Malmö Stad Stadsfastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö Stad Stadsfastigheter"

Transkript

1 Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av

2 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT 12 B P FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 16 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 17 PK PUMPAR KOMPRESSORER M M 17 PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM 17 S APPARATER, LEDNINGAR, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM 18 SC EL- OCH TELEKABLAR MM 22 SD SE SF SJ SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON, O D I EL- ELLER TELESYSTEM 24 RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM 25 DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR MM I INSTALLATIONSSYSTEM 28 APPARATER OCH UTRUSTNING FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M 29 SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER 30 SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISKT STYRNING I ELSYSTEM. 35 U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING 36 UA APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING 36

3 3 (53) UB GIVARE 36 UD MÄTSTYRDON 39 UE STÄLLDON 39 UF STYR OCH LOGIKENHETER 40 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 46 YT MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER 46 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 51 BILAGOR PROJEKTSPECIFIK BILAGA innehållande minst: Kontraktsarbetenas omfattning Gränsdragningslista Mediaförsörjning Dimensionerande förhållanden Systemtemperaturer och systemtryck. Driftkort enligt standard för Beställaren med flödesbilder, funktionsbeskrivningar, mätning, indikering och larm samt materialförteckning TEKNISK BESKRIVNING ÖVERORDNAT SCADA SYSTEM Teknisk Beskrivning inklusive bilagor PROVNINGSMALL FÖR SAMORDNAD PROVNING Mall 1 Fjärrvärme & Luftbehandling Mall 2 Värmepump & Luftbehandling Övriga handlingar och ritningar enligt handlingsförteckning i AF-del.

4 4 (53) BEGREPPSFÖRKLARINGAR ÖS SCADA HMI DDC OPC IEC 61131(-3) SNVT Överordnat System, används för beteckning av Beställarens SCADA system. Supervisory Control And Data Acquisition, system innehållande erf. applikationsprogramvara för övervakning/larmhantering, trender (loggningar), kommunikationsgränssnitt, historiska- och realtidsdatabaser, grafiskt användargränssnitt samt runtime. Human Machine Interface, användargränssnitt människa/maskin, kan ex. vis vara en grafiskt eller textbaserad display (operatörspanel), vilken visualiserar parametrar i anslutet DDC system. Direct Digital Control, eng. samlingsbegrepp för utrustningar/enheter vilka är försedda med analoga/digitala in- och utgångsmoduler (I/O), enheten ska vara kommunicerbar/adresserbar samt innehålla programmerbara logiska villkor för styrning och reglering. Jämställs i denna handling med typ PLC, DUC, Soft-PLC (PC-baserad styrning), fältbussystem (Field DDC), styrsystem, etc. OLE (Active X) for Process Control, används som generell drivrutin för DDC system. Kan bestå server- eller/och klientfunktion. Kan nyttjas som drivrutin. Min DA 2.0 Ramverk programmeringsspråk för PLC. Innehåller riktlinjer för hur ett PLC ska programmeras på ett standardiserat sätt. LD (Ladder diagram), SFC (Sequential Function Charts), FBD (Function Block Diagram), ST (Structured Text), IL (Instruction List). OBS! Inga egna script i PLC! Standard Network Variabel Type, standardvariabler/publika nätverksvariabler för fältbussystemet Lon Works. OBS! Då LonWorks nyttjas får endast SNVT nyttjas för samtliga parametrar som ska kommuniceras med SCADA system. Fastighetsnätverk Ethernet för kommunikation av Beställarens tekniska utrustningar, inom och mellan byggnader. Deviceserver M-Bus AS Motsvarande en distribuerad kommunikationsport ( comportserver ) över Ethernet för överföring av ett seriellt kommunikationsgränssnitt. Enligt standard SS-EN Standard kommunikationsprotokoll för fjärravläsning av mediamätare/energimätare. Apparatskåp

5 5 (53) SRÖE RE VE EE GE TE B BE DI/DU AI/AU I/O Styr-, regler- och övervakningsentreprenad (avser denna entreprenad även i de fall detta är en del av en totalentreprenad) Rörentreprenad Ventilationsentreprenad El- och teleentreprenad Generalentreprenad Totalentreprenad Beställare, Malmö Stad. Kan bestå av egen personal eller dennes representant Byggentreprenad Digital in/digital ut Analog in/analog ut In- och utgångar (DI/DU/AI/AU) När handlingen hänvisar till Stadsfastigheters Projekteringsanvisning så avses alltid den senaste utgåvan, tillgänglig på Malmö stads hemsida (T.ex. Projekteringsanvisning 2013).

6 6 (53) ALLMÄNT Denna beskrivning ansluter till AMA EL 09, AMA VVS & Kyl 09 och innefattar för projektet tillämpliga koder med tillhörande rubriker ur AMA El 09, AMA VVS & Kyl 09 med komplettering ur RA VVS & Kyl 09 och AMA-nytt samt erforderliga tillägg till dessa. Text i denna handling kompletterar de texter som återfinns under respektive rubrik i AMA EL 09, AMA VVS & Kyl 09. Denna handling är en allmän teknisk beskrivning. Detta innebär att för varje enskilt projekt upprättas en projektspecifik bilaga där omfattningen framgår i detalj. I den bilagan framgår även anvisningar för utförande. Den projektspecifika bilagan kompletterar därmed denna handling. Denna entreprenad (SRÖE) avser leveranser och utföranden av komplett styr-, regler- och övervakningsanläggning, inklusive elinstallation och apparatskåp. Ska bestå av DDC-system. Anläggningen ska fungera autonomt (lokalt, inga lokala funktioner via ÖS). DDC system ska bestyckas och programmeras fullt ut för beskrivna funktioner av betjänande objekt och tekniska system. Detta gäller även då DDC system kan bestå av underliggande DDC-enheter för exempelvis efterbehandling vilka då ska vara kommunicerbara samt även DDC-enheter med egen fältbuss. DDC system kan komma levereras med eller utan lokala HMI-lösningar. Valda systemlösningar ska redovisas i projektspecifik bilaga. DDCer ska integreras till ÖS via fastighetsnätverket. DDC enheter ska vara bestyckade med gränssnitt mot datanätverk (TCP/IP, Ethernet, RJ45). Samtliga DDCer ska anslutas till anläggningens fastighetsnätverk. I denna entreprenad ingår även att ansluta samt integrera mediamätare till ÖS samt driftsätta och adressera M-Bus enheterna. Vidare ingår även integration av enhetssystem (fjärrvärmecentraler, luftbehandlingsaggregat, ventilationsaggregat, värmepumpar, etc.) ingående i sidoentreprenader, till ÖS. I SRÖE ingår då även att ansluta samtliga dessa enheter till fastighetsnätverket samt IP-adressera dessa enheter. Omfattning enligt projektspecifik bilaga. SCADA systemet är centralt placerat. Integrationsarbetet ska utföras inom denna entreprenad, arbetet utförs enligt Teknisk Beskrivning Överordnat SCADA system inklusive dess bilagor. Anslutningspunkter mot fastighetsnätverket är dubbla nätverksuttag placerade invid apparatskåpen eller annan kommunicerbar utrustning. Fastighetsnätverket ingår i annan entreprenad. IP adresser tillhandahålls av beställaren. Endast ett av de två datauttagen ska anslutas till anläggningens utrustning, det andra uttaget är ett serviceuttag för driftpersonal.

7 7 (53) Informationsutbyten (funktioner/driftfall/utetemperatur/etc.) mellan DDC enheter ska ske via fastighetsnätverket. Säkerhetsfunktioner såsom informationsutbyte av exempelvis signaler från centrala brandlarmsystem eller liknande, ska ske via signalkabel. Redovisas i projektspecifik bilaga. Beställaren tillhandahåller OPC-servrar för följande kommunikationsprotokoll: BacNet, TwinCat, M-Bus, KNX. Styrsystem som inte stödjer tillhandahållna kommunikationsplattformar Då leverantörs styrsystem inte kan kommunicera med tillhandahållna ÖS drivers eller OPC servrar, kan leverantör kontakta Malmö Stad för verifiering av aktuell OPC-server och styrsystem. Verifieringsprocessen bekostas av leverantören. Leverantören ska vara medlem i OPC Foundation, OPC-server ska minst följa specifikationen Data Access 2.05a. Citect SCADA OPC-klient är av version DA 2.0. Efter avslutad och godkänd verifieringsprocess kan leverantören avlämna anbud, då ingår eventuella kostnader hos anbudsgivaren. UTFÖRANDEANVISNINGAR Allmänna krav För SRÖE gäller att upprättad dokumentation och programmeringsarbeten ska utföras till rätt funktion och väldokumenterad programmering, funktioner i applikationsprogram ska vara försedd med klartext. Allt programmeringsarbete ska vara anpassat och optimerat för kommunikation mot SCADA-systemet. All reglering inklusive funktioner för optimering ska ligga i DDC-system placerat i apparatskåp. Allt programmeringsarbete ska vara anpassat för kommunikation mot ÖS, avseende kommunikationsprestanda och datautbyte. Då arbeten sker med befintlig utrustning ska befintlig dokumentation (inre- och yttre förbindningsschemor, funktionstexter, komponentförteckningar, etc.) justeras och kompletteras i erforderlig omfattning av utförda förändringar. Relationshandlingar ska finnas för samtliga arbeten samt levererat och installerat material. Detta omfattar även projektspecifik programkod samt parametertabeller (variabler som ska läsas och sättas från ÖS), DDC adresser, etc. Överlämnas dels i originalformat dels i pdf-format i digitalt format Samtlig dokumentation ska överlämnas på datamedia (ex. USB). Det åligger SRÖE att hos beställarens anläggningsansvarige inhämta uppgifter om bl. a byggnadens utformning m a p väggar, tak, innertak, undertak etc. I projektspecifik bilaga och gränsdragningslista finns information om VVS-utrustningars utförande. Motordata som framgår i projektspecifik bilaga är preliminära, slutliga inhämtas från sidoentreprenader. Montage ska utföras så att inspektionsluckor, manöverdon mm ej blockeras. Signalutbyte med externa utrustningar ska ske med potentialfria kontakter.

8 8 (53) Övriga gällande föreskrifter för entreprenaden För entreprenaden gäller även nedanstående dokument utan rangordning: Stadsfastigheters Projekteringsanvisning, senaste utgåvan Samordnad provning, utförs i egen regi av Beställaren Arbetsmiljölagen, där entreprenören ska uppfylla kraven samt anpassa arbetet till upprättad miljöplan Separat redovisade Administrativa Föreskrifter (AF) Svenska Elverksföreningens normalbestämmelser av år 1977 Installationsbestämmelser för lågspänningsanläggningar (IBL96) Boverkets byggregler BBR Elsäkerhetsverket föreskrifter ELSÄK-FS med ändringsföreskrifter senaste utgåvan Entreprenaden ska uppfylla kraven på utförande, egenskapsredovisning och CE-märkning enligt EG:s gällande Maskindirektiv (MD), Tryckutrustningsdirektivet (PED), Lågspänningsdirektivet (LVD), EMCdirektivet (EMCD) samt krav enligt Administrativa föreskrifter Program för fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar enligt AFS 2002:1 Svensk Fjärrvärme Tekniska bestämmelser F:101 senaste utgåvan tillsammans med E.ON s lokala anvisningar för Malmö, Burlöv senaste utgåvan.

9 9 (53) Mediaförsörjning Nätägare och leverantörer El Fjärrvärme Eldata: E.ON E.ON 230/400V, 50Hz, TN-S-system Dimensionerande förhållanden Lägsta utetemperatur (LUT): Högsta utetemperatur (HUT) -14 C, 80% RH +26 C, 60% RH Rumstemperatur i vinterdriftfall +21ºC,±1ºC = basvärde. Betr. projekterad rumstemp för aktuellt objekt, se projektspecifik bilaga Börvärden tappvarmvatten & värmebärare vid nyprojektering: Tappvarmvatten Börvärde 55 C Radiatorsystem Systemtemperatur 55/40 C Golvvärme Systemtemperatur 35/30 ºC Luftbehandling Systemtemperatur 55/30 C Börvärden köldbärare vid nyprojektering: Köldbärare luftbehandling Systemtemperatur +8/+18 C Köldbärare rumsaggregat Systemtemperatur +14/+17 C Börvärden värmebärare vid ombyggnad: Radiatorsystem Luftbehandling Temperatur anpassas efter befintligt radiatorsystem Temperatur anpassas efter befintligt hetvattensystem

10 10 (53) Orientering av objektet Enligt projektspecifik bilaga. Vid ombyggnad ska entreprenören/anbudsgivaren genom besök på platsen förvissa sig om lokalernas belägenhet och utseende. Därigenom ska SRÖE skaffa sig kännedom om förhållande som kan komma att inverka på entreprenadens bedrivande och färdigställande. SRÖE har ej rätt till extra ersättning för sådana förhållanden varom han genom besök på platsen kunnat skaffa sig kännedom om. Demontering och bortforsling av befintlig styrutrustning och annan utrustning med anknytning till denna som nu ska ersättas. Särskilda samordningskrav För att samordning på arbetsplatsen ska kunna ske i god tid före arbetets påbörjande, ska SRÖE tillsammans med beställaren även bevaka att monterad utrustning inte kolliderar med övriga installationer eller inredning, och att placering inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet och funktion. I övrigt se projektspecifik bilaga. GENERELLA GRÄNSDRAGNINGAR Utöver dessa generella gränsdragningar, framgår även projektspecifika gränsdragningar i den projektspecifika bilagan. SRÖE ska inhämta uppgifter under entreprenadtiden: Data och inkopplingsanvisningar för utrustning som ska anslutas, inhämtas från sidoentreprenörer. Inhämta exakta och gällande eleffektuppgifter för styrda objekt, inhämtas från sidoentreprenörer. IP adresser från B. Ev. uppgifter för befintlig utrustning som ska anslutas. EE s åtagande: Anslutning av kraftmatning av AS och andra större laster. Ansluta signaler (framgår i projektspecifik bilaga) på anvisad plint i AS. Spänningsmatning för belysning i ventilationsaggregat. Leverans av dubbelt datauttag, placerade invid apparatskåp samt invid övriga objekt som ska kommunicera med ÖS. Tomrörsförläggning i vägg, från kanalisation ovan undertak till apparatdosa infälld i vägg. Leverans, montage och inkoppling av huvudledningar till värmepumpar inklusive kringutrustning, typ fläktluftkylare, förångare, mm samt till i SRÖE ingående apparatskåp. Erforderlig märkning ingår.

11 11 (53) RE s åtagande: Data och inkopplingsanvisningar för utrustning som ska anslutas av SRÖE. Driftsättning och injustering av levererad utrustning, exempelvis tryckreglerade pumpar, injustering av pumpar med intern eller extern frekvensomformare, mediamätare, värmepumpar, etc. Börvärden för tryckregleringar vätska. Leverans/montage av prefabricerad fjärrvärmecentral komplett med pumpar, ventiler och mätsträckor. Leverans/montage av värmepumpsinstallation komplett med pumpar, ventiler och mätsträckor. Leverans/montage av spetsvärmeanläggning, elpanna eller gaspanna. Leverans/montage av mediamätare för vatten- och energianvändning. Montage av SRÖE levererad analog tryckgivare för systemtryck. Montage av SRÖE levererade dykgivare, styrventiler samt prefabricerade shuntgrupper inklusive erforderliga pumpar, ventiler m.m. Injustering av i entreprenaden ingående komponenter. VE s åtagande: Data och inkopplingsanvisningar för utrustning som ska anslutas av SRÖE. Börvärden för tryckregleringar ventilation. Leverans av luftbehandlingsaggregat inklusive styrenheter för VVX, fläktmotorer levereras med inbyggda lindningsvakter. Leverans av enskilda fläktar. Leverans av frekvensomformare för fläktmotorer. Driftsättning och injustering av levererade enhetsaggregat med integrerade styrsystem. Leverans av prefabricerade system med Modbus/IP gränssnitt. Leverans och montage av spjäll. Leverans och montage av typgodkända brand/brandgasspjäll inklusive ställdon. Injustering av i entreprenaden ingående komponenter. Beställarens åtagande: Anläggningen överlämningspunkt, IP-adresser. Övrigt, se projektspecifik bilaga.

12 12 (53) 81 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT För projektspecifika aktiviteter, leveranser och prestationer se projektspecifik bilaga. Nedan framgår en uppställning vilken är generell och ska tillämpas enligt beskriven omfattning vilket framgår i projektspecifik bilaga. I SRÖE ingår: Leverans, montage, inkoppling, driftsättning och injustering av komplett datoriserad styr- regler- och övervakningsutrustning med samtliga erforderliga givare, ställdon, styrventiler samt prefabricerade shuntgrupper för VVS-tekniska installationer, till fullt funktions- och driftsfärdig anläggning enligt denna beskrivning med tillhörande bilagor. DDCer ska anslutas till fastighetsnätverk (Ethernet) via anvisat datauttag invid apparatskåpet. Integration av DDC-system till beställarens SCADA system, utförande enligt Teknisk Beskrivning SCADA system. Integrationen omfattar de styrsystem som ingår i SRÖE. Omfattning framgår i projektspecifik bilaga. Integration av sidoentreprenörernas mediamätare till ÖS, bestyckade med kommunikationsgränssnitt M-Bus. Omfattning framgår i projektspecifik bilaga. Integration av sidoentreprenörernas prefabricerade system (ex. ventilationsaggregat, värmepumpar, elkraftövervakning, etc.) med integrerat styrsystem med kommunikationsgränssnitt Modbus (RTU eller TCP), till ÖS. Omfattning och gränssnitt framgår i projektspecifik bilaga. Integration av debiteringsmätare för EL- energi från nätägaren, via M- Bus och fastighetsnätverk, till ÖS. Elmätare ska monteras i apparatskåp och ska vara bestyckad med kommunikationsgränssnitt M-Bus, anslutas till fastighetsnätverket via insamlingsenhet typ PiiGAB 800 eller likvärdig. Detta arbete innefattar även installation av erforderligt kommunikationsnätverk för M-Bus, adressering samt driftsättning av samtliga M-Busenheter. Omfattning, placering samt dimensionerande data för mediamätare framgår i projektspecifik bilaga. Erforderlig mängd av M-Bus enheter (typ PiiGAB eller likvärdig) för anslutning av samtliga M-Bus enheter, dock minsta antal enligt projektspecifik bilaga. Leverans, montage och injustering av apparatskåp med automatsäkringar, kontaktormotorskydd, processenheter etc. Samtliga apparatskåp ska vara bestyckade med transientskydd.

13 13 (53) Samtliga inkopplade roterande maskiner vilka spänningsmatas från AS, ska förses med säkerhetsbrytare. Anslutning av lindningsvakter, larmkontakter i fläktar och pumpar då dessa är försedda med sådan utrustning. Säkerhetsbrytare ska vara försedd med hjälpkontakt. Hjälpkontakt i säkerhetsbrytare ska övervakas i DDC samt förregla betjänat system, återstart via serviceomkopplare samt larmåterställningsknapp på AS. All erf. kanalisation, kablage, ledningsförläggningar samt anslutningar som krävs för beskrivna funktioner. Dimensionering av kablage för all inkopplat material. Dimensionering av kablage kontra kortslutningsskydd vidimeras via protokoll. Samordning med EE avseende tomrörsförläggning för rumsplacerade komponenter. Manöverdon för övertidsfunktion ska placeras på höjd 1500 mm. Se gränsdragningslista EE. Rumsgivare, timers, forceringsknappar o.d. placeras företrädesvis ovanför strömställare för rumsbelysning. Leverans och montage samt kabelmärkning i båda ändar av erforderliga eloch styrledningar. Leverans och montage av märkskyltar samt yttre komponenter för styr-, regler- och övervakningsutrustning. Elektriska inkopplingar av utrustningar, motorer och andra elapparater i enlighet med projektspecifik bilaga. Kompletterande potentialutjämningsanläggning ska installeras för VVStekniska anläggningar inom tekniska utrymmen. Samordning med EE avseende placering av dubbelt nätverksuttag. Se projektspecifik bilaga. I de fall HMI ingår i entreprenaden framgår detta av projektspecifik bilaga. HMI ska via enkel svensk menyhantering även visa samtliga systems alla parametrar i klartext, samtliga parametrar ska vara läs/skrivbara. Samordning med RE avseende dimensionering av tryckgivare för systemtryck och ventiler i teknikutrymme. Märkning enligt Stadsfastigheters Projekteringsanvisning. I samråd och gemensamt med sidoentreprenörer injustera tryckgivare och frekvensomformare vid de olika driftsfallen för rätt avläsning och reglering.

14 14 (53) Allt levererat material ska vara halogenfritt. Provning och injustering. Teknisk dokumentation. Instruktion för driftpersonal. Delta vid samordnad funktionsprovning samt årstidsberoende provningar, provningen leds av Beställaren. Kompletta shuntgrupper, inklusive ventil och ställdon. Dimensionerande data framgår i projektspecifik driftbilaga. Leverans av dokumentskåp, för befintliga anläggningar ska befintliga dokumentskåp nyttjas för ny dokumentation. Arbeten enligt avropade optioner. Samtliga analoga signaler, drifttillstånd och driftsvar ska avläsas/loggas i överordnat system. Trend/logg ska vara i form av kurvdiagram som funktion av tiden och tillräckligt noggrann för att kunna gälla som underlag för utvärdering och driftoptimering. Samtliga loggfiler ska aktiveras vid drifttagning Samordning med EE avseende i DDC integrerade funktioner för mätning/styrning som ingår i elsystem Se projektspecifik bilaga. I ANBUDET SKA TEKNISKA UPPGIFTER FRAMGÅ: - DDC-fabrikat och typ samt kommunikationsmetod/protokoll. Antal DDC-enheter och apparatskåp. Typ och fabrikat av HMI (då krav finns om leverans av detta) och deviceserver och dess gränssnitt. - Styrsystemens stöd för tidkanaler i FlexTime (plugin i ÖS) - Vald OPC server eller befintlig driver ska vara 100% kompatibel med i anbud angivet DDC-system. - Totalt antal noder (MAC-adresser/IP adresser) samt dess placering (ex. AS##). - Redogörelse för tänkt systemtopologi. - Tydlig redogörelse avseende funktion/prestanda/materialval gentemot angivna krav. Där anbudsgivare vill byta ut föreskriven komponenttyp, material eller fabrikat mot likvärdigt/motsvarande ska detta förtydligas och likvärdigheten ska bedömas av Beställaren före installation. Generella avvikelser från beskrivningar godtas ej.

15 15 (53) OPTIONER 1. Tillsyn, skötsel och underhåll av styr- och övervakningsinstallationer I SRÖE ingår service av anläggningen under garantitiden, omfattande 4 besök med ca 6 mån. intervall, av serviceman. Utförs under de 2 första åren. Ska utföras inför kall respektive varm säsong. Vid slutbesiktningen upprättas besöksplan i samråd med beställaren. Servicebesöken ska samordnas med samtliga underentreprenörer. Entreprenören ska vid varje besök ombesörja att utsedd drift- och underhållspersonal ges tillfälle att närvara genom att ca 1 vecka före fastställt servicebesök meddela driftsansvarig per telefon. Service ska omfatta fullständig funktionskontroll på basis av upprättad driftoch underhållsinstruktion. Erforderliga justeringar och reparationer av funna brister utförs. Entreprenören bekostar erforderligt förbrukningsmaterial. Inspektions- och åtgärdsprotokoll från respektive servicebesök ska upprättas och översändas till beställaren och drift- och underhållsansvarig senast 5 arbetsdagar efter besöket. Samtliga servicerapporter ska uppvisas vid garantibesiktningen vilket är villkor för godkännande. Entreprenören ska efter felanmälan från beställaren/drift- och underhållsansvarig vidtaga åtgärder senast inom 24 timmar. Loggbok över uppkomna fel och deras åtgärder ska föras. Garantiservicebesöken ska omfatta: SERVICE HÅRDVARA 1. Service och kontroll av datorenheter. 2. Kontroll av funktion för ställdon. 3. Erforderliga justeringar och reparationer inklusive eventuellt materiel samt efterdragningar. SERVICE MJUKVARA Analys och åtgärder av driftavdelningens eventuellt bokförda störningar. Justering av processberoende parametrar såsom: 1. Fördröjningar mellan uppstartningssekvenser 2. Inbördes förändringar av uppstartningssekvenser 3. Justering av regulatorers inställningar, gränsvärden för mätvärden, larmgränser, larmblockeringar 4. Uppdatering av programvaror under garantitiden Option ska vara separat prissatt.

16 16 (53) B BEC.6 BEC.811 BED.6 BED.8 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M Omfattning enligt projektspecifik bilaga. All installation som inte kommer att ha funktion efter färdigställande ska rivas, demonteras eller flyttas. Beställarens kontaktperson ska kontaktas för visning av anläggningen. Demontering av el- och teleinstallationer Demontering av styr- och övervakningsinstallationer för uppläggning i upplag Då befintliga DDC system demonteras: Demonteringsarbeten i tillhörande DHC utförs av beställaren eller person som beställaren utser. Då hela befintliga DHC-installationen avgår inom entreprenaden, ska även befintlig programvara, licenser, hårdvarulås, etc. överlämnas till beställaren. Befintligt DDC material (processor enhet, HMI, I/O-moduler, etc.) överlämnas till beställaren. Upplägges på av beställaren anvisad plats. Rivning av el- och teleinstallationer All rivning och demontering ska utföras så att beställarens verksamhet inte påverkas. Med rivning avses att installationen rivs i sin helhet. Riven materiel tillfaller entreprenören och ska på dennes bekostnad transporteras bort. Borttransport ska ske med beaktande av miljömässigt vedertagna metoder. Rivning av styr- och övervakningsinstallationer Med rivning avses att installationen rivs i sin helhet. Riven materiel tillfaller entreprenören och ska på dennes bekostnad transporteras bort. Borttransport ska ske med beaktande av miljömässigt vedertagna metoder. All rivning och demontering ska utföras så att beställarens verksamhet inte påverkas. Befintliga ledningsstegar och annan tillhörande kanalisation ska demonteras. Hänsyn tas vid rivning och demontering till att verksamhet kan pågå i intilliggande lokaler. Vid kabelgenomföring i vägg och valv demonteras kablage och genomföringar tätas. Där demontering av gruppledning i säkringscentral sker, ska gruppförteckning revideras.

17 17 (53) P PK PKB PS PSA PSA.2 PSA.24 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PUMPAR KOMPRESSORER M M PUMPAR I SRÖE ingår samordning med rörentreprenören. Beställarens krav är att motorer för pumpar minst ska uppfylla klass IE2. Pumpar ska levereras med modul för extern styrning samt larm/indikering. VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION Pumpar ska levereras med modul för extern styrning, larm/indikering. Förtillverkade shuntgrupper Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem Shuntgrupp ska vara prefabricerad, med pump, 2-vägsventil, backventil och termometrar inbyggda i gruppen. Shuntgrupp ska vara utförd för variabelt flöde i primärkretsen för system med huvudpump. Shuntgrupp ska vara värmeisolerad och försedd med skyddskåpa. I leveransen ska även ingå avstängningsventiler, typ kulventiler, i tilloppsledningarna och strypventiler, fabrikat TA typ STAD, med mätuttag i returledningarna. Till shuntgrupp ska stativ (vägg alt. golv se VS-ritning) medlevereras. Shuntgrupp ska överlämnas till RE för montage. Exempel för golvvärmesystem Shuntgrupp för system A Data: Flöde primärt x.xx l/s, tillgängligt drivtryck xx kpa Flöde sekundärt x.xx l/s, tryckfall i anslutet objekt xx kpa Utförande: Ange vänster- eller höger Pump: våt, med modul för extern styrning samt larm/indikering Mängd enligt projektspecifik bilaga

18 18 (53) PSD PSD.31 S STYRVENTILER OBS! Styrventiler för tappvarmvatten ska dimensioneras enligt Svensk Fjärrvärme Tekniska bestämmelser F:101, utgåva 2008, avsnitt 5.3.4, bild 5. Styrventil för tappvarmvatten ska vara fabrikat Siemens typ Magnetic, eller likvärdig, med reglerområde 1:1000 samt gångtid <2 s. Likvärdigheten ska bedömas av Beställaren före installation. För övriga styrventiler gäller minsta reglerområde 1:100 samt max läckage 0,05 % av kvs-värdet under 5 år. Styrventiler tillhandahålls av SRÖE och överlämnas till RE för montage. Dimensionerande data framgår i projektspecifik driftbilaga. Styrventiler för platsmonterat ställdon i vätskesystem Vid uppdatering av befintlig fjärrvärmecentral ingår nya styrventiler. Vid utbyte/nyinstallation av fjärrvärmecentral levereras alltid fjärrvärmecentralen med fabriksmonterade ventiler och då ingår endast ventilställdonen i entreprenaden. APPARATER, LEDNINGAR, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM Dokumentskåp Separat hyllförsett dokumentskåp placeras i lämpligt teknikrum. Apparatskåp ska ha information om var dokumentskåp är placerat. Dokumentskåp av plåt, låsbart, ytbehandlat och märkt med skylt enligt nedan. Storlek på dokumentskåp ska anpassas till behovet. Skylttext: DOKUMENTSKÅP Detta skåp är avsett för förvaring av fastighetens drift- och skötselinstruktioner. Eventuellt lån ur detta skåp ska ställas tillbaka senast vid arbetsdagens slut. Stadsfastigheter Malmö

19 19 (53) SBD SBD.2 SBD.212 SBD.213 KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O DYL SRÖE ska alltid kontrollera att tillräckligt mellanrum för montage av ledningar finns räknat till tak, kanaler och rör inklusive isolering. Kabel för data förläggs i separat kabelränna. Kanalisation för utanpåliggande montage eller liknande i förekommande fall då inte infälld förläggning kan tillämpas, ska vara av typ elkanal Thorsman typ FED eller liknande. Separat kanalisation utförs för kraft- och styrkablar. Kompletterande kanalisation för elledningar mellan objekt och apparatskåp ska utföras med stegar, rännor, profiljärn eller rör. Inom fläktrum/apparatrum ska skyddsavstånd vara minst 100 mm mellan kanalisation och ventilationskanaler. Kapytor på kabelrännor, bärskenor och dyl. ska gradas. Kabelstegar och kabelrännor I SRÖE ingår erforderliga stegar respektive rännor för ledningsförläggning. Stegar och rännor i och utanför teknikrum får användas i samråd med berörda sidoentreprenörer. Alla erforderliga fäst- och upphängningsdetaljer för stegar och ledningsrännor samt fästplåtar för dosor, uttag, säkerhetsbrytare etc. ingår. Entreprenören ska alltid kontrollera att tillräckligt mellanrum för montage av ledningar finns räknat till tak, kanaler och rör inklusive isolering. Kanalisations- och fästmaterial ska vara ytbehandlade med elförzinkning, eller varmförzinkning som motstår miljöklass 2 för inomhusmonterad utrustning respektive miljöklass 3 för utomhusmonterad utrustning. Kabelstegar ska vara försedda med ändskydd av plast. Kabelstegar och kabelrännors bredd och omfattning dimensioneras av entreprenören med minst 30% reservutrymme. Kablage får endast förläggas tätt i ett lager. Tunga kabelstegar Lätta kabelstegar Ska vara tillverkade av sendzimirförzinkad plåt.

20 20 (53) SBE SBE.1 SBE.2 SBE.3 SBE.321 SBE.4 SBH.2 DOSOR Utanpåliggande dosor och plintar ska vara fastsatta vid underlaget med skruvar och får inte anses vara tillförlitligt uppsatta genom att de förankrats i ledningarna. Utanpåliggande kopplingsdosa placerad i anslutning till ledningsränna eller ledningsstege monteras lätt åtkomlig på för ledningsrännan/ledningsstegen tillhörande fästanordning. Kopplingsdosor som monteras på kabelstege ska monteras mot gång på montageplåt. Ej använt kablage som enligt ök. med B ska behållas, ska dosas och reservmärkas i båda ändar. Toppklämma typ Torix och liknande får ej användas. Anslutningsdosor Apparatdosa Kopplingsdosor för kablar i elkraftsystem Dosa ska ha minst ett utlopp i reserv. Dosa placerad i anslutning till ledningsränna ska monteras med fästbygel på ledningsrännans ovansida. Dosa ska vara utförd med dragavlastning för utgående kablar. Kapslade kopplingsdosor Kopplingsdosor för kablar i telesystem Kopplingsboxar Kopplingsboxar (kopplingslådor) förses med plintar enligt SDC.31. Ska inneha samma kapslingsklass som apparatskåp.

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. SRÖ-system. Huvuddokument 1 (15) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Tekniska krav och anvisningar. SRÖ-system. Huvuddokument 1 (15) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING Antal blad 23_(105) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Allmän BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Allmän BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Allmän Antal blad: 56 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00 Härnösand

Läs mer

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste Komplett SCADA med alla programdelar inkluderade bl.a. larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning. Grafiskt editeringsverktyg ingår. Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv. Samtliga in- och

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

Förvaltningsstandard för Desigo Insight

Förvaltningsstandard för Desigo Insight FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för Desigo Insight Sida 1 av 13 FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för Desigo Insight i Futurum Fastigheters fastighetsbestånd Box

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Stadsfastigheter Överordnat SCADA system BILAGA 5 Mediamätning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Version 2013 : Antal sidor: 19 Utfärdat av (ÖS) 2 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT FÖRUTSÄTTNINGAR SIDA 3 3 DEFINITION

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) P U x I Beräkningsformel Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) Denna formel kallas ohms lag och går att använda när vi

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Antal blad 43 Blad nr 1 Totalt antal sidor inkl bilagor 110

Antal blad 43 Blad nr 1 Totalt antal sidor inkl bilagor 110 Antal blad 43 Blad nr 1 Totalt antal sidor inkl bilagor 110 BYGGHANDLING GENERALKONSULT B PM1 LSm 01/3-10 A KFU 1 cnng 11/2-10 CN REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc. 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(21) Innehållsförteckning

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation Odin Meter Elmätare från Teknisk dokumentation Odin Meter Innehåll Allmän beskrivning... 2 OD4165 direktkopplad 3-fas mätare till och med 65 A... 3 OD4110 transformatoransluten 3-fasmätare... 4 Tillbehör...

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Stadsfastigheter Överordnat SCADA system TEKNISK BESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Version 2013 : Antal sidor: 21 Utfärdat av Stadsfastigheter (ÖS), Stadsfastigheter 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

RIKTLINJE STYR OCH ÖVERVAKNING

RIKTLINJE STYR OCH ÖVERVAKNING RIKTLINJE STYR OCH ÖVERVAKNING KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Kraft * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Uttagscentraler El-Björns uttagscentraler installeras ofta på belastningssidan

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel STYRSYSTEM I30-PC ( Lars Christoffersson ) Under vecka 45 kommer version i30-spc 3.1 att släppas. Nytt i version

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler För arbete i fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen, utförande och installation F:101, samt de här lokala

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN ANVISNING 1(8) INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN Innehållsförteckning: 1 SYFTE 2 DEFINITIONER 3 ANSVAR 4 BESKRIVNING 4.1 Inträdesvakt 4.2 Blindningar 4.3 Godkännande av blindningslista 4.4 Montering/demontering

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer