Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Värmepumpsystem 1 (11) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Värmepumpsystem 1 (11) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende"

Transkript

1 Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Värmepumpsystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller för: Nybyggnad 1 (11)

2 1. Projekteringsvägledning Dokumentet beskriver principerna för systemuppbyggnad och funktioner för ett värmepumpsystem. Dokumentet tar inte ställning till vilka system, funktioner och komponenter som ska redovisas i respektive handling och utföras i respektive entreprenad. Det viktiga är att rör- och SRÖ-konsulterna samordnar sig och reder ut i vilken av handlingarna respektive system, funktion och komponent beskrivs i. Lämpligen upprättas en gränsdragningslista för respektive system, funktion och komponent. 2. System och funktioner 2.1 Dimensioneringsfrågor För att dimensionera värmepumpsystemet ska ett antal s.k. kontrollfrågor alltid besvaras: dimensionerande energi- och effektbehov vid DVUT (byggnadens uppvärmningsbehov) dimensionerande drifttid (dygnet-runt-drift eller verksamhetstid del av dygnet) dimensionerande varmvattenanvändning (störttappning). 2.2 Dimensioneringsförutsättningar Värmepumpssystem ska dimensioneras för en effektkapacitet på minst 75 % av byggnadens dimensionerande effektbehov vid DVUT. Resterande effekt- och energibehov ska lösas med annat uppvärmningsalternativ. Årsmedelfaktorn för värmepumpens COP ska överstiga 3,5 inklusive intern(a) pump(ar). Systemvärmefaktorn för värmepumpsystemet ska överstiga 6,0 Värmepumpsystemets varma sida (VP01) ska dimensioneras för ett T om 8 C och värmepumpsystemets kalla sida (KB01) ska dimensioneras för ett T om 4 C. Värmesystemet dimensioneras för att eftersträva så låg framledningstemperatur som möjligt. Flödesvariationer på primär- och sekundärkretsarna (på ömse sidor om volymtanken) ska minimeras. Temperaturen i slingtanken ska dimensioneras för att hålla 50 C. 2.3 Systemuppbyggnad generellt Se principer enligt figur 1 och 2. Värmepumpsystem ska alltid objektsanpassas beroende på typ av verksamhet. Värmepumpsystem ska vara uppbyggd med värmepumpsaggregat, volymtank, elpanna (för spetsvärmning av VS), slingtank (för förvärmning av varmvatten) och slutberedare komplett med elpatron (för slutberedning av varmvatten). 2 (11)

3 I de fall där verksamheten har stor varmvattenanvändning (störttappning) ska volymtank(ar) installeras för bunkring av varmvatten. Volymtank(ar) installeras mellan slingtank och slutberedare. Normalt förses endast värmekretsen för ventilationsbatterier med shuntgrupp. I de fall det finns fler än en VS-grupp för uppvärmning (exempelvis fasaduppdelning, golvvärme, o.d.) ska samtliga VS-grupper förses med separata shuntgrupper. I de fall vätskekylda kylkompressorer (för t.ex. varukyla) installeras ska överskottsenergin från kylkompressorer ladda borrhålen med värmeenergi. Se princip enligt figur 2. I de fall värmepumpsaggregatet är utrustad med hetgasåtervinning ska energin tas tillvara i slutberedaren för varmvatten (EB1). By-pass med injusteringsventil (blödarledning) installeras på värmekretsen för ventilationsbatterier bl.a. för att förhindra att returtemperaturen från ventilationsbatterier blir för låg. VVC-flödet ska injusteras så att 50 % av flödet passerar slingtanken och 50 % av flödet passerar genom VV11-SV30. Värmepumpsystem ska förses med energimätning enligt Principer för energi- och volymmätning. Se även tillämplig text i Huvuddokument för rörsystem. 3 (11)

4 2.3 Värmepumpsystem utan hetgasåtervinning Figur 1. Värmepumpsystem varma sidan för system med separata shuntar för radiatoroch luftbehandlingssystem och värmepump utan hetgasåtervinning. 55 C LB01-GT10 LB01-P1 VS01-GT30 35 C LB01-SHG LB01-SV30 LB01-GT40 LB01 VS01-P1 Volymtank ELP1 2) VS01 55 C VS01-GT10 VS01-GTXX ACK1 45 C VP01-EM11 VS01-GT40 VS01 VP01 VS01-EXP1 VP01-EM12 VP01-SV30 4) VP01-GP60 55 C VV11-GT40 >50 C VV11-P1 VV11-SV30 VV11-GT10 55 C 1) 55 C Värmepumpsaggregat 1) VP01-P1 3) Påfyllning VS (VV) CA VP01 50 C VV01-GT10 5) Slingtank VVB1 55 C Slutberedare EB1 VV11 VV01 KV01-VM31 KV01 VVC11 VV11 KV01 KV01-VM21 VP1 VP01-GT41 VP01-GT42 1) Anslutning av tillfällig extern värmekälla. 2) Placering av elpanna (då intern elpatron i värmepumpsaggregat saknas). 3) Placering av cirkulationspump (då intern pump i värmepumpsaggregat saknas). 4) Placering av trevägsventil (då intern trevägsventil i värmepumpsaggregat saknas). 5) Givare ska placeras lågt i slingtanken. 4 (11)

5 2.4 Princip för sammankoppling av vätskekylda kylkompressor och bergvärmepumpens köldbärarsystem (brine) Bergvärmepumpens köldbärarsystem (brinekrets) sammankopplas med väskekylda kylkompressor enligt figur 2. I köldbärarsystemet ska bl.a. ett s.k. korsrör installeras. Figur 2. Princip frikyla från borrhål till kylkompressor. Till/från kylkompressorer KB01-P2 KB01-EXP1 Korsrör KB01-GP60 Påfyllning KB KB01-GT44 KB01-GT43 KB01 KB01-P1 1) XX C 20 C Värmepumpsaggregat VP1 KB01-GT41 KB01-GT42 1) Placering av cirkulationspump (då intern pump i värmepumpsaggregat saknas). 5 (11)

6 3. Ledningssystem Köldbärarsidan (brinekretsen) ska förses med manuella avluftare på högpunkter. Avsättningar med avstängningsventiler installeras för enkel anslutning av extern värmekälla (exempelvis elpanna) som backup. Rören på köldbärarsidan (brinekretsen) ska i sin helhet utföras i rostfritt stål eller koppar för att undvika korrosion. Se även tillämplig text i Huvuddokument för rörsystem. 6 (11)

7 4. Platsutrustningar 4.1 Värmepumpsaggregat Värmepumpsaggregatet ska vara konstruerad för flytande kondensering. Värmepumpsaggregat ska ha kommunikation med DDC och ÖS via TCP/IP. Kommunikationsprotokoll ska vara Modbus eller något annat protokoll som har stöd i DDC och ÖS. I de fall värmepumpssystem har egen inbyggd webbserver ska webbserver vara tillgängligt externt via TCP/IP-nätet utan att kommunikation med DDC och ÖS störs. Värmepumpsaggregat ska leverera värden och parametrar enligt kapitel 6 Visualisering i HMI och ÖS. 4.2 Volymtank (ACK1) Volymtank ska alltid utföras med tre röranslutningar. 4.3 Slingtank (VVB1) Slingtank ska utföras med varmvatten i slingan/slingorna och värmevatten i manteln. 4.4 Slutberedare (EB1) Slutberedare förses med integrerad elpatron. Elpatronens termostat ska vara låsbar. I de fall värmepumpsaggregatet är utrustad med hetgasåtervinning ska slutberedare utföras med röranslutningar för hetgas. 4.5 Cirkulationspumpar Cirkulationspumpar ska vara tryckstyrda. 4.6 Elpanna Installeras endast då intern elpatron i VP saknas. Elpanna ska ha mjukstyrning (flerstegstyrning). Termostat i elpanna ska endast användas som överhettningsskydd och vara låst vid 60 C. 4.7 Expansionskärl Expansionskärl ska vara utförda av plåt. 4.8 Förångare (utedel) vid luft/vattenvärmepump Vid placering av förångare (utedel) ska placeringen beaktas bl.a. avseende: vandalism avstånd till bullerkänslig verksamhet (boende o.d.) isbildning och halka från dränering från utedel. Förångare får inte fästas i vägg. Vid inbyggnad av förångare ska tillräckligt luftutbyte finnas. 7 (11)

8 5. Funktionsbeskrivning inkl. larmhantering Allmänt Alla värden som redovisas ska vara inställbara. Värden som presenteras är riktvärden och används då systemen tas i drift. Dessa värden justeras dock efterhand för att ytterligare optimera systemen. Aktuella värden ska dokumenteras i injusteringsprotokoll. Styrning och reglering VP1 Värmepumpen VP1 är i drift vid värme- eller varmvattenbehov. Värmepumpssystemet ska prioritera varmvattenproduktion. Värmepumpen ska hålla en konstant temperaturskillnad mellan tillopps- och returledningarna för VP01 och KB01. För VP01 ska temperaturskillnaderna vara separat inställbara för värme- respektive varmvattenproduktion. VS01, VS11, LB01 VP01-P1 går endast då kompressorn är i drift. Start och stopp av VS01-P1 via utetemperaturen med två börvärden. Ett för start och ett för stopp. Ej som hysteres eller differensvärden. VS01-P1 ska stoppas när underliggande pumpar är stoppade och starta igen när någon av underliggande pumpar startat. Start och stopp av tryckstyrd pump ska ske via pumpmodul till DDC. Om temperaturen vid VS01-GT10 eller LB01-GT10 inte nått börvärdet inom [XX minuter] startar elpannan ELP1 och stoppar när VS01-GT10 och LB01-GT10 överstiger börvärdet. Börvärdet för framledningen på VP01 beräknas på utetemperaturen VS01-GT30. Om värmepumpen har stoppat och elpanna är i drift ska larm aktiveras i DDC och ÖS efter tidsfördröjning. Elpanna ska mjukstyras (d.v.s. effekten kopplas in i flera steg beroende på pannans storlek). Elpanna ska kunna startas manuellt (på plats) med manöverbrytare och med inställt börvärde (termostat) oavsett om värmepumpen är i drift eller inte. Gällande optimering av VS-system, se Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering under TKA SRÖ. VV01, VV11 Värmepumpen är i drift när temperaturen i slingtanken VVB1 understiger börvärdet och stoppar när temperaturen i slingtanken VVB1 överstiger börvärdet. 8 (11)

9 Cirkulationspump VV11-P1 är i kontinuerlig drift. Vid sommardrift är växelventilen VP01-SV30 konstant i varmvattenläge. Slutberedaren EB1 konstanthåller högtempererat vatten med elpatronen. Elpatron i slutberedare ska kunna startas manuellt (på plats) med manöverbrytare och med inställt börvärde (termostat). Motionskörning Växelventiler och cirkulationspumpar utan kontinuerlig drift motioneras enligt tidkanal. Övervakning Mätning VS01-GT40 mäter returtemperaturen i radiatorkretsen. LB01-GT40 mäter returtemperaturen i luftbehandlingskretsen. VV01-GT40 mäter returtemperaturen i varmvattencirkulationen. VP01-EM11 mäter energianvändningen för uppvärmning och luftbehandling. VP01-EM12 mäter energianvändningen för varmvattenproduktion. VP01-EM13 mäter energianvändningen för eventuell hetgaståtervinning. Börvärden Beteckning Text Inställning/ börvärden VS01-GT10 Utetemperatur: -16 C 55 C VS01-GT10 Utetemperatur: -10 C 50 C VS01-GT10 Utetemperatur: ±0 C 45 C VS01-GT10 Utetemperatur: +10 C 32 C VS01-GT10 Utetemperatur: +20 C 20 C LB01-GT10 Utetemperatur: -16 C 55 C LB01-GT10 Utetemperatur: -10 C 50 C LB01-GT10 Utetemperatur: ±0 C 45 C LB01-GT10 Utetemperatur: +10 C 32 C LB01-GT10 Utetemperatur: +20 C 20 C VV01-GT10 Slingtank (VVB1) VV 50 C VV11-GT10 Framledningstemperatur VV 55 C Anmärkning 9 (11)

10 Larm Beteckning Text Larmgräns(er) Larmfördröjning VP1 Fel/driftavbrott i värmepump 5 min ELP1 Fel/driftavbrott i elpanna 5 min Utlöst högtryckspressostat 5 min Utlöst lågtryckspressostat 5 min ELP1 Elpanna i handläge 60 min VS01-P1 Manöverfel 60 min VV11-P1 Manöverfel 60 min VS01-GT10 Regleravvikelse ±5 C 60 min LB01-GT10 Regleravvikelse ±5 C 60 min VV01-GT10 Regleravvikelse ±5 C 60 min VV11-GT40 Låg VVC-temperatur 45 C 60 min VV11-GT10 Regleravvikelse ±5 C 60 min VP01-GT60 Lågt tryck i VS-system 60 min KB01-GT60 Lågt tryck i KB-system 60 min Anmärkning Tidkanaler Beteckning Aktivitet Tider Anmärkning Tidkanal 1 Pump- och ventilmotionering Måndagar Om komponent varit stoppad i 7 dagar. 10 (11)

11 6. Visualisering i HMI och ÖS Följande parametrar ska kunna avläsas i HMI och ÖS: Driftindikering värmepump (kompressor) (VP1) Driftindikering cirkulationspumpar (VP01-P1, KB01-P1, KB01-P2, VS01-P1 och VV11-P1) Driftindikering elpanna (EP1) Driftindikering elpatron (EB1) Drifttidsmätning för värmepump (VP1) Drifttidsmätning elpanna (EP1) Drifttidsmätning elpatron i (EB1) Läge växlingsventiler (VP01-SV30 och VV11-SV30) VP-temperaturer (VP01-GT41 och VP01-GT42) VS-temperaturer (VS01-GT10, VS01-GT40, LB01-GT10 och LB01-GT40) KB-temperaturer (KB01-GT41, -GT42, -GT43 och -GT44) VV-temperaturer (VV01-GT10 och VV11-GT10) VVC-temperatur (VV11-GT40) Utetemperatur (VS01-GT30) Temperaturer i sug-, hetgas- och vätskeledningar (tryck omvandlade till temperatur) COP-faktor (från värmepumpen eller beräknat via DDC) Följande parametrar ska kunna avläsas och ändras i HMI och ÖS: Börvärden för värmedrift Börvärden varmvattendrift Börvärdeskurvor för utekompenserad värme med minst 5 brytpunkter 11 (11)

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2 PBD SE 1408-2 Luft/vatten-värmepump NIBE TM F2030 NIBE TM 639524 F2030 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2030 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2030 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM Qvantum Serie VL Indirekt värmepump luft/vatten VÄRME EFFEKT 3-57 kw

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM Qvantum Serie VL Indirekt värmepump luft/vatten VÄRME EFFEKT 3-57 kw 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VL Indirekt värmepump luft/vatten VÄRME EFFEKT 3-57 kw Q10VL - Q15VL Q25VL - Q65VL KÖLDMEDIUM : R404A ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual UNIVERSAL Stainless Steel Edition Allt-Som-Behövs-tank för installation av värmepumpar Art 402013 (ASB-tank inkl Växelventil med värmekretspump,

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen

Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen * Inverter luft-vat värmep Energibesparande lösningar för nya och existerande byggnader Monoblock Yutaki M Inverter Med Yutaki M Inverter luft-vattenvärmepump

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

Laddomat 21 Laddningspaket

Laddomat 21 Laddningspaket Art.Nr. 11 23 78 Laddomat 21 Laddningspaket Bruks- och installationsanvisning RSK nr 686 18 23 LM21_Manual.indd 812082 090603 by Termoventiler AB 0321-261 80 www.termoventiler.se 1 Laddomat 21 har till

Läs mer