Kreditbevis Norden. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 28 september rbsbank.se/markets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kreditbevis Norden. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 28 september 2012. rbsbank.se/markets"

Transkript

1 Kreditbevis Norden Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 28 september 2012 rbsbank.se/markets

2 Investeringen i korthet Kreditmarknaden har under senare års perioder av osäkerhet attraherat mycket kapital. Detta beroende på att bolag i dessa tider får allt svårare att låna till låga räntor av banker. En kreditinvestering ger exponering mot ett eller flera företag. Du erbjuds att teckna Kreditbevis Norden En placering med ränteliknande avkastningsprofil och exponering mot fem nordiska bolag. Årligt utbetald kupong som uppgår till indikativt 5 procent på årsbasis under löptiden. Kupong ernas storlek beräknas på det nominella beloppet som är beroende av antalet kredithändelser i de underliggande bolagen, där varje eventuell kredithändelse minskar det nominella beloppet. Produktinformation Emittent The Royal Bank of Scotland plc Löptid ca. 3 år Teckningskurs av 100% nominellt belopp (NB) Årligt utbetald kupong Indikativt 5% (lägst 3,75%), uttryckt på årsbasis Underliggande krediter Stena AB Stora Enso Oyj Swedbank AB ISS Global A/S LM Ericsson Placeringen saknar kapitalskydd och återbetalningsbeloppet är beroende av hur många kredithändelser som inträffar i de underliggande bolagen under löptiden. RBS är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på Om The Royal Bank of Scotland (RBS) The Royal Bank of Scotland är en av världens äldsta banker och grundades RBS har sedan start huvudkontor i Edinburgh, Skottland, men har blivit en internationell bank med kontor över hela världen för att serva sina drygt 40 miljoner kunder. För mer information om RBS se 2

3 Tillgångar i placeringen Stena AB Kreditbetyg hos S&P: BB / Stabil Stena är ett till fullo privatägt Holdingbolag vars verksamhet, genom sina dotterbolag, idag spänner över flera områden så som färjelinjer, rederiverksamhet, offshore, fastigheter, finans samt återvinning, miljö och handel. Sedan starten 1939 har Stena utvecklats till en internationell koncern med verksamhet över stora delar av världen. Koncernen har totalt sett ca anställda. LM Ericsson Kreditbetyg hos S&P: BBB+ / Stabil Ericsson är en världsledande leverantör av telekommunikationsutrustning och tjänster till mobila och fasta nätoperatörer. Över nät i fler än 180 länder använder bolagets nätutrustning, och mer än 40 procent av världens mobiltrafik går genom Ericssons nätverk. Bolaget har ca anställda och kontor över hela världen. Huvudkontoret ligger dock i Stockholm. Stora Enso Oyj Kreditbetyg hos S&P: BB / Stabil Stora Enso är ledande inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Koncernen har anställda i över 35 länder runtom i världen. Stora Enso är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade i Helsingfors och Stockholm. Kunderna består av förlag, tryckerier och pappersgrossister samt förpackningstillverkare och snickerioch byggföretag. Swedbank Kreditbetyg hos S&P: A+ / Stabil Swedbank är en affärsbank, med sina rötter i sparbanksrörelsen och i de kooperativa jordbruks-kassorna. Idag har Swedbank 9,5 miljoner privatkunder och cirka företagskunder i Sverige, Lettland, Litauen och Estland. Swedbank är därmed den bank med sammanlagt flest kunder i Sverige och de 3 baltiska länderna. ISS Global A/S Kreditbetyg hos S&P: BB- / Stabil ISS är Nordens största tjänsteföretag med medarbetare i Sverige och medarbetare i Norden. Svensk omsättning är 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och städtjänster. Koncernen har över anställda i mer än 50 länder, vilket gör bolaget till världens fjärde största privata arbetsgivare. 3

4 Om placeringen Vad är en kredithändelse? En kredithändelse kan förenklat beskrivas som att ett referensbolag får allvarliga finansiella problem: Utebliven betalning Referensbolaget klarar inte att i rätt tid erlägga betalning på någon finansieringsförpliktelse som referensbolaget har eller garanterar. Skuldrekonstruktion Referensbolaget ingår någon form av ackord, företagsrekonstruktion eller liknande förfarande avseende alla eller vissa av dess skulder. Insolvensförfarande Referensbolaget försätts i konkurs, träder i likvidation eller blir föremål för något liknande förfarande. Om en kredithändelse har inträffat minskas det Nominella Beloppet med 1/5 (20 procent) utan hänsyn tagen till, t.ex. vilken värdering som referensbolagets förpliktelser ges i andrahandsmarknaden, om skuldrekonstruktionen skulle vara framgångsrik eller om utdelning skulle lämnas i kon kursen etc. Bestämmelserna i emittentens prospekt innehåller de utförliga villkoren för vad som ska anses utgöra en kredithändelse. Förklaring av kreditbetyg Investment grade AAA: Extremt hög förmåga att möta finansiella åtaganden. Högsta kreditbetyg. AA: Väldigt hög förmåga att möta finansiella åtaganden. A: Hög förmåga att möta finansiella åtaganden. BBB: Förmögen att möta finansiella åtaganden, men mer utsatt för ogynnsamma ekonomiska förhållanden. Speculative grade BB: Mindre utsatt på kort sikt, men står inför stor pågående osäkerhet i konjunktur samt finansiella och affärsmässiga förhållanden. B: Mer utsatt för ogynnsam konjunktur samt finansiella och affärsmässiga förhållanden men har idag förmåga att möta finansiella åtaganden. CCC: För närvarande utsatt och beroende av gynnsam konjunktur samt finansiellt och affärsmässigt klimat för att möta finansiella åtaganden. CC: För närvarande mycket utsatt. C: Har för närvarande mycket utsatta åtaganden. D: Kan ej fullgöra sina finansiella åtaganden. Notera: Ratings mellan AA och CCC kan kompletteras genom tillägg av plustecken + och minustecken för att visa var inom kategorin som rating ligger. Som exempel: BBB : Anses som lägsta investeringsgrad av marknadsaktörer. BB+ : Anses som högsta spekulativa grad av marknadsaktörer. Källa: Räkneexempel kredithändelser*** Antal kredithändelser Kreditfaktor Justerat nominellt belopp Justerad total kupong (år 1-3) Återbetalt belopp Produktavkastning 1 Årsavkastning % ,00% ,75% 4,08% 1 20% ,00% ,16% -4,23% 2 20% ,00% ,88% -13,77% 3 20% ,00% ,43% -25,37% 4 20% ,00% ,80% -41,33% 5 20% 0 0,00% 0-100,00% -100,00% Tabellen visar exempelavkastning på en investering med villkor som de indikativa villkoren för Kreditbevis Norden. I tabellen ovan antas att samtliga kredithändelser inträffar innan den första årliga avstämningsdagen. 1 Inklusive courtage. Källa: RBS 4

5 Så beräknas avkastningen Scenario 1 0 kredithändelser under produktens löptid*** Hur avkastningen beräknas Avkastningen för Kreditbevis Norden beror på två faktorer: Totalt återbetalningsbelopp inklusive kuponger: 115 Återbetalt nominellt belopp: 100 Kuponger Vid varje årlig avstämningsdag observeras antalet kredithändelser i underliggande bolag. Kupongernas storlek beräknas därefter på det nominella beloppet som minskar med 1/5 (20 procent) per eventuell kredithändelse. Det indikativa kupong beloppet är 5 procent (lägst 3,75%), uttryckt på årsbasis. Startdag 1 n Nominellt belopp n Kuponger Slutdag Kreditrisk på nominellt belopp om inga kredithändelser skett under löptiden betalas 100 procent av nominellt belopp ut på slutdagen. Återbetalningsbeloppet minskar med 1/5 (20 procent) för varje kredithändelse som sker under löptiden. Exempelvis, har 3 kredithändelser skett under löptiden betalas således 40 procent av nominellt belopp tillbaka på slutdagen (exklusive kuponger). Scenario 2 3 kredithändelser under produktens löptid*** 100 Totalt återbetalningsbelopp inklusive 6 kuponger: Återbetalt nominellt belopp: 40 Startdag 1 n Nominellt belopp n Kuponger Slutdag I Scenario 1 och 2 antas att samtliga kredithändelser inträffar innan den första årliga avstämningsdagen. 1 Startdatum för kreditexponering är 60 dagar före underliggande startdag som förväntas bli den 11 oktober

6 Viktig information Denna sida samt efterföljande sammanfattar risker med investeringen samt villkor och produktbeskriving i sammandrag. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i en strukturerad produkt, vänligen se prospekt för mer riskinformation. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i prospektet. Emittentrisk Såväl kapitalskyddet som den årliga kupongen och avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på den ordinarie återbetalningsdagen respektive räntebetalningsdagarna. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats och det finns ingen garanti från någon annan part. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande kreditexponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på obligationerna. Hur den underliggande kreditexponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/ eller politiska risker. En investering i de strukturerade produkterna kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Specifika risker avseende finansiering Vid förekommande finansiering av aktuella strukturerade produkter kommer riskprofilen och avkastningspotentialen att förändras. Finansiering kan öka förlusten eftersom investeraren måste betala finansieringskostnader om investeringen inte utvecklats på förväntat sätt. Investerare ska inte förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra täckning av finansieringskostnader. Skatter Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de strukturerade produkterna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Andrahandsmarknad SIP Nordic Fondkommission kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andra handsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du tillgång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic Fondkommission normalt köpkursen avseende placeringen på andra hands marknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värdestegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Förtida försäljning kan således ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens teckningskurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i marknaden vara starkt begränsad. Historisk/simulerad historisk information Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Om en graf innehåller andra index än den aktuella underliggande exponeringen syftar detta till att underlätta förståelsen av aktuell produkt och utgör inte en jämförelse mellan olika placeringsalternativ. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. 6

7 Prospekt och villkor Denna broschyr utgör endast marknadsföring och innan ett investeringsbeslut tas, ska investerare därför ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på Prospektet innehåller viktig information om produkten, emittenten, er bjud andet och de bindande villkoren för produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission samt i förekommande fall av andra. Förbehåll Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emissionsvolymen understiger SEK , om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Produktkostnader Vid utgivning av strukturerade produkter förekommer kostnader för bland annat produktion, extern distribution, börsnotering, licenser och riskhantering. För att nå kostnadstäckning tas courtage ut vid köp. I teckningskursen ingår även ett tredjeparts-, distributörs- och marknadsförararvode vars storlek påverkas av förändringar i räntenivå, priset på de finansiella instrument som ingår i produkten, riskhantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fastställt utan uppgår till max 1,0 procent per år, beräknat på produktens nominella belopp och med antagandet att dessa innehas till ordinarie återbetalningsdag. Ytterligare information om ersättningar erhålls på förfrågan från SIP Nordic Fondkommission. Anmälan Teckningsanmälan skickas till: SIP Nordic Fondkommission AB Hitechbuilding 101, Stockholm Tel , Fax Vad är Kreditbevis Norden? Kreditbevis Norden är strukturerade produkter (obligationer) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc och som förväntas förfalla till betalning i september Obligationerna tecknas i poster om minst tio stycken och därefter i poster om minst en obligation. Varje obligation har ett nominellt belopp om SEK utan kapitalskydd vid ordinarie återbetalningsdag. Kreditbevis Norden emitteras till kursen 100 procent dvs. SEK per obligation (minsta investering SEK ). Underliggande exponering För Kreditbevis Norden är såväl avkastningen i form av årliga kuponger samt återbetalningsbeloppets storlek beroende av antalet kredithändelser bland referensbolagen. Referensbolagen består av 5 nordiska bolag. Kredithändelser En kredithändelse kan förenklat beskrivas som att ett referensbolag får allvarliga finansiella problem: Utebliven betalning Referensbolaget klarar inte att i rätt tid erlägga betalning på någon finansieringsförpliktelse som referensbolaget har eller garanterar; Skuldrekonstruktion Referensbolaget ingår någon form av ackord, företagsrekonstruktion eller liknande förfarande avseende alla eller vissa av dess skulder. Insolvensförfarande Referensbolaget försätts i konkurs, träder i likvidation eller blir föremål för något liknande förfarande. Om en kredithändelse har inträffat minskas det nominella beloppet med ett belopp motsvarande 1/5 (20 procent) utan hänsyn tagen till, t.ex. vilken värdering som referensbolagets förpliktelser ges i andrahandsmarknaden, om skuldrekonstruktionen skulle vara framgångsrik eller om utdelning skulle lämnas i konkursen etc. Den relevanta exponerings perioden löper mellan den 11 augusti 2012 (dvs. en redan passerad tidpunkt) och den 20 september Om beräkningsagenten anser att det har inträffat en kredithändelse kan perioden i vissa fall förlängas för att situationen ska kunna klarläggas. Om så sker senareläggs även förfallodagen för obligationerna så att återbetalningsbelopp och kupong ska kunna beräknas korrekt och utbetalas. Prospektet innehåller de närmare bestämmelserna om detta förfarande. Hur beräknas avkastningen? För varje kredithändelse som inträffar avseende referensbolagen minskas det nominella beloppet för obligationerna med ett belopp motsvarande 1/5 (20 procent). Om kredithändelser har inträffat för 3 referensbolag reduceras det nominella beloppet med 60 procent till kronor, vilket i ett sådant exempel också blir återbetalningsbeloppet. Obligationerna saknar kapitalskydd och om samtliga 5 referensbolag blir föremål av kredithändelser sker förtida inlösen och återbetalningsbeloppet (och ännu icke utbetalade årliga kuponger) blir noll kronor. Det reducerade nominella beloppet ligger också till grund för beräkningen av de årliga kupongerna och följaktligen minskas kupongutbetalningarna i takt med att kredithändelser inträffar bland referensbolagen. Räntesatsen om indikativt 5 procent på årsbasis multipliceras med det reducerade nominella beloppet och med beaktande av räntedagskonventionen 30/360. Beräkningen görs årsvis i efterhand och reduceringen för samtliga inträffade kredithändelser får fullt genomslag oavsett när under samtliga de gångna årsvisa ränteperioderna kredithändelserna inträffade. Kupongerna erläggs i september med början i september 2013 och sista gången på förfallodagen (som förväntas infalla i september 2015 men kan bli föremål för senareläggningen enligt beskrivning ovan) eller, om så skulle bli fallet, vid den förtida inlösendagen. Indikativa villkor m.m. Den indikativa räntesatsen uttryckt på årsbasis är 5 procent (lägst 3,75 procent) med reservation för den minskning som sker i takt med att kredithändelser inträffar. Räntesatsen fastställs av emittenten utifrån marknadsförutsättningarna omkring 11 oktober Utöver de huvuddrag som beskrivs i denna broschyr innehåller de bindande villkoren detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp såsom olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen (t.ex. börsavbrott, indexförändringar, nationaliseringar, icke bankdagar m.m.) och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang. Instrumenten kommer att clearas genom Euroclear Bank, Clearstream Banking. Vänligen se aktuella prospekt och slutliga villkor för fullständig information. 7

8 Indikativ tidsplan Sista teckningsdag 28 september 2012 Sista likviddag 5 oktober 2012 Underliggande startdag 11 oktober 2012 (startdag för kreditexponering är 60 dagar innan Index startdag) Emissiondag 3 25 oktober 2012 Slutdag för kreditexponering 20 september 2015 Ordinarie återbetalningsdag 20 september 2015 (med reservation för senareläggning) Clearing Euroclear S.A. Börsregistrering Luxembourg Exchange Indikativa villkor Emittent The Royal Bank of Scotland plc Emittentens kreditbetyg från S&P A (per den 6 augusti 2012) Valuta SEK Nominellt belopp (NB) Kreditfaktor 1/5 (20%) Kapitalskydd Nej Lägsta teckningsbelopp Nominellt (10 obligationer) Teckningskurs av nominellt belopp 100% Årligt utbetald kupong Indikativt 5% (lägst 3,75%), uttryckt på årsbasis på justerat belopp Courtage 2% Underliggande krediter Stena AB Stora Enso Oyj Swedbank AB ISS Global A/S LM Ericsson 3 Leverans av värdepapper sker påföljande dagar. Viktig information Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på innan ett investeringsbeslut tas. RBS plc är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. De finansiella instrumenten som beskrivs i denna broschyr står i överensstämmelse med ett undantag från registreringskrav enligt US Secutities Act of The Royal Bank of Scotland kan i vissa jurisdiktioner uppträda som ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. I de fall då ett RBS-bolag marknadsför och/ eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar The Royal Bank of Scotland plc. Samtliga rättigheter förbehålles. Figuren DAISY Device logo, RBS, BUILDING TOMORROW and THE ROYAL BANK OF SCOTLAND är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scot land. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 101, Stockholm, Tel , Fax , Tryckt på Galerie Art Silk som är PEFC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk rbsbank.se/markets

Autocall Index Saviour Sverige 5

Autocall Index Saviour Sverige 5 Equity Structured Business Retail area Autocall Index Saviour Sverige 5 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 4 januari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds att

Läs mer

Garantiobligation High Yield 8

Garantiobligation High Yield 8 Equity Structured Business Retail area Garantiobligation High Yield 8 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 28 september 2012 rbsbank.se/markets Du erbjuds att teckna Garantiobligation

Läs mer

Globala Aktier 4. Hävstångscertifikat. rbsbank.se/markets. Hävstångscertifikat. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013

Globala Aktier 4. Hävstångscertifikat. rbsbank.se/markets. Hävstångscertifikat. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013 Globala Aktier 4 Hävstångscertifikat Business area Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering

Läs mer

Sverige Tyskland Fixed Best 2

Sverige Tyskland Fixed Best 2 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Sverige Tyskland Fixed Best 2 Placera med exponering mot en aktiekorg bestående av 12 betydelsefulla svenska och tyska industriaktier

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

Autocall Index Saviour Gruvbolag

Autocall Index Saviour Gruvbolag Autocall Index Saviour Equity Structured Business Retail area Gruvbolag Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds

Läs mer

USA Värdeaktier. Tecknas till och med den 24 juni 2011

USA Värdeaktier. Tecknas till och med den 24 juni 2011 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 20 USA Värdeaktier En indexexponering mot amerikanska bolag med undervärderade aktier och god avkastningspotential i samarbete med

Läs mer

Aktiv Ränta Trygghet 2

Aktiv Ränta Trygghet 2 Aktiv Ränta Trygghet 2 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 4 januari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Kapitalskyddad investering mot ett index med exponering mot fem

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser

Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser Beta Centurion 6 Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser Tecknas till och med den 29 december 2008 Löptid 5 år 2 Beta Centurion 6 Till

Läs mer

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam BRIC N (2) BRIC N (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam Tecknas till och med den 4 november 2008 Löptid

Läs mer

Sprinter Svenska Banker Platå

Sprinter Svenska Banker Platå a b Sprinter Svenska Banker Platå Exponering mot de fyra svenska storbankerna Bild: Tuned_In / istockphoto.com Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Valuta Deltagandegrad Platå Riskbarriär Underliggande aktier

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Kreditindexbevis Europa

Kreditindexbevis Europa Kreditindexbevis Europa är en placering som är knuten till kreditrisken i 50 europeiska bolag genom itraxx Crossover Europe S17. Placeringen är avsedd för dig som vill ha ett alternativ till ränte- och

Läs mer

Kreditindexbevis Hi h Yield Europa. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 20 februari 2012.

Kreditindexbevis Hi h Yield Europa. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 20 februari 2012. Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Arrangör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Kreditindexbevis High Yield Europa är en placering som är knuten till kreditrisken i 50 europeiska

Läs mer

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis Månadskupong: Möjlighet till ackumulerande kupong

Läs mer

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad Indexbevis Norden 3 är en placering som följer utvecklingen i ett nordiskt aktieindex. Placeringen är avsedd för dig som tror att de nordiska aktiemarknaderna kommer att utvecklas väl under de kommande

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter Nordiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Kupong: 15 %,

Läs mer

Kreditindexbevis Europa 6. Ej Kapitalskyddad

Kreditindexbevis Europa 6. Ej Kapitalskyddad Kreditindexbevis Europa 6 är en placering som är knuten till kreditrisken i 50 europeiska bolag genom indexet itraxx Crossover Europe S18. Placeringen är avsedd för dig som vill ha ett alternativ till

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Autocall Premium US Brands 2

Autocall Premium US Brands 2 Autocall Premium US Brands 2 Exponering mot aktier i 4 amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger på kvartalsbasis Sista teckningsdag: 3 april 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Autocall Luxury Brands 2

Autocall Luxury Brands 2 Autocall Luxury Brands 2 Exponering mot aktier i fyra välkända bolag inom det mest exklusiva segmentet av den globala konsumentsektorn. Sista teckningsdag: 9 maj 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission

Läs mer

Autocall Amerikanska Storbolag

Autocall Amerikanska Storbolag ab Sista teckningsdag 5 december 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Amerikanska Storbolag Exponering mot fyra amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

Autocall Global 16 +/-

Autocall Global 16 +/- Autocall Global 16 +/- är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd för

Läs mer

Sverige Räntekorridor 9

Sverige Räntekorridor 9 sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 9 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5 år Emittent: SGA Société Générale

Läs mer