Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013"

Transkript

1 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

2 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning sid 4 Grundläggande granskning sid 4 Granskning av rekryteringsprocessen sid 4 Granskning av bolagets avtalshantering sid 5 Granskning av verksamheten sid 6 Grundläggande granskning sid 6 Granskning av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel sid 9 Granskning av inköp och upphandling sid 10 Spårvagn M32 och stadens riskhantering sid Lekmannarevisorernas uppdrag sid 13 Språkbruk och revisionstermer sid STADSREVISIONEN

3 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB Sammanfattande bedömning Lekmannarevisorerna har ett lagstadgat uppdrag att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Årets granskning har omfattat följande delar: uppföljning av föregående års granskning grundläggande granskning granskning av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel granskning av inköp och upphandling I anslutning till granskningen av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel lämnar vi följande rekommendationer: Vi rekommenderar styrelsen att utveckla koncerngemensamma riktlinjer för användandet av verksamhetsfordon. Vi rekommenderar styrelsen att utveckla kontrollaktiviteter som säkerställer att verksamhetsfordon används, och drivmedel köps in, i enlighet med antagna riktlinjer. I anslutning till granskningen av inköp och upphandling lämnar vi följande rekommendationer: Vi rekommenderar styrelsen att införa kontrollaktiviteter för att följa upp efterlevnaden av både stadens och bolagets egna regelverk för inköp och upphandling. Vi rekommenderar styrelsen att förstärka sina rutiner avseende uppföljning av direktupphandlingar och ramavtalstrohet för att säkerställa att bolaget följer LUF och tillämpliga interna och externa regelverk avseende inköp och upphandling. Vi rekommenderar styrelsen att i samband med framtagande av befattningsbeskrivningar etc. för inköpsorganisationen också lägga upp en utbildningsplan som beaktar både nyrekryterade och befintliga inköpares och beställares behov. Vår sammantagna bedömning utifrån genomförd granskning är att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Samtidigt visar granskningen att bolagets interna styrning och kontroll i vissa avseenden har brister som behöver åtgärdas. Det är därför av stor vikt att styrelsen och verkställande direktören beaktar de rekommendationer som lämnats. STADSREVISIONEN

4 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB Uppföljning av föregående års granskning När lekmannarevisorernas granskning resulterar i rekommendationer eller kritik görs en uppföljning av granskningen. Uppföljningen syftar till att bedöma om och hur bolaget har hanterat lämnade rekommendationer. I 2012 års granskning fick bolaget följande rekommendationer Grundläggande granskning Upprätta och dokumentera en riskanalys som är tydligt relaterad till verksamhetens mål. Utveckla kontroller för att minimera de risker som identifierats i riskanalysen och besluta om dessa kontroller i bolagets interna kontrollplan. Iakttagelser Bolaget har under året tagit fram en koncernövergripande riskanalys. De identifierade riskerna viktas efter sannolikhet och konsekvens och ett antal risker lyfts fram som prioriterade. För flera, dock inte alla, av riskerna föreslås ett antal aktiviteter som syftar till att reducera riskerna. Ett antal av de prioriterade riskerna hanteras också genom bolagets internkontrollplan för I riskanalysen återfinns också risken för oegentligheter. Bedömning Vår bedömning är att rekommendationerna rörande riskanalys och beslut om kontroller ej kvarstår. Vi vill samtidigt understryka vikten av att arbetet med att hantera och reducera de risker bolaget identifierar i den koncernövergripande riskanalysen fortskrider. Granskning av rekryteringsprocessen I likhet med övriga rekryteringsområden skapa en process som är anpassad efter stadens gemensamma vad gäller rekrytering av spårvagnsförare. Iakttagelser Bolaget har under året förändrat rutinerna för att rekrytera spårvagnsförare. Spårvagnsförare rekryteras alltjämt efter att ha genomgått och blivit godkända på den förarutbildning Göteborgs Spårvägar anordnar, men till skillnad från tidigare medverkar nu ansvarig chef i rekryteringsprocessen och tar beslut rörande vem som ska anställas. Bedömning Vår bedömning är att rekommendationen ej kvarstår. Bolaget har under året vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att rekryteringen av spårvagnsförare harmonierar både med koncernens gemensamma rekryteringsprocess och med stadens mål och arbetssätt för rekrytering. STADSREVISIONEN

5 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB Granskning av bolagets avtalshantering Bolaget rekommenderas att slutföra arbetet med att skapa en för hela bolaget gemensam avtalsdatabas där samtliga avtal finns registrerade. Iakttagelser Stadsrevisionen har sedan 2007 rekommenderat bolaget att upprätta en databas över bolagets samtliga leverantörsavtal. Arbetet har under många år fått stå tillbaka på grund av att andra händelser har tagit mycket tid i anspråk, men under 2012 och 2013 har bolaget arbetat med att flytta samtliga leverantörsavtal till den gemensamma databasen Tendsign. Nya avtal som tecknas genom Tendsign samlas automatiskt i Tendsign. Avtal som upphandlas utanför systemet läggs manuellt in i Tendsign. Bedömning Vår bedömning är att rekommendationen ej kvarstår. Bolaget har vidtagit nödvändiga åtgärder för att samla alla leverantörsavtal i en gemensam avtalsdatabas. Vi vill samtidigt betona vikten av att bolaget fortsätter arbetet med att lägga upp egna ramavtal och andra avtal i Tendsign. STADSREVISIONEN

6 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB Granskning av verksamheten Lekmannarevisorerna har ett lagstadgat uppdrag att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vad som avses med tillräcklig intern kontroll preciseras inte närmare av lagstiftaren. Kraven på intern kontroll har dock ökat och begreppets innebörd utvidgats under de senaste decennierna. Begreppet intern kontroll har förändrats från att främst ha avsett avgränsade kontrollaktiviteter, i huvudsak inom redovisnings- och det finansiella området, till att omfatta i princip all verksamhet en organisation ägnar sig åt. Det innebär att intern kontroll i ökande utsträckning har blivit en viktig del av den strategiska styrningen av organisationer. Syftet med den interna kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Detta betonar vikten av ledningens engagemang för den interna styrningen och kontrollen. Ytterst syftar lekmannarevisorernas granskning av den interna styrningen och kontrollen till att bedöma om den är systematisk, ändamålsenlig och i överensstämmelse med gällande riktlinjer och etablerade normer. Lekmannarevisorernas bedömning grundar sig i COSO-ramverket 1. Stadsrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att bidra till utvecklingen av en god intern styrning och kontroll i stadens nämnder och bolag. Uppdraget är ett led i stadens insatser för att stärka den interna styrningen och kontrollen i nämnder och bolag, inklusive att reducera risken för oegentligheter. Grundläggande granskning Den grundläggande granskningen utgör en av flera delar i lekmannarevisorernas sammantagna bedömning av bolagets interna styrning och kontroll. Granskningen genomförs löpande under året i syfte att bedöma om bolaget uppfyller lagstiftningens och kommunfullmäktiges krav inom följande områden: styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi; styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktör; kommunfullmäktiges generella ägardirektiv; bolagets specifika ägardirektiv; hantering av särskilda uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige; affärsplan/budget samt styrelsens beslutsunderlag. I den grundläggande granskningen av bolagets interna styrning och kontroll lägger lekmannarevisorerna särskild tonvikt vid: riskanalys kontroller och uppföljning hantering av risken för oegentligheter. 1 COSO-ramverket är en modell för intern styrning och kontroll av finansiell redovisning och rapportering. COSO betyder Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. STADSREVISIONEN

7 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB Iakttagelser riskanalys En regelbunden identifiering och analys av risker utgör en väsentlig utgångspunkt i styrelsens och verkställande direktörens interna styrning och kontroll. Riskerna ska vara tydligt relaterade till verksamhetens uppdrag och mål och utmynna i tydliga prioriteringar. Under våren 2013 genomförde koncernledningen, med hjälp av en extern konsult, ett arbete med att ta fram en koncernövergripande riskanalys. Riskanalysen, som har sin utgångspunkt i bolagets affärsplan, identifierar fem kategorier av risker: risker för oegentligheter, strategiska risker, operationella risker, rapporteringsrisker och risker relaterade till lagar och regler. Riskerna är viktade efter sannolikhet och konsekvens och ett antal av dem är prioriterade. Då bolagets affärsplan sträcker sig till 2017, och då de identifierade riskerna har sin utgångspunkt i de mål som framgår i affärsplanen, har inte någon specifik riskanalys gjorts för verksamhetsåret I bolagets dokumenterade riskanalys framgår att de identifierade riskerna ska hanteras på kort och lång sikt; det vill säga fram till och efter Bolagets risker tas om hand på delvis olika sätt. I riskanalysen identifieras ett antal aktiviteter som krävs antingen för att motverka att risken inträffar eller för att minska dess skadliga konsekvenser. I riskanalysen identifieras också vem som är ansvarig för att hantera/reducera risken, när den ska hanteras och hur åtgärder och aktiviteter ska följas upp. För flera av riskerna, men inte alla, förelås olika typer av aktiviteter och åtgärder. Till exempel så föreslås inga åtgärder för de så kallade operationella riskerna. I 2014 års internkontrollplan framgår emellertid att dessa risker kommer att hanteras inom bolagets olika affärsområden under Bland annat kommer ett antal så kallade riskworkshops arrangeras för att skapa en större riskmedvetenhet i hela organisationen. Iakttagelser kontroller och uppföljning Styrelsen och verkställande direktören ska planera och genomföra kontrollåtgärder. Kontrollåtgärderna kan vara utformade på olika sätt, men åtgärdernas syfte ska vara att hantera de risker som identifierats i riskanalysen. Styrelsen och verkställande direktören ska utöver kontrollåtgärderna dessutom genomföra uppföljningar eller utvärderingar av beslutade kontrollåtgärder för att säkerställa att de genomförs och leder till avsett resultat. Styrelsen har tagit beslut om internkontrollplan för Enligt den koncerngemensamma internkontrollplanen ska ett antal, dock inte alla, av de prioriterade riskerna följas upp och kontrolleras under året. De kontrollaktiviteter som finns i 2013 års internkontrollplan återrapporterades till styrelsen i samband med styrelsemötet den 28 november Vid samma möte tog styrelsen också beslut om internkontrollplan för Enligt denna ska nio riskområden åtgärdas och följas upp under Enligt verkställande direktören ska uppföljningen av den interna kontrollen, från och med 2014, bli en stående fråga på bolagets ordinarie styrelsemöten. STADSREVISIONEN

8 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB Värt att notera i sammanhanget är att bolaget inte har några konkreta regler och anvisningar för hur arbetet med intern kontroll ska organiseras och bedrivas. I bolagets internkontrollplan framgår ansvarsfördelningen i arbetet med intern kontroll och vad den interna kontrollen syftar till, däremot framgår inte tydligt hur de som identifieras som ansvariga för intern kontroll faktiskt ska arbeta med frågan. Iakttagelser hantering av risken för oegentligheter Lekmannarevisorerna prövar särskilt om styrelsen och verkställande direktören hanterat risken för oegentligheter. Oegentligheter utgör en ekonomisk risk, och de innebär dessutom en mycket allvarlig förtroenderisk, som ytterst skadar tilltron till det demokratiska systemet. Risken för oegentligheter måste hanteras genom förebyggande åtgärder. Lekmannarevisorerna menar att styrelsen och verkställande direktören som en första grundläggande åtgärd i sitt förebyggande arbete bör genomföra en genomlysning av organisationen i syfte att identifiera funktioner, områden eller situationer i bolaget där det finns potentiell risk för oegentligheter. Lekmannarevisorerna granskar även vilka ytterligare åtgärder som vidtas mot bakgrund av genomlysningen. I samband med att ledningsgruppen under våren 2013 tog fram den koncerngemensamma riskanalysen gjordes en inventering av organisationen i syfte att identifiera områden och funktioner där oegentligheter kan begås. I riskanalysen återfinns därmed tio risker som är kopplade till oegentligheter. Flera av dessa risker hanteras genom förebyggande åtgärder, bland annat genom utbildning av arbetsledare och genom att diskutera oegentligheter vid arbetsplatsträffar. Av de tio riskerna är följande fyra prioriterade: stöld av förbrukningsvaror, maskopi med leverantör, tidrapportering och underfakturering på grund av kick-back från kund. I internkontrollplanen för 2014 framgår att riskerna för maskopi mellan anställd och leverantör samt underfakturering kommer att kontrolleras särskilt under Dels genom att utforma och införa kontroller i inköps- och upphandlingsprocessen och dels genom förbättrad uppföljning av hur olika projekt redovisas. Bedömning Utifrån genomförd granskning är det vår bedömning att styrelsen och verkställande direktören arbetar systematiskt med riskanalys och intern kontroll. Riskanalysen är relaterad till verksamhetens mål och utmynnar i tydliga riskprioriteringar. Det är vidare vår bedömning att kontrollåtgärder, i syfte att hantera de prioriterade riskerna, planeras och genomförs. Granskningen visar vidare att planerade och genomförda kontroller följs upp och återrapporteras till styrelsen. Det faktum att uppföljningen av den interna kontrollen från och med 2014 kommer att vara en stående punkt på bolagets ordinarie styrelsemöten borgar för att arbetet med intern kontroll inte separeras från bolagets övriga verksamheter. Då risken för oegentligheter finns med i den koncerngemensamma riskanalysen, och då ett antal åtgärder för att hantera och reducera dessa risker föreslås, anser vi också att styrelsen och verkställande direktören har vidtagit åtgärder i detta avseende. STADSREVISIONEN

9 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB Samtidigt ser vi förbättringsområden. I bolagets riskanalys återfinns ett antal risker, däribland de operationella, för vilka det inte finns några identifierade åtgärder. Bolaget har initierat ett arbete för att hantera och omhänderta dessa risker. Vi bedömer det centralt att detta arbete fortskrider enligt plan. För att åstadkomma ökad tydlighet och transparens i bolagets arbete med intern kontroll är det också viktigt att verkställande direktören och styrelsen ytterligare beaktar kravet i kommunfullmäktiges riktlinjer för intern kontroll om att upprätta konkreta regler och anvisningar för intern kontroll. Granskning av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel Inom stadens bolag finns ett stort antal verksamhetsfordon som används i tjänsten. Med anledning av den omfattande användningen av verksamhetsfordon är det av betydelse att bolagen utövar en ändamålsenlig styrning och kontroll inom området. Detta gäller även hanteringen av inköpskort för drivmedel. Risker förknippade med användning av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel är av såväl ekonomisk som förtroendemässig karaktär. Granskningen syftar till att bedöma om Göteborgs Spårvägar AB har lämpliga rutiner och en tillräcklig intern kontroll avseende nyttjande av verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel. Bedömningen tar sin utgångspunkt i följande frågor: Finns regler för nyttjande av verksamhetsfordon och samt inköp av drivmedel? Finns rutiner för kontroll av verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel? Har bolaget säkerställt en tillfredsställande uppföljning av de egna rutinerna för nyttjande av verksamhetsfordon och drivmedel? Har bolaget definierat ansvar och befogenhet avseende hanteringen av verksamhetsfordon? Iakttagelser Granskningen har genomförts genom att ta del av Göteborgs Spårvägars AB:s dokumentation rörande verksamhetsfordon och inköp av drivmedel, samt genom att närmare granska följande bolags och avdelningars rutiner för användande av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel: Trafikantservice AB, avdelningarna Fordonsteknik vid Rantorget, Fordonsteknik i Majorna, och Banteknik, som samtliga tillhör GS Spårvagn AB, samt den nyinrättade avdelningen intern service. GS Buss AB samt Trafikledning och information har inte granskats närmare. Anledningen till detta är främst att dessa har relativt få fordon, tre vardera. Nedan följer en sammanfattning av de iakttagelser som har gjorts. Merparten av Göteborgs Spårvägars verksamhetsfordon leasas av Gatubolaget. De granskade avdelningarna har alla, med undantag av Fordonsteknik Rantorget, också egna fordon. Skälen till detta är flera. Dels att Göteborgs Spårvägar har specialfordon som inte Gatubolaget kan tillhandahålla, dels att ett antal äldre fordon fortfarande ingår i bolagets vagnpark, och dels att det i vissa fall blivit billigare att köpa än att leasa fordon. Det saknas koncerngemensamma riktlinjer vad gäller hur, när och i vilket syfte verksamhetsfordonen får användas och inte användas. Den dokumentation som finns slår enbart fast att anställd vid Göteborgs Spårvägar som använder tjänstefordonen STADSREVISIONEN

10 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB ska följa lagstadgade trafikregler, personligen betala eventuella parkeringsböter, iaktta rökförbud i fordonet, samt se till att fordonet hålls städat och välvårdat. Det framgår således inte om, eller under vilka omständigheter, fordonen får användas i anslutning till uppdrag eller under jour och beredskap. Givet att det inte finns några koncerngemensamma riktlinjer för hur verksamhetsfordonen får användas, finns det inte något koncerngemensamt system för hur efterlevnad ska garanteras. Inte heller de granskade avdelningarna har några riktlinjer för hur fordonen får, eller inte får, användas. Körjournaler används i viss utsträckning, men i de fall de förekommer görs ingen rutinmässig uppföljning av dem. Göteborgs Spårvägar har en förenklad instruktion för bränslekort. Enligt denna ska samtliga fordon vara utrustade med så kallade fordonskort som förvaras i bilen och är knutna till bilen. Därtill ska användarna ha så kallade personkort. Dessa ska vara just personliga och får inte överlåtas till någon annan. Vid tankning ska fordonskortet, personkortet och fordonets mätarställning registreras. Detta system används av de flesta granskade avdelningarna. Den viktigaste avvikelse som kan noteras är att samtliga granskade avdelningar inte registrerar mätarställning vid tankning. Detta, tillsammans med den relativa avsaknaden av körjournaler, försvårar en uppföljning av rimligheten mellan körda mil och drivmedelsförbrukning. Bedömning För att säkerställa tillfredställande kontroll över hur verksamhetsfordon används och drivmedel inhandlas bedömer vi att styrelsen behöver utarbeta koncerngemensamma riktlinjer. Av dessa ska det framgå hur verksamhetsfordon får användas och inte användas. Vi anser vidare att det finns ett behov av att etablera kontroller för att säkerställa att antagna rutiner och riktlinjer efterlevs. Vi anser att bolagets rutin med att registrera mätarställning vid tankning bör följas, och följas upp, av samtliga bolag och avdelningar. Detta för att bättre kunna kontrollera om drivmedelsförbrukning överensstämmer mot körda mil. Utifrån ovanstående anser vi att styrelsen behöver förbättra sin interna styrning och kontroll. Vi rekommenderar styrelsen att utveckla koncerngemensamma riktlinjer för användandet av verksamhetsfordon. Vi rekommenderar styrelsen att utveckla kontrollaktiviteter som säkerställer att verksamhetsfordon används, och drivmedel köps in, i enlighet med antagna riktlinjer. Granskning av inköp och upphandling Inköps- och upphandlingsarbetet är en viktig del av Göteborg Stads förvaltningars och bolags verksamheter. Stadsrevisionen har ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige att löpande följa inköp och upphandling. Under 2013 har stadsrevisionen genomfört en större samlad granskning av inköp och upphandling som omfattat tio bolag och en nämnd. STADSREVISIONEN

11 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB Syftet med granskningen har varit att bedöma hur väl den interna kontrollen avseende inköp och upphandling fungerar. Bedömning har gjorts utifrån hur inköp och upphandlingar genomförs i förhållande till kraven i Göteborgs Stads upphandlingsoch inköpspolicy. Granskningen har även omfattat en bedömning av förekommande risker för otillåtna direktupphandlingar och risk för bristande ramavtalstrohet. Granskningen har genomförts av lekmannarevisorerna med hjälp av konsult. Granskningsmetoden har omfattat registeranalys, intervjuer med ansvariga tjänstemän, stickprovsgranskning och detaljgranskning av utvalda projekt. Iakttagelser Granskningen visar att styrelsen behöver förstärka sin interna kontroll kring inköp och upphandling. Det framstår som väsentligt att styrelsen inför kontroller som möjliggör regelbunden uppföljning av hur stadens och bolagets riktlinjer för inköp och upphandling följs. Dessa kontroller bör utformas på ett sådant sätt att de möjliggör att både bolagets ramavtalstrohet och omfattning av direktupphandlingar kan följas upp. Ett lämpligt tillvägagångssätt skulle kunna vara att välja ut ett väsentligt antal projekt för årlig detaljerad uppföljning mot interna och externa regelverk. Utifrån ovanstående iakttagelser och bedömningar har konsulten föreslagit fyra rekommendationer i enlighet med bilagd konsultrapport. Vi har värderat konsultens iakttagelser och föreslagna rekommendationer och formulerat följande rekommendationer med utgångspunkt i ett risk- och väsentlighetsperspektiv: Vi rekommenderar styrelsen att införa kontrollaktiviteter för att följa upp efterlevnaden av både stadens och bolagets egna regelverk för inköp och upphandling. Vi rekommenderar styrelsen att förstärka sina rutiner avseende uppföljning av direktupphandlingar och ramavtalstrohet för att säkerställa att bolaget följer LUF och tillämpliga interna och externa regelverk avseende inköp och upphandling. Vi rekommenderar styrelsen att i samband med framtagande av befattningsbeskrivningar etc. för inköpsorganisationen också lägga upp en utbildningsplan som beaktar både nyrekryterade och befintliga inköpares och beställares behov. Spårvagn M32 och stadens riskhantering Som framgår i 2013 års granskningsplan har stadsrevisionen under året granskat hur staden har hanterat de problem som har uppkommit med spårvagn M32. Syftet har varit att bedöma om riskerna och problemen med spårvagn M32 har hanterats på ett ändamålsenligt och formellt riktigt sätt. Granskningen har haft två utgångspunkter: Driftstörningarna medför risk att staden inte klarar att upprätthålla tillräcklig och planerad försörjning av kollektivtrafik. Fel och brister i M32 leder till driftstörningar som medför en ekonomisk risk. STADSREVISIONEN

12 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB Ansvaret för att hantera de risker som uppkommer i samband med M32 ligger i första hand på trafiknämnden. De fel som är bakgrunden till den uppkomna situationen har att göra med vagnens utformning och är därmed en avtalsrättslig fråga mellan trafiknämnden och leverantören AnsaldoBreda. Göteborgs Spårvägar ingår i granskningen då bolaget ansvarar för driften av spårvagnstrafik, samt för normalt underhåll av stadens spårvagnar, inklusive spårvagn M32. Resultaten av granskningen kommer att presenteras i en särskild granskningsrapport i början av Gerhard Annvik av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Bengt Bivall av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Peter Håkansson kommunal yrkesrevisor, sakkunnigt biträde Lina Tjernberg kommunal yrkesrevisor, sakkunnigt biträde... Handlingar som ingår i granskningen: Granskningsrapporter för Göteborgs Spårvägar AB och tillhörande dotterbolag år 2013, daterade STADSREVISIONEN

13 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB Lekmannarevisorernas uppdrag Språkbruk och revisionstermer Stadsrevisionen är kommunens granskande enhet och det är kommunfullmäktige som utser de förtroendevalda revisorerna. Revisorernas uppdrag är att granska kommunstyrelsen och nämnderna. Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer, vilka har ett självständigt uppdrag att granska de kommunala bolag som helt eller till viss del ägs av kommunen. Stadsrevisionen redovisar årligen sina iakttagelser avseende verksamhet, räkenskaper och intern kontroll i en revisionsredogörelse för kommunstyrelsen samt en revisionsberättelse och en revisionsredogörelse för respektive nämnd. För varje bolag upprättas en granskningsrapport och en granskningsredogörelse som behandlar bolagets verksamhet och interna kontroll. Stadsrevisionen genomför också fördjupade granskningar, vilka redovisas i revisionsrapporter löpande under året. Revisorerna lämnar i sina granskningar rekommendationer och revisionskritik. Rekommendationer lämnas när utveckling och förbättring bedöms vara möjliga och riktas inte alltid till nämnden eller styrelsen utan kan framföras på bolags- och förvaltningsnivå. Revisionskritiken graderas genom begreppen påpekan, erinran och anmärkning. Där anmärkning är allvarligast. En anmärkning kan, när det gäller nämnderna, lämnas med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet. Kritik mot styrelse eller nämnd framgår av granskningsrapporten (för bolag) och revisionsberättelsen (för nämnder). Styrelsens/bolagets eller nämndens/ förvaltningens åtgärder, med avseende på lämnade rekommendationer, följs regelmässigt upp under kommande år. STADSREVISIONEN

14 Stadsrevisionen - Göteborgs Stad Granskning av inköp och upphandling 2013 hos Göteborgs Spårvägar AB, HIGAB, Älvstranden Utveckling AB samt Fastighetsnämnden Jakob Bundgaard Fredrik Carlsson Carina Johnson Tobias Fransson Marcus Palmqvist Martin Magnusson Emily Jönsson Göteborg 27 november 2013

15 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund och syfte Resultat av granskningen Introduktion Inledning/bakgrund Syfte, revisionsfråga och avgränsning Revisionskriterier Metod Resultat av granskningen Göteborgs Spårvägar AB Kartläggning av bolagets arbete med inköp och upphandling Registeranalys av ramavtalstrohet/otillåtna direktupphandlingar Detaljgranskning av två projekt Revisionsfrågor HIGAB Kartläggning av bolagets arbete med inköp och upphandling Registeranalys av ramavtalstrohet/otillåtna direktupphandlingar Detaljgranskning av två projekt Revisionsfrågor Älvstranden Utveckling AB Kartläggning av bolagets arbete med inköp och upphandling Registeranalys av ramavtalstrohet/otillåtna direktupphandlingar Detaljgranskning av två projekt Revisionsfrågor Fastighetsnämnden Kartläggning av bolagets arbete med inköp och upphandling Registeranalys av ramavtalstrohet/otillåtna direktupphandlingar Detaljgranskning av två projekt Revisionsfrågor av november 2013

16 Granskning av inköp och upphandling Sammanfattning 1.1 Bakgrund och syfte Stadsrevisionen i Göteborg genomför under 2013 en granskning av inköp och upphandling i 10 kommunala bolag och 1 nämnd. PwC har fått i uppdrag av Stadsrevisionen enligt ramavtal N , att inom ramen för detta projekt biträda Stadsrevisionen med granskning av 3 kommunala bolag och en nämnd; Göteborgs Spårvägar AB, HIGAB, Älvstranden Utveckling AB samt Fastighetsnämnden. Följande revisionsfrågor har definierats av Stadsrevisionen för granskningen: Har den granskade enheten en god följsamhet mot stadens regelverk avseende inköp och upphandling? Har den granskade enheten en god följsamhet mot eget regelverk avseende inköp och upphandling? Har ansvariga för inköp, styrning och kontroll en god kännedom om gällande regelverk avseende inköp och upphandling? Uppvisar den granskade enheten en god ramavtalstrohet mot stadens ramavtal? Förekommer det otillåtna direktupphandlingar hos den granskade enheten? Förekommer det avvikelser mot gällande attest/delegationsordning vid inköp hos den granskade enheten? Har den granskade enheten en god intern kontroll avseende inköp och upphandling? 1.2 Resultat av granskningen Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bolagen/nämnden i några av de projekt och stickprov vi granskat inte helt har uppfyllt LOU/LUF samt gällande interna och externa regelverk i form av Göteborgs Stads inköps- och upphandlingspolicy respektive egna policys och riktlinjer. Totalt sett har vi per bolag/nämnd detaljgranskat 2 projekt utvalda av Stadsrevisionen samt från registeranalyserna granskat 10 stickprov av leverantörsfakturor som i analysen inte kunde matchas mot WINST/eget avtalsregister. Vi kan dock inte uttala oss om den totala omfattningen av avvikelser mot gällande regelverk då urvalet av stickprov är begränsat. Vi har gjort en generell iakttagelse att det förekommer en del direktupphandlingar hos bolagen/nämnden och att även om dessa följer lagen (LOU/LUF) så kan de avvika mot stadens och bolagens/nämndens egna riktlinjer om att direktupphandlingar i möjligaste mån ska undvikas då de negativt kan påverka effektiviteten i bolagens/nämndens upphandlingar och även bidra till att hålla kostnaderna på en högre nivå än nödvändigt. Detsamma gäller för avvikelser mot ramavtalstroheten som också kunnat konstateras i några fall. 2 av november 2013

17 Det framstår som mycket väsentligt att bolagen/nämnden implementerar/utvecklar befintliga egna kontrollaktiviteter kring regelbunden uppföljning av efterlevnad av riktlinjer för inköp och upphandling inom den egna organisationen. Dessa kontrollaktiviteter bör då täcka in kontrollmoment kring både följsamhet mot riktlinjer såväl som uppföljning av ramavtalstrohet och omfattning av direktupphandlingar. Ett lämpligt tillvägagångsätt skulle t ex vara att välja ut ett väsentligt antal projekt för årlig detaljerad uppföljning mot interna/externa regelverk. 3 av november 2013

18 2. Introduktion 2.1. Inledning/bakgrund Stadsrevisionen i Göteborg genomför under 2013 en granskning av inköp och upphandling i 10 kommunala bolag och 1 nämnd. PwC har fått i uppdrag av Stadsrevisionen enligt ramavtal N , att inom ramen för detta projekt biträda Stadsrevisionen med granskning av 3 kommunala bolag och en nämnd; Göteborgs Spårvägar AB, HIGAB, Älvstranden Utveckling AB samt Fastighetsnämnden. 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning Syfte Enligt av Stadsrevisionen upprättad granskningsplan för uppdraget är syftet med granskningen nedanstående: Stadsrevisionen har ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige att beakta inköps- och upphandlingsfrågor hos stadens enheter inom ramen för sin granskning. Under 2013 kommer Stadsrevisionen att granska flera enheter som under flera år arbetat för att utveckla och förbättra sina processer för inköp och upphandling. Granskningen avser att pröva hur långa enheterna kommit i sitt arbete och om det finns brister eller förbättringsområden i deras nuvarande angreppsätt. Revisionsfråga Följande revisionsfrågor har definierats av Stadsrevisionen för granskningen: Har den granskade enheten en god följsamhet mot stadens regelverk avseende inköp och upphandling? Har den granskade enheten en god följsamhet mot eget regelverk avseende inköp och upphandling? Har ansvariga för inköp, styrning och kontroll en god kännedom om gällande regelverk avseende inköp och upphandling? Uppvisar den granskade enheten en god ramavtalstrohet mot stadens ramavtal? Förekommer det otillåtna direktupphandlingar hos den granskade enheten? Förekommer det avvikelser mot gällande attest/delegationsordning vid inköp hos den granskade enheten? Har den granskade enheten en god intern kontroll avseende inköp och upphandling? Avgränsning Den granskning som PwC utfört följer den projektplan som vi har erhållit från Stadsrevisionen. Därutöver har vi beskrivit gjorda avgränsningar i nedanstående avsnitt. Avtalsnummer saknas hos bolagen/nämnden PwC har erhållit datafiler från bolagen/nämnden avseende leverantörstransaktioner. Dessa filer har inte inkluderat avtalsnumret på tillämpat avtal i WINST. Uppgiften kan stå på själva leverantörsfakturan men är inte registrerat som ett sökbart begrepp/eget fält i ekonomisystemet. Det innebär att vi i körningarna inte har kunnat matcha exakt på rätt avtalsnummer utan istället mot avtalsleverantören enbart i WINST. 4 av november 2013

19 Har en leverantörsfaktura matchats mot en ramavtalsleverantör i WINST har vi i denna granskning accepterat det som att rätt ramavtal har använts. Det föreligger dock en viss risk att inköp har kunnat ske på fel ramavtal (i de fall leverantören har flera ramavtal) eller att ramavtalet har använts för en vara/tjänst som inte omfattas av befintligt ramavtal. Bolagen/nämnden har heller inga fullständiga egna avtalsregister upplagda. Befintliga egna register har utgjorts av ännu inte helt uppdaterade kalkylark i Excel. I dessa register har inte alltid fullständiga och korrekta företagsnamn angivits, liksom inte heller korrekt organisationsnummer. Ovanstående medför att det inte alltid har varit möjligt att matcha leverantörsfakturor (som inte kunnat matchas mot WINST) mot det egna avtalsregistret. Uppföljning av stickprov (hela populationen täcks inte) Resultatet av dataanalyserna visar därför på en större andel omatchade leverantörsfakturor mot avtal än vad som är fallet i verkligheten. PwC har därför valt ut ett antal stickprov för respektive bolag/nämnd och följt upp om det finns ett eget ramavtal och eller egen korrekt upphandling för dessa. När det gäller ramavtalstrohet kan vi därför enbart uttala oss om det utvalda stickprovet inte mot populationen av leverantörsfakturor i sin helhet. Vi har i vårt stickprovsurval för uppföljning av ramavtalstrohet och otillåtna direktupphandlingar även tagit med leverantörsfakturor med belopp under tröskelvärdena för direktupphandlingar. Anledningen är att de leverantörsfakturor vi valt, samtliga har valts utifrån leverantörer där de totala inköpen per leverantör överstiger tröskelvärdena. Historik saknas i WINST Information om de ramavtal vars giltighetstid har löpt ut finns inte kvar som historik i WINST, det är enbart nu gällande avtal som går att se i WINST. Det har inneburit att vi i vår stickprovsgranskning inte alltid har kunnat verifiera bolagens/nämndens uppgifter om att ett giltigt ramavtal fanns vid den tidpunkt vårt stickprov gäller. Vi har då valt att inte ta med dessa som en iakttagelse i denna rapport. 2.3 Revisionskriterier Revisionskriterier utgörs av gällande lagstiftning avseende inköp och upphandling, stadens regelverk för inköp och upphandling, varje enhets interna regelverk för inköp och upphandling respektive attest och delegation samt stadens riktlinjer för intern kontroll. 2.4 Metod Granskningsmetoden innefattar kartläggning av de granskade enheternas arbete med inköp och upphandling, verifiering av enheternas uppgifter, registeranalys med ramavtalsmatchning, intervjuer med ansvariga tjänstemän samt en sammanfattande analys per granskad enhet. Det inledande momentet kartläggning har utförts av Stadsrevisionen med syfte att på ett systematiskt sätt samla in granskningsdata från respektive enhet som kan läggas till grund för verifiering och kontroll under den fortsatta granskningen. Samtliga enheter har erhållit samma frågematerial. PwC har sedan utfört en registeranalys för att ge ytterligare underlag samt för analys av ramavtalstrohet i form av matchning mellan bolagets leverantörer och ramavtalsleverantörer. Registeranalysen ger också underlag för att identifiera otillåtna direktupphandlingar. 5 av november 2013

20 I det tredje momentet har PwC följt upp två projekt per granskningsobjekt utvalda av Stadsrevisionen för detaljgranskning med avseende på följsamhet mot gällande externa och interna regelverk. Granskningen har för respektive projekt bland annat omfattat följande delmoment: 1. Projektstart godkänns av behörig person 2. Att det antingen finns ett ramavtal eller om så inte är fallet, att egen upphandling gjorts enligt LOU/interna/externa riktlinjer 3. Avtal med leverantör är undertecknat av behörig person 4. Fakturor är attesterade av behörig person enligt överenskomna priser enligt avtal etc. 5. Att projektet avslutas och uppföljning sker Utöver ovanstående har vi t ex även följt upp att anlitad leverantör är godkänd (i WINST eller via egen bedömning), att krav på leverantör att följa uppförandekod är inkluderat i upphandling, att förfrågningsunderlag har skapats och skickats ut, att utvärderingsmall för anbud/leverantörer har skapats, att slutbesiktning är gjord av oberoende behörig person, att godkänd slutbesiktning sker före slutbetalning etc. i de fall det varit tillämpligt på projekten enligt lagkrav och interna/externa riktlinjer hos bolagen/nämnden. Ansvariga för granskning har varit följande personer: Uppdragsstyrning: Kvalitétssäkring: Projektledare: Projektmedarbetare: Jakob Bundgaard Fredrik Carlsson Carina Johnson Tobias Fransson Marcus Palmqvist Martin Magnusson Emily Jönsson Respektive bolag/nämnd har faktagranskat det avsnitt som berör deras enhet, d v s avsnitten 4, 5, 6 respektive 7 i denna rapport. 6 av november 2013

Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013

Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013 Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning sid 5

Läs mer

Business Region Göteborg AB Granskningsredogörelse 2012

Business Region Göteborg AB Granskningsredogörelse 2012 Business Region Göteborg AB Granskningsredogörelse 2012 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR BUSINESS REGION GÖTEBORG AB 2012 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning sid

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen. Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret goteborg.

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen. Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret goteborg. Granskningsredogörelse Stadsrevisionen Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret 2015 goteborg.se/stadsrevisionen 2 Januari 2016 Göteborg & Co Träffpunkt AB. Granskning av verksamhetsåret

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Intern styrning och kontroll leverantörer. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Intern styrning och kontroll leverantörer. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Intern styrning och kontroll leverantörer goteborg.se/stadsrevisionen 2 INTERN STYRNING OCH KONTROLL LEVERANTÖRER Intern styrning och kontroll leverantörer I revisionsplanen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskningsredogörelse Strategisk styrning

Granskningsredogörelse Strategisk styrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Strategisk styrning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3 2.3.

Läs mer

Koncernbokslut 2016 för Göteborgs Stadshus AB-koncernen. Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

Koncernbokslut 2016 för Göteborgs Stadshus AB-koncernen. Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB Bilaga B Styrelsen 2017-02-20 Diarenummer: 0009/17 Handläggare: Berndt Sundström Tel: 031-368 54 58 E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se Koncernbokslut 2016 för Göteborgs Stadshus AB-koncernen Förslag

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011 Revisionsrapport Övergripande granskning av AB Ronneby 2011 KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och avgränsning 1 2. Iakttagelser och kommentarer 2 1. Bakgrund, syfte och avgränsning

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Lokalnämnden Revisionsredogörelse 2012

Lokalnämnden Revisionsredogörelse 2012 Lokalnämnden Revisionsredogörelse 2012 REVISIONSREDOGÖRELSE FÖR LOKALNÄMNDEN 2012 2 Lokalnämnden Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning sid 4 Granskning av verksamheten

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Granskningsplaner för GKF-koncernen år 2013

Granskningsplaner för GKF-koncernen år 2013 Granskningsplaner för GKF-koncernen år 2013 Stadsrevisionens revisionsplan är utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras med granskningsplaner för Göteborgs Stads

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskningspromemoria 2011

Granskningspromemoria 2011 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 01 Mars 2012 DNR 360-03/2012 Granskningspromemoria 2011 Stockholms Stadshus AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Rapport Dnr: BN2016/6 1 (6) 2016-11-22 Byggnadsnämnden Rapport intern kontroll 2016 Beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutar: Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2016-11-22, avseende

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Tekniska nämndens

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Projektplan Granskning av beslutsunderlag vid betydande investeringar

Projektplan Granskning av beslutsunderlag vid betydande investeringar BESLUTSUNDERLAG VID BETYDANDE INVESTERINGAR 1 Projektplan Granskning av beslutsunderlag vid betydande investeringar När stadsrevisionen senast genomförde fördjupad granskning av investeringar 1 var bedömningen

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer