Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2011-09-19"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus (C) Carin Runeson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Olof Långberg (S) Monica Forsgren (S) Svante Fryxell (MP) Lena Ludvigsson-Olafsen (S) Rågher Thelin (S) Jari Antell (FP) Fredrik Rönning (S) Frank Norgren (S) Åsa Engberg (S) Eira Henriksson (S) Ingemar Hellström (S) Lars-Ove Norling (S) Margareta Åhrman (S) Lotta Gunnarsson (M) Thomas Björnhager (S) Boris Norrlén (M) Lise-Lotte Jansson (S) Birgitta Ericsson Granqvist (M) Jenny Hellström (S) Håkan Berggren (M) Andreas Boström (S) Gertrud Jernberg-Zernig (M) Kerstin Junker (S) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr. Lennart Silfverin Utvecklingsenheten Åke Sandberg VBU Utses att justera Lars-Ove Norling (S) och Håkan Berggren (M) Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, onsdag den 21 september 2011, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag/Bevis Protokollet från kommunfullmäktige den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärendemening 54 Information 55 Budgetuppföljning 56 Revidering Klimatstrategin, upphandling miljöfordon, förnyelsebar energi 57 Detaljplan för bostäder vid Gladtjärn 58 Budget Ungdomspolitisk strategi 60 Motion om budgetprocessen 61 Val 62 Avsägelse 63 Delgivning

3 Kommunfullmäktige Kf 54 Information Åke Sandberg från VBU informerar om gymnasieförbundets verksamhet och planer inför framtidens förändringar inom gymnasieskolan.

4 Kommunfullmäktige Kf 55 Budgetuppföljning Budgetuppföljning januari-augusti 2011 från kommunstyrelsen, familje- och utbildningsnämnden, Västerbergslagens kulturskola, omsorgsnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Smedjebacken Energi AB, Bärkehus AB och revisionen. Utvecklingschef Lennart Silfverin informerar om pågående arbete inom enheten.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Kf 56 Ks 139 Tfu 132 Dnr Revidering Klimatstrategin, upphandling miljöfordon, förnyelsebar energi Från inköpare Anders Silfverin föreligger följande tjänsteskrivelse: Smedjebackens kommun har i sin energi- och klimatstrategis åtgärdsprogram D2 leasing av bilar beslutat att kommunens personbilar ska drivas med förnyelsebara bränslen eller el. Kravet innebär att endast biogas och el från förnyelsebara källor får användas som drivmedel i kommunens personbilar. Biogas är inte tillgängligt i kommunen och elbilar finns ännu bara i begränsad tillgång och har begränsningar i räckvidd. Etanoldrivna bilar har % inblandning av fossilt bränsle och elhybrider samt laddybrider har utöver elmotor en förbränningsmotor för fossila bränslen. Sedan den 1 juli 2011 styrs offentlig upphandling av bilar (personbil, minibuss, lätt lastbil) av SFS 2011:846 Lag om miljökrav vid upphandling av bilar. Lagen säger att bilens energi- och miljöpåverkan under hela dess livstid ( mil) ska beaktas vid upphandling. Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar utesluter inget drivmedel men kraven man ställer och det sätt på vilket man värderar anbuden gör att låg energiförbrukning, låga CO2 utsläpp, låga utsläpp av föroreningar och partiklar samt hög trafik- och personsäkerhet prioriteras. Ett vedertaget sätt att upphandla fordon med låg miljöbelastning är att som grundkrav kräva att fordonet ska vara klassat som miljöfordon enligt regeringens miljöbilsdefinition. Utöver detta grundkrav tillämpas Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar. En sådan upphandling av personbilar och lätta lastbilar garanterar att kommunens fordon håller en mycket hög standard vad avser miljöoch trafiksäkerhet. I de fall fordonets användningsområde kräver exempelvis fyrhjulsdrift eller annan specifik egenskap bör detta vara grundkravet och utifrån detta kräva bästa möjliga miljö- och trafiksäkerhetsprestanda. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att revidera energi- och klimatstrategin i åtgärd D2, åtgärden leasing av elbilar enligt följande: vid investering/leasing av nya kommunala personbilar och lätta lastbilar ska där det är möjligt vara miljöbilar enligt gällande miljöbilsdefinition i SFS 2011:846.

6 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Forts. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till klimatstrategigruppen att påbörja revideringen av strategin så att kommunala fordon drivs med förnyelsebar energi fr.o.m Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att revidera energi- och klimatstrategin i åtgärd D, åtgärden leasing av elbilar enligt följande: vid investering/leasing av nya kommunala personbilar och lätta lastbilar skall där det är möjligt vara miljöbilar enligt följande: grundläggande enligt SFS 2009:1 (krav för myndigheter) enligt gällande miljöbilsdefinition i SFS 2011:846 (krav vid upphandling av lätta fordon). att bifalla kommunstyrelsens förslag.

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 57 Ks 143 Dnr Detaljplan för bostäder vid Gladtjärn Företaget Barken Waterfront of Sweden AB vill erbjuda strandnära tomter för fritids- eller permanentboende i ett område som angränsar till rekreationsområdet Barken Konferens AB vid Gladtjärn. För detta projekt har en detaljplan som möjliggör byggnation av tretton friliggande villor upprättas. Bil Planförslaget har varit utställt under tiden 4 juli-14 augusti 2011 enligt reglerna för normalt planförfarande. Inga erinringar har inkommit under utställningstiden. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att godkänna planförslaget samt att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att anta detaljplan för bostäder vid Gladtjärn. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 58 Ks 147 Dnr Budget 2012 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har presenterat en ny skatteprognos, och för Smedjebackens kommuns del är den är ca 9 Mkr sämre än tidigare prognos. Detta innebär att åtgärder måste vidtas. Nya budgetramar har beräknats fram för att den tidigare resultatnivån ska kunna nås. Bil Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till utvecklingsenheten att från de olika samverkansparterna som kommunen beviljar årliga anslag, begära redovisning över aktiviteter i vår kommun. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att fastställa föreliggande förslag till revidering av budgetramar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 59 Ks 150 Dnr Ungdomspolitisk strategi Från ungdomskontoret föreligger förslag till ungdomspolitisk strategi för Smedjebackens kommun. Bil Förslaget bygger på att ungdomars livsmiljö indelats i 5 olika områden vilka ska analyseras, prioriteras, genomföras och utvärderas. Som grund ska den ungdomsenkät som regelbundet sammanställs användas. Arbetet ska ske via en tillsatt styrgrupp med engagemang, inflytande och kompetens. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att fastställa förslag till ungdomspolitisk strategi. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige Kf 60 Dnr Motion om budgetprocessen Från Lotta Gunnarsson (M) föreligger motionsskrivelse om budget och uppföljning i Smedjebackens kommun. Bil att remittera motionen till kommunstyrelsen för handläggning.

11 Kommunfullmäktige Kf 61 Dnr Val Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Birgitta Bolin (C). att återremittera ärendet.

12 Kommunfullmäktige Kf 62 Dnr Avsägelse Från Margareta Åhrman (S) föreligger avsägelse från uppdraget som suppleant i direktionen för VBU. att godkänna avsägelsen att återremittera ärendet om ny ersättare.

13 Kommunfullmäktige Kf 63 Delgivning Från Kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna föreligger likvidationshandlingar.

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28

Kommunfullmäktige 2014-04-28 Kommunfullmäktige 2014-04-28 Plats och tid Fritidsgården, Morgårdshammar klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-06

Kommunstyrelsen 2009-10-06 Kommunstyrelsen 2009-10-06 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren Nr 4 Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 april 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.15, 13.10 14.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) 37-45, 47-51 Johnny

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, 18.30-20.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses att Justera

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2006-08-28

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2006-08-28 1(15) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 22.00 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Stina-Kajsa Melin s, ordförande Leif Gustafsson m Elisabeth Mörner m Dan Björk m Ingemar

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer