som tillhör detaljplan för fastigheten KRANEN 10 mfl i Hamnen (Dockan) i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "som tillhör detaljplan för fastigheten KRANEN 10 mfl i Hamnen (Dockan) i Malmö"

Transkript

1 Dp 5119 PLANBESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten KRANEN 10 mfl i Hamnen (Dockan) i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning (finns tillgänglig på Stadsbyggnadskontoret), samrådsredogörelse, utlåtande och denna planbeskrivning. Bifogat planhandlingarna finns trafikutredning, riskanalys samt vindstudie. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett hotell med omkring 300 rum. Byggnaden kommer även att innehålla restaurang, konferenslokaler, spa med gym samt en vinterträdgård. Totalhöjden blir högst 85 m. BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN Graden av miljöpåverkan som genomförandet av en detaljplan kan komma att medföra ska alltid bedömas. Vid behov ska nödvändiga utredningar samt konsekvens- och åtgärdsanalyser göras. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan såsom avses i miljöbalken 6 kap 11. Planen bedöms dock medföra viss miljöpåverkan varför följande utredningar har gjorts och utgjort beslutsunderlag till olika ställningstaganden: Riskanalys, trafikutredning samt vindstudie. Dessa finns sammanfattade i slutet av planbeskrivningen, under rubriken MILJÖKONSEKVENSER. PLANDATA Planområdet är beläget i Dockan. I väster begränsas planområdet av Dockplatsen och i öster av Krankajen. Områdets area är ca 1500 m 2. Marken består av fastigheterna Kranen 10 och Kranen 9, som ägs av Kranen Utvecklings AB. Därtill ingår delar av fastigheterna Kranen 5 som ägs av Dockan Exploatering AB. Även Hamnen 21:138 berörs. Sidan 1 av 12

2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN RIKSINTRESSEN Planområdet berörs av riksintresset för kustzon. ÖVERSIKTSPLAN I Malmö 2005 Aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan (antagen av kommunfullmäktige 2006) anges markanvändningen för området till BS, bostäder och service. PLANPROGRAM Planområdet utgör en del av det område som behandlades i Planprogram för Kranenområdet, Västra Hamnen i Malmö från maj 2000 samt ett kvalitetsprogram från PARALLELLA UPPDRAG Ett parallellt uppdrag genomfördes för att belysa olika gestaltningsprinciper för den aktuella hotellanläggningen. Uppdraget genomfördes under vintern 2009/2010 med 4 arkitektkontor som deltagare. Det parallella uppdragets jury valde AIX förslag som underlag för vidare bearbetning. Förslaget har bearbetats under planarbetets gång för att hantera synpunkter och förutsättningar. GÄLLANDE DETALJPLAN För planområdet gäller Dp 4007, laga kraft Detaljplanen anger markanvändningen till JKH, Industri, kontor och handel, samt en byggnadshöjd på 15 m. ÖVRIGA PROGRAM OCH UTREDNINGAR ÖVRIGA Miljöprogram för Malmö stad fungerar som en gemensam utgångspunkt för miljöarbetet i Malmö stad. För att nå miljöprogrammets mål måste varje projekt i sitt genomförande bidra till den hållbara utveckling som eftersträvas. 2

3 Energistrategi för Malmö är Malmö stads handlingsprogram för energifrågor och är samordnat med miljöprogrammet. Såväl miljöprogram som energistrategi har antagits av kommunfullmäktige. Miljöbyggprogram Syd är kommunens program för hållbart byggande och ska följas vid nybyggnation på mark som kommunen säljer eller upplåter. På övrig mark är programmet vägledande vid nybyggnation och gäller för både bostäder och lokaler. Trafikbullerpolicy för Malmö Stad antogs under 2007 och anger principer och riktlinjer för hur arbetet med trafikbuller i samband med planering av ny bebyggelse ska bedrivas. Trafikbullerpolicyn anger bland annat vilka typer av kompenserande bullerskyddsåtgärder som ska vidtas i de fall utomhusriktvärden för nybyggnad inte kan uppnås. Behov av bil- och cykelparkering för olika verksamheter regleras i Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, Pr 3087, antagen av KF september Parkeringsnormen gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglovgivning. Avfallsplan för Malmö stad och Burlövs kommun innehåller mål och strategier för avfallshanteringen. PROCESSEN FÖR DENNA DETALJPLAN Stadsbyggnadsnämnden gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet med enkelt planförfarande. Planen antogs av Stadsbyggnadsnämnden Antagandebeslutet upphävdes av Länsstyrelsen , grundat på olämpligt val av hantering med enkelt planförfarande. Till följd av detta övergår detaljplaneprocessen gällande denna plan från enkelt till normalt planförfarande. FÖRUTSÄTTNINGAR BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Planområdet består av en grusad yta som används för parkering. TRAFIK Isbergs gata, Krankajen och Dockplatsen avgränsar planområdet. Dockplatsen är ett torg med gångfartsgata intill, medan Krankajen trafikservar främst de boende längs Krankajen. 3

4 LEDNINGAR VA-SYDs befintliga ledningar inom området. Stråk som visar kabel/kablars verkliga läge Stråk som visar kabel/kablars ungefärliga läge* Stråk som innehåller kabel/kablar där bevakning krävs Värmeledning verkligt läge (centrumlinje med markerade ytterkanter, kammare samt medföljande signalkabel) Värmeledning ungefärligt läge Fjärrkylledning med akvifer E.ON Elnäts befintliga ledningar inom området samt teckenförklaring. 4

5 PLANFÖRSLAGET ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN Förslaget följer översiktsplanen. BEBYGGELSE Totalhöjden blir högst 85 m och byggnaden rymmer omkring 300 hotellrum, konferenslokaler, restaurang, spa med gym samt en vinterträdgård. TRAFIK GATOR OCH VÄGAR Hotellet ansluter till den befintliga infrastrukturen. I öster och söder omgärdas byggnaden av körbara ytor. Väster om ansluter byggnaden till Dockplatsen och norr om byggnaden finns en gränd för gång- och cykeltrafik som sammanbinder Dockplatsen med Krankajen. PARKERING Malmö stads p-norm för cykelparkering samt bil ska följas. Hotellets och restaurangens gäster hänvisas till parkeringshuset på Hallenborgs gata. ANGÖRING / VARUMOTTAGNING Angöring för bussar sker längs Isbergs gata. För taxi och andra bilar finns en angöring söder om byggnaden. Parkering för byggnadens besökare anordnas i parkeringshuset på Hallenborgs gata. Varumottagning samt övriga transporter angör på norra sidan av byggnaden, söder om Sigmahuset. Här finns även cykelparkering för bland annat hotellets cyklar. På platsen som bildas söder om byggnaden skapas fler cykelparkeringar. KOLLEKTIVTRAFIK Busslinje 2 avgår från hållplats Dockan var 5:e minut i högtrafik. GÅNG- OCH CYKELVÄGAR Cykelvägar i området följer i princip cykelplan för Malmö. En cykelväg passerar väster om hotellbyggnaden längs Isbergs gata och Dockplatsen. TEKNISK FÖRSÖRJNING VA Det är möjligt att ansluta byggnaden till befintligt kommunalt va-nät. AVFALLSHANTERING Avfallshanteringen utformas i samråd med VA SYD:s avfallsenhet. Utrymmet för verksamhetens avfallshantering ska ha erforderlig dimensionering så att avfallet kan sorteras samt vara belägna i markplan med kortast möjliga avstånd till uppställningsplats för hämtnings fordon. 5

6 EL, GAS OCH VÄRME Det finns möjligheter för att ansluta byggnaden till befintligt el-, gas och fjärrvärmenät. MILJÖKONSEKVENSER RISKHÄNSYN I den fortsatta projekteringen föreslås ta hänsyn till bland annat vindförhållanden, åtgärder i form av skärmtak/regnskydd, hänsyn till anlagd brand och sabotage, systematiskt brandskyddsarbete mm. Byggnadens ventilationssystem görs avstängningsbar från central plats i byggnaden. STADSBILD Förslaget, som följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen, innebär en markant förändring av stadsbilden. Detta har studerats genom bild- och modellstudier i först det parallella uppdraget och fortsättningsvis även genom hela planprocessen. MODELLSTUDIE Fotomontagen nedan, markerade på kartan 6

7 1) Vy från Neptuniparken 2) Vy från Varvsgatan längs Isbergs gata 3) Vy från Klaffbron 7

8 4) Vy från Hallenborgs gata/dockplatsen 5) Vy längs Krankajen 6) Vy från piren väster om Kranplatsen 8

9 SKUGGSTUDIE 21 mars kl mars kl juni kl juni kl juni kl

10 21 september kl september kl HÄLSA OCH SÄKERHET MILJÖKVALITETSNORMER Miljökvalitetsnormer för luft överskrids inte i det aktuella planområdet. LUFTFÖRORENINGAR Utifrån kartläggning av luftföroreningar konstateras att området ligger under kritisk luftföroreningsnivå. BULLER Trafikbullernivån får inte överstiga 30 db(a) ekvivalentnivå och 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid, samt 55 db(a) ekvivalentnivå och 70 db(a) maximalnivå på utemiljö. ÖVRIGA UTREDNINGAR Följande utredningar finns att tillgå i helhet på Stadsbyggnadskontoret eller på Vindkomfortstudie för kv. Dockan, Västra Hamnen, Malmö, SMHI, rapport visar att områdets vindmiljö, på grund av närheten till vattnet och utsattheten av vindar från öster, redan idag upplevs som blåsig vid längre tids stillasittande och i stort inte bedöms försämras av en byggnad. Vindmiljön kring hotellbyggnaden i Dockan generellt bedöms vara god, men att passagerna mellan hotellet och de närmast liggande byggnaderna inte rekommenderas att användas som vistelseytor med längre tids 10

11 stillasittande då dessa kan upplevas som mer blåsiga än omgivningen i övrig. I hotellets omedelbara närhet kan viss försämring av vindmiljön upplevas då vinden trängs samman i något trängre passager och därmed tvingas accelerera mer än tidigare. Då det är vanligast förekommande med västliga vindar kan förbättrad vindmiljön förväntas väster om hotellet då både byggnader väster om hotellet och hotellet i sig ger lä och styr undan vinden. Området kommer främst att upplevas som blåsigt vid ostliga vindar som är vanligast höst och vår. Det är även vanligt med snöfall i samband med denna vindriktning. I slutsatsen i Riskanalys, Kranen 10 mfl, hotell Dockplatsen, Tyréns, påvisas att följande åtgärd behöver regleras i detaljplanen: Att byggnadens ventilationssystem görs avstängningsbar från central plats i byggnaden. Utredningar/åtgärder/hänsyn som föreslås i den fortsatta projekteringen: Att hänsyn tas till vindförhållanden vid detaljutformningen av byggnaden. Att åtgärder i form av skärmande tak/regnskydd uppförs ovanför entré, (för att skydda mot nedfallande föremål), samt att det finns möjlighet att på ett säkert sätt avlägsna is och snö från byggnadens tak och utskjutande delar. Att väsentliga säkerhetssystem ej placeras i källarutrymmen, (pga översvämningsrisker). Att byggnaden ur brandsynpunkt dimensioneras analytiskt med tillhörande riskanalys. Att väsentliga skydd/stödsystem förses med back-up i sådan omfattning att utrymning kan ske även vid avbrott, (tex servicemedia som el och vatten). Att hänsyn särskilt ska tas till anlagd brand och riskerna för sabotage vid projekteringen av byggnaden. Att verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) ska lägga särskild vikt vid utrymning av hotellgästerna även vid annan händelse än brand. Att utformningen av byggnadens ventilationssystem görs så att rök från omgivningen detekteras och att ventilationssystemet stängs av. Att åskskydd installeras. Att dialog med Transportstyrelsen påbörjas avseende hinderutmärkning och eventuell lokaliseringsbedömning. Att byggnadens konstruktion dimensioneras enligt Eurocode. 11

12 I Kompletterande Trafikutredning, Tyréns, , konstateras att utbyggnaden av hotellet medför ett trafiktillskott motsvarande ca 650 bilförflyttningar, in och ut, per vardagsdygn. Knappt 400 av dessa bilförflyttningar förväntas belasta Isbergs gata. Övriga bilförflyttningar är trafik som ska till eller från parkeringshuset Dockan. Det lokala gatunätet bedöms kunna ta om hand det bidrag i trafikrörelser som hotellet antas generera. Kapacitet i anslutning till och på Stora Varvsgatan är tidvis besvärlig idag och kommer sannolikt att vara så till och från den närmaste tiden då stadsdelen byggs ut. I takt med att Västra Hamnens södra delar förtätas kommer dessa övergå i en mer tät innerstadsmiljö, som en utvidgning av Malmö stadskärna. Det innebär att framkomligheten för bil begränsas till fördel för gång-, cykel och kollektivtrafik. Detta leder till att färdmedelsvalet bland boende och verksamma inom Västra Hamnen i framtiden kommer att förändras mot ett minskat bilresande, ett mer hållbart transportsystem. Framtiden för bil kan tidvis vara begränsad även i framtiden, men den totala tillgängligheten till Västra Hamnen kommer alltid att vara tillräcklig, inklusive planerat hotell i fastigheten Kranen 10 mfl. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Plankarta har ritats av Mitra Taheri. För trafik svarar Camilla Morland- Dahlström och Inga-Lill Ölin, GK. Illustration är gjord av AIX genom Jesper Engström. Ingemar Gråhamn Marie Rosdahl 12

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer