Malmö Stad Stadsfastigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö Stad Stadsfastigheter"

Transkript

1 Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av

2 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT 12 B P FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 16 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 17 PK PUMPAR KOMPRESSORER M M 17 PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM 17 S APPARATER, LEDNINGAR, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM 18 SC EL- OCH TELEKABLAR MM 22 SD SE SF SJ SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON, O D I EL- ELLER TELESYSTEM 24 RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM 25 DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR MM I INSTALLATIONSSYSTEM 28 APPARATER OCH UTRUSTNING FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M 29 SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER 30 SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISKT STYRNING I ELSYSTEM. 35 U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING 36 UA APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING 36

3 3 (53) UB GIVARE 36 UD MÄTSTYRDON 39 UE STÄLLDON 39 UF STYR OCH LOGIKENHETER 40 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 46 YT MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER 46 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 51 BILAGOR PROJEKTSPECIFIK BILAGA innehållande minst: Kontraktsarbetenas omfattning Gränsdragningslista Mediaförsörjning Dimensionerande förhållanden Systemtemperaturer och systemtryck. Driftkort enligt standard för Beställaren med flödesbilder, funktionsbeskrivningar, mätning, indikering och larm samt materialförteckning TEKNISK BESKRIVNING ÖVERORDNAT SCADA SYSTEM Teknisk Beskrivning inklusive bilagor PROVNINGSMALL FÖR SAMORDNAD PROVNING Mall 1 Fjärrvärme & Luftbehandling Mall 2 Värmepump & Luftbehandling Övriga handlingar och ritningar enligt handlingsförteckning i AF-del.

4 4 (53) BEGREPPSFÖRKLARINGAR ÖS SCADA HMI DDC OPC IEC 61131(-3) SNVT Överordnat System, används för beteckning av Beställarens SCADA system. Supervisory Control And Data Acquisition, system innehållande erf. applikationsprogramvara för övervakning/larmhantering, trender (loggningar), kommunikationsgränssnitt, historiska- och realtidsdatabaser, grafiskt användargränssnitt samt runtime. Human Machine Interface, användargränssnitt människa/maskin, kan ex. vis vara en grafiskt eller textbaserad display (operatörspanel), vilken visualiserar parametrar i anslutet DDC system. Direct Digital Control, eng. samlingsbegrepp för utrustningar/enheter vilka är försedda med analoga/digitala in- och utgångsmoduler (I/O), enheten ska vara kommunicerbar/adresserbar samt innehålla programmerbara logiska villkor för styrning och reglering. Jämställs i denna handling med typ PLC, DUC, Soft-PLC (PC-baserad styrning), fältbussystem (Field DDC), styrsystem, etc. OLE (Active X) for Process Control, används som generell drivrutin för DDC system. Kan bestå server- eller/och klientfunktion. Kan nyttjas som drivrutin. Min DA 2.0 Ramverk programmeringsspråk för PLC. Innehåller riktlinjer för hur ett PLC ska programmeras på ett standardiserat sätt. LD (Ladder diagram), SFC (Sequential Function Charts), FBD (Function Block Diagram), ST (Structured Text), IL (Instruction List). OBS! Inga egna script i PLC! Standard Network Variabel Type, standardvariabler/publika nätverksvariabler för fältbussystemet Lon Works. OBS! Då LonWorks nyttjas får endast SNVT nyttjas för samtliga parametrar som ska kommuniceras med SCADA system. Fastighetsnätverk Ethernet för kommunikation av Beställarens tekniska utrustningar, inom och mellan byggnader. Deviceserver M-Bus AS Motsvarande en distribuerad kommunikationsport ( comportserver ) över Ethernet för överföring av ett seriellt kommunikationsgränssnitt. Enligt standard SS-EN Standard kommunikationsprotokoll för fjärravläsning av mediamätare/energimätare. Apparatskåp

5 5 (53) SRÖE RE VE EE GE TE B BE DI/DU AI/AU I/O Styr-, regler- och övervakningsentreprenad (avser denna entreprenad även i de fall detta är en del av en totalentreprenad) Rörentreprenad Ventilationsentreprenad El- och teleentreprenad Generalentreprenad Totalentreprenad Beställare, Malmö Stad. Kan bestå av egen personal eller dennes representant Byggentreprenad Digital in/digital ut Analog in/analog ut In- och utgångar (DI/DU/AI/AU) När handlingen hänvisar till Stadsfastigheters Projekteringsanvisning så avses alltid den senaste utgåvan, tillgänglig på Malmö stads hemsida (T.ex. Projekteringsanvisning 2013).

6 6 (53) ALLMÄNT Denna beskrivning ansluter till AMA EL 09, AMA VVS & Kyl 09 och innefattar för projektet tillämpliga koder med tillhörande rubriker ur AMA El 09, AMA VVS & Kyl 09 med komplettering ur RA VVS & Kyl 09 och AMA-nytt samt erforderliga tillägg till dessa. Text i denna handling kompletterar de texter som återfinns under respektive rubrik i AMA EL 09, AMA VVS & Kyl 09. Denna handling är en allmän teknisk beskrivning. Detta innebär att för varje enskilt projekt upprättas en projektspecifik bilaga där omfattningen framgår i detalj. I den bilagan framgår även anvisningar för utförande. Den projektspecifika bilagan kompletterar därmed denna handling. Denna entreprenad (SRÖE) avser leveranser och utföranden av komplett styr-, regler- och övervakningsanläggning, inklusive elinstallation och apparatskåp. Ska bestå av DDC-system. Anläggningen ska fungera autonomt (lokalt, inga lokala funktioner via ÖS). DDC system ska bestyckas och programmeras fullt ut för beskrivna funktioner av betjänande objekt och tekniska system. Detta gäller även då DDC system kan bestå av underliggande DDC-enheter för exempelvis efterbehandling vilka då ska vara kommunicerbara samt även DDC-enheter med egen fältbuss. DDC system kan komma levereras med eller utan lokala HMI-lösningar. Valda systemlösningar ska redovisas i projektspecifik bilaga. DDCer ska integreras till ÖS via fastighetsnätverket. DDC enheter ska vara bestyckade med gränssnitt mot datanätverk (TCP/IP, Ethernet, RJ45). Samtliga DDCer ska anslutas till anläggningens fastighetsnätverk. I denna entreprenad ingår även att ansluta samt integrera mediamätare till ÖS samt driftsätta och adressera M-Bus enheterna. Vidare ingår även integration av enhetssystem (fjärrvärmecentraler, luftbehandlingsaggregat, ventilationsaggregat, värmepumpar, etc.) ingående i sidoentreprenader, till ÖS. I SRÖE ingår då även att ansluta samtliga dessa enheter till fastighetsnätverket samt IP-adressera dessa enheter. Omfattning enligt projektspecifik bilaga. SCADA systemet är centralt placerat. Integrationsarbetet ska utföras inom denna entreprenad, arbetet utförs enligt Teknisk Beskrivning Överordnat SCADA system inklusive dess bilagor. Anslutningspunkter mot fastighetsnätverket är dubbla nätverksuttag placerade invid apparatskåpen eller annan kommunicerbar utrustning. Fastighetsnätverket ingår i annan entreprenad. IP adresser tillhandahålls av beställaren. Endast ett av de två datauttagen ska anslutas till anläggningens utrustning, det andra uttaget är ett serviceuttag för driftpersonal.

7 7 (53) Informationsutbyten (funktioner/driftfall/utetemperatur/etc.) mellan DDC enheter ska ske via fastighetsnätverket. Säkerhetsfunktioner såsom informationsutbyte av exempelvis signaler från centrala brandlarmsystem eller liknande, ska ske via signalkabel. Redovisas i projektspecifik bilaga. Beställaren tillhandahåller OPC-servrar för följande kommunikationsprotokoll: BacNet, TwinCat, M-Bus, KNX. Styrsystem som inte stödjer tillhandahållna kommunikationsplattformar Då leverantörs styrsystem inte kan kommunicera med tillhandahållna ÖS drivers eller OPC servrar, kan leverantör kontakta Malmö Stad för verifiering av aktuell OPC-server och styrsystem. Verifieringsprocessen bekostas av leverantören. Leverantören ska vara medlem i OPC Foundation, OPC-server ska minst följa specifikationen Data Access 2.05a. Citect SCADA OPC-klient är av version DA 2.0. Efter avslutad och godkänd verifieringsprocess kan leverantören avlämna anbud, då ingår eventuella kostnader hos anbudsgivaren. UTFÖRANDEANVISNINGAR Allmänna krav För SRÖE gäller att upprättad dokumentation och programmeringsarbeten ska utföras till rätt funktion och väldokumenterad programmering, funktioner i applikationsprogram ska vara försedd med klartext. Allt programmeringsarbete ska vara anpassat och optimerat för kommunikation mot SCADA-systemet. All reglering inklusive funktioner för optimering ska ligga i DDC-system placerat i apparatskåp. Allt programmeringsarbete ska vara anpassat för kommunikation mot ÖS, avseende kommunikationsprestanda och datautbyte. Då arbeten sker med befintlig utrustning ska befintlig dokumentation (inre- och yttre förbindningsschemor, funktionstexter, komponentförteckningar, etc.) justeras och kompletteras i erforderlig omfattning av utförda förändringar. Relationshandlingar ska finnas för samtliga arbeten samt levererat och installerat material. Detta omfattar även projektspecifik programkod samt parametertabeller (variabler som ska läsas och sättas från ÖS), DDC adresser, etc. Överlämnas dels i originalformat dels i pdf-format i digitalt format Samtlig dokumentation ska överlämnas på datamedia (ex. USB). Det åligger SRÖE att hos beställarens anläggningsansvarige inhämta uppgifter om bl. a byggnadens utformning m a p väggar, tak, innertak, undertak etc. I projektspecifik bilaga och gränsdragningslista finns information om VVS-utrustningars utförande. Motordata som framgår i projektspecifik bilaga är preliminära, slutliga inhämtas från sidoentreprenader. Montage ska utföras så att inspektionsluckor, manöverdon mm ej blockeras. Signalutbyte med externa utrustningar ska ske med potentialfria kontakter.

8 8 (53) Övriga gällande föreskrifter för entreprenaden För entreprenaden gäller även nedanstående dokument utan rangordning: Stadsfastigheters Projekteringsanvisning, senaste utgåvan Samordnad provning, utförs i egen regi av Beställaren Arbetsmiljölagen, där entreprenören ska uppfylla kraven samt anpassa arbetet till upprättad miljöplan Separat redovisade Administrativa Föreskrifter (AF) Svenska Elverksföreningens normalbestämmelser av år 1977 Installationsbestämmelser för lågspänningsanläggningar (IBL96) Boverkets byggregler BBR Elsäkerhetsverket föreskrifter ELSÄK-FS med ändringsföreskrifter senaste utgåvan Entreprenaden ska uppfylla kraven på utförande, egenskapsredovisning och CE-märkning enligt EG:s gällande Maskindirektiv (MD), Tryckutrustningsdirektivet (PED), Lågspänningsdirektivet (LVD), EMCdirektivet (EMCD) samt krav enligt Administrativa föreskrifter Program för fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar enligt AFS 2002:1 Svensk Fjärrvärme Tekniska bestämmelser F:101 senaste utgåvan tillsammans med E.ON s lokala anvisningar för Malmö, Burlöv senaste utgåvan.

9 9 (53) Mediaförsörjning Nätägare och leverantörer El Fjärrvärme Eldata: E.ON E.ON 230/400V, 50Hz, TN-S-system Dimensionerande förhållanden Lägsta utetemperatur (LUT): Högsta utetemperatur (HUT) -14 C, 80% RH +26 C, 60% RH Rumstemperatur i vinterdriftfall +21ºC,±1ºC = basvärde. Betr. projekterad rumstemp för aktuellt objekt, se projektspecifik bilaga Börvärden tappvarmvatten & värmebärare vid nyprojektering: Tappvarmvatten Börvärde 55 C Radiatorsystem Systemtemperatur 55/40 C Golvvärme Systemtemperatur 35/30 ºC Luftbehandling Systemtemperatur 55/30 C Börvärden köldbärare vid nyprojektering: Köldbärare luftbehandling Systemtemperatur +8/+18 C Köldbärare rumsaggregat Systemtemperatur +14/+17 C Börvärden värmebärare vid ombyggnad: Radiatorsystem Luftbehandling Temperatur anpassas efter befintligt radiatorsystem Temperatur anpassas efter befintligt hetvattensystem

10 10 (53) Orientering av objektet Enligt projektspecifik bilaga. Vid ombyggnad ska entreprenören/anbudsgivaren genom besök på platsen förvissa sig om lokalernas belägenhet och utseende. Därigenom ska SRÖE skaffa sig kännedom om förhållande som kan komma att inverka på entreprenadens bedrivande och färdigställande. SRÖE har ej rätt till extra ersättning för sådana förhållanden varom han genom besök på platsen kunnat skaffa sig kännedom om. Demontering och bortforsling av befintlig styrutrustning och annan utrustning med anknytning till denna som nu ska ersättas. Särskilda samordningskrav För att samordning på arbetsplatsen ska kunna ske i god tid före arbetets påbörjande, ska SRÖE tillsammans med beställaren även bevaka att monterad utrustning inte kolliderar med övriga installationer eller inredning, och att placering inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet och funktion. I övrigt se projektspecifik bilaga. GENERELLA GRÄNSDRAGNINGAR Utöver dessa generella gränsdragningar, framgår även projektspecifika gränsdragningar i den projektspecifika bilagan. SRÖE ska inhämta uppgifter under entreprenadtiden: Data och inkopplingsanvisningar för utrustning som ska anslutas, inhämtas från sidoentreprenörer. Inhämta exakta och gällande eleffektuppgifter för styrda objekt, inhämtas från sidoentreprenörer. IP adresser från B. Ev. uppgifter för befintlig utrustning som ska anslutas. EE s åtagande: Anslutning av kraftmatning av AS och andra större laster. Ansluta signaler (framgår i projektspecifik bilaga) på anvisad plint i AS. Spänningsmatning för belysning i ventilationsaggregat. Leverans av dubbelt datauttag, placerade invid apparatskåp samt invid övriga objekt som ska kommunicera med ÖS. Tomrörsförläggning i vägg, från kanalisation ovan undertak till apparatdosa infälld i vägg. Leverans, montage och inkoppling av huvudledningar till värmepumpar inklusive kringutrustning, typ fläktluftkylare, förångare, mm samt till i SRÖE ingående apparatskåp. Erforderlig märkning ingår.

11 11 (53) RE s åtagande: Data och inkopplingsanvisningar för utrustning som ska anslutas av SRÖE. Driftsättning och injustering av levererad utrustning, exempelvis tryckreglerade pumpar, injustering av pumpar med intern eller extern frekvensomformare, mediamätare, värmepumpar, etc. Börvärden för tryckregleringar vätska. Leverans/montage av prefabricerad fjärrvärmecentral komplett med pumpar, ventiler och mätsträckor. Leverans/montage av värmepumpsinstallation komplett med pumpar, ventiler och mätsträckor. Leverans/montage av spetsvärmeanläggning, elpanna eller gaspanna. Leverans/montage av mediamätare för vatten- och energianvändning. Montage av SRÖE levererad analog tryckgivare för systemtryck. Montage av SRÖE levererade dykgivare, styrventiler samt prefabricerade shuntgrupper inklusive erforderliga pumpar, ventiler m.m. Injustering av i entreprenaden ingående komponenter. VE s åtagande: Data och inkopplingsanvisningar för utrustning som ska anslutas av SRÖE. Börvärden för tryckregleringar ventilation. Leverans av luftbehandlingsaggregat inklusive styrenheter för VVX, fläktmotorer levereras med inbyggda lindningsvakter. Leverans av enskilda fläktar. Leverans av frekvensomformare för fläktmotorer. Driftsättning och injustering av levererade enhetsaggregat med integrerade styrsystem. Leverans av prefabricerade system med Modbus/IP gränssnitt. Leverans och montage av spjäll. Leverans och montage av typgodkända brand/brandgasspjäll inklusive ställdon. Injustering av i entreprenaden ingående komponenter. Beställarens åtagande: Anläggningen överlämningspunkt, IP-adresser. Övrigt, se projektspecifik bilaga.

12 12 (53) 81 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT För projektspecifika aktiviteter, leveranser och prestationer se projektspecifik bilaga. Nedan framgår en uppställning vilken är generell och ska tillämpas enligt beskriven omfattning vilket framgår i projektspecifik bilaga. I SRÖE ingår: Leverans, montage, inkoppling, driftsättning och injustering av komplett datoriserad styr- regler- och övervakningsutrustning med samtliga erforderliga givare, ställdon, styrventiler samt prefabricerade shuntgrupper för VVS-tekniska installationer, till fullt funktions- och driftsfärdig anläggning enligt denna beskrivning med tillhörande bilagor. DDCer ska anslutas till fastighetsnätverk (Ethernet) via anvisat datauttag invid apparatskåpet. Integration av DDC-system till beställarens SCADA system, utförande enligt Teknisk Beskrivning SCADA system. Integrationen omfattar de styrsystem som ingår i SRÖE. Omfattning framgår i projektspecifik bilaga. Integration av sidoentreprenörernas mediamätare till ÖS, bestyckade med kommunikationsgränssnitt M-Bus. Omfattning framgår i projektspecifik bilaga. Integration av sidoentreprenörernas prefabricerade system (ex. ventilationsaggregat, värmepumpar, elkraftövervakning, etc.) med integrerat styrsystem med kommunikationsgränssnitt Modbus (RTU eller TCP), till ÖS. Omfattning och gränssnitt framgår i projektspecifik bilaga. Integration av debiteringsmätare för EL- energi från nätägaren, via M- Bus och fastighetsnätverk, till ÖS. Elmätare ska monteras i apparatskåp och ska vara bestyckad med kommunikationsgränssnitt M-Bus, anslutas till fastighetsnätverket via insamlingsenhet typ PiiGAB 800 eller likvärdig. Detta arbete innefattar även installation av erforderligt kommunikationsnätverk för M-Bus, adressering samt driftsättning av samtliga M-Busenheter. Omfattning, placering samt dimensionerande data för mediamätare framgår i projektspecifik bilaga. Erforderlig mängd av M-Bus enheter (typ PiiGAB eller likvärdig) för anslutning av samtliga M-Bus enheter, dock minsta antal enligt projektspecifik bilaga. Leverans, montage och injustering av apparatskåp med automatsäkringar, kontaktormotorskydd, processenheter etc. Samtliga apparatskåp ska vara bestyckade med transientskydd.

13 13 (53) Samtliga inkopplade roterande maskiner vilka spänningsmatas från AS, ska förses med säkerhetsbrytare. Anslutning av lindningsvakter, larmkontakter i fläktar och pumpar då dessa är försedda med sådan utrustning. Säkerhetsbrytare ska vara försedd med hjälpkontakt. Hjälpkontakt i säkerhetsbrytare ska övervakas i DDC samt förregla betjänat system, återstart via serviceomkopplare samt larmåterställningsknapp på AS. All erf. kanalisation, kablage, ledningsförläggningar samt anslutningar som krävs för beskrivna funktioner. Dimensionering av kablage för all inkopplat material. Dimensionering av kablage kontra kortslutningsskydd vidimeras via protokoll. Samordning med EE avseende tomrörsförläggning för rumsplacerade komponenter. Manöverdon för övertidsfunktion ska placeras på höjd 1500 mm. Se gränsdragningslista EE. Rumsgivare, timers, forceringsknappar o.d. placeras företrädesvis ovanför strömställare för rumsbelysning. Leverans och montage samt kabelmärkning i båda ändar av erforderliga eloch styrledningar. Leverans och montage av märkskyltar samt yttre komponenter för styr-, regler- och övervakningsutrustning. Elektriska inkopplingar av utrustningar, motorer och andra elapparater i enlighet med projektspecifik bilaga. Kompletterande potentialutjämningsanläggning ska installeras för VVStekniska anläggningar inom tekniska utrymmen. Samordning med EE avseende placering av dubbelt nätverksuttag. Se projektspecifik bilaga. I de fall HMI ingår i entreprenaden framgår detta av projektspecifik bilaga. HMI ska via enkel svensk menyhantering även visa samtliga systems alla parametrar i klartext, samtliga parametrar ska vara läs/skrivbara. Samordning med RE avseende dimensionering av tryckgivare för systemtryck och ventiler i teknikutrymme. Märkning enligt Stadsfastigheters Projekteringsanvisning. I samråd och gemensamt med sidoentreprenörer injustera tryckgivare och frekvensomformare vid de olika driftsfallen för rätt avläsning och reglering.

14 14 (53) Allt levererat material ska vara halogenfritt. Provning och injustering. Teknisk dokumentation. Instruktion för driftpersonal. Delta vid samordnad funktionsprovning samt årstidsberoende provningar, provningen leds av Beställaren. Kompletta shuntgrupper, inklusive ventil och ställdon. Dimensionerande data framgår i projektspecifik driftbilaga. Leverans av dokumentskåp, för befintliga anläggningar ska befintliga dokumentskåp nyttjas för ny dokumentation. Arbeten enligt avropade optioner. Samtliga analoga signaler, drifttillstånd och driftsvar ska avläsas/loggas i överordnat system. Trend/logg ska vara i form av kurvdiagram som funktion av tiden och tillräckligt noggrann för att kunna gälla som underlag för utvärdering och driftoptimering. Samtliga loggfiler ska aktiveras vid drifttagning Samordning med EE avseende i DDC integrerade funktioner för mätning/styrning som ingår i elsystem Se projektspecifik bilaga. I ANBUDET SKA TEKNISKA UPPGIFTER FRAMGÅ: - DDC-fabrikat och typ samt kommunikationsmetod/protokoll. Antal DDC-enheter och apparatskåp. Typ och fabrikat av HMI (då krav finns om leverans av detta) och deviceserver och dess gränssnitt. - Styrsystemens stöd för tidkanaler i FlexTime (plugin i ÖS) - Vald OPC server eller befintlig driver ska vara 100% kompatibel med i anbud angivet DDC-system. - Totalt antal noder (MAC-adresser/IP adresser) samt dess placering (ex. AS##). - Redogörelse för tänkt systemtopologi. - Tydlig redogörelse avseende funktion/prestanda/materialval gentemot angivna krav. Där anbudsgivare vill byta ut föreskriven komponenttyp, material eller fabrikat mot likvärdigt/motsvarande ska detta förtydligas och likvärdigheten ska bedömas av Beställaren före installation. Generella avvikelser från beskrivningar godtas ej.

15 15 (53) OPTIONER 1. Tillsyn, skötsel och underhåll av styr- och övervakningsinstallationer I SRÖE ingår service av anläggningen under garantitiden, omfattande 4 besök med ca 6 mån. intervall, av serviceman. Utförs under de 2 första åren. Ska utföras inför kall respektive varm säsong. Vid slutbesiktningen upprättas besöksplan i samråd med beställaren. Servicebesöken ska samordnas med samtliga underentreprenörer. Entreprenören ska vid varje besök ombesörja att utsedd drift- och underhållspersonal ges tillfälle att närvara genom att ca 1 vecka före fastställt servicebesök meddela driftsansvarig per telefon. Service ska omfatta fullständig funktionskontroll på basis av upprättad driftoch underhållsinstruktion. Erforderliga justeringar och reparationer av funna brister utförs. Entreprenören bekostar erforderligt förbrukningsmaterial. Inspektions- och åtgärdsprotokoll från respektive servicebesök ska upprättas och översändas till beställaren och drift- och underhållsansvarig senast 5 arbetsdagar efter besöket. Samtliga servicerapporter ska uppvisas vid garantibesiktningen vilket är villkor för godkännande. Entreprenören ska efter felanmälan från beställaren/drift- och underhållsansvarig vidtaga åtgärder senast inom 24 timmar. Loggbok över uppkomna fel och deras åtgärder ska föras. Garantiservicebesöken ska omfatta: SERVICE HÅRDVARA 1. Service och kontroll av datorenheter. 2. Kontroll av funktion för ställdon. 3. Erforderliga justeringar och reparationer inklusive eventuellt materiel samt efterdragningar. SERVICE MJUKVARA Analys och åtgärder av driftavdelningens eventuellt bokförda störningar. Justering av processberoende parametrar såsom: 1. Fördröjningar mellan uppstartningssekvenser 2. Inbördes förändringar av uppstartningssekvenser 3. Justering av regulatorers inställningar, gränsvärden för mätvärden, larmgränser, larmblockeringar 4. Uppdatering av programvaror under garantitiden Option ska vara separat prissatt.

16 16 (53) B BEC.6 BEC.811 BED.6 BED.8 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M Omfattning enligt projektspecifik bilaga. All installation som inte kommer att ha funktion efter färdigställande ska rivas, demonteras eller flyttas. Beställarens kontaktperson ska kontaktas för visning av anläggningen. Demontering av el- och teleinstallationer Demontering av styr- och övervakningsinstallationer för uppläggning i upplag Då befintliga DDC system demonteras: Demonteringsarbeten i tillhörande DHC utförs av beställaren eller person som beställaren utser. Då hela befintliga DHC-installationen avgår inom entreprenaden, ska även befintlig programvara, licenser, hårdvarulås, etc. överlämnas till beställaren. Befintligt DDC material (processor enhet, HMI, I/O-moduler, etc.) överlämnas till beställaren. Upplägges på av beställaren anvisad plats. Rivning av el- och teleinstallationer All rivning och demontering ska utföras så att beställarens verksamhet inte påverkas. Med rivning avses att installationen rivs i sin helhet. Riven materiel tillfaller entreprenören och ska på dennes bekostnad transporteras bort. Borttransport ska ske med beaktande av miljömässigt vedertagna metoder. Rivning av styr- och övervakningsinstallationer Med rivning avses att installationen rivs i sin helhet. Riven materiel tillfaller entreprenören och ska på dennes bekostnad transporteras bort. Borttransport ska ske med beaktande av miljömässigt vedertagna metoder. All rivning och demontering ska utföras så att beställarens verksamhet inte påverkas. Befintliga ledningsstegar och annan tillhörande kanalisation ska demonteras. Hänsyn tas vid rivning och demontering till att verksamhet kan pågå i intilliggande lokaler. Vid kabelgenomföring i vägg och valv demonteras kablage och genomföringar tätas. Där demontering av gruppledning i säkringscentral sker, ska gruppförteckning revideras.

17 17 (53) P PK PKB PS PSA PSA.2 PSA.24 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PUMPAR KOMPRESSORER M M PUMPAR I SRÖE ingår samordning med rörentreprenören. Beställarens krav är att motorer för pumpar minst ska uppfylla klass IE2. Pumpar ska levereras med modul för extern styrning samt larm/indikering. VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION Pumpar ska levereras med modul för extern styrning, larm/indikering. Förtillverkade shuntgrupper Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem Shuntgrupp ska vara prefabricerad, med pump, 2-vägsventil, backventil och termometrar inbyggda i gruppen. Shuntgrupp ska vara utförd för variabelt flöde i primärkretsen för system med huvudpump. Shuntgrupp ska vara värmeisolerad och försedd med skyddskåpa. I leveransen ska även ingå avstängningsventiler, typ kulventiler, i tilloppsledningarna och strypventiler, fabrikat TA typ STAD, med mätuttag i returledningarna. Till shuntgrupp ska stativ (vägg alt. golv se VS-ritning) medlevereras. Shuntgrupp ska överlämnas till RE för montage. Exempel för golvvärmesystem Shuntgrupp för system A Data: Flöde primärt x.xx l/s, tillgängligt drivtryck xx kpa Flöde sekundärt x.xx l/s, tryckfall i anslutet objekt xx kpa Utförande: Ange vänster- eller höger Pump: våt, med modul för extern styrning samt larm/indikering Mängd enligt projektspecifik bilaga

18 18 (53) PSD PSD.31 S STYRVENTILER OBS! Styrventiler för tappvarmvatten ska dimensioneras enligt Svensk Fjärrvärme Tekniska bestämmelser F:101, utgåva 2008, avsnitt 5.3.4, bild 5. Styrventil för tappvarmvatten ska vara fabrikat Siemens typ Magnetic, eller likvärdig, med reglerområde 1:1000 samt gångtid <2 s. Likvärdigheten ska bedömas av Beställaren före installation. För övriga styrventiler gäller minsta reglerområde 1:100 samt max läckage 0,05 % av kvs-värdet under 5 år. Styrventiler tillhandahålls av SRÖE och överlämnas till RE för montage. Dimensionerande data framgår i projektspecifik driftbilaga. Styrventiler för platsmonterat ställdon i vätskesystem Vid uppdatering av befintlig fjärrvärmecentral ingår nya styrventiler. Vid utbyte/nyinstallation av fjärrvärmecentral levereras alltid fjärrvärmecentralen med fabriksmonterade ventiler och då ingår endast ventilställdonen i entreprenaden. APPARATER, LEDNINGAR, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM Dokumentskåp Separat hyllförsett dokumentskåp placeras i lämpligt teknikrum. Apparatskåp ska ha information om var dokumentskåp är placerat. Dokumentskåp av plåt, låsbart, ytbehandlat och märkt med skylt enligt nedan. Storlek på dokumentskåp ska anpassas till behovet. Skylttext: DOKUMENTSKÅP Detta skåp är avsett för förvaring av fastighetens drift- och skötselinstruktioner. Eventuellt lån ur detta skåp ska ställas tillbaka senast vid arbetsdagens slut. Stadsfastigheter Malmö

19 19 (53) SBD SBD.2 SBD.212 SBD.213 KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O DYL SRÖE ska alltid kontrollera att tillräckligt mellanrum för montage av ledningar finns räknat till tak, kanaler och rör inklusive isolering. Kabel för data förläggs i separat kabelränna. Kanalisation för utanpåliggande montage eller liknande i förekommande fall då inte infälld förläggning kan tillämpas, ska vara av typ elkanal Thorsman typ FED eller liknande. Separat kanalisation utförs för kraft- och styrkablar. Kompletterande kanalisation för elledningar mellan objekt och apparatskåp ska utföras med stegar, rännor, profiljärn eller rör. Inom fläktrum/apparatrum ska skyddsavstånd vara minst 100 mm mellan kanalisation och ventilationskanaler. Kapytor på kabelrännor, bärskenor och dyl. ska gradas. Kabelstegar och kabelrännor I SRÖE ingår erforderliga stegar respektive rännor för ledningsförläggning. Stegar och rännor i och utanför teknikrum får användas i samråd med berörda sidoentreprenörer. Alla erforderliga fäst- och upphängningsdetaljer för stegar och ledningsrännor samt fästplåtar för dosor, uttag, säkerhetsbrytare etc. ingår. Entreprenören ska alltid kontrollera att tillräckligt mellanrum för montage av ledningar finns räknat till tak, kanaler och rör inklusive isolering. Kanalisations- och fästmaterial ska vara ytbehandlade med elförzinkning, eller varmförzinkning som motstår miljöklass 2 för inomhusmonterad utrustning respektive miljöklass 3 för utomhusmonterad utrustning. Kabelstegar ska vara försedda med ändskydd av plast. Kabelstegar och kabelrännors bredd och omfattning dimensioneras av entreprenören med minst 30% reservutrymme. Kablage får endast förläggas tätt i ett lager. Tunga kabelstegar Lätta kabelstegar Ska vara tillverkade av sendzimirförzinkad plåt.

20 20 (53) SBE SBE.1 SBE.2 SBE.3 SBE.321 SBE.4 SBH.2 DOSOR Utanpåliggande dosor och plintar ska vara fastsatta vid underlaget med skruvar och får inte anses vara tillförlitligt uppsatta genom att de förankrats i ledningarna. Utanpåliggande kopplingsdosa placerad i anslutning till ledningsränna eller ledningsstege monteras lätt åtkomlig på för ledningsrännan/ledningsstegen tillhörande fästanordning. Kopplingsdosor som monteras på kabelstege ska monteras mot gång på montageplåt. Ej använt kablage som enligt ök. med B ska behållas, ska dosas och reservmärkas i båda ändar. Toppklämma typ Torix och liknande får ej användas. Anslutningsdosor Apparatdosa Kopplingsdosor för kablar i elkraftsystem Dosa ska ha minst ett utlopp i reserv. Dosa placerad i anslutning till ledningsränna ska monteras med fästbygel på ledningsrännans ovansida. Dosa ska vara utförd med dragavlastning för utgående kablar. Kapslade kopplingsdosor Kopplingsdosor för kablar i telesystem Kopplingsboxar Kopplingsboxar (kopplingslådor) förses med plintar enligt SDC.31. Ska inneha samma kapslingsklass som apparatskåp.

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Allmän Teknisk Beskrivning Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2014 /Rev. / Utfärdat av Allmän Teknisk Beskrivning 2 (49) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2016 /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (10) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och

Läs mer

Teknisk beskrivning Fastighetsautomation

Teknisk beskrivning Fastighetsautomation FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Teknisk beskrivning Fastighetsautomation Ändringar i denna standard får endast göras FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Teknisk beskrivning för fastighetsautomation i Futurum

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Teknisk beskrivning Fastighetsautomation

Teknisk beskrivning Fastighetsautomation FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Teknisk beskrivning Fastighetsautomation Ändringar i denna standard får endast göras FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Teknisk beskrivning för fastighetsautomation i Futurum

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. SRÖ-system. Huvuddokument 1 (15) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Tekniska krav och anvisningar. SRÖ-system. Huvuddokument 1 (15) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning.

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning. 1(15) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Sidantal 1515 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(15) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com KRAVSPECIFIKATION 1 17 Bilaga till LKT 1550.860.003 Dokumenthistorik Revision Datum Signatur Kommentar 01 2013-05-06 KLKEHU Ny logotyp KLJOEN Ändrat hänvisning till ny skyltstandard LKT 1500.185.005 Senaste

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN 1(16) Sidantal 16 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(16) Innehållsförteckning Allmänt...4

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 12 Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

A ENL PM-SÖ1 TJN 070604 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT BESKRIVNING SÖ

A ENL PM-SÖ1 TJN 070604 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT BESKRIVNING SÖ Antal blad 23_(87) Blad nr 1 BYGGHANDLING A ENL PM-SÖ1 TJN 070604 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 12 Styr- och övervakningssystem 1 Projekteringsanvisning.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 34 REVISIONSHISTORIK... 34 ORGANISATION...

Läs mer

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning ULRICEHAMNS ENERGI AB Byggande av fastighetsnät för multimedia ULRICEHAMN Torbjörn Ragnar Boråsvägen 17D 523 37 ULRICEHAMN TEL. 0321-35057 ANTAL SIDOR: 9 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 1 (10) Sidantal 10 Bilagor 1 PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 TEKNISK BESKRIVNING 6 EL- OCH TELESYSTEM UPPRÄTTAD 2007-08-23 AV KENNETH NILSSON 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST Antal blad 22_(126) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 0-1 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1 (6) LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS-ELINSTALLATIONSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING Datum: 1996-03-07 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FASTIGHETSKNUTNA ANLÄGGNINGAR...

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING Antal blad 23_(105) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Brf. Villa Mälarhöjden

Brf. Villa Mälarhöjden Brf. Villa Mälarhöjden Rambeskrivning - El Allmänna föreskrifter 1 Utrymmen 2 El och teleförsörjning 2 El- och telesystem 2 Kanalisation 2 Ledningsnät 2 Centraler 3 Kraftinstallationer 3 Belysningssystem

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK Ämnet mät-, styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. Arbete med styr-

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

System pro M compact. Genomtänkt in i minsta detalj. Fråga våra experter

System pro M compact. Genomtänkt in i minsta detalj. Fråga våra experter System pro M compact Genomtänkt in i minsta detalj System pro M compact är ett flexibelt byggsystem med funktioner för skydd, till- och frånkoppling, styrning och övervakning. System pro M compact är genomtänkt

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun RAMBESKRIVNING STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Ansluter till AMA VVS & Kyl 09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ljusdal 2014-11-26 Värmevent i Ljusdal

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-2,5 Utförande LK Shunt 2/3-2,5 (RSK 241 80 87) är avsedd för system med huvudpump och är vid leverans utrustad med handmanöverdon på styrventilen. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande.

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER

LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER D LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER 02/09 LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER D 0/04 1 LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER Innehållsförteckning Sida Allmän beskrivning... 2 Gruppcentraler... Säkringslådor... 5 Brytare...

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Stadsfastigheter Överordnat SCADA system BILAGA 5 Mediamätning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Version 2013 : Antal sidor: 19 Utfärdat av (ÖS) 2 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT FÖRUTSÄTTNINGAR SIDA 3 3 DEFINITION

Läs mer

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste Komplett SCADA med alla programdelar inkluderade bl.a. larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning. Grafiskt editeringsverktyg ingår. Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv. Samtliga in- och

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 9 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Allmän BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Allmän BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Allmän Antal blad: 56 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00 Härnösand

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

LK Trådförbunden Rumsreglering (NO)

LK Trådförbunden Rumsreglering (NO) LK Trådförbunden Rumsreglering (NO) Utförande LK Rumsreglering i trådförbundet utförande består av LK Rumstermostat NO, LK Ställdon NO och LK Kopplingsbox NO. Rumstermostaten reglerar temperaturen i respektive

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR Bilaga 5 SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR PROJEKT NR: KONSULT-UTBILDNING BILAGA 4 REV ANT AVSEENDE SIGN DATUM Företaget AB Elteknik sledare: : Företaget AB Box 50 090, -vägen 1 145 43 Stockholm Telefon 08-xx

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Allmän Teknisk Beskrivning Styr Regler och Övervakningsanläggning Version 2016 /Rev. / Utfärdat av Allmän Teknisk Beskrivning 2 (45) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) LFV ARLANDA 06A42 Bussverksamheten TEKNISK BESKRIVNING OMBYGGNAD AV 508 Brandstation Öst 50 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av Torbjörn Johnsson

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för stationära batterier av typen ventilreglerade (AGM) Utgåva TBE 113:2 2 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 1.1

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Dokument 2 Tekniska krav.docx2 Tekniska krav.doc2 Tekniska krav - PLC.doc

Dokument 2 Tekniska krav.docx2 Tekniska krav.doc2 Tekniska krav - PLC.doc 1(80) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 2. 2 Sidantal 8078 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(80) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Förvaltningsstandard för Desigo Insight

Förvaltningsstandard för Desigo Insight FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för Desigo Insight Sida 1 av 13 FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för Desigo Insight i Futurum Fastigheters fastighetsbestånd Box

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5)

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5) Utvärderingsrapport 2012-10-31 Upphandlingsansvarig Stockholm Vatten VA AB Upphandling 12SV480 Vårberget LTA-pumper Ingrid Landquist 12/61 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer