Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013"

Transkript

1 Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013

2 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning sid 5 Granskning av verksamheten sid 6 Grundläggande granskning sid 6 Granskning av inköp och upphandling sid Lekmannarevisorernas uppdrag sid 13 Språkbruk och revisionstermer sid 13...

3 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB Sammanfattande bedömning Lekmannarevisorerna har ett lagstadgat uppdrag att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Årets granskning har omfattat följande delar: uppföljning av föregående års granskning grundläggande granskning granskning av inköp och upphandling I anslutning till uppföljningen av föregående års granskning kvarstår följande rekommendationer: Bolaget rekommenderas att utarbeta ett styrdokument som lägger fast hur arbetet med riskanalys och intern kontroll skall bedrivas. Bolaget rekommenderas att vidta åtgärder för att säkerställa att bolagets riskanalysverktyg årligen uppdateras och att risker relaterade till styr- och kontrollmiljö respektive risker relaterade till oegentligheter införs i verktyget. I anslutning till den grundläggande granskningen lämnar vi följande rekommendationer Beträffande bolagets dokumenthantering och arkivbildning rekommenderas bolaget att snarast fullfölja det påbörjade arbetet att ta fram godkänd arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan för att följa gällande lag och gällande arkivreglemente i Göteborgs stad. Beträffande förändringsarbete i bolagets syn- och förhållningssätt till gällande lag och fullmäktiges riktlinjer rekommenderas styrelsen att ge bolagets nytillsatta VD i uppdrag att säkerställa att bolaget fortsättningsvis i alla delar agerar följsamt mot gällande lag och gällande riktlinjer från Göteborgs stad. Styrelsen rekommenderas vidare att aktivt följa upp vilka åtgärder VD genomför inom ramen för uppdraget och försäkra sig om att åtgärderna får effekt. Styrelsen bör också särskilt dokumentera sitt arbete i denna del. I anslutning till granskningen av inköp och upphandling lämnar vi följande rekommendationer Bolaget rekommenderas att förstärka sina rutiner för att säkerställa ramavtalstrohet. Bolagets rekommenderas att förstärka sina rutiner avseende dokumentation av egna upphandlingar för att säkerställa en god intern kontroll

4 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB Bolaget rekommenderas att införa kontrollaktiviteter för att följa upp efterlevnad av både stadens och bolagets egna interna regelverk för inköp- och upphandling. Vi anser att bristerna som konstaterats vid årets granskning är av sådan art och omfattning att bolaget inte kan bedömas ha levt upp till lagstiftningens och kommunfullmäktiges krav. Vår sammantagna bedömning utifrån genomförd granskning är därför att bolaget inte kan undgå kritik. Vi lämnar därför kritik till styrelsen i form av en erinran.

5 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB Uppföljning av föregående års granskning När lekmannarevisorernas granskning resulterar i rekommendationer eller kritik görs en uppföljning av granskningen. Uppföljningen syftar till att bedöma om och hur bolaget har hanterat lämnade rekommendationer. Grundläggande granskning I anslutning till föregående års grundläggande granskning lämnades följande rekommendationer. Bolaget rekommenderas att utarbeta ett styrdokument som lägger fast hur arbetet med riskanalys och intern kontroll skall bedrivas. Bolaget rekommenderas att vidta åtgärder för att säkerställa att bolagets riskanalysverktyg årligen uppdateras och att risker relaterade till styr- och kontrollmiljö respektive risker relaterade till oegentligheter införs i verktyget. Iakttagelser Beträffande den första rekommendationen konstaterar lekmannarevisorerna att något styrdokument som lägger fast hur arbetet med riskanalys och intern kontroll skall bedrivas i bolaget inte har utarbetats och antagits av styrelsen under Bolaget följer därmed inte Göteborgs stads riktlinjer för intern kontroll 3-4. Beträffande den andra rekommendationen konstaterar lekmannarevisorerna att bolaget inte har vidtagit åtgärder för att säkerställa att bolagets riskanalysverktyg årligen uppdateras och att risker relaterade till styr- och kontrollmiljö respektive risker relaterade till oegentligheter införs i verktyget. Bedömning Lekmannarevisorerna bedömer att de två lämnade rekommendationerna i anslutning till den grundläggande granskningen 2012 skall kvarstå. Beträffande bolagets bristande följsamhet mot Göteborgs stads riktlinjer för intern kontroll påtalar lekmannarevisorerna att förhållningssättet innebär ett avsteg från det generella ägardirektivet för direkt och indirekt helägda bolag i Göteborgs stad. Granskning av styrelsens ansvar och arbetssätt I anslutning till föregående års specifika granskning av styrelsen ansvar och arbetssätt lämnades följande rekommendation. Styrelsen rekommenderas att se över sina arbetsformer för att utveckla sin kontroll över jävsrisker i styrelsearbetet. Iakttagelser Lekmannarevisorerna konstaterar att bolagets styrelse successivt under 2013 infört mötesrutiner för att synliggöra risk för jäv i samband med styrelsemöten. Bedömning Lekmannarevisorerna bedömer att rekommendationen är omhändertagen.

6 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB Granskning av verksamheten Lekmannarevisorerna har ett lagstadgat uppdrag att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vad som avses med tillräcklig intern kontroll preciseras inte närmare av lagstiftaren. Kraven på intern kontroll har dock ökat och begreppets innebörd utvidgats under de senaste decennierna. Begreppet intern kontroll har förändrats från att främst ha avsett avgränsade kontrollaktiviteter, i huvudsak inom redovisnings- och det finansiella området, till att omfatta i princip all verksamhet en organisation ägnar sig åt. Det innebär att intern kontroll i ökande utsträckning har blivit en viktig del av den strategiska styrningen av organisationer. Syftet med den interna kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Detta betonar vikten av ledningens engagemang för den interna styrningen och kontrollen. Ytterst syftar lekmannarevisorernas granskning av den interna styrningen och kontrollen till att bedöma om den är systematisk, ändamålsenlig och i överensstämmelse med gällande riktlinjer och etablerade normer. Lekmannarevisorernas bedömning grundar sig i COSO-ramverket 1. Stadsrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att bidra till utvecklingen av en god intern styrning och kontroll i stadens nämnder och bolag. Uppdraget är ett led i stadens insatser för att stärka den interna styrningen och kontrollen i nämnder och bolag, inklusive att reducera risken för oegentligheter. Grundläggande granskning Den grundläggande granskningen utgör en av flera delar i lekmannarevisorernas sammantagna bedömning av bolagets interna styrning och kontroll. Granskningen genomförs löpande under året i syfte att bedöma om bolaget uppfyller lagstiftningens och kommunfullmäktiges krav inom följande områden: styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi; styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktör; kommunfullmäktiges generella ägardirektiv; bolagets specifika ägardirektiv; hantering av särskilda uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige; affärsplan/budget samt styrelsens beslutsunderlag. I den grundläggande granskningen av bolagets interna styrning och kontroll lägger lekmannarevisorerna särskild tonvikt vid: riskanalys kontroller och uppföljning hantering av risken för oegentligheter. 1 COSO-ramverket är en modell för intern styrning och kontroll av finansiell redovisning och rapportering. COSO betyder Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

7 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB Iakttagelser riskanalys En regelbunden identifiering och analys av risker utgör en väsentlig utgångspunkt i styrelsens och verkställande direktörens interna styrning och kontroll. Riskerna ska vara tydligt relaterade till verksamhetens uppdrag och mål och utmynna i tydliga prioriteringar. Lekmannarevisorerna konstaterar att bolagets arbete med riskanalys bör utvecklas. Kvarstående rekommendationer från 2012 års granskning handlar dels om att bolaget skall utarbeta ett styrdokument som lägger fast hur arbetet med riskanalys och intern kontroll skall bedrivas. Dels om att bolaget skall vidta åtgärder för att säkerställa att bolagets riskanalysverktyg årligen uppdateras och att risker relaterade till styr- och kontrollmiljö respektive risker relaterade till oegentligheter införs i verktyget. Iakttagelser kontroller och uppföljning Styrelsen och verkställande direktören ska planera och genomföra kontrollåtgärder. Kontrollåtgärderna kan vara utformade på olika sätt, men åtgärdernas syfte ska vara att hantera de risker som identifierats i riskanalysen. Styrelsen och verkställande direktören ska utöver kontrollåtgärderna dessutom genomföra uppföljningar eller utvärderingar av beslutade kontrollåtgärder för att säkerställa att de genomförs och leder till avsett resultat. Lekmannarevisorerna konstaterar med hänvisning till de kvarstående rekommendationerna enligt ovan att bolagets arbete med kontroller och uppföljning av internkontrollarbetet bör utvecklas. Iakttagelser hantering av risken för oegentligheter Lekmannarevisorerna prövar särskilt om styrelsen och verkställande direktören hanterat risken för oegentligheter. Oegentligheter utgör en ekonomisk risk, och de innebär dessutom en mycket allvarlig förtroenderisk, som ytterst skadar tilltron till det demokratiska systemet. Risken för oegentligheter måste hanteras genom förebyggande åtgärder. Lekmannarevisorerna menar att styrelsen och verkställande direktören som en första grundläggande åtgärd i sitt förebyggande arbete bör genomföra en genomlysning av organisationen i syfte att identifiera funktioner, områden eller situationer i bolaget där det finns potentiell risk för oegentligheter. Lekmannarevisorerna granskar även vilka ytterligare åtgärder som vidtas mot bakgrund av genomlysningen. Lekmannarevisorerna konstaterar att bolaget under flera år arbetat för att utveckla sin kontroll över risk för oegentligheter. Bland de åtgärder som genomförts innefattas utarbetande av uppförandekod och jävslista avseende ledande tjänstemän. Detta arbete bör fortsätta. Bolaget bör arbeta aktivt för att synliggöra uppförandekoden och även överväga hur jävslistan bör utvecklas vidare.

8 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB Övriga iakttagelser från den grundläggande granskningen Bolagets dokumenthantering och arkivbildning Bolaget omfattas liksom andra offentliga aktörer(myndigheter) av tryckfrihetsförordningens 2 (TF:s) reglering rörande allmänna handlingar. Detta innebär att allmänna handlingar enligt lagens definition som huvudregel skall vara tillgängliga för varje svensk medborgare att ta del av. Allmänna handlingar utgörs av handlingar som antingen inkommit till myndigheten eller upprättats där. Rätten att ta del av allmän handling får bara begränsas med stöd av TF 2 kapitlet 2 där förutsättningarna för att begränsa tillgängligheten läggs fast. Grundläggande är att begränsning av tillgänglighet till allmän handling också måste anges noga i lag. Den lag som reglerar möjligheten att begränsa tillgång till allmänna handlingar utgörs av offentlighets- och sekretesslagen. 3 Allmänna handlingar skall också bevaras. Förutsättningarna för detta regleras via arkivlagens bestämmelser. 4 Arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser; rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt slutligen även forskningens behov. Arkivlagen anger att varje myndighet skall svara för vården av det egna arkivet om inte arkivmyndigheten övertagit detta ansvar. Lagen anger att det skall finnas arkivmyndigheter inom den statliga och kommunala förvaltningen som skall utöva tillsyn över att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 beträffande arkivbildning och arkivvård. Allmänna handlingar får under vissa förutsättningar även gallras. Det innebär att de tas ut ur arkivet och förstörs. Ifråga om arkivvård stadgas att en myndighet skall: Organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas Upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning. Skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar. Verkställa föreskriven gallring i arkivet. Ifråga om arkivmyndigheter stadgas vidare att kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen om kommunfullmäktige inte utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet. I Göteborgs stad har arkivnämnden utsetts till arkivmyndighet. Arkivmyndigheten fungerar som tillsynsmyndighet och har inte övertagit ansvaret för vården av bolagets arkiv. Kommunfullmäktige har antagit arkivreglemente för Göteborgs stad. Arkivreglementet speglar arkivlagens regler. Bolaget är skyldigt att 2 SFS 1949:105 3 SFS 2009:400 4 SFS 1990:782

9 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB följa arkivlagen och via det generella ägardirektivet även Göteborgs stads arkivreglemente. Iakttagelser Vid granskningen konstateras att bolaget saknar arkivansvarig och att posten är vakant. Bolaget avser att anställa en inköpsansvarig person som också avses bli arkivansvarig i bolaget. Vidare konstateras att arbetet att ta fram en godkänd arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan pågått sedan Ansvariga personer för arbetet har bytts ut flera gånger under processen. Arbetet är i dagsläget inte färdigställt. Lekmannarevisorerna kan konstatera att bolaget genom att inte se till att arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan framtagits i sådant skick att de kunnat godkännas av arkivmyndigheten brustit i följsamhet mot såväl arkivlagen som arkivreglementet för Göteborgs stad. Följsamhet mot aktiebolagslagen beträffande registrering av bolagsordningar Den 1 januari 2013 trädde förändringar i kommunallagens (KL) 3 kap 17 i kraft med innebörden att en kommun, om den beslutar att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till ett direkt eller indirekt helägt aktiebolag, skall tillse att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen 5. Lagändringen innebär ett krav på kommunerna att aktiebolagsrättsligt förtydliga att ett helägt kommunalt aktiebolag utgör en del av ägarkommunens verksamhet och också skall fungera inom ramen för de kommunala befogenheterna. Lagändringen har medfört att juridiska avdelningen vid stadsledningskontoret utarbetat bolagsordningar för stadens bolag som anpassats efter gällande rätt. Bolagsordningarna har också successivt antagits av stadens bolag vid bolagsstämmor under Aktiebolagslagen (ABL) anger att ett beslut om ändring av bolagsordningen genast skall anmälas för registrering i aktiebolagsregistret. En underlåtenhet att registrera ändringen medför att ändringen inte får verkställas 6. Detta torde i sin tur innebära att bolaget ur aktiebolagsrättslig synpunkt är förhindrat att följa den nya bolagsordningen i den ändrade lydelsen 7. Det har därmed stor betydelse att registrering av de ändrade bolagsordningarna i stadens bolag sker på lagstadgat sätt. Stadsrevisionen har inom ramen för 2013 års årliga granskning inventerat registrerade bolagsordningar för sammanlagt 57 hel- och delägda kommunala aktiebolag för att bedöma om respektive aktiebolag följt gällande kommunallag och aktiebolagslag. Granskningen har bestått av en systematisk sökning i bolagsverkets aktiebolagsregister den 30 oktober 2013 och genomgång av de då registrerade bolagsordningarna. 5 KL 3 kap st. 6 ABL 3 kap. 5 7 Jfr Andersson, Johansson, Skog. - Aktiebolagslagen en kommentar suppl. 7. 3:12 f

10 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB Iakttagelser Vid granskningen har det konstateras att bolaget liksom dotterbolagen Norra Älvstranden utveckling AB respektive Södra Älvstranden utveckling AB uppfyller kommunallagens krav beträffande utformningen av de bolagsordningar som antagits vid årsstämmor Granskningen visar emellertid också att någon registrering av de antagna bolagsordningarna inte skett för föreskrivet sätt. Bolagets tf VD har uppmärksammats på förhållandet vid flera tillfällen under november månad Trots detta har ansökan om registrering inte ingivits förrän ytterligare påminnelse lämnats i december 2013 till bolagets nytillträdda VD. Bedömning För att sammanfatta iakttagelserna från den grundläggande granskningen kan lekmannarevisorerna konstatera att det finns väsentliga brister i bolagets förhållningssätt till såväl gällande lag som gällande riktlinjer från fullmäktige. Beträffande riskanalys, kontroller och uppföljning är bedömningen att bolaget först och främst måste tillse att föregående års rekommendationer på området omhändertas. Härefter kan och bör bolaget utveckla sitt arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt och i enlighet med gällande regler och vedertagen praxis i staden. Beträffandes hantering av risken för oegentligheter bör bolagets påbörjade utvecklingsarbete fortsätta. Detta kan exempelvis ske genom ett ökat synliggörande av bolagets uppförandekod en ytterligare utveckling av den framtagna jävslistan. Beträffande bolagets dokumenthantering och arkivbildning kan lekmannarevisorerna konstatera att bolagets genom att inte tillse att arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan framtagits i sådant skick att de kunnat godkännas av arkivmyndigheten brustit i följsamhet mot såväl arkivlagen som arkivreglementet för Göteborgs stad. Bolagets utdragna hantering av ärendet framstår vidare som anmärkningsvärd. Bolaget rekommenderas att snarast fullfölja det påbörjade arbetet att ta fram godkänd arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan för att följa gällande lag och gällande arkivreglemente i Göteborgs stad. Beträffande brister i följsamhet mot aktiebolagslagen vid registrering av bolagsordningar ser lekmannarevisorerna allvarligt på bolagets handläggning. Anmälningsärenden i enlighet med gällande lag ingår i de löpande förvaltningsåtgärder som alltid skall verkställas korrekt och skyndsamt av VD och den övriga organisationen. Lekmannarevisorerna konstaterar att bolaget agerat vårdslöst då man inte sett till att de av årsstämman antagna bolagsordningarna registrerats genast i enlighet med aktiebolagslagens krav. Årets granskning har visat att det finns väsentliga brister i bolagets förhållningssätt till såväl gällande lag som gällande riktlinjer från fullmäktige. De rekommendationer som kvarstår beträffande riskanalys och intern kontroll, liksom lämnade rekommendationer

11 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB avseende dokumenthantering och arkivbildning belyser behovet av lämpliga organisatoriska förändringar för att kunna leva upp till den kravbild som gäller för ett kommunalt aktiebolag i Göteborgs stad. Staden har formulerat ett betydelsefullt uppdrag för bolaget via bolagsordning och ägardirektiv. Uppdraget innefattar att främja den långsiktiga stadsutvecklingen kring Göta älv genom förverkligandet av Visionen Älvstaden. Detta uppdrag kräver en nära samverkan mellan bolaget och övriga aktörer inom och utom staden som arbetar med stadsbyggnad och stadsutveckling. Det är lekmannarevisorernas uppfattning att bolaget för att möta de omfattande krav som ställs och kommer att ställas i detta uppdrag måste utgöra ett gott exempel och ett föredöme i staden ifråga om god ordning, effektiva och ändamålsenliga arbetssätt samt en god följsamhet mot samtliga vid varje tillfälle gällande lagkrav. Styrelsen har tillsatt en ny VD från november Bolaget har också i dialog med lekmannarevisorerna konstaterat att en förändring av tidigare förhållnings- och synsätt hos bolagets organisation kommer att behöva genomföras. Det är styrelsens ansvar att detta förändringsarbete genomförs. Det är också styrelsens ansvar att försäkra sig om att förändringsarbetet ger avsedd effekt. Med anledning av detta lämnar lekmannarevisorerna följande rekommendationer. Styrelsen rekommenderas att ge den nytillsatta VD i uppdrag att säkerställa att bolaget fortsättningsvis i alla delar agerar följsamt mot gällande lag och gällande riktlinjer från Göteborgs stad. Styrelsen rekommenderas vidare att aktivt följa upp vilka åtgärder VD genomför inom ramen för uppdraget och försäkra sig om att åtgärderna får effekt. Styrelsen bör också särskilt dokumentera sitt arbete i denna del. Granskning av inköp och upphandling Inköps- och upphandlingsarbetet är en viktig del av Göteborg Stads förvaltningars och bolags verksamheter. Stadsrevisionen har ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige att löpande följa inköp och upphandling. Under 2013 har stadsrevisionen genomfört en större samlad granskning av inköp och upphandling som omfattat totalt elva enheter. 8 Syftet med granskningen har varit att bedöma hur väl den interna kontrollen avseende inköp och upphandling fungerar. Bedömning har gjorts utifrån hur inköp och upphandlingar genomförs i förhållande till kraven i Göteborgs Stads upphandlingsoch inköpspolicy. Granskningen har även omfattat en bedömning av förekommande risker för otillåtna direktupphandlingar och risk för bristande ramavtalstrohet. 8 De enheter som omfattats utgörs av Förvaltnings AB Framtiden, Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB, Fastighetsnämnden, Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Gårdstensbostäder AB, Göteborg Egnahems AB, Göteborgs Spårvägar AB, Göteborg Stads Bostads AB, HIGAB, Älvstranden Utveckling AB. Enheterna har indelats i två grupper. Grupp 1 består av Förvaltnings AB Framtiden, Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Gårdstensbostäder AB och Göteborg EgnaHems AB. Grupp 2 består av Fastighetsnämnden, Göteborgs Spårvägar AB, HIGAB och Älvstranden Utveckling AB. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat grupp 1 och revisionsbyrån ÖhrlingsPriceWaterhouse Coopers (PWC) har granskat grupp 2.

12 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB Granskningen har genomförts av stadsrevisionen med hjälp av konsult. Granskningsmetoden har omfattat registeranalys, intervjuer med ansvariga tjänstemän, stickprovsgranskning och detaljgranskning av utvalda projekt. Iakttagelser Konsulten har föreslagit flera rekommendationer i enlighet med bilagd konsultrapport. Lekmannarevisorerna har härefter genomfört en värdering av konsultens iakttagelser och föreslagna rekommendationer och formulerat nedan angivna rekommendationer till bolaget med utgångspunkt ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Bolaget rekommenderas att förstärka sina rutiner för att säkerställa ramavtalstrohet. Bolagets rekommenderas att förstärka sina rutiner avseende dokumentation av egna upphandlingar för att säkerställa en god intern kontroll. Bolaget rekommenderas att införa kontrollaktiviteter för att följa upp efterlevnad av både stadens och bolagets egna interna regelverk för inköp- och upphandling. Lars Bergsten av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Vivi-Ann Nilsson av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Jakob Jendeby certifierad kommunal yrkesrevisor, sakkunnigt biträde... Handlingar som ingår i granskningen: Granskningsrapport för Älvstranden Utveckling AB år 2013, daterad Granskningsrapport för Norra Älvstranden Utveckling AB år 2013, daterad Granskningsrapport för Södra Älvstranden Utveckling AB år 2013, daterad Konsultrapport PWC Granskning av inköp och upphandling 2013 hos Göteborgs Spårvägar AB, Higab, Älvstranden Utveckling AB samt fastighetsnämnden

13 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB Lekmannarevisorernas uppdrag Språkbruk och revisionstermer Stadsrevisionen är kommunens granskande enhet och det är kommunfullmäktige som utser de förtroendevalda revisorerna. Revisorernas uppdrag är att granska kommunstyrelsen och nämnderna. Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer, vilka har ett självständigt uppdrag att granska de kommunala bolag som helt eller till viss del ägs av kommunen. Stadsrevisionen redovisar årligen sina iakttagelser avseende verksamhet, räkenskaper och intern kontroll i en revisionsredogörelse för kommunstyrelsen samt en revisionsberättelse och en revisionsredogörelse för respektive nämnd. För varje bolag upprättas en granskningsrapport och en granskningsredogörelse som behandlar bolagets verksamhet och interna kontroll. Stadsrevisionen genomför också fördjupade granskningar, vilka redovisas i revisionsrapporter löpande under året. Revisorerna lämnar i sina granskningar rekommendationer och revisionskritik. Rekommendationer lämnas när utveckling och förbättring bedöms vara möjliga och riktas inte alltid till nämnden eller styrelsen utan kan framföras på bolags- och förvaltningsnivå. Revisionskritiken graderas genom begreppen påpekan, erinran och anmärkning. Där anmärkning är allvarligast. En anmärkning kan, när det gäller nämnderna, lämnas med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet. Kritik mot styrelse eller nämnd framgår av granskningsrapporten (för bolag) och revisionsberättelsen (för nämnder). Styrelsens/bolagets eller nämndens/ förvaltningens åtgärder, med avseende på lämnade rekommendationer, följs regelmässigt upp under kommande år.

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Företagspolicy för Umeå kommun

Företagspolicy för Umeå kommun Företagspolicy för Umeå kommun 1 Inledning Behovet är stort av en mer utvecklad helhetssyn, ett koncernperspektiv, i den mycket omfattande och starkt komplexa kommunala verksamheten i Umeå kommun. Denna

Läs mer

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning utgör en del av

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2014 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2014. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2012

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor YTTRANDE 1(3) 2014-08-04 LJ 2014/558 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor Landstingets revisorer har genomfört en granskning av bisysslor.

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer