Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2010-11-29"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S) Jan Tholerus (C) Leif Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Markku Miettinen (C) Carin Runeson (S) Rågher Thelin (S) Rolf Långström (FP) Olof Långberg (S) Kristina SturesDotter (S) Calle Morgården (MP) Lena Ludvigsson-Olafsen (S) Frank Norgren (S) Marianne Hallbom(MP) Fredrik Rönning (S) Eira Henriksson (S) Lars Göransson (SD) Åsa Engberg (S) Anders Karlsson (S) Ingemar Hellström (S) Monica Georgsson (S) Thomas Björnhager (S) Stefan Dorg (S) Lise-Lotte Jansson (S) Lotta Gunnarsson (M) Jenny Hellström (S) Boris Norrlén (M) Andreas Boström (S) Birgitta Ericsson Granqvist (M) Kerstin Junker (S) Gertrud Jernberg-Zernig (M) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr. Utses att justera Frank Norgren (S) och Lotta Gunnarsson (M) Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, onsdag den 1 december 2010, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-22 Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunfullmäktige den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärendemening 1 Inledning 2 Val av kommunfullmäktiges presidium 3 Budgetuppföljning 4 Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt ordförande och vice ordförande 5 Regler för direktupphandling 6 Delårsbokslut Ekonomiska styrprinciper 8 Motion angående riktlinjer för serveringstillstånd i Smedjebackens kommun 9 Investeringsbudget 10 Budget 2011 samt plan för Överlåtelse av aktier i FSF till annan kommun 12 Ändring av nämndsorganisation 13 Ombyggnad Allégården 14 Utdebitering Medborgarförslag: Lokaltrafik i Smedjebacken, Morgårdshammar och Söderbärke 16 Avsägelse från Sven Andersson (S) som ordförande och ledamot i styrelsen för Bärkehus AB 17 Avsägelse från Bengt-Ove Danielsson (S) som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB 18 Avsägelse från Birgitta Bolin (C) som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB 19 Val av 3 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Bärkehus AB 20 Val av 6 nämndemän för åren Smedjebackens kommuns medverkan i val av ombud i Sveriges Kommuners och Landstings kongress 22 Delgivningar

3 Kommunfullmäktige Kf 1 Inledning Interimsordförande Göran Engström (C) hälsar den nyvalda fullmäktigeförsamlingen välkommen till det första sammanträdet i den nya valperioden.

4 Kommunfullmäktige Kf 2 Val av kommunfullmäktiges presidium Föregående mandatperiod har fullmäktiges presidium bestått av ordförande och 1:e vice ordförande. Olof Långberg (S) föreslår att fullmäktiges presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. att förrätta följande val: ordförande: Bengt Norrlén (S) vice ordförande: Carin Runeson (S)

5 Kommunfullmäktige Kf 3 Budgetuppföljning Redovisning av budgetuppföljning januari-oktober från kommunstyrelsen, barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Smedjebacken Energi AB, Bärkehus AB och VBU.

6 Kommunfullmäktige Kf 4 Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt ordförande och vice ordförande att förrätta följande val: Ordinarie Bengt Norrlén (S) Leif Nilsson (S) Carin Runeson (S) Olof Långberg (S) Lena Ludvigsson-Olafsen (S) Fredrik Rönning (S) Åsa Engberg (S) Jan Tholerus (C) Håkan Berggren (M) Birgitta Ericsson Granqvist (M) Calle Morgården (MP) Ersättare Ingemar Hellström (S) Mi Abrahamsson (S) Thomas Björnhager (S) Lise-Lotte Jansson (S) Jenny Hellström (S) Andreas Boström (S) Kerstin Junker (S) Birgitta Bolin (C) Boris Norrlén (M) Gertrud Jernberg-Zernig (M) Marianne Nornholm Hallblom (MP) Ordförande Bengt Norrlén (S) Vice ordförande Carin Runeson (S)

7

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 5 Ks 152 Tfu 143 Dnr Regler för direktupphandling Nya regler i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU 2007:1091) Nya regler har införts i LOU för att gälla från och med De viktigaste nyheterna, som bör få allmän kännedom bland kommunens beställare, är dels att konkurrensverket kan påföra kommunen en upphandlingsskadeavgift ( till kronor) och att det har införts en fast besloppsgräns för när en så kallad direktupphandling får ske samt en möjlighet, för anbudsgivare som deltagit i en upphandling, till skadeståndsersättning för kostnader i samband med upphandlingen. Upphandlingsskadeavgift Konkurrensverket har fått befogenhet att föra talan i allmän förvaltningsdomstol att en upphandlande myndighet ska åläggas att betala en så kallad upphandlingsskadeavgift till staten. Avgiften får inte överstiga 10 % av det aktuella upphandlingskontraktets värde eller maximalt kronor. Upphandlingsskadeavgiften kan utdömas av två orsaker, dels om s.k. otillåten direktupphandling har skett så kan Konkurrensverket själva avgöra om talan ska föras och dels när domstol har slagit fast att ett avtal får bestå trots att det har tecknats i strid med LOU och då måste Konkurrensverket ansöka om utdömande av konkurrensskadeavgift. Fastställd beloppsgräns för direktupphandling LOU fastställer numera en beloppsgräns för när direktupphandling får ske och den är satt till 15 % av gällande tröskelvärde ( euro) vilket betyder ca kronor som gräns för när direktupphandling får ske. I LOU definieras begreppet direktupphandling som en upphandling utan krav på anbud i viss form. Den formuleringen indikerar att någon form av anbud alltid ska ligga till grund för en offentlig upphandling. Begreppet direktupphandling å andra sidan indikerar att det är tillåtet att handla direkt utan anbud eller konkurrens upp till kronor. Så är dock inte fallet eftersom andemeningen i LOU är att all offentlig upphandling ska ske i konkurrens. Den som skiljer direktupphandling från ett förenklat förfarande är dels att den inte behöver annonseras och dels att tilldelningsbeslut inte behöver meddelas samt att den inte är detaljreglerad vad avser förfrågningsunderlagets formalia.

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Forts Skadestånd Nu innehåller LOU regler om rätt till skadeståndsersättning för kostnader relaterade till deltagande upphandling om den upphandlande myndigheten brutit mot LOU. En förutsättning för ett sådant skadestånd ör att den felaktiga hanteringen menligt påverkat leverantörens möjlighet att tilldelas kontraktet. Riktlinjer för hur direktupphandling ska gå till och dokumenteras LOU lämnar fältet öppet för hur en offentlig upphandling upp till kronor ska genomföras, dock är syftet med LOU att offentliga inköp ska uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad samt att leverantörer ska ges möjlighet att konkurrera på lika villkor. För att kommunen även fortsättningsvis ska använda offentliga medel på ett optimalt sätt bör kommunen besluta om riktlinjer för hur en direktupphandling ska genomföras och dokumenteras. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att nuvarande beslut om beloppsgränser för direktupphandling, anpassas till LOU:s fastlagda beloppsvärde på 15 % av aktuellt tröskelvärde (ca 6,8 x prisbasbelopp) att kommunens inköpare, i samarbete med berörd förvaltning/avdelning, ansvarar för kommunens samtliga upphandlingar som överstiger ett prisbasbelopp. För upphandlingar under ett prisbasbelopp fungerar tekniska kontorets inköpsenhet som rådgivare. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 6 Ks 154 Dnr Delårsbokslut Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per Bil Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomiavdelningen upprätta förslag till disponering av beräknat överskott vilket ska inkludera återställning av tidigare års underskott. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna delårsbokslut att bifalla kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 7 Ks 155 Dnr Ekonomiska styrprinciper Från ekonomiavdelningen föreligger förslag till ekonomiska styrprinciper och styrmodell för Smedjebackens kommun. Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna förslag till ekonomiska styrprinciper. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 8 Ks 163 Dnr Motion angående riktlinjer för serveringstillstånd i Smedjebackens kommun Jari Antell (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat motionsskrivelse gällande omarbetning av riktlinjer för serveringstillstånd. Bil Kommunstyrelsen beslöt att remittera motionsskrivelsen till socialnämnden för yttrande, samt att det av yttrandet ska framgå vilka jämförelser som skett av riktlinjer och tillståndsavgifter i andra kommuner runt om i landet samt beaktande av kommande lagförändringar. Socialnämnden beslöt att anta förvaltningschef Lennart Ströbergs yttrande i ärendet samt att överlämna detsamma till kommunstyrelsen. Yttrande: Riktlinjer Alkohollagen 7 kap 9 Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om kraven i 7 och 8 är uppfyllda. Kommentarer 1 Kommunen kan vägra att ge tillstånd även om kriterierna för tillstånd är uppfyllda. Detta kan ske om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt. Det finns alltså ingen generell rätt att få serveringstillstånd. Vid varje prövning av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av verksamheten i en befintlig restaurang, ska myndigheten beakta risken för att alkoholpolitiska olägenheter kan uppstå. Tillståndsprövningen inom alkoholområdet skall baseras på objektiva, tydliga och i lag, förordning eller myndighetsföreskrifter fastställda kriterier. Det skall vara möjligt att i förväg bedöma om det går att få ett tillstånd. Kommunerna har dock möjlighet att, inom alkohollagens ram, utforma alkoholpolitiska program med riktlinjer för tillståndsgivningen på alkoholområdet. Där kan och bör anges vilka kriterier kommunen avser att tillämpa vid bedömningen av om en servering kan medför alkoholpolitiska olägenheter. 1 Ur handbok i Alkohollagen, Statens folkhälsoinstitut

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts Kommunerna har härigenom getts en viss möjlighet att styra utvecklingen på serveringsområdet. Det skall vara möjligt för en kommun att förhindra restaurangetablering med servering av alkoholhaltiga drycker i särskilt känsliga områden, såsom i närhet av skolor, ungdomsgårdar eller där många ungdomar annars brukar samlas. Som ovan konstaterats kan tillstånd vägras redan vid farhågor om att alkoholpolitiska olägenheter skall uppstå. Det krävs dock att det redovisas vilka olägenheter det är fråga om. Dessutom måste tillståndsmyndigheten ange grunden för att olägenheter är att befara, t ex sakförhållanden i närområdet, om alkoholpolitiska problem redan förekommer eller bedömningar från andra myndigheter. Om polismyndigheten befarar att en restaurangetablering innebär en risk utifrån allmänna ordningssynpunkter eller om miljöförvaltningen bedömer att etableringen innebär risk för störningar för närboende bör detta tillmätas stor betydelse. Tillståndsmyndigheten måste dock i varje enskilt ärende göra en egen bedömning och motivera varje beslut utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Enbart hänvisning till kommunala riktlinjer är alltså inte tillräckligt. Jämförelse av riktlinjer Kommunens riktlinjer har, enligt kommunstyrelsens uppdrag, jämförts med de riktlinjer som gäller i tolv andra kommuner runt om i landet. Jämförelsen visar att samtliga riktlinjer utgår från Alkohollagens regler och Svenska folkhälsoinstitutets handbok. Kommunernas riktlinjer består i princip av en uppräkning av alkohollagens regler och blir därför till sitt innehåll i det närmaste identiska med endast marginella skillnader mellan kommunerna. Skillnaderna handlar om vilka regler man valt att beskriva i sin riktlinje och i vilken ordning man beskrivit dem. De få materiella skillnader som återfinns handlar främst om när serveringstiderna skall avslutas. Här rör det sig om någon timme mer eller mindre än det angivna klockslaget (01.00) i alkohollagen. Kommentar Smedjebackens kommun riktlinjer och handläggning följer, liksom jämförda kommuner, alkohollagens regler och de rekommendationer som ges i Statens Folkhälsoinstituts handbok. De är därför i allt väsentligt de samma som de riktlinjer och policys som återfinns i de jämförda kommunernas. Avgifter Enligt 7 kap 13 i alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövningen av tillstånd enligt grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 8 kap. av den som har serveringstillstånd.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts Att en kommun får ta ut en avgift är inte detsamma som att den också själv är fri att bestämma storleken på den aktuella avgiften i och med att kommunen normalt måste iaktta självkostnadsprincipen. Bestämmelsen lyder: Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster och nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaderna). Jämförelser av avgifter Om riktlinjerna i princip är de samma i kommunerna så är det stora skillnader mellan kommunerna när det gäller avgifternas storlek. Se exempel i nedanstående tabell. Avgift för Smbn A B C D E Nyansökan permanent tillstånd Utvidgat tillstånd o serveringstider Tillfälligt tillstånd till allmänheten /dag Tillfälligt tillstånd slutna sällskap Tillsynsavgift Utifrån omsättning Kommentar Avgifterna i Smedjebacken är i de flesta fall låga i förhållande till de kommuner som ovan jämförts. Samma förhållande gäller vid en jämförelse med länets kommuner. En ny alkohollag 2 Den 18 mars 2010 lades propositionen En ny alkohollag (2009/10:125) till riksdagen. Den nya lagen kan komma att träda i kraft den 1 januari Enligt propositionen behöver reglerna för alkoholservering omfattande förändringar. Bl.a. föreslås att för att få serveringstillstånd ska den sökande avlägga ett prov som visar tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen. Kommunerna ska ha riktlinjer för vad som gäller för att få serveringstillstånd. 2 Källa: pressmeddelande från Regeringskansliet den 18 mars 2010

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts Statens Folkhälsoinstitut får i uppdrag att utarbeta en modell för utformningen av kommunala riktlinjer. Kommentar Då Statens Folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att ta fram en modell för utformning av kommunala riktlinjer är det lämpligt att invänta dessa innan en revidering påbörjas av de nu gällande riktlinjerna. Handläggning Beslut i tillståndsärenden fattas av socialnämndens arbetsutskott eller av tillståndshandläggaren (tillfälliga serveringstillstånd m.m.). Vid tveksamheter samråder tillståndshandläggaren med arbetsutskottet. Frågor av principiell natur kan även hänskjutas till socialnämnden för avgörande. Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd kan ta ca tre månader och för tillfälliga tillstånd ca två månader. Tillsyn Alkohollagen säger att kommunen och polismyndigheten skall utöva den omedelbara tillsynen av bestämmelsernas efterlevnad. Tre typer av tillsyn förekommer: - förebyggande tillsyn som bl.a. består i information till tillståndshavarna - inre tillsyn som bl.a. avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter - yttre tillsyn som bl.a. innebär kontroll av att restaurangen alkoholservering sker i enlighet med tillståndet och gällande lag, bedömning av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att servering inte sker till minderåriga. Den yttre tillsynen sker av socialnämnden utsedda inspektörer. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att med hänvisning till socialnämndens yttrande anse motionen besvarad. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 9 Ks 170 Tfu 150 Dnr Investeringsbudget Tekniska chefen går igenom förslag till investeringsbudget Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att tidigarelägga följande investeringar från 2011 till 2010: - Ventilations- och stambyte i förvaltningshuset etapp I 2 mkr - Ombyggnad datanät förvaltningshuset 150 tkr - Torget - 2 mkr - 3-D projektor till Folkets Hus 440 tkr - Bangolfbanor 130 tkr att i övrigt återremittera investeringsbudgeten för ytterligare handläggning. Kommunstyrelsen beslutar att förutom de investeringar som föreslås tidigareläggas återremittera investeringsbudgeten för ytterligare handläggning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att tidigarelägga följande investeringar från 2011 till 2010: - Ventilations- och stambyte i förvaltningshuset etapp I 2 mkr - Ombyggnad datanät förvaltningshuset 150,0 tkr - Torget - 2 mkr - 3-D projektor till Folkets Hus 440,0 tkr - Bangolfbanor 130,0 tkr - Byte IVPA-bil 300,0 tkr - Ombyggnad Folkets hus mötesplats 150,0 tkr - Inventarier mötesplats Folkets hus 150,0 tkr

17 Kommunfullmäktige Forts. att bifalla kommunstyrelsens beslut.

18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 10 Ks 172 Au 19 Dnr Budget 2011 samt plan för Från ekonomiavdelningen föreligger sammanställning över nämndernas förslag till budget för Bil De ursprungliga budgetramarna har justerats utifrån de beslutade organisationsförändringarna. Från kommunstyrelsens förvaltningar, kulturnämnden, kulturskolan har inlämnat äskanden om tilläggsanslag. Bil Jan Tholerus (C) yrkar på att ärendet lämnas öppet då handlingarna inte funnits tillgängliga förrän på mötet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att bifalla äskanden om medel för införande av kommunikationssystemet RAKEL 240,0 tkr, fastighetsunderhåll 500,0 tkr och 400,0 tkr arbetsmarknadsåtgärder som tillägg i kommunstyrelsens budget 2011 samt 234,0 tkr till kulturskolan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att fastställa budgetramarna för år 2011 samt plan för Mot beslutet reserverar sig Jan Tholerus (C). Göran Engström (C) yrkar att ytterligare 2 mkr tillförs familje- och utbildningsnämnden för att möjliggöra personalförstärkning på grundskolan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige efter framställd proposition: att fastställa budgetramarna för år 2011 samt plan för Mot beslutet reserverar sig Göran Engström (C).

19 Kommunfullmäktige Forts. Leif Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med förändringen att kulturnämnden erhåller ytterligare 180,0 tkr för personal och Gamla meken samt 100,0 tkr bidrag till studieförbunden. Göran Engström (C) yrkar att ytterligare 2 mkr tillförs familje- och utbildningsnämnden för att möjliggöra personalförstärkning på grundskolan för att höja kvaliteten, i övrigt bifall till budgetförslaget dock en försämring av resultatet till 5,056 tkr. efter framställd proposition: att fastställa budgetramarna för år 2011 med tillägg på 280,0 tkr till kulturnämnden samt plan för Mot beslutet reserverar sig Göran Engström (C), Jan Tholerus (C) och Markku Miettinen (C).

20 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 11 Ks 174 Dnr Överlåtelse av aktier i FSF till annan kommun Från Förenade Småkommuners Försäkrings AB föreligger skrivelse med framställan om att Smedjebackens kommun överlåter aktier till kommuner som är intresserade av att teckna försäkring i FSF. Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att försälja en aktie vardera till intresserade kommuner. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

21 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 12 Ks 177 Dnr Ändring av nämndsorganisation I utredning kring överförmyndarverksamheten föreslås att varje kommun ska välja en överförmyndare och ersättare istället för en nämnd för att underlätta kontakten med den centrala funktionen. Överförmyndarnämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige ändra nämndsorganisationen till en överförmyndare och en ersättare. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att fr.o.m ersätta nuvarande överförmyndarnämnd med en överförmyndare och en ersättare att bifalla kommunstyrelsens förslag.

22 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 13 Ks 178 Dnr Ombyggnad Allégården Omsorgsnämnden ser ett stort behov av att utöka antalet platser inom särskilt boende för äldre. Detta kan göras genom att skapa ytterligare en boendeenhet på Allégården genom ombyggnation av befintliga lokaler. Konsekvenserna av att inte kunna utöka platsantalet kan bli högre kostnader för utskrivningsklara patienter enligt lagen om betalningsansvar, vitesföreläggande pga. att beslut om bistånd inte kunnat verkställas samt ett behov att utöka antalet korttidsplatser. Avdelningen kommer att omfattas av 15 lägenheter, 10 för permanent boende och 5 för avlastning. I anslutning till den nya avdelningen kommer det att finnas 4 kontor, vilka alla är förberedda för att kunna användas som lägenheter samt en personalmatsal. I de lokaler som är tänkta att inrymma den nya avdelningen finns i dag kommunens dagverksamhet för personer som bor i ordinärt boende (biståndsbeslut). Där finns också Landstingets sjukgymnastik och arbetsterapeut, vilka ska sägas upp. Dagverksamheten flyttas till Solhöjden. Det innebär att det kommer att bli en del ombyggnationer på Solhöjden. Det kan samtidigt vara aktuellt att bygga om de 3 akutrummen som finns på Solhöjden till 2 rum så att de kan utnyttjas bättre. Ombyggnadskostnaden är beräknad till ca 19 miljoner kronor. Kommunen förutsätts svara för finansiering under ombyggnadstiden, det vill säga upptagande av byggnadskredit och därpå löpande ränta. När ombyggnationen färdigställts löser hyresvärden ombyggnadskostnaden från kommunen. Omsorgsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats för ändamålet en ökad budgetram för täckande av utökad bemanning och högre hyresbelopp. Kommunen behöver för genomförande av ombyggnationen uppta lån om 19 miljoner kronor, vilket kommer att lösas efter att ombyggnationen avslutats och godkänts. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att uppta tillfälligt lån om 19 miljoner kronor för ombyggnad av Allégården att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar.

23 Kommunfullmäktige Forts. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

24 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 14 Ks 183 Dnr Utdebitering 2011 För år 2010 är utdebiteringen fastställd till 22:70. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att fastställa utdebiteringen 2011 till 22:70. att bifalla kommunstyrelsens förslag

25 Kommunfullmäktige Kf 15 Dnr Medborgarförslag: Lokaltrafik i Smedjebacken, Morgårdshammar och Söderbärke Från SPF, Sveriges Pensionärsförbund, föreligger medborgarförslag om införande av lokaltrafik i områdena Smedjebacken, Morgårdshammar och Söderbärke. Bil att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning.

26 Kommunfullmäktige Kf 16 Dnr Avsägelse från Sven Andersson (S) som ordförande och ledamot i styrelsen för Bärkehus AB Från Sven Andersson (S) föreligger avsägelse som ordförande och ledamot i styrelsen för Bärkehus AB. att godkänna avsägelsen.

27 Kommunfullmäktige Kf 17 Dnr Avsägelse från Bengt-Ove Danielsson (S) som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB Från Bengt-Ove Danielsson (S) föreligger avsägelse som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB. att godkänna avsägelsen.

28 Kommunfullmäktige Kf 18 Dnr Avsägelse från Birgitta Bolin (C) som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB Från Birgitta Bolin (C) föreligger avsägelse som ledamot i styrelsen för Bärkehus AB. att godkänna avsägelsen.

29 Kommunfullmäktige Kf 19 Dnr Val av 3 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Bärkehus AB att utse: Ledamöter Ingemar Hellström (S) Avlångsvägen Grängesberg, Solweig Nyrede (S) Slaggvarpsvägen Smedjebacken Jan Tholerus (C) Knutsbo Gård, Knutsbo Söderbärke Ordförande Ingemar Hellström (S) Avlångsvägen Grängesberg

30 Kommunfullmäktige Kf 20 Val av 6 nämndemän för åren att utse: Bengt Danielsson (S) Harnäsvägen Ludvika Märta Hansson (S) Avlångsvägen Grängesberg Frank Norgren (S) Kaplansgatan Smedjebacken Åsa Engberg (S) Strandstigen Ludvika Hans Karlsson (C) Bornviksvägen Ludvika Boris Norrlén (M) Timotejvägen Söderbärke

31 Kommunfullmäktige Kf 21 Smedjebackens kommuns medverkan i val av ombud i Sveriges Kommuners och Landstings kongress Valet genomförs. Antalet avgivna röster uppgår till 34.

32 Kommunfullmäktige Kf 22 Delgivningar Rapportering icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen (SoL) 2:e kvartalet 2010.

Kommunfullmäktige 2011-09-19

Kommunfullmäktige 2011-09-19 Kommunfullmäktige 2011-09-19 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-04-22

Kommunfullmäktige 2013-04-22 Kommunfullmäktige 2013-04-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Boris Norrlén (M) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-05-11

Kommunstyrelsen 2010-05-11 Kommunstyrelsen 2010-05-11 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-09-21

Kommunfullmäktige 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Georgsson (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Vanja Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22 Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-04-29 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-04-07

Kommunstyrelsen 2009-04-07 Kommunstyrelsen 2009-04-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset 1(18) 2012-06-05 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-01-09. Motion om längre serveringstider för Salas restauranger

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-01-09. Motion om längre serveringstider för Salas restauranger l " SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 15 (25) 11 Motion om längre serveringstider för Salas restauranger Dnr 2013/52 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer