Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad"

Transkript

1 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat riskreducerad placering Du erbjuds teckning i Brasilien Sprinter 5: Brasilien har två jättearrangemang på gång, fotbolls-vm 2014 och sommar-os 2016 och kommer inför dessa att genomföra stora investeringar i arenor och infrastruktur. Samtidigt förväntas stat och näringsliv hårdlansera Brasilien både som turistland och som en attraktiv marknad för utländska investerare. Sprintercertifikatet är en riskreducerad placering, och kan passa dig om du delar uppfattningen att Brasiliens aktiemarknad kommer att uppvisa en positiv utveckling framgent, stimulerad av till exempel en stor stabil tillväxtekonomi, målmedveten finanspolitik, enorma råvarutillgångar och allt fler utländska investerare. Produktinformation Sprintercertifikat Emittent The Royal Bank of Scotland plc Löptid 5 år Teckningskurs av avkastningsgrundande belopp (AB) 100% Lägsta teckningsbelopp SEK (10 certifikat) Deltagandegrad Indikativt 110% Kapitalskydd av AB vid ordinarie återbetalningsdag 0% Underliggande tillgångar ishares MSCI Brazil Index Fund RBS är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en bransch kod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

2 Marknadskommentar Brasilien Markant tillväxtökning Brasilien är ett av världens viktigaste tillväxtländer och har både stor export och en stor växande inhemsk efterfrågan. Landets aktiemarknad är tung på råvaror med allt från metaller, olja och jordbruksråvaror. Landet har också en betydande tillverkningsindustri. IMF spår en BNP-tillväxt från 7,5 procent 2010 till 4,5 procent Det ar en upprevidering med 0,4 procentenheter sedan oktoberprognosen. Källa: IMF WEO, OECD, januari 2011 Stabil ekonomisk politik Regeringen har verkat framgångsrikt sedan 2003 för en liberal marknadsekonomi och frihandel samtidigt som inflationen hålls på en låg nivå, vilket stimulerar investeringar. Den stabila ekonomin tillåter landet att låna ut pengar till IMF, tvärtemot flera krisländer som tvingas låna pengar av IMF. Så länge Brasilien visar fortsatt hög tillväxt förväntas dess valuta real fortsätta att stärkas. Källa: Goldman Sachs, Bloomberg, 17 mars 2010 Det finns många skäl till att tänka på Brasilien om man värderar olika investeringsmöjligheter utomlands, största ekonomin i Latinamerika, enorm tillväxtpotential, ständig modernisering, och stabil finanspolitik. Källa: Exportrådet, 30 mars 2011 En råvarusupermakt med Kina som storkund Jordbruksråvaror Brasilien är till exempel världens största sockerproducent och världens största sojaexportör. Kina är stor importör och står för en betydande efterfrågan på flera av Brasiliens råvaror. Olja & Energi Brasilien kan inom några år komma att ta i drift det största oljefältet som upptäckts i världen på många år. Brasilien kan bli en av världens största oljeexportörer. Industriråvaror Brasilien bedöms tillhöra de största exportörerna av bland annat järn, aluminium och koppar till Kina. Källa: Commodity Research Bureau Brasilien President: Dilma Rousseff Invånare: ca 190 milj (nr 5 i världen) BNP per invånare: $ (nr 104 i världen) Ekonomisk sektorfördelning: - Jordbruk 6,5% - Industri 25,8% - Tjänster 67,7% Brasiliens tillväxt ger välfärd och köpkraft Hjälporganisationen Action Aid utser Brasilien till vinnare då utvecklingsländernas förmåga att minska fattigdom rankas. På sex år har 44 miljoner fattiga fått det bättre i Brasilien och undernäringen bland barn har minskat med 73 procent. Tvåa efter Brasilien kommer Kina. (Källa: Action Aid)

3 Så fungerar Brasilien Sprinter 5 Tillgångar i placeringen Placeringen följer utvecklingen för omkring 70 av Brasiliens största aktier. Placeringen är en exponering mot ishares MSCI Brazil Index Fund, vilket är en fond som är börsnoterad på New York-börsen. Fonden har hög och effektiv omsättning, är passivt förvaltad och har som enda uppgift att följa MSCI Brazil Index, vilket är ett av de populära indexen för den brasilianska aktiemarknaden. Riskreducerad placering Funktionen riskreducering minskar risken i placeringen. Riskreducering tillgodoräknas vid löptidens slut och innebär att marknadsrisken enbart aktiveras om indexet fallit mer än 50 procent, varpå placeringen då blir att likna vid en direktinvestering i indexet. Om indexet efter fem år till exempel fallit med 60 procent så har också värdet på din placering minskat med 60 procent. Har indexet fallit mindre är 50 procent, t.ex. 40 procent så återbetalar emittenten 100 procent av nominella beloppet. Faktisk historisk utveckling* Illustration av riskreducering 250% 200% 150% 100% 50% 0% April-06 April-07 April-08 April-09 April-10 April-11 ishares MSCI Brazil Index Fund MSCI World MSCI Emerging Markets Diagrammet ovan visar den faktiska historiska utvecklingen för underliggande index samt referensindex perioden 18 april april I diagrammet antas en oförändrad växelkurs USD/SEK. Placeringen påverkas även av utvecklingen USD/SEK. Vänligen se beskrivningen på nästa sida. Källa: RBS/Bloomberg. Utveckling för investering Indexutveckling Brasilien Sprinter 4 Underliggande index Figuren ovan visar schematiskt avkastningsprofilen baserat på den indikativa deltagandegraden med riskreducering i Brasilien Sprinter 5 i förhållande till ett index. Se avsnitt Hur beräknas avkastningen för utförligare information. En spegling av den brasilianska aktiemarknaden Placeringens underliggande aktieindex innehåller omkring 70 olika aktier från ett tiotal olika sektorer. Indexet revideras kvartalsvis för att skapa en så effektiv spegling av den brasilianska marknadsutvecklingen som möjligt. Fem största bolag: Petrobras, olja 21% Vale, gruvor 16% Itaú Unibanco, bank 9% Banco Bradesco, bank 5% Ambrev, dagligvaror 3% Fem största sektorer: Olja & Energi 25% Råvaror 24% Bank & Finans 24% Dagligvaror 9% Kraftförsörjning 6% (Källa: ishares, 6 maj 2011) Om The Royal Bank of Scotland (RBS) The Royal Bank of Scotland är en av världens äldsta banker och grundades RBS har sedan start huvudkontor i Edinburgh, Skottland, men har blivit en internationell bank med kontor över hela världen för att serva sina drygt 40 miljoner kunder. I Sverige är RBS en av de ledande inom företagsfinansiering och fastighetsfinansiering genom RBS Nordisk Renting. Brasilien Sprinter 5 emitteras av The Royal Bank of Scotland plc som per den 2 maj 2011 hade kreditbetyget A+ hos S&P. För mer information om RBS se RBS, vinnare av Structured Products Europe Awards Best in the Nordic region tre år i rad. RBS, vinnare av Best Global Structured Products House 2009.

4 Valutaexponering kan påverka avkastningen Indexavkastningen beräknas i lokal valuta och en eventuell tillväxt är valutaexponerad. Den avkastning som en investerare erhåller på slutdagen kan vara såväl högre som lägre än en placering med en fast växelkurs. Om indexnivån på slutdagen är över riskbarriärnivån, men under sin startkurs, så erhålls 100 procent av det nominella beloppet. Om barriärnivån är bruten på slutdagen så utbetalas ett belopp i SEK motsvarande 100 procent minskat med indexutvecklingen. I ett scenario där det underliggande indexet på slutdagen stänger på 30 procent av sin startkurs så utbetalas 30 procent av det nominella SEK-beloppet. Riskreduceringsbeloppet påverkas ej av valutaförändringar. Så påverkas avkastningen av valutakursutvecklingen Förutsatt att index slutnivå är högre än 100 procent av nivån på startdagen innebär en stärkt US dollar att avkastningen på placeringen ökar i förhållande till att använda en fast växelkurs. Förutsatt att index slutnivå är högre än 100 procent av nivån på startdagen innebär en försvagad US dollar att avkastningen på placeringen minskar i förhållande till att använda fast växelkurs. Vad är ett riskreducerat sprintercertifikat? Ett riskreducerat sprintercertifikat är en placering där emittenten åtar sig att återbetala 100 procent av nominellt investeringsbelopp vid ordinarie återbetalningsdag vid en eventuell negativ marknadsutveckling ned till en förutbestämd riskbarriärnivå. Om barriärnivån däremot underskrids vid löptidens slut återbetalas ett belopp som motsvarar marknadsutvecklingen, vilket då kan beskrivas som att risken har aktiverats och en investerare riskerar att förlora hela sin investering om indexet har sjunkit 100 procent. Funktionen kan ge en riskreducering jämfört med till exempel en fondinvestering. Ett riskreducerat sprintercertifikat består av en obligationsdel som ger riskreducering och optionsdel som ger tillväxtpotential. Så beräknas avkastningen Avkastningen för Brasilien Sprinter 5 beror på tre faktorer: 1. Utvecklingen för det underliggande indexet. Utvecklingen beräknas som skillnaden mellan startkurs och slutkurs. 2. Utvecklingen för växelkursen USD/SEK. Skillnaden mellan indexets start- och slutkurs justeras i steg två för växelkursförändringen mellan USD/SEK mellan start och slut av mätperioden. 3. Slutligen multipliceras utvecklingen med deltagandegraden. Deltagandegraden är indikativt 110 procent. Om indexutvecklingen skulle vara negativ mellan noll och ned till minus 50 procent återbetalar emittenten 100 procent av det nominella investeringsbeloppet vid ordinarie återbetalningsdag. Ej kapitalskyddad placering räkneexempel*** Teckningskurs inklusive courtage Arbetande kapital Indikativ deltagandegrad Investeringsbelopp Indexutveckling Produktavkastning 1 Återbetalningsbelopp Tabellen visar exempelavkastningen på en investering med villkor som Brasilien Sprinter 5. Observera att i exemplen antas en oförändrad växelkurs USD/SEK. 1 Inklusive courtage. 2 Motsvarar break-even avkastning. Årsavkastning 1 102,00% SEK SEK ,00% 110% 51,96% SEK ,73% 102,00% SEK SEK ,82% 2 110% 0,00% SEK ,00% 102,00% SEK SEK ,00% 110% -1,96% SEK ,40% 102,00% SEK SEK ,00% 110% -60,78% SEK ,07%

5 Risker med investeringen m.m. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i en strukturerad produkt, vänligen se prospekt för mer riskinformation. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i prospektet. Emittentrisk Avkastningen på certifikaten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på ordinarie återbetalningsdag. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/ eller politiska risker. Riskreduceringen gäller endast i viss utsträckning (se övriga avsnitt i broschyren om barriären och riskreducering) och certifikaten saknar därmed fullt kapitalskydd. I detta hänseende kan risken jämföras med en vanlig aktiefond, med andra ord om kursfallet blir tillräckligt stort så kan hela kapitalet i teorin förloras om underliggande index faller 100 procent. En investering i de strukturerade produkterna kommer att ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Valutarisk Obligationerna och Certifikaten tecknas och handlas i svenska kronor (SEK) men beräkningen av de belopp som kan komma att betalas ut under Obligationerna och Certifikaten påverkas av förändringen (positiv eller negativ) i valutakursen mellan USD och SEK, vilket även inverkar på marknadsvärdet under löptiden. Skatter Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de strukturerade produkterna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Andrahandsmarknad SIP Nordic Fondkommission kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du tillgång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic Fondkommission normalt köpkursen avseende placeringen på andrahandsmarknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värdestegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Förtida försäljning kan således ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens teckningskurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i marknaden vara starkt begränsad. Historisk/simulerad historisk information Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. Prospekt och villkor Denna broschyr utgör endast marknadsföring och innan ett investeringsbeslut tas, ska investerare därför ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på Prospektet innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission samt i före-kommande fall av andra. Förbehåll Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emissionsvolymen understiger SEK , om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Produktkostnader Vid utgivning av strukturerade produkter förekommer kostnader för bland annat produktion, extern distribution, börsnotering, licenser och riskhantering. För att nå kostnadstäckning tas courtage ut vid köp. I teckningskursen ingår även ett arrangörs, tredje parts, distributörs- och marknadsförararvode vars storlek påverkas av förändringar i räntenivå, priset på de finansiella instrument som ingår i produkten, riskhantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fastställt utan uppgår till ca 0,6-1,0 procent per år, beräknat på produktens nominella belopp och med antagandet att dessa innehas till ordinarie återbetalningsdag. Ytterligare information om ersättningar erhålls på förfrågan från SIP Nordic Fondkommission. Anmälan Teckningsanmälan skickas till: SIP Nordic Fondkommission AB Hitechbuilding 101, Stockholm Tel Fax Index disclaimer References to particular indices are included only to indicate the basis upon which growth is calculated not to indicate any association between RBS and the third party index provider or endorsement of the product by the index provider. The product is not in any way sponsored sold or promoted by any index sponsor and they make no warranty or representation whatsoever express or implied either as to the results to be obtained from the use of the relevant stock market and/or the figure at which the relevant stock market relevant index related exchange or investment fund level stands at any particular time on any particular day or otherwise. They shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the relevant stock market relevant index related exchange or relevant investment fund and shall not be under any obligation to advise any person of any error therein.

6 Villkor och produktbeskrivning i sammandrag Vad är Brasilien Sprinter 5? Brasilien Sprinter 5 är strukturerade produkter (certifikat) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc och som förfaller till betalning i augusti Certifikaten tecknas i poster om minst tio stycken och därefter i poster om minst ett certifikat. Varje certifikat har ett avkastningsgrundande belopp om SEK utan kapitalskydd och emitteras till en kurs om 100 procent, dvs. SEK per certifikat (minsta investering SEK ). Avkastningen är beroende av utvecklingen för underliggande index och valutaförändringen USD/SEK under mätperioden. Underliggande exponering Underliggande index är ishares MSCI Brazil Index Fund (Bloomberg: EWZ UP Equity). Mer information om ishares MSCI Brazil Index Fund hittar du på Hur beräknas avkastningen? Avkastningsstrukturen för Brasilien Sprinter 5 är beroende av utvecklingen för underliggande index i förhållande till barriären. Underliggande index är lika med eller överstiger Barriären på slutdagen Utvecklingen för underliggande index mäts mellan startdagen (som förväntas bli den 21 juli 2011) och slutdagen (som förväntas bli den 21 juli 2016). Kursen för underliggande index vid slutdagen jämförs därefter med den s.k. barriären (50 procent av startkursen för underliggande index). Om kursen för underliggande index är lika med eller överstiger 50 procent av startkursen på slutdagen utbetalas SEK per certifikat plus ett eventuellt tilläggsbelopp som beräknas som eventuell positiv utveckling för index mellan startdagen och slutdagen multiplicerat med deltagandegraden och den positiva eller negativa valutakursförändringen USD/SEK mellan start och slut av mätperioden. Skulle utvecklingen för underliggande index vid slutdagen överstiga barriären men indexutvecklingen är oförändrad eller negativ kommer investerare erhålla SEK per certifikat, vilket är mindre än totalt investerat belopp. Underliggande index understiger Barriären på slutdagen Om däremot nivån för underliggande index på slutdagen har fallit till en nivå som understiger 50 procent av nivån på startdagen, utbetalar Brasilien Sprinter 5 ett belopp som motsvarar utvecklingen för indexet, dvs. om underliggande index har fallit till t.ex. 35 procent av nivån på startdagen kommer Brasilien Sprinter 5 endast att återbetala SEK per certifikat. Investeringen kan då liknas vid en direktinvestering i un- Sprintercertifikat Indikativ tidsplan Sista teckningsdag 24 juni 2011 Sista likviddag 1 juli 2011 Index startdag 21 juli 2011 Emissionsdag 3 21 juli 2011 Index slutdag 21 juli 2016 Återbetalningsdag 4 augusti 2016 Clearing Euroclear Sweden Börsregistrering Luxembourg Stock Exchange Indikativa villkor Emittent The Royal Bank of Scotland plc Emittentens kreditbetyg från S&P A+ (per den 2 maj 2011) Valuta SEK Avkastningsgrundande belopp (AB) Lägsta investeringsbelopp SEK (10 certifikat) Teckningskurs av AB 100% Courtage SEK (10 certifikat) Indikativ deltagandegrad 110% (lägst 90%) Kapitalskydd av AB 0% vid ordinarie återbetalningsdag Underliggande tillgångar ishares MSCI Brazil Index Fund 3 Leverans av värdepapper sker påföljande dagar. derliggande index, exklusive eventuella utdelningar. Under den s.k. barriären saknar följaktligen Brasilien Sprinter 5 kapitalskydd och hela det investerade beloppet förloras om underliggande index faller 100 procent. Deltagandegrader Deltagandegraden för Brasilien Sprinter 5 är indikativt 110 procent (lägst 90 procent) och fastställs utifrån marknadsförutsättningarna omkring den 7 juli Vänligen se de slutliga villkoren för fullständig information. Viktig information Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på www. rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas. The Royal Bank of Scotland plc (RBS plc) är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS NV) är ett närstående företag till The Royal Bank of Scotland Group plc. RBS NV är auktoriserat av De Nederlandsche Bank och i vissa hänseenden står banken även under tillsyn av Financial Services Authority i Storbritannien. I vissa jurisdiktioner kan RBS plc uppträda som ombud för RBS NV och omvänt kan RBS NV uppträda som ombud för RBS plc i vissa jurisdiktioner. I de fall då ett RBS-bolag marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. Figuren daisy device logo, RBS, The Royal Bank of Scotland och Make it happen är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc och samtliga rättigheter förbehålles. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 101, Stockholm, Tel , Fax , Tryckt på Galerie Art Silk som är PEFC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk. För mer information om Brasilien Sprinter 5 Besök

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat emitteras av ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland plc (RBS) är ombud för ABN AMRO i vissa jurisdiktioner.

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail Bull & Bear- Equity Structured Retail certifikat Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång rbsbank.se/markets Upp eller ner? Daglig hävstång i portföljen Med Bull & Bear-certifikat

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer