Malmö Stad Stadsfastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö Stad Stadsfastigheter"

Transkript

1 Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av

2 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT 12 B P FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 16 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 17 PK PUMPAR KOMPRESSORER M M 17 PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM 17 S APPARATER, LEDNINGAR, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM 18 SC EL- OCH TELEKABLAR MM 22 SD SE SF SJ SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON, O D I EL- ELLER TELESYSTEM 24 RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM 25 DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR MM I INSTALLATIONSSYSTEM 28 APPARATER OCH UTRUSTNING FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M 29 SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER 30 SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISKT STYRNING I ELSYSTEM. 35 U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING 36 UA APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING 36

3 3 (53) UB GIVARE 36 UD MÄTSTYRDON 39 UE STÄLLDON 39 UF STYR OCH LOGIKENHETER 40 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 46 YT MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER 46 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 51 BILAGOR PROJEKTSPECIFIK BILAGA innehållande minst: Kontraktsarbetenas omfattning Gränsdragningslista Mediaförsörjning Dimensionerande förhållanden Systemtemperaturer och systemtryck. Driftkort enligt standard för Beställaren med flödesbilder, funktionsbeskrivningar, mätning, indikering och larm samt materialförteckning TEKNISK BESKRIVNING ÖVERORDNAT SCADA SYSTEM Teknisk Beskrivning inklusive bilagor PROVNINGSMALL FÖR SAMORDNAD PROVNING Mall 1 Fjärrvärme & Luftbehandling Mall 2 Värmepump & Luftbehandling Övriga handlingar och ritningar enligt handlingsförteckning i AF-del.

4 4 (53) BEGREPPSFÖRKLARINGAR ÖS SCADA HMI DDC OPC IEC 61131(-3) SNVT Överordnat System, används för beteckning av Beställarens SCADA system. Supervisory Control And Data Acquisition, system innehållande erf. applikationsprogramvara för övervakning/larmhantering, trender (loggningar), kommunikationsgränssnitt, historiska- och realtidsdatabaser, grafiskt användargränssnitt samt runtime. Human Machine Interface, användargränssnitt människa/maskin, kan ex. vis vara en grafiskt eller textbaserad display (operatörspanel), vilken visualiserar parametrar i anslutet DDC system. Direct Digital Control, eng. samlingsbegrepp för utrustningar/enheter vilka är försedda med analoga/digitala in- och utgångsmoduler (I/O), enheten ska vara kommunicerbar/adresserbar samt innehålla programmerbara logiska villkor för styrning och reglering. Jämställs i denna handling med typ PLC, DUC, Soft-PLC (PC-baserad styrning), fältbussystem (Field DDC), styrsystem, etc. OLE (Active X) for Process Control, används som generell drivrutin för DDC system. Kan bestå server- eller/och klientfunktion. Kan nyttjas som drivrutin. Min DA 2.0 Ramverk programmeringsspråk för PLC. Innehåller riktlinjer för hur ett PLC ska programmeras på ett standardiserat sätt. LD (Ladder diagram), SFC (Sequential Function Charts), FBD (Function Block Diagram), ST (Structured Text), IL (Instruction List). OBS! Inga egna script i PLC! Standard Network Variabel Type, standardvariabler/publika nätverksvariabler för fältbussystemet Lon Works. OBS! Då LonWorks nyttjas får endast SNVT nyttjas för samtliga parametrar som ska kommuniceras med SCADA system. Fastighetsnätverk Ethernet för kommunikation av Beställarens tekniska utrustningar, inom och mellan byggnader. Deviceserver M-Bus AS Motsvarande en distribuerad kommunikationsport ( comportserver ) över Ethernet för överföring av ett seriellt kommunikationsgränssnitt. Enligt standard SS-EN Standard kommunikationsprotokoll för fjärravläsning av mediamätare/energimätare. Apparatskåp

5 5 (53) SRÖE RE VE EE GE TE B BE DI/DU AI/AU I/O Styr-, regler- och övervakningsentreprenad (avser denna entreprenad även i de fall detta är en del av en totalentreprenad) Rörentreprenad Ventilationsentreprenad El- och teleentreprenad Generalentreprenad Totalentreprenad Beställare, Malmö Stad. Kan bestå av egen personal eller dennes representant Byggentreprenad Digital in/digital ut Analog in/analog ut In- och utgångar (DI/DU/AI/AU) När handlingen hänvisar till Stadsfastigheters Projekteringsanvisning så avses alltid den senaste utgåvan, tillgänglig på Malmö stads hemsida (T.ex. Projekteringsanvisning 2013).

6 6 (53) ALLMÄNT Denna beskrivning ansluter till AMA EL 09, AMA VVS & Kyl 09 och innefattar för projektet tillämpliga koder med tillhörande rubriker ur AMA El 09, AMA VVS & Kyl 09 med komplettering ur RA VVS & Kyl 09 och AMA-nytt samt erforderliga tillägg till dessa. Text i denna handling kompletterar de texter som återfinns under respektive rubrik i AMA EL 09, AMA VVS & Kyl 09. Denna handling är en allmän teknisk beskrivning. Detta innebär att för varje enskilt projekt upprättas en projektspecifik bilaga där omfattningen framgår i detalj. I den bilagan framgår även anvisningar för utförande. Den projektspecifika bilagan kompletterar därmed denna handling. Denna entreprenad (SRÖE) avser leveranser och utföranden av komplett styr-, regler- och övervakningsanläggning, inklusive elinstallation och apparatskåp. Ska bestå av DDC-system. Anläggningen ska fungera autonomt (lokalt, inga lokala funktioner via ÖS). DDC system ska bestyckas och programmeras fullt ut för beskrivna funktioner av betjänande objekt och tekniska system. Detta gäller även då DDC system kan bestå av underliggande DDC-enheter för exempelvis efterbehandling vilka då ska vara kommunicerbara samt även DDC-enheter med egen fältbuss. DDC system kan komma levereras med eller utan lokala HMI-lösningar. Valda systemlösningar ska redovisas i projektspecifik bilaga. DDCer ska integreras till ÖS via fastighetsnätverket. DDC enheter ska vara bestyckade med gränssnitt mot datanätverk (TCP/IP, Ethernet, RJ45). Samtliga DDCer ska anslutas till anläggningens fastighetsnätverk. I denna entreprenad ingår även att ansluta samt integrera mediamätare till ÖS samt driftsätta och adressera M-Bus enheterna. Vidare ingår även integration av enhetssystem (fjärrvärmecentraler, luftbehandlingsaggregat, ventilationsaggregat, värmepumpar, etc.) ingående i sidoentreprenader, till ÖS. I SRÖE ingår då även att ansluta samtliga dessa enheter till fastighetsnätverket samt IP-adressera dessa enheter. Omfattning enligt projektspecifik bilaga. SCADA systemet är centralt placerat. Integrationsarbetet ska utföras inom denna entreprenad, arbetet utförs enligt Teknisk Beskrivning Överordnat SCADA system inklusive dess bilagor. Anslutningspunkter mot fastighetsnätverket är dubbla nätverksuttag placerade invid apparatskåpen eller annan kommunicerbar utrustning. Fastighetsnätverket ingår i annan entreprenad. IP adresser tillhandahålls av beställaren. Endast ett av de två datauttagen ska anslutas till anläggningens utrustning, det andra uttaget är ett serviceuttag för driftpersonal.

7 7 (53) Informationsutbyten (funktioner/driftfall/utetemperatur/etc.) mellan DDC enheter ska ske via fastighetsnätverket. Säkerhetsfunktioner såsom informationsutbyte av exempelvis signaler från centrala brandlarmsystem eller liknande, ska ske via signalkabel. Redovisas i projektspecifik bilaga. Beställaren tillhandahåller OPC-servrar för följande kommunikationsprotokoll: BacNet, TwinCat, M-Bus, KNX. Styrsystem som inte stödjer tillhandahållna kommunikationsplattformar Då leverantörs styrsystem inte kan kommunicera med tillhandahållna ÖS drivers eller OPC servrar, kan leverantör kontakta Malmö Stad för verifiering av aktuell OPC-server och styrsystem. Verifieringsprocessen bekostas av leverantören. Leverantören ska vara medlem i OPC Foundation, OPC-server ska minst följa specifikationen Data Access 2.05a. Citect SCADA OPC-klient är av version DA 2.0. Efter avslutad och godkänd verifieringsprocess kan leverantören avlämna anbud, då ingår eventuella kostnader hos anbudsgivaren. UTFÖRANDEANVISNINGAR Allmänna krav För SRÖE gäller att upprättad dokumentation och programmeringsarbeten ska utföras till rätt funktion och väldokumenterad programmering, funktioner i applikationsprogram ska vara försedd med klartext. Allt programmeringsarbete ska vara anpassat och optimerat för kommunikation mot SCADA-systemet. All reglering inklusive funktioner för optimering ska ligga i DDC-system placerat i apparatskåp. Allt programmeringsarbete ska vara anpassat för kommunikation mot ÖS, avseende kommunikationsprestanda och datautbyte. Då arbeten sker med befintlig utrustning ska befintlig dokumentation (inre- och yttre förbindningsschemor, funktionstexter, komponentförteckningar, etc.) justeras och kompletteras i erforderlig omfattning av utförda förändringar. Relationshandlingar ska finnas för samtliga arbeten samt levererat och installerat material. Detta omfattar även projektspecifik programkod samt parametertabeller (variabler som ska läsas och sättas från ÖS), DDC adresser, etc. Överlämnas dels i originalformat dels i pdf-format i digitalt format Samtlig dokumentation ska överlämnas på datamedia (ex. USB). Det åligger SRÖE att hos beställarens anläggningsansvarige inhämta uppgifter om bl. a byggnadens utformning m a p väggar, tak, innertak, undertak etc. I projektspecifik bilaga och gränsdragningslista finns information om VVS-utrustningars utförande. Motordata som framgår i projektspecifik bilaga är preliminära, slutliga inhämtas från sidoentreprenader. Montage ska utföras så att inspektionsluckor, manöverdon mm ej blockeras. Signalutbyte med externa utrustningar ska ske med potentialfria kontakter.

8 8 (53) Övriga gällande föreskrifter för entreprenaden För entreprenaden gäller även nedanstående dokument utan rangordning: Stadsfastigheters Projekteringsanvisning, senaste utgåvan Samordnad provning, utförs i egen regi av Beställaren Arbetsmiljölagen, där entreprenören ska uppfylla kraven samt anpassa arbetet till upprättad miljöplan Separat redovisade Administrativa Föreskrifter (AF) Svenska Elverksföreningens normalbestämmelser av år 1977 Installationsbestämmelser för lågspänningsanläggningar (IBL96) Boverkets byggregler BBR Elsäkerhetsverket föreskrifter ELSÄK-FS med ändringsföreskrifter senaste utgåvan Entreprenaden ska uppfylla kraven på utförande, egenskapsredovisning och CE-märkning enligt EG:s gällande Maskindirektiv (MD), Tryckutrustningsdirektivet (PED), Lågspänningsdirektivet (LVD), EMCdirektivet (EMCD) samt krav enligt Administrativa föreskrifter Program för fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar enligt AFS 2002:1 Svensk Fjärrvärme Tekniska bestämmelser F:101 senaste utgåvan tillsammans med E.ON s lokala anvisningar för Malmö, Burlöv senaste utgåvan.

9 9 (53) Mediaförsörjning Nätägare och leverantörer El Fjärrvärme Eldata: E.ON E.ON 230/400V, 50Hz, TN-S-system Dimensionerande förhållanden Lägsta utetemperatur (LUT): Högsta utetemperatur (HUT) -14 C, 80% RH +26 C, 60% RH Rumstemperatur i vinterdriftfall +21ºC,±1ºC = basvärde. Betr. projekterad rumstemp för aktuellt objekt, se projektspecifik bilaga Börvärden tappvarmvatten & värmebärare vid nyprojektering: Tappvarmvatten Börvärde 55 C Radiatorsystem Systemtemperatur 55/40 C Golvvärme Systemtemperatur 35/30 ºC Luftbehandling Systemtemperatur 55/30 C Börvärden köldbärare vid nyprojektering: Köldbärare luftbehandling Systemtemperatur +8/+18 C Köldbärare rumsaggregat Systemtemperatur +14/+17 C Börvärden värmebärare vid ombyggnad: Radiatorsystem Luftbehandling Temperatur anpassas efter befintligt radiatorsystem Temperatur anpassas efter befintligt hetvattensystem

10 10 (53) Orientering av objektet Enligt projektspecifik bilaga. Vid ombyggnad ska entreprenören/anbudsgivaren genom besök på platsen förvissa sig om lokalernas belägenhet och utseende. Därigenom ska SRÖE skaffa sig kännedom om förhållande som kan komma att inverka på entreprenadens bedrivande och färdigställande. SRÖE har ej rätt till extra ersättning för sådana förhållanden varom han genom besök på platsen kunnat skaffa sig kännedom om. Demontering och bortforsling av befintlig styrutrustning och annan utrustning med anknytning till denna som nu ska ersättas. Särskilda samordningskrav För att samordning på arbetsplatsen ska kunna ske i god tid före arbetets påbörjande, ska SRÖE tillsammans med beställaren även bevaka att monterad utrustning inte kolliderar med övriga installationer eller inredning, och att placering inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet och funktion. I övrigt se projektspecifik bilaga. GENERELLA GRÄNSDRAGNINGAR Utöver dessa generella gränsdragningar, framgår även projektspecifika gränsdragningar i den projektspecifika bilagan. SRÖE ska inhämta uppgifter under entreprenadtiden: Data och inkopplingsanvisningar för utrustning som ska anslutas, inhämtas från sidoentreprenörer. Inhämta exakta och gällande eleffektuppgifter för styrda objekt, inhämtas från sidoentreprenörer. IP adresser från B. Ev. uppgifter för befintlig utrustning som ska anslutas. EE s åtagande: Anslutning av kraftmatning av AS och andra större laster. Ansluta signaler (framgår i projektspecifik bilaga) på anvisad plint i AS. Spänningsmatning för belysning i ventilationsaggregat. Leverans av dubbelt datauttag, placerade invid apparatskåp samt invid övriga objekt som ska kommunicera med ÖS. Tomrörsförläggning i vägg, från kanalisation ovan undertak till apparatdosa infälld i vägg. Leverans, montage och inkoppling av huvudledningar till värmepumpar inklusive kringutrustning, typ fläktluftkylare, förångare, mm samt till i SRÖE ingående apparatskåp. Erforderlig märkning ingår.

11 11 (53) RE s åtagande: Data och inkopplingsanvisningar för utrustning som ska anslutas av SRÖE. Driftsättning och injustering av levererad utrustning, exempelvis tryckreglerade pumpar, injustering av pumpar med intern eller extern frekvensomformare, mediamätare, värmepumpar, etc. Börvärden för tryckregleringar vätska. Leverans/montage av prefabricerad fjärrvärmecentral komplett med pumpar, ventiler och mätsträckor. Leverans/montage av värmepumpsinstallation komplett med pumpar, ventiler och mätsträckor. Leverans/montage av spetsvärmeanläggning, elpanna eller gaspanna. Leverans/montage av mediamätare för vatten- och energianvändning. Montage av SRÖE levererad analog tryckgivare för systemtryck. Montage av SRÖE levererade dykgivare, styrventiler samt prefabricerade shuntgrupper inklusive erforderliga pumpar, ventiler m.m. Injustering av i entreprenaden ingående komponenter. VE s åtagande: Data och inkopplingsanvisningar för utrustning som ska anslutas av SRÖE. Börvärden för tryckregleringar ventilation. Leverans av luftbehandlingsaggregat inklusive styrenheter för VVX, fläktmotorer levereras med inbyggda lindningsvakter. Leverans av enskilda fläktar. Leverans av frekvensomformare för fläktmotorer. Driftsättning och injustering av levererade enhetsaggregat med integrerade styrsystem. Leverans av prefabricerade system med Modbus/IP gränssnitt. Leverans och montage av spjäll. Leverans och montage av typgodkända brand/brandgasspjäll inklusive ställdon. Injustering av i entreprenaden ingående komponenter. Beställarens åtagande: Anläggningen överlämningspunkt, IP-adresser. Övrigt, se projektspecifik bilaga.

12 12 (53) 81 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT För projektspecifika aktiviteter, leveranser och prestationer se projektspecifik bilaga. Nedan framgår en uppställning vilken är generell och ska tillämpas enligt beskriven omfattning vilket framgår i projektspecifik bilaga. I SRÖE ingår: Leverans, montage, inkoppling, driftsättning och injustering av komplett datoriserad styr- regler- och övervakningsutrustning med samtliga erforderliga givare, ställdon, styrventiler samt prefabricerade shuntgrupper för VVS-tekniska installationer, till fullt funktions- och driftsfärdig anläggning enligt denna beskrivning med tillhörande bilagor. DDCer ska anslutas till fastighetsnätverk (Ethernet) via anvisat datauttag invid apparatskåpet. Integration av DDC-system till beställarens SCADA system, utförande enligt Teknisk Beskrivning SCADA system. Integrationen omfattar de styrsystem som ingår i SRÖE. Omfattning framgår i projektspecifik bilaga. Integration av sidoentreprenörernas mediamätare till ÖS, bestyckade med kommunikationsgränssnitt M-Bus. Omfattning framgår i projektspecifik bilaga. Integration av sidoentreprenörernas prefabricerade system (ex. ventilationsaggregat, värmepumpar, elkraftövervakning, etc.) med integrerat styrsystem med kommunikationsgränssnitt Modbus (RTU eller TCP), till ÖS. Omfattning och gränssnitt framgår i projektspecifik bilaga. Integration av debiteringsmätare för EL- energi från nätägaren, via M- Bus och fastighetsnätverk, till ÖS. Elmätare ska monteras i apparatskåp och ska vara bestyckad med kommunikationsgränssnitt M-Bus, anslutas till fastighetsnätverket via insamlingsenhet typ PiiGAB 800 eller likvärdig. Detta arbete innefattar även installation av erforderligt kommunikationsnätverk för M-Bus, adressering samt driftsättning av samtliga M-Busenheter. Omfattning, placering samt dimensionerande data för mediamätare framgår i projektspecifik bilaga. Erforderlig mängd av M-Bus enheter (typ PiiGAB eller likvärdig) för anslutning av samtliga M-Bus enheter, dock minsta antal enligt projektspecifik bilaga. Leverans, montage och injustering av apparatskåp med automatsäkringar, kontaktormotorskydd, processenheter etc. Samtliga apparatskåp ska vara bestyckade med transientskydd.

13 13 (53) Samtliga inkopplade roterande maskiner vilka spänningsmatas från AS, ska förses med säkerhetsbrytare. Anslutning av lindningsvakter, larmkontakter i fläktar och pumpar då dessa är försedda med sådan utrustning. Säkerhetsbrytare ska vara försedd med hjälpkontakt. Hjälpkontakt i säkerhetsbrytare ska övervakas i DDC samt förregla betjänat system, återstart via serviceomkopplare samt larmåterställningsknapp på AS. All erf. kanalisation, kablage, ledningsförläggningar samt anslutningar som krävs för beskrivna funktioner. Dimensionering av kablage för all inkopplat material. Dimensionering av kablage kontra kortslutningsskydd vidimeras via protokoll. Samordning med EE avseende tomrörsförläggning för rumsplacerade komponenter. Manöverdon för övertidsfunktion ska placeras på höjd 1500 mm. Se gränsdragningslista EE. Rumsgivare, timers, forceringsknappar o.d. placeras företrädesvis ovanför strömställare för rumsbelysning. Leverans och montage samt kabelmärkning i båda ändar av erforderliga eloch styrledningar. Leverans och montage av märkskyltar samt yttre komponenter för styr-, regler- och övervakningsutrustning. Elektriska inkopplingar av utrustningar, motorer och andra elapparater i enlighet med projektspecifik bilaga. Kompletterande potentialutjämningsanläggning ska installeras för VVStekniska anläggningar inom tekniska utrymmen. Samordning med EE avseende placering av dubbelt nätverksuttag. Se projektspecifik bilaga. I de fall HMI ingår i entreprenaden framgår detta av projektspecifik bilaga. HMI ska via enkel svensk menyhantering även visa samtliga systems alla parametrar i klartext, samtliga parametrar ska vara läs/skrivbara. Samordning med RE avseende dimensionering av tryckgivare för systemtryck och ventiler i teknikutrymme. Märkning enligt Stadsfastigheters Projekteringsanvisning. I samråd och gemensamt med sidoentreprenörer injustera tryckgivare och frekvensomformare vid de olika driftsfallen för rätt avläsning och reglering.

14 14 (53) Allt levererat material ska vara halogenfritt. Provning och injustering. Teknisk dokumentation. Instruktion för driftpersonal. Delta vid samordnad funktionsprovning samt årstidsberoende provningar, provningen leds av Beställaren. Kompletta shuntgrupper, inklusive ventil och ställdon. Dimensionerande data framgår i projektspecifik driftbilaga. Leverans av dokumentskåp, för befintliga anläggningar ska befintliga dokumentskåp nyttjas för ny dokumentation. Arbeten enligt avropade optioner. Samtliga analoga signaler, drifttillstånd och driftsvar ska avläsas/loggas i överordnat system. Trend/logg ska vara i form av kurvdiagram som funktion av tiden och tillräckligt noggrann för att kunna gälla som underlag för utvärdering och driftoptimering. Samtliga loggfiler ska aktiveras vid drifttagning Samordning med EE avseende i DDC integrerade funktioner för mätning/styrning som ingår i elsystem Se projektspecifik bilaga. I ANBUDET SKA TEKNISKA UPPGIFTER FRAMGÅ: - DDC-fabrikat och typ samt kommunikationsmetod/protokoll. Antal DDC-enheter och apparatskåp. Typ och fabrikat av HMI (då krav finns om leverans av detta) och deviceserver och dess gränssnitt. - Styrsystemens stöd för tidkanaler i FlexTime (plugin i ÖS) - Vald OPC server eller befintlig driver ska vara 100% kompatibel med i anbud angivet DDC-system. - Totalt antal noder (MAC-adresser/IP adresser) samt dess placering (ex. AS##). - Redogörelse för tänkt systemtopologi. - Tydlig redogörelse avseende funktion/prestanda/materialval gentemot angivna krav. Där anbudsgivare vill byta ut föreskriven komponenttyp, material eller fabrikat mot likvärdigt/motsvarande ska detta förtydligas och likvärdigheten ska bedömas av Beställaren före installation. Generella avvikelser från beskrivningar godtas ej.

15 15 (53) OPTIONER 1. Tillsyn, skötsel och underhåll av styr- och övervakningsinstallationer I SRÖE ingår service av anläggningen under garantitiden, omfattande 4 besök med ca 6 mån. intervall, av serviceman. Utförs under de 2 första åren. Ska utföras inför kall respektive varm säsong. Vid slutbesiktningen upprättas besöksplan i samråd med beställaren. Servicebesöken ska samordnas med samtliga underentreprenörer. Entreprenören ska vid varje besök ombesörja att utsedd drift- och underhållspersonal ges tillfälle att närvara genom att ca 1 vecka före fastställt servicebesök meddela driftsansvarig per telefon. Service ska omfatta fullständig funktionskontroll på basis av upprättad driftoch underhållsinstruktion. Erforderliga justeringar och reparationer av funna brister utförs. Entreprenören bekostar erforderligt förbrukningsmaterial. Inspektions- och åtgärdsprotokoll från respektive servicebesök ska upprättas och översändas till beställaren och drift- och underhållsansvarig senast 5 arbetsdagar efter besöket. Samtliga servicerapporter ska uppvisas vid garantibesiktningen vilket är villkor för godkännande. Entreprenören ska efter felanmälan från beställaren/drift- och underhållsansvarig vidtaga åtgärder senast inom 24 timmar. Loggbok över uppkomna fel och deras åtgärder ska föras. Garantiservicebesöken ska omfatta: SERVICE HÅRDVARA 1. Service och kontroll av datorenheter. 2. Kontroll av funktion för ställdon. 3. Erforderliga justeringar och reparationer inklusive eventuellt materiel samt efterdragningar. SERVICE MJUKVARA Analys och åtgärder av driftavdelningens eventuellt bokförda störningar. Justering av processberoende parametrar såsom: 1. Fördröjningar mellan uppstartningssekvenser 2. Inbördes förändringar av uppstartningssekvenser 3. Justering av regulatorers inställningar, gränsvärden för mätvärden, larmgränser, larmblockeringar 4. Uppdatering av programvaror under garantitiden Option ska vara separat prissatt.

16 16 (53) B BEC.6 BEC.811 BED.6 BED.8 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M Omfattning enligt projektspecifik bilaga. All installation som inte kommer att ha funktion efter färdigställande ska rivas, demonteras eller flyttas. Beställarens kontaktperson ska kontaktas för visning av anläggningen. Demontering av el- och teleinstallationer Demontering av styr- och övervakningsinstallationer för uppläggning i upplag Då befintliga DDC system demonteras: Demonteringsarbeten i tillhörande DHC utförs av beställaren eller person som beställaren utser. Då hela befintliga DHC-installationen avgår inom entreprenaden, ska även befintlig programvara, licenser, hårdvarulås, etc. överlämnas till beställaren. Befintligt DDC material (processor enhet, HMI, I/O-moduler, etc.) överlämnas till beställaren. Upplägges på av beställaren anvisad plats. Rivning av el- och teleinstallationer All rivning och demontering ska utföras så att beställarens verksamhet inte påverkas. Med rivning avses att installationen rivs i sin helhet. Riven materiel tillfaller entreprenören och ska på dennes bekostnad transporteras bort. Borttransport ska ske med beaktande av miljömässigt vedertagna metoder. Rivning av styr- och övervakningsinstallationer Med rivning avses att installationen rivs i sin helhet. Riven materiel tillfaller entreprenören och ska på dennes bekostnad transporteras bort. Borttransport ska ske med beaktande av miljömässigt vedertagna metoder. All rivning och demontering ska utföras så att beställarens verksamhet inte påverkas. Befintliga ledningsstegar och annan tillhörande kanalisation ska demonteras. Hänsyn tas vid rivning och demontering till att verksamhet kan pågå i intilliggande lokaler. Vid kabelgenomföring i vägg och valv demonteras kablage och genomföringar tätas. Där demontering av gruppledning i säkringscentral sker, ska gruppförteckning revideras.

17 17 (53) P PK PKB PS PSA PSA.2 PSA.24 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PUMPAR KOMPRESSORER M M PUMPAR I SRÖE ingår samordning med rörentreprenören. Beställarens krav är att motorer för pumpar minst ska uppfylla klass IE2. Pumpar ska levereras med modul för extern styrning samt larm/indikering. VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION Pumpar ska levereras med modul för extern styrning, larm/indikering. Förtillverkade shuntgrupper Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem Shuntgrupp ska vara prefabricerad, med pump, 2-vägsventil, backventil och termometrar inbyggda i gruppen. Shuntgrupp ska vara utförd för variabelt flöde i primärkretsen för system med huvudpump. Shuntgrupp ska vara värmeisolerad och försedd med skyddskåpa. I leveransen ska även ingå avstängningsventiler, typ kulventiler, i tilloppsledningarna och strypventiler, fabrikat TA typ STAD, med mätuttag i returledningarna. Till shuntgrupp ska stativ (vägg alt. golv se VS-ritning) medlevereras. Shuntgrupp ska överlämnas till RE för montage. Exempel för golvvärmesystem Shuntgrupp för system A Data: Flöde primärt x.xx l/s, tillgängligt drivtryck xx kpa Flöde sekundärt x.xx l/s, tryckfall i anslutet objekt xx kpa Utförande: Ange vänster- eller höger Pump: våt, med modul för extern styrning samt larm/indikering Mängd enligt projektspecifik bilaga

18 18 (53) PSD PSD.31 S STYRVENTILER OBS! Styrventiler för tappvarmvatten ska dimensioneras enligt Svensk Fjärrvärme Tekniska bestämmelser F:101, utgåva 2008, avsnitt 5.3.4, bild 5. Styrventil för tappvarmvatten ska vara fabrikat Siemens typ Magnetic, eller likvärdig, med reglerområde 1:1000 samt gångtid <2 s. Likvärdigheten ska bedömas av Beställaren före installation. För övriga styrventiler gäller minsta reglerområde 1:100 samt max läckage 0,05 % av kvs-värdet under 5 år. Styrventiler tillhandahålls av SRÖE och överlämnas till RE för montage. Dimensionerande data framgår i projektspecifik driftbilaga. Styrventiler för platsmonterat ställdon i vätskesystem Vid uppdatering av befintlig fjärrvärmecentral ingår nya styrventiler. Vid utbyte/nyinstallation av fjärrvärmecentral levereras alltid fjärrvärmecentralen med fabriksmonterade ventiler och då ingår endast ventilställdonen i entreprenaden. APPARATER, LEDNINGAR, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM Dokumentskåp Separat hyllförsett dokumentskåp placeras i lämpligt teknikrum. Apparatskåp ska ha information om var dokumentskåp är placerat. Dokumentskåp av plåt, låsbart, ytbehandlat och märkt med skylt enligt nedan. Storlek på dokumentskåp ska anpassas till behovet. Skylttext: DOKUMENTSKÅP Detta skåp är avsett för förvaring av fastighetens drift- och skötselinstruktioner. Eventuellt lån ur detta skåp ska ställas tillbaka senast vid arbetsdagens slut. Stadsfastigheter Malmö

19 19 (53) SBD SBD.2 SBD.212 SBD.213 KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O DYL SRÖE ska alltid kontrollera att tillräckligt mellanrum för montage av ledningar finns räknat till tak, kanaler och rör inklusive isolering. Kabel för data förläggs i separat kabelränna. Kanalisation för utanpåliggande montage eller liknande i förekommande fall då inte infälld förläggning kan tillämpas, ska vara av typ elkanal Thorsman typ FED eller liknande. Separat kanalisation utförs för kraft- och styrkablar. Kompletterande kanalisation för elledningar mellan objekt och apparatskåp ska utföras med stegar, rännor, profiljärn eller rör. Inom fläktrum/apparatrum ska skyddsavstånd vara minst 100 mm mellan kanalisation och ventilationskanaler. Kapytor på kabelrännor, bärskenor och dyl. ska gradas. Kabelstegar och kabelrännor I SRÖE ingår erforderliga stegar respektive rännor för ledningsförläggning. Stegar och rännor i och utanför teknikrum får användas i samråd med berörda sidoentreprenörer. Alla erforderliga fäst- och upphängningsdetaljer för stegar och ledningsrännor samt fästplåtar för dosor, uttag, säkerhetsbrytare etc. ingår. Entreprenören ska alltid kontrollera att tillräckligt mellanrum för montage av ledningar finns räknat till tak, kanaler och rör inklusive isolering. Kanalisations- och fästmaterial ska vara ytbehandlade med elförzinkning, eller varmförzinkning som motstår miljöklass 2 för inomhusmonterad utrustning respektive miljöklass 3 för utomhusmonterad utrustning. Kabelstegar ska vara försedda med ändskydd av plast. Kabelstegar och kabelrännors bredd och omfattning dimensioneras av entreprenören med minst 30% reservutrymme. Kablage får endast förläggas tätt i ett lager. Tunga kabelstegar Lätta kabelstegar Ska vara tillverkade av sendzimirförzinkad plåt.

20 20 (53) SBE SBE.1 SBE.2 SBE.3 SBE.321 SBE.4 SBH.2 DOSOR Utanpåliggande dosor och plintar ska vara fastsatta vid underlaget med skruvar och får inte anses vara tillförlitligt uppsatta genom att de förankrats i ledningarna. Utanpåliggande kopplingsdosa placerad i anslutning till ledningsränna eller ledningsstege monteras lätt åtkomlig på för ledningsrännan/ledningsstegen tillhörande fästanordning. Kopplingsdosor som monteras på kabelstege ska monteras mot gång på montageplåt. Ej använt kablage som enligt ök. med B ska behållas, ska dosas och reservmärkas i båda ändar. Toppklämma typ Torix och liknande får ej användas. Anslutningsdosor Apparatdosa Kopplingsdosor för kablar i elkraftsystem Dosa ska ha minst ett utlopp i reserv. Dosa placerad i anslutning till ledningsränna ska monteras med fästbygel på ledningsrännans ovansida. Dosa ska vara utförd med dragavlastning för utgående kablar. Kapslade kopplingsdosor Kopplingsdosor för kablar i telesystem Kopplingsboxar Kopplingsboxar (kopplingslådor) förses med plintar enligt SDC.31. Ska inneha samma kapslingsklass som apparatskåp.

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SPCR 130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av Projekteringsanvisning Transportsystem (Hissar mm) FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbetingelser...

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 INNEHÅLL SID TEKNISKA DATA 4 ALLMÄN BESKRIVNING Skåpet 5 Utdragbara funktionsenheter 6 Grundutrustning för NE 1 9 Grundutrustning för NE 0 10 Grundutrustning

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer