Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2009-12-01"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson (S) Thomas Hoonk (S) Kerstin Junker (S) Thor-Leif Andersson (V) Boris Norrlén (M) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Lars Nylén ekonomichef, sekr Utses att justera Boris Norrlén Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, torsdag den 3 december 2009, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag/Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Lars Nylén

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Ärendemening 177 Investeringsbudget Ansökan om räntefritt lån för utbyte av värmesystem Vads Bystuga 179 Planläggning av fastigheterna Stimmerbo 6:11 och del av 15: Reviderad livsmedelstaxa 181 Strömsholms Kanal AB Ansökan om driftbidrag för år Ansökan om verksamhetsbidrag Delårsrapport för Kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna i likvidation 184 Val av ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Barkens Ångbåtar 185 Hyrda lokaler från Bärkehus AB 186 Upphandling kommunolycksfallsförsäkring 187 Vindkraftplan för Smedjebackens kommun 188 Försäljning av fastigheten Stora Tolvsbo 7: Medlemsavgift Region Falun-Borlänge

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 177 Ks au 31 Dnr Investeringsbudget 2010 Förslag till investeringsbudget för 2010 har upprättats. Bil Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till investeringsbudget om kronor för 2010.

4 Kommunstyrelsen Ks 178 Dnr Ansökan om räntefritt lån för utbyte av värmesystem Vads Bystuga Föreningen Vads Bystuga har skickat in en skrivelse med ansökan om ett räntefritt lån på kronor för installation av värmepump. De hemställer att lånet ska avräknas mot halva föreningsbidraget från och med halvårsskiftet 2010 d.v.s. 25 % av föreningsbidraget 2010 och därefter med 50 % av bidraget. Bil Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningen Vads Bystuga ett räntefritt lån om kronor för byte av värmesystem att lånet ska avräknas mot 25 % av föreningsbidraget för 2010 och därefter 50 % av bidraget. Thomas Hoonk (S) deltar inte i handläggningen av ärendet.

5 Kommunstyrelsen Ks 179 Dnr Planläggning av fastigheterna Stimmerbo 6:11 och del av 15:13 Barken Konferens AB har inkommit med förfrågan till Smedjebackens kommun om att förvärva kommunal mark öster om konferensanläggningen för exploatering med fritidshus/bostadshus. Fastigheterna ligger i anslutning till Barken Konferens i östra och norra delen av Gladtjärn, 7 km öster om Smedjebackens tätort. Området omfattas inte av några tidigare detaljplaner. Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats mellan Smedjebackens kommun och Barken Konferens AB med avseende på att del av Stimmerbo 15:13 överförs till Stimmerbo 6:11 (ca 1,0 hektar). Optionsavtal har träffats där Smedjebackens kommun ger Barken Konferens AB optionsrätt att förvärva ca 21 hektar av fastigheten Stimmerbo 15:13. Avsikten är att tillskapa tomter för att bygga fritids- eller permanent bebyggelse. Avtalet anger också att detaljplan ska upprättas och bekostas av Barken Konferens AB. I översiktsplanen för Smedjebackens kommun anges det aktuella området som rekreationsområde (R3). En mindre del av området berörs av K (kulturmiljövård) och N 154 (naturvård). Riksintressenas speciella värden ligger dock inom Jkn1 (jordbruksområde med stora kulturmiljövärden) och inga rekommendationer behövs enligt ÖP inom område R3 för att säkerställa riksintressena. Området bör i första hand användas för rekreationsändamål. Vid lov- och tillståndsärenden bör rekreationsändamålets intressen prioriteras. Exploatering eller markanvändning som förhindrar eller försvårar områdets användning för rekreation bör inte komma till stånd. Avsikten med exploateringen är att skapa ett ökat underlag för verksamheten i Barken Konferens med huvudsakligen fritidsboende. Idag har verksamheten svårt att få lönsamhet under sommarperioden och ett ökat fritidsboende skulle avsevärt förbättra möjligheten till ökat underlag. Det skulle också kunna skapa ett ökat friluftsliv genom att bad- och båtplatser iordningställs för allmänheten. En förutsättning för planläggning och senare exploatering är att stor hänsyn tas till översiktsplanens rekommendationer för att säkerställa rekreationsändamålet i utformningen av området Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att hemställan om planläggning ska bifallas och att ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen för beslut om att eventuellt planuppdrag ska ges till miljö- och byggkontoret.

6 Kommunstyrelsen Forts Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden planlägga fastigheterna Stimmerbo 6:11 och del av Stimmerbo 15:13.

7 Kommunstyrelsen Ks 180 Dnr Reviderad livsmedelstaxa Enligt förordningen 2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel ska en kontrollmyndighet ta ut dels årlig kontrollavgift (3-10 ), avgift för extra kontroll (11-12 ) och s k bemanningsavgifter (18 ), dels avgifter för godkännande och registrering (13 ). Vilka anläggningar som ska godkännas regleras dels genom EG-förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung och dels genom Livsmedelsverkets Föreskrifter om livsmedelshygien, LIVSFS 2005:20, 4-5. Genom LIVSFS 2009:5 har ändringar gjorts i LIVSFS 2005:20 som innebär att kravet på godkännande i 4-5 upphör att gälla 1 december Från och med detta datum kommer endast de verksamheter som omfattas av EG-förordningen 853/2004 (animalieanläggningar) att behöva godkännande, och övriga verksamheter som idag kräver godkännande ska registreras. Med anledning av ovanstående regeländringar har Regeringen gjort ändringar i 9 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Bestämmelsen gäller påförande av den årliga kontrollavgiften. Den nya lydelsen av 9, som träder ikraft1 januari 2010 är: Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Den som enligt 13 ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjas. Förordning (2009:922) För den kommunala livsmedelskontrollen innebär detta från 1 januari 2010 att när en livsmedelsföretagare anmäler en anläggning för registrering så ska kontrollmyndigheten det första verksamhetsåret ta ut dels avgift för registreringen enligt 13 avgiftsförordningen och dels, när anläggningen är registrerad, årlig kontrollavgift. Andra stycket i 9 har bara betydelse för animalieanläggningar, som ska godkännas enligt den ovan-nämnda EGförordningen. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade regler och taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Bil

8 Kommunstyrelsen Forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade regler samt taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Bil

9 Kommunstyrelsen Ks 181 Dnr Strömsholms Kanal AB Ansökan om driftbidrag för år 2010 För år 2009 har de fyra ägarkommunerna lämnat driftbidrag till kanalbolaget om kronor per kommun. Av summan är kronor ordinarie bidrag och kronor förhöjt bidrag för Styrelsen för Strömsholms Kanalaktiebolag har reviderat sin bidragsansökan för år 2010 till kronor. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Strömsholms Kanal AB ett driftbidrag på kronor för 2010.

10 Kommunstyrelsen Ks 182 Dnr Ansökan om verksamhetsbidrag 2010 Nedanstående ansökningar om bidrag för 2010 föreligger: Smedjebackens Lottakår Dalarnas Folkrörelsearkiv Civilförsvarsföreningen Ludvika-Smb Nämndemannaförening kronor kronor kronor Ej angivet belopp Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag för 2010 enligt följande: Smedjebackens Lottakår Dalarnas Folkrörelsearkiv Civilförsvarsföreningen Ludvika-Smb Nämndemannaförening kronor kronor kronor kronor

11 Kommunstyrelsen Ks 183 Dnr Delårsrapport för Kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna i likvidation Från Kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna i likvidation föreligger delårsrapport för perioden Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten.

12 Kommunstyrelsen Ks 184 Dnr Val av ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Barkens Ångbåtar Enligt stadgarna för Stiftelsen Barkens Ångbåtar ska kommunen utse två ledamöter till stiftelsens styrelse. Kommunstyrelsen beslutar att utse Bengt Norrlén (S) och Håkan Berggren (M) till styrelsen för Stiftelsen Barkens Ångbåtar.

13 Kommunstyrelsen Ks 185 Dnr Hyrda lokaler från Bärkehus AB Enligt ägardirektiv för Bärkehus AB ska uthyrning till kommunen ske enligt självkostnadsprincipen, d v s att kostnaden regleras efter respektive års slut beroende av de faktiska kostnaderna. I och med att Bärkehus uppför ett vindkraftverk för att försörja de egna fastigheterna med el förändras villkoren för ett sådant förfarande enligt ett ställningstagande från Skatteverket. Enligt detta ska elen beskattas om fastighetsförvaltaren fakturerar elen i form av uppmätt eller uppskattad förbrukning. Om elen däremot ingår ospecificerat i hyran så är den undantagen från skatteplikt. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att göra undantag från självkostnadsprincipen avseende lokaler hyrda för socialnämndens verksamhetsområde samt centrumhuset (samhyrning socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd).

14 Kommunstyrelsen Ks 186 Dnr Upphandling kommunolycksfallsförsäkring Från inköpsenheten föreligger sammanställning över inkomna offerter från genomförd upphandling av kommunolycksfallsförsäkring. Bil Kommunstyrelsen beslutar att anta offerten från Europeiska.

15 Kommunstyrelsen Ks 187 Dnr Vindkraftplan för Smedjebackens kommun Miljö- och byggkontoret föreslår att en plan för vindbruk i Smedjebackens kommun tas fram som ett tillägg till den kommunala översiktsplanen. Boverket kan bevilja stöd för hälften av kostnaden för en sådan planeringsinsats. En vindkraftsplan i form av ett tillägg till översiktsplanen kan ge underlag för detaljplanläggning och bygglovstillstånd. Arbetet med en översiktsplan innebär också att beakta de olika, ibland motstridiga intressen som kan finnas för ett område, samtidigt som allmänheten och berörda organisationer involveras i planeringen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden ta fram en plan för vindbruk i Smedjebackens kommun som ett tillägg till den kommunala översiktsplanen.

16 Kommunstyrelsen Ks 188 Dnr Försäljning av fastigheten Stora Tolvsbo 7:37 Smedjebackens kommun överlåter och säljer fastigheten Smedjebacken Stora Tolvsbo 7:37 till Billy Olausson och Ingrid Jugas-Olausson, Alpvägen 10, Sandared enligt upprättat förslag till köpekontrakt. Bil Köpeskilling: kronor Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar.

17 Kommunstyrelsen Ks 189 Dnr Medlemsavgift Region Falun-Borlänge Medlemsavgiften för deltagande Region Falun-Borlänge för 2010 är kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anslå kronor ytterligare i 2010 års driftbudget för medlemsavgift till Region Falun-Borlänge.

Kommunstyrelsen 2009-10-06

Kommunstyrelsen 2009-10-06 Kommunstyrelsen 2009-10-06 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef Teknik- och fritidsutskottet 2009-10-19 1 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-04-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun.

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun. - Fastigheten - Ansökan - Bedömning Vansbro 8 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 3-1 0-07 KS Lb 55/2013 Ärende KS 2013/624 Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180 Sammanträdesdatum s. 1 (19) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-09-30 10-01 Plats The Lodge, Romeleåsen Tid Tis- onsdagen 30 september-1 oktober 2014 kl. 9.00-16.30, 9.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243)

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 1 2015-08-14 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 2 2015-08-14 SBN 2015-08-20 3 2015-08-14 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer