BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö"

Transkript

1 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning (finns tillgänglig på Stadsbyggnadskontoret), samrådsredogörelse och denna planbeskrivning. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planen är att göra det möjligt att förlänga och ansluta Hemsögatan till Spillepengsgatan samt stänga av norra delen av Ulvögatan. Projektet syftar till att förenkla och förkorta körvägen mellan den nya hamnen i Norra hamnen med det planerade logistikcentrat och det omgivande motorvägsnätet, öka orienterbarheten, medföra en ökad trafiksäkerhet samt bättre magasinering av köande fordon vid tågpassage. BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN Vilken grad av miljöpåverkan genomförandet av en detaljplan kan komma att medföra ska alltid bedömas. Vid behov ska erforderliga utredningar samt konsekvens- och åtgärdsanalyser göras. Planen bedöms inte medföra någon miljöpåverkan. Sidan 1 av 7

2 PLANDATA Planområdet är beläget i Norra Hamnen och omgärdas av infrastruktur och industrifastigheter. Områdets area är ca 2 ha. Marken ingår i fastigheten Hamnen 22:195, Hamnen 22:163 och Hamnen 31:2. Fastigheterna ägs av Malmö Stad. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN RIKSINTRESSEN Planområdet berörs av riksintresset för kustzon. ÖVERSIKTSPLAN I Malmö 2005 Aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan (antagen av kommunfullmäktige 2006) anges markanvändningen till område för trafikändamål samt gata. FÖRSTUDIER Gatukontoret har arbetat fram Förstudie 9592 Hemsögatans förlängning till Spillepengsgatan (2010). GÄLLANDE DETALJPLAN För planområdet gäller Pl 811. Planen föreskriver markanvändningen till T, specialområde för trafikändamål samt gata. Urklipp från gällande detaljplan, Pl

3 ÖVRIGA PROGRAM OCH UTREDNINGAR ÖVRIGA När det gäller miljöfrågor ska den generella strävan vara att bidra till att nå miljömålen som finns angivna i Miljöprogram för Malmö stad Energistrategi för Malmö, pr 3083, godkänd av kommunfullmäktige , är vägledande i energifrågor. Energistrategin syftar till effektivare energianvändning, byte till förnybara energislag samt bättre planering, ekonomi, säkerhet och kunskap. I Trafikstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2004, redovisas en målmedveten strategi för ett trafiksystem som bidrar till att skapa framtidens Malmö med tre huvudmål: trygg och tillgänglig stad för Malmöborna, en starkare region och effektivare transporter. Trafikmiljöprogram för Malmö stad , antagen av tekniska nämnden 2005, har som övergripande målsättning att Malmö stad ska ha tagit avgörande steg i riktning mot ett miljöanpassar transportsystem när Citytunneln öppnar. PROCESSEN FÖR DENNA DETALJPLAN Stadsbyggnadsnämnden gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet med enkelt planförfarande. Planen beräknas kunna antas av stadsbyggnadsnämnden i juni FÖRUTSÄTTNINGAR HISTORIK I stadsplan 811, fastställd av länsstyrelsen , redovisas en avslutning av Hemsögatan i öster genom att gatan viker av söderut och ansluter till Bjurögatan väster om hamnbanan. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Hemsögatan avslutas idag tvärt. Ulvögatan är en länk i nordsydlig riktning. 3

4 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ Området är utfyllt och vägens nya sträckning går genom område för trafikändamål, som detaljplanen från 1967 beskriver, varför någon arkeologisk utredning inte bör vara aktuell. TRAFIK Hamnbanan sträcker sig från godsbangård till Norra hamnen och passerar Hemsögatans förlängning i plan. Ett stickspår leder upp till Oljehamnen. Hemsögatan, i öst-västlig riktning är en av de breda gatorna i området, men då Hemsögatan inte ansluter till Spillepengsgatan mister den sin funktion som genomfartsgata. Ulvögatan, i nord-sydlig riktning, fungerar istället som genomfartsled till området, men är inte dimensionerad för detta. Passagen med Hamnbanan har bedömts ha brister i trafiksäkerheten. LEDNINGAR Inom området finns befintliga ledningar bl.a. 2 st tryckavloppsledningar. Tryckavloppsledningarna är en mycket viktig del i VA SYDs spillvattennät, de transporterar den största delen av Malmö Stads avloppsvatten till Sjölunda Reningsverk. Vid förlängning av Hemsögatan skall hänsyn tas till ledningarna så att de behåller sin funktion både under och efter färdigställandet av gatan. PLANFÖRSLAGET Illustration från Gatukontorets Förstudie Byggprojekt 9592, Hemsögatans förlängning till Spillepengsgatan 4

5 ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN Förslaget följer översiktsplanen. STRUKTUR Projektet syftar till att förenkla och förkorta körvägen mellan den nya hamnen i Norra hamnen med det planerade logistikcentrat och det omgivande motorvägsnätet, öka orienterbarheten, medföra en ökad trafiksäkerhet samt bättre magasinering av köande fordon vid tågpassage. Ulvögatan stängs av strax söder om järnvägen och fungerar fortsättningsvis endast som infart till fastigheterna Storbådan 2 och 3 samt Gåsören 1. Hemsögatans ansluts till Spillepengsgatan. Omvandlingen syftar till att förenkla och förkorta körvägen mellan den nya hamnen i Norra hamnen med det planerade logistikcentrat och det omgivande motorvägsnätet, öka orienterbarheten samt trafiksäkerheten. LANDSKAP OCH VEGETATION HÖJDSÄTTNING Höjdsättningen genomförs i detaljprojekteringsskedet. Området har inga dramatiska höjdskillnader och några svårigheter att ansluta mellan befintlig gatunivå på Spillepengsgatan och Hemsögatan bedöms inte föreligga. TRAFIK GATOR OCH VÄGAR I området gäller generellt hastighetsbegränsningen 50 km/timme. Trafikmängden på Hemsögatan vid öppningsåret förväntas uppgå till mellan och fordon/vardagsmedeldygn med en hög andel tung trafik. Vid en fullständig utbyggnad av Lappögatan ut till Norra hamnen förväntas trafikmängderna på Hemsögatan sjunka, då Hemsögatan återigen får en mer lokal karaktär och Lappögatan får funktionen som genomfartsled till Norra hamnen från Spillepengens trafikplats med högre trafikbelastning. I förverkligande av detaljplanen ingår också att skapa en trafiksäker korsning mellan Hamnbanan och Hemsögatan. GÅNG- OCH CYKELVÄGAR Nätet av cykelbanor i hamnområdet är glest. I nord-sydlig riktning finns cykelbanor längs Flintrännegatan och Spillepengsgatan. I cykelplanen finns en planerad ny huvudcykelbana längs Blidögatan som är en av parallellgatorna till Hemsögatan. För Hemsögatan planeras en ny kombinerad gång- och cykelbana längs den södra sidan med en passage över Hemsögatan längst i väster. Det planeras även en gångbana längs den Hemsögatans norra sida. 5

6 Röda linjer representerar befintliga cykelbanor. Blå linjer visar planerade huvudcykelstråk. KOLLEKTIVTRAFIK I Östra hamnen finns idag endast två stadsbusslinjer, linje 34 och linje 35. Ingen av linjerna trafikerar Hemsögatan på den sträcka som är aktuell för förstudien. Den närmaste stadsbusslinjen är linje 34 med ändhållplats på Hemsögatan väster om Flintrännegatan. Enligt Skånetrafiken finns i framtiden planer på att förlänga linje 34 västerut längs Hemsögatan till Norra Hamnen och linje 35 österut via Blidögatan mot Arlöv. Ingen av de framtida förändringarna kommer att beröra den aktuella utbyggnaden i projektet. EKONOMISKA OCH SOCIALA KONSEKVENSER BARNPERSPEKTIV Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet är inom ett renodlat industriområde och är inte lämpat för barn. MILJÖKONSEKVENSER RISKHÄNSYN Inga åtgärder med hänsyn till risker är nödvändiga i området. TRAFIK Projektet med en förlängning av Hemsögatan förväntas inte få så stora miljökonsekvenser i sig. Kortare körväg för tunga fordon och färre antal stopp för väjningsplikt i hamnområdet kan sägas vara positiva miljökonsekvenser. Projektet bidrar inte direkt till att uppfylla några miljömål för Malmö. Indirekt bidrar dock projektet med att skapa förutsättning för att flytta ut den tunga trafiken från färjan som idag ankommer till Nyhamnen från Malmös innerstad till de yttre områdena i hamnen. 6

7 LUFTFÖRORENINGAR Området har måttliga halter av luftföroreningar, dvs µg/m 3 ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden för detaljplanen är tio år från det datum planen vunnit laga kraft. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Plankarta har ritats av Mitra Taheri, SBK. För trafik Anders Nilsson, GK, och för VA-frågor Annica Lindh, VA SYD samt Dick Johansson, FK. Ingemar Gråhamn Gesa Hildebrand 7

som tillhör detaljplan för fastigheten KRANEN 10 mfl i Hamnen (Dockan) i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten KRANEN 10 mfl i Hamnen (Dockan) i Malmö 2012-03-22 Dp 5119 PLANBESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten KRANEN 10 mfl i Hamnen (Dockan) i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, genomförandebeskrivning,

Läs mer

(1/5) Laga kraft 2009-01-22 Plan nr. DP 226

(1/5) Laga kraft 2009-01-22 Plan nr. DP 226 (1/5) PLANBESKRIVNING Som tillhör förslag till ny detaljplan för Arlöv 6:7 m fl, Burlövs kommun, Skåne län HANDLINGAR PLANENS SYFTE PLANPROCESSEN Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, genomförandebeskrivning

Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, genomförandebeskrivning 2007-07-20 Reviderad 2007-08-30 Dp 4936 PLANBESKRIVNING tillhörande förslag till detaljplan för del av kv. Parkeringsljuset m.fl. i Husie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö datum 2014-09-09 diarienummer 2011-00926 Dp 5216 GRANSKNINGSSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2(12) DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANHANDLINGAR

Läs mer

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2014-01-20 Dr: MBN 2013/1326 SAMRÅD Detaljplan för Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län Ortofoto över planområdet Samråd: 2014-01-21 2014-02-10 Granskning:

Läs mer

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

SAMRÅD Enkelt planförfarande

SAMRÅD Enkelt planförfarande 1 Planens beteckning R 34 Antagen av BMn 2010-08-11 Vunnit laga kraft 2010-09-09 Genomförandetidens slut 2015-09-09 Detaljplan för fastigheterna Ölmestad 28:27 och del av 28:1 ÖLMESTADSSKOLAN I Reftele

Läs mer

Vångagärdet 20, Råå. Planbeskrivning. Samrådshandling. Detaljplan för fastigheten. Helsingborgs stad. Planområdets läge

Vångagärdet 20, Råå. Planbeskrivning. Samrådshandling. Detaljplan för fastigheten. Helsingborgs stad. Planområdets läge Detaljplan för fastigheten Vångagärdet 20, Råå Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 12 februari 2015 ENKELT PLANFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden den "DAG

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer