Generaldirektörens kommentar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generaldirektörens kommentar"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Generaldirektörens kommentar SFV:s fastighetsbestånd har under 2012 utvecklats genom om- och tillbyggnader, större iståndsättningsarbeten, uthyrning av färdigställda eller vakanta lokaler och en fortsatt satsning på våra besöksmål. De största byggprojekten som slutförts under året är om- och påbyggnaden av Loen i Södra Klara i de delar som hyrs av Regeringskansliet, ombyggnad av Kungliga biblioteket, ombyggnad av Afrikahuset i Uppsala, nybyggnad av Victoriahuset Naturum vid Läckö slott och ombyggnad i kvarteret Krubban i Stockholm för förskola. Omfattande utredningsarbete har genomförts för den kommande ombyggnaden och påbyggnaden för Regeringskansliet i Björnen i Klara. Under hösten har projekteringsarbetet påbörjats för renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum på Blasieholmen. Om- och tillbyggnaden för Vasamuseet pågår med planerat färdigställande under Förändrade lokalbehov inom utrikesförvaltningen har intensifierat SFV:s arbete med fastighetsutveckling och omstrukturering av det utrikes fastighetsbeståndet. Det innebär både planering av nya byggnader, ombyggnader för att effektivisera lokalutnyttjandet och avyttring av fastigheter som inte längre behövs. Pågående diskussioner om ambassadanläggningen i Tokyo har uppmärksammats särskilt i media. Ytterligare försäljningar av försäkringskassefastigheter har slutförts under året med en större realisationsvinst som redovisas i bokslutet. Den ekonomiska vakansgraden understiger 2 procent. Försäljningen av försäkringskassefastigheter med stora vakanser och färdigställandet av Regeringskansliets lokaler i Loen har bidragit till den fortsatt låga vakansgraden. En stor del av de vakanta lokalerna i Gamla riksarkivet på Riddarholmen har hyrts ut efter den tidigare hyresgästens konkurs. Årets resultat på 442 mnkr före realisationsvinster är drygt 258 mnkr bättre än för Den enskilt största, positiva förändringen är Regeringskansliets återinflyttning i de färdigställda lokalerna i Loen. Direktavkastningen uppgick till 8,4 procent jämfört med 6,9 procent för Avkastningen på myndighetskapitalet har ökat markant på grund av att myndighetskapitalet minskat genom inleveranser till statsbudgeten. SFV har en viktig uppgift att levandegöra och tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten och en snabbt växande besöksnäring genomfördes Hemliga rum då femton, i vanliga fall stängda, objekt öppnades för allmänheten. Evenemanget hade drygt besökare, allra flest besökare lockade Oscar II:s fort i Göteborg och Artillerigården i Stockholm. Projektet Öppna portar för utveckling av kulturhistoriska besöksmål i sydöstra Sverige har beviljats drygt 20 mnkr ur EU:s regionala strukturfond. Projektet som är ett samarbetsprojekt mellan SFV, Riksantikvarieämbetet och flera lokala aktörer planeras pågå i tre år. För bidragsfastigheterna de kulturhistoriska fastigheter och anläggningar som inte långsiktigt bär sina kostnader har disponerats ett anslag på 350 mnkr. Den enskilt största posten har varit fasadrestaureringen på Stockholms slott, ett projekt som kommer att sträcka sig över många år. Under året har första etappen och den norra fasadens östra flygel färdigställts. Under 2012 har SFV:s energistatistik kvalitetssäkrats vilket ger underlag till analys och åtgärdsplaner för att uppnå målet att effektivisera 26 procent under perioden SFV:s kundtidning och kulturhistoriska magasin Kulturvärden vann 2012, för andra året i rad, Svenska Publishingpriset i kategorin verksamhetstidningar. Även webben för Hemliga rum vann motsvarade pris i Digitala avdelningen i kategorin Offentlig sektor och tilldelades även Visuella priset av en enhällig jury lanseras SFV:s nya webb som bygger på samma plattform som webbsidan för Hemlig rum. SFV har under året fört diskussioner med Kungliga Operan, Dramaten, Naturhistoriska museet, Historiska museet och Nationalmuseum för att komma fram till en ny tillämpning av kostnadshyra. Arbetet kommer att redovisas till regeringen inom kort. SFV har på regeringens uppdrag biträtt Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter och Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Utredningarna skall redovisa sina förslag i september Regeringen har aviserat att man därefter kommer att ta ställning till ny organisation med mera för den statliga fastighetsförvaltningen. Regeringskansliet påbörjade rekryteringen av ny generaldirektör för SFV genom annonsering i maj. Rekryteringsprocessen har ännu inte avslutats. Väsentliga händelser till och med beslutsdatum SFV har 29 januari 2013 fattat ett inriktningsbeslut för SFV:s innehav av skyddade objekt och jordbruksegendomar. Regeringen har 14 februari 2013 beslutat att SFV:s chefsjurist Björn Anderson skall vara tillförordnad generaldirektör för SFV från och med 1 mars Thomas Norell Generaldirektör STATENS FASTIGHETSVERK

3 Innehållsförteckning Halva kungariket är ditt 1 SFV:s uppdrag 1 Om redovisningen 2 Fastighetsförvaltning 3 SFV:s kunder 3 Främja ett levande kulturarv 5 Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden 7 Skogs- och markförvaltning 12 Resurshushållning och ekonomisk effektivitet 14 Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet 17 Investeringar 17 Förvärv av fastigheter 19 Överföring av fastigheter 19 Avyttring av fastigheter 19 Finansiell redovisning 20 Årets resultat 20 Verksamhetsgrenar 21 Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter 21 Verksamhetsgren Utrikes hyresfastigheter 23 Verksamhetsgren Bidragsfastigheter 24 Verksamhetsgren Mark 25 Verksamhetsgren Övrigt 26 Sammanfattning över väsentliga uppgifter 27 Resultaträkningar 28 Balansräkningar 29 Finansieringsanalys 31 Anslagsredovisning 32 Bemyndigande 32 Redovisning mot inkomsttitel 32 Kommentarer till årsredovisning och noter Redovisningsprinciper Noter 34 Definitioner i redovisningen 38 Förkortningar 38 Definitioner 38 SFV:s organisation 39 Årsredovisningens undertecknande Styrelsen ledamöter Produktionsfakta Statens fastighetsverk 2012/2013 Text och grafisk form: SFV STATENS FASTIGHETSVERK Kontakt: Maja Dahlén, SFV, , Foto: Bergrummet Skeppsholmen Stockholm, Christian Pedersen, SFV

4 Resultatredovisning Halva kungariket är ditt Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger de är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar merparten av det statsägda kulturarvet. Totalt rör det sig om cirka två miljoner kvadratmeter byggnader och en sjundedel av Sveriges markyta. Allt detta har landets medborgare del i: De kungliga slotten med tillhörande parker, Djurgårdsmarken, residens, fästningar och monument. Regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, Skeppsholmen, statliga musei- och teaterbyggnader. Renbetesfjäll i Jämtlands län samt rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län. SFV förvaltar ej nationalparker. Kronoholmar med fyr- och lotsplatser och jord- och skogsegendomar i södra och mellersta Sverige. Sveriges ambassader och andra statliga byggnader i utlandet. SFV:s uppdrag SFV förvaltar den del av statens fastighetsbestånd som har beslutats av regeringen. SFV har ansvaret för att vårda, bevara och utveckla dessa fastigheter på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas. SFV sorterar under socialdepartementet. Utredningarna om omstrukturering av statens bestånd av kulturfastigheter och försvarsfastigheter har förlängts och ska lämna sina betänkanden till regeringen den 2 september SFV har fortsätt kontakt med utredningen om försvarsfastigheter samt fortsätter att bistå utredningen om kulturfastigheter med underlag i önskad omfattning. Fastighetsytor i de nordligaste länen Skogsmark Fastighet med byggnader Jordbruk Kronoholmar Korta fakta om SFV SFV förvaltar cirka fastigheter med ungefär byggnader i Sverige. SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark vilket är en sjundedel av Sveriges yta. SFV förvaltar svenska ambassader, residens och institut i ett 60-tal länder. SFV medverkar i olika grad vid sju av de 14 svenska världsarven på UNESCO:s lista. Ansvaret för landets drygt 300 statliga byggnadsminnen (SBM) delar SFV med bland annat Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Fortifikationsverket och Sjöfartsverket. SFV bildades 1993 men verksamheten har anor från 1600-talet. STATENS FASTIGHETSVERK 1 (40)

5 Resultatredovisning Om redovisningen Redovisningen beskriver vår verksamhet och resultatet av verksamheten, företrädesvis de viktigaste prestationerna. Redovisade prestationer är ett urval av, för regeringen väsentliga, fokusområden enligt SFV:s uppdrag. SFV:s interna styrning sker huvudsakligen i processer och tas därför generellt inte upp i redovisningen. Regleringsbrevets mål för verksamheten följs upp genom en redovisning av väsentliga händelser under året samt väsentliga prestationer och nyckeltal. Redovisning som saknar tidigare värden än 2011 tillkom i samband med ett större utvecklingsarbete av resultatredovisningen Urvalet av prestationer har i första hand gjorts utifrån vad som bedömts vara relevant för extern rapportering och därefter vilka mätvärden som är tillgängliga samt vilka data och mätmetoder som har varit kvalitetssäkrade. I de fall nyckeltal per kvm redovisas har de, om inget annat anges, beräknats utifrån summan av lokalarea (LOA), boarea (BOA) och biarea (BIA). Det ekonomiska utfallet redovisas totalt och per verksamhetsgren (inrikes hyresfastigheter, utrikes hyresfastigheter, bidragsfastigheter, mark och övrigt). Årsredovisningen avslutas med en finansiell redovisning. I nedanstående tabell redovisas intäkter och kostnader uppdelat på de uppgifter som framgår av SFV:s instruktion och resultatredovisningens uppdelning. Redovisning av intäkter och kostnader per avsnitt Belopp i mnkr Intäkter Anslag Kostnader Summa Intäkter Anslag Kostnader Summa Fastighetsförvaltning sid Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Mark Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet sid Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Mark Summa Ramp för att öka tillgängligheten i anslutning till bryggorna på Väderöarna Foto: Jan Naumburg, SFV STATENS FASTIGHETSVERK 2 (40)

6 Resultatredovisning Fastighetsförvaltning SFV:s kunder SFV har över kunder. Våra kunder är viktiga och har stor betydelse för hur vi lyckas med vårt uppdrag att förvalta och utveckla statens värden i byggnader, skog och mark. SFV arbetar utifrån marknadsmässiga villkor och kontrakt. Mål regleringsbrev SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd. Prestationer Hyresgästanpassningar, hyresintäkter, vakansgrad och NKI Anpassningar efter våra kunders behov SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt våra hyresgäster. Många av byggnaderna SFV förvaltar är anpassade för verksamheternas speciella behov. SFV:s största hyresgäster, enligt nedan, är exempel på verksamheter som har särskilda krav på lokaler. Museer Regeringskansliet Utrikesförvaltningen Ståthållarämbetet Fortifikationsverket (Försvarsmakten) Universitet och högskolor Statliga Privata Tre fjärdedelar av SFV:s hyres- och arrendeintäkter avser statliga hyresgäster. Under 2012 har flera ombyggnadsprojekt genomförts för att anpassa lokalerna efter kundernas behov. Kundanpassningarna sker ofta i samband med underhålls- och investeringsprojekt. De största anpassningarna har genomförts i Loen Stockholm, på Strömgatan Stockholm, Afrikahuset Uppsala Botaniska trädgård, Rosenhaneska palatset Stockholm, Brunkhuvudet Stockholm, Kungliga biblioteket Stockholm och Varbergs fästning. I Klara Stockholm har ombyggnation av Loen slutförts avseende de delar som förhyrs av Regeringskansliet. Björnen i Klara är nästa större investeringsprojekt som kommer att innebära en genomgripande ombyggnad av befintlig byggnad samt en påbyggnad med upp till tre våningsplan. Ombyggnad av Brunkhuvudet med framförallt klimatförbättringar har slutförts samt har även en större anpassning av kontorslokalerna genomförts för Regeringskansliet. Hyresgästanpassningar gällande reception, aktuarie och entré har genomförts för Svea hovrätt i Rosenhaneska palatset. På Strömgatan kring Lejonet/Rosenbad har avstängning för fordonstrafik påbörjats, arbetet avslutas under första kvartalet Flera av dessa uppdrag och anpassningar innebär en hög grad av sekretess vilket skapar en ökad administrativ hantering kring projekten. Afrikahuset i Botaniska trädgården i Uppsala har byggts om från laboratorium till moderna kontorslokaler. Kungliga bibliotekets huvudbyggnad är ombyggd för att effektivisera kontorsytor och förbättra inomhusklimatet. Ombyggnad av Varbergs fästning, för att skapa ändamålsenliga lokaler för länsmuseet samt förbättrad tillgänglighet, arbetsmiljö och klimatanpassning för museets verksamhet har påbörjats. Verksamhetsanknutna åtgärder i SFV:s fastigheter som utförs efter överenskommelse med hyresgäst har genomförts i antal fastigheter enligt tabell nedan. Kostnaden beror på omfattning och typ av åtgärder års kostad är högre än övriga år främst på grund av att man 2011 påbörjade och genomförde omfattande åtgärder i Loen. Antal hyresgästanpassningar Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Mark Kostnad (mnkr) Hyresavtal SFV arbetar aktivt med omförhandling av hyresavtal, arrendeavtal och tomträttsavgälder. Utöver omförhandling av befintliga avtal arbetar SFV med att hitta nya hyresgäster till vakanta lokaler. Fokus är på den ekonomiska vakansgraden, se tabell nedan. Lediga lokaler marknadsförs genom prospekt, rit- STATENS FASTIGHETSVERK 3 (40)

7 Resultatredovisning ningar, bilder, annonsering på SFV:s hemsida och i press samt med hjälp av mäklarfirmor. De, under året, största varaktiga förändringarna av tomställda lokaler är enligt nedan. Loen är efter en omfattande ombyggnad klart för inflyttning för Regeringskansliet. Afrikahuset i Uppsala botaniska trädgård har efter ombyggnationer fått nya hyresgäster, Nordiska Afrikainstitutet och Uppsala universitet. Exercishuset och Ridhuset i kvarteret Krubban Stockholm har byggts om till förskola. De båda byggnaderna har renoverats under två års tid och är nu hemvist för närmare 170 förskolebarn. Exteriört är de kulturhistoriska byggnaderna i princip oförändrade medan det interiört har krävts stora anpassningar för att förvandla husen till en modern och funktionell förskola. Försäkringskassefastigheterna Knektbacken Örebro, Dalpilen Falun och Vägporten Nyköping, som till stor del var vakanta, är sålda. Även del av kvarteret Blåsenhus (f.d. Växtekologi) i Uppsala som varit vakant är sålt under Gamla Riksarkivet Stockholm har under året varit vakant efter tidigare hyresgästs konkurs. Kontrakt har tecknats med hyresgäst för större delen av lokalerna. De flyttar in under våren Del av Gripsholms Kungsladugård är vakant efter att tidigare hyresgäst sagt upp kontraktet. Utrikesdepartementet (UD) har meddelat att de har för avsikt att lämna ambassadanläggningen i Tokyo Japan. Anläggningen är ritad av en svensk arkitekt och är en symbolbyggnad för Sverige och svenskt näringsliv. Orsaken till att UD önskar lämna lokalerna är att fastigheten är för stor och därmed för dyr för UD:s behov. För närvarande pågår därför diskussioner kring hyresnivåerna och lokalbehov, samt möjligheten att använda delar av fastigheten för annat ändamål. I regleringsbrevet för 2012 fick SFV i uppdrag att förbereda för arbetet med att omförhandla hyresavtalen för de kulturinstitutioner som har kostnadshyror, det vill säga Operan, Dramaten, Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet, samtliga i Stockholm. Syftet med uppdraget är att förändra tillämpningen av kostnadshyra för berörda institutioner för att nå en mer ändamålsenlig hyressättning. En rapport kommer snart att lämnas till berörda departement. Sedan årsskiftet 2011/2012 har SFV tagit över hyresvärdskapet från Ståthållarämbetet för Stockholms slott och cirka 80 bostadshyresgäster vid Slottsbacken och Hovstallet i Stockholm. En serviceinriktad hyresvärd Vartannat år genomförs bland SFV:s kunder kvalitetsmätningen Nöjd Kund Index (NKI). Mätningen genomfördes 2011 för sjätte gången. Resultatet var lägre än tidigare år, dock i nivå med branschsnittet. I samband med mätningen och inför planering av verksamhetsår 2012 identifierades följande prioriterade kvalitetsområden; kundvård och information, inflytande och lyhördhet, felanmälan, projektverksamhet och miljö. För att bibehålla och förbättra tidigare resultat har bland annat en analys av felanmälansarbetet för hela SFV tagits fram. Hyresgästmöten har hållits där driftfrågor och pågående och kommande projekt diskuterats. Dessutom skickas lokala nyhetsbrev ut till hyresgäster och arrendatorer. Flera förvaltare upprättar och arbetar systematiskt med hyresgästerna efter en personlig kundkommunikationsplan. SFV Utrikes informerar kunden om pågående aktiviteter, aktuella frågor, underhållsplaner och investeringsprojekt i reserapporter. Hyresintäkter och vakansgrad Trend Hyresintäkt (kr/kvm) Vakant uthyrningsbar area hyresfastigheter (kvm) Vakansgrad hyresfastigheter 3,6% 4,3% 4,7% Ekonomisk vakans hyresfastigheter (tkr) Ekonomisk vakansgrad hyresfastigheter 1,4% 1,4% 2% Nöjdkund- och boendeundersökningar Trend NKI NBI Virkesköpare Jordbruksarrendatorer STATENS FASTIGHETSVERK 4 (40)

8 Resultatredovisning Främja ett levande kulturarv SFV ska verka för de nationella kulturpolitiska målen; främst målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Att levandegöra fastigheterna kan innebära många utmaningar bland annat beroende på fastighetens geografiska läge, tillgänglighet, huruvida det finns en hyresgäst och möjlighet till samverkan med andra aktörer. Utveckling av prioriterade besöksmål är en viktig del av SFV:s verksamhet och SFV:s sätt att svara mot kraven om ett levande kulturarv som används och utvecklas. Mål regleringsbrev SFV ska verka för att leva upp till de nationella kulturpolitiska målen, främst målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. SFV ska utveckla besöksmål i samarbete med kommuner, landsting och besöksnäringen och prioritera utvecklingen av de besöksmål där man kan få till stånd långsiktiga avtal om lokal medfinansiering eller åtaganden från lokala parter. Prestationer Utvecklade besöksmål och antal besökare. Genomförda åtgärder för att levandegöra och tillgängliggöra samt tillgänglighet genom information. Levandegöra Många av SFV:s byggnader har präglats av historien och har ofta tidstypiska detaljer och en speciell atmosfär vilket gör att de kan lämpa sig för filminspelning. Bland annat har Bäckaskog slott Kristianstad, Salsta slott Uppsala, Citadellet i Landskrona och Malmöhus använts för tv-produktioner under året. Vid Kina slott anordnades en tillfällig trädgårdsutställning i samarbete mellan Drottningholms slottsförvaltning, Ekerö kommun, länsstyrelsen i Stockholms län, trädgårdsföreningen på Ekerö, SFV med flera. Utställningen pågick under sex månader och hade cirka besökare. I Uppsalas Linnéanska trädgårdar har det under sommaren genomförts guidningar för skolklasser tillsammans med Uppsala universitet för att öka förståelsen för vårt kulturarv. SFV stödjer Ståthållarämbetets visningsverksamhet för att främja allas möjligheter till kulturupplevelser och kompletterar med informationsmaterial i form av trycksaker, informationsskyltar och information på webben. Utvecklingsprojekt tillsammans med offentliga intressenter pågår bland annat på Roma kungsgård Gotland, Landsort Nynäshamn, Vadstena, Vaxholm och Lövstabruk Tierp. På Roma kungsgård har en ny permanent utställning som beskriver platsens betydelse i olika historiska epoker tagits fram. Gotlands museum är producent av utställningen som samfinansierats av SFV och Region Gotland. Hållbar besöksnäring Att utveckla besöksmål är en stor del av att levandegöra våra fastigheter. EU-projektet, IKON, med syfte att få fler besökare till kulturarvet genom nya innovativa lösningar har avslutats. En avslutande rapport har skrivits och ett seminarium genomförts för erfarenhetsåterföring. SFV deltar tillsammans med bland annat Tillväxtverket i ett nationellt utvecklingssamarbete Hållbar besöksnäring för att kvalitetssäkra besökarens upplevelse. Under 2012 fick bland annat Läckö slott Lidköping och Carlstens fästning Kungälv besök av en så kallad mystery guest som utifrån ett väl utarbetat protokoll bedömer upplevelsen på besöksmålet. Hemliga rum 2012 Evenemanget Hemliga rum genomfördes den 26 maj för tredje gången. Femton, i vanliga fall stängda, platser öppnades för allmänheten. Två av platserna röstades fram av svenska folket på Facebook. Genom Hemliga rum vill SFV öka kunskapen om det kulturarv alla i Sverige äger gemensamt och vad det betyder för nutid och framtid. Vi vill också skapa ökad förståelse för hur SFV hanterar de unika kulturmiljöerna. Temat för 2012 var "Maktbalans". Det handlade om våra befästningar och om hundratals år av befästningskonst. Evenemanget hade över besökare, allra flest besökare lockade Oscar II:s fort i Göteborg (9 852) och Artillerigården i Stockholm (6 038). Hemliga rum Antal öppnade objekt Antal besökare Hemliga rum Andel av besökarna som tyckte besöket var givande 98% 98% 95% Antal digitala unika besökare kampanjsajt Antal tittare TV-serie Antal mediainslag Nedlagd tid förberedelser internt SFV (tim)* *Exklusive projektledning och marknadsföring STATENS FASTIGHETSVERK 5 (40)

9 Resultatredovisning Hemliga rum hade en kostnad om 5,8 mnkr varav 4,8 mnkr avsåg evenemanget den 26 maj och 1 mnkr avsåg TV-produktionen. Kostnaden för Hemliga rum 2012 var för evenemanget 107 kr per besökare och för TV-produktionen förväntat 1,60 kr per tittare. TV-serien Svenska hemliga rum sänds under våren 2013 och förväntas ses av tittare. Evenemanget budgeterades till 120 kr per besökare utifrån det estimerade antalet besökare. Ekonomiskt utfall understiger budgeterade medel något men största skillnaden avser antal besökare den 26 maj som var nära fler än beräknat. Satsningen har nått ut till såväl besökare på plats som digitala besökare, personer som nåtts av annonser och PR samt kommande TV-sändning. Budget och utfall evenemang 26 maj, kr per besökare Budget Utf all 107 Positionering i besöksnäringen 2012 genomfördes ingen mätning av SFV:s position i besöksnäringen. Mätningen 2011 visade på förbättringar jämfört med 2010 och en ny mätning kommer att genomföras EU-projektet, Öppna portar, som syftar till att stärka konkurrenskraften hos fyra av sydöstra Sveriges största historiska besöksmål, är i full gång. Besöksmålen är Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk Alvesta och Eketorps fornborg Mörbylånga, Öland varav de tre förstnämnda förvaltas av SFV. Under 2012 har flera byggprojekt som skall utföras förberetts. Arbete med att kartlägga kunskap, utveckla effektiva nätverk, finna nya intäktsskapande ytor och skapa modeller för besöksmålsutveckling har inletts. Öppna portar, som är ett samarbetsprojekt mellan SFV och flera lokala aktörer, pågår till och med 2014 och beräknas omsätta drygt 50 mnkr varav EU:s regionala strukturfond finansierar 40 procent, SFV 26 procent samt övriga intressenter 34 procent. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att till 2014 utveckla fem exportmogna destinationer: Åre, Kiruna, Stockholms skärgård, Bohuslän och Vimmerby. SFV deltar i destinationsutvecklingsprojektet för Stockholms skärgård och Bohuslän. SFV har deltagit på TUR-mässan för tredje året i rad i samarbete med andra verk och myndigheter och i regi av TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter och Rese och Turistnäringen i Sverige (RTS). Besöksmålsseminariet med tema Samverkan fick ställas in på grund av för få anmälda. Tillgängliggöra Att tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten kan innebära olika typer av åtgärder; genom anpassning av fysiska förutsättningar men även genom att tillhandahålla information. SFV har beviljats medel från Vinnova för att genomföra en fallstudie av upphandlingar som främjar innovationsutveckling inom området tillgänglighet i projektet Värdig Entré. Åtgärder av fysisk karaktär har bland annat genomförts genom installation av hiss med flera tillgänglighetsåtgärder på Bohus fästning Kungälv. En hammarborrning för VA-ledning har genomförts, på en sträcka om 200 meter, under hela fästningen. Ett utmanade projekt som lyckats och gynnat besöksmålet. Upprustning av Skans 1 vid Tingstäde fästning Gotland för att bevara och tillgängliggöra anläggningen har genomförts. Renovering av turisttoaletter på Carlstens fästning samt parkeringen på Strömsholm Hallstahammar har iordningställts för ökad tillgänglighet. Kastellet på Kastellholmen Stockholm har fått fasadbelysning som ska lyfta fram fasadens varma tegelfärg och unika arkitektur samtidigt som mer ljus skapar en tryggare och bättre miljö för boende och besökare. På Strömsholms slott har fasadbelysning och belysning i parken installerats. SFV har fått 9 poäng (10 poäng 2011) av 13 möjliga avseende grundläggande tillgänglighet i Handisams öppna jämförelse av hur svenska myndigheter arbetar med tillgänglighet. Medelpoäng för deltagande myndigheter i jämförelsen är 7. Tillgänglig information Kontinuerligt produceras informationsmaterial i form av skyltar, broschyrer med mera för att berätta om vårt gemensamt ägda kulturarv. Under året har bland annat Ulriksdals slottspark Stockholm, Riddarholmen Stockholm, Kalmar slott, Bogesund slott Vaxholm och Väderöarna Tanum fått nya skyltprogram. Foldrar har tagits fram för bland annat Landsort, Väderöarna, Karlsborg och Linnéminnena i Uppsala. Broschyrer har också i större uträckning än tidigare översatts till engelska och tyska. Skyltprojekt pågår även med samarbetspartnerna Uppsala kommun, Uppsala universitet, Länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet för en gemensam Linnéskylt vid Linnés Hammarby. På Skokloster slott Bålsta genomförs ett pilotprojekt med en digital skylt. SFV:s kundtidning och kulturhistoriska magasin, Kulturvärden, vann för andra året i rad Svenska Publishingpriset i kategorin verksamhetstidningar med motiveringen För bra formgivning och varierat innehåll. Fantastiskt fint!. Kampanjwebben för Hemliga rum vann motsvarade pris i Digitala avdelningen i kategorin Offentlig sektor och tilldelades även Visuella priset av en enhällig jury; Premieras för särskilt bra bilder och för en sajt som håller intresset vid liv hela vägen. Sedan mars 2012 finns SFV på Facebook. Lanseringen skedde inför Hemliga rum. STATENS FASTIGHETSVERK 6 (40)

10 Resultatredovisning Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. Vi ska vara aktiva i förvaltningen, ha ett fastighetsekonomiskt tänkande och utveckla affärsidéer. Mål instruktion och regleringsbrev Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer Driftkostnad, driftros och energianvändning. De största genomförda underhållsprojekten, underhållskostnad och underhåll per kategori. Vårdprogram och Specialistkompetens. Utvecklade fastigheter. Drift Tillsyn och skötsel ska i så hög grad som möjligt vara planerad för att minska antalet driftproblem, öka driftsäkerheten hos anläggningarna samt tillse att myndighetskrav följs. Driftkostnaderna avseende bidragsfastigheter påverkas från och med 2012 av att SFV tagit över driftansvaret vid Stockholms slott samt för bostäder vid Slottsbacken och Hovstallet. Drift (kr/kvm) Trend Inrikes hyresfastigheter varv media Utrikes hyresfastigheter varv media Bidragsfastigheter varv media Totalt SFV En viktig faktor för fastigheter utomlands är att de i stor utsträckning ska kunna skötas på plats. Lokalanpassning till den aktuella orten och kompetensen måste därför göras. Målsättningen är att köpa och använda lokal kompetens och lokala material så långt som möjligt. Det innebär oftast lägre kostnader samt enklare drift och underhåll, då teknik och produkter är anpassade till den lokala marknaden. Driftkostnaderna påverkas emellertid av respektive lands kostnadsläge, inflation och valutakurser. Driftrosen (skala 1-5) SFV Medelvärde 4,15 3,78 Nöjd kund 4,56 4,35 Ekonomi och administration 4,14 3,75 Planerad drift 4,12 3,78 Systematiskt energiarbete 3,73 3,12 Kontroller och besiktningar 4,49 4,22 Felavhjälpande underhåll 3,84 3,23 Driftros För att utveckla och ständigt förbättra verksamheten genomförs vart annat år en kvalitetsmätning av driften - Driftrosen. Resultatet visas i ett rosdiagram med sex kvalitetsområden. Mätningen genomfördes senast 2011 och trenden för SFV var fortsatt god med höjda genomsnittsomdömen. Under 2012 har SFV bland annat arbetat med att utveckla felanmälan och att ge bättre återkoppling till kund. Flera förvaltningstekniker har gått kurs i kundkommunikation. Vid upphandling av nya driftsentreprenörer till Lund, Karlsborg och Karlskrona så har kvalitetsfrågorna i kommande leveranser varit en viktig del av flera upphandlingskriterier. Energi SFV har ett energimål att minska den totala energianvändningen till år 2016 med 26 procent, jämfört med medel för åren (normalårskorrigerat). Energimålet, vilket fastställdes 2009, är ett av de viktigaste i SFV:s övergripande miljömål. Hittills uppnådd effektivisering är cirka 10 procent, enligt den kvalitetssäkrade statistik som sammanställts under året. Enligt en prognos avseende planerade åtgärder kommer effektiviseringstakten att öka, men inte tillräckligt för att nå målet. Under 2012 påbörjades en strategi för att höja takten ytterligare samt prioritera åtgärder som ger störst ekonomiskoch miljömässig nytta. SFV:s totala energianvändning är 252 GWh. I samband med kvalitetssäkring av energistatistiken redovisas från och med 2012 energianvändningen i kwh/kvm (A temp ). Rapportering av energi från utrikes hyresfastigheter redovisas ett år i efterhand på grund av omfattande arbete kring insamling av informationen. Energianvändning (A temp ) kwh/kvm GWh Inrikes hyresfastigheter och bidragsfastigheter Utrikes hyresfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK 7 (40)

11 Resultatredovisning Det systematiska energiarbetet ska tillse att fastigheternas drift sköts på ett ekonomiskt och effektivt sätt och att SFV:s övergripande miljömål uppfylls. Många energiprojekt har genomförts under året, bland annat har flera fastigheter genomgått energiinventering enligt BELOK varav kvarteret Johannes Större Stockholm och Naturhistoriska riksmuseet har tilldelats bidrag från Energimyndigheten. Driftledare samverkar för att genomföra mindre energisparprojekt samt gör nattronderingar för att kartlägga energitjuvar. Ny infrastruktur för internt fjärrvärmenät har anlagts inom Ulriksdals slottsområde. Under 2013 kommer byggnaderna att anslutas och området får då en hållbar uppvärmning, fritt från fossila bränslen. Vid Drottningholms slott har Jaktpaviljongen konverterats från direktverkande el och anslutits till biobränsleanläggningen. Det innebär att samtliga byggnader vid slottsplanen nu värms upp med förnybar energi. Värmefotografering, för att hitta värmeläckage, är genomförd på Dramaten, Musik- och teatermuseet och kvarteret Sjömannen, samtliga i Stockholm. Fotograferingen ligger till grund för en handlingsplan. Ombyggnation för inkoppling på fjärrkylenätet på Riddarholmen har skett för Rosenhaneska palatset, Kammarrättens hus och Sparreska palatset samt Gamla Riksarkivet. Ställverken på Gripsholms slott Strängnäs och Teaterflygeln Rosersbergs slott Sigtuna är utbytta för att öka elsäkerheten och minska brandrisken. På Rosersbergs slott har även ventilationen åtgärdats och värmeåtervinning installerats i Noregården, Kavaljersflygeln och Frökenflygeln. I diagrammen nedan redovisas fördelning av energislag, det vill säga uppvärmning, kyla, fastighetsel och verksamhetsel. Fördelning energislag Inrikes hyresfastigheter och bidragsfastigheter El Biobränsle Fjärrvärme Fossilt bränsle Kyla Prissäkring el Prissäkringar av el har genomförts kontinuerligt och SFV:s säkringsgrad vid utgången av 2012 var enligt tabell. I diagrammet redovisas fakturerat månadselpris till följd av prissäkringen (SFV) jämfört med rörligt månadspris på den Nordiska elbörsen NordPool (NordPool). Prissäkring el Andel prissäkrad el 87% 63% 42% Kraftpris per månad i öre/kwh SFV jan-09 jul-09 jan-10 Underhåll jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 SFV NordPool Med underhåll avses åtgärder som utförs för att bibehålla eller återställa fastigheten i dess ursprungliga skick, samt är varaktiga längre än ett år. Genomförande av planerade underhållsåtgärder kan i många fall påverkas av väder, hyresgästens verksamhet, förseningar i beslut med mera. För att SFV på bästa sätt ska nyttja tid och resurser samt följa budget har flera förvaltare förberett underhållsprojekt som kan sättas igång vid omprioriteringar. Byggmateriel återanvänds och förmedlas mellan olika fastigheter. SFV hade ett mål 2012 att 28 prioriterade fastigheter ska vara statusbesiktigade. Statusbesiktningarna är ett underlag för underhållsplanering och hittills har 20 fastigheter statusbesiktigats. Statusbesiktningar genomfördes bland annat på Thielska galleriet, Historiska museet, Dramaten, Operan, Brunkhalsen, Lejonet, samtliga Stockholm, Nunneklostret Vadstena, Linnés Hammarby Uppsala och ERSTA-batteriet Landsort. Fördelning energislag Utrikes hyresfastigheter El, eldriven kyla samt ospec. Fjärrvärme Fossilt bränsle STATENS FASTIGHETSVERK 8 (40)

12 Resultatredovisning För att få en bättre planering och uppföljning delas från och med 2011 underhållsåtgärderna in i olika kategorier. Punkterna i diagrammet visar underhållskostnad fördelat per kvm för de åtgärder som utförs i fastigheter med area, det vill säga ej mark eller murverk och kajer. Vid uppföljning av SFV:s nyckeltal underhåll kr/kvm slås totala underhållskostnader ut på arean vilket ger ett högre värde. Underhåll per kategori Inrikes hyresfastigheter (mnkr) (kr/kvm) tecknat med hyresgäst som efter ombyggnaden ska bedriva hotell och restaurangverksamhet. Invändig upprustning kavaljersflygeln, Rosersbergs slott, 15 mnkr, bidragsfastighet. Om- och tillbyggnad Loen, 14 mnkr, i samband med investeringsprojekt. Nytt värmenät Ulriksdals slott, 13 mnkr, bidragsfastighet. Kungliga biblioteket, 9 mnkr, i samband med investeringsprojekt. Invändig upprustning Teaterflygeln, Rosersbergs slott, 8 mnkr, bidragsfastighet. På Bohus fästning pågår ommurning av Mors mössa. Mer sten än vad som planerats har behövts tas ner. 7 mnkr, bidragsfastighet. Fasadrestaurering etapp 2, Stockholms slott, 7 mnkr, bidragsfastighet. Ombyggnad och renovering av chefsbostad i New York USA, 6 mnkr, i samband med investeringsprojekt. 0 Underhåll per kategori Bidragsfastigheter (mnkr) (kr/kvm) Det ackumulerade underhållsbehovet för bidragsfastigheter begränsas genom att SFV tilldelats ett utökat anslag. Ökade underhållskostnader 2011 och 2012 avser främst Stockholms slotts fasader. Lägre underhållskostnader för utrikes hyresfastigheter under 2012 beror främst på senareläggning av projekt på grund av personalvakanser. Nyckeltalet påverkas av att övrig area (ÖVA) exkluderas vid beräkningen. Andelen ÖVA är relativt hög i SFV:s fastigheter, bland annat på grund av stora trapphus Underhåll (kr/kvm) Trend 0 Utfall 2011 (mnkr) Utfall 2012 (mnkr) Utfall 2012 (kr/kvm) Mark Inre underhåll Yttre underhåll Byggnad installationer Brand, Säkerhetsåtgärder Tillgänglighet, Levandegöra, Utvecklingsplan Murverk, Kajer De största underhållsprojekten under 2012 var enligt följande. Kostnaden avser nedlagda medel under Flera av projekten pågår flera år. Fasadrestaurering etapp 1 Stockholms slott, 21 mnkr, bidragsfastighet. Ombyggnad Afrikahuset i Botaniska trädgården Uppsala, 21 mnkr, i samband med investeringsprojekt. Renovering Stenkasernen, Fredriksborgs fästning, 16 mnkr, bidragsfastighet. Avtal är 0 Inrikes hyresfastigheter Inrikes exkl. underhåll i inv.proj Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Totalt SFV Kvalitetssäkring av kulturarvet En stor del av fastigheterna SFV förvaltar räknas till vårt nationella kulturarv och har stora kulturhistoriska och samhällsekonomiska värden. SFV för en dialog med Trafikverket kring Citybanans dragning under SFV:s fastigheter i Klara och Riddarholmen i centrala Stockholm. Pågående sprängningar och dess vibrationspåverkan bevakas och Trafikverket har mätinstrument som ger utslag, om de känner för stora rörelser, utplacerade i alla fastigheter. Tillsammans månar vi om att hitta balansen mellan bevarandet av kulturarvet och en smidig produktion av Citybanan. För att långsiktigt säkerställa kvalitet och kontinuitet i vården och den arkitektoniska gestaltningen av de mest krävande fastigheterna har SFV knutit STATENS FASTIGHETSVERK 9 (40)

13 Resultatredovisning till sig särskilda slotts- och husarkitekter. 79 objekt har slotts- eller husarkitekter varav 7 har upphandlats under 2012, bland annat till Operan och Riddarholmen. SFV har även egen specialistkompetens med arkitekter, antikvarier, tekniker och kulturvetare. Specialisterna stödjer förvaltningen främst inom områdena vård av byggnader och mark, teknik och installation samt fastighetsutveckling. Antal timmar och kostnad för specialiststöd i projekt samt antal upphandlade slotts- och husarkitekter redovisas i tabell nedan. Att nedlagd tid, SFV specialiststöd, är lägre 2012 än tidigare beror främst på lägre bemanning samt att arbetet med att bistå pågående utredningar har tagit mycket av specialisternas tid i anspråk. Specialistkompetens kulturarv SFV specialiststöd (tim) Kostnad (mnkr) Upphandlade slottsarkitekter 4 Upphandlade husarkitekter De statliga byggnadsminnena (SBM) representerar stora kulturhistoriska värden. För att underlätta beslut som påverkar den långsiktiga vården upprättar SFV vårdprogram för dessa fastigheter. Även för utrikes fastigheter, som inte omfattas av SBM, tas vårdprogram fram utifrån en lista över kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som ägs av staten och som i vissa fall är skyddade enligt inhemsk lagstiftning. Vårdprogram är ett redskap för att definiera värden och beskriva mål för kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt för att tolka och förtydliga eventuella skyddsföreskrifter. SFV har hittills angett att 231 förvaltningsenheter ska ha vårdprogram. För vissa större anläggningar görs flera vårdprogram och det är beräknat att totalt 265 vårdprogram ska göras. Vid utgången av 2012 har 206 vårdprogram totalt färdigställts, varav 6 stycken beslutades under Vårdprogram har bland annat tagits fram för Göta Hovrätt Jönköping där Domstolsverket haft verksamhet i fastigheten i 360 år, vilket är en av de längsta kontinuerliga verksamheterna inom SFV:s bestånd. Övriga beslutade vårdprogram under 2012 var för residenset i Karlskrona, marken kring Vadstena slott, Munkklostret i Vadstena, Voksenåsen i Oslo och svenska institutet i Paris Frankrike. Arbete har pågått med ytterligare ett trettiotal vårdprogram under året av vilka flera kommer att färdigställas Klara vårdprogram t.o.m Planerade vårdprogram Utvecklade fastigheter SFV ska utveckla strategiska samarbeten med våra hyresgäster och arrendatorer utifrån fastigheternas unika förutsättningar och en ökad kännedom om våra kunders behov. Därigenom kan vi utveckla fastigheterna på ett långsiktigt hållbart sätt och se till att vi har rätt kund i rätt fastighet. Rosersbergs slott har under åren haft olika hyresgäster med såväl kungligt boende som utbildningslokaler för Infanteriets skjutskola, Civilförsvarsskolan och Statens räddningsverk. Under hela den tid som gått sedan skolorna intog Rosersberg har de kungliga våningarna på slottet stått musealt bevarade och visats för besökare och turister. Sedan Räddningsverket lämnade slottet 2006 har Rosersberg fått flera nya hyresgäster. Under 2012 har Tullverket flyttat in i Backgården, Rosersberg, som iordningställts för hyresgästens hundträningsverksamhet. Polismyndigheten i Stockholms län har tecknat hyresavtal om att SFV ska uppföra ett nytt garage i anslutning till deras övriga förhyrningar i Rosersberg. Byggnation pågår och inflyttning sker sommaren Efter en genomgripande renovering till modern standard av hotellrum i Kavaljersflygeln och Teaterflygeln på Rosersbergs slott har ett långsiktigt hyresavtal tecknats med hyresgäst. Svartsjö slott är uthyrt sedan våren Hyresgästen, som driver ett kontorshotell, har ansvar att hålla slottet öppet för allmänheten och har dessutom anordnat flera evenemang där det kommit personer per tillfälle. Ombyggnad av Mellersta befälshuset i Karlsborgs fästning till bostadshyreslägenheter är färdigställd och samtliga 14 lägenheter är uthyrda. Ombyggnad av Västra befälshuset inom Karlsborgs fästning till nya lägenheter har påbörjats. Ett samarbete har påbörjats med Karlsborgsbostäder för samverkan kring rutiner för hantering av hyresbostäder och bostadshyresgäster inom Karlsborgs fästning. SFV Utrikes utvecklar, i diskussion med UD, fastigheterna så de bättre möter UD:s verksamhet och krav. Fokus är på ekonomi och funktion. Ett större möte hålls en gång per år då merparten av personalen från SFV Utrikes och UD:s fastighetsavdelning deltar och är en viktig input för att förstå kundens perspektiv. SFV har renoverat och byggt om den svenska ambassaden i Alger Algeriet. Efter ombyggnaden har Polens ambassad flyttat in som hyresgäst och delar bland annat reception, kök och trädgård. Detta är första gången Sverige delar lokal med en utomnordisk ambassad. På flera orter utrikes finns önskemål om att bygga ut viseringskontor. Under året byggdes viseringskanslierna ut i Brasilia Brasilien och New Delhi Indien. Fastighetsutveckling diskuteras även av fastigheterna i Tokyo, Wien, Peking, London, Islamabad och Hanoi. Samnordiska projekt diskuteras i Rom, Luanda och Hanoi. STATENS FASTIGHETSVERK 10 (40)

14 Resultatredovisning Bidragsfastigheter Kulturhistoriskt värdefulla fastigheter med hyresintäkter som långsiktigt inte kan täcka kostnaderna, så kallade bidragsfastigheter, finansieras huvudsakligen genom anslag. Anslaget ska finansiera underhåll, löpande driftsunderskott och insatser för att utveckla platsen som besöksmål. I bidragsfastigheter ingår bland annat de kungliga slotten, flera stora slottsparker, fästningar, ruiner, kloster och bruksmiljöer. SFV arbetar för att göra bidragsfastigheterna attraktiva för hyresgäster och försöker finna bra lösningar på nyttjandet. Tilldelat anslag nyttjas främst till underhållsåtgärder och prioritering av underhållsinsatser sker utifrån kulturhistoriskt behov av bevarande åtgärder samt där möjligheter för utveckling av besöksmål tillsammans med lokala parter eller medfinansiärer finns. Av SFV:s totala underhållskostnader 2012 avser 231 mnkr åtgärder på kungliga slotten och rikets fästningar varav 154 mnkr avser slotten och 77 mnkr avser fästningarna. På Stockholms slott har under 2012 arbeten genomförts för 60 mnkr och avser främst fasadrestaureringen. Första etappen av restaureringen av fasaderna avslutades under våren. Det är norra fasadens östra flygel som har restaurerats. En kvalitativ utvärdering har gjorts som visar att stenarbetena har varit lyckade. Den kulörvariation som uppkommit vid utbyte av stenar i sockeln kommer att åtgärdas. Upphandling av arbeten, material etcetera för andra etappen är klar. Arbetena startade i december. Utöver vid Stockholms slott har framförallt stora underhållsprojekt under året genomförts på Rosersbergs slott, Ulriksdals slott, Fredriksborgs fästning, Drottningholms slott och Bohus fästning. Bogesunds slott Vaxholm har fått ny kalkputs. Målet med restaureringen har bland annat varit att återskapa slottets utseende från dess storhetstid på 1860-talet. Under större delen av 2012 har arbetet med att restaurera södra längans fasad på inre borggården vid Kalmar slott pågått, ett arbete som nu färdigställts. Arbetet har varit komplicerat och krävt stor hantverksskicklighet inom puts, konservering och dekormålning. Vittrade putsytor har ersatts och 1500-talets rikt mönstrade fasaddekor har restaurerats. På Tullgarns slott Trosa har ett omfattande restaureringsarbete av fasaderna, som pågått sedan 2009, avslutats. Parallellt med fasadarbetet har även den Holländska våningen restaurerats. I de tre rummen har tapeter, fönster, golv och snickerier med stor hantverksskicklighet återställts till det utseende de hade i slutet av 1800-talet. Södra Strandverket Marstrand var när det byggdes en av Europas starkaste kustbefästningar. Efter en tid som nattklubb har fästningen nu blivit konsthall. En scen för skulptur, glas och fotokonst. STATENS FASTIGHETSVERK 11 (40) Tullgarns slott Foto: Melker Dahlstrand

15 Resultatredovisning Skogs- och markförvaltning Våra skogs- och markområden ska förvaltas på ett ekonomiskt och effektivt sätt. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås och leva upp till de skogspolitiska målen för produktion och miljö. SFV förvaltar skog, jordbruk och kronoholmar vilket medför olika avvägningar i syfte att leva upp till kraven på effektivitet, bevarade naturvärden och tillgänglighet. Mål regleringsbrev SFV ska verka för att leva upp till de skogspolitiska målen för produktion respektive miljö. SFV ska förvalta skogs- och markområden på ett för staten ekonomiskt och effektivt sätt och i tillämpliga delar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån en ekologisk grundsyn. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer Certifikat. Skogsvård, levande skogar och avverkad skog. Bärkraftiga jordbruk. Utvecklade kronoholmar. Försåld volym, avverkad volym, volym rotposter och antal hektar skogsvård med flera nyckeltal redovisas under Verksamhetsgren Mark sidan 25. Intäkter verksamhetsgren Mark Skog Skog, varav ca 90 % avser intäkter från rotposter, massaved och timmer. Jord, varav ca 45 % avser intäkter från arrenden. Kronoholmar, varav ca 65 % avser intäkter från arrenden. SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark. Större delen är kalfjäll och annan icke produktiv mark hektar är produktiv skogsmark, varav hektar är formellt eller frivilligt skyddad och hektar är brukad skog. SFV förvaltar statens marker inom renbetesfjällen i Jämtlands län samt rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län. SFV förvaltar inte nationalparker. Översyn av processen skogsbruk, för att förbättra rutinerna och därmed få en effektivare förvaltning, har slutförts. Rutinerna uppfyller de reviderade och skärpta FSC 1 -kraven. Genomförd FSCrevision gav ett gott betyg åt arbetet i fält. Laserscanning och flygbildstolkning har genomförts för att förbättra det skogliga indelningsregistret. Ett utvecklat indelningsregister innebär att SFV kan göra bättre avverkningsberäkningar. Under våren 2011 lanserade landsbygdsminister Eskil Erlandsson visionen Skogsriket - med värden för världen som består av fyra grenar; Hållbart brukande, Förädling och innovation, Upplevelser och rekreation samt Sverige i världen. SFV har deltagit i ett regionalt nätverk i projektet Skogsriket. I nätverket träffas representanter från skogsbruket, träförädlingsindustrin, turistnäringen, samerna, länsstyrelsen i Jämtlands län och politiker. Målet är att bilda ett forum för dialog kring nyttjande av skogsmark samt att sprida kunskap om och förståelse för hur skogsmarken brukas av olika markanvändare. SFV fick i augusti regeringens uppdrag att städa efter det havererade norska transportplanet vid Kebnekaisemassivet. På SFV:s uppdrag påbörjades städarbetet omedelbart av Försvarsmakten men arbetet fick avbrytas på grund av dåliga väderförhållanden. Arbetet kommer att återupptas under sommaren Nedlagda kostnader under 2012 uppgår till 1,6 mnkr. Levande skogar Ansökningar har gjorts och EU-medel beviljats till aktiva naturvårdsåtgärder. En av SFV:s medarbetare har specialiserat sig på detta arbete, därigenom har effektiviteten ökat och goda utfall erhållits på ansökningarna. Under 2012 har det varit svårt att genomföra naturvårdsbränningar på grund av en regnig sommar. Brännig har genomförts på 5 hektar i Norrbotten. Vandringshinder för fisk och organismer i anslutning till skogsbilvägar har åtgärdats. Sex vandringshinder har åtgärdats genom att trummor har bytts ut eller rensats. En fellagd bro är också åtgärdad. Naturvårdsåtgärder för att öka andelen lövträd, friställa ekar respektive veteranisera ekar har genomförts. Veteranisering av träd innebär att man genom aktiva skötselåtgärder försöker påskynda trädens åldrande. Gamla träd innehåller ofta hål i stammen, barklösa partier, döda grenar och savflöden. Ett stort antal sällsynta småkryp lever i dessa mikromiljöer. SFV har deltagit i arbete med rörligt friluftsliv i projekt som leds av Naturvårdsverket. Levande skogar Skogsvård (ha) Åtgärdade vandringshinder Restaurerad slåttermark och betesmark (ha) Forest Stewardship Council (FSC) STATENS FASTIGHETSVERK 12 (40)

16 Resultatredovisning SFV ska främja samverkan mellan skogsbruk och rennäring Samråd genomförs på den nivå som krävs för att uppfylla kraven i FSC. SFV har deltagit i möte och exkursion med Centrala samrådsgruppen skogsbruk rennäring. Vindkraft På utvalda objekt pågår arbete för att utveckla vindkraft. Under 2012 har ett antal verk vid Storblaiken i Västerbotten färdigställts av arrendatorn för driftsättning. Två etapper av vindkraftparken är under uppförande, för den tredje och sista har projektering och tillståndsprocess startat. Vindkraftsetablering planeras även på Huseby Alvesta och Hjälmshult Helsingborg. Jord SFV förvaltar statens jordbruksinnehav tillhörande det nationella kulturarvet i södra och mellersta Sverige. Egendomarna utgör främst kungsgårdar, militära boställen och övriga kronoegendomar med tillhörande jordbruks- och skogsmark med en sammanlagd areal av cirka hektar. Cirka upplåtelser av byggnader, jordbruksmark och annan mark hyrs ut samt utarrenderas. Omförhandling av arrende- och hyresavtal har lett till ökade intäkter både för jordbruksfastigheter och för kronoholmar. Arbetet med omförhandlingar bedrivs numera på ett mer systematiskt och effektivare sätt än tidigare. Betesmark på Strömsholm Hallstahammar och slåttermark i Tärnafors Storuman har restaurerats. Åtgärder för att sänka radonvärden har genomförts på Höjentorp kungsgård Skara. Nybyggnad av kostall på Lillö Kristianstad är färdigställt. En modern anläggning med en exteriör som smälter in i den äldre miljön. Investeringarna stärker bärkraften på jordbruksfastigheterna. Kronoholmar SFV förvaltar cirka kronoholmar längs kusten, i Vänern, Vättern och Hjälmaren. SFV arbetar med att förbättra förutsättningarna för våra hyresgäster på kronoholmarna. Aktiviteter för att förbättra ekonomin avseende kronoholmar är planerade på flera platser. Trots stort engagemang är det i de flesta fall svårt att utveckla lönsamhet. Planerat EU-projekt med en gemensam hamnrenovering på Rödkallen, med Luleå kommun som projektägare, kommer ej att genomföras då inkomna anbud var för höga. SFV har tecknat avtal med nya hyresgäster för fyrvaktarbostaden på den länge obebodda ön Tylön Halmstad. Planen är att de tre lägenheterna i fyrvaktarbostaden ska renoveras och brandsäkras för att sommaren 2014 ta emot övernattande gäster. Väderrelaterade skador vid Pater Noster Tjörn är åtgärdade. Arbetet fortsätter med yttre och inre renovering med mål att ordna verksamhet med hjälp av Bohusläns museum och Pater Nosters vänner. Arbetet med besöksmålsutveckling fortgår. På Väderöarna pågår ett samverkansprojekt för att utveckla besöksmålet. I juni genomfördes Väderödagarna. Länsstyrelsen samordnade flera aktörer i evenemanget och SFV var medarrangör. Cirka 120 personer tog del i aktiviteter som guidning, blomstervandring, tipspromenad, medeltida musik, vandring längs de nya lederna med mera. STATENS FASTIGHETSVERK 13 (40) Hårda stormar flyttade ett fotogenhus vid Pater Noster Foto: Anders Eydal, SFV

17 Resultatredovisning Resurshushållning och ekonomisk effektivitet SFV ska bedriva sin verksamhet med högsta möjliga effektivitet i nyttjandet av ekonomiska resurser i såväl fastighetsförvaltning som byggande samt i den interna verksamheten. SFV ska sträva efter en långsiktigt hållbar förvaltning med hänsyn till miljöaspekter samt sociala och ekonomiska aspekter. Mål instruktion och regleringsbrev Fastigheterna ska förvaltas så att god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 5,4 procent. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar. Prestationer Certifikat inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Kompetensförsörjning och NMI. Administrativa kostnader. Avkastning på myndighetskapital. Vårt sätt att arbeta Under våren upphandlades nytt certifieringsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering. En övertaganderevision mot kriterierna i ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 och AFS 2001:1 genomfördes under april. Resultatet blev att SFV behåller sin certifiering inom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Samarbete och utbyte mellan olika områden och enheter har initierats för erfarenhetsutbyte och utveckling av ett effektivare arbetssätt. Utveckling av en bättre styrning i projekt, bygg och administrativa, pågår. Styrande dokument för projekt samt ny arbetsordning och delegationsförteckning har beslutats av generaldirektören. Styrande dokument och riktlinjer kring personalkostnader, resor och representation har under året setts över och förtydligats. Arbete med införande av e-beställningssystem har påbörjats och ska implementeras första kvartalet I samband med införande av e-beställningar har en inköpsfunktion bildats. SFV har fått kritik från Riksrevisionen avseende hanteringen av direktupphandlingar. Åtgärder har arbetats in i verksamhetsplaneringen för Identifiering av behov av nya ramavtal inför upphandlingar har påbörjats. Vid utgången av 2012 hade SFV cirka 800 ramavtal med olika leverantörer. SFV har under flera år fått högsta betyg i Ekonomistyrningsverkets (ESV) ekonomiadministrativa (EA) värdering. För 2011 har SFV fått betyget BA, vilket är det näst högsta på en niogradig skala. Sänkningen beror på att SFV för år 2011 inte skickade in någon ansökan angående samråd om avgifter till ESV. Ansökan är nu inskickad och godkänd till och med Rutin har utarbetats för att ansökan görs enligt plan fortsättningsvis. EA-värdering BA AA AA Medarbetare I enlighet med förordningen 2008:747 ska myndigheten redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetensen finns för att fullgöra sina uppgifter. I SFV:s regi har utbildningar inom bland annat fastighetsekonomi, processledning, kulturarv, upphandling, medieträning och elsäkerhet genomförts. Utvecklingsprogrammet VISA TEAM med syfte att i större utsträckning ta till vara hela SFV:s förmåga och kompetens har genomförts för nyanställda och andra medarbetare som inte hade möjlighet att delta föregående år. Programmet genomförs för samtliga medarbetare. Introduktionsdagar för nyanställda har genomförts och genomförs årligen. Utbildningsprogrammet Ny chef i SFV har genomförts liksom två utbildningsdagar för samtliga chefer med personalansvar. Under året har 63 rekryteringar påbörjats och 50 rekryteringar slutförts. Nöjd medarbetarindex (NMI) och Nyckeltalsinstitutets sammanställning av jämställdhetsindex (JÄMIX) genomförs vart annat år. NMI resultatet 2011 var 69 och oförändrat jämfört med föregående mätning, resultatet var 4 enheter högre än uppsatta mål. För JÄMIX fick SFV 134 poäng att jämföra med medianvärdet 116 för alla medverkande organisationer och 131 för staten. Målvärdet för SFV var har SFV prioriterat trygghet och delfråga mobbning och trakasserier för att utvecklas och förbättra resultatet i kommande NMI mätningar. NMI JÄMIX Personalnyckeltal Medelantalet anställda varav kvinnor 47% 48% 47% varav män 53% 52% 53% Total sjukfrånvaro, i % av ordinarie arbetstid 2,8% 2,7% 2,5% därav långtidssjukskrivna 50% 52% 45% Sjukfrånvaro fördelat på kön kvinnor 3,7% 3,7% 3,2% män 2,1% 1,9% 2,0% Sjukfrånvaro fördelat efter ålder anställda - 29 år 0,8% 1,3% 2,1% anställda år 3,4% 2,8% 1,9% anställda 50 - år 2,3% 2,7% 3,4% STATENS FASTIGHETSVERK 14 (40)

18 Resultatredovisning Miljö god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö Under 2012 beslutades en ny miljöpolicy som tar sin utgångspunkt i SFV:s betydande direkta och indirekta miljöaspekter. Direkt i form av till exempel utsläpp och indirekt i form av till exempel hur anställdas kunskap påverkar miljöarbetet. Miljöpolicyn visar riktning och ambition med miljöarbetet och beskriver hur SFV ska verka för att uppnå ständiga förbättringar så att miljöbelastningen minskar, natur- och kulturmiljöer bevaras samt att kunskap om miljö- och kulturmiljöfrågor sprids till våra intressenter. Vart tredje år ska SFV:s samtliga miljöaspekter utvärderas enligt miljöledningssystemet. SFV har ett prioriterat miljömål som innebär att spara 26 procent energi till Under 2012 kvalitetssäkrades energistatistiken vilket ger underlag till nulägesanalys och möjliggör upprättande av handlingsplaner för att uppnå det uppsatta målet. Det har beslutats att det strategiska energiledningsarbetet kommer att prioriteras i SFV:s Miljöråd under Under 2012 har arbetet fortgått med att integrera miljöarbetet som en naturlig del i SFV:s ledningssystem genom miljörutiner som beskriver arbetssätt och uppföljning. Under 2012 har arbete utförts med att uppdatera miljörutiner för bland annat processerna verksamhetsstyrning, drift, köp och försäljning, underhåll och projekt. Under 2012 har SFV därutöver förbättrat samverkan och systematik med att identifiera och beskriva tillämpning av miljölagstiftning, en avvikelse från den externa miljöoch kvalitetsrevisionen som därmed blivit åtgärdad. Genom att arbeta utifrån mål, krav och miljörutiner bidrar SFV till att uppnå flera av de nationella miljökvalitetsmålen bland annat god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö. Byggprojekt I större investerings- och underhållsprojekt upprättas en miljöstrategi och miljöprogram med relevanta miljökrav för projektet. Miljökompetens i projekten är också viktigt för att uppnå de mål som ställts. I flera stora byggprojekt har därför miljökonsulter stärkt projekten med en samordningsfunktion. Exempel på projekt med miljösamordnare är tillbyggnad av Marinmuseum Karlskrona, ombyggnad av Loen, ombyggnad av Björnen, Afrikahuset i Botaniska trädgården Uppsala och ombyggnad Nationalmuseum. Såväl i inrikes som utrikes byggprojekt arbetar SFV med tydligt miljöfokus. Årets miljöpris Grön ambassad gick till den svenska ambassaden i New Delhi. Motiveringen var det omfattande miljöarbete som för närvarande pågår på ambassadanläggningen. Målet är att spara 25 procent av energin, dessutom omfattande vattenbesparing och åtgärder för bättre avfallshantering. De omfattande åtgärderna matchas på ett utmärkt sätt av ambassadens intresse och viljan att vara en förebild lokalt. Förutsättningarna för Grön ambassad, som delas ut av SFV och UD:s fastighetsavdelning, är en engagerad chef, att all personal på ambassaden deltar samt att ambassaden är en lokal förebild och berättar om miljöarbetet. Alla ambassader har möjlighet att bli nominerade inte bara de statsägda. Flertalet åtgärder har genomförts även på andra ambassader och miljöområdet är prioriterat men kravet på ökad kyla motverkar delvis de åtgärder som genomförs. Under 2012 har orterna New Delhi, Kairo Egypten, Moskva Ryssland och Voksenåsen Oslo Norge varit prioriterade. På samtliga orter görs miljöarbetet i nära samarbete med kunden, det vill säga ambassader och ledningen för konferenshotellet Voksenåsen. I takt med ökade luftföroreningar i många av världens mångmiljonstäder ökar också frågorna kring inomhusklimatet. I Peking Kina har SFV på uppdrag av UD genomfört en studie och mätning av inomhusklimatet på ambassadanläggningen. Mätning och analys gjordes i samarbete med forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och resulterade i slutsatsen att bra ventilationsanläggningar, som den som finns på anläggningen i Peking, är avgörande för luftkvalitén samt att valet av filter är väsentligt. Viktigt är också att filterbyten och skötsel sker på rätt sätt. Under hösten genomfördes därför en internutbildning kring olika filters möjlighet att förbättra inomhusklimatet. Utredningen i Peking kommer att vara användbar även på andra orter där utomhusmiljön är ett problem. Loen har blivit certifierat enligt GreenBuilding och man räknar med att minska energianvändningen med 40 procent. GreenBuilding är EU:s program för att minska energiförbrukningen i lokaler och främja byggandet av energisnålare kontors- och industribyggnader. SFV:s miljöaspekter Direkta aspekter Klimatpåverkan Användning av energi (el, värme och kyla). Genomförande av tjänsteresor och övriga transporter. Materialflöden och giftiga ämnen Användning, hantering och förvaring av kemiska produkter. Användning av byggvaror samt övriga material, varor och produkter. Uppkomst av avfall och restprodukter. Indirekta aspekter Kompetens hos våra medarbetare, leverantörer och kunder Spridande av kunskap om miljö och kulturarv. Avtal/Våra miljökrav på kund Uthyrning av lokaler och fastigheter. Utarrendering av jordbruksfastigheter. Upplåtande av mark för vindkraftsetablering. Biologisk mångfald/biologiskt kulturarv Förvaltning av landskap. STATENS FASTIGHETSVERK 15 (40)

19 Resultatredovisning Miljöpåverkan ska vägas in vid material, produkt- och funktionsval. SFV har som ambition att fastigheterna byggs och renoveras med miljöbedömnda och miljögodkända produkter. Detta bidrar till en mindre yttre miljöpåverkan, god innemiljö och minskade risker för framtida miljöskulder. SFV använder sig därför av kriterinera i Byggvarubedömningen vid val av kemiska produkter och byggvaror. I kulturhistoriska miljöer förekommer dock giftiga material som bly, arsenik och asbest. SFV följer kemikalieinspektionens rekommendationer. Radonmätningar utförs regelbundet och radonbegränsande åtgärder genomförs vid behov. Radonsanering har bland annat skett i samband med ombyggnation av Tessinska palatset, Västertorn, Kammarrättens hus och Sparreska palatset, samtliga Stockholm. Revisioner, utbildning och rapportering enligt förordningen 2009:907 Under 2012 har internrevisioner bland annat utförts inom områdena systematiskt brandskyddsarbete och energihänsyn i investering och underhållsprojekt. SFV:s internrevisorer har dessutom fått en fördjupad utbildning i miljöledning och externt pågår samverkan med andra myndigheter i Samverkansforum inom bland annat området miljökrav i offentlig upphandling. Med Samverkansforum som plattform har även en extern utbildning och erfarenhetsutbyte med Riksdagsförvaltningen avseende bland annat miljö och energifrågor i kulturhistoriskt värdefulla byggnader genomförts. SFV:s miljöledningsarbete utvärderas varje år av Naturvårdsverket enligt förordningen 2009:907. SFV har fått 13 poäng av 15 möjliga i Naturvårdsverkets utvärdering av statliga myndigheters miljöarbete för år De myndigheter som har deltagit i utvärderingen har fått mellan två till 15 poäng. De övriga miljöcertifierade myndigheterna har fått 15 respektive 14 poäng. För att förbättra miljöledningsarbetet har SFV gjort en grundlig genomgång av SFV:s miljöaspekter som också resulterat i en ny miljöpolicy. SFV har därutöver genomfört utbildningar inom driftoptimering som resulterat i ett förbättrat arbetssätt med energieffektiviseringen inom flera fastigheter 2012, en information och utbildningsinsats avseende kemikaliehantering samt kulturarvsutbildning med inslag av SFV:s miljö- och energiarbete. Under 2012 genomfördes en analys av SFV:s tjänsteresemönster, vilket ger ett underlag till fortsatt arbete med att effektivisera resor och transporter inom SFV. Ekonomisk effektivitet Det ekonomiska överskottet före fastighetsförsäljningar uppgår till 442 mnkr, att jämföra med 184 mnkr föregående år. Resultatet motsvarar en avkastning på 26,8 procent på genomsnittligt myndighetskapital att jämföra med föregående års 10,6 procent. Den höga avkastningen förklaras främst av att myndighetskapitalet minskat genom inleveranser till statskassan. Regeringens krav på SFV är att uppnå en avkastning om 5,4 procent. Socialdepartementet har tagit initiativ till en utredning av framtida modell för ägarens ekonomiska styrning, bland annat inleveranser och avkastningskrav. Resultatet påverkas främst av driftsättning av Loen. Direktavkastningen, det vill säga driftnetto i förhållande till fastigheternas bokförda värden, uppgår till 8,4 procent, motsvarande siffra föregående år är 6,9 procent. Fastigheter som inte möter avkastningskravet har identifierats och man arbetar enligt en framtagen aktivitetsplan. SFV:s investeringar lånefinansieras via Riksgälden och de stora projekten medför en ökad påverkan resultatmässigt på grund av räntekostnader. Under året har ränteläget varit gynnsamt. Vid färdigställande av de stora investeringsprojekten påverkas effektiviteten genom ökade intäkter. Under 2012 har SFV i samband med försäljning av flera försäkringskassefastigheter en högre reavinst än tidigare. Administrativa kostnader består främst av personalkostnader för administrativ personal och ITkostnader. Totala administrativa kostnader är 5 mnkr högre 2012 jämfört med 2011 vilka främst avser centrala overheadkostnader. En uppskattning har gjorts av de administrativa kostnader som är direkt att hänföra till SFV:s uppdrag att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Administrativa kostnader exklusive dessa kostnader redovisas i tabellen för mer jämförbara värden med övriga fastighetsförvaltare. Administrationskostnad (kr/kvm) Trend Administrationskostnad Administrationskostnad exkl. kulturarvsuppdrag STATENS FASTIGHETSVERK 16 (40) Svenska ambassaden i New Delhi Foto: Jan Naumburg, SFV

20 Resultatredovisning Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet Investeringar och avyttringar, mnkr Investeringar Försäljningar Förvärv Ny-/till- och ombyggnationer Som investering redovisas förutom köp och nybyggnad också om- och tillbyggnader av nivåhöjande karaktär. SFV har flera större pågående investeringsprojekt än tidigare. De omfattande projekten ställer höga krav på SFV:s organisation och medarbetare. Styrning och uppföljning av projekt har därför varit prioriterade områden vad gäller utveckling av interna processer. Loen i Stockholm har genomgått en om- och påbyggnad för att skapa ändamålsenliga lokaler för Regeringskansliet och Dansmuseet. Slutbesiktning av Regeringskansliets delar har genomförts 2012 och hyresgästen tillträder därmed lokalen. Inflyttning sker i januari och februari Slutbesiktning för Dansmuseets del sker i mars Om- och tillbyggnad av Vasamuseet i Stockholm ska ge möjlighet att öka antalet samtidiga besökare från till Om- och tillbyggnaden ska främst ge en förbättrad entré men också större möjlighet till tillfälliga utställningar och en mer funktionell museibutik. Byggnadsarbetena påbörjades hösten 2011 och beräknas vara klara under Kungliga biblioteket har byggts om för en effektivare lokalanvändning samt förbättrat klimat i huvudbyggnaden. Annexet byggs om för delvis ändrad användning och den publika verksamheten kommer att samlas i Humlegården. Nybyggnation Naturum - Vänerskärgården Victoriahuset intill Läckö slott är slutbesiktigad samt överlämnad till hyresgästen Stiftelsen Läckö Slott under hösten Invigningen sker under våren Victoriahuset skapar förutsättningar för en utökad säsong och en åretruntverksamhet. Av total investering om 44 mnkr är 32 mnkr finansierad av flertalet externa parter. Ubåtshall på Stumholmen vid Marinmuseum i Karlskrona är under uppförande. Byggproduktionen sker i två etapper där grundläggning och grundkonstruktion genomfördes i den första. I september lyftes den över tusen ton tunga ubåten HMS Neptun på plats. I andra etappen ingår överbyggnad, ett yttre skal som så nära som möjligt ska följa ubåtens form, samt färdigställande av byggnaden. Afrikahuset i Botaniska trädgården i Uppsala har genomgått en stor ombyggnad då tidigare installationer var från tiden då byggnaderna uppfördes. Ridhuset och Exercishuset i kvarteret Krubban på Östermalm har renoverats under två års tid för att nyttjas som förskola. Regeringen fattade i början av 2012 beslut om fortsatt projektering för etapp 1 för Nationalmuseum. Etapp 1 innebär renovering och ombyggnad av huvudbyggnaden enligt byggnadsprogrammet. I etapp 1 ingår också ny inlastningsfunktion. Senast augusti 2014 ska SFV redovisa arbetet med projekteringen för fortsatt ombyggnation. Därefter görs en ny hemställan för produktion av etapp 1, som beräknas vara klar Västertorn byggs om för Svea Hovrätt och Markoch Miljööverdomstolens verksamhet. Senaste ombyggnationen genomfördes på 1950-talet och byggnaden är i behov av ombyggnad avseende installationer och framförallt ventilationen. En omfattande asbestsanering genomförs. Större byggprojekt utfall (mnkr) 2012 Totalt Loen om- och tillbyggnad (del av regeringskvarteren), Stockholm Vasamuseet, om- och tillbyggnad, Stockholm Kungliga biblioteket, ombyggnad, Stockholm Victoriahuset, nybyggnad Naturum, Läckö, Linköping* Marinmuseum, tillbyggnad ubåtshall, Karlskrona Afrikahuset, ombyggnad, Botaniska trädgården, Uppsala Krubban, ombyggnad, Stockholm Nationalmuseum, byggnadsprogram, projektering samt renovering och ombyggnad huvudbyggnad, etapp 1, Stockholm Västertorn, ombyggnad, Riddarholmen, Stockholm * årets investeringsdel är externfinansierad STATENS FASTIGHETSVERK 17 (40)

SFV Delårsrapport 2015

SFV Delårsrapport 2015 HANDLÄGGARE, TELEFON DATUM Beteckning Maja Dahlén, 010-478 71 63 2015-08-14 652-541/14 EPOST, MOBIL maja.dahlen@sfv.se +46 76-803 00 06 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm SFV Delårsrapport

Läs mer

Generaldirektörens kommentar

Generaldirektörens kommentar Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Generaldirektörens kommentar Under 2013 har statens förvaltning av kultur- och försvarsfastigheter varit föremål för utredning och förslag har lämnats om vilka fastigheter

Läs mer

Generaldirektörens kommentar

Generaldirektörens kommentar Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Generaldirektörens kommentar SFV har under 2014 fortsatt att bevara och utveckla våra fastigheters värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden. Genom om- och

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av jordbruksfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av jordbruksfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD Förvaltning av jordbruksfastigheter Förvaltning av jordbruksfastigheter Policy 2(2) Styrande dokument Förvaltning av jordbruksfastigheter innehåller: Policy Jord- och skogsbrukspolicy

Läs mer

Tertialrapport 2 2014

Tertialrapport 2 2014 Tertial 2, 2014 Tertialrapport 2 2014 Innehållsförteckning SFV:s uppdrag Om redovisningen 1 1 Fastighetsförvaltning 2 SFV:s kunder 2 Främja ett levande kulturarv 3 Bevara, vårda och utveckla fastigheternas

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD 2(11) Styrande dokument innehåller: Policy spolicy Krav och råd Vårdprogram Slottsarkitekt spolicy (11) spolicy SFV:s kulturarvspolicy beskriver hur vi ser på vårt uppdrag

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:7 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm REGERINGEN Socialdepartementet Regeringsbeslut 2014-12-19 Vl:2 S2014/4968/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) OBJEKT Mk -12-2 3 Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015

Läs mer

Generaldirektörens kommentar

Generaldirektörens kommentar Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Generaldirektörens kommentar SFV har under 2014 fortsatt att bevara och utveckla våra fastigheters värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden. Genom om- och

Läs mer

Maria Larsson Chef Servicecenter

Maria Larsson Chef Servicecenter Maria Larsson Chef Servicecenter SFV, FORTV och staten Statsministern Styrelse Samordning Styrelse Generaldirektör Generaldirektör Socialdepartement Fortifikationsverket Statens fastighetsverk Ny organisation

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens fastighetsverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens fastighetsverk Regeringsbeslut VI:1 2014-11-06 S2014/7852/SFÖ Socialdepartementet Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens fastighetsverk Riksdagen har beslutat

Läs mer

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader?

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader? Hur arbetar SFV med energieffektivisering och energideklarationer i skyddade byggnader? SFV, uppdrag och omvärld Miljövärdering energi Energimål och strategi Co 2 olbricks 130319 Mikael Gustafsson Energispecialist

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

SFV:s uppdrag. Inledning. Väsentliga händelser

SFV:s uppdrag. Inledning. Väsentliga händelser SFV:s uppdrag Statens fastighetsverk (SFV) är en fastighetsförvaltande myndighet med uppdrag att förvalta en del av statens fastighetsbestånd. De fastigheter SFV ansvarar för är sådana fastigheter som

Läs mer

Tertialrapport 1 2015

Tertialrapport 1 2015 Tertial 1, 2015 Tertialrapport 1 2015 Innehållsförteckning SFV:s uppdrag 1 Om redovisningen 1 Fastighetsförvaltning 2 SFV:s kunder 2 Fastigheterna skall bevaras, användas och utvecklas 3 Främja ett levande

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan MILJÖARBETET UNDER 200 Lokal miljöpåverkan 200 20-08-7 (4) Fortifikationsverket under året 200 den lokala miljöpåverkan Fortifikationsverkets verksamhet finns över hela landet och huvudkontoret är placerat

Läs mer

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012... 1 Bakgrund... 3 SFV:s skogsbruk... 3 Skogsskötsel... 4 Avverkningsnivå... 4 Skogsmarkens läge... 4 Ägoslagsfördelning...

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Tertialrapport

Tertialrapport Tertial 1, 2014 Tertialrapport 1 2014 Innehållsförteckning SFV:s uppdrag Om redovisningen 1 1 Fastighetsförvaltning 2 SFV:s kunder 2 Främja ett levande kulturarv 3 Bevara, vårda och utveckla fastigheternas

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi Regeringsbeslut I:7 2017-10-19 Ku2017/02183/KL Kulturdepartementet Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell världsarvsstrategi Regeringens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Fastigheten Landshövdingen 16 omfattar idag nästan halva kvarteret och visar hur den regionala statsförvaltningens vuxit sedan mitten av 1600-talet. Det började med

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Modern kontorsfastighet säljes

Modern kontorsfastighet säljes PROSPEKT Modern kontorsfastighet säljes Fastigheten är centralt belägen i Falun, Dalarna. De befintliga byggnaderna består av två större lokalhyreshus som sammanlänkats. Byggnaderna innehåller huvudsakligen

Läs mer

PROSPEKT. Gävle slott

PROSPEKT. Gävle slott PROSPEKT Gävle slott Gävle slotts historia sträcker sig ända till 1500-talet. Det uppfördes på direktiv av Johan III, ofta nämnd som vår mest byggnadsglada kung. På senare tid har slottet restaurerats

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Inledning I lokalförsörjningsplanen fastställer högskolestyrelsen årligen högskolans övergripande strategi för lokalplaneringen. Planen är avsedd

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2015 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge 30 stycken trevliga lägenheter i totalt två byggnader. Välj mellan 1, 2 eller 3 rum och kök men med flest antal tvåor. Samtliga lägenheter är uthyrda. Husen är bygda

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun Fastighetsbeskrivning Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Fakta om fastigheten 6-7 Bilder

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet?

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet? Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11 Vad är det som påverkar studieresultatet? Bilder: www.skolverket.se Samband mellan

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION PORTEN 16 - NORRKÖPING VALVET 1 NORRKÖPING DÖRREN 12 & 14 NORRKÖPING PLYSAREN 13 NORRKÖPING RÖKEN 12 - NORRKÖPING OKTOBER 2014 1 1 Uppdrag Av D. Carnegie & Co AB, genom

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

«hemliga rum» monica strandell Frilansjournalist

«hemliga rum» monica strandell Frilansjournalist I år kommer många människor för första gången att få chansen att besöka hemliga rum och miljöer som tillhör det svenska kulturarvet ett arv som Statens fastighetsverk ska levandegöra, enligt krav från

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Årsredovisning 2007 SFV årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 SFV årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Generaldirektörens kommentarer 2 Resultatredovisning Verksamhetsöversikt 6 Uppdraget 6 Verksamhetsgren Inrikes fastigheter 8 Resultat- och balansrapport Inrikes

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Handläggningsordning. statliga byggnadsminnen

Handläggningsordning. statliga byggnadsminnen Handläggningsordning vid tillsyn och ändring av statliga byggnadsminnen Inledning De statliga byggnadsminnena (SBM) utgörs av de från kulturhistorisk synpunkt mest värdefulla byggnaderna och anläggningarna

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge 14 stycken trevliga lägenheter i radhusmiljö, tre byggnader. Välj mellan 2 eller 3 rum och kök, carport till varje lägenhet. Byggt 1989 med 1 km till Kallinge centrum och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut IV:11 Socialdepartementet 2013-12-19 S2013/7507/SFÖ S2013/9067/SAM(delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer