Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2010-04-26"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp) Lise-Lott Jansson (S) Ola Larsen (S) Ingemar Nyrede (S) Ing-Britt Bergström (S) Anders Karlsson (S) Rågher Thelin (S) Mi Abrahamsson (S) Åsa Engberg (S) Fredrik Rönning (S) Roland Nilsson (V) Bengt Norrlén, ordf. (S) Boris Norrlén (M) Jörgen Lindkvist (S) Ulf Andersson (M) Andreas Boström (S) Kenneth Norlander (M) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus (C) Ingemar Hellström (S) Anders Lindblom (C) Jörgen Lindqvist (S) Bjarne Magnusson (C) Håkan Svensson (S) Anna-Sofia Philipson (KD) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr. Utses att justera Håkan Svensson (S) och Boris Norrlén (M) Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, onsdag den 28 februari 2010, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunfullmäktige den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärendemening 10 Information

3 Kommunfullmäktige Kf 10 Information Linn Josefsson, miljö- och byggkontoret informerar om Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).

4 Kommunfullmäktige Kf 11 Budgetuppföljning Budgetuppföljning januari-mars 2010 från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, Västerbergslagens kulturskola, socialnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Smedjebacken Energi AB, Bärkehus AB, VBU och revisionen. Rapport från utvecklingsenhetens näringslivsarbete.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 12 Ks 37 Dnr Fastigheten Solrosen 18 Kommunfullmäktige beslöt att uppföra 12 lägenheter på fastigheten Solrosen 18 och uppdra till Bärkehus AB att svara för samordning av byggentreprenaden samt att uppta lån om 15 Mkr för finansiering av bostadsprojektet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att försälja fastigheten Solrosen 18 till Bärkehus AB för en köpeskilling på 15 mkr att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar. Jan Tholerus (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att köpeskillingen ska användas för amortering av lån. att försälja fastigheten Solrosen 18 till Bärkehus AB för en köpeskilling på 15 mkr att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar att köpeskillingen ska användas för amortering av lån på 15 mkr.

6 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 13 Ks 38 Dnr Förslag på ändringar och preciseringar i riktlinjer för serveringstillstånd, detaljhandel och servering av öl klass II samt för handel med tobaksvaror Kommunfullmäktige antog den 28 september 2006 riktlinjer för serveringstillstånd, detaljhandel och servering av öl klass II samt för handel med tobaksvaror. Socialförvaltningens alkoholhandläggare Eija Nopanen, att riktlinjerna ska kompletteras med en del preciserande punkter: Sidan 6: Under rubriken Riktlinjer för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten : Punkt 4 kompletteras med skrivningen Ett varierat utbud av lagad, varm mat ska tillhandahållas hela serveringstiden. Punkt 11 kompletteras med texten: Missköts det tillfälliga tillståndet, kan det i förekommande fall påverka företagets stadigvarande serveringstillstånd. En helt ny punkt införs: En enstaka tidsperiod: Tillfälliga serveringsperioder kan bara beviljas i två år (d.v.s under två säsonger). Efter det blir det fråga om stadigvarande tillstånd, s.k säsongsrättighet. En tillfällig enstaka serveringsperiod kan omfatta maximalt tio (10) veckor. Ett enstaka tillfälle är ett par dagar och antalen tillfällen begränsas till maximalt tolv (12) stycken per år. Sidan under rubriken Ansökan om tillstånd och handläggning : Sidan 12 överst kompletteras enligt följande: Varje ansökan får avse maximalt tre (3) serveringstillfällen i slutet sällskap. Socialnämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige fastställa ändringarna och preciseringarna i riktlinjer för serveringstillstånd, detaljhandel och servering av öl klass II för handel med tobaksvaror. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att fastställa föreslagna ändringar och preciseringar i riktlinjer för serveringstillstånd, detaljhandel och servering av öl klass II samt för handel med tobaksvaror.

7 Kommunstyrelsen Forts att bifalla kommunstyrelsens förslag.

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 14 Ks 43 Tfu 46 Dnr Felparkeringsavgifter Gatuchefen har upprättat förslag till taxa för felparkering och kontrollavgifter i Smedjebackens kommun: Felparkeringsavgift - För parkering som sker i strid mot lokal trafikföreskrift om parkeringsplats för rörelsehindrad gäller felparkeringsavgiften kronor. - För parkering som sker på busshållsplats gäller felparkeringsavgiften 700 kronor. - För parkering som sker i strid mot lokal trafikföreskrift gäller felparkeringsavgiften 350 kronor. (Undantag parkering på busshållsplats och parkering för rörelsehindrad) - För all annan felparkering gäller felparkeringsavgiften 450 kronor. Kontrollavgift - För parkering utan giltigt tillstånd på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad gäller kontrollavgiften kronor. - För all annan felparkering gäller kontrollavgiften 350 kronor. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att godkänna förslag till taxa för felparkering och kontrollavgifter i Smedjebackens kommun. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna förslag till taxa för felparkering och kontrollavgifter i Smedjebackens kommun att gälla fr.o.m

9 Kommunfullmäktige Forts att bifalla kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 15 Ks 50 Dnr Årsredovisning och bokslut 2009 Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisning och bokslut 2010 för Smedjebackens kommun. Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna bokslut för år Ekonomichefen föreslår att justering av årsredovisning 2010 sker enligt följande: Förvärv av fotbollshall (7,3 mkr) redovisas bland investeringar 2009 vilken innebär att investeringsbudget 2010 reduceras med motsvarande belopp. Motiveringen till förändringen är att beslut om förvärv och tillträde skedde att bifalla kommunstyrelsens förslag med justering enligt redovisat förslag.

11 Kommunfullmäktige Kf 16 Dnr Revisionsberättelse för 2009 Från revisorerna föreligger revisionsberättelse för Bil Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder, inklusive den gemensamma nämnden för Västerbergslagens Kulturskola och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. att bevilja styrelserna, nämnderna inklusive den gemensamma nämnden för Västerbergslagens dans- och musikskola och fullmäktigeberedningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 17 Ks 51 Dnr Årsredovisning 2009 Bärkehus AB Från Bärkehus AB föreligger årsredovisning för år Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna årsredovisning för år 2009 för Bärkehus AB. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 18 Ks 52 Dnr Årsredovisning 2009 Smedjebacken Energi AB Från Smedjebacken Energi AB föreligger årsredovisning för år Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna årsredovisning för år 2009 för Smedjebacken Energi AB. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 19 Ks 53 Dnr Årsredovisning 2009 Smedjebacken Energi Nät AB Från Smedjebacken Energi Nät AB föreligger årsredovisning för år Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna årsredovisning för år 2009 för Smedjebacken Energi Nät AB. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 20 Ks 54 Dnr Omläggning av lån Smedjebacken Energi AB Styrelsen för Smedjebacken Energi AB beslöt att hos Kommuninvest uppta lån på 20 miljoner kronor med kapitalbindning t o m samt att hos kommunfullmäktige hemställa om kommunens borgen för lånet samt lånets eventuellt framtida omsättning och samtidigt hos kommunfullmäktige hemställa om kommunens borgen för eventuell omsättning av övriga befintliga lån hos Kommuninvest. Hos Kommuninvest finns för närvarnade lån med följande lånebelopp: 20,0 miljoner, 20,0 miljoner respektive 6,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att annullera beslut att såsom egen skuld ingå borgen för Smedjebacken Energi AB låneförpliktelser på lån hos Kommuninvest AB på sammanlagt 66,8 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader samt för eventuell omsättning på dessa lån att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 21 Ks 55 Dnr Ökad taxa för Västerbergslagens Kulturskola från hösten 2010 Västerbergslagens dans- och musikskolenämnd beslöt att förorda en avgiftshöjning från och med höstterminen Ärendet är vidarebefordrat till fullmäktige i Ludvika och Smedjebackens kommuner för beslut. Ärendebeskrivning Västerbergslagens dans- och musikskola har länets lägsta terminsavgift på 400 kronor per ämne och termin. Avgiften ligger också under riksgenomsnittet. Enhetens budget bygger till stora delar på externa intäkter, av vilket terminsavgiften är en del. Dagen avgifter ligger inte i paritet med de faktiska löne- och kostnadsökningarna samt det rådande ekonomiska läget kommunerna står inför. Genom detta är det därför lämpligt att inför höstterminsstart 2010 justera taxan genom en avgiftshöjning för att på så sätt säkerställa verksamheten. Ny taxa från höstterminen 2010 föreslås därför enligt följande: Grundavgift: Syskonrabatt: Syskonrabatt: Avgift för ämne 2 etc: Vuxenavgift: Studeranderabatt: Ökar med 100 kr till 500 kr per elev, ämne och termin Rabatt på grundavgift, 100 kr. Avgift, lika med 400 kr per elev och termin. Rabatten gäller endast ett ämne per syskon oavsett antal barn per familj. Vid ämne två, tre etc, lika med full avgift. Som tidigare slopas de kalenderhalvår eleven fyller 20 år. Ökar med 100 kr till 500 kr per elev, ämne och termin. Syskonrabatt utgår ej. Ökar med 200 kr till kr per ämne och termin och gäller fr o m det kalenderhalvår eleven fyller 20 år. Rabatt på vuxenavgift, lika med 200 kr. Avgift lika med 800 kr per ämne och termin.

17 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts Instrumenthyra: Ökar med 50 kr till 350 kr per termin. Syskonrabatt utgår inte. Ovan beskrivna avgiftshöjning skulle generera en intäktsökning för verksamheten på ca 200 tkr per år utifrån dagens elevunderlag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att bevilja Västerbergslagens Kulturskola ytterligare 100,0 tkr för 2010 under förutsättning att Ludvika kommun fattar motsvarande beslut. att bevilja Västerbergslagens Kulturskola ytterligare 100,0 tkr för 2010.

18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 22 Ks 58 Dnr Erbjudande om att teckna förlagslån i Kommuninvest Underlag/bakgrund Ekonomichef Lars Nyléns tjänsteskrivelse: Kommuninvests årsstämma den 25 mars beslutade enhälligt att ge ut ett 30-årigt förlagslån på högst mkr. Erbjudandet riktar sig enbart till de kommuner och landsting som var medlemmar på stämmodagen. Föreningen avser att använda lånebeloppet för att stärka kapitalbasen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom ett särskilt förlagslån från föreningen till bolaget. Den ökade kapitaliseringen syftar till: att fortsätta skapa långsiktigt bästa finansieringsvillkor för Föreningens medlemmar att kunna erbjuda Sveriges alla kommuner och landsting ett finansieringsalternativ till konkurrenskraftiga villkor att bibehålla högsta möjliga rating och säkerställa fortsatt kostnadseffektiv upplåning på den internationella kapitalmarknaden att ha ännu bättre beredskap för exceptionella finansiella händelser. Kapitalförstärkning genom förlagslån är en vanligt förekommande metod för kapitalförstärkning av finansiella institut. Förlagslån har den fördelen att det räknas in i kapitalbasen hos Kommuninvest samtidigt som en attraktiv ränta utgår till medlemmarna. Det är en lösning som är förenlig med befintliga förenings- och bolagsstadgar, som inte påverkar inflytandefrågor i föreningen och som också är fördelaktig ur skattesynpunkt. Förlagslån ger vidare en positiv effekt i medlemmarnas resultaträkning. Avkastningen för förlagslån är högre än för traditionella obligationslån och överstiger medlemmarnas normala upplåningskostnader. Både för medlemmar som har placeringsbara medel eller de som behöver ta upp lån ska det vara en god affär. Ett deltagande i emissionen ökar inte medlemmarnas risk i förhållande till Kommuninvest. Snarare stärker och skyddar engagemanget i förlagslånet det åtagande som alla medlemmar redan har via den solidariska borgen. Kapitalförstärkningen ska inte användas för att höja Kommuninvests risknivå. Det ägardirektiv som nu beslutats av stämman sätter upp en absolut spärr mot att använda tillskottet för att ta större risk.

19 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts Smedjebackens kommun har erbjudits att teckna 1,8 miljoner kronor av förlagslånet. Beloppet motsvarar kommunens andel av hela förlagslånet (så kallad pro rata-del), baserat på vår andel av föreningens kapital. Det är också möjligt att teckna sig för extra belopp därutöver. Lånet löper på 30 år och räntevillkoren är indikativt satta till 3 månaders STIBOR + 1,22% för pro rata-delen och 3 månaders STIBOR + 3,22% på övertecknat belopp. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut kronor enligt de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars att bifalla kommunstyrelsens förslag.

20 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 23 Ks 65 Dnr Ansökan om verksamhetsbidrag alternativt lån Smedjebackens Ryttarsällskap Underlag: Skrivelse från Smedjebackens Ryttarsällskap: Smedjebackens Ryttarsällskap sände under 2009 in en ansökan gällande verksamhetsbidrag angående inköp av bl.a fyrhjuling och handikapplift. Föreningen har under 2009 med egna resurser köpt en handikapplift, och startat handikappridning. I dagsläget ser föreningens inköpsbehov helt annorlunda ut. Av de hästar och ponnyer som används i verksamheten idag så är föreningen endast ägare till 5 stycken. Resterande är antingen inhyrda eller inlånade, däribland en stor häst som används till handikappridningen. För att säkra fortsatt verksamhet skulle föreningen behöva köpa in sex hästar/ponnyer, inklusive handikapphäst. Föreningens ekonomi har under 2009 avsevärt förbättrats och under hösten nästintill fördubblades elevantalet. Framtiden ser ljus ut. Tyvärr har föreningen inte haft möjlighet att avsätta medel för investeringar. Tillgången på hästar är avgörande för att verksamheten ska kunna fortsätta på en nivå där ridskolan ekonomiskt kan bära sig. Att behöva hyra in hästar är långsiktigt en dålig affär för föreningen och om det bara är möjligt vill vi undvika det. Att vara beroende av lånade hästar är osäkert. Möjligheterna att få låna häst är mycket små och få hästar är lämpliga för verksamheten. En bra häst kostar idag cirka kronor, en ponny något mindre. Föreningen skulle behöva kronor för inköp av hästar. Vi hoppas att vi kan få en del av det i bidrag av Smedjebackens kommun och att kommunen kan hjälpa föreningen med ett fördelaktigt lån på resterande belopp. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att bevilja Smedjebackens Ryttarsällskap ett verksamhetsbidrag på kronor för angivet ändamål genom en utökning av kommunstyrelsens budgetram.

21 Kommunfullmäktige Forts att bifalla kommunstyrelsens förslag.

22 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 24 Ks 71 Dnr Revidering av ägardirektiv Underlag/bakgrund Kanslichef Ewa Dagwalls tjänsteskrivelse: Kommunfullmäktige beslöt att komplettera ägardirektiven för Smedjebacken Energi AB och Bärkehus AB med att en gemensam utförarenhet ska bildas inom koncernen. Utförarenheten innebär att samtlig driftpersonal, inklusive arbetsledning, inom kommunkoncernen samordnas i en gemensam organisation som organiseras utifrån koncernens behov. Förslag till ägardirektiv har upprättats och reviderats för att överensstämma med varandra. Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att fastställa föreliggande förslag till ägardirektiven för Bärkehus AB och Smedjebacken Energi AB att komplettera ägardirektiv för Bärkehus AB med avkastnings- och soliditetskrav. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

23 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 25 Ks 72 Dnr Extra anslag feriearbete I budget 2010 finns 600,0 tkr medtaget för att erbjuda ca åringar feriearbete under 3 veckor under perioden juni-augusti. Med syfte att erbjuda samtliga åringar som sökt feriearbete arbete föreslås att ytterligare 400,0 tkr avsätts för detta ändamål. Samtliga 150 sökande kan då erbjudas arbete. Placering kommer att ske inom den kommunala verksamheten, kommunens bolag samt hos ett antal föreningar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att anvisa ytterligare 400,0 tkr för feriearbete genom reducering av 2010 års resultat. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

24 Kommunfullmäktige Kf 26 Dnr Val Val av ledamot i socialnämnden och ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Åsa Nordström (c). att som ny ledamot i socialnämnden utse Anna-Lisa Engström, Bärkevägen 35, Söderbärke och som ny ersättare utse Håkan Jansson, Huggnora 4, Söderbärke att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Markko Miettinen, Kärrgruvsvägen 44, Smedjebacken.

25 Kommunfullmäktige Kf 27 Dnr Val av ledamot i socialnämnden Val av ledamot och ersättare i socialnämnden (M). att utse Lotta Gunnarsson (M), Bäckängsvägen 24, Söderbärke som ledamot och Gertrud Jernberg-Zernig (M), Snöåvägen 257, Ludvika som ersättare i socialnämnden.

26 Kommunfullmäktige Kf 28 Dnr Avsägelse Från Ralph Persson (S) föreligger avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. att godkänna avsägelsen att återremittera frågan om ersättare.

27 Kommunfullmäktige Kf 29 Dnr Motion Från Jari Antell (FP) föreligger motionsskrivelse gällande omarbetning av riktlinjer för serveringstillstånd. Bil att remittera motionen till kommunstyrelsen för handläggning.

28 Kommunfullmäktige Kf 30 Delgivningar Kvalitetsredovisning har upprättats för barnomsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskolan för Revisionsrapport om Västerbergslagens kulturskolenämnd

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum 2010-02-15 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärenden till

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer