syfte att få fler besökare till kulturarvet genom nya innovativa lösningar har avslutats. En avslutande rapport har skrivits och ett seminarium genomförts för erfarenhetsåterföring. SFV deltar tillsammans med bland annat Tillväxtverket i ett nationellt utvecklingssamarbete Hållbar besöksnäring för att kvalitetssäkra besökarens upplevelse. Under 2012 fick bland annat Läckö slott Lidköping och Carlstens fästning Kungälv besök av en så kallad mystery guest som utifrån ett väl utarbetat protokoll bedömer upplevelsen på besöksmålet. Hemliga rum 2012 Evenemanget Hemliga rum genomfördes den 26 maj för tredje gången. Femton, i vanliga fall stängda, platser öppnades för allmänheten. Två av platserna röstades fram av svenska folket på Facebook. Genom Hemliga rum vill SFV öka kunskapen om det kulturarv alla i Sverige äger gemensamt och vad det betyder för nutid och framtid. Vi vill också skapa ökad förståelse för hur SFV hanterar de unika kulturmiljöerna. Temat för 2012 var "Maktbalans". Det handlade om våra befästningar och om hundratals år av befästningskonst. Evenemanget hade över besökare, allra flest besökare lockade Oscar II:s fort i Göteborg (9 852) och Artillerigården i Stockholm (6 038). Hemliga rum Antal öppnade objekt Antal besökare Hemliga rum Andel av besökarna som tyckte besöket var givande 98% 98% 95% Antal digitala unika besökare kampanjsajt Antal tittare TV-serie Antal mediainslag Nedlagd tid förberedelser internt SFV (tim)* *Exklusive projektledning och marknadsföring STATENS FASTIGHETSVERK 5 (40)

9 Resultatredovisning Hemliga rum hade en kostnad om 5,8 mnkr varav 4,8 mnkr avsåg evenemanget den 26 maj och 1 mnkr avsåg TV-produktionen. Kostnaden för Hemliga rum 2012 var för evenemanget 107 kr per besökare och för TV-produktionen förväntat 1,60 kr per tittare. TV-serien Svenska hemliga rum sänds under våren 2013 och förväntas ses av tittare. Evenemanget budgeterades till 120 kr per besökare utifrån det estimerade antalet besökare. Ekonomiskt utfall understiger budgeterade medel något men största skillnaden avser antal besökare den 26 maj som var nära fler än beräknat. Satsningen har nått ut till såväl besökare på plats som digitala besökare, personer som nåtts av annonser och PR samt kommande TV-sändning. Budget och utfall evenemang 26 maj, kr per besökare Budget Utf all 107 Positionering i besöksnäringen 2012 genomfördes ingen mätning av SFV:s position i besöksnäringen. Mätningen 2011 visade på förbättringar jämfört med 2010 och en ny mätning kommer att genomföras EU-projektet, Öppna portar, som syftar till att stärka konkurrenskraften hos fyra av sydöstra Sveriges största historiska besöksmål, är i full gång. Besöksmålen är Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk Alvesta och Eketorps fornborg Mörbylånga, Öland varav de tre förstnämnda förvaltas av SFV. Under 2012 har flera byggprojekt som skall utföras förberetts. Arbete med att kartlägga kunskap, utveckla effektiva nätverk, finna nya intäktsskapande ytor och skapa modeller för besöksmålsutveckling har inletts. Öppna portar, som är ett samarbetsprojekt mellan SFV och flera lokala aktörer, pågår till och med 2014 och beräknas omsätta drygt 50 mnkr varav EU:s regionala strukturfond finansierar 40 procent, SFV 26 procent samt övriga intressenter 34 procent. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att till 2014 utveckla fem exportmogna destinationer: Åre, Kiruna, Stockholms skärgård, Bohuslän och Vimmerby. SFV deltar i destinationsutvecklingsprojektet för Stockholms skärgård och Bohuslän. SFV har deltagit på TUR-mässan för tredje året i rad i samarbete med andra verk och myndigheter och i regi av TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter och Rese och Turistnäringen i Sverige (RTS). Besöksmålsseminariet med tema Samverkan fick ställas in på grund av för få anmälda. Tillgängliggöra Att tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten kan innebära olika typer av åtgärder; genom anpassning av fysiska förutsättningar men även genom att tillhandahålla information. SFV har beviljats medel från Vinnova för att genomföra en fallstudie av upphandlingar som främjar innovationsutveckling inom området tillgänglighet i projektet Värdig Entré. Åtgärder av fysisk karaktär har bland annat genomförts genom installation av hiss med flera tillgänglighetsåtgärder på Bohus fästning Kungälv. En hammarborrning för VA-ledning har genomförts, på en sträcka om 200 meter, under hela fästningen. Ett utmanade projekt som lyckats och gynnat besöksmålet. Upprustning av Skans 1 vid Tingstäde fästning Gotland för att bevara och tillgängliggöra anläggningen har genomförts. Renovering av turisttoaletter på Carlstens fästning samt parkeringen på Strömsholm Hallstahammar har iordningställts för ökad tillgänglighet. Kastellet på Kastellholmen Stockholm har fått fasadbelysning som ska lyfta fram fasadens varma tegelfärg och unika arkitektur samtidigt som mer ljus skapar en tryggare och bättre miljö för boende och besökare. På Strömsholms slott har fasadbelysning och belysning i parken installerats. SFV har fått 9 poäng (10 poäng 2011) av 13 möjliga avseende grundläggande tillgänglighet i Handisams öppna jämförelse av hur svenska myndigheter arbetar med tillgänglighet. Medelpoäng för deltagande myndigheter i jämförelsen är 7. Tillgänglig information Kontinuerligt produceras informationsmaterial i form av skyltar, broschyrer med mera för att berätta om vårt gemensamt ägda kulturarv. Under året har bland annat Ulriksdals slottspark Stockholm, Riddarholmen Stockholm, Kalmar slott, Bogesund slott Vaxholm och Väderöarna Tanum fått nya skyltprogram. Foldrar har tagits fram för bland annat Landsort, Väderöarna, Karlsborg och Linnéminnena i Uppsala. Broschyrer har också i större uträckning än tidigare översatts till engelska och tyska. Skyltprojekt pågår även med samarbetspartnerna Uppsala kommun, Uppsala universitet, Länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet för en gemensam Linnéskylt vid Linnés Hammarby. På Skokloster slott Bålsta genomförs ett pilotprojekt med en digital skylt. SFV:s kundtidning och kulturhistoriska magasin, Kulturvärden, vann för andra året i rad Svenska Publishingpriset i kategorin verksamhetstidningar med motiveringen För bra formgivning och varierat innehåll. Fantastiskt fint!. Kampanjwebben för Hemliga rum vann motsvarade pris i Digitala avdelningen i kategorin Offentlig sektor och tilldelades även Visuella priset av en enhällig jury; Premieras för särskilt bra bilder och för en sajt som håller intresset vid liv hela vägen. Sedan mars 2012 finns SFV på Facebook. Lanseringen skedde inför Hemliga rum. STATENS FASTIGHETSVERK 6 (40)

10 Resultatredovisning Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. Vi ska vara aktiva i förvaltningen, ha ett fastighetsekonomiskt tänkande och utveckla affärsidéer. Mål instruktion och regleringsbrev Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer Driftkostnad, driftros och energianvändning. De största genomförda underhållsprojekten, underhållskostnad och underhåll per kategori. Vårdprogram och Specialistkompetens. Utvecklade fastigheter. Drift Tillsyn och skötsel ska i så hög grad som möjligt vara planerad för att minska antalet driftproblem, öka driftsäkerheten hos anläggningarna samt tillse att myndighetskrav följs. Driftkostnaderna avseende bidragsfastigheter påverkas från och med 2012 av att SFV tagit över driftansvaret vid Stockholms slott samt för bostäder vid Slottsbacken och Hovstallet. Drift (kr/kvm) Trend Inrikes hyresfastigheter varv media Utrikes hyresfastigheter varv media Bidragsfastigheter varv media Totalt SFV En viktig faktor för fastigheter utomlands är att de i stor utsträckning ska kunna skötas på plats. Lokalanpassning till den aktuella orten och kompetensen måste därför göras. Målsättningen är att köpa och använda lokal kompetens och lokala material så långt som möjligt. Det innebär oftast lägre kostnader samt enklare drift och underhåll, då teknik och produkter är anpassade till den lokala marknaden. Driftkostnaderna påverkas emellertid av respektive lands kostnadsläge, inflation och valutakurser. Driftrosen (skala 1-5) SFV Medelvärde 4,15 3,78 Nöjd kund 4,56 4,35 Ekonomi och administration 4,14 3,75 Planerad drift 4,12 3,78 Systematiskt energiarbete 3,73 3,12 Kontroller och besiktningar 4,49 4,22 Felavhjälpande underhåll 3,84 3,23 Driftros För att utveckla och ständigt förbättra verksamheten genomförs vart annat år en kvalitetsmätning av driften - Driftrosen. Resultatet visas i ett rosdiagram med sex kvalitetsområden. Mätningen genomfördes senast 2011 och trenden för SFV var fortsatt god med höjda genomsnittsomdömen. Under 2012 har SFV bland annat arbetat med att utveckla felanmälan och att ge bättre återkoppling till kund. Flera förvaltningstekniker har gått kurs i kundkommunikation. Vid upphandling av nya driftsentreprenörer till Lund, Karlsborg och Karlskrona så har kvalitetsfrågorna i kommande leveranser varit en viktig del av flera upphandlingskriterier. Energi SFV har ett energimål att minska den totala energianvändningen till år 2016 med 26 procent, jämfört med medel för åren (normalårskorrigerat). Energimålet, vilket fastställdes 2009, är ett av de viktigaste i SFV:s övergripande miljömål. Hittills uppnådd effektivisering är cirka 10 procent, enligt den kvalitetssäkrade statistik som sammanställts under året. Enligt en prognos avseende planerade åtgärder kommer effektiviseringstakten att öka, men inte tillräckligt för att nå målet. Under 2012 påbörjades en strategi för att höja takten ytterligare samt prioritera åtgärder som ger störst ekonomiskoch miljömässig nytta. SFV:s totala energianvändning är 252 GWh. I samband med kvalitetssäkring av energistatistiken redovisas från och med 2012 energianvändningen i kwh/kvm (A temp ). Rapportering av energi från utrikes hyresfastigheter redovisas ett år i efterhand på grund av omfattande arbete kring insamling av informationen. Energianvändning (A temp ) kwh/kvm GWh Inrikes hyresfastigheter och bidragsfastigheter Utrikes hyresfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK 7 (40)

11 Resultatredovisning Det systematiska energiarbetet ska tillse att fastigheternas drift sköts på ett ekonomiskt och effektivt sätt och att SFV:s övergripande miljömål uppfylls. Många energiprojekt har genomförts under året, bland annat har flera fastigheter genomgått energiinventering enligt BELOK varav kvarteret Johannes Större Stockholm och Naturhistoriska riksmuseet har tilldelats bidrag från Energimyndigheten. Driftledare samverkar för att genomföra mindre energisparprojekt samt gör nattronderingar för att kartlägga energitjuvar. Ny infrastruktur för internt fjärrvärmenät har anlagts inom Ulriksdals slottsområde. Under 2013 kommer byggnaderna att anslutas och området får då en hållbar uppvärmning, fritt från fossila bränslen. Vid Drottningholms slott har Jaktpaviljongen konverterats från direktverkande el och anslutits till biobränsleanläggningen. Det innebär att samtliga byggnader vid slottsplanen nu värms upp med förnybar energi. Värmefotografering, för att hitta värmeläckage, är genomförd på Dramaten, Musik- och teatermuseet och kvarteret Sjömannen, samtliga i Stockholm. Fotograferingen ligger till grund för en handlingsplan. Ombyggnation för inkoppling på fjärrkylenätet på Riddarholmen har skett för Rosenhaneska palatset, Kammarrättens hus och Sparreska palatset samt Gamla Riksarkivet. Ställverken på Gripsholms slott Strängnäs och Teaterflygeln Rosersbergs slott Sigtuna är utbytta för att öka elsäkerheten och minska brandrisken. På Rosersbergs slott har även ventilationen åtgärdats och värmeåtervinning installerats i Noregården, Kavaljersflygeln och Frökenflygeln. I diagrammen nedan redovisas fördelning av energislag, det vill säga uppvärmning, kyla, fastighetsel och verksamhetsel. Fördelning energislag Inrikes hyresfastigheter och bidragsfastigheter El Biobränsle Fjärrvärme Fossilt bränsle Kyla Prissäkring el Prissäkringar av el har genomförts kontinuerligt och SFV:s säkringsgrad vid utgången av 2012 var enligt tabell. I diagrammet redovisas fakturerat månadselpris till följd av prissäkringen (SFV) jämfört med rörligt månadspris på den Nordiska elbörsen NordPool (NordPool). Prissäkring el Andel prissäkrad el 87% 63% 42% Kraftpris per månad i öre/kwh SFV jan-09 jul-09 jan-10 Underhåll jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 SFV NordPool Med underhåll avses åtgärder som utförs för att bibehålla eller återställa fastigheten i dess ursprungliga skick, samt är varaktiga längre än ett år. Genomförande av planerade underhållsåtgärder kan i många fall påverkas av väder, hyresgästens verksamhet, förseningar i beslut med mera. För att SFV på bästa sätt ska nyttja tid och resurser samt följa budget har flera förvaltare förberett underhållsprojekt som kan sättas igång vid omprioriteringar. Byggmateriel återanvänds och förmedlas mellan olika fastigheter. SFV hade ett mål 2012 att 28 prioriterade fastigheter ska vara statusbesiktigade. Statusbesiktningarna är ett underlag för underhållsplanering och hittills har 20 fastigheter statusbesiktigats. Statusbesiktningar genomfördes bland annat på Thielska galleriet, Historiska museet, Dramaten, Operan, Brunkhalsen, Lejonet, samtliga Stockholm, Nunneklostret Vadstena, Linnés Hammarby Uppsala och ERSTA-batteriet Landsort. Fördelning energislag Utrikes hyresfastigheter El, eldriven kyla samt ospec. Fjärrvärme Fossilt bränsle STATENS FASTIGHETSVERK 8 (40)

12 Resultatredovisning För att få en bättre planering och uppföljning delas från och med 2011 underhållsåtgärderna in i olika kategorier. Punkterna i diagrammet visar underhållskostnad fördelat per kvm för de åtgärder som utförs i fastigheter med area, det vill säga ej mark eller murverk och kajer. Vid uppföljning av SFV:s nyckeltal underhåll kr/kvm slås totala underhållskostnader ut på arean vilket ger ett högre värde. Underhåll per kategori Inrikes hyresfastigheter (mnkr) (kr/kvm) tecknat med hyresgäst som efter ombyggnaden ska bedriva hotell och restaurangverksamhet. Invändig upprustning kavaljersflygeln, Rosersbergs slott, 15 mnkr, bidragsfastighet. Om- och tillbyggnad Loen, 14 mnkr, i samband med investeringsprojekt. Nytt värmenät Ulriksdals slott, 13 mnkr, bidragsfastighet. Kungliga biblioteket, 9 mnkr, i samband med investeringsprojekt. Invändig upprustning Teaterflygeln, Rosersbergs slott, 8 mnkr, bidragsfastighet. På Bohus fästning pågår ommurning av Mors mössa. Mer sten än vad som planerats har behövts tas ner. 7 mnkr, bidragsfastighet. Fasadrestaurering etapp 2, Stockholms slott, 7 mnkr, bidragsfastighet. Ombyggnad och renovering av chefsbostad i New York USA, 6 mnkr, i samband med investeringsprojekt. 0 Underhåll per kategori Bidragsfastigheter (mnkr) (kr/kvm) Det ackumulerade underhållsbehovet för bidragsfastigheter begränsas genom att SFV tilldelats ett utökat anslag. Ökade underhållskostnader 2011 och 2012 avser främst Stockholms slotts fasader. Lägre underhållskostnader för utrikes hyresfastigheter under 2012 beror främst på senareläggning av projekt på grund av personalvakanser. Nyckeltalet påverkas av att övrig area (ÖVA) exkluderas vid beräkningen. Andelen ÖVA är relativt hög i SFV:s fastigheter, bland annat på grund av stora trapphus Underhåll (kr/kvm) Trend 0 Utfall 2011 (mnkr) Utfall 2012 (mnkr) Utfall 2012 (kr/kvm) Mark Inre underhåll Yttre underhåll Byggnad installationer Brand, Säkerhetsåtgärder Tillgänglighet, Levandegöra, Utvecklingsplan Murverk, Kajer De största underhållsprojekten under 2012 var enligt följande. Kostnaden avser nedlagda medel under Flera av projekten pågår flera år. Fasadrestaurering etapp 1 Stockholms slott, 21 mnkr, bidragsfastighet. Ombyggnad Afrikahuset i Botaniska trädgården Uppsala, 21 mnkr, i samband med investeringsprojekt. Renovering Stenkasernen, Fredriksborgs fästning, 16 mnkr, bidragsfastighet. Avtal är 0 Inrikes hyresfastigheter Inrikes exkl. underhåll i inv.proj Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Totalt SFV Kvalitetssäkring av kulturarvet En stor del av fastigheterna SFV förvaltar räknas till vårt nationella kulturarv och har stora kulturhistoriska och samhällsekonomiska värden. SFV för en dialog med Trafikverket kring Citybanans dragning under SFV:s fastigheter i Klara och Riddarholmen i centrala Stockholm. Pågående sprängningar och dess vibrationspåverkan bevakas och Trafikverket har mätinstrument som ger utslag, om de känner för stora rörelser, utplacerade i alla fastigheter. Tillsammans månar vi om att hitta balansen mellan bevarandet av kulturarvet och en smidig produktion av Citybanan. För att långsiktigt säkerställa kvalitet och kontinuitet i vården och den arkitektoniska gestaltningen av de mest krävande fastigheterna har SFV knutit STATENS FASTIGHETSVERK 9 (40)

13 Resultatredovisning till sig särskilda slotts- och husarkitekter. 79 objekt har slotts- eller husarkitekter varav 7 har upphandlats under 2012, bland annat till Operan och Riddarholmen. SFV har även egen specialistkompetens med arkitekter, antikvarier, tekniker och kulturvetare. Specialisterna stödjer förvaltningen främst inom områdena vård av byggnader och mark, teknik och installation samt fastighetsutveckling. Antal timmar och kostnad för specialiststöd i projekt samt antal upphandlade slotts- och husarkitekter redovisas i tabell nedan. Att nedlagd tid, SFV specialiststöd, är lägre 2012 än tidigare beror främst på lägre bemanning samt att arbetet med att bistå pågående utredningar har tagit mycket av specialisternas tid i anspråk. Specialistkompetens kulturarv SFV specialiststöd (tim) Kostnad (mnkr) Upphandlade slottsarkitekter 4 Upphandlade husarkitekter De statliga byggnadsminnena (SBM) representerar stora kulturhistoriska värden. För att underlätta beslut som påverkar den långsiktiga vården upprättar SFV vårdprogram för dessa fastigheter. Även för utrikes fastigheter, som inte omfattas av SBM, tas vårdprogram fram utifrån en lista över kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som ägs av staten och som i vissa fall är skyddade enligt inhemsk lagstiftning. Vårdprogram är ett redskap för att definiera värden och beskriva mål för kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt för att tolka och förtydliga eventuella skyddsföreskrifter. SFV har hittills angett att 231 förvaltningsenheter ska ha vårdprogram. För vissa större anläggningar görs flera vårdprogram och det är beräknat att totalt 265 vårdprogram ska göras. Vid utgången av 2012 har 206 vårdprogram totalt färdigställts, varav 6 stycken beslutades under Vårdprogram har bland annat tagits fram för Göta Hovrätt Jönköping där Domstolsverket haft verksamhet i fastigheten i 360 år, vilket är en av de längsta kontinuerliga verksamheterna inom SFV:s bestånd. Övriga beslutade vårdprogram under 2012 var för residenset i Karlskrona, marken kring Vadstena slott, Munkklostret i Vadstena, Voksenåsen i Oslo och svenska institutet i Paris Frankrike. Arbete har pågått med ytterligare ett trettiotal vårdprogram under året av vilka flera kommer att färdigställas Klara vårdprogram t.o.m Planerade vårdprogram Utvecklade fastigheter SFV ska utveckla strategiska samarbeten med våra hyresgäster och arrendatorer utifrån fastigheternas unika förutsättningar och en ökad kännedom om våra kunders behov. Därigenom kan vi utveckla fastigheterna på ett långsiktigt hållbart sätt och se till att vi har rätt kund i rätt fastighet. Rosersbergs slott har under åren haft olika hyresgäster med såväl kungligt boende som utbildningslokaler för Infanteriets skjutskola, Civilförsvarsskolan och Statens räddningsverk. Under hela den tid som gått sedan skolorna intog Rosersberg har de kungliga våningarna på slottet stått musealt bevarade och visats för besökare och turister. Sedan Räddningsverket lämnade slottet 2006 har Rosersberg fått flera nya hyresgäster. Under 2012 har Tullverket flyttat in i Backgården, Rosersberg, som iordningställts för hyresgästens hundträningsverksamhet. Polismyndigheten i Stockholms län har tecknat hyresavtal om att SFV ska uppföra ett nytt garage i anslutning till deras övriga förhyrningar i Rosersberg. Byggnation pågår och inflyttning sker sommaren Efter en genomgripande renovering till modern standard av hotellrum i Kavaljersflygeln och Teaterflygeln på Rosersbergs slott har ett långsiktigt hyresavtal tecknats med hyresgäst. Svartsjö slott är uthyrt sedan våren Hyresgästen, som driver ett kontorshotell, har ansvar att hålla slottet öppet för allmänheten och har dessutom anordnat flera evenemang där det kommit personer per tillfälle. Ombyggnad av Mellersta befälshuset i Karlsborgs fästning till bostadshyreslägenheter är färdigställd och samtliga 14 lägenheter är uthyrda. Ombyggnad av Västra befälshuset inom Karlsborgs fästning till nya lägenheter har påbörjats. Ett samarbete har påbörjats med Karlsborgsbostäder för samverkan kring rutiner för hantering av hyresbostäder och bostadshyresgäster inom Karlsborgs fästning. SFV Utrikes utvecklar, i diskussion med UD, fastigheterna så de bättre möter UD:s verksamhet och krav. Fokus är på ekonomi och funktion. Ett större möte hålls en gång per år då merparten av personalen från SFV Utrikes och UD:s fastighetsavdelning deltar och är en viktig input för att förstå kundens perspektiv. SFV har renoverat och byggt om den svenska ambassaden i Alger Algeriet. Efter ombyggnaden har Polens ambassad flyttat in som hyresgäst och delar bland annat reception, kök och trädgård. Detta är första gången Sverige delar lokal med en utomnordisk ambassad. På flera orter utrikes finns önskemål om att bygga ut viseringskontor. Under året byggdes viseringskanslierna ut i Brasilia Brasilien och New Delhi Indien. Fastighetsutveckling diskuteras även av fastigheterna i Tokyo, Wien, Peking, London, Islamabad och Hanoi. Samnordiska projekt diskuteras i Rom, Luanda och Hanoi. STATENS FASTIGHETSVERK 10 (40)

14 Resultatredovisning Bidragsfastigheter Kulturhistoriskt värdefulla fastigheter med hyresintäkter som långsiktigt inte kan täcka kostnaderna, så kallade bidragsfastigheter, finansieras huvudsakligen genom anslag. Anslaget ska finansiera underhåll, löpande driftsunderskott och insatser för att utveckla platsen som besöksmål. I bidragsfastigheter ingår bland annat de kungliga slotten, flera stora slottsparker, fästningar, ruiner, kloster och bruksmiljöer. SFV arbetar för att göra bidragsfastigheterna attraktiva för hyresgäster och försöker finna bra lösningar på nyttjandet. Tilldelat anslag nyttjas främst till underhållsåtgärder och prioritering av underhållsinsatser sker utifrån kulturhistoriskt behov av bevarande åtgärder samt där möjligheter för utveckling av besöksmål tillsammans med lokala parter eller medfinansiärer finns. Av SFV:s totala underhållskostnader 2012 avser 231 mnkr åtgärder på kungliga slotten och rikets fästningar varav 154 mnkr avser slotten och 77 mnkr avser fästningarna. På Stockholms slott har under 2012 arbeten genomförts för 60 mnkr och avser främst fasadrestaureringen. Första etappen av restaureringen av fasaderna avslutades under våren. Det är norra fasadens östra flygel som har restaurerats. En kvalitativ utvärdering har gjorts som visar att stenarbetena har varit lyckade. Den kulörvariation som uppkommit vid utbyte av stenar i sockeln kommer att åtgärdas. Upphandling av arbeten, material etcetera för andra etappen är klar. Arbetena startade i december. Utöver vid Stockholms slott har framförallt stora underhållsprojekt under året genomförts på Rosersbergs slott, Ulriksdals slott, Fredriksborgs fästning, Drottningholms slott och Bohus fästning. Bogesunds slott Vaxholm har fått ny kalkputs. Målet med restaureringen har bland annat varit att återskapa slottets utseende från dess storhetstid på 1860-talet. Under större delen av 2012 har arbetet med att restaurera södra längans fasad på inre borggården vid Kalmar slott pågått, ett arbete som nu färdigställts. Arbetet har varit komplicerat och krävt stor hantverksskicklighet inom puts, konservering och dekormålning. Vittrade putsytor har ersatts och 1500-talets rikt mönstrade fasaddekor har restaurerats. På Tullgarns slott Trosa har ett omfattande restaureringsarbete av fasaderna, som pågått sedan 2009, avslutats. Parallellt med fasadarbetet har även den Holländska våningen restaurerats. I de tre rummen har tapeter, fönster, golv och snickerier med stor hantverksskicklighet återställts till det utseende de hade i slutet av 1800-talet. Södra Strandverket Marstrand var när det byggdes en av Europas starkaste kustbefästningar. Efter en tid som nattklubb har fästningen nu blivit konsthall. En scen för skulptur, glas och fotokonst. STATENS FASTIGHETSVERK 11 (40) Tullgarns slott Foto: Melker Dahlstrand

15 Resultatredovisning Skogs- och markförvaltning Våra skogs- och markområden ska förvaltas på ett ekonomiskt och effektivt sätt. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås och leva upp till de skogspolitiska målen för produktion och miljö. SFV förvaltar skog, jordbruk och kronoholmar vilket medför olika avvägningar i syfte att leva upp till kraven på effektivitet, bevarade naturvärden och tillgänglighet. Mål regleringsbrev SFV ska verka för att leva upp till de skogspolitiska målen för produktion respektive miljö. SFV ska förvalta skogs- och markområden på ett för staten ekonomiskt och effektivt sätt och i tillämpliga delar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån en ekologisk grundsyn. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer Certifikat. Skogsvård, levande skogar och avverkad skog. Bärkraftiga jordbruk. Utvecklade kronoholmar. Försåld volym, avverkad volym, volym rotposter och antal hektar skogsvård med flera nyckeltal redovisas under Verksamhetsgren Mark sidan 25. Intäkter verksamhetsgren Mark Skog Skog, varav ca 90 % avser intäkter från rotposter, massaved och timmer. Jord, varav ca 45 % avser intäkter från arrenden. Kronoholmar, varav ca 65 % avser intäkter från arrenden. SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark. Större delen är kalfjäll och annan icke produktiv mark hektar är produktiv skogsmark, varav hektar är formellt eller frivilligt skyddad och hektar är brukad skog. SFV förvaltar statens marker inom renbetesfjällen i Jämtlands län samt rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län. SFV förvaltar inte nationalparker. Översyn av processen skogsbruk, för att förbättra rutinerna och därmed få en effektivare förvaltning, har slutförts. Rutinerna uppfyller de reviderade och skärpta FSC 1 -kraven. Genomförd FSCrevision gav ett gott betyg åt arbetet i fält. Laserscanning och flygbildstolkning har genomförts för att förbättra det skogliga indelningsregistret. Ett utvecklat indelningsregister innebär att SFV kan göra bättre avverkningsberäkningar. Under våren 2011 lanserade landsbygdsminister Eskil Erlandsson visionen Skogsriket - med värden för världen som består av fyra grenar; Hållbart brukande, Förädling och innovation, Upplevelser och rekreation samt Sverige i världen. SFV har deltagit i ett regionalt nätverk i projektet Skogsriket. I nätverket träffas representanter från skogsbruket, träförädlingsindustrin, turistnäringen, samerna, länsstyrelsen i Jämtlands län och politiker. Målet är att bilda ett forum för dialog kring nyttjande av skogsmark samt att sprida kunskap om och förståelse för hur skogsmarken brukas av olika markanvändare. SFV fick i augusti regeringens uppdrag att städa efter det havererade norska transportplanet vid Kebnekaisemassivet. På SFV:s uppdrag påbörjades städarbetet omedelbart av Försvarsmakten men arbetet fick avbrytas på grund av dåliga väderförhållanden. Arbetet kommer att återupptas under sommaren Nedlagda kostnader under 2012 uppgår till 1,6 mnkr. Levande skogar Ansökningar har gjorts och EU-medel beviljats till aktiva naturvårdsåtgärder. En av SFV:s medarbetare har specialiserat sig på detta arbete, därigenom har effektiviteten ökat och goda utfall erhållits på ansökningarna. Under 2012 har det varit svårt att genomföra naturvårdsbränningar på grund av en regnig sommar. Brännig har genomförts på 5 hektar i Norrbotten. Vandringshinder för fisk och organismer i anslutning till skogsbilvägar har åtgärdats. Sex vandringshinder har åtgärdats genom att trummor har bytts ut eller rensats. En fellagd bro är också åtgärdad. Naturvårdsåtgärder för att öka andelen lövträd, friställa ekar respektive veteranisera ekar har genomförts. Veteranisering av träd innebär att man genom aktiva skötselåtgärder försöker påskynda trädens åldrande. Gamla träd innehåller ofta hål i stammen, barklösa partier, döda grenar och savflöden. Ett stort antal sällsynta småkryp lever i dessa mikromiljöer. SFV har deltagit i arbete med rörligt friluftsliv i projekt som leds av Naturvårdsverket. Levande skogar Skogsvård (ha) Åtgärdade vandringshinder Restaurerad slåttermark och betesmark (ha) Forest Stewardship Council (FSC) STATENS FASTIGHETSVERK 12 (40)

16 Resultatredovisning SFV ska främja samverkan mellan skogsbruk och rennäring Samråd genomförs på den nivå som krävs för att uppfylla kraven i FSC. SFV har deltagit i möte och exkursion med Centrala samrådsgruppen skogsbruk rennäring. Vindkraft På utvalda objekt pågår arbete för att utveckla vindkraft. Under 2012 har ett antal verk vid Storblaiken i Västerbotten färdigställts av arrendatorn för driftsättning. Två etapper av vindkraftparken är under uppförande, för den tredje och sista har projektering och tillståndsprocess startat. Vindkraftsetablering planeras även på Huseby Alvesta och Hjälmshult Helsingborg. Jord SFV förvaltar statens jordbruksinnehav tillhörande det nationella kulturarvet i södra och mellersta Sverige. Egendomarna utgör främst kungsgårdar, militära boställen och övriga kronoegendomar med tillhörande jordbruks- och skogsmark med en sammanlagd areal av cirka hektar. Cirka upplåtelser av byggnader, jordbruksmark och annan mark hyrs ut samt utarrenderas. Omförhandling av arrende- och hyresavtal har lett till ökade intäkter både för jordbruksfastigheter och för kronoholmar. Arbetet med omförhandlingar bedrivs numera på ett mer systematiskt och effektivare sätt än tidigare. Betesmark på Strömsholm Hallstahammar och slåttermark i Tärnafors Storuman har restaurerats. Åtgärder för att sänka radonvärden har genomförts på Höjentorp kungsgård Skara. Nybyggnad av kostall på Lillö Kristianstad är färdigställt. En modern anläggning med en exteriör som smälter in i den äldre miljön. Investeringarna stärker bärkraften på jordbruksfastigheterna. Kronoholmar SFV förvaltar cirka kronoholmar längs kusten, i Vänern, Vättern och Hjälmaren. SFV arbetar med att förbättra förutsättningarna för våra hyresgäster på kronoholmarna. Aktiviteter för att förbättra ekonomin avseende kronoholmar är planerade på flera platser. Trots stort engagemang är det i de flesta fall svårt att utveckla lönsamhet. Planerat EU-projekt med en gemensam hamnrenovering på Rödkallen, med Luleå kommun som projektägare, kommer ej att genomföras då inkomna anbud var för höga. SFV har tecknat avtal med nya hyresgäster för fyrvaktarbostaden på den länge obebodda ön Tylön Halmstad. Planen är att de tre lägenheterna i fyrvaktarbostaden ska renoveras och brandsäkras för att sommaren 2014 ta emot övernattande gäster. Väderrelaterade skador vid Pater Noster Tjörn är åtgärdade. Arbetet fortsätter med yttre och inre renovering med mål att ordna verksamhet med hjälp av Bohusläns museum och Pater Nosters vänner. Arbetet med besöksmålsutveckling fortgår. På Väderöarna pågår ett samverkansprojekt för att utveckla besöksmålet. I juni genomfördes Väderödagarna. Länsstyrelsen samordnade flera aktörer i evenemanget och SFV var medarrangör. Cirka 120 personer tog del i aktiviteter som guidning, blomstervandring, tipspromenad, medeltida musik, vandring längs de nya lederna med mera. STATENS FASTIGHETSVERK 13 (40) Hårda stormar flyttade ett fotogenhus vid Pater Noster Foto: Anders Eydal, SFV

17 Resultatredovisning Resurshushållning och ekonomisk effektivitet SFV ska bedriva sin verksamhet med högsta möjliga effektivitet i nyttjandet av ekonomiska resurser i såväl fastighetsförvaltning som byggande samt i den interna verksamheten. SFV ska sträva efter en långsiktigt hållbar förvaltning med hänsyn till miljöaspekter samt sociala och ekonomiska aspekter. Mål instruktion och regleringsbrev Fastigheterna ska förvaltas så att god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 5,4 procent. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer Certifikat inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Kompetensförsörjning och NMI. Administrativa kostnader. Avkastning på myndighetskapital. Vårt sätt att arbeta Under våren upphandlades nytt certifieringsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering. En övertaganderevision mot kriterierna i ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 och AFS 2001:1 genomfördes under april. Resultatet blev att SFV behåller sin certifiering inom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Samarbete och utbyte mellan olika områden och enheter har initierats för erfarenhetsutbyte och utveckling av ett effektivare arbetssätt. Utveckling av en bättre styrning i projekt, bygg och administrativa, pågår. Styrande dokument för projekt samt ny arbetsordning och delegationsförteckning har beslutats av generaldirektören. Styrande dokument och riktlinjer kring personalkostnader, resor och representation har under året setts över och förtydligats. Arbete med införande av e-beställningssystem har påbörjats och ska implementeras första kvartalet I samband med införande av e-beställningar har en inköpsfunktion bildats. SFV har fått kritik från Riksrevisionen avseende hanteringen av direktupphandlingar. Åtgärder har arbetats in i verksamhetsplaneringen för Identifiering av behov av nya ramavtal inför upphandlingar har påbörjats. Vid utgången av 2012 hade SFV cirka 800 ramavtal med olika leverantörer. SFV har under flera år fått högsta betyg i Ekonomistyrningsverkets (ESV) ekonomiadministrativa (EA) värdering. För 2011 har SFV fått betyget BA, vilket är det näst högsta på en niogradig skala. Sänkningen beror på att SFV för år 2011 inte skickade in någon ansökan angående samråd om avgifter till ESV. Ansökan är nu inskickad och godkänd till och med Rutin har utarbetats för att ansökan görs enligt plan fortsättningsvis. EA-värdering BA AA AA Medarbetare I enlighet med förordningen 2008:747 ska myndigheten redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetensen finns för att fullgöra sina uppgifter. I SFV:s regi har utbildningar inom bland annat fastighetsekonomi, processledning, kulturarv, upphandling, medieträning och elsäkerhet genomförts. Utvecklingsprogrammet VISA TEAM med syfte att i större utsträckning ta till vara hela SFV:s förmåga och kompetens har genomförts för nyanställda och andra medarbetare som inte hade möjlighet att delta föregående år. Programmet genomförs för samtliga medarbetare. Introduktionsdagar för nyanställda har genomförts och genomförs årligen. Utbildningsprogrammet Ny chef i SFV har genomförts liksom två utbildningsdagar för samtliga chefer med personalansvar. Under året har 63 rekryteringar påbörjats och 50 rekryteringar slutförts. Nöjd medarbetarindex (NMI) och Nyckeltalsinstitutets sammanställning av jämställdhetsindex (JÄMIX) genomförs vart annat år. NMI resultatet 2011 var 69 och oförändrat jämfört med föregående mätning, resultatet var 4 enheter högre än uppsatta mål. För JÄMIX fick SFV 134 poäng att jämföra med medianvärdet 116 för alla medverkande organisationer och 131 för staten. Målvärdet för SFV var har SFV prioriterat trygghet och delfråga mobbning och trakasserier för att utvecklas och förbättra resultatet i kommande NMI mätningar. NMI JÄMIX Personalnyckeltal Medelantalet anställda varav kvinnor 47% 48% 47% varav män 53% 52% 53% Total sjukfrånvaro, i % av ordinarie arbetstid 2,8% 2,7% 2,5% därav långtidssjukskrivna 50% 52% 45% Sjukfrånvaro fördelat på kön kvinnor 3,7% 3,7% 3,2% män 2,1% 1,9% 2,0% Sjukfrånvaro fördelat efter ålder anställda - 29 år 0,8% 1,3% 2,1% anställda år 3,4% 2,8% 1,9% anställda 50 - år 2,3% 2,7% 3,4% STATENS FASTIGHETSVERK 14 (40)

18 Resultatredovisning Miljö god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö Under 2012 beslutades en ny miljöpolicy som tar sin utgångspunkt i SFV:s betydande direkta och indirekta miljöaspekter. Direkt i form av till exempel utsläpp och indirekt i form av till exempel hur anställdas kunskap påverkar miljöarbetet. Miljöpolicyn visar riktning och ambition med miljöarbetet och beskriver hur SFV ska verka för att uppnå ständiga förbättringar så att miljöbelastningen minskar, natur- och kulturmiljöer bevaras samt att kunskap om miljö- och kulturmiljöfrågor sprids till våra intressenter. Vart tredje år ska SFV:s samtliga miljöaspekter utvärderas enligt miljöledningssystemet. SFV har ett prioriterat miljömål som innebär att spara 26 procent energi till Under 2012 kvalitetssäkrades energistatistiken vilket ger underlag till nulägesanalys och möjliggör upprättande av handlingsplaner för att uppnå det uppsatta målet. Det har beslutats att det strategiska energiledningsarbetet kommer att prioriteras i SFV:s Miljöråd under Under 2012 har arbetet fortgått med att integrera miljöarbetet som en naturlig del i SFV:s ledningssystem genom miljörutiner som beskriver arbetssätt och uppföljning. Under 2012 har arbete utförts med att uppdatera miljörutiner för bland annat processerna verksamhetsstyrning, drift, köp och försäljning, underhåll och projekt. Under 2012 har SFV därutöver förbättrat samverkan och systematik med att identifiera och beskriva tillämpning av miljölagstiftning, en avvikelse från den externa miljöoch kvalitetsrevisionen som därmed blivit åtgärdad. Genom att arbeta utifrån mål, krav och miljörutiner bidrar SFV till att uppnå flera av de nationella miljökvalitetsmålen bland annat god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö. Byggprojekt I större investerings- och underhållsprojekt upprättas en miljöstrategi och miljöprogram med relevanta miljökrav för projektet. Miljökompetens i projekten är också viktigt för att uppnå de mål som ställts. I flera stora byggprojekt har därför miljökonsulter stärkt projekten med en samordningsfunktion. Exempel på projekt med miljösamordnare är tillbyggnad av Marinmuseum Karlskrona, ombyggnad av Loen, ombyggnad av Björnen, Afrikahuset i Botaniska trädgården Uppsala och ombyggnad Nationalmuseum. Såväl i inrikes som utrikes byggprojekt arbetar SFV med tydligt miljöfokus. Årets miljöpris Grön ambassad gick till den svenska ambassaden i New Delhi. Motiveringen var det omfattande miljöarbete som för närvarande pågår på ambassadanläggningen. Målet är att spara 25 procent av energin, dessutom omfattande vattenbesparing och åtgärder för bättre avfallshantering. De omfattande åtgärderna matchas på ett utmärkt sätt av ambassadens intresse och viljan att vara en förebild lokalt. Förutsättningarna för Grön ambassad, som delas ut av SFV och UD:s fastighetsavdelning, är en engagerad chef, att all personal på ambassaden deltar samt att ambassaden är en lokal förebild och berättar om miljöarbetet. Alla ambassader har möjlighet att bli nominerade inte bara de statsägda. Flertalet åtgärder har genomförts även på andra ambassader och miljöområdet är prioriterat men kravet på ökad kyla motverkar delvis de åtgärder som genomförs. Under 2012 har orterna New Delhi, Kairo Egypten, Moskva Ryssland och Voksenåsen Oslo Norge varit prioriterade. På samtliga orter görs miljöarbetet i nära samarbete med kunden, det vill säga ambassader och ledningen för konferenshotellet Voksenåsen. I takt med ökade luftföroreningar i många av världens mångmiljonstäder ökar också frågorna kring inomhusklimatet. I Peking Kina har SFV på uppdrag av UD genomfört en studie och mätning av inomhusklimatet på ambassadanläggningen. Mätning och analys gjordes i samarbete med forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och resulterade i slutsatsen att bra ventilationsanläggningar, som den som finns på anläggningen i Peking, är avgörande för luftkvalitén samt att valet av filter är väsentligt. Viktigt är också att filterbyten och skötsel sker på rätt sätt. Under hösten genomfördes därför en internutbildning kring olika filters möjlighet att förbättra inomhusklimatet. Utredningen i Peking kommer att vara användbar även på andra orter där utomhusmiljön är ett problem. Loen har blivit certifierat enligt GreenBuilding och man räknar med att minska energianvändningen med 40 procent. GreenBuilding är EU:s program för att minska energiförbrukningen i lokaler och främja byggandet av energisnålare kontors- och industribyggnader. SFV:s miljöaspekter Direkta aspekter Klimatpåverkan Användning av energi (el, värme och kyla). Genomförande av tjänsteresor och övriga transporter. Materialflöden och giftiga ämnen Användning, hantering och förvaring av kemiska produkter. Användning av byggvaror samt övriga material, varor och produkter. Uppkomst av avfall och restprodukter. Indirekta aspekter Kompetens hos våra medarbetare, leverantörer och kunder Spridande av kunskap om miljö och kulturarv. Avtal/Våra miljökrav på kund Uthyrning av lokaler och fastigheter. Utarrendering av jordbruksfastigheter. Upplåtande av mark för vindkraftsetablering. Biologisk mångfald/biologiskt kulturarv Förvaltning av landskap. STATENS FASTIGHETSVERK 15 (40)

19 Resultatredovisning Miljöpåverkan ska vägas in vid material, produkt- och funktionsval. SFV har som ambition att fastigheterna byggs och renoveras med miljöbedömnda och miljögodkända produkter. Detta bidrar till en mindre yttre miljöpåverkan, god innemiljö och minskade risker för framtida miljöskulder. SFV använder sig därför av kriterinera i Byggvarubedömningen vid val av kemiska produkter och byggvaror. I kulturhistoriska miljöer förekommer dock giftiga material som bly, arsenik och asbest. SFV följer kemikalieinspektionens rekommendationer. Radonmätningar utförs regelbundet och radonbegränsande åtgärder genomförs vid behov. Radonsanering har bland annat skett i samband med ombyggnation av Tessinska palatset, Västertorn, Kammarrättens hus och Sparreska palatset, samtliga Stockholm. Revisioner, utbildning och rapportering enligt förordningen 2009:907 Under 2012 har internrevisioner bland annat utförts inom områdena systematiskt brandskyddsarbete och energihänsyn i investering och underhållsprojekt. SFV:s internrevisorer har dessutom fått en fördjupad utbildning i miljöledning och externt pågår samverkan med andra myndigheter i Samverkansforum inom bland annat området miljökrav i offentlig upphandling. Med Samverkansforum som plattform har även en extern utbildning och erfarenhetsutbyte med Riksdagsförvaltningen avseende bland annat miljö och energifrågor i kulturhistoriskt värdefulla byggnader genomförts. SFV:s miljöledningsarbete utvärderas varje år av Naturvårdsverket enligt förordningen 2009:907. SFV har fått 13 poäng av 15 möjliga i Naturvårdsverkets utvärdering av statliga myndigheters miljöarbete för år De myndigheter som har deltagit i utvärderingen har fått mellan två till 15 poäng. De övriga miljöcertifierade myndigheterna har fått 15 respektive 14 poäng. För att förbättra miljöledningsarbetet har SFV gjort en grundlig genomgång av SFV:s miljöaspekter som också resulterat i en ny miljöpolicy. SFV har därutöver genomfört utbildningar inom driftoptimering som resulterat i ett förbättrat arbetssätt med energieffektiviseringen inom flera fastigheter 2012, en information och utbildningsinsats avseende kemikaliehantering samt kulturarvsutbildning med inslag av SFV:s miljö- och energiarbete. Under 2012 genomfördes en analys av SFV:s tjänsteresemönster, vilket ger ett underlag till fortsatt arbete med att effektivisera resor och transporter inom SFV. Ekonomisk effektivitet Det ekonomiska överskottet före fastighetsförsäljningar uppgår till 442 mnkr, att jämföra med 184 mnkr föregående år. Resultatet motsvarar en avkastning på 26,8 procent på genomsnittligt myndighetskapital att jämföra med föregående års 10,6 procent. Den höga avkastningen förklaras främst av att myndighetskapitalet minskat genom inleveranser till statskassan. Regeringens krav på SFV är att uppnå en avkastning om 5,4 procent. Socialdepartementet har tagit initiativ till en utredning av framtida modell för ägarens ekonomiska styrning, bland annat inleveranser och avkastningskrav. Resultatet påverkas främst av driftsättning av Loen. Direktavkastningen, det vill säga driftnetto i förhållande till fastigheternas bokförda värden, uppgår till 8,4 procent, motsvarande siffra föregående år är 6,9 procent. Fastigheter som inte möter avkastningskravet har identifierats och man arbetar enligt en framtagen aktivitetsplan. SFV:s investeringar lånefinansieras via Riksgälden och de stora projekten medför en ökad påverkan resultatmässigt på grund av räntekostnader. Under året har ränteläget varit gynnsamt. Vid färdigställande av de stora investeringsprojekten påverkas effektiviteten genom ökade intäkter. Under 2012 har SFV i samband med försäljning av flera försäkringskassefastigheter en högre reavinst än tidigare. Administrativa kostnader består främst av personalkostnader för administrativ personal och ITkostnader. Totala administrativa kostnader är 5 mnkr högre 2012 jämfört med 2011 vilka främst avser centrala overheadkostnader. En uppskattning har gjorts av de administrativa kostnader som är direkt att hänföra till SFV:s uppdrag att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Administrativa kostnader exklusive dessa kostnader redovisas i tabellen för mer jämförbara värden med övriga fastighetsförvaltare. Administrationskostnad (kr/kvm) Trend Administrationskostnad Administrationskostnad exkl. kulturarvsuppdrag STATENS FASTIGHETSVERK 16 (40) Svenska ambassaden i New Delhi Foto: Jan Naumburg, SFV

20 Resultatredovisning Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet Investeringar och avyttringar, mnkr Investeringar Försäljningar Förvärv Ny-/till- och ombyggnationer Som investering redovisas förutom köp och nybyggnad också om- och tillbyggnader av nivåhöjande karaktär. SFV har flera större pågående investeringsprojekt än tidigare. De omfattande projekten ställer höga krav på SFV:s organisation och medarbetare. Styrning och uppföljning av projekt har därför varit prioriterade områden vad gäller utveckling av interna processer. Loen i Stockholm har genomgått en om- och påbyggnad för att skapa ändamålsenliga lokaler för Regeringskansliet och Dansmuseet. Slutbesiktning av Regeringskansliets delar har genomförts 2012 och hyresgästen tillträder därmed lokalen. Inflyttning sker i januari och februari Slutbesiktning för Dansmuseets del sker i mars Om- och tillbyggnad av Vasamuseet i Stockholm ska ge möjlighet att öka antalet samtidiga besökare från till Om- och tillbyggnaden ska främst ge en förbättrad entré men också större möjlighet till tillfälliga utställningar och en mer funktionell museibutik. Byggnadsarbetena påbörjades hösten 2011 och beräknas vara klara under Kungliga biblioteket har byggts om för en effektivare lokalanvändning samt förbättrat klimat i huvudbyggnaden. Annexet byggs om för delvis ändrad användning och den publika verksamheten kommer att samlas i Humlegården. Nybyggnation Naturum - Vänerskärgården Victoriahuset intill Läckö slott är slutbesiktigad samt överlämnad till hyresgästen Stiftelsen Läckö Slott under hösten Invigningen sker under våren Victoriahuset skapar förutsättningar för en utökad säsong och en åretruntverksamhet. Av total investering om 44 mnkr är 32 mnkr finansierad av flertalet externa parter. Ubåtshall på Stumholmen vid Marinmuseum i Karlskrona är under uppförande. Byggproduktionen sker i två etapper där grundläggning och grundkonstruktion genomfördes i den första. I september lyftes den över tusen ton tunga ubåten HMS Neptun på plats. I andra etappen ingår överbyggnad, ett yttre skal som så nära som möjligt ska följa ubåtens form, samt färdigställande av byggnaden. Afrikahuset i Botaniska trädgården i Uppsala har genomgått en stor ombyggnad då tidigare installationer var från tiden då byggnaderna uppfördes. Ridhuset och Exercishuset i kvarteret Krubban på Östermalm har renoverats under två års tid för att nyttjas som förskola. Regeringen fattade i början av 2012 beslut om fortsatt projektering för etapp 1 för Nationalmuseum. Etapp 1 innebär renovering och ombyggnad av huvudbyggnaden enligt byggnadsprogrammet. I etapp 1 ingår också ny inlastningsfunktion. Senast augusti 2014 ska SFV redovisa arbetet med projekteringen för fortsatt ombyggnation. Därefter görs en ny hemställan för produktion av etapp 1, som beräknas vara klar Västertorn byggs om för Svea Hovrätt och Markoch Miljööverdomstolens verksamhet. Senaste ombyggnationen genomfördes på 1950-talet och byggnaden är i behov av ombyggnad avseende installationer och framförallt ventilationen. En omfattande asbestsanering genomförs. Större byggprojekt utfall (mnkr) 2012 Totalt Loen om- och tillbyggnad (del av regeringskvarteren), Stockholm Vasamuseet, om- och tillbyggnad, Stockholm Kungliga biblioteket, ombyggnad, Stockholm Victoriahuset, nybyggnad Naturum, Läckö, Linköping* Marinmuseum, tillbyggnad ubåtshall, Karlskrona Afrikahuset, ombyggnad, Botaniska trädgården, Uppsala Krubban, ombyggnad, Stockholm Nationalmuseum, byggnadsprogram, projektering samt renovering och ombyggnad huvudbyggnad, etapp 1, Stockholm Västertorn, ombyggnad, Riddarholmen, Stockholm * årets investeringsdel är externfinansierad STATENS FASTIGHETSVERK 17 (40)

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset Årsredovisning2013 Innehållsförteckning Vision, affärsidé, värderingar 2 Året i sammandrag 3 Kort om Higab 4 Higabs uppdrag 5 VD har ordet 6 Mål och uppföljning 8 Marknad 10 Lokalmässiga förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21.

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21. Ny Opera i Operan Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie Foto: Mats Bäcker Dnr 254-2783/13 2015-05-21 Innehåll Förord 3 Operans inledning 4 Sammanfattning 7 Introduktion till

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Förändrade. kundbehov. Riskhantering. Miljöbyggnad. Värdeutveckling. Kemicentrum. Investeringar. Hållbarhet. Kunskapssverige. Direktavkastning 6,9%

Förändrade. kundbehov. Riskhantering. Miljöbyggnad. Värdeutveckling. Kemicentrum. Investeringar. Hållbarhet. Kunskapssverige. Direktavkastning 6,9% Konkurrens Styrka Lokal Nationell Trygghet närvaro KVALITET LÖNSAMHET Kemicentrum Biocentrum silver Investeringar kliniken Kunskapssverige Direktavkastning 6,9% Långsiktighet Hyresintäkter 5 116 Mkr Biomedicum

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Innehåll. Koncernöversikt

Innehåll. Koncernöversikt Årsredovisning 2014 Innehåll Med fokus på miljöcertifiering I denna årsredovisning används miljöcertifieringslogotyper för att visa när ett projekt är eller är på väg att certifieras enligt ett miljömärkningssystem.

Läs mer

Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid.

Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. i det dagliga erbjuder Familje de över 40 000 stockholmare som har sitt hem hos oss boende

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. FastPartner ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är FastPartner 06 VD-ord 10 Case: Krejaren 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Hallå Hyresgäst: Restaurang Gustavsbro 15 Marknad 18 Våra

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer