Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2011-05-03"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson (S) Kerstin Junker (S) Helena Andersson (S) Sven Gåsfors (S) Lotta Gunnarsson (M) Håkan Berggren (M) Jan Tholerus (C) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr. Lars Nylén ekonomichef Lars-Ove Norling ej tjänstgörande ersättare Göran Engström ej tjänstgörande ersättare Mohammed L Mahmoud, ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jan Tholerus Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, tisdag den 3 maj 2011, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Ärendemening 81 Delegationsärenden 82 Information 83 uthyrning av lägenheter i Munkbo skola 84 Försäljning Eriksbergsvägen Avtal om föreningssamverkan SHC 86 Hyressättning fritidsgården Morgårdshammar 87 Taxa för tillfällig uthyrning av lokaler i fritidsgården Morgårdshammar 88 Allégården 89 Årsredovisning Stiftelsen Otto Hedströms stipendiefond 90 Årsredovisning Stiftelsen Einar Lundells stipendiefond 91 Plan- och bygglovstaxa Årsredovisning 2010 Västerbergslagens Utbildningscentrum VBU 93 Tydligt medlemsansvar Kommuninvest 94 Hagstedtska inrättningen 95 Ansökan om bidrag Stiftelsen Arkivbyggnaden 96 Avtal om köpoption Visit Falun Borlänge AB 97 Ansökan om ekonomiskt stöd Folkmusikens Hus 98 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting

3 Kommunstyrelsen Ks 81 Delegationsärenden Beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende löneförhandlingar m m träffade av kommunstyrelsens ansvarige för personalfrågor Ingemar Hellström, förhandlingschef Åke Jansson tillsammans eller var för sig. Nr 11/ /2011 Gatuchefens beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende parkeringstillstånd. Tillståndsnr: 01073, 01074, 01075, 01076, 01077, 01078, 01079, 01080, 01081, Teknik- och fritidsutskottets beslut 47-54, 56-61, 64-66, 68-70

4 Kommunstyrelsen Ks 82 Information Budgetuppföljning april 2011 för kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens budget för 2012.

5 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 83 Tfu 73 Dnr Uthyrning lägenheter i Munkbo skola En enklare upprustning av lägenheterna i Munkbo skola kan ske för ca kronor. Detta skulle möjliggöra att lägenheterna kan hyras ut. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att rusta lägenheterna i Munkbo skola för kronor att medel för ändamålet ska anslås ur anslaget till omsorgsförvaltningen för inventarier Allégården. att återremittera ärendet för ytterligare handläggning.

6 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 84 Tfu 76 Dnr Försäljning Eriksbergsvägen 17 Finns en intressent som vill hyrköpa fastigheten Eriksbergsvägen 17 enligt villkoren att hyra fastigheten i två år och därefter förvärva det för kronor. Förslag till avtal har upprättats av tekniska chefen. Bil Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att godkänna försäljning av fastigheten enligt upprättat förslag till avtal. att godkänna försäljningen av fastigheten enligt upprättat förslag till avtal att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar.

7 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 85 Tfu 77 Dnr Avtal om föreningsmedverkan - SHC Förslag till revidering av avtalet om föreningsmedverkan med Smedjebackens Hockey Club (SHC) har upprättats. Bil Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att godkänna upprättat förslag till revidering av avtalet om föreningsmedverkan med SHC. att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag.

8 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 86 Tfu 84 Dnr Hyressättning fritidsgården Morgårdshammar Tekniska kontoret har sagt upp nyttjanderättsavtalet med ABF avseende fritidsgården i Morgårdshammar. Gällande avtal upphör och kommunen tar därefter över driften av fastigheten. Förslag till hyressättning för de hyresgäster som finns i fritidsgården har upprättats. Bil Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att godkänna upprättat förslag till hyressättning för fritidsgården i Morgårdshammar. att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag. I handläggning av ärendet deltar ej Fredrik Rönning (S) och Ingemar Hellström (S).

9 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 87 Tfu 85 Dnr Taxa för tillfällig uthyrning av lokaler i fritidsgården Morgårdshammar Förslag till taxa för tillfällig uthyrning av lokaler i fritidsgården i Morgårdshammar har upprättats. Bil Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till taxor för tillfällig uthyrning av lokaler i fritidsgården i Morgårdshammar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag.

10 Kommunstyrelsen Ks 88 Dnr Allégården Det förekommer fortfarande oklarheter gällande ombyggnation av Allégården. I första hand behöver avtalet med Nordisk Renting klarläggas angående föreslagna villkor innan förnyad upphandling kan göras. I den planerade ombyggnaden fanns följande objekt som behöver genomföras snarast. Kök Det finns idag flera mottagningskök utspridda på Allégården. Dessa är inte godkända enligt nya regelverket för livsmedelshantering och de behöver byggas om eller som planerats - samlas till ett kök, i berörd bottenvåning. Kalkyl kr. Parkering Parkeringssituationen på Allégården är inte tillfredsställande, fler platser behövs. I ombyggnaden planerades att bygga ytterliggare en p-yta längs Uvbergsgatan. Kommunen och Smedjebacken Energi AB har byggt om berörd gata inklusive VA under , en mindre del kvarstår. Kommunen har planerat att stänga för gatan för genomfartstrafik och asfaltera ytan Avstängning är ej möjlig utan ombyggnaden för nya p-platser/vändplan. Kalkyl kr. I kontakter med chefen för omsorgsförvaltningen har klartecken lämnats för ovanstående. att uppdra till tekniska kontoret genomföra ovan redovisade åtgärder enligt föreslagen finansiering.

11 Kommunstyrelsen Ks 89 Dnr Årsredovisning Stiftelsen Otto Hedströms stipendiefond Årsredovisning 2010 för Stiftelsen Otto Hedströms stipendiefond har upprättats. Bil att godkänna årsredovisningen.

12 Kommunstyrelsen Ks 90 Dnr Årsredovisning Stiftelsen Einar Lundells stipendiefond Årsredovisning 2010 för Stiftelsen Einar Lundells stipendiefond har upprättats. Bil att godkänna årsredovisningen.

13 Kommunstyrelsen Ks 91 Dnr Plan- och bygglovstaxa 2011 En ny plan- och bygglag träder i kraft 2 maj I och med lagändringen får miljö- och byggnadsnämnden flera nya uppgifter att hangtera, främst inom ramen för bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning, men också genom den nya möjligheten att lämna startbesked. Med anledning av den nya plan- och bygglagen har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utarbetat ett förslag till ny plan- och bygglovstaxa. Bil Taxemodellen följer till stor del den taxa som togs fram 2004, vilken gäller i Smedjebackens kommun för närvarande, men den nya taxan innebär avgiftshöjningar i flera ärenden. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige anta den nya plan- och bygglovstaxan för Smedjebackens kommun, samt att den nya taxa ska gälla från och med att återremittera ärendet för ytterligare handläggning.

14 Kommunstyrelsen Ks 92 Dnr Årsredovisning 2010 Västerbergslagens Utbildningscentrum (VBU) Från VBU föreligger årsredovisning för Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med beaktande lägga ärendet till handlingarna.

15 Kommunstyrelsen Ks 93 Dnr Tydligt medlemsansvar Kommuninvest Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommunivests motpartsexponeringar avseende derivat. Bil Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut. Medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen. Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag. Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två ny avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som reda idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid.

16 Kommunstyrelsen Forts Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen Dess utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993 att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kanslichefen i förening att underteckna ovan angivna avtal för Smedjebackens kommuns räkning.

17 Kommunstyrelsen Ks 94 Dnr Hagstedtska Inrättningen Reglementet för Hagstedtska Inrättningen är fastställt av konungens befallningshavare den 2 oktober I reglementets 1 stadgas att Inrättningens ändamål är att bereda vård och sedlig uppfostran åt fattiga, värnlöse eller vanvårdade barn tillhörige Norrbärke församling, samt arbetstillfällen, försörjningsmedel och understöd åt äldre personer af socknens öfrige fattige. Styrelsen för Hagstedtska Inrättningen hemställer om permutation av reglementet för stiftelsen så att ändamålen för utdelning anpassas till vår tids behov. Förslaget är att det görs möjligt att stödja barn med särskilda behov inom utbildning och fritidsaktiviteter för att därmed stimulera social anpassning och förhindra utanförskap. Styrelsens ledamöter anhåller att stiftelsens huvudman, Smedjebackens kommun, ansöker om detta hos Länsstyrelsen Dalarna. att hos Länsstyrelsen Dalarna ansöka om permutation av Hagstedtska inrättningen.

18 Kommunstyrelsen Ks 95 Dnr Ansökan om bidrag Stiftelsen Arkivbyggnaden Stiftelsen Arkivbyggnaden anordnar i sommar mellan den 20 maj och 15 augusti en konstmanifestation i Arkivhuset med park och i Lokstallet med konst som visas och skapas av 18 masters-studenter från Konsthögskolan i Stockholm. Stiftelsen Arkivbyggnaden ska täcka kostnaderna för resor och uppehälle för studenterna och räknar med över 100 hotellnätter på vandrarhem. För detta söker stiftelsen ett kommunalt bidrag om kronor. att bevilja Stiftelsen Arkivbyggnaden bidrag på kronor för angivet ändamål. I beslutet deltar ej Håkan Berggren (M).

19 Kommunstyrelsen Ks 96 Dnr Avtal om köpoption Visit Dalarna AB Bolaget Visit Dalarna AB har bildats för att utveckla Dalarnas besöksnäring. Under inledningsskedet ägdes bolaget av Visit Falun Borlänge AB och Siljan Turism AB. Bolaget ägs idag av Visit Falun Borlänge AB, Siljan Turism AB, Näringslivssamverkan i Vansbro ek för., Malung-Sälen Turism AB och Visit Idre AB. Bolagets ägare är överens om att samtliga Dalarnas kommuner ska ges möjlighet att vara representerade såsom ägare i bolaget enligt överenskomna förutsättningar. Endast aktiebolag eller ekonomisk förening, vars verksamhet är utveckling av besöksnäring, kan vara delägare i bolaget. En kommun som vill vara delägare måste således utöva sitt ägande genom ett aktiebolag verksamt inom besöksnäringsutveckling. Detta avtal syftar till att erbjuda möjligheten till ägande till de kommuner som initialt inte varit delägare. Bil att återremittera ärendet för ytterligare handläggning.

20 Kommunstyrelsen Ks 97 Dnr Ansökan om ekonomiskt stöd Folkmusikens hus Folkmusikens hus i Rättvik ansöker om ekonomiskt stöd för perioden Bil Enligt den fördelningsmodell som är upprättad innebär det för Smedjebackens kommuns del kronor. att bevilja Folkmusikens Hus i Rättvik bidrag på :-- per år under förutsättning att samtliga nu deltagande kommuner gör detsamma.

21 Kommunstyrelsen Ks 98 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 2011:7 Budgetförutsättningar för åren :8 Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område-överenskommelse för 2011 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2011:9 Arbetsdomstolens dom 2010 nr. 91 om diskriminering i arbetslivet på grund av ålder (Arbetsgivarpolitik nr ) 2011:10 Sotningsindex :11 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 13 om en arbetsledare genom vissa uttalanden och en teckning utsatt två arbetstagare för dels diskriminering i form av etniska trakasserier, trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier, dels repressalier (Arbetsgivarpolitik nr )

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer