nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB"

Transkript

1 14 nov certifikat Autocall kina 1 Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB Löptid Placerat belopp per certifikat 15 år kr Indikativ Kupong 25% Kapitalskydd Emittent Emittentens långsiktiga kreditvärdighet enligt S&P respektive Moody s Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) AA respektive Aa1

2 Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box Stockholm Telefon: Telefax: Epost:

3 certifikat Autocall kina 1 Certifikat Autocall Kina 1 har exponering mot den kinesiska aktiemarknaden. En investering i produkten ger en möjlighet till god avkastning men är förknippad med risk. Certifikatet har en löptid på fem år men kan förfalla i förtid om indexutvecklingen vid någon är oförändrad eller. Placerat belopp kan både öka och minska i värde. KINA Kina är världens folkrikaste land med en befolkningsmängd överstigande 1,3 milrder människor. Under 2007 ökade BNP med 11,9 procent. Såväl konsumtion, investeringar, utrikeshandel och förbättrade offentliga finanser bidrar till den rekordhöga tillväxten. Den kinesiska tillväxten har dock successivt dämpats under årets tre första kvartal och uppgick endast till 9,0 procent under tredje kvartalet. Det är främst den svagare globala tillväxten som bidragit till att exporttillväxten dämpats. De senaste månaderna har den kinesiska centralbanken sänkt styrräntan tre gånger samtidigt som regeringen har presenterat ett mycket omfattande stimulanspaket för att hålla uppe tillväxten. I den senast publicerade konjunkturrapporten från IMF (Internationella Valutafonden) räknar man med att den kinesiska ekonomin växer med 9,3 procent år 2009, vilket fortfrande är drygt 3 gånger så mycket som den globala tillväxten. möjlig avkastning och förfall Certifikat Autocall Kina 1 har en löptid på fem år och har fem årliga ar. För att ge avkastning ska indexutvecklingen vid någon vara oförändrad eller sedan startdagen. Emittenten återbetalar i sådant fall Placerat belopp och en Kupong multiplicerat med antalet år sedan startdagen på placeringen. Om indexutvecklingen vid en år ett (3 december 2009) återbetalar emittenten en Kupong om indikativt 25 procent plus Placerat belopp. Skulle indexutvecklingen vara negativ vid en år ett (3 december 2009) fortsätter placeringen att löpa ytterligare minst ett år. Om indexutvecklingen år två (3 december 2010) är oförändrad eller återbetalar emittenten en Kupong om indikativt 25 procent multiplicerat med antalet år sedan start (vilket i detta fall är två) plus Placerat belopp. Om indexutvecklingen istället är negativ vid en år två (3 december 2010) fortsätter produkten löpa ytterliggare minst ett år, o s v till och med en år fem (3 december 2013). Om indexutvecklingen vid de första fyra arna är negativ och vid den femte en (3 december 2013) återbetalar placeringen fem gånger Kupongen om indikativt 25 procent, d v s 125 procent plus Placerat belopp d v s totalt 225 procent av Placerat belopp. Specifik produktrisk Skulle slutvärdet för index vid den femte en vara lägre än 100 procent av startvärdet men större än 60 procent av startvärdet återbetalas Placerat belopp. Skulle slutvärdet för index vara mindre än 60 procent av startvärdet reduceras återbetalningsbeloppet med nedgången i index. Det betyder att en placering i Certifikat Autocall Kina 1 inte är kapitalskyddad utan hela det placerade beloppet kan förloras. Se vidare avsnittet Risk på sidan 7. Exponering Certifikatet följer ett kinesiskt index noterat på Hong Kong börsen bestående för närvarande av 42 bolag. Skulle index slutvärde den 3 december 2013 understiga 60 procent av index startvärde återbetalas endast det placerade beloppet reducerat med nedgången i index. Möjlighet till god avkastning Certifikatet har en indikativ årlig Kupong om 25 procent. Den årliga ackumulerade Kupongen plus placerat belopp återbetalas om indexutvecklingen är oförändrad eller vid någon av de fem arna. kursfallsskydd men ej kapitalskydd 100 procent av placerat belopp är kursfallsskyddat om index slutvärde (3 december 2013) överstiger 60 procent av index startvärde. Däremot är Certifikat Autocall Kina 1 inte kapitalskyddad av emittenten, investerare bör uppmärksamma att hela, eller delar av det placerade beloppet kan förloras vid en mycket kraftig nedgång i index. Förtida förfall Certifikatet har en löptid på 5 år men kan förfalla i förtid om indexutvecklingen vid någon obervationsdag jämfört med startdagen (3 december 2008). Om detta sker återbetalas Placerat belopp plus årlig Kupong multiplicerat med antalet år sedan start. 3

4 Avkastningsscenario för Autocall kina 1 Figuren nedan visar möjliga utfall av en investering om 10 certifikat à kr i Certifikat Autocall Kina 1, det vill säga ett Placerat belopp om totalt kr. År 1 Förtida förfall: Placerat belopp plus en Kupong kr År 2 Förtida förfall: Placerat belopp plus två Kuponger kr År 3 Förtida förfall: Placerat belopp plus tre Kuponger kr År 4 Förtida förfall: Placerat belopp plus fyra Kuponger kr kursfallsskydd men ej kapitalskydd År 5 Förfall: Placerat belopp plus fem Kuponger kr kursfallsskydd 100 procent av Placerat belopp är kursfallsskyddat, vid en år fem, om index slutvärdet inte understiger 60 procent av index startvärdet. Index slutvärde större än 60% av index startvärde Förfall: Placerat belopp kr I det fall då slutvärdet understiger 60 procent av startvärdet reduceras återbetalningsbeloppet med den faktiska indexnedgången. kreditrisk Index slutvärde mindre än 60% av index startvärde kr (vid index slutvärde lika med 45% av index startvärde) kreditrisk Med kreditrisk menas risken att emittenten av certifikatet (i detta fall Handelsbanken) inte skulle kunna fullföl sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren därmed att förlora delar av eller hela sitt placerade belopp oavsett hur underliggande marknad har utvecklats under löptiden. Mer information om emittenten finns på baksidan av denna broschyr och i emittentens grundprospekt. 4

5 certifikat Autocall kina 1 Beskrivning av underliggande index Certifikat Autocall Kina 1 följer Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI). HSCEI består av 42 bolag som är s k Hshares, d v s kinesiska aktier noterade i Hong Kong som är tillgängliga för internationella investerare. Indexet omviktas varje halvår vilket innebär att sammansättningen för index kan förändras vad gäller t ex företag och branscher. Inget bolag tillåts ha större vikt än 15 procent. De största bolagen i indexet är för närvarande Petrochina, China Life och China Construction Bank. historisk utveckling Diagrammet nedan visar historisk utveckling för Hang Seng China Enterprises Index de senaste fem åren, mellan perioderna till Kina 500 Världsindex nov 03 nov 04 nov 05 nov 06 nov 07 nov 08 I grafer för historik utveckling används i många fall världsindex som jämförande index. Världsindex representeras i diagrammet ovan av MSCI World Index som bl a består av aktier från länder som t ex Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, pan, Sverige och USA. Indexet försöker spegla marknadsutvecklingen i 23 s k iländer. Källa: Bloomberg För ytterligare information om underliggande index och risker i placeringen se Slutliga Villkor och emittentens Grundprospekt som kan erhållas via eller genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag. 5

6 certifikat Autocall kina 1 hur bestäms indexutvecklingen? fastställs som förändringen mellan startvärdet och slutvärdet. Startvärdet fastställs på startdagen och är den officiella stängningskursen för index på startdagen. Slutvärdet beräknas årligen upp till fem gånger under produktens löptid och fastställs på en (3 december) för respektive år. Slutvärdet är den officiella stängningskursen för index på den årliga en. löptid Certifikat Autocall Kina 1 har en löptid på fem år men förfaller i förtid om indexutvecklingen vid någon jämfört med startdagen den 3 december Skulle detta ske erhåller investeraren en Kupong multiplicerat med antalet år sedan starten på placeringen plus Placerat belopp. kupong Kupongen fastställs den 3 december 2008 och dess storlek beror på rådande marknadsförhållanden. Kupongen är indikativt 25 procent men kan både bli högre eller lägre. Certifikatet kommer att ställas in om Kupongen understiger 20 procent. Andrahandsmarknad Erik Penser Bankaktiebolag presenterar dagligen, under normala marknadsförhållanden, en andrahandsmarknad i certifikatet. Köp och säljkurserna i andrahandsmarknaden är beroende av marknadsläget och kan vara såväl högre som lägre än Placerat belopp. Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag, som för närvarande är 0,5 procent på likvidbeloppet. Certifikatets marknadsvärde uppdateras dagligen och återfinns på Tabellen* nedan visar utvecklingen av ett Placerat belopp om kr i Certifikat Autocall Kina 1 på slutdagen vid olika hypotetiska indexutvecklingar. (*Se sista sidan.) År Indexutveckling Kupong Förfall Placerat belopp (inkl. courtage) Värdeutveckling Återbetalat belopp Effektiv årsavkastning (inkl. överkurs och courtage) <0% <0% <0% <0% 55% 40%<0% 25% 2 x 25% 3 x 25% 4 x 25% 5 x 25% kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 22,5% 21,3% 19,7% 18,3% 15,1% 0,4% 17,1% 6

7 risker Ansvaret för riskbedömning åvilar investeraren. Intresserade investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en investering i produkten med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen. En investering i Certifikatet är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer återfinns i emittentens Grundprospekt som finns tillgängligt hos Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) samt på KREDITRISK emittentrisk Detta certifikat är emitterat av Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ). Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Ett innehav av detta certifikat omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Investeraren tar ingen kreditrisk på EPB i Certifikatet under produktens löptid. Likviditetsrisk och risk vid förtida försäljning Certifikatet är i första hand avsedd som ett långsiktigt sparandealternativ. Vid en försäljning före löptidens slut erhålles den köpkurs som erbjuds, under normala marknadsförhållanden, av EPB vid affärstidpunkten på affärsdagen. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att säl din placering. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Under löptiden kan värdet vara såväl högre som lägre än det Placerade beloppet. MARKNADSRISK Under löptiden påverkas värdet på placeringen av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Politiska risker kan även påverka marknadsvärdet. Varken emittenten eller EPB tar något ansvar för produktens marknadsvärde under löptiden. En investering i en strukturerad produkt kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Specifika risker avseende olika placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer emitterar Certifikat. Olika placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av ACKIN3LSHB bör du läsa Slutliga Villkor och dess Grundprospekt. arvode EPB har avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. Bakgrunden till detta är att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få om inte EPB tillhandahållit denna service. För detta får EPB en viss ersättning från leverantören. Ersättningen är utformad på sådant sätt att den syftar till att hö kvaliten på produkten utan att strida mot EPBs förpliktelser att tillvarata våra kunders intressen. Den 3 december 2008 fastställs villkoren för produkten och likvid (inklusive courtage) betalas den 15 december Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om produkten säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,5 1,0 procent per år av produktens pris varav 00,2 procent per år tillfaller arrangören (Handelsbanken). Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i produkten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i produktens pris. Vid marknadsföring av extern marknadsförare kan delar av arrangörsarvodet komma att utgå som ersättning till den externa marknadsföraren. VALUTAKURSRISK Produkten är valutasäkrad i svenska kronor. Det innebär att en försvagning av utländsk valuta inte direkt påverkar avkastningen negativt för produkten. Omvänt så kommer en förstärkning av utländsk valuta inte heller direkt att påverka avkastningen för produkten t. 7

8 viktig information viktig dokumentation Emittentens Grundprospekt Slutliga Villkor Erik Penser Bankaktiebolags Marknadsföringsbroschyr Teckningsanmälan Finns tillgängligt på eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag. tidsplan 18 nov 08 Första teckningsdag 1 dec 08 Sista teckningsdag 3 dec 08 Avräkningsnotor sänds ut 3 dec 08 Startdag placering 15 dec 08 Sista betalningsdag 3 dec 09 år ett 3 dec 10 år två 5 dec 11 år tre 3 dec 12 år fyra 3 dec 13 år fem/ Slutdag placering 20 dec 13 Återbetalningsdag anmälan sändes till Erik Penser Bankaktiebolag Box Stockholm Produkten erbjuds av Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ) vars långsiktiga åtaganden för närvarande har givits kreditbetyg AAenligt Standard Poor s och Aa1 enligt Moody s. Svenska Handelsbanken AB (publ) bildades 1871 och är ett publikt aktiebolag inregistrerat i Sverige. Handelsbanken är en universalbank, det vill säga levererar tjänster inom hela bankområdet. Handelsbanken har en stark position på den svenska marknaden med 461 kontor (31 mars 2008).Under de senaste 15 åren har en universalbanksverksamhet byggts upp i de övriga nordiska länderna och sedan år 2000 även i Storbritannien. Handelsbanken hade per den 31 mars kontor i Danmark, 44 i Finland, 46 i Norge och 46 i Storbritannien. Dessutom 29 bankkontor och fyra representantkontor i länder utanför Norden och Storbritannien. Totalt har Handelsbanken verksamhet i 21 länder. För mer information om Emittenten hänvisas till Emittentens grundprospekt som finns på Erik Penser Bankaktiebolag kräver att valda samarbetspartners skall ha lägst Arating från S&P eller A2rating from Moody s. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA/Aaa, vilket Konungariket Sverige har erhållit i lokal valuta som en jämförelse. De flesta företag och banker har ett lägre kreditbetyg. Enkelt uttryckt är kreditbetyget ett mått som försöker bedöma Emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningsåtaganden. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl som negativ riktning under produkternas löptid. Begränsning Erik Penser Bankaktiebolag eller Emittenten äger rätten att förkorta teckningsperioden för detta erbjudande, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om Erik Penser Bankaktiebolag eller Emittenten bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Börsinregistrering Emittenten avser att inregistrera detta certifikat (ACKIN3LSHB) vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Clearing Värdepapperscentralen AB (VPC AB) Courtage Förvaring Lägsta teckningspost Placerat belopp Förtida förfall Viktig dokumentation Marknadsföring Rådgivning Beskattning Fullfölnde/ Begränsning Kupong *Räkneexempel 2 procent på Placerat belopp Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag. Alternativt används VPkonto eller depå hos annat institut. Lägsta teckningspost är 10 certifikat à kr, d v s kr, därutöver i poster om 1 certifikat à kr. Placerat belopp i texten är lika med totalt investerat belopp exklusive courtage. Certifikatet kan förfalla i förtid i samband med någon av arna år ett till fyra, för mer information se sidan 3. benämns som Fastställelsedag för Slutkurs i Emittentens Slutliga Villkor respektive Grundprospekt. För viktig dokumentation se Emittentens grundprospekt och Slutliga Villkor som innehåller en komplett beskrivning av Emittenten och de bindande villkoren för produkten samt Erik Penser Bankaktiebolags marknadsföringsbroschyr och teckningsanmälan. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av den viktiga dokumentationen som finns tillgänglig på eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag. Denna broschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och Certifikatet. Broschyren skall därmed inte ses som rådgivande. Informationen i denna broschyr grundas på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts tillförlitliga. Vare sig Erik Penser Bankaktiebolag eller Emittenten åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå genom att beslut om investering fattas utifrån denna publikation. Emittenten tar inget ansvar för materialet i denna broschyr utan hänvisar till grundprospektet samt Slutliga Villkor för fullständig legal dokumentation. Om det aktuella Certifikatet är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden och varken denna broschyr eller den legala dokumentationen utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i produkten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Certifikatet är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Certifikatet är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikatet utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler beror på investerares individuella omständigheter och kan förändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Erbjudandet kan komma att återkallas eller begränsas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet kan även återkallas eller begränsas vid marknadsförutsättningar som försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Arrangören har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Kupong är grunden för den förutbestämda fasta avkastningen som kan utfalla i anslutning till arna, se sidan 3. Kupongens storlek kommer att fastställas efter teckningstidens slut. Kupong i texten är indikativ och baseras på marknadsförhållanden som råder vid publikationens upprättande. Kupongen kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknadsförutsättningar. Indikativ årlig Kupong är 25%. Emissionen kommer att ställas in om inte Kupongen fastställs till lägst gränsvärdet 20%. Viktiga faktorer för den slutliga Kupongens storlek är t ex förändringar i (1) svenska (och utländska) marknadsräntor samt; (2) implicit volatilitet (kan enklast förklaras som»av marknaden förväntad framtida kursrörlighet«) på de olika marknaderna och för de relevanta löptiderna. Stigande marknadsräntor innebär (allt annat lika) att Kupongen oftast ökar. Och fallande implicit volatilitet innebär (allt annat lika) att Kupongen minskar. Information markerad med * utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av certifikatet. Räkneexemplet visar hur certifikatet avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Kupongen. Investerare bör notera att räkneexempel (*) inte skall ses som en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatets löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren.

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal

Den rena staden. Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader 19 Maximal Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 20 MAJ Den rena staden Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Morgan Stanley B.V. 4 st

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Bra klimat för svensk tillväxt. Sverige Fast Kupong

Bra klimat för svensk tillväxt. Sverige Fast Kupong Foto: Leif Kullman Sverige Fast Kupong Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 2 MARS Bra klimat för svensk tillväxt Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. Löptid 1 år

Läs mer

Störst på boursen. Smart Bonus Sverige

Störst på boursen. Smart Bonus Sverige Foto: NordicPhotos Smart Bonus Sverige Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 25 oktober Störst på boursen Marknadsföringsmaterial Kategori Certifikat Svenska Handelsbanken AB rating S&P AA-/Moody's

Läs mer

Klättrar uppåt. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant

Klättrar uppåt. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant Foto: Hans Gedda/Link Image Sprinter MIST ad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 12 april Klättrar uppåt Kategori Certifikat ING Bank N.V. rating S&P A+/Moody s A2 Löptid 4 år Riskbarriär på slutdagen

Läs mer

Gyllene initiativ. Valuta Kina

Gyllene initiativ. Valuta Kina Foto: All Over Press Valuta Kina Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 13 APRIL Gyllene initiativ Kategori Marknadswarrant Kapitalskydd Nej Emittent Barclays Bank PLC Löptid 2 år Underliggande

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Glimrande reserver. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant. Morgan Stanley B.V.

Glimrande reserver. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant. Morgan Stanley B.V. Foto: Nordic Photos Sprinter Guld ad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 7 december Glimrande reserver Kategori Garantrating Löptid Certifikat S&P A-/Moody s Baa1 3 år Riskbarriär på slutdagen 75%

Läs mer

Återvunnet framgångskoncept. Räntebevis Stena 1260. och ger en kvartalsvis kupong beroende av STIBOR och ett fast procentuellt tillägg.

Återvunnet framgångskoncept. Räntebevis Stena 1260. och ger en kvartalsvis kupong beroende av STIBOR och ett fast procentuellt tillägg. Foto: Gerry Johansson/Link Image Räntebevis Stena Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 21 september Återvunnet framgångskoncept Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Société

Läs mer

Svag krona stärker. Autocall Sverige Low Trigger

Svag krona stärker. Autocall Sverige Low Trigger Foto: Nordic Photos Autocall Sverige Low Trigger Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 28 AUGUSTI Svag krona stärker Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal Foto: Ben Seelt/Masterfile/TT Autocall Oljebolag Maximal Återbetalningsskydd Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 2 APRIL Långsiktig potential Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Royal Bank

Läs mer

Amerikansk återhämtning

Amerikansk återhämtning Foto: Garry Black/Masterfile/TT Autocall USA Konsumtion Combo Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 27 FEBRUARI Amerikansk återhämtning Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant

Läs mer

Amerikansk köpkraft. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale

Amerikansk köpkraft. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale Foto: Garry Black/Masterfile/TT Autocall USA Konsumtion Combo Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 26 JUNI Amerikansk köpkraft Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant

Läs mer

Utvalda Blue Chips. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant. Nordea Bank Finland Abp

Utvalda Blue Chips. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant. Nordea Bank Finland Abp Foto: NordicPhotos Kreditcertifikat High Yield & Svenska aktier Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 2 MARS Utvalda Blue Chips Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Nordea Bank Finland

Läs mer

Råvaror i ropet. Autocall Råvaror Combo

Råvaror i ropet. Autocall Råvaror Combo Foto: Corbis Images Autocall Råvaror Combo Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 27 JUNI Råvaror i ropet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale

Läs mer

Starka balanser. Aktieobligation Starka Balanser

Starka balanser. Aktieobligation Starka Balanser Foto: Gerry Johansson/Link Image Marknadsföringsmaterial Aktieobligation Starka Balanser TECKNAS SENAST Kategori Kapitalskydd Emittent Emittentrating Löptid Underliggande tillgång Kapitalskyddad Certifikat

Läs mer

Välförpackad framgång. Aktieobligation Leading Brands

Välförpackad framgång. Aktieobligation Leading Brands Foto: Nordic Photos Aktieobligation Leading Brands Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 12 DECEMBER Välförpackad framgång Kategori Kapitalskydd Certifikat Nej Lägsta återbetalning 90%

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö 1218 Autocall Europa & Sverige HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Öresundsbron, Malmö Europa & Sverige Placeringen ger exponering mot två index, Europa och Sverige, och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 1235 Aktiebevis Svenska Bolag Marknadsföringsmaterial AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR GRUND- UTBUD RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 6 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån

Läs mer

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer