till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt"

Transkript

1 MAV SE Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör med dykrör för temperaturgivare Klämringskoppling 0 st. rundhylsor st. motstånd 00 kω Artikelnummer: 449 Innehåll, dockningssats Dockningssats FIGHTE 00/annan värmepump Minireläkort med kablage st. distanser för minireläkort Skruv till plint Dragavlastare Temperaturgivare Buntband Dockningsrör med dykrör för temperaturgivare Klämringskoppling 0 st. rundhylsor Artikelnummer: 44 OBS! eglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). EVC 40 äldre än serienummer 00 skall kompletteras med ett Trör för anslutning av värmepumpens returrör. Displayen ska vid uppstart visa, 04 (år, vecka) eller senare, i annat fall skall ett nytt styrkort monteras. Trör artikelnummer: 040 Styrkort artikelnummer: 07 EVC 40 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl, två elpatroner samt en reglerdator för styrning. EVC 40 värmer byggnaden och bereder tappvarmvatten. För att erhålla en mer ekonomisk drift kan EVC 40 dockas mot en värmepump med en maximal effekt på kw. En förutsättning för att docka en värmepump mot EVC 40 är att radiatorkretsen är dimensionerad för maximalt 4 C returtemperatur eller att enbart eldrift används vid högre returtemperaturer. Allmänt DOCKNINGSSATS EVC 40 Då dockningsfunktionen är aktiverad ska EVC 40 s eleffekt begränsas till kw. För att tillgodose varmvattenbehovet ska värmepumpen arbeta med en fast kondenseringstemperatur på cirka C. Temperaturgivaren i värmepumpens framledning reglerar värmepumpens start och stopp. EVC 40 s styrning reglerar radiatorkretsens framledningstemperatur beroende av utomhustemperaturen. Funktion vid dockning mot värmepump Värmepumpen ska kopplas så att den arbetar med fast kondensering. Temperaturgivaren i dockningsröret styr värmepumpens start och stopp. Samtidigt som värmepumpen startar skall även värmepumpens cirkulationspump starta. För att erhålla goda driftsförhållanden är det viktigt att justera laddningsflödet genom värmepumpen. En lämplig temperaturökning över värmepumpen är 0 C dvs en temperaturskillnad mellan framledning och retur på 0 C. En låg temperaturökning över värmepumpen beror på ett för stort laddningsflöde och reglerventilen ska strypas. Om laddningsflödet är för högt kommer värmepumpen att få arbeta med en högre returtemperatur vilket inte ger optimal prestanda hos värmepumpen. En stor temperaturökning över värmepumpen beror på ett för lågt laddningsflöde genom värmepumpen och reglerventilen ska öppnas. Vid ett för lågt laddningsflöde kommer värmepumpen att få en hackig drift med onödigt många starter och stopp. Värmepumps effekt kw Laddningsflöde l/h

2 Framledning t.ex 4790 Dockning EVC 40 till FIGHTE OBS! Elinstallationen samt eventuell service skall göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. FIGHTE s bipackade temperaturgivare (), används som framledningsgivare för värmepumpen (drifttermostat). Temperaturgivaren förs in till botten av dykröret på dockningsröret och fixeras med ett buntband. Dockningsröret ansluts till EVC 40 s dockningsanslutning (7). Anslut FIGHTE s framledning till dockningsröret. ördockning FIGHTE s returledning ska anslutas till EVC 40 s dockningsanslutning (7). På framledningen skall en reglerventil monteras för att kunna justera laddningsflödet. 7 Trör v.v. k.v. Är EVC 40 tillverkad före 00 monteras ett Trör in på EVC 40 s returledning, se figur. Till detta Trör ansluts FIGHTE s returledning. 7 7 EVC 40 Dockningsrör C C FIGHTE DOCKNINGSSATS EVC 40

3 min + max 0 Dockning EVC 40 till FIGHTE Demontera temperaturgivaren i plint () position och. Anslut en tvåledare som förläggs till EVC 40 och sammankopplas med temperaturgivaren i dockningsrörets dykrör. Montera dockningsreläet med kablage till höger om kontaktor (). Kablagets kantkontakt monteras på reläkort (9) i position till 7. Kabel från dockningsrelä position A ansluts till position A på strömställare (). Från dockningsrelä position och förläggs en tvåledare till EVC 40 plint (4) position och B, det vill säga ingången för EVC 40 rund/ tariffstyrning. Värmebärarpumpens () anslutning, på plint () flyttas från position till position 9. För att FIGHTE ska arbeta med fast kondensering justeras framledningstemperaturens max begränsning till C (VB max). Se Monterings och skötselanvisning FIGHTE, Till Villaägaren, Styrning. Vidare justeras avvikelserna från önskad temperatur till (VB diff VP ) samt tvångsstyrningen av tillsatsvärme till (Diff VPTS ). Se Monteringsoch skötselanvisning FIGHTE, Till Installatören, Styrning (även med tillbehör). Elkoppling FIGHTE FIGHTE s utetemperaturgivare, kretskort (9), plint (0), position 7 och, ersätts med medlevererat motstånd på 00 kω. Texten i displayen för utegivaren kommer att visa cirka 40 C. 0 9 FIGHTE EVC kω 4 7 V 0 V e e e A A A 4B Utegivare umsgivare undstyrning/ är + Bör B tariff A C Strömkännare 4 e 4 B B e e e A A Dockningsrelä e e Temperaturgivare placeras i EVC 40, i dockningsrörets dykrör DOCKNINGSSATS EVC 40

4 0 Panntryck bar 0 TG 4 Tryck (panna/värmesystem): 0,, bar. För påfyllning, se skötselanvisning. Återställning av överhettningsskydd. Kontrollera säkerhetsventilerna regelbundet. Återställning av säkring. Säkerhetsventil, värmesystem: Motioneras regelbundet genom att ratten vrids försiktigt motsols. Efterfyll värmesystemet vid behov. Se skötselanvisning. Normalläge eservläge Normalläge: Samtliga styrfunktioner inkopplade. eservläge: I väntan på service. Värmen regleras manuellt med shunten. Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. er: Panntemperatur Framledningstemperatur till värmesystem Utetemperatur 4 umstemperatur, uppmätt umstemperatur, inställd Vald värmekurva 7 Förskjutning, värmekurva Nattändring 9 Panntemperatur (minnivå) 0 Servicekanal För åtkomst av servicekanaler, Framledning t.ex 4790 Cirk.pump Elpatron Val av driftläge: Lysande lampa indikerar vald funktion. Knappen används även för att minska Val av: Ständig dag Ständig natt Klockautomatik Se indikering i sifferfönster. Knappen används även för att öka Programmering av ur: Välj veckodag med grå tangent "Day". Tryck på de blå/gula tangenterna som är placerade runt urets display. Ett tryck: Nattändring aktiverad hela timmen. Två tryck: Nattändring aktiverad första halvtimmen. Tre tryck: Nattändring aktiverad andra halvtimmen. Fyra tryck: Nattändring avaktiverad hela timmen. 4 Välj ny dag med "Day"tangenten och upprepa föregående procedur. När programmeringen är klar, tryck på "Day" tangenten till verklig dag. Ständig dag Ständig natt Elpatron i drift Blinkande elpatronlampa vid effektbegränsning. Driftläge Klockfunktion Panntemp/värde Förskjutning, värmekurva (öka/minska värme) + min 0 max 0 0 Val, värmekurva Val, värmekurva: Inställning beror på geografiskt läge och typ av uppvärmningssystem (radiatorvärme, golvvärme etc). Förskjutning, värmekurva: Finjustering av temperatur till /golvslingor. Värmekurvan parallellförskjuts. Normalt mellan och +. För utförligare information, D a y 4 ON OF F 9 4 Dockning EVC 40 till FIGHTE Anslut medlevererad kantkontakt med trådbygel till reläkort (9) position till 7. Anslut tvåledaren från FIGTHE dockningsrelä till plint (4) position och B. Pannan och indirekt också vattenvärmaren har vid leveransen en inställd min temperaturnivå av 0 C. För att FIGHTE ska arbeta tillfredsställande sänks denna nivå ner till 0 C på kanal 9 med hjälp av minska knappen på EVC 40 s frontpanel. Elkoppling EVC EVC 40 FIGHTE Strömkännare Utegivare umsgivare undstyrning/ tariff C A B Bör är + Dockningsrelä v.v. k.v. DOCKNINGSSATS EVC 40

5 Framledning t.ex 4790 Dockning EVC 40 till FIGHTE 00 ördockning Dockningsröret ansluts till EVC 40 dockningsanslutning (7). Anslut FIGHTE 00 framledning till dockningsröret. På returledningen skall en reglerventil monteras för att justera laddningsflödet. Värmepumpens returledning ska anslutas till EVC 40 s dockningsanslutning (7). Laddningspumpen mellan EVC 40 och FIGHTE 00 ska alltid vara i drift för att förhindra isbildning i de rör som är utomhus. Placering av dockningssatsens temperaturgivare 7 Trör v.v. k.v. 7 7 Är EVC 40 tillverkade före 00 monteras ett Trör in på EVC 40 s returledning, se figur. Till detta Trör ansluts värmepumpen s returledning. Dockningsrör ledare C 9 FIGHTE 00 SÄK AV TV V SF EVC 40 DOCKNINGSSATS EVC 40

6 Dockning EVC 40 till FIGHTE 00 Elkoppling FIGHTE 00 Värmepumpsstyrning För att styra till och frånslag av kompressorn i FIGH TE 00 används dockningssatsens minireläkort. För att aktivera automatläge (dockningsläge) i FIGH TE 00 väljs alternativ 0 i kanal, se avsnitt Styrning beskrivning i Monterings och Skötselanvisning för FIGHTE 00. I kanal 4 ställer man in önskad nivå på uteluftstemperatur för skiftning mellan kompressorsteg och kompressorsteg. Kompressorsteg används vid hög uteluftstemperatur. Kompressorsteg används vid låg uteluftstemperatur. Inkoppling görs enligt nedanstående bild. Lämplig kabel är x 0, 0,, LiYY eller LiYCY. Tillsatsbehov Inställning av den uteluftstemperatur (balanstemperatur) då tillsatsreläet aktiveras görs på FIGHTE 00 i kanal 7, se avsnitt Styrning beskrivning. Då uteluftstemperaturen sjunker under inställd balanstemperatur och då FIGHTE 00 har haft kontinuerlig drift med kompressorsteg under två timmar, (även avfrostningen räknas som drifttid) tillåts FIGHTE 00 och extern tillsatsvärme att arbeta tillsammans. Inkoppling till tillsatsrelä görs enligt nedanstående bild. Sjunker uteluftstemperaturen ner till en nivå under inställt värde i kanal blockeras kompressordriften och all uppvärmning sker med extern tillsatsvärme. Denna funktion aktiveras även då FIGHTE 00 görs spänningslös. För att EVC 40 ska återgå till normal drift som odockad enhet bryts dockningstermostatens termistorkrets. Detta sker automatiskt då uteluftstemperaturen sjunker under inställt värde i kanal. Inkoppling av stilleståndfunktion görs enligt bild nedan. EVC 40 FIGHTE 00 4 Utegivare Strömkännare undstyrning/ umsgivare tariff C A B Bör är + 4 Tillsats Stillestånd NO NC O/C NO NC O/C Kompressor blockerad Plint 4 i EVC 40 Plint från minireläkort DOCKNINGSSATS EVC 40

7 0 Panntryck bar 0 TG 4 Tryck (panna/värmesystem): 0,, bar. För påfyllning, se skötselanvisning. Återställning av överhettningsskydd. Kontrollera säkerhetsventilerna regelbundet. Återställning av säkring. Säkerhetsventil, värmesystem: Motioneras regelbundet genom att ratten vrids försiktigt motsols. Efterfyll värmesystemet vid behov. Se skötselanvisning. Normalläge eservläge Normalläge: Samtliga styrfunktioner inkopplade. eservläge: I väntan på service. Värmen regleras manuellt med shunten. Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. er: Panntemperatur Framledningstemperatur till värmesystem Utetemperatur 4 umstemperatur, uppmätt umstemperatur, inställd Vald värmekurva 7 Förskjutning, värmekurva Nattändring 9 Panntemperatur (minnivå) 0 Servicekanal För åtkomst av servicekanaler, t.ex 4790 Elpatron Cirk.pump Val av driftläge: Lysande lampa indikerar vald funktion. Knappen används även för att minska Val av: Ständig dag Ständig natt Klockautomatik Se indikering i sifferfönster. Knappen används även för att öka Programmering av ur: Välj veckodag med grå tangent "Day". Tryck på de blå/gula tangenterna som är placerade runt urets display. Ett tryck: Nattändring aktiverad hela timmen. Två tryck: Nattändring aktiverad första halvtimmen. Tre tryck: Nattändring aktiverad andra halvtimmen. Fyra tryck: Nattändring avaktiverad hela timmen. 4 Välj ny dag med "Day"tangenten och upprepa föregående procedur. När programmeringen är klar, tryck på "Day" tangenten till verklig dag. Framledning Panntemp/värde Ständig dag Ständig natt Elpatron i drift Blinkande elpatronlampa vid effektbegränsning. Förskjutning, värmekurva (öka/minska värme) + min max Driftlägfunktion Klock Val, värmekurva Val, värmekurva: Inställning beror på geografiskt läge och typ av uppvärmningssystem (radiatorvärme, golvvärme etc). Förskjutning, värmekurva: Finjustering av temperatur till /golvslingor. Värmekurvan parallellförskjuts. Normalt mellan och +. För utförligare information, 4 ON OF F D a y 9 Dockning EVC 40 till FIGHTE 00 7 Elkoppling EVC 40 Minireläkortet monteras på distanser vid vänster framkant på EVC 40 s frontpanel. Minireläkortets kantkontakt ska peka mot mitten av frontpanelen. Montera kantkontakten på reläkort (9) position till 4. Kablarna med rundhylsa dras ut vid frontpanelens inre högra hörn, tillsammans med kablaget med skruvplint. Skruvplinten monteras i fästhål nedanför kretskort (4). Anslut givare till rundhylsorna och placera givaren i EVC 40 s dykrör under elpatronerna. När dockningstermostaten är aktiv lyser en rödlampa i kanalvalsknappen. För att styra EVC 40 s elpatron ska en kabel anslutas till elpannans kopplingsplint (4) position och B, tariff/rundstyrning. Anslut kabeln till FIGHTE 00, kretskort 4, tillsats NO och O/C. Man kan även blockera EVC 40 s elpatron manuellt. Lämplig kabel är x 0, 0,, LiYY eller LiYCY. Då utetemperaturen sjunker måste hela värmebehovet kunna tillgodoses av EVC 40. För att EVC 40 ska återgå till drift som odockad enhet bryts dockningstermostatens termistorkrets. Bryt upp termistorkretsens ena ledare och anslut till plint för minireläkort position och. Pannan och indirekt också vattenvärmaren har vid leveransen en inställd min temperaturnivå av 0 C. För att värmepumpen ska arbeta tillfredställande sänks denna nivå ner till 0 C på kanal 9 med hjälp av minska knappen på EVC 40 s kontrollpanel. Vidare ställs värmepumpens dockningstemperatur till C i servicemenyn på kanal. Se Monterningsoch skötselanvisning EVC 40. Kopplingsdifferensen för dockningstemperaturen ställs till på kanal. Dockningstemperaturens ärvärde kan avläsas på kanal Minireläkort Placering av dockningssatsens temperaturgivare v.v. k.v. DOCKNINGSSATS EVC 40

8 Dockning EVC 40 till FIGHTE 00 Elkoppling EVC 40 Temperaturgivaren placerad i EVC 40 s dykrör under elpatronerna. 4 4 Plint från minireläkort Minireläkort Kantkontakt på reläkort (9) undstyrning/ tariff Utegivare Strömkännare umsgivare C A B Bör är + Plint 4 i EVC 40 EVC 40 FIGHTE Tillsats Stillestånd 4 NO NC O/C NO NC O/C DOCKNINGSSATS EVC 40

9 Framledning t.ex 4790 Dockning EVC 40 till annan markvärmepump 9 Medlevererad temperaturgivare används som (drifttermostat). Temperaturgivaren förs in till botten av dykröret på dockningsröret och fixeras med ett buntband. Dockningsröret ansluts till EVC 40 dockningsanslutning (7). Anslut värmepumpens framledning till dockningsröret. På framledningen skall en reglerventil monteras för att justera laddningsflödet. ördockning Värmepumpens returledning ska anslutas till EVC 40 s dockningsanslutning (7). Laddningspumpen mellan EVC 40 och värmepumpen ska endast vara i drift då värmepumpen är i drift. 7 Trör v.v. k.v. Är EVC 40 tillverkade före 00 monteras ett Trör in på EVC 40 s returledning, se figur. Till detta Trör ansluts värmepumpen s returledning. 7 7 EVC 40 Dockningsrör C C FIGHTE Värmepump DOCKNINGSSATS EVC 40

10 0 Panntryck bar 0 TG 4 Tryck (panna/värmesystem): 0,, bar. För påfyllning, se skötselanvisning. Återställning av överhettningsskydd. Kontrollera säkerhetsventilerna regelbundet. Återställning av säkring. Säkerhetsventil, värmesystem: Motioneras regelbundet genom att ratten vrids försiktigt motsols. Efterfyll värmesystemet vid behov. Se skötselanvisning. Normalläge eservläge Normalläge: Samtliga styrfunktioner inkopplade. eservläge: I väntan på service. Värmen regleras manuellt med shunten. Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. er: Panntemperatur Framledningstemperatur till värmesystem Utetemperatur 4 umstemperatur, uppmätt umstemperatur, inställd Vald värmekurva 7 Förskjutning, värmekurva Nattändring 9 Panntemperatur (minnivå) 0 Servicekanal För åtkomst av servicekanaler, v.v. k.v. Framledning t.ex 4790 Elpatron Cirk.pump Val av driftläge: Lysande lampa indikerar vald funktion. Knappen används även för att minska Val av: Ständig dag Se indikering Ständig natt i sifferfönster. Klockautomatik Knappen används även för att öka Programmering av ur: Välj veckodag med grå tangent "Day". Tryck på de blå/gula tangenterna som är placerade runt urets display. Ett tryck: Nattändring aktiverad hela timmen. Två tryck: Nattändring aktiverad första halvtimmen. Tre tryck: Nattändring aktiverad andra halvtimmen. Fyra tryck: Nattändring avaktiverad hela timmen. 4 Välj ny dag med "Day"tangenten och upprepa föregående procedur. När programmeringen är klar, tryck på "Day" tangenten till verklig dag. Panntemp/värde Ständig dag Ständig natt Elpatron i drift Blinkande elpatronlampa vid effektbegränsning. Förskjutning, värmekurva (öka/minska värme) + min max Driftlägfunktion Klock Val, värmekurva Val, värmekurva: Inställning beror på geografiskt läge och typ av uppvärmningssystem (radiatorvärme, golvvärme etc). Förskjutning, värmekurva: Finjustering av temperatur till /golvslingor. Värmekurvan parallellförskjuts. Normalt mellan och +. För utförligare information, 4 ON D a y OF F Dockning EVC 40 till annan markvärmepump Elkoppling EVC 40 Minireläkortet monteras på distanser vid vänster framkant på EVC 40 s frontpanel. Minireläkortets kantkontakt ska peka mot mitten av frontpanelen. Montera kantkontakten på reläkort (9) position till 4. Kablarna med rundhylsa dras ut vid frontpanelens inre högra hörn. När dockningstermostaten är aktiv lyser en rödlampa i kanalvalsknappen. Manövreras värmepumpen med 4V eller lägre skall kablaget med skruvplint förläggas ut vid frontpanelens inre högra hörn. Skruvplinten monteras i fästhål nedanför kretskort (4). I annat fall förläggs kablarna längs vänster sida och skruvplinten monteras i fästhål ovanför plint (). Skruvplinten position sluter vid uppnådd temperatur och skruvplinten position bryter vid uppnådd temperatur. Förlägg lämplig kabel och anslut till värmepumpens styrning. I de fall det är önskvärt att blockera EVC 40 s elpatron ska en potentialfri slutande kontakt (ingår ej i dockningssats) anslutas till elpannans kopplingsplint (4) position och B, tariff/rundstyrning. Den potentialfria kontakten ska då manövreras av värmepumpens styrsystem, lämpligen styrsignal för eltillsats. Man kan även blockera EVC 40 s elpatron manuellt. Pannan och indirekt också vattenvärmaren har vid leveransen en inställd min temperaturnivå av 0 C. För att värmepumpen ska arbeta tillfredsällande sänks denna nivå ner till 0 C på kanal 9 med hjälp av minska knappen på EVC 40 s kontrollpanel. Vidare ställs värmepumpens dockningstemperatur till C i servicemenyn på kanal. Se Monternings och skötselanvisning EVC 40. Kopplingsdifferensen för dockningstemperaturen ställs till på kanal. Värmepumpen startar vid C och stannar vid 4 C. Dockningstemperaturens ärvärde kan avläsas på kanal Minireläkort EVC Temperaturgivare placerad i EVC 40, i dockningsrörets dykrör Strömkännare Utegivare umsgivare undstyrning/ tariff C A B Bör är + Kontakt för blockering av elpatron Minireläkort Till värmepump Sluter vid uppnådd temperatur Bryter vid uppnådd temperatur Kantkontakt på reläkort 9 DOCKNINGSSATS EVC 40

11 0 Panntryck bar 0 4 TG Tryck (panna/värmesystem): 0,, bar. För påfyllning, se skötselanvisning. Återställning av överhettningsskydd. Kontrollera säkerhetsventilerna regelbundet. Återställning av säkring. Säkerhetsventil, värmesystem: Motioneras regelbundet genom att ratten vrids försiktigt motsols. Efterfyll värmesystemet vid behov. Se skötselanvisning. Normalläge eservläge Normalläge: Samtliga styrfunktioner inkopplade. eservläge: I väntan på service. Värmen regleras manuellt med shunten. Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. er: Panntemperatur Framledningstemperatur till värmesystem Utetemperatur 4 umstemperatur, uppmätt umstemperatur, inställd Vald värmekurva 7 Förskjutning, värmekurva Nattändring 9 Panntemperatur (minnivå) 0 Servicekanal För åtkomst av servicekanaler, v.v. Framledning t.ex 4790 Elpatron Cirk.pump Val av driftläge: Lysande lampa indikerar vald funktion. Knappen används även för att minska Val av: Ständig dag Ständig natt Klockautomatik Se indikering i sifferfönster. Knappen används även för att öka Programmering av ur: Välj veckodag med grå tangent "Day". Tryck på de blå/gula tangenterna som är placerade runt urets display. Ett tryck: Nattändring aktiverad hela timmen. Två tryck: Nattändring aktiverad första halvtimmen. Tre tryck: Nattändring aktiverad andra halvtimmen. Fyra tryck: Nattändring avaktiverad hela timmen. 4 Välj ny dag med "Day"tangenten och upprepa föregående procedur. När programmeringen är klar, tryck på "Day" tangenten till verklig dag. Panntemp/värde Förskjutning, värmekurva (öka/minska värme) + Ständig dag Ständig natt Elpatron i drift Blinkande elpatronlampa vid effektbegränsning. min max Driftlägfunktion Klock Val, värmekurva Val, värmekurva: Inställning beror på geografiskt läge och typ av uppvärmningssystem (radiatorvärme, golvvärme etc). Förskjutning, värmekurva: Finjustering av temperatur till /golvslingor. Värmekurvan parallellförskjuts. Normalt mellan och +. För utförligare information, D a y 4 ON OF F 9 Dockning EVC 40 till annan uteluftsvärmepump ördockning/elkoppling Principschema, dockning uteluftsvärmepump Inkoppling av rör görs på samma sätt som dockning av annan värmepump. Elkoppling Elkopplingen görs på samma sätt som dockning av annan värmepump. Det tillkommer dock en kontakt i serie med temperaturgivaren (EVC 40 reläkort (9) position och ). Kontakten ska öppnas då värmepumpen blockeras på grund av låg utomhustemperatur. Vanligtvis styrs detta av värmepumpens frysskydd. Då termistorkretsen bryts återgår EVC 40 till normal eldrift som odockad elpanna OBS! Värmepumpens cirkulationspump ska vara i drift för att förhindra isbildning i de rör som är utomhus. Temperaturgivare placerad i EVC 40 s dykrör under elpatronerna. Minireläkort Kontakt, skall öppnas när värmepumpen blockeras Till värmepump Sluter vid uppnådd temperatur Bryter vid uppnådd temperatur Kantkontakt på reläkort Placering av dockningssatsens temperaturgivare k.v. DOCKNINGSSATS EVC 40

12 DOCKNINGSSATS EVC 40 NIBE AB Box 4 Järnvägsgatan 40 MAKAYD Tel: Fax:

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK MOS SE 04-5 EVC 40 5047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 40 5 4 Till Villaägaren Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Allmänt Systemprincip Frontpanel Frontpanelens övre (synliga) del 4 Synliga

Läs mer

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2 -2 0 +2 MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK 2 bar 3 4 R A B I II III A B I II I II A B -2 MOS SE 33-6748 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING TG +2 LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS SE 0403-2 611800 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 310P Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0710-5 FIGHTER 360P -2 2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0710-5 FIGHTER 360P -2 2 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MO E 0710-5 511340 MOTERIG- OCH KÖTELAVIIG LEK Fighter 310P Fighter 310P Fighter 310P Fighter 310P 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1107-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025 MOS SE 1024-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031243 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Säkerhetsinformation 2 Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4 Till Installatören

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB och ELOMIN III UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post info@varmebaronen.se www.varmebaronen.se

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

639215 NIBE FIGHTER 2020

639215 NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 077-5 Luft/vatten-värmepump 5 FIGHTER 00 6915 NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt FIGHTER 00 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231364 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump 161 501 54/1 2009-05-15 Välkommen! Grattis! Din nya CTC luft/vatten-värmepump för inomhusbruk (CLWi) är en förstklassig

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2026. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1125-1 031861 LEK

Installatörshandbok NIBE F2026. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1125-1 031861 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump LEK IHB SE 1125-1 031861 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport och förvaring 5 Uppställning

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

FIGHTER 310P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip Skötsel Installation Utrustning Konstruktion

FIGHTER 310P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip Skötsel Installation Utrustning Konstruktion PB SE 0- Frånluftsvärmepump FIGHTER 0P FIGHTER 0P FLIK FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump.

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol Installations- och bruksanvisning för med styrsystem ExoTrol ver 1.5 ver 0901-08 Inledning Denna manual är avsedd för värmepumparna ExoAir, Polaris och Exotic tillsammans med styrning Exotrol och ExoTank

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer