IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092"

Transkript

1 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN

2 RVF Utveckling2005:03 ISSN RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

3 Förord Rationella och överskådliga verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering är viktiga hjälpmedel för alla kommuner. Det finns skiftande förutsättningar vilket ställer olika krav på de IT-baserade systemen. RVFs arbetsgrupp för Beställarfrågor har initierat en kartläggning av medlemmarnas behov av sådana system. Ett underlag för kravspecifikationer har utvecklats och rekommendationer för principer och krav på systemen har utformats. Projektet har genomförts av Sven Sjölander, IT-Fabriken Sverige AB. Projektledare har varit Karl-Åke Hansen, Kretsloppskontoret i Göteborg. Malmö i mars 2005 Håkan Rylander Ordf. RVF:s Utvecklingskommitté Weine Wiqvist VD RVF

4

5 Författarens förord Beställargruppen inom Renhållningsverksföreningen (RVF) har initierat ett projekt för att kartlägga medlemmarnas behov av IT-stöd för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. Denna rapport baseras på en utförd enkätundersökning bland RVF:s medlemmar, en marknadsundersökning baserad på frågor till leverantörer av IT-systemen, samt diskussioner inom en styrgrupp. Arbetet har utförts i samarbete av en extern konsult och en styrgrupp med medlemmar från fyra olika kommuner. Karl-Åke Hansen, Göteborg Kristina Elsisdotter, Stockholm Lena Ahlcrona-Söderholm, Malmö Lena Östberg, Sundsvall Konsult: Sven Sjölander, IT-Fabriken Sverige AB

6 Innehållsförteckning 1 Rapportens uppdelning Inledning KEF-system KEF-funktionskarta Grundläggande begreppsmodell Nyttan av en standardiserad och detaljerad begreppsmodell Använda förkortningar KEF-grund Grundläggande begreppsmodell Taxa Taxekonstruktion Taxesimulering Taxekalkyl, taxesimulering för enstaka kunder/tjänster Fakturaunderlag Ruttplanering och körlistor Import av körlistor och hämtningstider Ruttplanering Ruttoptimering Tömningsregistrering Avvikelse- och reklamationshantering Fakturering/kundreskontra Informationsåtkomst och klientprogram Personal, huvudprogrammet (klientprogrammet) Entreprenörer, informationsutbyte Kunder, informationsutbyte Externa informationskällor och informationssystem GIS FIR Företags- och kommuninvånarregister Informationsuttag Standardrapporter Export av data Framtagning av egna rapporter Integration mot andra program Generera adressetiketter och brev Övrigt Stöd för andra verksamheter Anpassningar av ledtexter och attribut Behörighet Historik Databas och operativsystem Drift och support Status på nuvarande system Övergripande principer Fakturering Kommunikation med entreprenörerna Databaskrav Web-funktionalitet Grundläggande krav på ett KEF-system

7 10.1 Fakturering Rapportering till ekonomisystem Grundläggande objekt Enreprenörskommunikation Beställningar Återrapportering av utförda hämtningar Entreprenörsavräkning Taxan Taxekalkyl, taxesimulering för enskild kund/tjänst Viktbaserad taxa för hushållsavfall Körlistor Konvertering av data Utökad funktionalitet för ett KEF-system Begreppsmodell och databasrealisering Web-baserad kundinformation Ruttplanering GIS-koppling FIR-koppling Koppling till företags- och kommuninvånarregister Ägarbyteshantering och bevakning Kommunikation med andra program Övrigt Verksamhetsstödjande krav Taxekonstruktion och taxesimulering Nycklar och portkoder Entreprenörsavtal

8 1 Rapportens uppdelning Denna rapport är uppdelat i tre huvuddelar. Inledning I kapitel [2] finns en förenklad begreppsmodell, funktionalitetskarta och en kort ordlista. Sammanställning av enkätundersökningen, leverantörsvaren och styrgruppens kommentarer I kapitel [3]-[8] beskrivs olika kravställningar rörande ett KEF-system baserade på enkätundersökningen till RVF:s medlemmar, fyra olika leverantörers svar och diskussioner inom styrgruppen. I samband med de olika kravställningarna följer stycket Slutsats av leverentörssvaren, där slutsatser baserade på leverantörssvaren återfinns. Rekommendationer inför upphandling I kapitel [0-12] delas kravställningarna in i Övergripande principer, Grundläggande krav, Utökad funktionalitet och Verksamhetsstödjande funktioner. Här återfinns styrgruppens rekommendationer inför en upphandling. 2 Inledning Denna rapport baseras på en utförd enkätundersökning bland RVF:s medlemmar, en marknadsundersökning baserad på frågor till leverantörer av IT-systemen, samt diskussioner inom en styrgrupp. Enkätundersökningen skickades ut till 213 kommuner, varav 110 svarade. Marknadsundersökningen baseras på svaren från samtliga fyra tillfrågade leverantörer. För att enklare diskutera funktioner och begrepp har en grundläggande funktionskarta och en förenklad begreppsmodell tagits fram. Rapporten hänvisar ofta till begrepp och uppdelningar i dessa. 2.1 KEF-system Med namnet KEF-system avses ett IT-system för stöd till Kundservice, Entreprenörsuppföljning och Fakturering. 4

9 2.2 KEF-funktionskarta Notera att ett verkligt realiserat system inte behöver följa denna uppdelning. 2.3 Grundläggande begreppsmodell Den nedan beskrivna begreppsmodell kan ses som ett första förslag för att erhålla en gemensam branschstandard. I begreppsmodellen anges ett antal olika objekt, tillsammans med en förklaring och typiska attribut. Begreppsmodellen är ingen komplett modell, utan mycket kraftigt begränsad. Det skall inte ses som att ett visst system måste behöva följa de angivna benämningarna. Varianter av och tillägg till begreppsmodellen förekommer givetvis. 5

10 Objekt Beskrivning Typiska attribut Kund Betalningsansvarig för en levererad tjänst kundnummer, namn, person/organisationsnummer, kundtyp, faktureringsadress, telefonnummer (flera), fax, , Betalare, förvaltare fakturamottagare Anläggning Tjänst Den part som sköter betalning åt en eller flera kunder Ett antal tjänster till en viss fastighet för en specifik kund. En anläggning bör kunna knytas till en viss given fastighet (eller flera) En eller ett antal av en viss produkt på en viss geografisk plats. En produkt kan ses som en kombination av behållartyp, avfallstyp, hämtningsintervall. I en tjänst kan även ingå betalningssätt, momspliktig Namn, person/organisationsnummer, faktureringsadress, telefonnummer(flera), fax, Anläggningsnr, fastighet, adress Produkt (behållartyp, avfallstyp, hämtningsintervall, taxa), avstånd, placeringsbeskrivning, datum senaste hämtning, entreprenör hämtningsförhållandet Behållare En viss given behållare BehållarID, behållartyp, avfallstyp, volym, markering att streckkod finns, markering att transponder(tagg) finns Soprum, hämtställe Nycklar, portkoder Entreprenör Den fysiska platsen (soprum är speciellt viktigt, se nycklar nedan) där behållarna för en viss tjänst är placerad. Flera tjänster kan ha flera samma soprum/hämtställe. Notera även att olika kunders anläggningar kan dela på ett soprum/hämtställe Information kring mottagna nycklar och portkoder för att komma till ett visst soprum/hämtställe. Nycklar och portkoder skall kunna registreras att de används till flera soprum/hämtställen. Ett system som hanterar denna information måste givetvis garantera tillräcklig informationsskydd för att hindra felaktigt användning av informationen Vald entreprenör. Varje enskild produkt bör kunna kopplas till en specifik entreprenör Adress, Platsbeskrivning, Hämtförhållande NyckelknippeID, nyckelid, mottagen av, mottagningsdatum EntreprenörsID, Namn I ett program visas ofta information från flera objekt samtidigt. Till exempel när kundinformation visas kan även kundens anläggningar och tjänster presenteras. D.v.s. ett objekt är inte samma sak som informationen i ett programfönster. 6

11 2.3.1 Nyttan av en standardiserad och detaljerad begreppsmodell Möjligheter finns för en framtagning av en standardiserad och detaljerad begreppsmodell. Den förenklade modell som togs fram för detta arbete tyder på att det både finns ett intresse av detta och möjligheter till det. En framtagen begreppsmodell bör även innefatta modell för ruttplanering (framförallt körlistorna) och taxan (inkl taxekonstruktion). En branschgemensam kommunikation och informationsstandard skulle medföra lägre utvecklings- och anpassningskostnader. Grunden till detta är en standardiserad begreppsmodell En framtagen begreppsmodell kan bland annat användas till: Avsevärd förenklad kravställning vid upphandling av system Stöd för att ställa funktionalitetskrav på taxekonstruktion, taxesimulering, ruttplanering mm Standardisera importfunktioner av data såsom hämtningsdata (med eventuella dag, tider, vikt etc) Standardisera exportfunktioner av data såsom körlistor Generell standard format av data baserad på objektsmodellen Gemensamt format för konvertering av data vid byte av system Generell start av program med parametrar/data. För enkelriktad kommunikation med Word, Excel, Ekonomisystem, GIS-moduler mm. Standardisera gränssnitt för avancerad kommunikation mellan GIS och FIR Standardiserad kommunikation med leverantörerna och deras system Leverantörerna ställer sig positiva till att delta i ett arbete med framtagning av en standardiserad begreppsmodell. 7

12 2.4 Använda förkortningar CFD Centrala Fastighets Data. Officiell information från lantmäteriets databas. FIR En lokal fastighetsdatabas. Normalt med data från CFD. FNR Id-nummer för en fastighet GIS Geografisk Informations System KIR KommunInvånarRegister VPN Virtuellt Privat Nät, Uppkoppling mellan två nätverk över Internet (t ex en dator hemifrån kopplas samman med nätverket på arbetsplatsen, som om den vore direkt ansluten dit. WebService Programenhet som kan anropas av andra program. Fungerar över Internet och är bland annat avsett för att möjliggöra kommunikation mellan olika system och parter. 8

13 SAMMANSTÄLLNING 3 KEF-grund KEF-grund inbegriper de specifika funktionerna som finns för ett system för Renhållningsverksamhet. Ett komplett KEF-system måste kompletteras med funktioner för fakturering, rapportutskrifter mm. 3.1 Grundläggande begreppsmodell En förenklad begreppsmodell med objekten Kund, Betalare/Förvaltare/Fakturamottagare, Anläggning, Tjänst, Behållare, Soprum/hämtställe, Nycklar/portkoder och Entreprenör beskrevs i enkätundersökningen och användes i dess frågor. Begreppsmodellen har också flitigt använts i diskussionerna inom styrgruppen. Kommentarerna till begreppsmodellen i enkätsvaren var mycket positiva. Även leverantörerna verkar vara villiga att delta i ett arbete för att skapa en standardiserad begreppsmodell. En utbyggd begreppsmodell bör även innefatta taxan (taxekonstruktion), ruttplaneringen (körlistor), samt eventuellt fakturaunderlag. Slutsats från leverentörssvaren: Leverantörerna av KEF-system anser att den presenterade begreppsmodellen är relevant och att de uppfyller denna. Objektet nycklar/portkoder är ej är standard i alla system idag. Detsamma gäller att objektet soprum/hämtställen skall kunna referera till flera kunders anläggningar. 3.2 Taxa Prissättning på taxebaserade tjänster/produkter skall utgå från ett antal grundläggande parametrar som kombineras till olika priser för respektive tjänst/produkt. Funktionen skall finnas för att hantera pristillägg för olika hämtförhållanden (draglängd etc) och bör kunna hantera säsongstaxor. Individuella priser på tjänster/produkter som inte baseras på taxan måste kunna anges. Frågan i enkätundersökning om behovet av kombinationsrabatter rönte ett relativt lågt intresse. Eventuellt kan taxekonstruktionen och taxesimuleringen göras i externa program. Import/export av relevant data måste i sådant fall göras Taxekonstruktion En tjänst utgör en kombination av behållartyp, avfallstyp, hämtningsintervall och hämtningsförhållande. Priset eller taxan för dessa bör därför utgå från parametrar för behållartyp, avfallstyp och hämtningsintervall. 9

14 Parametrarna bör också göra åtskillnad mellan kostnader för direkta rörliga kostnader för produkten, påslag för gemensamma kostnader inom verksamheten och för styrande påslag/rabatter. IT-stödet för taxekonstruktionen är bristfällig. Endast en av fyra leverantörer anser sig uppfylla 1:a stycket helt Taxesimulering Funktioner för taxesimulering är viktiga vid ändringar av taxan och undersökningar vad tänkbara beteende hos kunderna påverkar verksamheten och intäkterna. Taxesimuleringen bör dels visa direkta påverkan på olika produkters priser, men också simulera tidigare perioders faktureringar för att studera hur det slår för enskilda kunder eller grupper av kunder. Taxesimuleringen skall givetvis också sammanställa de beräknade totala intäkterna för verksamheten med den nya taxan. Notera att taxesimuleringens flexibilitet påverkas av taxekonstruktionens uppbyggnad. Med det stigande antalet tjänster blir behovet allt större av goda verktyg för taxesimulering och taxekonstruktion. Olika former av taxesimulering förekommer i systemen. Funktionaliteten och användarvänligheten kan skilja sig mycket åt. Detaljerade krav och önskemål bör ställas inom detta område Taxekalkyl, taxesimulering för enstaka kunder/tjänster Funktion för att bestämma priser på olika tjänster (kombination av tjänster, hela anläggningen etc) utan att dessa skapas, bör finnas i ett KEF-system. Målet är att i diskussion med kunder kunna föreslå olika lösningar och enkelt bestämma priset för dess lösningar. Ja, systemen har taxesimulering för kunder. Funktionaliteten och användarvänligheten kan skilja sig mycket åt. 3.3 Fakturaunderlag Varje KEF-system måste kunna skapa fakturaunderlag. Vissa system fakturerar dessa själv, medan andra exporterar det till andra system. Möjligheter till samlingsfaktura av en kunds anläggningar bör finnas (alla anläggningar eller grupper av anläggningarna). Det bör även finnas möjligheter till att dela en anläggningsfaktura mellan flera kunder. Kunder bör kunna faktureras även om de ej har en anläggning eller tjänst. Ovanstående krav kan tillgodoses. 10

15 3.4 Ruttplanering och körlistor Ett KEF-system måste kunna visa både utförda och planerade hämtningar hos kunderna Import av körlistor och hämtningstider Ett KEF-system skall/bör ha funktioner för att importera körlistor och/eller planerade hämtningstider. Import kan ske av körlistor från entreprenörer eller körlistor framtagna i andra system. Detta är ett krav om entreprenören själv ansvarar för ruttplaneringen. En av fyra leverantörers system saknade funktioner för ruttplanering (inklusive import) Ruttplanering Om verksamheten sker helt eller delvis i egen regi måste KEF-systemet ha funktioner för ruttplanering. Funktioner för ruttplanering måste kunna ta hänsyn såväl till hämtställens geografiska placering (adress), avfallssorter och hämtningsintervall. En av fyra leverantörer saknade funktioner för ruttplanering och en hade enbart möjligheter till utskrift och export. Notera även att graden av funktionalitet (och komplexitet) för ruttplanering kan skilja avsevärt mellan olika system Ruttoptimering Ett system kan också tänkas ha stöd för ruttoptimering. Med detta avses automatisk generering av optimala rutter för sophämtning, utifrån information om placeringen (lämpligen given adress). Systemet kan också exportera information och ruttoptimeringen ske i annat system. Därefter importeras resultatet tillbaka till KEF-systemet. Funktioner för ruttoptimering måste kunna ta hänsyn såväl till hämtställens geografiska placering (adress), avfallssorter och hämtningsintervall. För optimeringen måste även diverse GIS-information finnas tillgänglig. Eventuellt är detta snarare en funktion som bör återfinnas i GIS-system. Export av relevant data bör då göras till sådana system. Systemen saknar stöd för detta. En leverantör hänvisar till att detta kan lösas med hjälp av externa system och export/import. 11

16 3.5 Tömningsregistrering Ett KEF-system måste kunna registrera genomförda tömningar. Krav ställs på att systemet skall stödja identifiering av enskilda behållare och att registrering av tömning kan ske med eller utan vikt. Om en viktbaserad taxa för hushållsavfall används är denna funktion central. Finns hos de större leverantörerna och är under utveckling av fler. Alla system klarar ej detta idag. 3.6 Avvikelse- och reklamationshantering Funktioner för att hantera avvikelser och reklamationer skall/bör finnas i ett system. Systemets förmåga att snabbt kunna ge information till kunden och registrera reklamationer och erhålla avvikelseinformation från entreprenören är väsentlig. Sammanställningsrapporter är även av stort intresse. Systemen har olika typer av stöd för detta. 4 Fakturering/kundreskontra En avgörande fråga för ett KEF-system är var och hur faktureringen sker och kundreskontran hanteras. Tre alternativ finns KEF-systemet innehåller såväl fakturering och kundreskontra KEF-systemet fakturerar, men andra systen hanterar reskontran KEF-systemet genererar enbart fakturaunderlag, som andra system fakturerar utifrån. I flertalet av systemen sköts fakturering och kundreskontra i KEF-systemet (alternativ 1 ovan) En dominerande majoritet av svarande på enkätundersökningen önskade att systemet själv klarar av fakturering och kundreskontran. Funktioner måste då finnas för anslutning till postens och bankerna OCR-tjänster och hantering av autogiro och e-faktura. Även önskemål om funktioner för att ha export/synkroniseringsmöjlighet av kundreskontran till andra system fanns. Notera att det kan vara förenat med stora kostnader och tekniska problem att integrera ett KEF-system med annat system som hanterar fakturering och kundreskontra. Detta speciellt om man i KEF-systemen vill kunna se fakturastatus, se den verkliga fakturan och ha gemensamma kunder med andra system (med ändringsmöjligheter av kunden i KEFsystemet). Notera att om KEF-systemet själv fakturerar bör det finnas olika möjligheter att skicka fakturorna till kunden. Fakturering kan ske med egna utskrifter per brev, via fil till utskriftsservice, autogiro mm. Ett växande intresse hos större kunder är att även kunna få faktura i XML- eller EDIFACT-standard. 12

17 Två av leverantörerna erbjuder både fakturering och kundreskontra, medan övriga två enbart fakturering. Samtliga leverantörer har erfarenhet av kommunikation med andra system för hantering av kundreskontra. All kommunikation med externa system torde kunna anses vara kundanpassade lösningar. För att erhålla en bred bas av kunder torde leverantörerna behöva erbjuda en integrerad kundreskontra. Notera att det inte har varit möjligt att inom ramen för detta projekt genomföra en detaljerad kravformulering på fakturahantering och kundreskontra. 5 Informationsåtkomst och klientprogram Ett KEF-system och dess information skall kunna göras åtkomlig för verksamhetens personal, entreprenörerna och kunderna. De olika grupperna har olika krav på åtkomstmöjligheter. 5.1 Personal, huvudprogrammet (klientprogrammet) Systemets viktigaste användare är den egna personalen. Här behandlas all information om kunder, anläggningar, fakturor mm. Klientprogrammet (ett eller flera) för personalen måste därför stödja åtkomst till de olika funktionerna som beskrivs i denna rapport. Med klientprogram menas här ett vanligt program eller web-sidor med motsvarande funktionalitet. Enligt enkätundersökningen anses det tillräckligt att klientprogrammet endast går att köra i Windows-miljö. Intresset är stort att programmet är Web-baserat. I mer än hälften av svaren angavs att kommunikation över Internet skall kunna ske (mellan klienten och KEF-servern). Hos de mindre kommunerna var kravet/önskemålen på Web-baserade system klart lägre. Om ett program skall vara Web-baserat eller vara ett vanligt program innehåller egentligen flera olika frågeställningar. Nedan belyses detta kortfattat. Generellt anses det att man med ett vanligt program kan erhålla bättre användargränssnitt och samverkan med andra program (såsom Office-pakatet) jämfört med ett Web-baserat. Nackdelen är att de kräver installation och normalt ej går att kommunicera över Internat. Vissa program är dock gjorda för att kommunicera över Internet. Det blir även vanligare med program som själv (automatiskt eller efter fråga) uppdaterar sig (över Internet). Ett Web-baserat program kan använda sig av olika tekniker. Med Java eller ActiveXkomponenter är programmet (åtminstone delvis) ett vanligt program som laddas via HTML. Med ActiveX-komponenter (eller.net komponenter) blir systemet enbart körbart på Windows. 13

18 Tabell med en mycket schematisk bild över olika tekniksätt och funktionalitet Programtyp Vanligt klient program Klient program som kan kommunicera över Internet via http HTML med ActiveXkomponenter Supportad plattform Fungerar över Internet/intranet Fungerar med brandväggar säkerhetsspärrar Windows Nej, om inte Nej, programmet fungerar ej datorn kopplas över Internet. upp mot kommunens nät via VPN. Windows Ja Ja (finns dock möjligheter att spärra i brandväggar) Windows Ja Troligen, beror på konfigurationer (ActiveXkomponenter kan stoppas i brandväggen eller i webbläsaren) HTML med Java Alla Ja Troligen, beror på konfigurationer(java-applets kan stoppas i brandväggen eller i webbläsaren) Ren HTML Alla Ja Ja Nej Sammanfattning Vanlig klient ger bästa möjligheterna till ett rikt användargränssnitt En webbaserad lösning ger lättast installationsförfarande och möjliggör åtkomst över Internet. Se ovan i tabellen för mer information kring installationsförfarande, supportade plattformar och körning över Internet. Med Java-teknik och ActiveX-komponenter kan en webbaserade lösning erhålla ett rikare användargränssnitt och eventuellt jämställas med ett vanligt program. Lösningar med Java och ActiveX kräver att eventuella säkerhetsspärrar tolererar detta. Det är därför ej lämpligt med sådana komponenter mot slutkunder eller andra parter där kommunen ej kan ställa krav. Kravställningar Att enbart ange att en systemlösning skall vara Web-baserad är ej tillräcklig. Om ActiveXkomponenter,.Net-komponenter, Java-Applets får ingå i systemet bör anges. Hela program kan eventuellt också accepteras om de klarar att köra över Internet och installeras automatiskt eller med ett minimum av support. En alternativ lösning för åtkomst till KEF-systemet är också VPN-lösningar. Notera att möjligheten att köra över Internet påverkas av hela kommunens IT-strategi och säkerhet. Programtypen på klientprogrammen varierar. Vanligast är vanliga program eller Weblösningar med ActiveX-komponenter. De stora leverantörerna saknar idag webbaserade lösningar. En tendens är dock att olika former av webblösningar kommer för hela eller delar av systemen. Kräver installation på klienten Ja, automatiska uppdateringar kan dock vara integrerat i programmet. Ja, automatiska uppdateringar kan dock vara integrerat i programmet. Nej, ActiveX-komponenten laddas ned automatiskt Nej, Java-Applets laddas ned automatiskt 14

19 5.2 Entreprenörer, informationsutbyte Kommunikationen med entreprenören är en central del i ett KEF-system och kraven på denna är mycket hög. Tre huvudprinciper för kommunikation med ungefär lika stort intresse i enkätundersökningen var: Kommunen och entreprenörerna kör i samma system, men med olika behörighet Kommunikation via transaktioner (via ftp etc) Direktöverföring mellan KEF-systemet och entreprenörens system via WebService eller liknande Notera att hur detta skall lösas även är en säkerhetsfråga som berör driftsform (var placeras servern) och kommunens IT-policy och säkerhet. Informationsöverföring till entreprenören krävs för: Körlistor, alternativt hämtningsinformation Fritextmeddelanden Anläggningsförändringar (ex. ny eller upphörd behållare, ändrad tömningsfrekvens) Reklamation från kunden (missad hämtning) Beställning av tillfällig extra tjänst (extra hämtning, grovsopshämtning) Informationsöverföring från entreprenörer till KEF-system krävs för: Kvittens/uförandebekräftelse på ovanstående Körlistor, alternativt hämtningsinformation Fritextmeddelanden Ej utförd tjänst, avvikelse (ej utsatt, blockerad behållare) Tömningsregistrering, BehållarID, klockslag, fordonsid, ev. vikt Uppdatering av hämtningsinformation Vid behov kan ett Webbaserat gränssnitt användas för vissa funktioner. Störst intresse för detta fanns för information rörande enskilda missade hämtningar och ej utförda tjänster. Det ansågs viktigt att entreprenörer skall kunna erbjudas programvara till rimlig kostnad som klarar kommunikationsbehovet mot kommunen. Om kommunen och entreprenören kör i samma system löses detta automatiskt. Licensfrågor till entreprenörerna behöver beaktas oavsett om det är speciella programvaror eller om det är inloggning mot befintligt KEF-system. Notera att flera kommuner saknar eget KEF-system. Detta sköts istället direkt av entreprenören. Endast en leverantör använder sig av filöverförda transaktioner och övriga använder sig av behörighetsanpassade system. 5.3 Kunder, informationsutbyte Kunderna bör ha tillgång till information om sina anläggningar via Internet och kunna utföra enklare uppgifter såsom beställningar, flyttningsanmälan, rapportera missade hämtningar, läsa 15

20 fakturor mm. I listan nedan anges procentsatsen hur stor del av de svarande som anser att respektive funktion skall finnas. Uppgift % Rapportera utebliven hämtning eller annat problem etc. 78 Begära ändring av tjänst 71 Beställa extra tjänster 76 Anmäla flyttning 84 Ansökan om autogiro (elektronisk signatur) 71 Läsa sin räkning 68 Se sina anläggningar och övriga tjänster, exempelvis tömningsdatum och vikt 70 Se allmänt meddelande från kommunen 71 Se kundspecifikt meddelande från kommunen 54 Tio procent av de svarande ansåg att åtkomst för kunden ej var aktuellt över huvud taget. Webbaserade tjänster för kunderna bör baseras på ren html. Leverantörerna har eller kan ordna ovanstående funktioner. 6 Externa informationskällor och informationssystem Systemet bör kunna samverka med andra informationssystem/källor. Samverkan med andra system kräver god datakvalité i samtliga system. Att i ett senare läge rensa för felaktiga eller saknade personnummer, organisationsnummer, adresser och namn ger stora problem. Omorganisationer av kommunens verksamheter kan också medföra sammanslagningar av informationssystem eller samverkan med nya system. Om namn kontrolleras mot person respektive företagsregister och fastighetsbeteckningar och adresser kontrolleras mot CFD-data ökas datakvalitén avsevärt. Notera att funktioner enligt ovan bör vara stödjande och inte alltid tvingande. Historiska (importerade data) och olika specialfall måste kunna hanteras. Viktiga nycklar i externa system ID Betydelse Personnummer Organisationsnummer FNR-nummer Fastighetens ID i CFD Fastighetsbeteckning Fastighetens beteckning i CFD (kan dock ändras) AdressID Id på adress (en av fastigheternas adress) 6.1 GIS Ett KEF -system bör ha möjlighet att presentera GIS-information och också upprätthålla den renhållningsspecifika informationen (t ex behållarnas placering). 16

21 I många fall är funktionerna väldigt bra och tjänar in investeringar snabbt. Viktigt framförallt för tillfällig tömningspersonal och för anläggningar med mindre frekventa tömningar (slamtömningar etc). I förberedande syfte kan ett KEF-system lagra X- och Y-koordinater för behållare utan att det har någon GIS-koppling. Detta kan i ett senare skede användas av ett GIS-verktyg. Notera att det i GIS-system ofta finns funktioner för ruttoptimering baserat på adresser. Notera att då GIS-informationen oftast finns i andra system kan samverkan mellan systemen göras på olika sätt och med olika hög grad av samverkan/integration. Detta område utvecklas för närvarande hos leverantörerna. Viss funktionalitet kan finnas tillgänglig i systemen idag. Möjligheterna ofta relaterade till vilket GIS-system kommunen kör i för tillfället. 6.2 FIR Det finns olika FIR-system på marknaden. De baseras dock på gemensam data (CFD fastighetsinformation). I FIR-systemen finns såväl id-nummer (FNR) till fastigheterna och id till samtliga adresser. Önskvärt är att anläggningar registreras för såväl fastigheten och adress. Ett KEF-system bör/skall ha möjligheter att presentera information från FIR-system. Speciellt ägarinformationen är av stor vikt. En tänkbar funktion är också automatisk varning (baserad på data från FIR-systemen) att ägarbyte skett som ej registrerats i KEF-systemet. Notera att då FIR-informationen finns i andra system kan samverkan mellan systemen göras på olika sätt och med olika hög grad av samverkan/integration. Detta område utvecklas för närvarande hos leverantörerna. Vissa leverantörer har redan idag god funktionalitet inom området. Möjligheterna beror också till vilket FIR-system som koppling skall ske till. 6.3 Företags- och kommuninvånarregister Ett KEF -system bör ha möjligheter att kunna kontrollera namn, adress mm mot ett kommuninvånarregister (KIR) och eventuellt även mot ett företagarregister. Detta för att öka datakvalitén och eventuellt förenkla inmatning av uppgifter. 7 Informationsuttag Rapporter och dataexport är en central fråga i ett informationssystem. Möjligheterna att i egen regi utveckla rapporter och exportera data till andra system och program är ett mycket starkt önskemål. För de större kommunerna är detta i princip ett krav. En öppen (och väldokumenterad) databas är grunden för full flexibilitet inom detta område. 17

22 Även leverantörernas vilja att bistå med kunskap och utbildning för att underlätta detta arbete är viktigt. 7.1 Standardrapporter Ett KEF-system skall innehålla ett antal standardrapportera. Nedanstående rapportområden kan ses som exempel på vad som skall finnas i ett KEFsystem. Statistik - Antal behållare och produkter per taxa med summering av årsintäkt Sammanställning av och utförda tjänster per kund/anläggning för angiven tidsperiod Antal behållare per körtur, geografiskt område, dag m.m. Periodisering av taxesatta tjänster. Simulering av förväntade intäkter med hänsyn tagen till debiteringsperioder Utförda övriga tjänster - Summering av utförda tjänster per kund/anläggning/entreprenör för angiven tidsperiod Reklamation/avvikelse - Statistik över klagomål och ej utförda tjänster Entreprenörsavräkning Antalet rapporter i systemen skiljer sig åt. 7.2 Export av data Export av data är centralt för att samverka mot andra system, externa program och rapportverktyg. Att ur KEF-systemet extrahera delar av information för bearbetning i andra sammanhang är viktigt, inte minst vid framtagning av rapporter. Export av data kan till exempel vara i formen av enklare filer (tab-separerade), komplexa filer (t ex i XML), enstaka databastabeller, eller flera kopplade databastabeller. Enkätundersökningen visade på ett visst intresse ge externa program möjligheter att läsa direkt i databasen. Genom att tillgång normalt ges till databasen, kan export av data ordnas. Leverantörerna är öppna med databasmodellen mot kunder. I vissa fall kan tillgång till den ges vid offerttillfälle eller är fritt tillgänglig. Leverantörerna stödjer arbetet med att kunden själv skall kunna exportera egna data på olika sätt. En av leverantörerna gör detta via en förenklad databaskopia. 7.3 Framtagning av egna rapporter De stora kommunerna kräver i princip möjligheter att själva utveckla egna rapporter. I enkätundersökningen angavs utan jämförelse Excel som det populäraste verktyg som rapportverktyg. Rapporter kan utföras direkt mot data i KEF-systemet eller mot exporterad data. (se 7.2 Export av data). 18

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support.

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 2006-06-12 Bilaga 1B Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 1. Inledning Herrljunga kommuns debitering av konsumtionsavgifter gällande VA/Renhållning

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 FAKTURERING/KUNDRESKONTRA/LEVERANTÖRSRESKONTRA... 6 FAKTURERING... 6 KUNDRESKONTRA...

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro Fakturering Kundreskontra system Billing Bakgrund Kommunsystem kan erbjuda Er ett mycket kompetent system för volymfakturering. Systemet passar särskilt bra för t.ex. en kommun eller verksamhet där olika

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Bli ett bättre företag!

Bli ett bättre företag! Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Karlstads kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Diarie 9708-12 Ansvarig upphandlare Anders Lindsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (8)

Datum Vår referens Sida Dnr: (8) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2008-04-01 Dnr: 08-1831 1(8) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08-678 55 16 charlotte.murray@pts.se Svar på inkomna frågor i upphandling av webbaserat system

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

NYHETER SiteCon version 2.50

NYHETER SiteCon version 2.50 NYHETER SiteCon version 2.50 Sammanfattning Med version 2.50 fortsätter vi utvecklingen av SiteCon. Vi förbättrar processen kring Arbetsorder samt öppnar upp för kopplingar till andra administrativa lösningar.

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Instruktion för användning av

Instruktion för användning av Innehåll 1. Nyheter i biblioteket... 2 2. Inmatning av nya referenser... 2 2.1. Innan du börjar... 2 2.2. Inmatning av nya referenser... 4 2.2.1 Import av flera källor... 4 2.2.2 Skapa enskilda referenser...

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19 Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning Version 8.6 2009-10-19 Tommy Peterson Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Funktion i stort...3 2 Konfiguration kund...3 2.1 Kategorispecifikt...3 2.2 Generellt...4

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Introduktion och Guide till WMR

Introduktion och Guide till WMR Introduktion och Guide till WMR Innehållsförteckning INTRODUKTION 2 LOGGA IN 3 HEMSIDAN 3 WMR RAPPORTER 5 STANDARD RAPPORTER: 5 1. 2. 3. 4. 8. 1. BILJETTINFORMATION 5 2. PERIODINFORMATION 6 3. KUNDINFORMATION

Läs mer

Företagstidbokningen

Företagstidbokningen Företagstidbokningen en tilläggstjänst till GK96 som underlättar arbetet med ett Företags avtalade spelrätter Tilläggstjänsten använder modulerna Företag Tidbokning Utskrifter Företagstidbokningen har

Läs mer

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1 1(5) Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1 Dat Ansv Fråga Svar 16/6 Reg Syd RH 23/6 RH / Reg Syd Siffror; De olika ingående förrådens innehåll uppdelat efter transitgods, lev, lev s art nr, volym,

Läs mer

Total kontroll över dina renhållningskunder och körturer var du än befinner dig

Total kontroll över dina renhållningskunder och körturer var du än befinner dig Sida 1(10) THOR är ett system speciellt utvecklat för företag inom renhållningsbranschen. THOR hjälper renhållningsföretag, inriktade mot både privat- och industrikunder, att hantera turer för avfallshämtning

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Allmänt Tekis-FB 7.0.3 innefattar följande komponenter: Tekis-FB Avisering 7.0.3 Officiella vyer och webbtjänster 7.0.3 Tekis-FB Hjälpprogram 7.0.3 Tekis-KID

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE MENY 3 Kom igång 3 Introduktion 4 Aktivera tjänst 5 Installation av fakturaskrivaren 6 Överför exempelfakturor 7 Granska och godkänn exempelfakturorna 8 Skicka dina fakturor

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

TIDOMAT Portal 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TIDOMAT Portal 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1 Följande nyheter och förändringar har införts i TIDOMAT Portal version 1.3.1 efter version 1.3.0.5. Tilläggsmoduler Möjlighet att komplettera med Projekt redovisning.

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer P@L, Procurement at Lantmännen, är sättet som vi hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen Indirekt material

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning Version 1.56 feb 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426

Läs mer

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm SID 1 (17) Bilaga 4g Servicenivåer Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Prislista Supporttjänster

Prislista Supporttjänster Prislista Supporttjänster Art Tjänst Pris Fjärrdemo av ny funktionalitet i ny version av Evatic 1450 Grundutbildning - Introduktion av Evatic för nya användare 2900 Grundutbildning - Report Designer i

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING Funktioner i Axxos Kalibrering Se nedan vilka funktioner som ingår i en installation av Axxos Kalibrering. Funktioner Axxos Kalibrering 4.0 Ärendehantering

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.1

Kom igång med LUPP 6.1 Kom igång med LUPP 6.1 Introduktion... 3 Installation... 7 Logga in... 9 Skapa användare... 11 Lägg in organisation, stationer och enheter... 13 Öppna Verksamhetsöversikten... 15 Hjälp i LUPP... 17 1 1.

Läs mer

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin Utkast/Version Sida 2.0 1 (8) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin 2 (8) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Hämta

Läs mer

KUNDREGISTER Sid 2(7) Teknisk specifikation

KUNDREGISTER Sid 2(7) Teknisk specifikation KUNDREGISTER Sid 1(7) Kundregister Innehållsförteckning 1 Allmänt...2 1.1 Inledning...2 1.2 Disposition...2 1.3 Ordlista...2 1.4 Referenser...2 2 Systemöversikt...3 3 Systemlösning...4 3.1 Kundregisterfiler...4

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen

Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen TSV 2009-9320 1(2) Abo kommun 99988 ABO Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen RDT-verksamheten har förändrats i ett antal betydelsefulla

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Teknisk spec Flex Lön och Flex API

Teknisk spec Flex Lön och Flex API Teknisk specifikation Datum 2016-09-30 Version 16.2 Sida 1(9) Teknisk spec Flex Lön och Flex API Programversion: 16.2 sep 2016 Teknisk spec Flex Lön och Flex API 1 Innehåll 1 TEKNISK SPECIFIKATION FLEX

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se MOBIL TID Mobil närvarohantering Vad är Mobil Tid? Mobil Tid är en administrationsverktyg för att hantera din personals närvaro och tidrapportering. Med hjälp av beröringsfri avläsning säkerställer ni

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1 T-DOC & Systemintegration t ti 1 SYSTEMINTEGRATION Systemintegration t ti är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (20) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/20 2 (20) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer