Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2010-11-29"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S) Jan Tholerus (C) Leif Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Markku Miettinen (C) Carin Runeson (S) Rågher Thelin (S) Rolf Långström (FP) Olof Långberg (S) Kristina SturesDotter (S) Calle Morgården (MP) Lena Ludvigsson-Olafsen (S) Frank Norgren (S) Marianne Hallbom(MP) Fredrik Rönning (S) Eira Henriksson (S) Lars Göransson (SD) Åsa Engberg (S) Anders Karlsson (S) Ingemar Hellström (S) Monica Georgsson (S) Thomas Björnhager (S) Stefan Dorg (S) Lise-Lotte Jansson (S) Lotta Gunnarsson (M) Jenny Hellström (S) Boris Norrlén (M) Andreas Boström (S) Birgitta Ericsson Granqvist (M) Kerstin Junker (S) Gertrud Jernberg-Zernig (M) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr. Utses att justera Frank Norgren (S) och Lotta Gunnarsson (M) Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, onsdag den 1 december 2010, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-22 Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunfullmäktige den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärendemening 1 Inledning 2 Val av kommunfullmäktiges presidium 3 Budgetuppföljning 4 Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt ordförande och vice ordförande 5 Regler för direktupphandling 6 Delårsbokslut Ekonomiska styrprinciper 8 Motion angående riktlinjer för serveringstillstånd i Smedjebackens kommun 9 Investeringsbudget 10 Budget 2011 samt plan för Överlåtelse av aktier i FSF till annan kommun 12 Ändring av nämndsorganisation 13 Ombyggnad Allégården 14 Utdebitering Medborgarförslag: Lokaltrafik i Smedjebacken, Morgårdshammar och Söderbärke 16 Avsägelse från Sven Andersson (S) som ordförande och ledamot i styrelsen för Bärkehus AB 17 Avsägelse från Bengt-Ove Danielsson (S) som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB 18 Avsägelse från Birgitta Bolin (C) som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB 19 Val av 3 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Bärkehus AB 20 Val av 6 nämndemän för åren Smedjebackens kommuns medverkan i val av ombud i Sveriges Kommuners och Landstings kongress 22 Delgivningar

3 Kommunfullmäktige Kf 1 Inledning Interimsordförande Göran Engström (C) hälsar den nyvalda fullmäktigeförsamlingen välkommen till det första sammanträdet i den nya valperioden.

4 Kommunfullmäktige Kf 2 Val av kommunfullmäktiges presidium Föregående mandatperiod har fullmäktiges presidium bestått av ordförande och 1:e vice ordförande. Olof Långberg (S) föreslår att fullmäktiges presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. att förrätta följande val: ordförande: Bengt Norrlén (S) vice ordförande: Carin Runeson (S)

5 Kommunfullmäktige Kf 3 Budgetuppföljning Redovisning av budgetuppföljning januari-oktober från kommunstyrelsen, barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Smedjebacken Energi AB, Bärkehus AB och VBU.

6 Kommunfullmäktige Kf 4 Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt ordförande och vice ordförande att förrätta följande val: Ordinarie Bengt Norrlén (S) Leif Nilsson (S) Carin Runeson (S) Olof Långberg (S) Lena Ludvigsson-Olafsen (S) Fredrik Rönning (S) Åsa Engberg (S) Jan Tholerus (C) Håkan Berggren (M) Birgitta Ericsson Granqvist (M) Calle Morgården (MP) Ersättare Ingemar Hellström (S) Mi Abrahamsson (S) Thomas Björnhager (S) Lise-Lotte Jansson (S) Jenny Hellström (S) Andreas Boström (S) Kerstin Junker (S) Birgitta Bolin (C) Boris Norrlén (M) Gertrud Jernberg-Zernig (M) Marianne Nornholm Hallblom (MP) Ordförande Bengt Norrlén (S) Vice ordförande Carin Runeson (S)

7

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 5 Ks 152 Tfu 143 Dnr Regler för direktupphandling Nya regler i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU 2007:1091) Nya regler har införts i LOU för att gälla från och med De viktigaste nyheterna, som bör få allmän kännedom bland kommunens beställare, är dels att konkurrensverket kan påföra kommunen en upphandlingsskadeavgift ( till kronor) och att det har införts en fast besloppsgräns för när en så kallad direktupphandling får ske samt en möjlighet, för anbudsgivare som deltagit i en upphandling, till skadeståndsersättning för kostnader i samband med upphandlingen. Upphandlingsskadeavgift Konkurrensverket har fått befogenhet att föra talan i allmän förvaltningsdomstol att en upphandlande myndighet ska åläggas att betala en så kallad upphandlingsskadeavgift till staten. Avgiften får inte överstiga 10 % av det aktuella upphandlingskontraktets värde eller maximalt kronor. Upphandlingsskadeavgiften kan utdömas av två orsaker, dels om s.k. otillåten direktupphandling har skett så kan Konkurrensverket själva avgöra om talan ska föras och dels när domstol har slagit fast att ett avtal får bestå trots att det har tecknats i strid med LOU och då måste Konkurrensverket ansöka om utdömande av konkurrensskadeavgift. Fastställd beloppsgräns för direktupphandling LOU fastställer numera en beloppsgräns för när direktupphandling får ske och den är satt till 15 % av gällande tröskelvärde ( euro) vilket betyder ca kronor som gräns för när direktupphandling får ske. I LOU definieras begreppet direktupphandling som en upphandling utan krav på anbud i viss form. Den formuleringen indikerar att någon form av anbud alltid ska ligga till grund för en offentlig upphandling. Begreppet direktupphandling å andra sidan indikerar att det är tillåtet att handla direkt utan anbud eller konkurrens upp till kronor. Så är dock inte fallet eftersom andemeningen i LOU är att all offentlig upphandling ska ske i konkurrens. Den som skiljer direktupphandling från ett förenklat förfarande är dels att den inte behöver annonseras och dels att tilldelningsbeslut inte behöver meddelas samt att den inte är detaljreglerad vad avser förfrågningsunderlagets formalia.

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Forts Skadestånd Nu innehåller LOU regler om rätt till skadeståndsersättning för kostnader relaterade till deltagande upphandling om den upphandlande myndigheten brutit mot LOU. En förutsättning för ett sådant skadestånd ör att den felaktiga hanteringen menligt påverkat leverantörens möjlighet att tilldelas kontraktet. Riktlinjer för hur direktupphandling ska gå till och dokumenteras LOU lämnar fältet öppet för hur en offentlig upphandling upp till kronor ska genomföras, dock är syftet med LOU att offentliga inköp ska uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad samt att leverantörer ska ges möjlighet att konkurrera på lika villkor. För att kommunen även fortsättningsvis ska använda offentliga medel på ett optimalt sätt bör kommunen besluta om riktlinjer för hur en direktupphandling ska genomföras och dokumenteras. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att nuvarande beslut om beloppsgränser för direktupphandling, anpassas till LOU:s fastlagda beloppsvärde på 15 % av aktuellt tröskelvärde (ca 6,8 x prisbasbelopp) att kommunens inköpare, i samarbete med berörd förvaltning/avdelning, ansvarar för kommunens samtliga upphandlingar som överstiger ett prisbasbelopp. För upphandlingar under ett prisbasbelopp fungerar tekniska kontorets inköpsenhet som rådgivare. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 6 Ks 154 Dnr Delårsbokslut Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per Bil Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomiavdelningen upprätta förslag till disponering av beräknat överskott vilket ska inkludera återställning av tidigare års underskott. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna delårsbokslut att bifalla kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 7 Ks 155 Dnr Ekonomiska styrprinciper Från ekonomiavdelningen föreligger förslag till ekonomiska styrprinciper och styrmodell för Smedjebackens kommun. Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna förslag till ekonomiska styrprinciper. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 8 Ks 163 Dnr Motion angående riktlinjer för serveringstillstånd i Smedjebackens kommun Jari Antell (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat motionsskrivelse gällande omarbetning av riktlinjer för serveringstillstånd. Bil Kommunstyrelsen beslöt att remittera motionsskrivelsen till socialnämnden för yttrande, samt att det av yttrandet ska framgå vilka jämförelser som skett av riktlinjer och tillståndsavgifter i andra kommuner runt om i landet samt beaktande av kommande lagförändringar. Socialnämnden beslöt att anta förvaltningschef Lennart Ströbergs yttrande i ärendet samt att överlämna detsamma till kommunstyrelsen. Yttrande: Riktlinjer Alkohollagen 7 kap 9 Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om kraven i 7 och 8 är uppfyllda. Kommentarer 1 Kommunen kan vägra att ge tillstånd även om kriterierna för tillstånd är uppfyllda. Detta kan ske om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt. Det finns alltså ingen generell rätt att få serveringstillstånd. Vid varje prövning av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av verksamheten i en befintlig restaurang, ska myndigheten beakta risken för att alkoholpolitiska olägenheter kan uppstå. Tillståndsprövningen inom alkoholområdet skall baseras på objektiva, tydliga och i lag, förordning eller myndighetsföreskrifter fastställda kriterier. Det skall vara möjligt att i förväg bedöma om det går att få ett tillstånd. Kommunerna har dock möjlighet att, inom alkohollagens ram, utforma alkoholpolitiska program med riktlinjer för tillståndsgivningen på alkoholområdet. Där kan och bör anges vilka kriterier kommunen avser att tillämpa vid bedömningen av om en servering kan medför alkoholpolitiska olägenheter. 1 Ur handbok i Alkohollagen, Statens folkhälsoinstitut

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts Kommunerna har härigenom getts en viss möjlighet att styra utvecklingen på serveringsområdet. Det skall vara möjligt för en kommun att förhindra restaurangetablering med servering av alkoholhaltiga drycker i särskilt känsliga områden, såsom i närhet av skolor, ungdomsgårdar eller där många ungdomar annars brukar samlas. Som ovan konstaterats kan tillstånd vägras redan vid farhågor om att alkoholpolitiska olägenheter skall uppstå. Det krävs dock att det redovisas vilka olägenheter det är fråga om. Dessutom måste tillståndsmyndigheten ange grunden för att olägenheter är att befara, t ex sakförhållanden i närområdet, om alkoholpolitiska problem redan förekommer eller bedömningar från andra myndigheter. Om polismyndigheten befarar att en restaurangetablering innebär en risk utifrån allmänna ordningssynpunkter eller om miljöförvaltningen bedömer att etableringen innebär risk för störningar för närboende bör detta tillmätas stor betydelse. Tillståndsmyndigheten måste dock i varje enskilt ärende göra en egen bedömning och motivera varje beslut utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Enbart hänvisning till kommunala riktlinjer är alltså inte tillräckligt. Jämförelse av riktlinjer Kommunens riktlinjer har, enligt kommunstyrelsens uppdrag, jämförts med de riktlinjer som gäller i tolv andra kommuner runt om i landet. Jämförelsen visar att samtliga riktlinjer utgår från Alkohollagens regler och Svenska folkhälsoinstitutets handbok. Kommunernas riktlinjer består i princip av en uppräkning av alkohollagens regler och blir därför till sitt innehåll i det närmaste identiska med endast marginella skillnader mellan kommunerna. Skillnaderna handlar om vilka regler man valt att beskriva i sin riktlinje och i vilken ordning man beskrivit dem. De få materiella skillnader som återfinns handlar främst om när serveringstiderna skall avslutas. Här rör det sig om någon timme mer eller mindre än det angivna klockslaget (01.00) i alkohollagen. Kommentar Smedjebackens kommun riktlinjer och handläggning följer, liksom jämförda kommuner, alkohollagens regler och de rekommendationer som ges i Statens Folkhälsoinstituts handbok. De är därför i allt väsentligt de samma som de riktlinjer och policys som återfinns i de jämförda kommunernas. Avgifter Enligt 7 kap 13 i alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövningen av tillstånd enligt grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 8 kap. av den som har serveringstillstånd.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts Att en kommun får ta ut en avgift är inte detsamma som att den också själv är fri att bestämma storleken på den aktuella avgiften i och med att kommunen normalt måste iaktta självkostnadsprincipen. Bestämmelsen lyder: Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster och nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaderna). Jämförelser av avgifter Om riktlinjerna i princip är de samma i kommunerna så är det stora skillnader mellan kommunerna när det gäller avgifternas storlek. Se exempel i nedanstående tabell. Avgift för Smbn A B C D E Nyansökan permanent tillstånd Utvidgat tillstånd o serveringstider Tillfälligt tillstånd till allmänheten /dag Tillfälligt tillstånd slutna sällskap Tillsynsavgift Utifrån omsättning Kommentar Avgifterna i Smedjebacken är i de flesta fall låga i förhållande till de kommuner som ovan jämförts. Samma förhållande gäller vid en jämförelse med länets kommuner. En ny alkohollag 2 Den 18 mars 2010 lades propositionen En ny alkohollag (2009/10:125) till riksdagen. Den nya lagen kan komma att träda i kraft den 1 januari Enligt propositionen behöver reglerna för alkoholservering omfattande förändringar. Bl.a. föreslås att för att få serveringstillstånd ska den sökande avlägga ett prov som visar tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen. Kommunerna ska ha riktlinjer för vad som gäller för att få serveringstillstånd. 2 Källa: pressmeddelande från Regeringskansliet den 18 mars 2010

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts Statens Folkhälsoinstitut får i uppdrag att utarbeta en modell för utformningen av kommunala riktlinjer. Kommentar Då Statens Folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att ta fram en modell för utformning av kommunala riktlinjer är det lämpligt att invänta dessa innan en revidering påbörjas av de nu gällande riktlinjerna. Handläggning Beslut i tillståndsärenden fattas av socialnämndens arbetsutskott eller av tillståndshandläggaren (tillfälliga serveringstillstånd m.m.). Vid tveksamheter samråder tillståndshandläggaren med arbetsutskottet. Frågor av principiell natur kan även hänskjutas till socialnämnden för avgörande. Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd kan ta ca tre månader och för tillfälliga tillstånd ca två månader. Tillsyn Alkohollagen säger att kommunen och polismyndigheten skall utöva den omedelbara tillsynen av bestämmelsernas efterlevnad. Tre typer av tillsyn förekommer: - förebyggande tillsyn som bl.a. består i information till tillståndshavarna - inre tillsyn som bl.a. avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter - yttre tillsyn som bl.a. innebär kontroll av att restaurangen alkoholservering sker i enlighet med tillståndet och gällande lag, bedömning av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att servering inte sker till minderåriga. Den yttre tillsynen sker av socialnämnden utsedda inspektörer. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att med hänvisning till socialnämndens yttrande anse motionen besvarad. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 9 Ks 170 Tfu 150 Dnr Investeringsbudget Tekniska chefen går igenom förslag till investeringsbudget Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att tidigarelägga följande investeringar från 2011 till 2010: - Ventilations- och stambyte i förvaltningshuset etapp I 2 mkr - Ombyggnad datanät förvaltningshuset 150 tkr - Torget - 2 mkr - 3-D projektor till Folkets Hus 440 tkr - Bangolfbanor 130 tkr att i övrigt återremittera investeringsbudgeten för ytterligare handläggning. Kommunstyrelsen beslutar att förutom de investeringar som föreslås tidigareläggas återremittera investeringsbudgeten för ytterligare handläggning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att tidigarelägga följande investeringar från 2011 till 2010: - Ventilations- och stambyte i förvaltningshuset etapp I 2 mkr - Ombyggnad datanät förvaltningshuset 150,0 tkr - Torget - 2 mkr - 3-D projektor till Folkets Hus 440,0 tkr - Bangolfbanor 130,0 tkr - Byte IVPA-bil 300,0 tkr - Ombyggnad Folkets hus mötesplats 150,0 tkr - Inventarier mötesplats Folkets hus 150,0 tkr

17 Kommunfullmäktige Forts. att bifalla kommunstyrelsens beslut.

18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 10 Ks 172 Au 19 Dnr Budget 2011 samt plan för Från ekonomiavdelningen föreligger sammanställning över nämndernas förslag till budget för Bil De ursprungliga budgetramarna har justerats utifrån de beslutade organisationsförändringarna. Från kommunstyrelsens förvaltningar, kulturnämnden, kulturskolan har inlämnat äskanden om tilläggsanslag. Bil Jan Tholerus (C) yrkar på att ärendet lämnas öppet då handlingarna inte funnits tillgängliga förrän på mötet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att bifalla äskanden om medel för införande av kommunikationssystemet RAKEL 240,0 tkr, fastighetsunderhåll 500,0 tkr och 400,0 tkr arbetsmarknadsåtgärder som tillägg i kommunstyrelsens budget 2011 samt 234,0 tkr till kulturskolan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att fastställa budgetramarna för år 2011 samt plan för Mot beslutet reserverar sig Jan Tholerus (C). Göran Engström (C) yrkar att ytterligare 2 mkr tillförs familje- och utbildningsnämnden för att möjliggöra personalförstärkning på grundskolan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige efter framställd proposition: att fastställa budgetramarna för år 2011 samt plan för Mot beslutet reserverar sig Göran Engström (C).

19 Kommunfullmäktige Forts. Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med förändringen att kulturnämnden erhåller ytterligare 180,0 tkr för personal och Gamla meken samt 100,0 tkr bidrag till studieförbunden. Göran Engström (C) yrkar att ytterligare 2 mkr tillförs familje- och utbildningsnämnden för att möjliggöra personalförstärkning på grundskolan för att höja kvaliteten, i övrigt bifall till budgetförslaget dock en försämring av resultatet till 5,056 tkr. efter framställd proposition: att fastställa budgetramarna för år 2011 med tillägg på 280,0 tkr till kulturnämnden samt plan för Mot beslutet reserverar sig Göran Engström (C), Jan Tholerus (C) och Markku Miettinen (C).

20 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 11 Ks 174 Dnr Överlåtelse av aktier i FSF till annan kommun Från Förenade Småkommuners Försäkrings AB föreligger skrivelse med framställan om att Smedjebackens kommun överlåter aktier till kommuner som är intresserade av att teckna försäkring i FSF. Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att försälja en aktie vardera till intresserade kommuner. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

21 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 12 Ks 177 Dnr Ändring av nämndsorganisation I utredning kring överförmyndarverksamheten föreslås att varje kommun ska välja en överförmyndare och ersättare istället för en nämnd för att underlätta kontakten med den centrala funktionen. Överförmyndarnämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige ändra nämndsorganisationen till en överförmyndare och en ersättare. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att fr.o.m ersätta nuvarande överförmyndarnämnd med en överförmyndare och en ersättare att bifalla kommunstyrelsens förslag.

22 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 13 Ks 178 Dnr Ombyggnad Allégården Omsorgsnämnden ser ett stort behov av att utöka antalet platser inom särskilt boende för äldre. Detta kan göras genom att skapa ytterligare en boendeenhet på Allégården genom ombyggnation av befintliga lokaler. Konsekvenserna av att inte kunna utöka platsantalet kan bli högre kostnader för utskrivningsklara patienter enligt lagen om betalningsansvar, vitesföreläggande pga. att beslut om bistånd inte kunnat verkställas samt ett behov att utöka antalet korttidsplatser. Avdelningen kommer att omfattas av 15 lägenheter, 10 för permanent boende och 5 för avlastning. I anslutning till den nya avdelningen kommer det att finnas 4 kontor, vilka alla är förberedda för att kunna användas som lägenheter samt en personalmatsal. I de lokaler som är tänkta att inrymma den nya avdelningen finns i dag kommunens dagverksamhet för personer som bor i ordinärt boende (biståndsbeslut). Där finns också Landstingets sjukgymnastik och arbetsterapeut, vilka ska sägas upp. Dagverksamheten flyttas till Solhöjden. Det innebär att det kommer att bli en del ombyggnationer på Solhöjden. Det kan samtidigt vara aktuellt att bygga om de 3 akutrummen som finns på Solhöjden till 2 rum så att de kan utnyttjas bättre. Ombyggnadskostnaden är beräknad till ca 19 miljoner kronor. Kommunen förutsätts svara för finansiering under ombyggnadstiden, det vill säga upptagande av byggnadskredit och därpå löpande ränta. När ombyggnationen färdigställts löser hyresvärden ombyggnadskostnaden från kommunen. Omsorgsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats för ändamålet en ökad budgetram för täckande av utökad bemanning och högre hyresbelopp. Kommunen behöver för genomförande av ombyggnationen uppta lån om 19 miljoner kronor, vilket kommer att lösas efter att ombyggnationen avslutats och godkänts. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att uppta tillfälligt lån om 19 miljoner kronor för ombyggnad av Allégården att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar.

23 Kommunfullmäktige Forts. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

24 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 14 Ks 183 Dnr Utdebitering 2011 För år 2010 är utdebiteringen fastställd till 22:70. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att fastställa utdebiteringen 2011 till 22:70. att bifalla kommunstyrelsens förslag

25 Kommunfullmäktige Kf 15 Dnr Medborgarförslag: Lokaltrafik i Smedjebacken, Morgårdshammar och Söderbärke Från SPF, Sveriges Pensionärsförbund, föreligger medborgarförslag om införande av lokaltrafik i områdena Smedjebacken, Morgårdshammar och Söderbärke. Bil att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning.

26 Kommunfullmäktige Kf 16 Dnr Avsägelse från Sven Andersson (S) som ordförande och ledamot i styrelsen för Bärkehus AB Från Sven Andersson (S) föreligger avsägelse som ordförande och ledamot i styrelsen för Bärkehus AB. att godkänna avsägelsen.

27 Kommunfullmäktige Kf 17 Dnr Avsägelse från Bengt-Ove Danielsson (S) som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB Från Bengt-Ove Danielsson (S) föreligger avsägelse som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB. att godkänna avsägelsen.

28 Kommunfullmäktige Kf 18 Dnr Avsägelse från Birgitta Bolin (C) som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB Från Birgitta Bolin (C) föreligger avsägelse som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB. att godkänna avsägelsen.

29 Kommunfullmäktige Kf 19 Dnr Val av 3 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Bärkehus AB att utse: Ledamöter Ingemar Hellström (S) Avlångsvägen Grängesberg, Solweig Nyrede (S) Slaggvarpsvägen Smedjebacken Jan Tholerus (C) Knutsbo Gård, Knutsbo Söderbärke Ordförande Ingemar Hellström (S) Avlångsvägen Grängesberg

30 Kommunfullmäktige Kf 20 Val av 6 nämndemän för åren att utse: Bengt Danielsson (S) Harnäsvägen Ludvika Märta Hansson (S) Avlångsvägen Grängesberg Frank Norgren (S) Kaplansgatan Smedjebacken Åsa Engberg (S) Strandstigen Ludvika Hans Karlsson (C) Bornviksvägen Ludvika Boris Norrlén (M) Timotejvägen Söderbärke

31 Kommunfullmäktige Kf 21 Smedjebackens kommuns medverkan i val av ombud i Sveriges Kommuners och Landstings kongress Valet genomförs. Antalet avgivna röster uppgår till 34.

32 Kommunfullmäktige Kf 22 Delgivningar Rapportering icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen (SoL) 2:e kvartalet 2010.

Kommunfullmäktige 2012-09-17

Kommunfullmäktige 2012-09-17 Kommunfullmäktige 2012-09-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Frank Norgren (S) Patrick Nyman (C) Leif Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Calle Morgården

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-19

Kommunfullmäktige 2011-09-19 Kommunfullmäktige 2011-09-19 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-04-22

Kommunfullmäktige 2013-04-22 Kommunfullmäktige 2013-04-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Boris Norrlén (M) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-11-23

Kommunfullmäktige 2009-11-23 Kommunfullmäktige 2009-11-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 23.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Ola Larsen (S) Anders Lindblom (C) Carin Runeson (S) Ing-Britt Bergström (S) Birgitta Bolin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-22

Kommunfullmäktige 2010-02-22 Kommunfullmäktige 2010-02-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Anna-Sofia Philipson

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2009-06-16 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson (S) Ylva Bergström

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2009-04-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 22.00 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2010-10-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S), ordf. Solweig Nyrede (S) Ola Larsen (S) Margareta Åhrman (S) Kjell Midér (S) Thor-Leif

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-23

Kommunfullmäktige 2015-02-23 Kommunfullmäktige 2015-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Aulikki Gåsfors (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-06-22

Kommunfullmäktige 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Kjell Midér (S) Bjarne Magnusson (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-05-11

Kommunstyrelsen 2010-05-11 Kommunstyrelsen 2010-05-11 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2014-06-24. Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2014-06-24. Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2014-06-24 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-05-07

Kommunstyrelsen 2013-05-07 Kommunstyrelsen 2013-05-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson (S) Kjell Midér (S) Anders Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Leif Lindberg, gatuchef

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Leif Lindberg, gatuchef Teknik- och fritidsutskottet 2009-06-15 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-12-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Kommunfullmäktige 2016-02-22

Kommunfullmäktige 2016-02-22 Kommunfullmäktige 2016-02-22 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 22.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Kjell Midér (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Sven Gåsfors (S)

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2013-01-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-09-21

Kommunfullmäktige 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Georgsson (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Vanja Larsson

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 10 Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS 2015-412 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-04-09

Kommunstyrelsen 2013-04-09 Kommunstyrelsen 2013-04-09 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-13.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Helena Andersson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-04-07

Kommunstyrelsen 2009-04-07 Kommunstyrelsen 2009-04-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-04-29 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-20 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 12:00 Beslutande Håkan Svensson (S) ordf Monica Forsgren (S) Andreas Boström (S) Jenny Hellström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2011-06-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Svante Fryxell

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.10 Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Kristina Valtersson C Ally Karlsson Leif Johansson V S tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22 Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Lotta Gunnarsson

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Lotta Gunnarsson Teknik- och fritidsutskottet 2015-10-22 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl KOMMUN 2010-03-17 2010-03-18 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott / bokslutsberedning Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19 onsdagen den 17 mars kl. 08.30 16.45 torsdagen den 18 mars kl. 08.15

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 14 januari 2015 kl 14.30-17.10 ande Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2005-06-29 67 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Sofia Pettersson (kd)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-07

Kommunstyrelsen 2010-12-07 Kommunstyrelsen 2010-12-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Ola Larsen

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2014-12-15 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Georgsson (S) Håkan Jansson (C) Fredrik Rönning (S) Vanja Larsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer