IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092"

Transkript

1 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN

2 RVF Utveckling2005:03 ISSN RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

3 Förord Rationella och överskådliga verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering är viktiga hjälpmedel för alla kommuner. Det finns skiftande förutsättningar vilket ställer olika krav på de IT-baserade systemen. RVFs arbetsgrupp för Beställarfrågor har initierat en kartläggning av medlemmarnas behov av sådana system. Ett underlag för kravspecifikationer har utvecklats och rekommendationer för principer och krav på systemen har utformats. Projektet har genomförts av Sven Sjölander, IT-Fabriken Sverige AB. Projektledare har varit Karl-Åke Hansen, Kretsloppskontoret i Göteborg. Malmö i mars 2005 Håkan Rylander Ordf. RVF:s Utvecklingskommitté Weine Wiqvist VD RVF

4

5 Författarens förord Beställargruppen inom Renhållningsverksföreningen (RVF) har initierat ett projekt för att kartlägga medlemmarnas behov av IT-stöd för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. Denna rapport baseras på en utförd enkätundersökning bland RVF:s medlemmar, en marknadsundersökning baserad på frågor till leverantörer av IT-systemen, samt diskussioner inom en styrgrupp. Arbetet har utförts i samarbete av en extern konsult och en styrgrupp med medlemmar från fyra olika kommuner. Karl-Åke Hansen, Göteborg Kristina Elsisdotter, Stockholm Lena Ahlcrona-Söderholm, Malmö Lena Östberg, Sundsvall Konsult: Sven Sjölander, IT-Fabriken Sverige AB

6 Innehållsförteckning 1 Rapportens uppdelning Inledning KEF-system KEF-funktionskarta Grundläggande begreppsmodell Nyttan av en standardiserad och detaljerad begreppsmodell Använda förkortningar KEF-grund Grundläggande begreppsmodell Taxa Taxekonstruktion Taxesimulering Taxekalkyl, taxesimulering för enstaka kunder/tjänster Fakturaunderlag Ruttplanering och körlistor Import av körlistor och hämtningstider Ruttplanering Ruttoptimering Tömningsregistrering Avvikelse- och reklamationshantering Fakturering/kundreskontra Informationsåtkomst och klientprogram Personal, huvudprogrammet (klientprogrammet) Entreprenörer, informationsutbyte Kunder, informationsutbyte Externa informationskällor och informationssystem GIS FIR Företags- och kommuninvånarregister Informationsuttag Standardrapporter Export av data Framtagning av egna rapporter Integration mot andra program Generera adressetiketter och brev Övrigt Stöd för andra verksamheter Anpassningar av ledtexter och attribut Behörighet Historik Databas och operativsystem Drift och support Status på nuvarande system Övergripande principer Fakturering Kommunikation med entreprenörerna Databaskrav Web-funktionalitet Grundläggande krav på ett KEF-system

7 10.1 Fakturering Rapportering till ekonomisystem Grundläggande objekt Enreprenörskommunikation Beställningar Återrapportering av utförda hämtningar Entreprenörsavräkning Taxan Taxekalkyl, taxesimulering för enskild kund/tjänst Viktbaserad taxa för hushållsavfall Körlistor Konvertering av data Utökad funktionalitet för ett KEF-system Begreppsmodell och databasrealisering Web-baserad kundinformation Ruttplanering GIS-koppling FIR-koppling Koppling till företags- och kommuninvånarregister Ägarbyteshantering och bevakning Kommunikation med andra program Övrigt Verksamhetsstödjande krav Taxekonstruktion och taxesimulering Nycklar och portkoder Entreprenörsavtal

8 1 Rapportens uppdelning Denna rapport är uppdelat i tre huvuddelar. Inledning I kapitel [2] finns en förenklad begreppsmodell, funktionalitetskarta och en kort ordlista. Sammanställning av enkätundersökningen, leverantörsvaren och styrgruppens kommentarer I kapitel [3]-[8] beskrivs olika kravställningar rörande ett KEF-system baserade på enkätundersökningen till RVF:s medlemmar, fyra olika leverantörers svar och diskussioner inom styrgruppen. I samband med de olika kravställningarna följer stycket Slutsats av leverentörssvaren, där slutsatser baserade på leverantörssvaren återfinns. Rekommendationer inför upphandling I kapitel [0-12] delas kravställningarna in i Övergripande principer, Grundläggande krav, Utökad funktionalitet och Verksamhetsstödjande funktioner. Här återfinns styrgruppens rekommendationer inför en upphandling. 2 Inledning Denna rapport baseras på en utförd enkätundersökning bland RVF:s medlemmar, en marknadsundersökning baserad på frågor till leverantörer av IT-systemen, samt diskussioner inom en styrgrupp. Enkätundersökningen skickades ut till 213 kommuner, varav 110 svarade. Marknadsundersökningen baseras på svaren från samtliga fyra tillfrågade leverantörer. För att enklare diskutera funktioner och begrepp har en grundläggande funktionskarta och en förenklad begreppsmodell tagits fram. Rapporten hänvisar ofta till begrepp och uppdelningar i dessa. 2.1 KEF-system Med namnet KEF-system avses ett IT-system för stöd till Kundservice, Entreprenörsuppföljning och Fakturering. 4

9 2.2 KEF-funktionskarta Notera att ett verkligt realiserat system inte behöver följa denna uppdelning. 2.3 Grundläggande begreppsmodell Den nedan beskrivna begreppsmodell kan ses som ett första förslag för att erhålla en gemensam branschstandard. I begreppsmodellen anges ett antal olika objekt, tillsammans med en förklaring och typiska attribut. Begreppsmodellen är ingen komplett modell, utan mycket kraftigt begränsad. Det skall inte ses som att ett visst system måste behöva följa de angivna benämningarna. Varianter av och tillägg till begreppsmodellen förekommer givetvis. 5

10 Objekt Beskrivning Typiska attribut Kund Betalningsansvarig för en levererad tjänst kundnummer, namn, person/organisationsnummer, kundtyp, faktureringsadress, telefonnummer (flera), fax, , Betalare, förvaltare fakturamottagare Anläggning Tjänst Den part som sköter betalning åt en eller flera kunder Ett antal tjänster till en viss fastighet för en specifik kund. En anläggning bör kunna knytas till en viss given fastighet (eller flera) En eller ett antal av en viss produkt på en viss geografisk plats. En produkt kan ses som en kombination av behållartyp, avfallstyp, hämtningsintervall. I en tjänst kan även ingå betalningssätt, momspliktig Namn, person/organisationsnummer, faktureringsadress, telefonnummer(flera), fax, Anläggningsnr, fastighet, adress Produkt (behållartyp, avfallstyp, hämtningsintervall, taxa), avstånd, placeringsbeskrivning, datum senaste hämtning, entreprenör hämtningsförhållandet Behållare En viss given behållare BehållarID, behållartyp, avfallstyp, volym, markering att streckkod finns, markering att transponder(tagg) finns Soprum, hämtställe Nycklar, portkoder Entreprenör Den fysiska platsen (soprum är speciellt viktigt, se nycklar nedan) där behållarna för en viss tjänst är placerad. Flera tjänster kan ha flera samma soprum/hämtställe. Notera även att olika kunders anläggningar kan dela på ett soprum/hämtställe Information kring mottagna nycklar och portkoder för att komma till ett visst soprum/hämtställe. Nycklar och portkoder skall kunna registreras att de används till flera soprum/hämtställen. Ett system som hanterar denna information måste givetvis garantera tillräcklig informationsskydd för att hindra felaktigt användning av informationen Vald entreprenör. Varje enskild produkt bör kunna kopplas till en specifik entreprenör Adress, Platsbeskrivning, Hämtförhållande NyckelknippeID, nyckelid, mottagen av, mottagningsdatum EntreprenörsID, Namn I ett program visas ofta information från flera objekt samtidigt. Till exempel när kundinformation visas kan även kundens anläggningar och tjänster presenteras. D.v.s. ett objekt är inte samma sak som informationen i ett programfönster. 6

11 2.3.1 Nyttan av en standardiserad och detaljerad begreppsmodell Möjligheter finns för en framtagning av en standardiserad och detaljerad begreppsmodell. Den förenklade modell som togs fram för detta arbete tyder på att det både finns ett intresse av detta och möjligheter till det. En framtagen begreppsmodell bör även innefatta modell för ruttplanering (framförallt körlistorna) och taxan (inkl taxekonstruktion). En branschgemensam kommunikation och informationsstandard skulle medföra lägre utvecklings- och anpassningskostnader. Grunden till detta är en standardiserad begreppsmodell En framtagen begreppsmodell kan bland annat användas till: Avsevärd förenklad kravställning vid upphandling av system Stöd för att ställa funktionalitetskrav på taxekonstruktion, taxesimulering, ruttplanering mm Standardisera importfunktioner av data såsom hämtningsdata (med eventuella dag, tider, vikt etc) Standardisera exportfunktioner av data såsom körlistor Generell standard format av data baserad på objektsmodellen Gemensamt format för konvertering av data vid byte av system Generell start av program med parametrar/data. För enkelriktad kommunikation med Word, Excel, Ekonomisystem, GIS-moduler mm. Standardisera gränssnitt för avancerad kommunikation mellan GIS och FIR Standardiserad kommunikation med leverantörerna och deras system Leverantörerna ställer sig positiva till att delta i ett arbete med framtagning av en standardiserad begreppsmodell. 7

12 2.4 Använda förkortningar CFD Centrala Fastighets Data. Officiell information från lantmäteriets databas. FIR En lokal fastighetsdatabas. Normalt med data från CFD. FNR Id-nummer för en fastighet GIS Geografisk Informations System KIR KommunInvånarRegister VPN Virtuellt Privat Nät, Uppkoppling mellan två nätverk över Internet (t ex en dator hemifrån kopplas samman med nätverket på arbetsplatsen, som om den vore direkt ansluten dit. WebService Programenhet som kan anropas av andra program. Fungerar över Internet och är bland annat avsett för att möjliggöra kommunikation mellan olika system och parter. 8

13 SAMMANSTÄLLNING 3 KEF-grund KEF-grund inbegriper de specifika funktionerna som finns för ett system för Renhållningsverksamhet. Ett komplett KEF-system måste kompletteras med funktioner för fakturering, rapportutskrifter mm. 3.1 Grundläggande begreppsmodell En förenklad begreppsmodell med objekten Kund, Betalare/Förvaltare/Fakturamottagare, Anläggning, Tjänst, Behållare, Soprum/hämtställe, Nycklar/portkoder och Entreprenör beskrevs i enkätundersökningen och användes i dess frågor. Begreppsmodellen har också flitigt använts i diskussionerna inom styrgruppen. Kommentarerna till begreppsmodellen i enkätsvaren var mycket positiva. Även leverantörerna verkar vara villiga att delta i ett arbete för att skapa en standardiserad begreppsmodell. En utbyggd begreppsmodell bör även innefatta taxan (taxekonstruktion), ruttplaneringen (körlistor), samt eventuellt fakturaunderlag. Slutsats från leverentörssvaren: Leverantörerna av KEF-system anser att den presenterade begreppsmodellen är relevant och att de uppfyller denna. Objektet nycklar/portkoder är ej är standard i alla system idag. Detsamma gäller att objektet soprum/hämtställen skall kunna referera till flera kunders anläggningar. 3.2 Taxa Prissättning på taxebaserade tjänster/produkter skall utgå från ett antal grundläggande parametrar som kombineras till olika priser för respektive tjänst/produkt. Funktionen skall finnas för att hantera pristillägg för olika hämtförhållanden (draglängd etc) och bör kunna hantera säsongstaxor. Individuella priser på tjänster/produkter som inte baseras på taxan måste kunna anges. Frågan i enkätundersökning om behovet av kombinationsrabatter rönte ett relativt lågt intresse. Eventuellt kan taxekonstruktionen och taxesimuleringen göras i externa program. Import/export av relevant data måste i sådant fall göras Taxekonstruktion En tjänst utgör en kombination av behållartyp, avfallstyp, hämtningsintervall och hämtningsförhållande. Priset eller taxan för dessa bör därför utgå från parametrar för behållartyp, avfallstyp och hämtningsintervall. 9

14 Parametrarna bör också göra åtskillnad mellan kostnader för direkta rörliga kostnader för produkten, påslag för gemensamma kostnader inom verksamheten och för styrande påslag/rabatter. IT-stödet för taxekonstruktionen är bristfällig. Endast en av fyra leverantörer anser sig uppfylla 1:a stycket helt Taxesimulering Funktioner för taxesimulering är viktiga vid ändringar av taxan och undersökningar vad tänkbara beteende hos kunderna påverkar verksamheten och intäkterna. Taxesimuleringen bör dels visa direkta påverkan på olika produkters priser, men också simulera tidigare perioders faktureringar för att studera hur det slår för enskilda kunder eller grupper av kunder. Taxesimuleringen skall givetvis också sammanställa de beräknade totala intäkterna för verksamheten med den nya taxan. Notera att taxesimuleringens flexibilitet påverkas av taxekonstruktionens uppbyggnad. Med det stigande antalet tjänster blir behovet allt större av goda verktyg för taxesimulering och taxekonstruktion. Olika former av taxesimulering förekommer i systemen. Funktionaliteten och användarvänligheten kan skilja sig mycket åt. Detaljerade krav och önskemål bör ställas inom detta område Taxekalkyl, taxesimulering för enstaka kunder/tjänster Funktion för att bestämma priser på olika tjänster (kombination av tjänster, hela anläggningen etc) utan att dessa skapas, bör finnas i ett KEF-system. Målet är att i diskussion med kunder kunna föreslå olika lösningar och enkelt bestämma priset för dess lösningar. Ja, systemen har taxesimulering för kunder. Funktionaliteten och användarvänligheten kan skilja sig mycket åt. 3.3 Fakturaunderlag Varje KEF-system måste kunna skapa fakturaunderlag. Vissa system fakturerar dessa själv, medan andra exporterar det till andra system. Möjligheter till samlingsfaktura av en kunds anläggningar bör finnas (alla anläggningar eller grupper av anläggningarna). Det bör även finnas möjligheter till att dela en anläggningsfaktura mellan flera kunder. Kunder bör kunna faktureras även om de ej har en anläggning eller tjänst. Ovanstående krav kan tillgodoses. 10

15 3.4 Ruttplanering och körlistor Ett KEF-system måste kunna visa både utförda och planerade hämtningar hos kunderna Import av körlistor och hämtningstider Ett KEF-system skall/bör ha funktioner för att importera körlistor och/eller planerade hämtningstider. Import kan ske av körlistor från entreprenörer eller körlistor framtagna i andra system. Detta är ett krav om entreprenören själv ansvarar för ruttplaneringen. En av fyra leverantörers system saknade funktioner för ruttplanering (inklusive import) Ruttplanering Om verksamheten sker helt eller delvis i egen regi måste KEF-systemet ha funktioner för ruttplanering. Funktioner för ruttplanering måste kunna ta hänsyn såväl till hämtställens geografiska placering (adress), avfallssorter och hämtningsintervall. En av fyra leverantörer saknade funktioner för ruttplanering och en hade enbart möjligheter till utskrift och export. Notera även att graden av funktionalitet (och komplexitet) för ruttplanering kan skilja avsevärt mellan olika system Ruttoptimering Ett system kan också tänkas ha stöd för ruttoptimering. Med detta avses automatisk generering av optimala rutter för sophämtning, utifrån information om placeringen (lämpligen given adress). Systemet kan också exportera information och ruttoptimeringen ske i annat system. Därefter importeras resultatet tillbaka till KEF-systemet. Funktioner för ruttoptimering måste kunna ta hänsyn såväl till hämtställens geografiska placering (adress), avfallssorter och hämtningsintervall. För optimeringen måste även diverse GIS-information finnas tillgänglig. Eventuellt är detta snarare en funktion som bör återfinnas i GIS-system. Export av relevant data bör då göras till sådana system. Systemen saknar stöd för detta. En leverantör hänvisar till att detta kan lösas med hjälp av externa system och export/import. 11

16 3.5 Tömningsregistrering Ett KEF-system måste kunna registrera genomförda tömningar. Krav ställs på att systemet skall stödja identifiering av enskilda behållare och att registrering av tömning kan ske med eller utan vikt. Om en viktbaserad taxa för hushållsavfall används är denna funktion central. Finns hos de större leverantörerna och är under utveckling av fler. Alla system klarar ej detta idag. 3.6 Avvikelse- och reklamationshantering Funktioner för att hantera avvikelser och reklamationer skall/bör finnas i ett system. Systemets förmåga att snabbt kunna ge information till kunden och registrera reklamationer och erhålla avvikelseinformation från entreprenören är väsentlig. Sammanställningsrapporter är även av stort intresse. Systemen har olika typer av stöd för detta. 4 Fakturering/kundreskontra En avgörande fråga för ett KEF-system är var och hur faktureringen sker och kundreskontran hanteras. Tre alternativ finns KEF-systemet innehåller såväl fakturering och kundreskontra KEF-systemet fakturerar, men andra systen hanterar reskontran KEF-systemet genererar enbart fakturaunderlag, som andra system fakturerar utifrån. I flertalet av systemen sköts fakturering och kundreskontra i KEF-systemet (alternativ 1 ovan) En dominerande majoritet av svarande på enkätundersökningen önskade att systemet själv klarar av fakturering och kundreskontran. Funktioner måste då finnas för anslutning till postens och bankerna OCR-tjänster och hantering av autogiro och e-faktura. Även önskemål om funktioner för att ha export/synkroniseringsmöjlighet av kundreskontran till andra system fanns. Notera att det kan vara förenat med stora kostnader och tekniska problem att integrera ett KEF-system med annat system som hanterar fakturering och kundreskontra. Detta speciellt om man i KEF-systemen vill kunna se fakturastatus, se den verkliga fakturan och ha gemensamma kunder med andra system (med ändringsmöjligheter av kunden i KEFsystemet). Notera att om KEF-systemet själv fakturerar bör det finnas olika möjligheter att skicka fakturorna till kunden. Fakturering kan ske med egna utskrifter per brev, via fil till utskriftsservice, autogiro mm. Ett växande intresse hos större kunder är att även kunna få faktura i XML- eller EDIFACT-standard. 12

17 Två av leverantörerna erbjuder både fakturering och kundreskontra, medan övriga två enbart fakturering. Samtliga leverantörer har erfarenhet av kommunikation med andra system för hantering av kundreskontra. All kommunikation med externa system torde kunna anses vara kundanpassade lösningar. För att erhålla en bred bas av kunder torde leverantörerna behöva erbjuda en integrerad kundreskontra. Notera att det inte har varit möjligt att inom ramen för detta projekt genomföra en detaljerad kravformulering på fakturahantering och kundreskontra. 5 Informationsåtkomst och klientprogram Ett KEF-system och dess information skall kunna göras åtkomlig för verksamhetens personal, entreprenörerna och kunderna. De olika grupperna har olika krav på åtkomstmöjligheter. 5.1 Personal, huvudprogrammet (klientprogrammet) Systemets viktigaste användare är den egna personalen. Här behandlas all information om kunder, anläggningar, fakturor mm. Klientprogrammet (ett eller flera) för personalen måste därför stödja åtkomst till de olika funktionerna som beskrivs i denna rapport. Med klientprogram menas här ett vanligt program eller web-sidor med motsvarande funktionalitet. Enligt enkätundersökningen anses det tillräckligt att klientprogrammet endast går att köra i Windows-miljö. Intresset är stort att programmet är Web-baserat. I mer än hälften av svaren angavs att kommunikation över Internet skall kunna ske (mellan klienten och KEF-servern). Hos de mindre kommunerna var kravet/önskemålen på Web-baserade system klart lägre. Om ett program skall vara Web-baserat eller vara ett vanligt program innehåller egentligen flera olika frågeställningar. Nedan belyses detta kortfattat. Generellt anses det att man med ett vanligt program kan erhålla bättre användargränssnitt och samverkan med andra program (såsom Office-pakatet) jämfört med ett Web-baserat. Nackdelen är att de kräver installation och normalt ej går att kommunicera över Internat. Vissa program är dock gjorda för att kommunicera över Internet. Det blir även vanligare med program som själv (automatiskt eller efter fråga) uppdaterar sig (över Internet). Ett Web-baserat program kan använda sig av olika tekniker. Med Java eller ActiveXkomponenter är programmet (åtminstone delvis) ett vanligt program som laddas via HTML. Med ActiveX-komponenter (eller.net komponenter) blir systemet enbart körbart på Windows. 13

18 Tabell med en mycket schematisk bild över olika tekniksätt och funktionalitet Programtyp Vanligt klient program Klient program som kan kommunicera över Internet via http HTML med ActiveXkomponenter Supportad plattform Fungerar över Internet/intranet Fungerar med brandväggar säkerhetsspärrar Windows Nej, om inte Nej, programmet fungerar ej datorn kopplas över Internet. upp mot kommunens nät via VPN. Windows Ja Ja (finns dock möjligheter att spärra i brandväggar) Windows Ja Troligen, beror på konfigurationer (ActiveXkomponenter kan stoppas i brandväggen eller i webbläsaren) HTML med Java Alla Ja Troligen, beror på konfigurationer(java-applets kan stoppas i brandväggen eller i webbläsaren) Ren HTML Alla Ja Ja Nej Sammanfattning Vanlig klient ger bästa möjligheterna till ett rikt användargränssnitt En webbaserad lösning ger lättast installationsförfarande och möjliggör åtkomst över Internet. Se ovan i tabellen för mer information kring installationsförfarande, supportade plattformar och körning över Internet. Med Java-teknik och ActiveX-komponenter kan en webbaserade lösning erhålla ett rikare användargränssnitt och eventuellt jämställas med ett vanligt program. Lösningar med Java och ActiveX kräver att eventuella säkerhetsspärrar tolererar detta. Det är därför ej lämpligt med sådana komponenter mot slutkunder eller andra parter där kommunen ej kan ställa krav. Kravställningar Att enbart ange att en systemlösning skall vara Web-baserad är ej tillräcklig. Om ActiveXkomponenter,.Net-komponenter, Java-Applets får ingå i systemet bör anges. Hela program kan eventuellt också accepteras om de klarar att köra över Internet och installeras automatiskt eller med ett minimum av support. En alternativ lösning för åtkomst till KEF-systemet är också VPN-lösningar. Notera att möjligheten att köra över Internet påverkas av hela kommunens IT-strategi och säkerhet. Programtypen på klientprogrammen varierar. Vanligast är vanliga program eller Weblösningar med ActiveX-komponenter. De stora leverantörerna saknar idag webbaserade lösningar. En tendens är dock att olika former av webblösningar kommer för hela eller delar av systemen. Kräver installation på klienten Ja, automatiska uppdateringar kan dock vara integrerat i programmet. Ja, automatiska uppdateringar kan dock vara integrerat i programmet. Nej, ActiveX-komponenten laddas ned automatiskt Nej, Java-Applets laddas ned automatiskt 14

19 5.2 Entreprenörer, informationsutbyte Kommunikationen med entreprenören är en central del i ett KEF-system och kraven på denna är mycket hög. Tre huvudprinciper för kommunikation med ungefär lika stort intresse i enkätundersökningen var: Kommunen och entreprenörerna kör i samma system, men med olika behörighet Kommunikation via transaktioner (via ftp etc) Direktöverföring mellan KEF-systemet och entreprenörens system via WebService eller liknande Notera att hur detta skall lösas även är en säkerhetsfråga som berör driftsform (var placeras servern) och kommunens IT-policy och säkerhet. Informationsöverföring till entreprenören krävs för: Körlistor, alternativt hämtningsinformation Fritextmeddelanden Anläggningsförändringar (ex. ny eller upphörd behållare, ändrad tömningsfrekvens) Reklamation från kunden (missad hämtning) Beställning av tillfällig extra tjänst (extra hämtning, grovsopshämtning) Informationsöverföring från entreprenörer till KEF-system krävs för: Kvittens/uförandebekräftelse på ovanstående Körlistor, alternativt hämtningsinformation Fritextmeddelanden Ej utförd tjänst, avvikelse (ej utsatt, blockerad behållare) Tömningsregistrering, BehållarID, klockslag, fordonsid, ev. vikt Uppdatering av hämtningsinformation Vid behov kan ett Webbaserat gränssnitt användas för vissa funktioner. Störst intresse för detta fanns för information rörande enskilda missade hämtningar och ej utförda tjänster. Det ansågs viktigt att entreprenörer skall kunna erbjudas programvara till rimlig kostnad som klarar kommunikationsbehovet mot kommunen. Om kommunen och entreprenören kör i samma system löses detta automatiskt. Licensfrågor till entreprenörerna behöver beaktas oavsett om det är speciella programvaror eller om det är inloggning mot befintligt KEF-system. Notera att flera kommuner saknar eget KEF-system. Detta sköts istället direkt av entreprenören. Endast en leverantör använder sig av filöverförda transaktioner och övriga använder sig av behörighetsanpassade system. 5.3 Kunder, informationsutbyte Kunderna bör ha tillgång till information om sina anläggningar via Internet och kunna utföra enklare uppgifter såsom beställningar, flyttningsanmälan, rapportera missade hämtningar, läsa 15

20 fakturor mm. I listan nedan anges procentsatsen hur stor del av de svarande som anser att respektive funktion skall finnas. Uppgift % Rapportera utebliven hämtning eller annat problem etc. 78 Begära ändring av tjänst 71 Beställa extra tjänster 76 Anmäla flyttning 84 Ansökan om autogiro (elektronisk signatur) 71 Läsa sin räkning 68 Se sina anläggningar och övriga tjänster, exempelvis tömningsdatum och vikt 70 Se allmänt meddelande från kommunen 71 Se kundspecifikt meddelande från kommunen 54 Tio procent av de svarande ansåg att åtkomst för kunden ej var aktuellt över huvud taget. Webbaserade tjänster för kunderna bör baseras på ren html. Leverantörerna har eller kan ordna ovanstående funktioner. 6 Externa informationskällor och informationssystem Systemet bör kunna samverka med andra informationssystem/källor. Samverkan med andra system kräver god datakvalité i samtliga system. Att i ett senare läge rensa för felaktiga eller saknade personnummer, organisationsnummer, adresser och namn ger stora problem. Omorganisationer av kommunens verksamheter kan också medföra sammanslagningar av informationssystem eller samverkan med nya system. Om namn kontrolleras mot person respektive företagsregister och fastighetsbeteckningar och adresser kontrolleras mot CFD-data ökas datakvalitén avsevärt. Notera att funktioner enligt ovan bör vara stödjande och inte alltid tvingande. Historiska (importerade data) och olika specialfall måste kunna hanteras. Viktiga nycklar i externa system ID Betydelse Personnummer Organisationsnummer FNR-nummer Fastighetens ID i CFD Fastighetsbeteckning Fastighetens beteckning i CFD (kan dock ändras) AdressID Id på adress (en av fastigheternas adress) 6.1 GIS Ett KEF -system bör ha möjlighet att presentera GIS-information och också upprätthålla den renhållningsspecifika informationen (t ex behållarnas placering). 16

21 I många fall är funktionerna väldigt bra och tjänar in investeringar snabbt. Viktigt framförallt för tillfällig tömningspersonal och för anläggningar med mindre frekventa tömningar (slamtömningar etc). I förberedande syfte kan ett KEF-system lagra X- och Y-koordinater för behållare utan att det har någon GIS-koppling. Detta kan i ett senare skede användas av ett GIS-verktyg. Notera att det i GIS-system ofta finns funktioner för ruttoptimering baserat på adresser. Notera att då GIS-informationen oftast finns i andra system kan samverkan mellan systemen göras på olika sätt och med olika hög grad av samverkan/integration. Detta område utvecklas för närvarande hos leverantörerna. Viss funktionalitet kan finnas tillgänglig i systemen idag. Möjligheterna ofta relaterade till vilket GIS-system kommunen kör i för tillfället. 6.2 FIR Det finns olika FIR-system på marknaden. De baseras dock på gemensam data (CFD fastighetsinformation). I FIR-systemen finns såväl id-nummer (FNR) till fastigheterna och id till samtliga adresser. Önskvärt är att anläggningar registreras för såväl fastigheten och adress. Ett KEF-system bör/skall ha möjligheter att presentera information från FIR-system. Speciellt ägarinformationen är av stor vikt. En tänkbar funktion är också automatisk varning (baserad på data från FIR-systemen) att ägarbyte skett som ej registrerats i KEF-systemet. Notera att då FIR-informationen finns i andra system kan samverkan mellan systemen göras på olika sätt och med olika hög grad av samverkan/integration. Detta område utvecklas för närvarande hos leverantörerna. Vissa leverantörer har redan idag god funktionalitet inom området. Möjligheterna beror också till vilket FIR-system som koppling skall ske till. 6.3 Företags- och kommuninvånarregister Ett KEF -system bör ha möjligheter att kunna kontrollera namn, adress mm mot ett kommuninvånarregister (KIR) och eventuellt även mot ett företagarregister. Detta för att öka datakvalitén och eventuellt förenkla inmatning av uppgifter. 7 Informationsuttag Rapporter och dataexport är en central fråga i ett informationssystem. Möjligheterna att i egen regi utveckla rapporter och exportera data till andra system och program är ett mycket starkt önskemål. För de större kommunerna är detta i princip ett krav. En öppen (och väldokumenterad) databas är grunden för full flexibilitet inom detta område. 17

22 Även leverantörernas vilja att bistå med kunskap och utbildning för att underlätta detta arbete är viktigt. 7.1 Standardrapporter Ett KEF-system skall innehålla ett antal standardrapportera. Nedanstående rapportområden kan ses som exempel på vad som skall finnas i ett KEFsystem. Statistik - Antal behållare och produkter per taxa med summering av årsintäkt Sammanställning av och utförda tjänster per kund/anläggning för angiven tidsperiod Antal behållare per körtur, geografiskt område, dag m.m. Periodisering av taxesatta tjänster. Simulering av förväntade intäkter med hänsyn tagen till debiteringsperioder Utförda övriga tjänster - Summering av utförda tjänster per kund/anläggning/entreprenör för angiven tidsperiod Reklamation/avvikelse - Statistik över klagomål och ej utförda tjänster Entreprenörsavräkning Antalet rapporter i systemen skiljer sig åt. 7.2 Export av data Export av data är centralt för att samverka mot andra system, externa program och rapportverktyg. Att ur KEF-systemet extrahera delar av information för bearbetning i andra sammanhang är viktigt, inte minst vid framtagning av rapporter. Export av data kan till exempel vara i formen av enklare filer (tab-separerade), komplexa filer (t ex i XML), enstaka databastabeller, eller flera kopplade databastabeller. Enkätundersökningen visade på ett visst intresse ge externa program möjligheter att läsa direkt i databasen. Genom att tillgång normalt ges till databasen, kan export av data ordnas. Leverantörerna är öppna med databasmodellen mot kunder. I vissa fall kan tillgång till den ges vid offerttillfälle eller är fritt tillgänglig. Leverantörerna stödjer arbetet med att kunden själv skall kunna exportera egna data på olika sätt. En av leverantörerna gör detta via en förenklad databaskopia. 7.3 Framtagning av egna rapporter De stora kommunerna kräver i princip möjligheter att själva utveckla egna rapporter. I enkätundersökningen angavs utan jämförelse Excel som det populäraste verktyg som rapportverktyg. Rapporter kan utföras direkt mot data i KEF-systemet eller mot exporterad data. (se 7.2 Export av data). 18

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro Fakturering Kundreskontra system Billing Bakgrund Kommunsystem kan erbjuda Er ett mycket kompetent system för volymfakturering. Systemet passar särskilt bra för t.ex. en kommun eller verksamhet där olika

Läs mer

Total kontroll över dina renhållningskunder och körturer var du än befinner dig

Total kontroll över dina renhållningskunder och körturer var du än befinner dig Sida 1(10) THOR är ett system speciellt utvecklat för företag inom renhållningsbranschen. THOR hjälper renhållningsföretag, inriktade mot både privat- och industrikunder, att hantera turer för avfallshämtning

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 FAKTURERING/KUNDRESKONTRA/LEVERANTÖRSRESKONTRA... 6 FAKTURERING... 6 KUNDRESKONTRA...

Läs mer

Bli ett bättre företag!

Bli ett bättre företag! Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

NYHETER SiteCon version 2.50

NYHETER SiteCon version 2.50 NYHETER SiteCon version 2.50 Sammanfattning Med version 2.50 fortsätter vi utvecklingen av SiteCon. Vi förbättrar processen kring Arbetsorder samt öppnar upp för kopplingar till andra administrativa lösningar.

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor Visma Bokslut. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt Visma Bokslut med årsredovisning Visma Bokslut är det självklara valet för dig som på professionell

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Webkurs om bilagor till e-fakturor

Webkurs om bilagor till e-fakturor Webkurs om bilagor till e-fakturor 2010-10-12 Leif Forsman, Logica Innehåll Vad menas med bilagor till fakturor? Varför behövs bilagor till elektroniska fakturor? Vilka problem finns med bilagor till elektroniska

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19 Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning Version 8.6 2009-10-19 Tommy Peterson Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Funktion i stort...3 2 Konfiguration kund...3 2.1 Kategorispecifikt...3 2.2 Generellt...4

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

RVF Utveckling. Överföringsformat mellan administrativa system, planeringssystem. uppföljningssystem inom renhållning

RVF Utveckling. Överföringsformat mellan administrativa system, planeringssystem. uppföljningssystem inom renhållning Överföringsformat mellan administrativa system, planeringssystem och uppföljningssystem inom renhållning RVF Utveckling 2002:07 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 2002:07 ISSN 1103-4092 RVF Service

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Sidan 1 av 7 2013-12-01 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1 T-DOC & Systemintegration t ti 1 SYSTEMINTEGRATION Systemintegration t ti är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Läs mer

Bilagor till elektroniska fakturor

Bilagor till elektroniska fakturor Bilagor till elektroniska fakturor en kartläggning av metoder för att hantera och överföra fakturabilagor 1 Februari 2010 Författare Leif Forsman, Logica Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Hantering

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl 090-15 49 00 www.vitec.se

Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl 090-15 49 00 www.vitec.se Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl 090-15 49 00 www.vitec.se Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VITEC PORTAL GENERELLT... 3 2.1 SORTERING AV KOPPLADE FUNKTIONER... 3 2.2 INFORMATION OM

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen 2014-11-20 Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen Antagen av styrgruppen 2014-11-20 Denna arbetsordning utgör grunden för hur man i upphandlingen kan skapa förutsättningar till arbete för

Läs mer

ROT + RUT = HUSAVDRAG

ROT + RUT = HUSAVDRAG Naturligtvis finns det en smart lösning för detta i Hogias ekonomisystem! Våra konkurrenter berättar gärna att deras system stödjer husavdraget. Vi på Hogia förstod inte meningen med att tala om det för

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Visma Byråstöd. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Byråstöd. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Byråstöd Ger redovisnings- och revisionsbyrån full kontroll på uppdragen och kunderna. Navet i det dagliga arbetet för medarbetarna. Förenklar och effektiviserar verksamheten. Ekonomilösningar som

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Kundtjänst för Fakturamottagare: Internetbanken 0771-97 75 12 Telefonbanken 0771-22 11 22 Förfallodag = Dag då betalningen är mottagaren tillhanda. Elektroniska

Läs mer

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 1. Avboka spelares tider Som administratör har man möjlighet att avboka tider. Detta görs genom att man klickar på den tid man vill avboka och sedan godkänner

Läs mer

Introduktion och Guide till WMR

Introduktion och Guide till WMR Introduktion och Guide till WMR Innehållsförteckning INTRODUKTION 2 LOGGA IN 3 HEMSIDAN 3 WMR RAPPORTER 5 STANDARD RAPPORTER: 5 1. 2. 3. 4. 8. 1. BILJETTINFORMATION 5 2. PERIODINFORMATION 6 3. KUNDINFORMATION

Läs mer

Çrona Rapportera LSS

Çrona Rapportera LSS Çrona Rapportera LSS DataVara AB har specialiserat sig på att utveckla programvaror för personaladministration. Bland produkterna finner du löneprogram, tid- och reseräkningsprogram samt personaldokument.

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer