BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam"

Transkript

1 BRIC N (2) BRIC N (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam Tecknas till och med den 4 november 2008 Löptid 4 år

2 2 BRIC N (2) The N economies have the potential to achieve the same impact as the BRIC economies. Gulf News, 9 juli 2008 Du erbjuds att teckna BRIC N (2): En exponering mot elva av världens mest intressanta tillväxtländer från fem världsdelar. Varje land har särskilt goda förutsättningar och representeras i investeringen av etablerade aktieindex. The Royal Bank of Scotland plc har AA i kreditvärdering från S&P (september 2008). Produktvillkor Obligation Certifikat Löptid 4 år 4 år Teckningskurs 05% 22% Indikativ deltagandegrad 00% 00% Kapitalskydd 00% av på förfallodagen nominellt belopp Viktiga datum Sista teckningsdag 4 november 2008 Sista betalningsdag 2 november 2008 *, **, *** förklaras i avsnittet Risker med investeringen. Varför investera i BRIC N (2)? BRIC N (2) ger möjlighet till exponering mot vissa av världens mest lovande tillväxtländer: BRIC-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina; samt 7 av de mer svåråtkomliga länderna från den så kallade Next -gruppen Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam. Next är sådana länder som bedöms bli världens viktigaste tillväxtekonomier vid sidan av BRIC-länderna. Med BRIC N (2) får du en exponering mot nya ekonomier rika på produktionsfaktorer och med en politik som prioriterar den industriella utvecklingen. Därmed förväntas också de regionala aktiemarknaderna stimuleras. (Goldman Sachs) Den politiska risken och extra höga marknadsrisken som följer med en investering i dessa unga eller ofullständiga demokratier hanteras tryggt genom att RBS återbetalar 00% av det nominella beloppet vid löptidens slut vad gäller obligationen. Investeringscertifikatet saknar dock kapitalskydd och kan således förfalla helt utan värde. RBS grundades 727 och har högt kreditbetyg från det ackrediterade ratinginstitutet S&P. Marknadskommentar Världens tillväxtregioner ser ut att klara de nu pågående kredit- och fastighetsrelaterade ekonomiska utmaningarna bättre än västvärlden. Exempelvis Kinas ekonomi förväntas växa med 0 procent det kommande året samtidigt som USA:s endast förväntas växa med knappt procent. Också utvecklingen för andra tillväxtländer imponerar. Ett orosmoment för stabiliteten i många tillväxtländer är en tilltagande inflation. Inflationen beror på främst stigande råvaru- och matpriser. (IMF, juli) Tillväxtregionerna drivs bland annat av den internationella efterfrågeökningen till följd av ökad globalisering. I takt med att ländernas exportinkomster ökar så ökar också den inhemska efterfrågan på konsumtions- och kapitalvaror. Det ökade välståndet leder också till en utveckling av de finansiella marknaderna, vilket i sin tur stimulerar regionala investeringar. Ytterligare en tillväxtmotor är ländernas statliga investeringar i infrastruktur som transport, energi, avlopp och fastigheter. OECD bedömer att infrastrukturen är kraftigt eftersatt i många av dessa länder och att det krävs en fördubbling av infrastrukturinvesteringarna. Vad som gör att Next -gruppen anses särskilt attraktiva är deras goda förutsättningar i form av utbildning, relativ ekonomisk stabilitet, politisk och institutionell utveckling samt öppenhet för handel och investeringar. (Goldman Sachs) Exempel på möjligheter Fortsatt hög tillväxt Särskilt goda förutsättningar i N-länderna Växande behov av infrastrukturinvesteringar Exempel på risker Minskad tillväxt pga inbromsning i västvärlden Förhöjd politisk risk Eventuell tilltagande inflation RBS, vinnare av Structured Products Europe Awards 2007 Best in the Nordic region.

3 BRIC N (2) 3 Produktinformation Underliggande tillgångar BRIC N (2) är en investering som följer utvecklingen för elva aktieindex. De olika aktieindexen består av de största handlade bolagen på respektive aktiemarknad. Exponer ingen mot vart och ett av de elva aktieindexen sker med open end-certifikat. Dessa kan jämföras med börsnoterade fonder. Open end-certifika tens sammanslagna utveckling beräknas aggregerat i indexet Risk Stabilised BRIC Strategy Index. Tabellen nedan visar: respektive land och prognostiserad tillväxt 2009 (IMF World Economic Outlook April 2008, Update July), namnet på respektive aktieindex och slutligen aktieindexets vikt i investeringen. Land Tillväxt 2009 Aktieindex 2 Vikt 2 Brasilien 4,0% Brazil Bovespa Stock Index 5,87% Ryssland 7,3% DAXglobal Russia Performance Index 4,27% Indien 8,0% ABN AMRO India ADR/GDR TR Index 8,32% Kina 9,8% Hang Seng China Enterprises Total Return Index 2,36% Mexiko 2,4% Mexican Bolsa Index 2,75% Turkiet 4,3% Dow Jones Turkey Titans 20 Index 8,20% Indonesien 6,3% ABN AMRO Indonesia Index 8,94% Pakistan 6,7% S&P Custom / ABN AMRO Pakistan Top 5 Total Return Index 4,5% Filippinerna 5,8% ABN AMRO Philippines Total Return Index 5,23% Egypten 7,% Dow Jones CASE Egypt Titans 20 Total Return Index 7,29% Vietnam 7,3% ABN AMRO Vietnam Index 2,67% IMF World Economic Outlook April 2008, Update July. Den av IMF angivna tillväxten ska inte ses som en indikation avseende utvecklingen för respektive aktieindex. 2 RBS

4 4 BRIC N (2) Produktinformation Så fungerar BRIC N (2) BRIC N (2) är en rak exponering mot Risk Stabilised BRIC Strategy Index. Investeringen speglar värdeutvecklingen för olika aktiemarknader i olika tillväxtländer med goda förutsättningar för en positiv ekonomisk utveckling. Avkastningen i BRIC N (2) följer en positiv utveckling för det underliggande indexet. Vid en negativ indexutveckling skyddas kapitalet, vad gäller obligationen, av investeringens kapitalskydd. Investeringscertifikatet saknar kapitalskydd och kan således förfalla helt utan värde. Med dynamisk marknadsexponering i det underliggande indexet justeras den dagliga risken (volatiliteten) en investerare är exponerad mot. Det här ger förutsättningar till en stabilare utveckling. Hur avkastningen beräknas Avkastningen för BRIC N (2) beror på två faktorer: utvecklingen i det underliggande indexet och deltagandegraden. Avkastningen i det underliggande indexet beräknas som skillnaden mellan startkursen och slutkursen. Slutkursen beräknas som ett genomsnitt av löptidens 2 sista månaders utveckling (3 mättillfällen). Genomsnittsberäkningen innebär att avkastningen kan bli både något lägre och högre än det underliggande indexets utveckling. Metoden är vanlig för att stabilisera värdeutvecklingen vid slutet av löptiden. Därmed skapas fördelaktiga emissionsvillkor och en lägre teckningskurs. Skillnaden mellan indexets start- och slutkurs multipliceras med deltagande graden. Deltagandegraden är indikativt 00 procent. Därmed beräknas investeringens totala avkastning. För obligationen gäller att om avkastningen skulle vara negativ träder kapitalskyddet in och återbetalar 00 procent av det nominella beloppet. Investeringsbelopp utöver det nominella beloppet är inte skyddat. Investeringscertifikatet saknar dock kapitalskydd. Historisk indexutveckling med dynamisk marknadsexponering*/** Dynamisk marknadsexponering 60% 40% 20% 00% 80% 60% 40% 20% 0% Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 **Dynamisk marknadsexponering **Risk Stabilised BRIC Strategy Index *MSCI Tillväxtmarknadsindex(EUR) 600% 500% 400% 300% 200% 00% 0% Indexnivå Diagrammet ovan visar den teoretiska utvecklingen av underliggande index mellan 26 januari september Källa: Bloomberg/RBS. Ovanstående information är simulerad och baseras på den faktiska utvecklingen för de komponenter som ingick i index per den 3 oktober 2007 (vilket var startdatum för indexet).

5 BRIC N (2) 5 Ska du investera i en trygg kapitalskyddad produkt? Kapitalskyddade produkter passar dig som vill göra en investering med möjlighet till den avkastning marknaden eller en viss investeringsstrategi kan ge, alternativt högre eller lägre avkastning beroende på den aktuella deltagandegraden. Det här samtidigt som du vill ha extra god kontroll över vilka risker du tar. Tack vare produktens konstruktion vet du alltid vilken risk du tar uttryckt i antal kronor. Kapitalskyddet gäller vid löptidens slutdag då emittenten återbetalar det nominella beloppet. Eventuell överkurs och courtage är inte skyddat. Vid försäljning av produkten innan löptidens slut prissätts den till marknadspris utan kapitalskydd. Obligationen med/utan överkurs Eventuell överkurs Fler optioner Option Större möjlig tillväxt Möjlig tillväxt En kapitalskyddad produkt består av en obligationsdel och en optionsdel, se figur till höger. Obligationen är en så kallad nollkupongare, en obligation som köps till rabatt istället för att en årlig ränta faller ut. Rabatten används till att köpa en optionsdel kopplad till den marknad/ strategi som investeringen görs i. Om optionen förfaller utan värde på slutdagen kommer placeraren i alla fall att erhålla obligationens nominella belopp. Kapital utan överkurs Obligation Obligation (00%) Ska du investera i ett investeringscertifikat med hög risk? Det är stor skillnad på att investera i investeringscertifikat och en kapitalskyddad strukturerad produkt. Investeringscertifikatet innehåller inget kapitalskydd men kan ge mycket god avkastning tack vare sin hävstångseffekt och sett utifrån den låga kapitalinsats som krävs jämfört med en kapitalskyddad investering. Investeringscertifikatet tappar däremot hela sitt värde om utvecklingen för underliggande exponering varit oförändrad eller negativ vid löptidens slut. Break even-nivån ligger dessutom högre för ett investeringscertifikat än för en kapitalskyddad investering. Först när avkastningen för den underliggande marknaden eller strategin täcker hela kapitalinsatsen erhåller du en positiv avkastning. Du bör därför bara använda kapital som du har råd att förlora. Ett investeringscertifikat består endast av en optionsdel. Figuren till höger illustrerar proportionerna i investeringscertifikatets optionsdel. Den överkryssade obligationsdelen visar att någon obligation inte ingår i investeringscertifikatet. Investeringscertifikat innebär, relativt en obligation, en liten kapitalinvestering. Kapitalinsatsen kan flerdubblas i värde vid en mycket positiv marknadsutveckling men investeringscertifikatet kan också förfalla helt värdelös vid oförändrad eller negativ marknadsutveckling. Startdag Startdag Investeringscertifikat Kapital Kapital Option Option Löptid Obligation Obligation Slutdag Obligation Avkastning investerat kapital Kapitalskyddad produkt räkneexempel*** Teckningskurs inklusive courtage Tabellen visar exempel på olika utfall beroende på indexavkastningen. Den visar exempelavkastningen på en investering med villkor som BRIC N. Teckningskurs inklusive courtage 24,00% SEK SEK ,00% 00% SEK ,67% 3,62% 24,00% SEK SEK ,00% 2 00% SEK ,00% 0,00% 24,00% SEK SEK ,00% 00% SEK 0-00,00% Tabellen visar exempel på olika utfall beroende på indexavkastningen. Den visar exempelavkastningen på en investering med villkor som BRIC N (2) Investeringscertifikat. Inklusive courtage. 2 Motsvarar break-even avkastning. Nominellt belopp Investeringsbelopp Totalt investeringsbelopp Arbetande kapital Indexavkastning Indexavkastning Indikativ deltagandegrad Indikativ deltagandegrad Återbetalningsbelopp Återbetalningsbelopp Startdag Slutdag Löptid Produktavkastning Produktavkastning Årsavkastning 07,0% SEK SEK ,00% 00% SEK ,72% 6,93% 07,0% SEK SEK ,0% 2 00% SEK ,00% 0,00% 07,0% SEK SEK ,00% 00% SEK ,63% -,70% Ej kapitalskyddat investeringscertifikat räkneexempel*** Startdag Slutdag Årsavkastning

6 6 BRIC N (2) Risker med investeringen, villkor och anvisningar i sammandrag Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i en strukturerad produkt, vänligen se prospektet för mer risk information. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast läm plig för investerare som dessutom har in vesteringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna för hållanden och informationen i prospektet. Emittentrisk Såväl kapitalskyddet i obliga tionerna som avkastningsmöjligheten i obliga tionerna respektive certifikaten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling Kapitalskyddet i obliga tionerna gäller endast vid den ordinarie förfallodagen. Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emis sions - dagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger såväl det ursprungligen investerade be loppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationerna respektive certifikaten i förtid och det förtida inlösen beloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på de strukturerade produkterna. En investerare i certifikaten kan förlora hela sin investering på grund av utvecklingen för den unde liggande exponeringen. Hur den under liggande ex poneringen kommer att utveck las är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/ eller politiska risker. För att investeraren ska få en avkastning på obligationerna som motsvarar överkurs och courtage krävs en avkastning om 7,0 procent vilket motsvarar en underliggande utveckling om 7,0 pro cent. För certifikaten krävs en avkastning på 24,00 procent vilket motsvarar en underliggande utveckling om 24,00 procent. En investering i de strukturerade produkterna kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Skatter Investerare bör rådgöra med profes - sionella rådgivare om de skatte mässiga konsekvenserna av en investering i de strukturerade produkterna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under inne - havstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Andrahandsmarknad SIP Nordic kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du tillgång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic normalt köpkursen avseende plac eringen på andrahandsmarknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värdestegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Förtida försäljning kan således ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens teckningskurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i marknaden vara starkt begränsad. Historisk/teoretisk historisk avkastning Information markerad med * avser historisk information och in formation markerad med ** avser teoretisk historisk information. Teoretisk information är baserad på emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller teoretisk historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta för ståelsen av den strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa deltagandegraden. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning.

7 BRIC N (2) 7 Index disclaimer Although The Royal Bank of Scotland plc and its affiliates ( RBS ) will obtain information for inclusion in or for use in the calculation of the Risk Stabilised BRIC Strategy Index and its constituents ( Index ) from sources which RBS considers reliable, RBS will not independently verify such information and does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the Index or any data included therein. RBS is under no obligation to advise any person of any error in the Index. RBS makes no express or implied representations or warranties concerning (i) the accuracy or completeness of this description, (ii) whether or not the Index may achieve any particular level or meet or correlate with any particular objective or (iii) the fitness for any purpose of the Index or this description. RBS accepts no legal liability to any person in connection with (i) this description and (ii) its publication and dissemination of the Index. References to the Index and the Index provider are included only to describe one component of the calculation of the Index and not to indicate any sponsorship, endorsement, sale or promotion by the Index provider of the Index or products linked to it. The Index provider is independent from and not a partner, group company or agent of RBS. Nothing in this disclaimer will: (i) exclude or restrict any obligation RBS may have to any recipient of this description, nor any liability RBS may incur to any such recipient, under the Financial Services and Markets Act 2000, or the regulatory regime thereunder; or (ii) exclude or restrict, to an extent prohibited by law, any duty or liability RBS may have to any recipient of this description. RBS owns intellectual property rights in the Index and in this description, which has been supplied by RBS. Any use of any such intellectual property rights must be with the consent of RBS. Prospekt och villkor Denna broschyr utgör endast marknadsföring och in nan ett investeringsbeslut tas, ska investerare därför ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på www. rbsbank.se/markets. Prospektet innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic samt i förekommande fall andra. Valutasäkring Investeringen beräknas i svenska kronor, vilket innebär att återbetalningsbeloppet inte direkt påverkas av valutarör elser i förhållande till svenska kronor. Utvecklingen för underliggande tillgång(ar) kan dock påverkas av olika valutakursförändringar. Exempelvis kan, i de fall aktier som ingår i ett index denomineras i olika valutor, som till exempel för ett globalt index, utvecklingen för underliggande tillgångar inom indexet påverkas av olika valutakursförändringar. Vinstsäkring Vinstsäkring kan komma att erbjudas under placeringens löptid. Det innebär att man gradvis höjer det lägsta återbetalningsbeloppet i takt med att placeringens värde stiger genom försäljning av den ursprungliga placeringen och investering i ett nytt instrument. På så sätt kan man skydda en positiv värdeutveckling och samtidigt ta del av en fortsatt uppgång. Vinstsäkringen är frivillig och innebär en möjlig beskattning på den realiserade vinsten. SIP Nordic tillhandahåller normalt en daglig handel och vinstsäkring är möjlig till det pris som erhålls. På hemsidan kan du också erhålla indikativa prisuppgifter för samtliga produkter som emitterats av RBS. Förbehåll Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emissionsvolymen understiger SEK , om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Produktkostnader Vid utgivningen av strukturerade produkter förekommer kostnader för bland annat produktion, extern distribution, börsnotering, licenser och riskhantering. För att nå kostnadstäckning tas courtage ut vid köp. I teckningskursen ingår även ett arrangörs, tredjeparts, distributörs- och marknadsförararvode vars storlek påverkas av förändringar i räntenivå, priset på de finansiella instrument som ingår i produkten, riskhantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fastställt utan upp går till ca 0,6 -,0% per år, beräknat på produktens nominella belopp. Teckningsanmälan skickas till: SIP Nordic AB Hitechbuilding 0, 0 52 Stockholm Tel Fax

8 Villkor och produktbeskrivning i sammandrag Vad är BRIC N? BRIC N (2) är strukturerade produkter (obligationer respektive certifikat) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc och som förfaller till betalning i december 202. Obligationerna och certifikaten måste tecknas i poster om minst 0 stycken och därefter i poster om minst en obligation eller ett certifikat. Varje obligation har ett nominellt belopp om SEK med kapitalskydd. Obligationerna emitteras till en kurs om 05%, dvs. SEK per obligation (minsta investering SEK ). Varje certifikat har ett avkastningsgrundande belopp om SEK utan kapitalskydd och emitteras till en kurs om 22%, dvs. SEK per certifikat (minsta investering SEK ). Avkastningen på obligationerna och certifikaten är kopplad till utvecklingen för Risk Stabilised BRIC Strategy Index. Underliggande Exponeringar Den underliggande exponeringen i investeringsstrategin utgörs av ett certifikat utan bestämd förfallodag (ett så kallat open end certificate) emitterat av ABN AMRO och med indirekt underliggande exponering mot aktier på elva tillväxtmarknader: Brasilien (Brazil BOVESPA Stock Index), Egypten (Dow Jones CASE Egypt Titans 20 Total Return Index), Filippinerna (ABN AMRO Philippines Total Return Index), Indien (S&P Custom / ABN AMRO India ADR/GDR Total Return Index), Indonesien (ABN AMRO Indonesia Index), Kina (Hang Seng China Enterprises Total Return Index), Mexiko (IPC Mexican Bolsa Total Return Index), Pakistan (S&P Custom/ABN AMRO Pakistan Top 5 Total Return Index), Ryssland (DAXglobal Russia Performance Index), Turkiet (Dow Jones Turkey Titans 20 Total Return Index) och Vietnam (ABN AMRO Vietnam Index). Investeringsstrategin Investeringsstrategin inriktad mot de underliggande exponeringarna uppnås genom Risk Stabilised BRIC Strategy Index ( Investeringsstrategin ). Investeringsstrategin är en systematisk och syntetisk strategi som följer ett open end certifikat genom vilket exponering mot de ovan beskrivna tillväxtmarknaderna uppnås. Det underliggande certifikatets utveckling ges av ovanbeskrivna korgens utveckling över den riskfria räntan som representeras av en räntesats motsvarande tre månaders Euroränta (EURIBOR 3m), samtidigt återinvesteras all aktieutdelning i det underliggande certifikatet. De elva underliggande exponeringarna ges initialt en respektive vikt i korgen. Exponeringarna i korgen omviktas en gång om året i november och återfår därigenom respektive ursprunglig vikt i korgen. Utvecklingen för Investeringsstrategin påverkas också av en exponeringsfaktor. Exponeringsfaktorn är 00% om volatiliteten är mellan % och 6%. Exponeringsfaktorn kan reduceras från stegvis ner till noll om volatiliteten ökar och om volatiliteten sjunker ökar exponeringsfaktorn upp till maxi- malt 50%. Genom exponeringsfaktorn minskar således exponeringen mot underliggande tillgångarna vid högre volatilitet och omvänt stiger exponeringen åter vid lägre volatilitet. Exponeringseffekten syftar till att minska inverkan av en negativ trend i tider av hög volatilitet och omvänt till att förstärka inverkan av en positiv trend i tider av låg volatilitet. I och med att Investeringsstrategin återspeglar en dynamisk investeringsstrategi påverkas nivån för de underliggande tillgångarna i Investeringsstrategin inte bara av utvecklingen för de underliggande tillgångarna utan även av en komponent för transaktionskostnader. Investeringsstrategin återspeglar dessutom utvecklingen för förvaltade open end certifikat varför en förvaltningsavgift tas ut, som estimeras vara mellan 0.48%-0.98% per år. Certifikatets förvaltningsavgift avser sådana kostnader etc som kommer av aktiehandel på dessa outvecklade aktiemarknader. Vänligen se prospekt och de slutliga villkoren för fullständig information. Hur beräknas avkastningen? Investeringsstrategin återspeglar den dynamiska investeringsstrategin som beskrivs ovan. Utvecklingen för Investeringsstrategin beräknas sedan som den procentuella skillnaden mellan Investeringsstrategins slutliga nivå och dess nivå på startdagen (vilken förväntas bli den 28 november 2008). Investeringsstrategins slutliga nivå mäts som dess medelvärde av 3 månatliga mättillfällen under de tolv sista månaderna av löptiden. Indexutvecklingen kan således vara såväl positiv som negativ och eftersom slutvärdet beräknas som ett genomsnitt kan den slutliga nivån både bli högre eller lägre än den faktiska nivån på slutdagen. Den avkastning som investerarna kan erhålla på förfallodagen beräknas sedan genom att multiplicera en positiv indexutveckling med deltagandegraden. Om utvecklingen för Investeringsstrategins däremot är noll eller negativ kommer investerare i certifikaten inte att få någon betalning på förfallodagen och obligationerna kommer endast att återbetala nominellt belopp, vilket är lägre än investerat belopp plus courtage. Avkastningen är därmed beroende av att indexutvecklingen blir positiv. Vänligen se prospekt och de slutliga villkoren för fullständig information. Deltagandegraderna Deltagandegraden för obligationerna och certifikaten är indikativt 00% (lägst 80%). Deltagandegraderna fastställs av emittenten utifrån marknadsförutsättningarna omkring den 28 november BRIC N (2) Obligation Investeringscertifikat Indikativ tidsplan Sista teckningsdag 4 november november 2008 Sista likviddag 2 november november 2008 Index startdag 28 november november 2008 Leveransdag 6 december december 2008 Index slutdag 28 november november 202 Förfallodag 2 december december 202 Clearing VPC VPC Börsregistrering London Stock Exchange London Stock Exchange Indikativa villkor Emittent The Royal Bank of Scotland plc The Royal Bank of Scotland plc Valuta SEK SEK Nominellt belopp/ Avkastningsgrundande belopp (AB) Lägsta teckningsbelopp Nominellt (0 obligationer) (0 certifikat) Teckningskurs av nominellt belopp/ab 05% 22% Courtage 2% SEK (0 certifikat) Deltagandegrad 00% (lägst 80%) 00% (lägst 80%) Kapitalskydd 00% 0% Underliggande tillgångar Risk Stabilised BRIC Strategy Index Risk Stabilised BRIC Strategy Index Viktig information Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på innan ett investeringsbeslut tas. RBS är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS är registrerat i Skottland under reg.nr 9032 och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. ABN AMRO Bank N.V. är ett närstående företag (subsidiary undertaking (as defined in section 62 of the Companies Act 2006 of England and Wales)) till The Royal Bank of Scotland Group plc. ABN AMRO Bank N.V. är auktoriserat av De Nederlandsche Bank och i vissa hänseenden står banken även under tillsyn av Financial Services Authority i Storbritannien. I vissa jurisdiktioner kan RBS uppträda som ombud för ABN AMRO Bank N.V. och omvänt kan ABN AMRO Bank N.V. uppträda som ombud för RBS i vissa jurisdiktioner. I de fall då RBS marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ABN AMRO Bank N.V. är RBS inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte RBS har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. Figuren daisy device logo, RBS, The Royal Bank of Scotland och Make it happen är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc och samtliga rättigheter förbehålles. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic AB, Hitechbuilding 0, 0 52 Stockholm, Tel , Fax , Tryckt på Claro Silk som är PEFC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70% består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk. För mer information om BRIC N (2) Besök

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Autocall Global 16 +/-

Autocall Global 16 +/- Autocall Global 16 +/- är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd för

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Fondobligation Afrika 9

Fondobligation Afrika 9 Fondobligation Afrika 9 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 7 november 2014 Publikt erbjudande av SIP

Läs mer

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat emitteras av ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland plc (RBS) är ombud för ABN AMRO i vissa jurisdiktioner.

Läs mer

Fondobligation Afrika 6

Fondobligation Afrika 6 Fondobligation Afrika 6 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 20 juni 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail Bull & Bear- Equity Structured Retail certifikat Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång rbsbank.se/markets Upp eller ner? Daglig hävstång i portföljen Med Bull & Bear-certifikat

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer