STADSFASTIGHETER MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSFASTIGHETER MALMÖ"

Transkript

1 FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets 1. STYRNING, START/STOPP Styrning 5501/5504-VMP Manöveromkopplare utföres i mjukvara i respektive VMP samt i DDC/HMI. VMP ska kommunicera med DDC via Modbus. Förångarfläkt/-ar och kompressor/-er i värmepump/-ar 5501/5504-VMP samt pump/-ar för värmebärare, 5601-P3/P6 spänningsmatas och styrs alltid från integrerad styrutrustning i resp. VMP. Starttillstånd, kapacitetsreglering (kap.-reglering) av varvtalsreglerad kompressor, sekvensföljd, till- resp. frånslag av 5501/5504-VMP sker alltid via DDC. När driftsvar har erhållits från VMP till DDC, ska starttillstånd för drift ligga kvar i DDC under 5 min. (inställbart). Tidkanal i DDC ska via startföljdsomkopplare växla prioritet för 5501/5504-VMP, så att drifttiderna blir likvärdiga. Växling 1 gg/år ska ske i sommardriftfallet den 1/7. Styrning 5601, värmebärare Pump 5601-P1 manövreras via DDC/HMI i läge Hand-0-Auto. Pump 5601-P1 ska styras via ECO-funktion. Vid stilleståndsperioder motioneras pump 5601-P1 regelbundet under 5 minuter varje vecka. Motionering sker fredagar kl Styrning, tillsatsvärme Laddningspump 5601-P2 manövreras via DDC/HMI i läge 0-Till. Laddningspump 5601-P2 ska vara i kontinuerlig drift Börvärde intern styrutrustning: Elpanna/Gaspanna w=60ºc. Effektvakt 5601-HD1 på inkommande kraftmatning ska påverka Elpannans interna automatik som reducerar effektuttaget vid maxlast. VMP Avfrostning: Avfrostning påkallas av VMPs interna styrutrustning. Funktion enl. följande: 5501/5504-VMP startar avfrostning av förångare för 5501/5504-FLK. Efter avslutad avfrostning återgår 5501/5504-VMP till normalläge. 2. TEMPERATURREGLERING VMP övergripande funktion 5501/5504-VMP styrs och regleras via kaskadfunktion i DDC. Starttillstånd, /start/stopp-vmp kommer via den väderstyrda reglerfunktionen 5601-GT52 / 5601-GT41 från reglerblocket som reglerar framledningstemperaturen för utgående värmebärare, som i sekvens aktiverar ett separat reglerblock för temp.givare 5601-GT51, som styr & kapacitetsreglerar laddkretsen med 5501/5504-VMP efter samma värmekurva +2 ºC (inställbart) som utgående värmebärare vid temp.givare 5601-GT52. VMP kapacitets-reglering OBS! DDC-utsignal/AU, y =0-100% innebär VMP kapacitet %. När driftsvar erhållits regleras VMP från 30% upp till 100% kapacitet. OBS! Procentsatser för kapacitetsreglering enligt nedan avser reglerblockets utsignal y =0-100% och får inte förväxlas med VMPkapacitet. Startsekvens vid ökande värmebehov: 1. Starttillstånd lämnas till 5501-VMP. När driftsvar erhållits till DDC, ökar utsignalen y för kap.reglering från 0-100%. 2. Starttillstånd lämnas till 5502-VMP, samtidigt backar 5501-VMP till 60%. När driftsvar erhållits till DDC, ökar kap.regleringen för 5502-VMP från 0-60%. Därefter ökar samtidigt både 5501-VMP och 5502-VMP parallellt från 60% till 100%. 3. När starttillstånd lämnas till 5503-VMP backar 5501-VMP och 5502-VMP samtidigt till 30%. När driftsvar erhållits till DDC, sätts utsignal till 5503-VMP på 100%. Därefter ökar samtidigt både 5501-VMP och 5502-VMP parallellt från 30% till 100%. 4. När starttillstånd lämnas till 5504-VMP backar 5501-VMP och 5502-VMP samtidigt till 30%. När driftsvar erhållits till DDC, sätts utsignal till 5504-VMP på 100%. Därefter ökar samtidigt både 5501-VMP och 5502-VMP parallellt från 30% till 100%. Vid minskande värmebehov gäller omvänd reglersekvens. Styrning 5201, tappvarmvatten VV VVC-pump 5201-P1 manövreras via DDC/HMI i läge 0-Till. VVC-pump 5201-P1 ska vara i kontinuerlig drift. A1 A2

2 Reglering värmebärare/hetvatten via Väderstyrd framledningstemperaturreglering DDC reglerar styrventil 5601-SV51, styrning av 5501/5504-VMP och styrventil 5601-SV52 i sekvens enligt Stadsfastigheters 6-punkts värmekurva via temperaturgivare 5601-GT52 och 5601-GT41. Tillsatsvärme för värmebärare ska till- och frånslagsfördröjas via DDC, enligt följande: Tillslag 3 tim, frånslag 24 tim. Tillsatsvärme via styrventil 5601-SV52 ska tillåtas först efter 3 timmars fördröjning. Frånslagsfördröjning av tillsatsvärme innebär att om styrventil SV52 stänger för tillsatsvärme och behov uppstår på nytt inom 24 tim, så tillåts 5601-SV52 att öppna omgående utan tidsfördröjning. När 5601-SV52 stänger på nytt, startas en ny 24 tim frånslagsfördröjningsperiod. (Till- resp.. frånslagsfördröjning inställbar i DDC för individuell anpassning) När allt värmebehov upphör sommartid, d.v.s när ECO-funktionen aktiveras stoppar 5501/5504-VMP. Vid stilleståndsperioder motioneras pumpar regelbundet under 5 minuter varje vecka. Motionering sker fredagar kl ~ Funktionsdiagram VMP kap.reglering % = Y-signal Sommardriftfall När allt värmebehov upphör sommartid, d.v.s när ECO-funktionen aktiveras stoppar 5501/5504-VMP. OBS! Tappvattenvärmning via 5501-VMP i sommardriftfall ska vara valbar och kunna väljas med en mjukvara-omkopplare typ Ja/Nej i dynamisk flödesbild. Väljs tappvattenvärmning via VMP ska laddpump 5601-P3 starta (= tvångsstyras) och temp.givare 5601-GT51 reglera laddkretsen efter konstant börvärde w = 55 ºC. Om tappvattenfunktionen inte väljs ska regelbunden pumpmotionering aktiveras via DDC. Ö STARTTILLSTÅND VMP-REGLERING 5601-SV52 S LUT Funktionsdiagram 5601-SV51 Reglering VV Tappvarmvatten förvärms i ackumulatortank ACK1 och eftervärms via ACK2. Temperaturgivare 5201-GT51 reglerar via DDC, styrventil 5201-SV51 så att inställd tappvattentemperatur erhålles Börvärde för VV w=55 C. Temperaturgivare 5201-GT61 ger larm vid låg VVC temperatur w=<50 C. A2 A3

3 3. ENERGIMÄTNING Elmätare 5501-ELM1 Elmätare 5501-ELM1 ska mäta all tillförd EL i VMP-anläggningen: Värmepump/- ar 5501/5504-VMP samt pump/-ar för värmebärare 5601-P3/6 till ACK1/arbetstank. Detta innebär att systemgränsen är låst och uppmätta värden avser hela värmepumps-installationen. Elmätare 5601-ELM1 Elpanna alt. Energimätare 5601-EM2 vid Gaspanna Elmätare 5601-ELM1 alt. Energimätare 5601-VMM2 ska mäta all tillförd EL/alt. Energi avseende tillsatsvärme i VMP-anläggningen. Elmätare 5601-ELM2 Elmätare 5601-ELM2 ska mäta all tillförd EL avseende distributionssystem för värme och luftbehandling. Energimätare 5601-VMM1, 5601-VMM 2 och 5601-VMM VMM 1 ska mäta tillförd energi från VMP VMM 2 ska mäta tillförd energi från tillsatsvärme via Gaspanna MM 3 ska mäta avgiven energi till fastigheten/värme VMM 4 ska mäta avgiven energi till fastigheten/vent. Energi för 5201-VV, Tappvarmvatten, beräknas enligt följande: Med tillsatsvärme från Elpanna. (5601-VMM ELM1) VMM VMM4 = 5201-VV Med tillsatsvärme från Gaspanna. (5601-VMM VMM2) VMM VMM4 = 5201-VV Energimätare ska installeras i enlighet med bransch organisationen Svensk Fjärrvärme s Tekniska bestämmelser för Värmemätare F:104, kap.11 Utgåva juni För extra mätsäkerhet ska raksträckorna för mätarinstallationen utökas enligt följande: Raksträckorna ska vara 15 x DN före mätare och 10 x DN efter mätare. 4. MÄTNING I DDC/ÖS Samtliga analoga givare ska kunna avläsas i DDC/ÖS. Följande mätvärden/utsignaler ska kunna avläsas i DDC/ÖS. Objekt Anmärkning 5201-VM2 Kallvattenmätare 5201-VM3 Varmvattenmätare 5201-P1 Driftindikering 5201-SV51 Ventilläge % 5501-ELM1 Elmätare 5501/5504-VMP Driftindikering & COP 5501/5504-VMP Styrsignal y från DDC till VMP 5501/5504-VMP Avfrostning indikering 5601-ELM1 Elmätare 5602-ELM1 Elmätare 5601-VMM1 Energianvändning 5601-VMM2 Energianvändning OBS! Gäller endast vid NGP 5601-VMM3 Energianvändning 5601-VMM4 Energianvändning 5601-P3/6 Driftindikering 5601-P1 Driftindikering 5601-P2 Driftindikering 5601-SV51 Ventilläge % 5601-SV52 Ventilläge % OBS! Driftindikering från respektive VMP ska visas i DDC/SCADA/ÖS enligt följande: Momentan kapacitet för respektive VMP. COP-faktor ska presenteras som medelvärde för timma, dygn och månad 5. KONTROLL AV ENERGIEFFEKTIVITET Ska kunna utföras via fjärravläsning i DDC/SCADA/ÖS och direkt via HMI/DDC. A3 A4

4 6. LARM Objekt Text Prioritet Fördröjning 5201-GT51 Avvikelse VV-temp hög/låg B 30 min 5201-GT61 Avvikelse VVC-temp låg B 30 min 5201-P1 Driftfel B 5501/5504-VMP Summalarm från resp. VMP E 5501/5504-VMP Uteblivet driftsvar till DDC E 5501/5504-VMP VMP låg COP-faktor E 60 min 5601-GP71 Lågt systemtryck A 5601-P1 Driftfel B 5601-P2 Driftfel B 5601-ELP/NGP Summalarm tillsatsvärme B 30 min 5601-GT51 Avvikelse värmekurva E 30 min 5601-GT52 Avvikelse värmekurva B 30 min Serviceomkopplare Fel läge B 4 h E-larm är energilarm och ska åtgärdas av funktionsentreprenör inom 24 timmar. VMP Larm 5501/5504-VMP avger summalarm till DDC. Kvittering av larm utföres i DDC/ÖS. Återställning av larm utföres i 5501/5504- VMP, där pressostat för hög- resp. lågtryck samt motorskydd är placerade. Uteblivet driftsvar från 5501/5504-VMP efter lämnat starttillstånd från DDC, ska generera larmindikering från VMP till DDC/ÖS. Tidkanal i DDC ska växla startsekvens för 5501/5504-VMP, så att drifttiderna blir likvärdiga. A4 A5

5 OBJEKT 1/3 P BETECKNING BENÄMNING FAS kw A l/s kpa ANMÄRKNING xxxx-x-5601-ddc Styrfunktionsenhet DDC inkl. erf. I/O-moduler, monterat i AS. I DN Kvs q xxxx-x-5601-ddc/hd1 Komm. gränssnitt Gränssnitt för komm. mot ÖS, monterat i AS. xxxx-x-5601-ddc/hmi HMI Betjäningsenhet/Bildskärm, ange typ och storlek samt var HMI ska monteras. xxxx-x-5201-gt51 Temperaturgivare VV Lev. utan dykrör xxxx-x-5201-gt61 Temperaturgivare VVC Lev. med dykrör xxxx-x-5201-sv51 Styrventil xxxx-x-5201-p1 VVC-pump Lev. av RE. xxxx-x-5201-vm1a/b Kallvattenmätare Lev. av RE. Debiterings- & statistikmätare xxxx-x-5201-vm2 Kallvattenmätare Statistikmätare M-Bus. Lev. av RE. xxxx-x-5201-vm3 Varmvattenmätare Statistikmätare M-Bus. Lev. av RE. xxxx-x-5501/5504-vmp VMP/-ar Lev. av RE. xxxx-x-5501-elm1 Elmätare xxxx-x-5601-elm1 alternativ vid ELP. Elmätare, tillsatsvärme xxxx-x-5601-elm2 Elmätare xxxx-x-5601-vmm1 Energimätare, VMP Statistikmätare M-Bus. Lev. av RE. xxxx-x-5601-vmm2 alternativ vid NGP. Energimätare, tillsatsvärme dp Statistikmätare M-Bus. Lev. av RE. xxxx-x-5601-vmm3 Energimätare, RAD/GV Statistikmätare M-Bus. Lev. av RE. xxxx-x-5601-vmm4 Energimätare, VENT Statistikmätare M-Bus. Lev. av RE. xxxx-x-5601-gp71 Tryckgivare Lev. SRÖE. Dimensionering & montage RE. xxxx-x-5601-p1 Pump Lev. av RE xxxx-x-5601-p2 Pump Lev. av RE xxxx-x-5601-p3/6 Pump/-ar Lev. av RE xxxx-x-5601-elp/ngp El-/Gaspanna Lev. av RE xxxx-x-5601-gt41 Utetemp.givare xxxx-x-5601-gt51 Temperaturgivare Lev. med dykrör xxxx-x-5601-gt52 Temperaturgivare Lev. med dykrör xxxx-x-5601-sv51 Styrventil A5 A6

6 OBJEKT BETECKNING BENÄMNING xxxx-x-5601-sv52 Styrventil xxxx-x-5601-hd1 alternativ vid ELP. 1/3 FAS P kw I A DN Kvs q l/s dp kpa ANMÄRKNING Effektvakt Lev. av RE. Material för sekundärsystem, 5602, 5701, m.m. ska redovisas separat med tillhörande driftkort DK. A6 -

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Värmepumpsystem 1 (11) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Värmepumpsystem 1 (11) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Värmepumpsystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis 5 Introduktion 7 Viktigt! 8 Säkerhetsföreskrifter 8 s

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump 161 501 54/1 2009-05-15 Välkommen! Grattis! Din nya CTC luft/vatten-värmepump för inomhusbruk (CLWi) är en förstklassig

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Kombitank för värme och varmvatten Resultat från mätningar på en värmepumpsinstallation Per Fahlén Installationsteknik Chalmers tekniska högskola AB Göteborg

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc. 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(21) Innehållsförteckning

Läs mer

639249 NIBE FIGHTER 1125

639249 NIBE FIGHTER 1125 PBD SE -5 Bergvärmepump FIGHTER 5 99 NIBE FIGHTER 5 FLIK FLIK 5 FLIK, FLIK FLIK 9 FLIK Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 5 är en värmepump för uppvärmning av villor,

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

639215 NIBE FIGHTER 2020

639215 NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 077-5 Luft/vatten-värmepump 5 FIGHTER 00 6915 NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt FIGHTER 00 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS SE 0923-2 031163 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING A B C D E F G Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 1338-1 Bergvärmepump NIBE TM F1255 NIBE TM 639574 F1255 4 Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.

Läs mer