SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER"

Transkript

1 SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER

2

3 Här kommer handlingarna till Svenska Tecknares årsmöte. Årsmötet hålls på Hornsgatan 103, I det nya, men legendariska funkisteleverkshuset, vi flyttat till. Lokalen är STIM:s hörsal, klockan den 19 april. Du som är medlem i Svenska Tecknare är välkommen att delta på årsmötet, och du har även rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Det är bra om många kommer, så att vi kan besluta om inriktning och prioriteringar tillsammans. Vi kommer inte att bjuda på lunch, det får man skaffa sig på någon restaurang i närheten. Den som bor utanför Stockholms län kan få ersättning för milkostnad. Du anmäler ditt deltagande genom ett formulär som finns bland annat på Svenska Tecknares hemsida. I det här häftet finns styrelsens verksamhetsberättelse, den ekonomiska berättelsen, revisionsberättelsen, förslag till budget, inkomna motioner och förslag till vilka som ska väljas på årsmötet. I ett häfte som skickats ut tidigare finns dagordning, förslaget till verksamhetsplan och en handledning i hur du kan påverka besluten. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen är en slags information från styrelsen om hur man skött föreningen det gångna året. Revisionsberättelserna är revisorernas syn på hur styrelsen skött sig, samt förslag till om årsmötet ska ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Motioner och förslag till val är saker som årsmötet kan besluta som det vill om, det är alltså deltagarna på årsmötet som beslutar om detta, och om budgeten. Hoppas att vi ses den 19 april, hälsar Svenska Tecknares kansli och styrelse!

4 illustratör Ingela Backman grafisk form Lilian Bäckman tryckeri Katarina Tryck, Stockholm 2013 Utgiven av Svenska Tecknare Svenska Tecknare Hornsgatan 103, plan 9, Stockholm svenskatecknare.se

5 innehållsförteckning 5 STYRELSENS VERKSaMhETS- BERÄTTELSE INLEDNING 5 MEDLEMMAR 6 ORGANISATION 10 MÖTEN OCH SEMINARIER 12 BOKMÄSSAN 14 RÅDGIVNINGSVERKSAMHET 15 TIDNINGEN TECKNAREN 16 KOMMUNIKATION 18 POLITISK PÅVERKAN 20 FÖRELÄSNINGAR PÅ SKOLOR 20 MEDLEMSVÄRVNING 20 MEDLEMSFÖRMÅNER 20 KOLLA! 23 SAMARBETEN 29 INTERNATIONELLT 31 EKONOMISKA RAPPORTER 32 revisionsberättelse SERVICEBOLAGET 33 revisionsberättelse FÖRENINGEN 34 revisionsberättelse KNUT V PETTERSSON 36 Reultaträkning, sammanslagen för servicebolaget och föreningen 39 Balansräkning, sammanslagen för servicebolaget och föreningen 40 FÖRSLAG TILL BUDGET 41 inkomna motioner 43 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

6

7 STYRELSENS VERKSaMhETS- BERÄTTELSE har för Svenska Tecknares del präglats av en rad förändringar, som föranletts bland annat av den medlemsundersökning som genomfördes 2011, och de strategier styrelsen tagit fram som resul tat av denna, som resulterade i den verksamhetsplan årsmötet antog. En rad prioriteringar och målsättningar slogs fast. Det är genomförande av dessa som inneburit att Svenska Tecknare tagit stora steg på vägen till att bli en organi sation med större tyngd och status, som har en progressiv och tidsenlig framtoning och vars verksamhet kan ge medlemmarna den service, den kunskap, den styrka och den yrkesgemenskap de eftersöker genom sitt medlemskap. Temat för året har varit professionalism. Ett sätt att utrycka det temat har varit genom stora utbildningssatsningar, som syftat både till att erbjuda utveckling av yrkeskompetensen på nya områden, och att höja standarden i hela yrkeskåren, till exempel när det gäller digital bildleverans för tryck. Vi har också arbetat med att göra organisationen tydligare för både medlemmar och omvärlden. Bland annat har arbete med en ny visuell identitet inletts. Arbetet under året har i stora delar varit framgångsrikt, men de steg vi tagit på vägen har också blottlagt nya områden vi behöver förbättra, och fler och kanske ännu större förändringar av verksamheten som behöver göras för att skapa en organisation som kan vara en stark opinionsbildande kraft, som kan leda utvecklingen när det gäller villkor, prissättning och arvoden, som organiserar de allra flesta yrkesverksamma, och som är en självklar del av yrkesidentiteten för illustratörer, grafiska designers, animatörer och serietecknare i hela Sverige har på ett bra sätt lagt grunden för att vi ska kunna ta nästa steg. Det här är Svenska Tecknares verksamhetsberättelse för MEDLEMMAR Föreningens medlemsantal uppgick den 31 december 2012 till 1211 medlemmar. Under året har 83 nya medlemmar gått med och 96 medlemmar gått ur föreningen. Föreningens medlemmar består av 780 kvinnor och 431 män. Det kan konstateras att medlemsantalet ökat fram till 2007 för att sedan gå ner. Nedgången 2008 till 2009 kan förklaras med avgiftshöjning av medlemsavgiften från kr till kr. Föreningen har en ganska stor andel medlemmar som är runt pensionsålder vilket också kan antas ha ökat antal utträden på senare år. En annan bidragande faktor är medlemsavgiften till IC, som tidigare ingick, men idag endast subventioneras. Det innebär att en del väljer att vara med i bara ena organisationen. De områden där flest medlemmar bor är Stockholms län, med 660 medlemmar, Västra Götalands län med 152 medlemmar och Malmöhus län 128 medlemmar. medlemsutveckling dec antal

8 åldersfördelning födda 10-talet 20-talet 30-talet 40-talet 50-talet 60-talet 70-talet 80-talet 90-talet ORGANISATION Styrelsen Föreningens styrelse har haft följande sammansättning Perioden 1 januari 13 april 2012 Lennart Eng, ordförande Helena Bergendahl Lotta Bruhn Lilian Bäckman Gunna Grähs Magnus Günther Charlie Norrman Mats Simons Tyra von Zweigbergk, vice ordförande Perioden 14 april 31 december 2012 Lennart Eng, ordförande Lilian Bäckman Gunna Grähs Magnus Günther Hanna Nilsson Charlie Norrman Karin Persson Mats Simons Tyra von Zweigbergk, vice ordförande 7 protokollförda möten genomfördes under året. Utöver det arrangerades utbildning i styrelsearbete för styrelsen. Arbetsutskottet bestod av Lennart Eng, Charlie Norrman och Tyra von Zweigbergk fram till årsmötet den 13 april och består av Lennart Eng, Mats Simons och Tyra von Zweigbergk fr o m årsmötet. Arbetsutskottet förbereder styrelsemötena och fattar beslut mellan styrelsemötena. Föreningens verksamhetsledare Jenny Lindahl Persson deltar också i mötena. 6 Revisorer Ansvariga för revisionen har varit auktoriserade revisorn Johan Svärdlöf, ordinarie, med Peter Garpen hag som suppleant. Båda från PriceWaterhouseCoopers.

9 Medlemsrevisorer fram till årsmötet var Robert Nyberg, ordinarie, och Stefan Lindblad, suppleant. Vid årsmötet valdes Siw Lövkvist till ordinarie och Cecilia Undemark till suppleant. Konflikt- och Rättshjälpsfonden Utbetalning från fonden kan ske för att bekosta juridisk hjälp till enskild medlem vid konflikt med till exempel uppdragsgivare och om frågan är av principiell betydelse för föreningen och dess medlemmar. Medel kan också beviljas till medlem som lidit skada på grund av konflikt som utlysts av föreningen. Fonden har en egen styrelse och under 2012 har inga frågor föranlett styrelsen att sammanträda. I styrelsen har suttit: Perioden 1 januari 13 april 2012 Lennart Eng, ordförande Claes Forsslöf, ordinarie Peter Häggström, ordinarie Kerstin Olsson Grönvik, ordinarie Ann-Christin von Reybekiel, ordinarie Mattias Adolfsson, suppleant Helena Davidsson Neppelberg, suppleant Jessica Laurén, suppleant Jimmy Wallin, suppleant Emma Virke, suppleant Perioden 14 april 31 december 2012 Lennart Eng, ordförande Peter Häggström, ordinarie Kerstin Olsson Grönvik, ordinarie Ann-Christin von Reybekiel, ordinarie Eva-Marie Wadman, ordinarie Mattias Adolfsson, suppleant Helena Davidsson Neppelberg, suppleant Jessica Laurén, suppleant Jimmy Wallin, suppleant Emma Virke, suppleant Författarfondens referensgrupp Stipendieansökningar till Författarfonden behandlas av ett beredningsutskott inom fonden. Cecilia Torudd sitter i beredningsutskottet, vald av Svenska Tecknare att representera bildområdet i fondens stipendiearbete. Till hjälp i arbetet att bedöma stipendieansökningar inom bildområdet utser Svenska Tecknare en referensgrupp. Referensgruppens uppgift är rådgivande och sammanträder två gånger om året i samband med ansökningsperioderna till Författarfonden. Ledamöter: Perioden 1 januari 13 april 2012 Solveig Hellmark Susanne Fredelius Joanna Hellgren Perioden 14 april 31 december 2012 Susanne Fredelius Joanna Hellgren Emma Adbåge 7

10 Arbetsgrupp för Kavallastipendierna Föreningen utlyser 7 vistelsestipendier till Kavalla varje år, 3 st om en 4-veckorsperiod och 2 st om en 2-veckorsperiod. Stipendiet består av hyra för respektive period samt ett bidrag till resa m m om kr respektive kr. En arbetsgrupp utser stipendiaterna. Under 2012 har gruppen bestått av: Mattias Adolfsson Ulf Frödin Eva Ede Barn- och ungdomsboksgruppen Styrelsen beslutade under 2012 att lägga ned sektionerna då ingen verksamhet bedrivits förutom i barn- och ungdomsbokssektionen. Istället bildades en Barn- och ungdomsboksgrupp. Én arbetsgrupp leder arbetet inom gruppen. De är: Ingrid Arnell Linnéa Krylén Amanda Eriksson En inspirationsträff på Svenska Barnboksinstitutet ordnades den 12 april. Anne-Marie Karlsson, bibliotekarie på SBI, guidade genom 2011 års totala utgivning av barn- och ungdomsböcker. Anna Bengtsson, bilderbokskonstnär berättade mer ingående om några av 2011 års bilderböcker. Tillsammans med Författarförbundets barn- och ungdomssektion ordnades ett mingel på Södra Bar den 10 maj för illustratörer och författare inom barn- och ungdomsboksbranschen. Vid årets bokmässa i Göteborg var Linnéa Krylén på plats från barnboksgruppen för att träffa medlemmar och informera om gruppens verksamhet samt för att kolla vad som händer i branschen. Knut V Pettersson Fond Föreningens styrelse fungerar också som styrelse för fonden. Det är också styrelsen som beslutar om vem som ska tilldelas Knut V Pettersson-stipendiet en gång per år. Stipendiet är en meritutmärkelse till förtjänt svensk tecknare företrädesvis över fyrtio år. Stipendiet om kronor tilldelades 2012 Anna-Clara Tidholm vid föreningens vårfest i anslutning till årsmötet den 13 april. Tecknarnas Fotokopieringsfond Fotokopieringsfonden har till uppgift att bland enskilda upphovsmän fördela medel avseende ersättning för kopiering av litterära och konstnärliga verk inom undervisningsområdet som föreningen erhåller genom Bonus Presskopia och som föreningen ställt till fondens förfogande. Styrelsen sammanträdde i slutet av november för att fatta beslut om årets stipendiater. Beslutsmötet föregicks av två arbetsdagar för att gå igenom de 343 inkomna ansökningarna. 80 stipendier á kronor delades ut. 48 till gruppen Läromedel & Fakta samt 32 till gruppen Övriga. 8 Styrelsen för fonden har under året haft följande sammansättning: Perioden 1 januari 13 april 2012 Jenny Lindahl Persson, ordförande Jeanette Engqvist, ordinarie Jony Eriksson, ordinarie Fereshteh Fazeli, ordinarie Karl Grandin, ordinarie Carina Länk, ordinarie

11 Fredrik Saarkoppel, ordinarie Amanda Eriksson, suppleant Jeanette Milde, suppleant Perioden 14 april 31 december 2012 Jenny Lindahl Persson, ordförande Jony Eriksson, ordinarie Lena Forsman, ordinarie Carina Länk, ordinarie Fredrik Saarkoppel, ordinarie Hans Sjögren, ordinarie Hanna Wieslander, ordinarie Amanda Eriksson, suppleant Lotta Sjöberg, suppleant Valberedning I valberedningen inför årsmötet ingick: Ebba Strid Udikas Måd Olsson Wannefors Alexandra Falagara Vid årsmötet den 13 april omvaldes Ebba Strid Udikas och Måd Olsson Wannefors. Styrelsen utser den tredje ledamoten till valberedningen (Alexandra Falagara utsågs på delegation av AU under 2013) KANSLIET Följande personer har varit anställda på kansliet: Jenny Gustafsson Adminstratör/informatör Catherine Holmström Kommunikatör (Föräldraledig från april) Mathias Leveborn Kommunikatör (Vikariat från augusti) Dick Schyberg Redaktör Åsa Anesäter Jurist (Tjänstledig från maj) Emma Jarl Jurist (Vikariat från april) Jenny Lindahl Persson Verksamhetsledare Inga Ohrlander Sundell Föreningssekreterare Mikaela Sundin Administratör (Visstidsanställd på timbasis under våren/sommaren 2012) Vi har bytt datamiljö till Mac, och bytt ut de sista kvarvarande äldre PC:arna, bytt mailprogram till en exchangelösning och bytt registerssystem till Filemaker. På grund av gifter i golvet i lokalerna på Årstaängsvägen 5 B genomfördes i all hast en flytt av kansliet till evakueringslokaler på Årstaängsvägen 1 C, som vi delade med KRO/KIF samt Illustratörcentrum. Mycket fokus låg under året på att hitta en lösning för lokalerna. Ända sedan gifterna i golvet upptäcktes fördes diskussioner om vilka olika lösningar som kunde vara tänkbara. I första hand sökte vi en lösning från hyresvärden, AMF, som skulle erbjuda oss likvärdiga lokaler enligt det hyreskontrakt vi har med dem som löper till Då vi inte kunde få en sådan lösning från AMF begärde vi istället skadestånd. Vi nådde en lösning som innebar att vi fick skadestånd och frihet att hitta nya lokaler på egen hand, utan att vara bundna till kontraktet. En lokalgrupp bestående av representanter för bildorganisationerna samlade ihop respektive orga nisations behov och konstaterade att behoven skulle bli mycket mindre, om man till exempel er- 9

12 satte de olika köken med ett gemensamt, den stora lobbyn (vita havet) avskaffas osv. Beroende på planlösning uppskattade vi behovet till kvadratmeter. I mars kom en förfrågan från STIM, som köpt ett hus på Hornsgatan 103, som de ska renovera och fylla med hyresgäster. Hyran är på kronor per kvadratmeter. Varje våningsplan är på 300 kvadrat meter. Då STIM behövde besked om Hornsgatan 103 sattes en tidsfrist till 30 maj, då vi senast skulle ha bestämt oss. Detta var snabba ryck, tyckte många i Svenska Tecknares styrelse, men vi hann trots detta både få fram bra alternativa lokaler att titta på och fatta ett belsut som känns väl underbyggt och förankrat. AU beslutade den 29 maj att säga ja till Hornsgatan 103, vilket meddelades de andra organisationerna. Efter att beslut om flytt tagits vidtog arbetet med förhandlingar mellan organisationerna och STIM kring lösningar och behov och planering kring detta tog mycket tid under hösten Själva flytten planerades till efter julledigheten MÖTEN OCH SEMINARIER I verksamhetsplanen för 2012 ingick en mycket stor satsning på utbildningar med möjlighet att utveckla sin yrkeskompetens. Detta var ett resultat av den medlemsundersökning som genomfördes 2011, och de diskussioner och prioriteringar styrelsen lade upp med anledning av detta. Under året var mer än 400 medlemmar anmälda till något av utbildningstillfällena, ej inräknat deklara tionskurs, 3D-introduktion och årsmöte. Antalet utbildningstillfällen var, inklusive årsmötet, 22 stycken, spridda över Stockholm, Göteborg och Malmö. En utbildningskatalog producerades och trycktes, samt skickades ut med post till alla medlemmar. I Malmö genomfördes utbildningarna i samarbete med och med deltagande från elever på Serietecknarskolan på Kvarnby FHSK. Alla utbildningstillfällen följdes upp av en gedigen utvärderingsenkät, där både de som deltog, och de som av någon anledning uteblivit, fick svara på frågor om allt från innehåll och kvalitet till information inför, samt vilka utbildningar man önskar sig vidare Alla utbildningar och föreläsare har generellt fått höga betyg. Responsen från medlemmarna har varit stor, vilket ger en bra grund för planering av utbildningar och seminarier Deklarationskurs Föreningen ordnade, tillsammans med Svenska Fotografers Förbund, en deklarationskurs den 19 april. Kursen leddes av Susin Lindblom, skattejurist och förbundsdirektör på Sveriges Dramatikerförbund. Kursen tog upp aktuella nyheter och praxis hos skatteverket samt hur man ska förbereda sig inför en större förändring på momsområdet. Utöver det togs frågorna om koppling mellan bokföring och deklaration upp och hur man gör en näringsdeklaration från början till slut. Till kursen hade ca 55 medlemmar anmält sig. Introduktion om digital 3D Den 3 maj bjöd Leo Sandberg, FabPics, på en introduktion i digital 3D. Han informerade om begrepp, mjukvara och marknaden samt hur man kan arbeta med 3D till vardags. Ett tjugotal medlemmar deltog. 10 Årsmöte 13 april 2012 hölls föreningens årsmöte i Myntkabinettets lokaler i Gamla Stan. 36 medlemmar deltog i årsmötet. Årsmötet är ett bra tillfälle att träffa andra yrkesverksamma inom visuell kommunikation, men först och främst ett tillfälle att vara med och påverka vad föreningen ska göra, vad som ska prioriteras, och hur det ska fungera.

13 Utöver stadgeenliga frågor som val av styrelser och referensgrupper, fastställande av balansoch resultaträkning, ansvarsfrihet för styrelsen, beslut om budget för 2012 hade medlemmarna att besluta om Verksamhetsplan för 2012 samt ta ställning till inkomna motioner. Till årsmötet hade 2 motioner inkommit: ang lokalavdelningar som bifölls av stämman och ang namnbyte som avslogs av stämman. Efter årsmötet arrangerades en fest i Improvisation & Co:s lokaler. Festen arrangerades av Ingrid Arnell, Sofie Nohrstedt, Jenny Lindahl Persson och Inga Ohrlander Sundell. Digitala grunder Medlemsundersökningen visade att vi hade en andel medlemmar som önskade komma igång med att arbeta i Photoshop, Illustrator eller andra program, och arbeta med sina bilder digitalt, men som inte lyckats med detta, eller som ville vidga sin kompetens till fler programvaror. Därför inledde vi serien med utbildningen Digitala grunder, som riktade sig till denna grupp. Den hölls 1 oktober i Göteborg (5 anmälda), 2 oktober i Malmö (4 anmälda, till det kom serieelelverna på Kvarnby Folkhögskola) och 17 oktober i Stockholm (40 anmälda). Anledningen till att det var så få anmälda i Göteborg och Malmö var att det blev mycket kort tid från det att informationen gick ut, till det att kursen var. Kursledare var Elin Hjulström, Massih Naisan och Charlotta Björnulfson, det vill säga samma personer som också står bakom den nya programvarusupport som vi byggt upp under året. Marknadsföring och PR En heldagskurs i marknadsföring och PR, med inriktning på utveckling av det personliga varumärket samt plattformar i sociala medier genomfördes den 16 oktober i Göteborg, med 25 anmälda, den 23 oktober i Stockholm, med 93 anmälda, och den 31 oktober i Malmö med 31 anmälda. Kursledare var Jenny Lindahl Persson. Till föreläsningen hörde också intervjuövningar. Utbildningarna genomfördes i samarbete med Illustratörcentrum. Att skriva avtal Svenska Tecknares jurist Emma Jarl höll heldagskurser rörande förhandling och avtalsskrivning. I Stockholm den 28 november med 88 anmälda, i Göteborg 7 december med 24 anmälda och Malmö den 30 november med 16 anmälda. Kursupplägget var dels teoretiskt men deltagarna uppmanades även att dela med sig av erfarenheter för att på så sätt även få in en praktisk del. Deltagarna bidrog med många erfarenheter vilket ledde till givande avtalsdiskussioner inom främst illustration och grafisk formgivning. Arvodeskonferenser Under året har tre arvodeskonferenser ordnats. Frågor och svar kring arvoden och rättigheter inom olika branschområden presenterades av medlemmar. Utöver det informerades om aktuella avtalsfrågor, royaltynivåer, prislägen mm. I Malmö hölls konferensen den 16 oktober på Sankt Gertrud Konferens. 20 medlemmar deltog. De medlemmar som berättade om sin bransch och hur de arbetar och tar betalt var: Hanna Nilsson, ena halvan av den svensk-norska designduon Byggstudio, Maria Nilsson illustratör och grafisk formgivare, Andreas Qassim animatör och serietecknare, Johanna Kristiansson läromedelsillustratör och serietecknare. Från kansliet deltog Inga Ohrlander Sundell som talade om arvoden, rättigheter m m. Den 9 november hölls konferensen i Stockholm. 85 medlemmar deltog i konferensen. Jenny Lindahl Persson inledde med att presentera de delar som gällde arvoden i den stora medlemsundersökningen som genomfördes Följande medlemmar berättade om sitt arbete och syn på arvodering samt förändringar i branschen: Mattias Adolfsson, 11

14 illustratör, Annika Lyth, grafisk formgivare, David Liljemark, serietecknare. Inga Ohrlander Sundell från kansliet pratade om arvoden, rättigheter m m. Efter programmet ordnades mingel i föreningens lokaler dit även andra medlemmar, som inte haft möjlighet att delta under programmet, var välkomna. I Göteborg hölls konferensen den 14 november i Utkiken, Majorna. 52 medlemmar deltog. Inga Ohrlander Sundell inledde med att tala om arvoden, rättigheter och vanliga frågor. Följande medlemmar berättade om sitt arbete: Johan Wanloo, serietecknare, Elisabeth Dunker, illustratör, konstnär och fotograf, Carolina Laudon, typsnittsdesigner och grafisk formgivare. Master Talk: Photoshop För den mest avancerade gruppen Photoshop-användare riktade sig föreläsningen Master Talk: Photoshop med Leo Sandberg. Föreläsningen genomfördes den 23 november i Malmö med 27 anmäl da, den 30 november i Göteborg med 35 anmälda och den 7 december i Stockholm med 115 anmälda. Att det var så många anmälda var roligt, men gjorde möjligen också att inriktningen blev något mindre elitistisk än avsett. Att leverera tryckfärdiga original En kurs i prepress och hur man felsäkrar färger och annat för tryckproduktion hölls av Stefan Ohlsson den 29 november i Stockholm, 110 anmälda, 20 november i Malmö, 30 anmälda, 8 november i Göteborg, 24 anmälda. Kursen hade även hållts i Kulturlyftet, och varit uppskattad, varför vi tog in den i den egna verksamheten och tillgänliggjorde den för medlemmarna. Lusseglögg Mitt i flyttstöket på Årstaängsvägen inföll vår traditionella lusseglögg. Ett fyrtiotal medlemmar kom och drack glögg och knaprade på pepparkakor. I år var glöggen spetsad med deltagande av Illustrakören som skruvade upp julstämningen lite extra. För den som ville veta mer om vem jultomten egentligen är och hur bilden av den fryntlige julklappsutdelaren har uppstått och förändrats över tid gjorde Lennart Eng en bildexposé. BOKMÄSSAN Vid 2012 års bokmässa testade vi ett helt nytt grepp. Tanken var att skapa en mötesplats, en slags hamn för medlemmarna, i Svenska Tecknares monter. Här skulle man kunna hänga, träffa andra medlemmar och presentera sig själv eller lyssna på andra. Vi öppnade för alla medlemmar att anmäla intresse för medverkan i montern, inredde med soffa, mikrofoner, högtalare och ett rådgivningsbås, och satte upp ett program. Vi begärde också förflyttning av montern till att ligga nära seriescenen och barnens torg, där vi återfanns i monter A02 : 29. Vi samarbetade även i år med Illustratörcentrum, som delade ut sin katalog. Programmet för hela mässan såg ut så här: 12 TORSDAG Christina Wagner, illustratör Nina Beckmann och Linda Johansson visar och berättar om årets Kolla! för JLP Maria Borgelöv, grafisk formgivare och illustratör Per Gustavsson, illustratör, intervjuas av JLP Anna Westin, illustratör, intervjuas av JLP Linnea Krylén, Svenska Tecknares barn- och ungdomsgrupp, intervjuas av JLP Boel Werner, illustratör Emma Virke, illustratör och grafisk formgivare, intervjuas av JLP Emma Virke, illustratör och grafisk formgivare Marianne Pettersson Soold, som arbetar med kalligrafi, grafisk form och illustration Rebecca Landmér, som arbetar med illustration och grafisk form Niklas

15 Lindblad, grafisk formgivare, intervjuas av JLP Niklas Lindblad, grafisk form givare Jens Andersson om Sanatorium förlags utgivning med Mattias Adolfsson och Edward Gorey Camilla Engman, illustratör och konstnär Katarina Strömgård livetecknar och berättar om sitt arbete med barnböcker Svenska Tecknares ordförande Lennart Eng hälsar välkommen till årets mingel tillsammans med Illustratörcentrum Mingel med Svenska Tecknare och Illustratörcentrum FREDAG Ebba Strid Udikas, illustratör och konstnär Nina Ulmaja debuterar i år med en egen barnbok: ABC å allt om D. Intervjuas av Dick Schyberg Annika Elmqvist arbetar med en ny utgåva av Sprätten på toaletten. intervjuas av Dick Schyberg Jens Ahlbom, illustratör som gett form åt bland annat Mulle Meck, Dagspöket och Niklas Nilsson Åsa Rosén, som nästa år debu terar på Rabén & Sjögren med sin första kapitelbok Gunna Grähs just nu aktuell med Det fräscha alter nativet på Galago Mattias Olsson, illustratör, intervjuas av JLP Hans Sjö gren, illustra tör Sylvia Mård, barnboksillustratör och akvarellmålare, intervjuas av Dick Schyberg Mats Vänehem, fakta- och barnboksillustratör, intervjuas av Dick Schyberg Jessika Berglund & Caroline Röstlund berättar om TOIJOII, ett samarbete mellan två bild män ni skor Sara Gimbergsson, barnboksillustratör Annika Lyth, grafisk form givare Emma Virke, illustra tör och grafisk formgivare intervjuas av JLP Boel Werner, illustratör Anders Djerf, grafisk fomgivare och illustratör intervjuas av JLP Anna-Maria Ivstedt, illustratör och grafisk form givare Mia-Maria Güettler grafisk formgivare och illustratör intervjuas av JLP Lene Due Jensen illustratör som i år debuterar med bilderboken Bodils Kalas (Alfabeta förlag) Ho Baek Lee, pratar och kanske tecknar (Ho Baek Lee, är sydkoreansk författare, illustra tör och författare av böcker för barm och unga. Hans förlag, Jaimimage, har givit ut ett 50-tal titlar, varav runt tio är hans egna verk, till exempel The Strongest Rooster Ever och While We Were Out, vilka översatts till flera andra språk, den sistnämnda även till svenska under titeln Ensam hemma. Han är i Sverige för att ta emot Peter Pan-priset Joakim Pirinen, serietecknare, bildkonstnär, illustratör, författare, dramatiker, intervjuas av JLP Lilian Bäckman, grafisk formgivare, illustrat ör mm, pratar om Kaosdesign Maria Kask, illustratör och grafisk formgivare, intervjuas av JLP LÖRDAG Carina Melander, illustratör och grafisk formgivare David Liljemark, serietecknare och författare, intervjuas av Dick Schyberg Gunna Grähs, just nu aktuell med Det fräscha alternativet på Galago Robert Nyberg, satirtecknare och illustratör, livetecknar Magda Korotynska, fakta- och barnboksillustratör Bengt Arne Runnerström berättar om boken Långe dragsjullar Pelle Forshed, intervjuas av JLP Mats Vänehem fakta- och barnboksillustratör, intervjuas av JLP Lotta Kühlhorn, aktuell med Rapport! en bok om att göra mönster, intervjuas av JLP Sara Gimbergsson, barnboksillustratör Elin Hjulström visar och svarar på frågor (JLP) om sin senaste animerade kortfilm Jens Andersson berättar om Sanatorium förlags utgivning med Mattias Adolfsson och Edward Gorey Anna Bylund, grafisk formgivare Sara Olausson, serietecknare och illustratör, intervjuas av Dick Schyberg Joakim Pirinen, serietecknare, bildkonstnär, illustratör, författare, dramatiker, intervjuas av Dick Schyberg SÖNDAG Malin Biller, serietecknare och illustratör, intervjuas av JLP Marianne Pettersson Soold, som arbetar med kalligrafi, grafisk form och illustration Bengt Arne Runnerström berättar om boken Långedragsjullar Jens Andersson berättar om Sanatorium förlags utgivning med Mattias Adolfsson och Edward Gorey Mattias Olsson, illustratör, intervjuas av Dick Schyberg Thomas Asplund, som arbetar med illustration, grafisk form och fotografi Helga Hila Brümmer, illustratör och bildbyggare intervjuas av Dick Schyberg 13

16 Hela styrelsen deltog på mässan, och besökte seminarier samt umgicks med medlemarna. Montern bemannades och sköttes av kansliet, som också agerade utfrågare och rådgivare. Designen på montern gjordes av Erica Jacobsson, och bygget gjordes av henne själv samt Illustratörcentrums Lisa Zachrisson och Jonathan Sahlin från Göteborg. Rivningen genomfördes av Helena Bergendahl från Göteborg och hennes dotter. Styrelsen beslutade i utvärderingen att fortsätta utveckla samma koncept för bokmässan nästa år, med mindre justeringar som till exempel skulle kunna skapa en bättre ljudbild. RÅDGIVNINGSVERKSAMHETEN Arvodesrådgivning För att hjälpa medlemmarna i arvodes- och andra frågeställningar kring uppdrag finns en grupp telefon rådgivare som består av kansliet och av föreningens medlemmar från olika arbetsområden. Rådgivarna sitter också i Arvodesgruppen. Gruppen kallas till möte minst två gånger per år för att utvärdera arvodesrådgivningen och diskutera marknadens utveckling har gruppen haft möte för att diskutera sitt arbete, utvecklingen inom olika områden samt rekrytering av nya rådgivare och eventuella nya områden. Inga Ohrlander Sundell är sammankallande i gruppen. Under 2012 bestod gruppen av följande personer: Allmänt och upphovsrätt: Inga Ohrlander Sundell Grafisk form: Ingse Ellesson Grafisk form: Roland Ingemarsson Grafisk form och illustration: Ann-Christin von Reybekiel Tidningar och serier: Tomas Karlsson Tidningar och läromedel: Kati Mets Animation: Mattias Gordon Webb: Anya Winqvist Rådgivningen är en stor och viktig del av föreningens verksamhet och högt prioriterad av styrelsen. En stor mängd frågor kommer till kansliet varje dag, både från medlemmar, icke medlemmar och uppdragsgivare. 14 Juridisk rådgivning Den juridiska rådgivningen sköts per telefon samt mail av föreningens jurist, Emma Jarl. Frågorna är av varierande slag både upphovs- och avtalsrättsligt men har under året dominerats av frågor gällande den digitala marknaden. För att balansen mellan enskilda upphovsmän ska bli så jämn som möjligt försöker föreningen träffa avtal och arbeta fram rekommendationer med större motparter. Under året har förhandlingar förts med bland annat TV4, SVT/UR, Norstedts, Bonnierförlagen samt Sveriges Annonsörer. I den förhandlingsdelegation som Bildupphovsrätt i Sverige utsett ingår Svenska Tecknares jurist Emma Jarl tillsammans med jurister från Bildkonst Upphovsrätt i Sverige och Svenska Fotografers Förbund. Denna förhandlingsdelegation har under året förhandlat fram ett avtal med TV4 gällande bildvisning i kanalens program Nyhetsmorgon, Efter tio och Kalla fakta. Avtalet är ett försöksavtal som innebär att upphovsmän ska få ersättning när deras verk visas i ovan nämnda program. Avtalet trädde i kraft den 1 september 2012 och gäller till att börja med en period om sex månader. Under denna period utvärderas avtalet löpande. Under året har samma förhandlingsdelegation även diskuterat med SVT/UR dels kring det avtal som finns sedan tidigare gällande ersättning vid sekundärvisning av bild dels gällande det sk med-

17 verkansavtalet som säger att en medlem ska få ersättning vid viss typ av medverkan i SVT/UR. Förhandlingarna med Norstedts gäller ett nytt ramavtal för föreningens medlemmar. Detta avtal kommer att täcka in även digitala format. Förhandlingarna fortgår och ett nytt avtal bör vara på plats våren Förhandlingarna med Bonnierförlagen gällde avtalsutformningen för digitalisering av sk back list-titlar. Bonniers skickade ut avtal med dåliga villkor för upphovsmän men reviderade avtalsvillkoren efter förhandling till förmån för våra medlemmar. Under hösten yttrade sig föreningen beträffande Ny bibliotekslag (Ds 2012:13). Sammanfattningsvis ställde vi oss positiva till den förtydligade ändamålsprincipen, principen om avgiftsfrihet samt teknik neutralitet men ansåg det svårt att förutse hur de tekniska förändringarna i distributionen av litte ratur kommer att gestalta sig över tid. Programvarusupport Under året gick en förfrågan ut till medlemmarna där vi sökte expertis i en rad efterfrågade programvaror, och som resultat fick vi ihop en grupp bestående av Massih Naisan, Elin Hjulström och Charlotta Björnulfson, som ska hjälpa medlemmarna med kniviga problem i till exempel Final Cut, Photoshop och InDesign. Svenska Tecknares kommunikatör har under året byggt ett supportforum, och via detta och telefon ska medlemmarna kunna få service. Själva sjösättningen kom dock att skjutas till Tidningen Tecknaren Tecknaren började året med att presentera Mikhail Zlatkovsky, rysk regimkritisk tecknare och en nyutkommen bok om politiska tecknare runt om i världen. I samma nummer startade vi också artikelserien Den nya boken, som handlade om digitaliseringens snabba påverkan på hela bokbranschen. Pelle Snickars, forskningschef på Kungliga Bilbliotket i Stockholm intervjuades. I nästa nummer fortsatte temat med en längre intervju med Lasse Winkler, Svensk Bokhandels chefredaktör, samt artiklar om nya aktörer på e-boksmarknaden. Porträttintervju med Eva Lindström, reportage från Bologna och reportage om Johan Rutherhagen som arbetar med miljömässigt hållbar form, var några andra ämnen. Årets tredje nummer berättade om Island och den starka konstnärliga profilen Goddur. World Press Cartoon, världsmästerskapet i politisk teckning, avgjordes i Portugal och Tecknaren var på plats. Artikelserien om Den nya boken avslutades med ett samtal mellan Svenska Tecknares jurist Åsa Anesäter, ordförande Lennart Eng, skribenten Bert Ola Gustavsson och Tecknarens redaktör Dick Schyberg. Dennis Eriksson gjorde åtskilliga illustrationer till hela artikelserien. Lagom till Bokmässan i Göteborg kom årets fjärde nummer med reportage om gifta par som arbetar ihop. Är ugglan död? frågade Helena Bergendahl i en trendspaning och fyra medlemmar berättade om sina hemsidors betydelse för att nå ut. Fyra nya böcker om typografi, mönsterskapande m m togs också upp. Kolla!-vinnaren Kyuhyung Chos spännande bild prydde omslaget till årets femte nummer. Stina Wirséns karaktär Lilla Hjärtat och Tintin var två fiktiva figurer som var huvudpersoner i höstens intensiva debatter om vad som är rasistiska stereotyper eller inte. Magnus Bard gjorde en tecknad kommentar till debatten och Lennart Eng en skriftlig. Tecknarens redaktör konstaterade att när eldfängda debatter utbryter kommer den egna tidningen ohjälpligt efter av pressläggningsskäl. Författaren Staffan Söder blom skrev en essä om bokformgivaren Christer Jonson. Hur fungerar a-kassan för en frilans, reportage från Bokmässan i Göteborg, nya böcker om affischer var också en del av innehållet. Sista numret för året pryddes av en japansk bild från 1700-talet med anledning av en nyutkommen bok. Lång intervju med Lotta Ek, AD på Dagens Nyheter. Simon Schwartz, ny, intressant tysk serieskap are presenterades. Svensk design i Tokyo, hur man illusterar en grävling och trasiga Parker-pennor var några andra ämnen i detta nummer. Mia Lidbom och Staffan Larsson har gjort illustrationer till ledarssidan och Martin Kellerman och 15

18 Emma Virke tog hand om Fråga Juristen, där Emma Jarl har skrivit texterna under Åsa Anesäters tjänstledighet. I varje nummer finns också en personlig krönika av någon medlem. I år har Lars Sjunnesson, Anna Erlandsson, Anna-Clara Tidholm, Joakim Pirinen, Charlie Norrman och Kati Mets varit krönikörer. Dessutom har Karin Ahlin under året haft en stående sida med Yrkesdagboken, som avslutades med att hennes yrkesverksamhet bromsades av att hon fick barn. Carl Anders Skoglund har varit tidningens grafiska formgivare, i samband med föräldraledighet ersatt av John Sandström. Tecknaren trycks på Luleå Grafiska. Redaktör och ansvarig utgivare är Dick Schyberg. Kommunikation Namnfrågan Eftersom namnfrågan ständigt dök upp som diskussionsämne i styrelsearbetet, och även skapade en viss osäkerhet: behöver vi kanske byta namn? är namnet ett hinder för vår tydlighet? togs frågan upp till seriös behandling för att få ett avgörande: ska vi gå vidare med namnbyte, eller ska vi säga att nu heter vi Svenska Tecknare för ett bra tag framöver, och så behöver vi inte ägna så mycket energi åt det. I styrelsen vann det senare förhållningssättet majoritet. En motion från Lilian Bäckman inkom dock till styrelsen, om att namnbyte skulle utredas. Efter diskussion på årsmötet avslogs den av årsmötesdelegaterna genom omröstning med rösträkning, som visade på en god marginal för beslutet. Styrelsen kunde därefter gå vidare i förvissning om att vi inte skulle aktualisera namnfrågan på ett tag, och därför inte heller behövde fundera på det i förhållande till annan verksamhet. Däremot bedömde man det som mycket viktigt att ladda om namnet med ny kommunikation Identitetsfrågor I början av 2012 genomförde Catherine Holmström en undersökning bland studenter och i nätverket SheCreatives som undersökte attityder till Svenska Tecknare bland närstående icke-medlemmar. Resultatet visade tydligt det som vi redan misstänkte: att kännedomen om vilka Svenska Tecknare är och organiserar var låg, och att uppfattningen om oss bland annat innefattade en något mossig bild. De största bristerna i vår varumärkeskännedom är att målgruppen inte vet vilka vi organiserar eller vad vi gör. I prioriteringarna för verksamhetsåret har arbetet med att komma tillrätta med detta stått högt. Styrelsen har bidragit till tydliggörandet när man diskuterat hur vi etiketterat oss, och beslutat sig för att sluta använda beskriviningen visuella kreatörer, då den är både otydlig och delvis missvisande, och i diskussion med underlag kring flera alternativ beslutat sig för att vi ska använda oss av uppräkningen av de fyra huvudsakliga yrkesgrupperna i varje beskrivning av oss själva, då detta är ett snabbt och enkelt sätt ett bidra med den för målgruppen väsentliga informationen om vilka vi organiserar. Ett annat tydliggörande gäller föreningens art: är det en branschorganisation, en facklig organisation? Detta har varit otydligt för både oss själva och omvärlden. Styrelsen beslutade under året att det som ska gälla är beskrivningen Svenska Tecknare är en intresseorganisation för yrkesverksamma inom illustration, grafisk design, animation och serier 16 Webb Till stora delar har webb-arbetet handlat om vardagligt rutinarbete som att lägga upp nyheter, information om nya lokaler, utställningar, kalendariehändelser, tävlingar, kurser med mera. Eftersom det både finns brister i estetiken och tekniken med den nuvarande hemsidan, vilket gör att administrationen av hemsidan tar onödigt lång tid, så beslutades det att ta fram en helt ny hemsida i samband med att man tar fram en ny grafisk identitet. Den nya hemsidan är planerad att öppna 5 april Därför har en del uppdateringar som hade planerats att genomföras under 2012 skjutits på för att istället integreras i den nya hemsidan. Men vi har uppdaterat hemsidan med programvarusupport, där tre medlemmar svarar på frågor om Adobes programvaror och en utbildningsdel.

19 hur väl tycker du att du vet vilka svenska tecknare är och vad de gör? Inte alls 4% Mycket väl 14% Lite grann 39% Ganska väl 43% vilka yrkesgrupper tror du att svenska tecknare representerar? (fler alternativ möjliga) % 98,4% 77,3% 65,6% 87,5% 8,6% 20,3% 1,6% 1,6% Illustratörer Grafiska Animatörer Serie- Filmare Art Regissörer Annat, Formgivare tecknare Directors nämligen Sociala medier Vi har arbetat i stort sett likadant med sociala medier som tidigare år. Vi delar lite bredare nyheter på Facebook än vad vi gör på hemsidan och ungefär en gång i varannan vecka. Det finns stor potential i sociala medier, men vi måste hitta rätt nivå för oss. Det kan vara aktuellt att, om Svenska Tecknare vill vara lite mer aktiva i samhällsdebatten, också aktivera Twitterkontot. Vi har registrerat ett konto hos Instagram som kommer användas när den nya hemsidan är lanserad. Tonen i Instagram är mer lik den hos Facebook än den hos Twitter. Instagram kan passa oss bra just för att det ger oss möjligheter att kommunicera visuellt. Instagram skapar inte uppmärksamhet för en fråga, men är varumärkesbyggande och identitetskapande på ett bättre sätt än Twitter. Press- och opinionsbildning Eftersom Svenska Tecknare är en liten organisation, som arbetar med frågor som inte har särskilt stort allmänintresse, finns det svårigheter för oss att nå ut i media. Det kombinerat med att vi inte har tydliga åsikter som journalister kan känna igen, gör att vi inte har särskilt goda förutsättningar för ett pressarbete med genomslag. Eftersom organisationen inte har formulerat så många ståndpunkter så har vi inte kommunicerat med media så mycket som vi hade kunnat. 17

20 I det så kallade Mangamålet var vi ute och skickade pressmeddelande, och fick också publicitet bland annat i SvD den 16 juni. Gunna Grähs skrev för Svenska Tecknares räkning en debattartikel apropå ett reportage om Ingrid Vang Nyman, som punlicerades i DN Kultur den 31 januari, till försvar att illustratörens roll och rättfärdiga krav på ersättning och upphovsrätt. I Cap & Design i februari gjordes ett reportage om högre lön 2012, där bland annat Lennart Eng Intervjuades, och samma tidning hade ett stort repor tage om plagiat, med föreningens jurisk Åsa Anesäter. Slutligen gav ett pressmeddelande om att Martin Frostner ska göra ny visuell identitet åt Svenska Tecknare publicitet i Resume i december. MEDLEMSKOMMUNIKATION Under året har 12 månatliga nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna innehållande tips och datuminformation om olika stipendier, tävlingar, medlemsutbildningar och seminarier samt ekonomisk och juridisk information som rör medlemmarna. Dessa utskick har skickats digitalt förutom till medlemmar utan e-postadresser som fått per post. Återkommande på de digitala utskicken har under året varit en länk till föreningens blogg och en länk till tävlingen Kolla!, som Svenska Tecknare arrangerar. Det har också gjorts separata utskick gällande föreningens aktiviteter såsom medlemsmöten, årsmöte, seminarier och kurser samt annan utvald information om exempelvis Fotokopieringsfonden, Individuell reprografiersättning m m. Med anledning av den medlemsexklusiva utbildningssatsning som gjorts under året trycktes en utbildningskatalog upp som skickades till alla medlemmar som sedan kompletterats med digitala utskick. Alla nytillträdda medlemmar får välkomstpaket per post innehållande bland annat information om föreningen, några nummer av Tecknaren samt deklarationshandledning och Kolla!katalog. Politisk påverkan Litteraturutredningen Läsandets kultur 2011 tillsatte regeringen en litteraturutredning. I direktiven ingick att kartlägga läsning, bokmarknad, e-böcker, upphovsmännens villkor och det internationella perspektivet. På Bok - & Biblioteksmässan 2012 presenterades utredningens betänkande på över 600 sidor. Den innehåller en omfattande kartläggning inom de olika fält som regeringen utpekat i sina direktiv. Under utredningens gång hade ordförandena för Svenska Tecknare, Författarförbundet och Svenska Fotografers förbund vid ett par tillfällen träffat utredarna och framfört synpunkter på bland annat hur vi anser att frågan om biblioteksersättningen ska hanteras. Tyvärr blev betänkandet ur vår synpunkt en besvikelse. Det innehåller inga idéer om hur man kan förbättra upphovsmannagruppernas ställning på marknaden. Det som dock visade sig vara det allvarligaste med betänkandet var att utredaren lade förslag på förändringar av regelverket runt biblioteksersättningen och då speciellt förhandlingsrätten för upphovsmännen. Hösten har ägnats åt möten och diskussioner mellan våra organisationer för att uppnå en gemensam ståndpunkt kring dessa frågor. Resultatet är att de förslag som lagts fram av utredningen avvisas och att vi i stället gemensamt föreslår att biblioteksersättningen stärks med en egen lagstiftning. Detta har framförts i våra respektive remissvar. 18 Biblioteksersättningen 2011 träffades en tvåårig överenskommelse mellan upphovsmännens organisationer och regeringen som innebar att ersättningen för 2012 skulle höjas med 2 öre till 1:35 kr vilket innebar en ökning av totalbeloppet till kr ska ersättningen höjas med ytterligare 2 öre. Tvåårsuppgörelsen innebar att det inte genomfördes några nya förhandlingar under I januari 2013 inleddes förhandlingarna för ersättningen 2014.

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

2015/2016. Projekt och tidsplaner för verksamhetsplaneringen

2015/2016. Projekt och tidsplaner för verksamhetsplaneringen 2015/2016 Projekt och tidsplaner för verksamhetsplaneringen Projektområden Code of fair practice Bokmässan Kolla! Internationellt/europeiskt/nordiskt Utbildningar Prata! Kommunikation Medlemsvård Organisationsutveckling

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Plats: Vänkretslokal på Tidagatan i Tidaholm Tid: Lördagen den 18 februari 2012, kl. 15.00 Närvarande: Årsmötesordföranden, 6 styrelseledamöter,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Arbetsgrupper, till styrelsen

Arbetsgrupper, till styrelsen Arbetsgrupper, till styrelsen ST Väst (Karin P) Nuläget: Vi har en grupp bestående av Helena Bergendahl, STveteran, som är den som håller samman arbetet och drar det stora lasset, mig, Henrik Franklin

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2013

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2013 Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Årsmötesprotokoll 2013 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Mötets behörighet. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Brf Gullvivan Protokoll årsstämma 2014 14 Protokoll årsstämma Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: 2015-04-20 Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Plats: Skyddsrummet, Växthusvägen 1 Öppnande

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012 Protokoll s Årsmöte 2012 Datum: Onsdag 18 april 2012 Tid: 17:00 Plats:, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg Närvarande: Se bilaga 1 1 Ordförande öppnar mötet Peter Gaestadius öppnade mötet. 2 Anteckning av

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad.

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad. 1(5) Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265, i Hållbara Havs lokaler, Örlogsvägen 11, Kastellholmen, Stockholm, den 16 april 2015 1

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 11 mars 2015 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 1 ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2014 04 08 1 Öppnande Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård som hälsar all välkomna.. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24 Dagordning 1. Stämmans Öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av sekreterare vid stämman 6. Val av två personer

Läs mer