Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2013-04-22"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Boris Norrlén (M) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Lena Ludvigsson-Olafsen (S) Anders Karlsson (S) Patrick Nyman (C) Fredrik Rönning (S) Frank Norgren (S) Jan Tholerus (C) Åsa Engberg (S) Eira Henriksson (S) Calle Morgården (MP) Ingemar Hellström (S) Stefan Dorg (S) Jari Antell (FP) Mi Abrahamsson (S) Margareta Åhrman (S) Thomas Björnhager (S) Hans Jansson (S) Bengt Norrlén (S) Vanja Karlsson (V) Jenny Hellström (S) Ulf Andersson (M) Kerstin Junker (S) Gertrud Jernberg-Zernig (M) Håkan Svensson (S) Birgitta Ericsson Granqvist (M) Solweig Nyrede (S) Håkan Berggren (M) Kjell Midér (S) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekreterare Mohamed Luay-Mahmoud (S) ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Åsa Engberg (S) och Jan Tholerus (C) Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, fredag den 26 april 2013, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag/Bevis Protokollet från kommunfullmäktige den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärendemening 10 Budgetuppföljning 11 Feriearbete gymnasieungdomar åk 2 12 Utsmyckning torget 13 Policy för bidrag till enskilda vägar i Smedjebackens kommun 14 Investering pistmaskin till Uvbergsbacken 15 Årsredovisning och bokslut Revisionsberättelse Årsredovisning Smedjebacken Energi AB 18 Årsredovisning Smedjebacken Energi Nät AB 19 Årsredovisning Bärkehus AB 20 Årsredovisning Axel Branders Stipendiefond 21 Val 22 Val 23 Val 24 Delgivningar

3 Kommunfullmäktige Kf 10 Budgetuppföljning Budgetuppföljning januari-mars 2013 från kommunstyrelsen, familje- och utbildningsnämnden, Västerbergslagens kulturskola, omsorgsnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Smedjebacken Energi AB, Bärkehus AB och VBU. Kommunstyrelsen redovisar att orsakerna till avvikelserna är relaterade till att bidrag till föreningar m.fl. betalas ut i början av året och är inte periodiserat. Även bidrag från AMS har en eftersläpning på tre månader. IT-kostnaderna är ej utfördelade för första kvartalet. Totalt beräknas ett nollresultat. Familje-och utbildningsnämnden redovisar i dagsläget ett underskott på 2,3 mkr. Ett stort underskott befaras på försörjningsstödet. Uppdrag att se över besparingsåtgärder har lämnats till förvaltningen. Omsorgsnämnden kommer också att redovisa ett nollresultat. Omsorgsbehovet ökar bland brukarna och andelen med demens på boendena är högt. Det är en tung arbetssituation för personalen. Svårigheter att rekrytera personal med utbildning. Antal ärenden är fortsatt högt inom hemsjukvården. 31 augusti ska samordning med hemtjänstorganisationen vara klar. I övrigt är ett antal aktiviteter initierade som alla syftar till förbättringar inom organisationen exempelvis ett nytt bemanningssystem. Kulturnämnden redovisar ett nollresultat. Ny förvaltningschef håller på att rekryteras. Miljö- och byggnadsnämnden har haft flera stora bostadsanpassningsärenden och fler är på gång. Trots det räknas med att budgeten håller. Smedjebacken Energi AB Beräknar att få ett resultat på 1,7 Mkr. Bärkehus AB - Ordföranden informerar om aktuellt läge på bostadsmarknaden. Ekonomiskt räknar de med att hålla budgeten. VBU Redovisar en budget i balans. Information om möte med KPMGrevisorer. Kommunrevisionen Information om seminarium för samtliga förtroendevalda 3 juni. Ekonomiskt räknar revisionen att hålla budgeten.

4 Kommunfullmäktige att godkänna informationen.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 11 Ks 27 Dnr Feriearbete gymnasieungdomar åk 2 Under de senaste två åren har kommunen erbjudit ungdomar i årskurs två på gymnasieskolan feriearbete under tre veckor (6 tim/dag). Totalt har det varit mellan ungdomar som har erhållit arbeten. Inriktningen på arbetena har varit mot den gymnasieinriktning de har och därutöver har en eftermiddag per vecka använts som informationstid där bl a banken, bostadsbolaget, arbetsförmedlingen, facken har haft möjlighet att informera. Kommunens kostnader uppgår till ca 400,0 tkr (40 ungdomar) och dessa medel finns ej med i budget Lotta Gunnarsson (M) föreslår att feriearbetare även ska erbjudas sommarskola. Kommunstyrelsen beslutar att vidarebefordra förslaget om sommarskola till familje-och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att anvisa 400,0 tkr i 2013 års budget för feriearbete för ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet att finansiering sker genom reducering av beräknat resultat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

6 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 12 Ks 36 Tfu 39 Dnr Utsmyckning torget Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har tagit fram kostnadsberäkning för torgmöblering samt utsmyckning av ytorna på torget. Preliminär kostnad kronor. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att rikta kronor genom omdisponering av överskottet i väganslaget ID 93031, infart Folkets hus Söderbärke. Leif Nilsson (S) yrkar bifall till teknik- och fritidsutskottets förslag. Jan Tholerus (C) yrkar återremiss av ärendet i avvaktan på presentation av pågående centrumplan. Jan Tholerus (C) yrkar även att fullmäktige erhåller en sammanställd redovisning av kostnaderna för iordningsställande av Vasatorget. Efter framställd proposition om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras förklarar ordföranden att ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att rikta kronor genom omdisponering av överskottet i väganslaget ID 93031, infart Folkets hus Söderbärke att fullmäktige erhåller en sammanställd redovisning av kostnaderna för iordningsställande av Vasatorget. Mot beslutet att inte återremittera ärendet reserverar sig Jan Tholerus (C), Håkan Berggren (M) och Lotta Gunnarsson (M).

7 Kommunfullmäktige forts. Leif Nilsson (S) redovisar sammanställning över kostnaderna för iordningsställande av Vasatorget. Anvisade kostnader totalt 6,6 Mkr, totalt förbrukat :--. Yrkar även bifall till kommunstyrelsens förslag. Jan Tholerus (C) och Håkan Berggren (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. efter framställda propositioner att bifalla kommunstyrelsens förslag. Mot beslutet reserverar sig Göran Engström (C), Jan Tholerus (C), Patrick Nyman (C), Boris Norrlén (M), Birgitta Ericsson Granqvist (M), Håkan Berggren (M), Gertrud Jernberg-Zernig (M), Ulf Andersson (M) och Jari Antell (FP). Moderaterna inlämnar skriftlig reservation. Bil

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 13 Ks 37 Tfu 40 Dnr Policy för bidrag till enskilda vägar i Smedjebackens kommun Ärendebeskrivning Förslag till policy för bidrag till enskilda vägar i Smedjebackens kommun har upprättats. Bil Enligt de nya reglerna kommer alla enskilda vägar med kommunalt bidrag att beräknas utifrån samma grund, vilket medför att vissa vägföreningar kommer få sänkt kommunalt bidrag medan andra kommer att få höjt bidrag. Bidragsförändringar sker även utifrån att Trafikverket reviderat sina regler och betalar vissa kortare sträckor, vilket innebär för kommunen sänkta kostnader. Policyn ryms inom befintlig budget. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att godkänna förslaget till policy för bidrag till enskilda vägar i Smedjebackens kommun. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag samt att utvärdering ska ske under att bifalla kommunstyrelsens förslag.

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 14 Ks 38 Tfu 46 Dnr Investering pistmaskin till Uvbergsbacken Pistmaskinen vid Uvbergsbacken har havererat och är i så dåligt skick att det inte går att reparera den ytterligare. För att kunna driva verksamhet i slalombacken behöver det investeras i en annan pistmaskin. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att inköpa begagnad pistmaskin till Uvbergsbacken att anvisa kronor ur anslaget ID Idrottsråd att omdisponera kronor från ID Vägombyggnader Nisses Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 15 Ks 39 Dnr Årsredovisning och bokslut 2012 Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisning och bokslut för år Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna årsredovisningen för år 2012 att bifalla kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige Kf 16 Dnr Revisionsberättelse 2012 Från revisorerna föreligger revisionsberättelse för Bil Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder, inklusive den gemensamma nämnden för Västerbergslagens kulturskola och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. att bevilja styrelserna, nämnderna inklusive den gemensamma nämnden för Västerbergslagens kulturskola samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 17 Ks 40 Dnr Årsredovisning Smedjebacken Energi AB Från Smedjebacken Energi AB föreligger årsredovisning för år Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att med beaktande lägga årsredovisningen för år 2012 till handlingarna. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 18 Ks 41 Dnr Årsredovisning Smedjebacken Energi Nät AB Från Smedjebacken Energi Nät AB föreligger årsredovisning för år Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att med beaktande lägga årsredovisningen för år 2012 till handlingarna. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 19 Ks 42 Dnr Årsredovisning Bärkehus AB Från Bärkehus AB föreligger årsredovisning för år Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att med beaktande lägga årsredovisningen för år 2012 till handlingarna. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

15 Kommunfullmäktige Kf 20 Dnr Årsredovisning Axel Branders Stipendiefond Från styrelsen för Axel Branders Stipendiefond föreligger årsredovisning för år Bil att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.

16 Kommunfullmäktige Kf 21 Dnr Val Val av en ersättare i kommunstyrelsen efter Helena Andersson (S). att återremittera ärendet.

17 Kommunfullmäktige Kf 22 Dnr Val Val av ombud till Leader Bergslagens årsstämma. att utse Carin Runeson (S) som ordinarie ombud och Fredrik Rönning (S) som ersättare.

18 Kommunfullmäktige Kf 23 Dnr Val Val av fem ledamöter i styrelsen för BUC i Smedjebacken AB. att som ledamöter utse: Leif Nilsson (S) Ingemar Hellström (S) Jan Tholerus (C) Boris Norrlén (M) Krister Larsson (V)

19 Kommunfullmäktige Kf 24 Delgivningar Delegationsbeslut - omsättning av lån vid Kommuninvest på SEK. Rapportering icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen 4:e kvartalet 2012 inom individ- och familjeomsorgen. Rapportering icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen samt 9 LSS 4:e kvartalet 2012 inom äldre- och handikappomsorgen.

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-19

Kommunfullmäktige 2011-09-19 Kommunfullmäktige 2011-09-19 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28

Kommunfullmäktige 2014-04-28 Kommunfullmäktige 2014-04-28 Plats och tid Fritidsgården, Morgårdshammar klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-06

Kommunstyrelsen 2009-10-06 Kommunstyrelsen 2009-10-06 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer