Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2009-04-07"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson (s) Ylva Bergström (s) Kerstin Junker (s) Anders Karlsson (s) Sara Lindström (kd) Håkan Berggren (m) Göran Engström (c) Jan Tholerus (c) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr. Lars Nylén ekonomichef Utses att justera Jan Tholerus Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, onsdag den 8 april 2009, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Ärendemening 33 Delegation Anmälan om anställning Bokslut 2008 Kommunstyrelsen Årsredovisning och bokslut RAKEL radiokommunikationssystem Revidering av regionkommitténs arbetsordning Finansiering av Folkmusikens Hus Avveckling av Kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna Budget Västerbergslagens Dans- och musikskola Smedjebacken Energi AB Kommunal borgen vid omsättning av lån Årsredovisning Bärkehus AB Årsredovisning Smedjebacken Energi AB Årsredovisning Smedjebacken Energi Nät AB Arvoden till valförrättare Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting...22

3 Kommunstyrelsen Ks 33 Delegation Kommunalråd Leif Nilssons beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende kommunens förköpsrätt: Nr Fastighet Köpare 9/2009 Länsmannen 4 Kimmo Antero Väkiparta 10/2009 Malingsbo 1:11 del av Anders Eklund och nybildad 1:124 Solveig Säflund Beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende avtal träffade av kommunstyrelsens ansvarige för personalfrågor Ingemar Hellström, förhandlingschef Åke Jansson tillsammans eller var för sig. Nr 3-6/2009 Teknik- och fritidsutskottets beslut 34-44

4 Kommunstyrelsen Ks 34 Anmälan om anställning Socialförvaltningen Erika Ericsson, SSK Gunnel Åhman, projektanställd Kommunstyrelsen Hans-Gunnar Petersen, projektanställd Ulla Ekman, OSA-anställning Gunilla Eriksson, skolmåltidare/diverse Anne Norling, projektanställd

5 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 35 Au 8 Dnr Bokslut 2008 Kommunstyrelsen Redovisning av kommunstyrelsens bokslut för år Bil Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bokslut för år 2008 avseende kommunstyrelsens verksamhet.

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 36 Au 9 Dnr Årsredovisning och bokslut 2008 Från ekonomiavdelningen föreligger bokslut och årsredovisning 2008 för Smedjebackens kommun med resultat- och balansräkning för kommunen respektive koncernen. Bil Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslut för år 2008 att i samband med fastställande av budget-budgetplan besluta om när reglering av underskott 2008 ska ske.

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 37 Au 10 Dnr RAKEL - radiokommunikationssystem RAKEL är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Det är verksamhet i statliga myndigheter, kommuner, landsting och hos kommersiella aktörer som till exempel elleverantörer och elnätsföretag. RAKEL är ett digitalt system som kommer att ersätta de tvåhundra olika analoga system som används idag. Systemets funktioner bidrar till att effektivisera arbetet inom och mellan de organisationer som använder det. När en situation uppkommer som kräver kommunikation mellan olika organisationer, kan de enkelt koppla upp sig mot samma system. Goda möjligheter till effektiv kommunikation minskar samhällets sårbarhet och stärker den krishanterande förmågan. I förlängningen bidrar det till alla medborgares trygghet och säkerhet. Utbyggnaden av Rakelsystemet pågår i landet och för Dalarna är planen att systemet ska vara klart att tas i bruk kvartal 4 innevarande år. För Smedjebacken är beräkningen att initialt ska det finnas minst 11 abonnemang 2010 ( kr) och fullt utbyggt ( kronor) abonnemang. För att underlätta för kommuner och landsting att ansluta sig till systemet har regeringen beslutat att avsätta medel för kompetensstöd. Syftet med stödet är att ge kommunerna möjlighet att undersöka Rakelsystemets mervärden även utifrån andra perspektiv än krisberedskap, till exempel driftsövervakning, utalarmering. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att hos Krisberedskapsmyndigheten ansöka om medel för genomförande av projektutredning för införande av RAKEL-systemet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 38 Au 11 Dnr Revidering av regionkommitténs arbetsordning Regionkommittén beslöt att rekommendera respektive kommunfullmäktige att fastställa revideringen av arbetsordning Smedjebacken-Ludvika Regionkommitté. Bil Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revideringen av arbetsordning Smedjebacken-Ludvika Regionkommitté. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revideringen av arbetsordning Smedjebacken-Ludvika Regionkommitté.

9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 39 Au 12 Dnr Finansiering av Folkmusikens Hus Folkmusikens Hus, med säte i Rättvik, grundades för elva år sedan med syfte att sprida kunskap och intresse för folkmusik och folkdans. Verksamheten finansieras genom ekonomiska bidrag från landstinget, Region Siljan och Rättviks kommun. Innevarande år har bidragen minskat varför verksamheten riskerar att tvingas upphöra. Region Siljan har tillsammans med Rättviks kommun beslutat bistå Folkmusikens Hus med ekonomiska medel under återstoden av år 2008 så att verksamheten under innevarande år är tryggad. För den fortsatta verksamheten från år 2009 och framåt måste en modell för fortsatt finansiering tas fram. Region Dalarnas nämnd för primärkommunala frågor har vid sammanträde den 24 oktober beslutat föreslå länets kommuner ställa sig bakom en finansieringsmodell för Folkmusikens Hus för de kommande tre åren. Modellen baseras på kommunernas invånarantal den 31 december 2007 och är utformad efter samma grundprincip som gäller avseende fördelningsmodellen för kommunernas delfinansiering av länsmusikuppdraget Musik i Dalarna. Fördelningsmodellen innebär att Smedjebackens kommun betalar 1:25 kr per invånare under åren 2009, 2010 och 2011 ca kronor per år. Kommunstyrelsen beslöt att under förutsättning att övriga kommuner i länet deltar enligt fördelningsmodellen betala 1:25 kr/invånare Företrädare för Folkmusikens hus presenterar verksamheten. Bil Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. Kjell Midér (s) med flera yrkar att kommunen ska delta i finansiering av Folkmusikens hus. Göran Engström (c) yrkar att kommunen ska vidhålla tidigare beslut i ärendet.

10 Kommunstyrelsen Forts. Kommunstyrelsen beslutar efter framställd proposition att annullera tidigare beslut i ärendet att delta i föreslagen fördelningsmodell för perioden

11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 40 Au 13 Dnr Avveckling av Kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna Kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna bildades 1997 och har funnits i drygt 11 år. Målet med Kommunförbundet är att i egen regi inom länet främst driva verksamheter med inriktning på psykosocialt utsatta barn, ungdomar och deras familjer och så långt det är möjligt, utifrån kompetens och ekonomi, svara upp på förfrågningar från delägarna för att finna placeringslösningar för barn, ungdomar och familjer samt utreda och ev. senare starta övriga kommungemensamma verksamheter inom området. Förbundet styrs av en politiskt tillsatt direktion med en ordinarie representant och en ersättare från varje delägarkommun. Verksamheten är mycket kostnadskrävande och flera kommuner har uttryckt ett minskat placeringsbehov utifrån att man börjat använda alternativa verksamheter. Direktionen för Kommunalförbundet för vård och behandling beslöt att avveckla de verksamheter som bedrivs inom Kommunalförbundet samt föreslå kommunfullmäktige i delägarkommunerna att lägga ner Kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna. En sammanställning av nedläggningskostnader av hela Kommunalförbundet har tagits fram. Bil Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning att socialnämnden tillstyrker att Kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna ska avvecklas, förorda en avveckling. att medel för avvecklingen, kronor, ska tas ur socialnämndens budget 2009.

12 Kommunstyrelsen Forts. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning att socialnämnden tillstyrker att Kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna ska avvecklas, förorda en avveckling. att medel för avvecklingen, kronor, ska tas ur socialnämndens budget 2009.

13 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 41 Au 14 Dnr Budget 2010 Arbetet med framtagande av budget för år 2010 ska nu påbörjas och en preliminär budget ska behandlas av kommunfullmäktige i juni månad. Följande tidsschema kommer att gälla för antagande av budget juni preliminär budget behandlas i kommunstyrelsen 15 juni preliminär budget behandlas i kommunfullmäktige 29 oktober facklig information om budgetförslaget 10 november slutlig budget behandlas i kommunstyrelsen 23 november kommunfullmäktige fastställer budget 2009 Senast den 15 maj ska av respektive nämnd/styrelse beslutat budgetmaterial vara inlämnat till ekonomiavdelningen. MBL-förhandlingar skall vara genomförda vid respektive nämnd. Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna gäller följande inför budgetarbetet: A. Kallelse till info/förhandling ska ske senast 10 dagar innan B. Personalstat, som utvisar på vilket sätt personalkostnaderna beräknats skall finnas med i budgetunderlaget. C. Förhandlingsprotokoll från respektive förvaltning/avdelning ska följa med till varje beslutsnivå. Budgetberedningen kommer under hösten att kalla respektive nämnd för diskussion om budgetförslagen. Slutligt underlag skall vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 9 oktober. I samband med fastställande av budget 2009 antogs även plan för åren Enligt budget beräknas resultatet för 2009 till 7,3 mkr. Hittills har de skatteberäkningar som kommit inneburit att beräknat resultat reduceras med ca 6,0 mkr. För de kommande åren ser läget oförändrat dystert ut, men de investeringar som planeras de kommande åren innebär fortfarande att driftbudgeten måste generera överskott för att finansiering av investeringarna ska kunna ske utan att lån behöver tas upp.

14 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts. Budgetramar Budget -09 Plan -10 Revision Kommunstyrelsen Kulturnämnden Miljö- o Byggnadsnämnden Barn- ochutbildningsnämnden Musikskola Socialnämnden Överförm.n VBU S:a verksamhetskostnader Samtliga nämnders budget 2010 är oförändrat gentemot Någon särskild ram för löneökningar finns inte. Föreslagen budgetram 2010 är beräknad att ge ett resultat på 8,3 Mkr. Eventuella tillkommande statsbidrag med anledning av förändrade/kostnadsreducerande regler etc kommer ej med automatik att kunna disponeras av aktuell nämnd utan föregående beslut i kommunfullmäktige. Således ska ökade intäkter enligt ovan ej kunna balansera ökade bruttokostnader. Viktigt är att samtliga kända/beräknade kostnader medtas i budgetmaterialet. Detta inkluderar även vikariekostnader, sjuklöner m.m. Personalkostnader beräknas med 41,77 % för anställda och 31,42 % för förtroendevalda. Viktigt är att inlämnat material är komplett på ID-nivå samt uppfyller de kvalitetskrav som ställs för att kunna inläggas i ekonomisystemet före årsskiftet. Underlag för upprättande av detaljbudget kommer att överlämnas genom ekonomiavdelningens försorg. Materialet ska även innefatta en verbal beskrivning samt mål för respektive verksamhet.

15 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts. I det måldokument som fullmäktige antagit som ska vara styrande för den fortsatta utvecklingen redovisas följande övergripande mål: Ekonomi i balans Ökad attraktivitet Ökat företagande Ökad kompetens Av de mål som respektive verksamhet ska redovisa bör ett par ha koppling till dessa. Uppgift om kapitalkostnader kommer att meddelas respektive nämnd av ekonomiavdelningen. Hyresnivån för de kommunägda lokalerna beräknas öka med 1 %. Investeringsbehov skall vara inlämnat senast 15 juni. Beträffande investeringar i fastigheter skall dessa lämnas till tekniska kontoret medan behov av inventarier lämnas till ekonomiavdelningen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föreliggande förslag till budgetanvisningar inför 2010 års budget. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

16 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 42 Au 15 Dnr Västerbergslagens Dans- och musikskola Västerbergslagens Dans- och musikskolenämnd har beslutat att förorda ett namnbyte till Västerbergslagens kulturskola. Detta med anledning av att verksamheten, inom befintliga ekonomiska ramar, har utökats med drama och teater. Kulturskola är en vedertagen definition som används när skolan omfattar minst tre former av kultur. Som en följd av detta måste avtal om samverkan för dans- och musikskolans verksamhet samt reglementet för nämnden ändras. Vid överläggningar mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner har framkommit att nämnden även bör få i uppdrag att omgående upprätta en treårsplan för kulturskolans utveckling samt att snarast se över alternativa finansieringsmöjligheter. Bil Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för förtydligande av reglemente och avtal i dialog med Ludvika kommun.

17 Kommunstyrelsen Ks 43 Dnr Smedjebacken Energi AB Kommunal borgen vid omsättning av lån För att underlätta hanteringen med kommunal borgen i samband med låneomsättningar ansöker Smedjebacken Energi AB om ett rambeslut för kommunal borgen. Rambeslutet innebär att ett borgensbeslut kan omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas vid varje gång. Borgensbeslutet får inte vara äldre än 10 år när lånet beviljas. Styrelsen för Smedjebacken Energi AB beslöt att hemställa hos kommunfullmäktige om följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Smedjebacken Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Smedjebacken Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

18 Kommunstyrelsen Ks 44 Dnr Årsredovisning Bärkehus AB 2008 Från Bärkehus AB föreligger årsredovisning för år Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för år 2008 för Bärkehus AB.

19 Kommunstyrelsen Ks 45 Dnr Årsredovisning Smedjebacken Energi AB 2008 Från Smedjebacken Energi AB föreligger årsredovisning för Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för år 2008.

20 Kommunstyrelsen Ks 46 Dnr Årsredovisning Smedjebacken Energi Nät AB 2008 Från Smedjebacken Energi Nät AB föreligger årsredovisning för år 2008.Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2008.

21 Kommunstyrelsen Ks 47 Dnr Arvoden till valförrättare Den 7 juni 2009 genomförs val till Europaparlamentet. Smedjebackens kommun har 7 valdistrikt; Morgårdshammar-Gubbo, Smedjebacken N, Smedjebacken C, Smedjebacken S, Hagge-Harnäs, Söderbärke- Malingsbo och Sörbo-Vad. Samtliga distrikt, utom Sörbo-Vad, har öppethållande Vid föregående val utgick arvode enligt följande: Valdistrikt med öppethållande 8-21 Ordförande och vice ordförande 2 000:-- Övriga 1 800:-- Valdistrikt med begränsat öppethållande Ordförande och vice ordförande 1 800:-- Övriga 1 600:-- För eventuell utbildning utgår sammanträdesarvode. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvode enligt följande: Valdistrikt med öppethållande 8-21 Ordförande och vice ordförande 2 000:-- Övriga 1 800:-- Valdistrikt med begränsat öppethållande Ordförande och vice ordförande 1 800:-- Övriga 1 600:--

22 Kommunstyrelsen Ks 48 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 2009:11 Ny lag om vissa kommunala befogenheter m.m. 2009:12 Ändringar i kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss m.m. 2009:13 Traktamentesbelopp 2009 (Arbetsgivarpolitik nr ) 2009:14 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser (Arbetsgivarpolitik nr ) 2009:15 Förändringar i diskrimineringslagstiftningen som gäller skolområdet 2009:16 Bestämmelser om nystartsjobb med ändringar från och med 1 mars 2009 (Arbetsgivarpolitik nr )

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28

Kommunfullmäktige 2014-04-28 Kommunfullmäktige 2014-04-28 Plats och tid Fritidsgården, Morgårdshammar klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-04-22

Kommunfullmäktige 2013-04-22 Kommunfullmäktige 2013-04-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Boris Norrlén (M) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-06

Kommunstyrelsen 2009-10-06 Kommunstyrelsen 2009-10-06 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-02-09

Kommunstyrelsen 2010-02-09 Kommunstyrelsen 2010-02-09 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-04

Kommunstyrelsen 2012-09-04 Kommunstyrelsen 2012-09-04 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.40 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Helena Andersson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-19

Kommunfullmäktige 2011-09-19 Kommunfullmäktige 2011-09-19 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer