ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag"

Transkript

1 ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska aktiemarknaden erbjuder produkten möjligheten att ta del av indikativt 1,15 gånger uppgången av underliggande aktieindex.«handelsbanken SHBO1172

2 Inför 2009 har vi låtit skulptören Ignacio Alonso bygga en värld av mynt. Varje världsdel är uppbyggd av mynt från dess länder. Foto: Helena Björck Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Biblioteksgatan 9 Box Stockholm Tel Fax

3 aktieindexobligation, USA 7 TILLVÄXT Avkastningen för Aktieindexobligation USA 7 Tillväxt är kopplad till det riskjusterade aktieindexet US Balance 14 % Index, som har exponering mot den amerikanska aktiemarknaden. USA 7 tillväxt Den senaste tidens oroligheter och kurssvängningar (volatilitet) på världens aktiemarknader har resulterat i lägre uppräkningsfaktorer än vad som tidigare visats. Med ett riskjusterat index som US Balance 14 % Index möjliggörs en högre uppräkningsfaktor. Till skillnad från ett vanligt aktieindex anpassar det riskjusterade aktieindexet exponeringen mot den amerikanska aktiemarknaden efter hur stor volatilitet som råder på marknaden. Om volatiliteten på marknaden är hög har det riskjusterade indexet en låg exponering mot den amerikanska aktiemarknaden och vid en låg volatiliteten är exponering hög. Produkten erbjuder investeraren att till begränsad risk ta del av indikativt 1,15 gånger uppgången av underliggande aktieindex. Löptid fakta Nominellt belopp per obligation 3 år kr Kapitalskydd av nominellt belopp 100% Teckningskurs 110% Indikativ uppräkningsfaktor 1,15 Riskjusterat index US Balance 14 % Emittent plus och minus Handelsbanken Det förs en oerhört expansiv finans- och penningpolitik för att stimulera tillväxten i USA. När världskonjunkturen skiftar ligger ofta USA i framkant. Risken att amerikanska bolags vinster blir lägre än vad som är förväntat. Fortfarande stor osäkerhet i världsekonomin. Produkten erbjuder investeraren att till begränsad risk ta del av indikativt 1,15 gånger uppgången av underliggande aktieindex. Marknadsläget Tillväxten i USA överraskade mycket positivt under första och framförallt andra kvartalet 2008, men därefter har det vänt kraftigt nedåt. Under fjärde kvartalet i fjol sjönk BNP med 3,8 procent enligt preliminära uppgifter. Det är ganska sannolikt att revideringar under de kommande två månaderna kommer visa att BNP föll mer än så. Konjunkturen försämrades oerhört snabbt i slutet av 2008; orderingången till industrin störtdök, försäljningen inom detalj- och bilhandel mattades avsevärt, de privata investeringarna och den tidigare så starka exporten minskade kraftigt. Vi får bereda oss på att även de två första kvartalen i år kommer vara mycket tunga. Fallande inflation medför visserligen att reallönerna kommer att öka under 2009 men en ökad arbetslöshet och ett ökat sparande gör att den privata konsumtionen trots allt kommer att fortsätta att utvecklas svagt. En starkt bidragande orsak till den svaga utvecklingen under fjolårets sista kvartal var att lagren avvecklades i snabb takt. Lageravvecklingen väntas dock avta under 2009 och BNP-bidraget från lagerposten väntas bli positivt från och med tredje kvartalet. Det är samtidigt som effekterna från den oerhört expansiva penning- och finanspolitiken borde börja göra avtryck i realekonomin. Källa: Erik Penser Bankaktiebolag samt Handelsbanken. 3

4 aktieindexobligation, USA 7 TILLVÄXT hur beräknas avkastningen? Aktieindexobligation USA 7 Tillväxt är en obligation med en avkastning kopplad till ett riskjusterat aktieindex. Produkten ger investeraren möjlighet att ta del av indikativt 1,15 gånger uppgången av underliggande riskjusterade aktieindex under de kommande tre åren. Avkastningen för Aktieindexobligation USA 7 Tillväxt beror på två faktorer, indexutvecklingen och uppräkningsfaktorn. Indexutvecklingen beräknas som den procentuella förändringen mellan index startkurs och slutkurs. För index fastställs startkursen till den officiella stängningskursen på startdagen. Index slutkurs fastställs under slutet av löptiden som ett genomsnitt av 13 månadsvisa observationer de sista tolv månaderna. Eftersom slutkursen beräknas som ett genomsnitt kan slutkursen bli högre eller lägre än index faktiska stängnings kurs på slutdagen. Avkastningen beräknas sedan genom att indexutvecklingen multipliceras med uppräkningsfaktorn. Skulle slutkursen vara detsamma eller lägre än startkursen återbetalas det nominella beloppet av emittenten. Skulle slutkursen vara detsamma eller lägre än startkursen återbetalas det nominella beloppet av emittenten. Räkneexempel Tabellen* nedan visar utvecklingen av ett investerat belopp om nominellt kr i Aktieindexobligation USA 7 Tillväxt på förfallodagen vid olika hypotetiska index- utvecklingar. För att investeraren vid förfall skall få tillbaka investerat belopp inklusive överkurs och courtage krävs en indexuppgång med minst 4,1 procent per år. (* Se sista sidan) Indexutveckling Indikativ uppräkningsfaktor Investerat belopp (inkl. överkurs och courtage) Värdestegring Återbetalat belopp Effektiv års av kastning (inkl. överkurs och courtage) +30% 1, kr kr kr 6,2% +15% 1, kr kr kr 1,5% 0% 1, kr 0 kr kr -3,8% -15% 1, kr 0 kr kr -3,8% 4

5 aktieindexobligation, USA 7 TILLVÄXT underliggande index US Balance 14 % Index är ett riskjusterat aktieindex som beräknas och publiceras av Standard & Poor s. Index beräknas i svenska kronor. riskjustering Oroliga tider på de finsiella marknaderna är ofta förenade med en hög kursrörlighet (volatilitet). Ett riskjusterat aktieindex har låg exponering mot aktiemarknaden vid hög volatilitet.fallande börskurser har historiskt sett ofta men inte alltid varit förenade med hög volatilitet. När marknaden stabiliseras minskar volatiliteten. Historiskt sett har stigande börskurser ofta men inte alltid förknippats med låg volatilitet, vilket gynnar ett riskjusterat aktieindex genom att det då får en större exponering mot underliggande marknad. Hög kursrörlighet (volatilitet): Om det råder en hög volatilitet i marknaden har ett riskjusterat index en liten exponering mot aktiemarknaden. Låg kursrörlighet (volatilitet): Om det råder en låg volatilitet i marknaden har ett riskjusterat index en stor exponering mot aktiemarknaden. historisk utveckling Diagrammet nedan visar den historiska utvecklingen för US Balance 14 % Index jämfört med ett världsindex de senaste fem åren. Observera att världsindex i diagrammet inte är ett riskjusterat index. För ytterligare information om underliggande index, historisk utveckling och risker se emittentens Slutliga Villkor samt Grundprospekt som kan erhållas via eller genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag. 160 USA Världsindex feb -04 feb -05 feb -06 feb -07 feb -08 feb -09 I grafer för historik avkastning används i många fall världsindex som jämförande index. Världsindex representeras i diagrammet ovan av MSCI World Index som bl a består av aktier från länder som t ex Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Japan, Sverige och USA. Indexet är utvecklat för att spegla marknadsutvecklingen i de utvecklade länderna. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg samt Handelsbanken 5

6 Strukturerade produkter konstruktion strukturerad produkt Är ett värdepapper utgivet av en emittent. Värdepappret är sammansatt av en obligationsdel och en optionsdel. OBLIGATION Emittenten återbetalar det nominella beloppet på förfallodagen. OPTION Kan ge hög avkastning genom sin koppling till kursutvecklingen på vald marknad. Utbetalas av emittenten. UPPRÄKNINGSFAKTOR Talar om hur stor del av den beräknade kursuppgången som tillfaller placeraren på förfallodagen. ÖVERKURS Ett förutbestämt belopp som riskeras vilket ger större möjlighet till hög avkastning. Överkursen omfattas inte av kapitalskyddet. kreditrisk kreditrisk Med kreditrisk menas risken att emittenten av obligationen inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren därmed att förlora delar av eller hela sitt investererade belopp oavsett hur underliggande marknad har utvecklats under löptiden. Vid köp av strukturerade produkter erhåller investeraren en obligation där emittenten åtar sig att betala tillbaka det kapitalskyddade beloppet och eventuell värdetillväxt. Mer information om emittenten finns på baksidan av denna broschyr och i emittentens grundprospekt. vinstsäkring 1. Existerande placering säljs utan kostnad, courtagefritt, till aktuellt marknadsvärde. 2. En ny kapitalskyddad placering tecknas med nytt köpcourtage samt överkurs i förekommande fall. Vinstsäkring är frivillig och utlöser kapitalvinstbeskattning. Observera att en vinstsäkring innebär att det i vissa fall kan vara fördelaktigare att behålla den ursprungliga placeringen. strukturerad produkt En strukturerad produkt med kapitalskydd är uppbyggd av en del nollkupongsobligation och en del option på vald marknad. Obligationen, som vanligtvis utgörs av det nominella beloppet, är den del som ger ett kapitalskydd i produkten vid löptidens slut. Optionen möjliggör deltagande i en eventuell kursuppgång på vald marknad. Den strukturerade produkten utges av en emittent som har åtagit sig att betala tillbaka det nominella beloppet och eventuell värdetillväxt på förfallodagen. Uppräkningsfaktor är en parameter som beskriver hur stor del av den beräknade kursuppgången på vald marknad som produkten tar del av. I det fallet att marknaden stiger med 30 procent innebär en uppräkningsfaktor på 1,5 att produkten i det här generella exemplet tar del av 1,5 gånger ökningen med 30 procent (1,5 30%), det vill säga 45 procent. För mer information om uppräkningsfaktorn se baksidan på broschyren. Vissa produkter Ev. värdetillväxt tecknas med en överkurs vilket innebär Option Överkurs 100 Option Kapitalskydd att teckningskursen är större än 100%. Obligation Obligation Överkursen är ett förutbestämt belopp 0 som ej omfattas av kapitalskyddet men som kan bidra till en högre uppräkningsfaktor alternativt att tillgång till en tillväxtmarknad möjliggörs. Andrahandsmarknad Erik Penser Bankaktiebolag presenterar dagligen, under normala marknadsförhållanden, en andrahandsmarknad i strukturerade produkter. Köp- och säljkurserna i andrahandsmarknaden är beroende av marknadsläget och kan vara såväl högre som lägre än nominellt belopp. Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag, som för närvarande är 0,5 procent på likvidbeloppet. Placeringarnas långsiktiga värde och marknadsvärde uppdateras dagligen och återfinns på VINSTSÄKRING Vi bevakar din placering löpande. I de fall då den underliggande tillgången stigit kraftigt kan det vara intressant att ta hem en vinst i förtid. Vi presenterar då ett vinstsäkringsförslag. Vinstsäkringen är intressant för den som vill ta hem en vinst i förtid och återinvestera beloppet i en ny kapitalskyddad placering med nya villkor och ny löptid. På så vis höjs det kapitalskyddade golvet och samtidigt finns möjlighet att byta inriktning på portföljen. 6

7 Strukturerade produkter risker Ansvaret för riskbedömning åvilar investeraren. Intresserade investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en investering i produkten med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen. En investering i den strukturerade produkten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer återfinns i emittentens Grundprospekt som finns tillgängligt hos Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) samt på www. penser.se. KREDITRISK - emittentrisk Denna obligation är emitterad av Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ). Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken har vid publikationens upprättande höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Ett innehav av denna obligation omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Investeraren tar ingen kreditrisk på EPB i den strukturerade produkten under produktens löptid. Likviditetsrisk och risk vid förtida försäljning Den strukturerade produkten är i första hand avsedd som ett långsiktigt sparandealternativ. Vid en försäljning före löptidens slut erhålles den köpkurs som erbjuds, under normala marknadsförhållanden, av EPB vid affärstidpunkten på affärsdagen. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. MARKNADSRISK Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, framtida förväntad volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Politiska risker kan även påverka marknadsvärdet. Varken emittenten eller EPB tar något ansvar för produktens marknadsvärde under löptiden. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Överkurs Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av SHBO1172 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. arvode EPB har avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. Bakgrunden till detta är att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få om inte EPB tillhandahållit denna service. För detta får EPB en viss ersättning från leverantören. Ersättningen är utformad på sådant sätt att den syftar till att höja kvaliten på produkten utan att strida mot EPBs förpliktelser att tillvarata våra kunders intressen. Den 8 april 2009 fastställs villkoren för strategiobligationen och likvid inklusive courtage betalas den 17 april Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om strategiobligationen säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,5 1,0 procent per år av strategiobligationens pris varav 0-0,2 procent per år tillfaller arrangören. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i strategiobligationen. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i strategiobligationens pris. Vid marknadsföring av extern marknadsförare kan en ersättning utgå till den externa marknadsföraren. VALUTAKURSRISK Produkten är valutasäkrad i svenska kronor. Det innebär att en försvagning av utländsk valuta inte direkt påverkar avkastningen negativt för produkten. Omvänt så kommer en förstärkning av utländsk valuta inte heller direkt att påverka avkastningen för produkten positivt. 7

8 viktig information Produkten erbjuds av Emittent Emissionsvolym Börsinregistrering Clearing Courtage Förvaring Lägsta teckningsbelopp Viktig dokumentation Marknadsföring Rådgivning Beskattning Fullföljande/ Begränsning Uppräkningsfaktor *Räkneexempel **Historisk utveckling Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Svenska Handelsbanken AB (publ) vars långsiktiga åtaganden har givits kreditbetyg AA- enligt Standard Poor s och Aa1 enligt Moody s vid publikationens upprättande. Svenska Handelsbanken AB (publ) bildades 1871 och är ett publikt aktiebolag inregistrerat i Sverige. Handelsbanken är en universalbank, det vill säga levererar tjänster inom hela bankområdet. Handelsbanken har en stark position på den svenska marknaden med 461 kontor (30 juni 2008).Under de senaste 15 åren har en universalbanksverksamhet byggts upp i de övriga nordiska länderna och sedan år 2000 även i Storbritannien. Handelsbanken hade per den 30 juni kontor i Danmark, 44 i Finland, 46 i Norge och 49 i Storbritannien. Dessutom 35 bankkontor och fyra representantkontor i länder utanför Norden och Storbritannien. Totalt har Handelsbanken verksamhet i 22 länder. För mer information om emittenten hänvisas till emittentens grundprospekt som finns på se. Erik Penser Bankaktiebolag kräver att valda samarbetspartners skall ha lägst A-rating från S&P eller A2- rating from Moody s. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA/Aaa, vilket Konungariket Sverige har erhållit i lokal valuta som en jämförelse. De flesta företag och banker har ett lägre kreditbetyg. Enkelt uttryckt är kreditbetyget ett mått som försöker bedöma Emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningsåtaganden. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under produkternas löptid. Minst 25 miljoner kr i denna obligation. Erbjudandet av denna obligation kan komma att återkallas i det fall att emissionsvolymen understiger 25 miljoner kronor. Emittenten avser att inregistrera denna obligation på Privatobligationslistan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Euroclear Sweden AB (fd VPC) 2 procent på placerat likvidbelopp Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag. Alternativt används VP-konto eller depå hos annat institut. Lägsta teckningsbelopp per produkt är kr därutöver i nominella poster om kr. För en komplett beskrivning av erbjudandet se Viktig dokumentation. (se Tabell till höger) Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av den viktiga dokumentationen som finns tillgänglig på www. penser.se eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag. Denna broschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och den strukturerade produkten. Broschyren skall inte ses som rådgivande. Informationen i denna broschyr grundas på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts tillförlitliga. Vare sig Erik Penser Bankaktiebolag eller Emittenten åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå genom att beslut om investering fattas utifrån denna publikation. Emittenten tar inget ansvar för materialet i denna broschyr utan hänvisar till Grundprospektet samt Slutliga Villkor. Om den aktuella strukturerade produkten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden och varken denna broschyr, Slutliga Villkor eller Grundprospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i produkten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i den strukturerade produkten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Den strukturerade produkten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i den strukturerade produkten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler beror på investerares individuella omständigheter och kan förändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Erbjudandet kan komma att återkallas eller begränsas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet kan även återkallas eller begränsas vid marknadsförutsättningar som försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Arrangören har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Uppräkningsfaktorer kommer att fastställas efter teckningstidens slut i syfte att uppnå bästa möjliga villkor för investeraren. Alla uppräkningsfaktorer i texten är indikativa och baseras på marknadsförhållanden som råder vid publikationens upprättande. Uppräkningsfaktorn kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknads förutsättningar. Indikativ uppräkningsfaktor är 1,15. Emissionen kommer att ställas in om inte uppräkningsfaktorn fastställs till gränsvärdet 1,0. Viktiga faktorer för slutlig Uppräkningsfaktor är t.ex. förändringar i (1) svenska (och utländska) marknadsräntor; (2) implicit volatilitet (kan enklast förklaras som»av marknaden förväntad framtida kursrörlighet«) på de olika marknaderna och för de relevanta löptiderna; (3) förändringar i förhållandet mellan spot- och terminspriser för de olika marknaderna ifråga; samt (4) förändringar av emittentens upplåningskostnad. Fallande marknadsräntor innebär (allt annat lika) att Uppräkningsfaktorn oftast minskar. Stigande implicit volatilitet innebär (allt annat lika) att Uppräkningsfaktorn minskar för strategiobligationer. En ökning i terminspriset i förhållande till spotpriset innebär (allt annat lika) att Uppräkningsfaktor minskar. En minskning av Emittentens upplåningskostnad kan innebära (allt annat lika) att Uppräkningsfaktorn minskar. Information markerad med * utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den strukturerade produkten. Räkneexemplet visar hur produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Uppräkningsfaktorn. Information markerad med ** avser historisk information. Investerare bör notera att räkneexempel (*), historisk utveckling (**) inte skall ses som en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Viktig dokumentation Emittentens - Grundprospekt - Slutliga Villkor Erik Penser Bankaktiebolags - Marknadsföringsbroschyr - Teckningsanmälan Finns tillgängligt på eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag. tidsplan 24 feb 09 Första teckningsdag 3 april 09 Sista teckningsdag 7 april 09 Avräkningsnotor sänds ut 9 april 09 Startdag placering 17 april 09 Sista betalningsdag 10 april 12 Slutdag placering 24 april 12 Återbetalningsdag anmälan sändes till Erik Penser Bankaktiebolag Box Stockholm 8

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal Foto: Ben Seelt/Masterfile/TT Autocall Oljebolag Maximal Återbetalningsskydd Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 2 APRIL Långsiktig potential Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Royal Bank

Läs mer

Amerikansk köpkraft. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale

Amerikansk köpkraft. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale Foto: Garry Black/Masterfile/TT Autocall USA Konsumtion Combo Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 26 JUNI Amerikansk köpkraft Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant

Läs mer

Återvunnet framgångskoncept. Räntebevis Stena 1260. och ger en kvartalsvis kupong beroende av STIBOR och ett fast procentuellt tillägg.

Återvunnet framgångskoncept. Räntebevis Stena 1260. och ger en kvartalsvis kupong beroende av STIBOR och ett fast procentuellt tillägg. Foto: Gerry Johansson/Link Image Räntebevis Stena Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 21 september Återvunnet framgångskoncept Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Société

Läs mer

Välförpackad framgång. Aktieobligation Leading Brands

Välförpackad framgång. Aktieobligation Leading Brands Foto: Nordic Photos Aktieobligation Leading Brands Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 12 DECEMBER Välförpackad framgång Kategori Kapitalskydd Certifikat Nej Lägsta återbetalning 90%

Läs mer

Utvalda Blue Chips. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant. Nordea Bank Finland Abp

Utvalda Blue Chips. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant. Nordea Bank Finland Abp Foto: NordicPhotos Kreditcertifikat High Yield & Svenska aktier Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 2 MARS Utvalda Blue Chips Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Nordea Bank Finland

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

Strukturinvest Emission 2014:5

Strukturinvest Emission 2014:5 Strukturinvest Emission 14:5 Tecknas till och med 9 augusti 14 E-Handel s. Europa s. 3 Basutbud s. 5 Kapitalskydd Aktieobligation Europa 8 Aktieobligation Asiatiska Banker 7 Indexobligation Råvaror Fixed

Läs mer