Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2010-11-29"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S) Jan Tholerus (C) Leif Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Markku Miettinen (C) Carin Runeson (S) Rågher Thelin (S) Rolf Långström (FP) Olof Långberg (S) Kristina SturesDotter (S) Calle Morgården (MP) Lena Ludvigsson-Olafsen (S) Frank Norgren (S) Marianne Hallbom(MP) Fredrik Rönning (S) Eira Henriksson (S) Lars Göransson (SD) Åsa Engberg (S) Anders Karlsson (S) Ingemar Hellström (S) Monica Georgsson (S) Thomas Björnhager (S) Stefan Dorg (S) Lise-Lotte Jansson (S) Lotta Gunnarsson (M) Jenny Hellström (S) Boris Norrlén (M) Andreas Boström (S) Birgitta Ericsson Granqvist (M) Kerstin Junker (S) Gertrud Jernberg-Zernig (M) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr. Utses att justera Frank Norgren (S) och Lotta Gunnarsson (M) Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, onsdag den 1 december 2010, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-22 Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunfullmäktige den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärendemening 1 Inledning 2 Val av kommunfullmäktiges presidium 3 Budgetuppföljning 4 Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt ordförande och vice ordförande 5 Regler för direktupphandling 6 Delårsbokslut Ekonomiska styrprinciper 8 Motion angående riktlinjer för serveringstillstånd i Smedjebackens kommun 9 Investeringsbudget 10 Budget 2011 samt plan för Överlåtelse av aktier i FSF till annan kommun 12 Ändring av nämndsorganisation 13 Ombyggnad Allégården 14 Utdebitering Medborgarförslag: Lokaltrafik i Smedjebacken, Morgårdshammar och Söderbärke 16 Avsägelse från Sven Andersson (S) som ordförande och ledamot i styrelsen för Bärkehus AB 17 Avsägelse från Bengt-Ove Danielsson (S) som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB 18 Avsägelse från Birgitta Bolin (C) som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB 19 Val av 3 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Bärkehus AB 20 Val av 6 nämndemän för åren Smedjebackens kommuns medverkan i val av ombud i Sveriges Kommuners och Landstings kongress 22 Delgivningar

3 Kommunfullmäktige Kf 1 Inledning Interimsordförande Göran Engström (C) hälsar den nyvalda fullmäktigeförsamlingen välkommen till det första sammanträdet i den nya valperioden.

4 Kommunfullmäktige Kf 2 Val av kommunfullmäktiges presidium Föregående mandatperiod har fullmäktiges presidium bestått av ordförande och 1:e vice ordförande. Olof Långberg (S) föreslår att fullmäktiges presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. att förrätta följande val: ordförande: Bengt Norrlén (S) vice ordförande: Carin Runeson (S)

5 Kommunfullmäktige Kf 3 Budgetuppföljning Redovisning av budgetuppföljning januari-oktober från kommunstyrelsen, barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Smedjebacken Energi AB, Bärkehus AB och VBU.

6 Kommunfullmäktige Kf 4 Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt ordförande och vice ordförande att förrätta följande val: Ordinarie Bengt Norrlén (S) Leif Nilsson (S) Carin Runeson (S) Olof Långberg (S) Lena Ludvigsson-Olafsen (S) Fredrik Rönning (S) Åsa Engberg (S) Jan Tholerus (C) Håkan Berggren (M) Birgitta Ericsson Granqvist (M) Calle Morgården (MP) Ersättare Ingemar Hellström (S) Mi Abrahamsson (S) Thomas Björnhager (S) Lise-Lotte Jansson (S) Jenny Hellström (S) Andreas Boström (S) Kerstin Junker (S) Birgitta Bolin (C) Boris Norrlén (M) Gertrud Jernberg-Zernig (M) Marianne Nornholm Hallblom (MP) Ordförande Bengt Norrlén (S) Vice ordförande Carin Runeson (S)

7

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 5 Ks 152 Tfu 143 Dnr Regler för direktupphandling Nya regler i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU 2007:1091) Nya regler har införts i LOU för att gälla från och med De viktigaste nyheterna, som bör få allmän kännedom bland kommunens beställare, är dels att konkurrensverket kan påföra kommunen en upphandlingsskadeavgift ( till kronor) och att det har införts en fast besloppsgräns för när en så kallad direktupphandling får ske samt en möjlighet, för anbudsgivare som deltagit i en upphandling, till skadeståndsersättning för kostnader i samband med upphandlingen. Upphandlingsskadeavgift Konkurrensverket har fått befogenhet att föra talan i allmän förvaltningsdomstol att en upphandlande myndighet ska åläggas att betala en så kallad upphandlingsskadeavgift till staten. Avgiften får inte överstiga 10 % av det aktuella upphandlingskontraktets värde eller maximalt kronor. Upphandlingsskadeavgiften kan utdömas av två orsaker, dels om s.k. otillåten direktupphandling har skett så kan Konkurrensverket själva avgöra om talan ska föras och dels när domstol har slagit fast att ett avtal får bestå trots att det har tecknats i strid med LOU och då måste Konkurrensverket ansöka om utdömande av konkurrensskadeavgift. Fastställd beloppsgräns för direktupphandling LOU fastställer numera en beloppsgräns för när direktupphandling får ske och den är satt till 15 % av gällande tröskelvärde ( euro) vilket betyder ca kronor som gräns för när direktupphandling får ske. I LOU definieras begreppet direktupphandling som en upphandling utan krav på anbud i viss form. Den formuleringen indikerar att någon form av anbud alltid ska ligga till grund för en offentlig upphandling. Begreppet direktupphandling å andra sidan indikerar att det är tillåtet att handla direkt utan anbud eller konkurrens upp till kronor. Så är dock inte fallet eftersom andemeningen i LOU är att all offentlig upphandling ska ske i konkurrens. Den som skiljer direktupphandling från ett förenklat förfarande är dels att den inte behöver annonseras och dels att tilldelningsbeslut inte behöver meddelas samt att den inte är detaljreglerad vad avser förfrågningsunderlagets formalia.

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Forts Skadestånd Nu innehåller LOU regler om rätt till skadeståndsersättning för kostnader relaterade till deltagande upphandling om den upphandlande myndigheten brutit mot LOU. En förutsättning för ett sådant skadestånd ör att den felaktiga hanteringen menligt påverkat leverantörens möjlighet att tilldelas kontraktet. Riktlinjer för hur direktupphandling ska gå till och dokumenteras LOU lämnar fältet öppet för hur en offentlig upphandling upp till kronor ska genomföras, dock är syftet med LOU att offentliga inköp ska uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad samt att leverantörer ska ges möjlighet att konkurrera på lika villkor. För att kommunen även fortsättningsvis ska använda offentliga medel på ett optimalt sätt bör kommunen besluta om riktlinjer för hur en direktupphandling ska genomföras och dokumenteras. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att nuvarande beslut om beloppsgränser för direktupphandling, anpassas till LOU:s fastlagda beloppsvärde på 15 % av aktuellt tröskelvärde (ca 6,8 x prisbasbelopp) att kommunens inköpare, i samarbete med berörd förvaltning/avdelning, ansvarar för kommunens samtliga upphandlingar som överstiger ett prisbasbelopp. För upphandlingar under ett prisbasbelopp fungerar tekniska kontorets inköpsenhet som rådgivare. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 6 Ks 154 Dnr Delårsbokslut Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per Bil Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomiavdelningen upprätta förslag till disponering av beräknat överskott vilket ska inkludera återställning av tidigare års underskott. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna delårsbokslut att bifalla kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 7 Ks 155 Dnr Ekonomiska styrprinciper Från ekonomiavdelningen föreligger förslag till ekonomiska styrprinciper och styrmodell för Smedjebackens kommun. Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna förslag till ekonomiska styrprinciper. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 8 Ks 163 Dnr Motion angående riktlinjer för serveringstillstånd i Smedjebackens kommun Jari Antell (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat motionsskrivelse gällande omarbetning av riktlinjer för serveringstillstånd. Bil Kommunstyrelsen beslöt att remittera motionsskrivelsen till socialnämnden för yttrande, samt att det av yttrandet ska framgå vilka jämförelser som skett av riktlinjer och tillståndsavgifter i andra kommuner runt om i landet samt beaktande av kommande lagförändringar. Socialnämnden beslöt att anta förvaltningschef Lennart Ströbergs yttrande i ärendet samt att överlämna detsamma till kommunstyrelsen. Yttrande: Riktlinjer Alkohollagen 7 kap 9 Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om kraven i 7 och 8 är uppfyllda. Kommentarer 1 Kommunen kan vägra att ge tillstånd även om kriterierna för tillstånd är uppfyllda. Detta kan ske om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt. Det finns alltså ingen generell rätt att få serveringstillstånd. Vid varje prövning av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av verksamheten i en befintlig restaurang, ska myndigheten beakta risken för att alkoholpolitiska olägenheter kan uppstå. Tillståndsprövningen inom alkoholområdet skall baseras på objektiva, tydliga och i lag, förordning eller myndighetsföreskrifter fastställda kriterier. Det skall vara möjligt att i förväg bedöma om det går att få ett tillstånd. Kommunerna har dock möjlighet att, inom alkohollagens ram, utforma alkoholpolitiska program med riktlinjer för tillståndsgivningen på alkoholområdet. Där kan och bör anges vilka kriterier kommunen avser att tillämpa vid bedömningen av om en servering kan medför alkoholpolitiska olägenheter. 1 Ur handbok i Alkohollagen, Statens folkhälsoinstitut

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts Kommunerna har härigenom getts en viss möjlighet att styra utvecklingen på serveringsområdet. Det skall vara möjligt för en kommun att förhindra restaurangetablering med servering av alkoholhaltiga drycker i särskilt känsliga områden, såsom i närhet av skolor, ungdomsgårdar eller där många ungdomar annars brukar samlas. Som ovan konstaterats kan tillstånd vägras redan vid farhågor om att alkoholpolitiska olägenheter skall uppstå. Det krävs dock att det redovisas vilka olägenheter det är fråga om. Dessutom måste tillståndsmyndigheten ange grunden för att olägenheter är att befara, t ex sakförhållanden i närområdet, om alkoholpolitiska problem redan förekommer eller bedömningar från andra myndigheter. Om polismyndigheten befarar att en restaurangetablering innebär en risk utifrån allmänna ordningssynpunkter eller om miljöförvaltningen bedömer att etableringen innebär risk för störningar för närboende bör detta tillmätas stor betydelse. Tillståndsmyndigheten måste dock i varje enskilt ärende göra en egen bedömning och motivera varje beslut utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Enbart hänvisning till kommunala riktlinjer är alltså inte tillräckligt. Jämförelse av riktlinjer Kommunens riktlinjer har, enligt kommunstyrelsens uppdrag, jämförts med de riktlinjer som gäller i tolv andra kommuner runt om i landet. Jämförelsen visar att samtliga riktlinjer utgår från Alkohollagens regler och Svenska folkhälsoinstitutets handbok. Kommunernas riktlinjer består i princip av en uppräkning av alkohollagens regler och blir därför till sitt innehåll i det närmaste identiska med endast marginella skillnader mellan kommunerna. Skillnaderna handlar om vilka regler man valt att beskriva i sin riktlinje och i vilken ordning man beskrivit dem. De få materiella skillnader som återfinns handlar främst om när serveringstiderna skall avslutas. Här rör det sig om någon timme mer eller mindre än det angivna klockslaget (01.00) i alkohollagen. Kommentar Smedjebackens kommun riktlinjer och handläggning följer, liksom jämförda kommuner, alkohollagens regler och de rekommendationer som ges i Statens Folkhälsoinstituts handbok. De är därför i allt väsentligt de samma som de riktlinjer och policys som återfinns i de jämförda kommunernas. Avgifter Enligt 7 kap 13 i alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövningen av tillstånd enligt grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 8 kap. av den som har serveringstillstånd.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts Att en kommun får ta ut en avgift är inte detsamma som att den också själv är fri att bestämma storleken på den aktuella avgiften i och med att kommunen normalt måste iaktta självkostnadsprincipen. Bestämmelsen lyder: Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster och nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaderna). Jämförelser av avgifter Om riktlinjerna i princip är de samma i kommunerna så är det stora skillnader mellan kommunerna när det gäller avgifternas storlek. Se exempel i nedanstående tabell. Avgift för Smbn A B C D E Nyansökan permanent tillstånd Utvidgat tillstånd o serveringstider Tillfälligt tillstånd till allmänheten /dag Tillfälligt tillstånd slutna sällskap Tillsynsavgift Utifrån omsättning Kommentar Avgifterna i Smedjebacken är i de flesta fall låga i förhållande till de kommuner som ovan jämförts. Samma förhållande gäller vid en jämförelse med länets kommuner. En ny alkohollag 2 Den 18 mars 2010 lades propositionen En ny alkohollag (2009/10:125) till riksdagen. Den nya lagen kan komma att träda i kraft den 1 januari Enligt propositionen behöver reglerna för alkoholservering omfattande förändringar. Bl.a. föreslås att för att få serveringstillstånd ska den sökande avlägga ett prov som visar tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen. Kommunerna ska ha riktlinjer för vad som gäller för att få serveringstillstånd. 2 Källa: pressmeddelande från Regeringskansliet den 18 mars 2010

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts Statens Folkhälsoinstitut får i uppdrag att utarbeta en modell för utformningen av kommunala riktlinjer. Kommentar Då Statens Folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att ta fram en modell för utformning av kommunala riktlinjer är det lämpligt att invänta dessa innan en revidering påbörjas av de nu gällande riktlinjerna. Handläggning Beslut i tillståndsärenden fattas av socialnämndens arbetsutskott eller av tillståndshandläggaren (tillfälliga serveringstillstånd m.m.). Vid tveksamheter samråder tillståndshandläggaren med arbetsutskottet. Frågor av principiell natur kan även hänskjutas till socialnämnden för avgörande. Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd kan ta ca tre månader och för tillfälliga tillstånd ca två månader. Tillsyn Alkohollagen säger att kommunen och polismyndigheten skall utöva den omedelbara tillsynen av bestämmelsernas efterlevnad. Tre typer av tillsyn förekommer: - förebyggande tillsyn som bl.a. består i information till tillståndshavarna - inre tillsyn som bl.a. avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter - yttre tillsyn som bl.a. innebär kontroll av att restaurangen alkoholservering sker i enlighet med tillståndet och gällande lag, bedömning av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att servering inte sker till minderåriga. Den yttre tillsynen sker av socialnämnden utsedda inspektörer. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att med hänvisning till socialnämndens yttrande anse motionen besvarad. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 9 Ks 170 Tfu 150 Dnr Investeringsbudget Tekniska chefen går igenom förslag till investeringsbudget Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att tidigarelägga följande investeringar från 2011 till 2010: - Ventilations- och stambyte i förvaltningshuset etapp I 2 mkr - Ombyggnad datanät förvaltningshuset 150 tkr - Torget - 2 mkr - 3-D projektor till Folkets Hus 440 tkr - Bangolfbanor 130 tkr att i övrigt återremittera investeringsbudgeten för ytterligare handläggning. Kommunstyrelsen beslutar att förutom de investeringar som föreslås tidigareläggas återremittera investeringsbudgeten för ytterligare handläggning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att tidigarelägga följande investeringar från 2011 till 2010: - Ventilations- och stambyte i förvaltningshuset etapp I 2 mkr - Ombyggnad datanät förvaltningshuset 150,0 tkr - Torget - 2 mkr - 3-D projektor till Folkets Hus 440,0 tkr - Bangolfbanor 130,0 tkr - Byte IVPA-bil 300,0 tkr - Ombyggnad Folkets hus mötesplats 150,0 tkr - Inventarier mötesplats Folkets hus 150,0 tkr

17 Kommunfullmäktige Forts. att bifalla kommunstyrelsens beslut.

18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 10 Ks 172 Au 19 Dnr Budget 2011 samt plan för Från ekonomiavdelningen föreligger sammanställning över nämndernas förslag till budget för Bil De ursprungliga budgetramarna har justerats utifrån de beslutade organisationsförändringarna. Från kommunstyrelsens förvaltningar, kulturnämnden, kulturskolan har inlämnat äskanden om tilläggsanslag. Bil Jan Tholerus (C) yrkar på att ärendet lämnas öppet då handlingarna inte funnits tillgängliga förrän på mötet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att bifalla äskanden om medel för införande av kommunikationssystemet RAKEL 240,0 tkr, fastighetsunderhåll 500,0 tkr och 400,0 tkr arbetsmarknadsåtgärder som tillägg i kommunstyrelsens budget 2011 samt 234,0 tkr till kulturskolan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att fastställa budgetramarna för år 2011 samt plan för Mot beslutet reserverar sig Jan Tholerus (C). Göran Engström (C) yrkar att ytterligare 2 mkr tillförs familje- och utbildningsnämnden för att möjliggöra personalförstärkning på grundskolan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige efter framställd proposition: att fastställa budgetramarna för år 2011 samt plan för Mot beslutet reserverar sig Göran Engström (C).

19 Kommunfullmäktige Forts. Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med förändringen att kulturnämnden erhåller ytterligare 180,0 tkr för personal och Gamla meken samt 100,0 tkr bidrag till studieförbunden. Göran Engström (C) yrkar att ytterligare 2 mkr tillförs familje- och utbildningsnämnden för att möjliggöra personalförstärkning på grundskolan för att höja kvaliteten, i övrigt bifall till budgetförslaget dock en försämring av resultatet till 5,056 tkr. efter framställd proposition: att fastställa budgetramarna för år 2011 med tillägg på 280,0 tkr till kulturnämnden samt plan för Mot beslutet reserverar sig Göran Engström (C), Jan Tholerus (C) och Markku Miettinen (C).

20 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 11 Ks 174 Dnr Överlåtelse av aktier i FSF till annan kommun Från Förenade Småkommuners Försäkrings AB föreligger skrivelse med framställan om att Smedjebackens kommun överlåter aktier till kommuner som är intresserade av att teckna försäkring i FSF. Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att försälja en aktie vardera till intresserade kommuner. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

21 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 12 Ks 177 Dnr Ändring av nämndsorganisation I utredning kring överförmyndarverksamheten föreslås att varje kommun ska välja en överförmyndare och ersättare istället för en nämnd för att underlätta kontakten med den centrala funktionen. Överförmyndarnämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige ändra nämndsorganisationen till en överförmyndare och en ersättare. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att fr.o.m ersätta nuvarande överförmyndarnämnd med en överförmyndare och en ersättare att bifalla kommunstyrelsens förslag.

22 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 13 Ks 178 Dnr Ombyggnad Allégården Omsorgsnämnden ser ett stort behov av att utöka antalet platser inom särskilt boende för äldre. Detta kan göras genom att skapa ytterligare en boendeenhet på Allégården genom ombyggnation av befintliga lokaler. Konsekvenserna av att inte kunna utöka platsantalet kan bli högre kostnader för utskrivningsklara patienter enligt lagen om betalningsansvar, vitesföreläggande pga. att beslut om bistånd inte kunnat verkställas samt ett behov att utöka antalet korttidsplatser. Avdelningen kommer att omfattas av 15 lägenheter, 10 för permanent boende och 5 för avlastning. I anslutning till den nya avdelningen kommer det att finnas 4 kontor, vilka alla är förberedda för att kunna användas som lägenheter samt en personalmatsal. I de lokaler som är tänkta att inrymma den nya avdelningen finns i dag kommunens dagverksamhet för personer som bor i ordinärt boende (biståndsbeslut). Där finns också Landstingets sjukgymnastik och arbetsterapeut, vilka ska sägas upp. Dagverksamheten flyttas till Solhöjden. Det innebär att det kommer att bli en del ombyggnationer på Solhöjden. Det kan samtidigt vara aktuellt att bygga om de 3 akutrummen som finns på Solhöjden till 2 rum så att de kan utnyttjas bättre. Ombyggnadskostnaden är beräknad till ca 19 miljoner kronor. Kommunen förutsätts svara för finansiering under ombyggnadstiden, det vill säga upptagande av byggnadskredit och därpå löpande ränta. När ombyggnationen färdigställts löser hyresvärden ombyggnadskostnaden från kommunen. Omsorgsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats för ändamålet en ökad budgetram för täckande av utökad bemanning och högre hyresbelopp. Kommunen behöver för genomförande av ombyggnationen uppta lån om 19 miljoner kronor, vilket kommer att lösas efter att ombyggnationen avslutats och godkänts. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att uppta tillfälligt lån om 19 miljoner kronor för ombyggnad av Allégården att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar.

23 Kommunfullmäktige Forts. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

24 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 14 Ks 183 Dnr Utdebitering 2011 För år 2010 är utdebiteringen fastställd till 22:70. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att fastställa utdebiteringen 2011 till 22:70. att bifalla kommunstyrelsens förslag

25 Kommunfullmäktige Kf 15 Dnr Medborgarförslag: Lokaltrafik i Smedjebacken, Morgårdshammar och Söderbärke Från SPF, Sveriges Pensionärsförbund, föreligger medborgarförslag om införande av lokaltrafik i områdena Smedjebacken, Morgårdshammar och Söderbärke. Bil att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning.

26 Kommunfullmäktige Kf 16 Dnr Avsägelse från Sven Andersson (S) som ordförande och ledamot i styrelsen för Bärkehus AB Från Sven Andersson (S) föreligger avsägelse som ordförande och ledamot i styrelsen för Bärkehus AB. att godkänna avsägelsen.

27 Kommunfullmäktige Kf 17 Dnr Avsägelse från Bengt-Ove Danielsson (S) som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB Från Bengt-Ove Danielsson (S) föreligger avsägelse som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB. att godkänna avsägelsen.

28 Kommunfullmäktige Kf 18 Dnr Avsägelse från Birgitta Bolin (C) som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB Från Birgitta Bolin (C) föreligger avsägelse som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB. att godkänna avsägelsen.

29 Kommunfullmäktige Kf 19 Dnr Val av 3 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Bärkehus AB att utse: Ledamöter Ingemar Hellström (S) Avlångsvägen Grängesberg, Solweig Nyrede (S) Slaggvarpsvägen Smedjebacken Jan Tholerus (C) Knutsbo Gård, Knutsbo Söderbärke Ordförande Ingemar Hellström (S) Avlångsvägen Grängesberg

30 Kommunfullmäktige Kf 20 Val av 6 nämndemän för åren att utse: Bengt Danielsson (S) Harnäsvägen Ludvika Märta Hansson (S) Avlångsvägen Grängesberg Frank Norgren (S) Kaplansgatan Smedjebacken Åsa Engberg (S) Strandstigen Ludvika Hans Karlsson (C) Bornviksvägen Ludvika Boris Norrlén (M) Timotejvägen Söderbärke

31 Kommunfullmäktige Kf 21 Smedjebackens kommuns medverkan i val av ombud i Sveriges Kommuners och Landstings kongress Valet genomförs. Antalet avgivna röster uppgår till 34.

32 Kommunfullmäktige Kf 22 Delgivningar Rapportering icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen (SoL) 2:e kvartalet 2010.

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer