SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA KANOTFÖRBUNDET"

Transkript

1 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Kent Antonsson, och Magnus Lindstedt. Förhinder Karin Falk, Maria Haglund och Jörgen Westerlind. Adjungerade; Anders Danielsson och Eva Berglund Lindbäck (Eva BL) hela mötet, Jens Hedström Bond under punkten marknad och media. Dag Johansson via skype under behandling av idrottslyftet. 1. Öppnande Nils öppnar mötet och hälsar välkomna. 2 CENTRAL VERKSAMHET Ekonomi, Eva har skickat ut den månatliga skriftliga uppföljningen av det ekonomiska läget. Hon rapporterar om läget och att överföringarna från 2014 nu syns i 2015-års budget. Styrelsen beslutade att fortsätta att följa utvecklingen. Anbud på ekonomitjänst. Din Partner har lämnat en offert, inklusive startavgift, som ligger i nivå eller under den målbild styrelsen satt Offerten är baserad på utfallet 2014 vad gäller verifikat, löner och fakturor/månad. Din Partner är ett företag som är riktat till idrottsorganisationer och ägs av Norrbottens Idrottsförbund. Grant Thornton är informerade och vi kan fortsätta att använda systemet med bl.a. fakturaskanning. Joakim har förhandlat med Bg-centralen och fått ner kostnaden för skanning av faktura rejält. Styrelsen beslutade att - tacka Joakim och uppdra till Eva att gå vidare med Din Partner, gradvis flytta över ekonomihanteringen dit med fortsatt användning av Fort Knox och fortsätta utvalda delar av samarbetet med Grant Thornton. - ge fullmakt till Fredrik Vikström att läsa förbundets bankgiro, plusgiro, bankkonto och skattekonto. Fredrik kommer att förbereda fakturor och betallistor, registrerar dessa samt har fullmakt att kvittera så kallade digipass från Banken. Projektnummer och kontonummer sköts som nu av den som genomför aktiviteten alternativt kassören. Alla utbetalningar godkänns av kassören Eva Lindmark. Ekonomirutiner Eva gick igenom mallen "Rutiner för ekonomiredovisning" i detalj. Styrelsen beslutade att kontaktansvariga stämmer av med kommittéer så att alla med ekonomiansvar har rätt kunskap om rutinerna. Eva BL redovisade att arbetet påbörjats och att kontakter börjar löpa. Kommittéernas budget är grunden för aktiviteterna. Styrelsen beslutade att tacka Eva BL och välkomna henne i organisationen. Diskussion en mängd projekt diskuterades av styrelsen både pågående, vilande och nya önskvärda projekt. Styrelsen beslutade att Magnus och Eva BL sammanställer läget så att vi kan se vidare mot samarbetsprojekt med bl.a. studenter och forskare.

2 Dialog kopplad till framtid om förenings & ledarutveckling & utbildning samt hur vi ska hantera kunskap och balansen mellan egenintresse och SKF/föreningsintresse eller kommersiellt/ideellt. Styrelsen beslutade att fortsätta dialogen inom kanot 2.0 och att Nils och Dag jobbar vidare med upplägg av dagarna i november, samt uppmana utbildningskommittén att se över vad som ska publiceras och hur publiceringen ska genomföras. Revisor Joakim Söderin och lekmannarevisor Erik Zeidlitz har tackat ja till styrelsemötet den 8 maj. Övrigt Ny förening, Kungsbacka Surfklubb i Onsala med ordförande Martin Lannér söker medlemskap i förbundet. Dag har tagit kontakt med dem så att allt blir rätt. Styrelsen beslutade att välkomna dem till Förbundet. Avtal aktiva Anders har uppdaterat dokumentet. Styrelsen beslutade att godkänna uppdateringen. Kaptenspärm Anders redovisar nuläge, en kort diskussion om innehåll och var information ska finnas genomfördes. Styrelsen beslutade att Anders fortsätter uppdateringen. Mejlkonversation med kanotslalomrepresentanter efter årsmötet. Nils, Eva och Anders redovisade dialogen. Styrelsen beslutade att lägga 2014 till handlingarna men fortsatt jobba för att nå uppsatta mål. Dropbox-mapp, Jonas Forsmark och Dag Johansson har skapat en mapp för gemensamma dokument. Jonas har även tagit en backup. Målet är att fortsätta skapa en gemensam bas för våra dokument. Office 365 kan bli ett komplement framförallt för mer känslig information. Diskussion om hur det hela ska byggas upp inte minst med behörighet diskuteras. Styrelsen beslutar att Magnus tar kontakt med Jonas och att personalgruppen fortsätter dialogen om hur vi skapar bra administrativa rutiner i ett eller flera system som möter SKF: s krav. b RF Idrottslyftet Dag har uppdaterat sitt förslag utifrån styrelsens dialog den 30 mars kr fördelas, kr avsatt till utbildning och eller kommande projekt. Styrelsen beslutade att uppdra till Dag att kontakta föreningarna om fördelningen samt att han ger förslag även på andra samarbetspartners som exempelvis distriktsförbunden. RIM handlingar finns på RF: s hemsida RF-stämman och SISU-stämman 2015 genomförs integrerade med varandra. Anders redovisade de 4 medlemsansökningar samt de 17 motioner som är inlämnade. De finns i sin helhet på RS har inte lämnat förslag på behandling motioner. SKF har två röster. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan i avvaktan på RS förslag. 2

3 RF-dialog 21/4 klockan med Anders Wahlström och Jenny Eidolf från RF/SISU. Styrelsen beslutade att Eva, Dag, Eva BL och Anders D representerar SKF. Valberedningarnas förslag gällande valen vid RIM kommer att presenteras vid en presskonferens måndag den 13 april klockan c SOK Årsmöte, Anders har informerat valberedningen och de tre äldsta ordförande i SOK SF som ska lämna förslag på ny valberedning. Styrelsen beslutade att notera informationen samt att Nils och Anders representerar SKF vid årsmötet. Utvecklingsverktyg Johan Wallberg SOK: s ansvarige för utvecklingsverktygen har hört av sig om fortsatt arbete. Styrelsen beslutade att Anders ger Eva BL kontaktuppgifter till Johan. e Internationellt ECA-kongressen, nu finns dokumentation och protokoll tillgängligt på ECA: s hemsida. Styrelsen beslutade att be Dag lägga ut det som nyhet med länk till ECA. 3 KOMMITTÉARBETE a Elitkommittéerna Slätvatten Elitkommittén har möte den 16 april. Anders förmedlade lite av de frågor och tankar de jobbar med. Slalom Kommittén lämnar en rapport om bl.a. justerade uttagningskriterier till följd av att ICF justerat vägen fram till final. Kanotpolo Europa Cup i Italien är inställd men en turnering genomförs där Sverige deltar. b Verksamhetskommittéer med bredd och bredd/elit Stående paddling (SUP) Magnus informerade om VM i maj i México och problematiken med flygets nya regler gällande längden på surfbrädorna men även problemen med internationella Surfförbundets policy gällande med placering av SUP-VM. Han informerade även om säsongen och SM. Styrelsen beslutade att notera informationen och ändra namnet till Stående paddling. 3

4 Surfski SM-status beviljad av RF. Styrelsen beslutade att Notera den glädjande nyheten. Forspaddling Kommittén har budgetfunderingar. Styrelsen beslutade att be dem precisera sina tankar. Disciplinkommittén Kommittén önskar köpa in adekvat litteratur för att lära mer om sitt uppdrag. Styrelsen beslutade att bevilja inköp av litteratur. d Paddla Sverige (rekreation, friluftspaddling, paddelpasset) Anders lämnade en kort rapport om kursverksamheten som kommer under året. e Utbildning NIU Helena Lanver på Skolverket ser över de Idrottsspecifika certifieringskraven för NIU och önskar SKF: s synpunkter. Styrelsen beslutade att Dag och Anders svarar Helena. KG Lägerverksamhet pågår med positiva rapporter. Anders och Dag besöker KG under början av maj. Riksidrottsförbundet i samarbete med Halmstad högskola är med i ett internationellt EU-finansierat forskningsprojekt Gold in Education and Sport som genomförs i nio europeiska länder. Resultatet kan komma att ge värdefull information och vägledning för nya satsningar på RIG och RIU. Syftet med projektet är att utveckla ny kunskap om vilka kompetenser (kunskaper, färdigheter, erfarenheter och attityder) som krävs för att kunna hantera kombinerade karriärer. RF stödjer SKF: s deltagande med 1000 kr för varje elev. Styrelsen beslutade att Anders tar en dialog med Åsa Ridne samt Dag och Anders med KG-personalen. RF har samordnat ett utvecklingsarbete för att förbättra informationen om aktuella frågor kring elitidrott och utbildning på gymnasienivå. De nya webbsidorna för elitidrott och utbildning har förnyats och förbättrats se Styrelsen beslutade att Dag publicerar nyheten vid lämpligt tillfälle. RF har ett nytt materiale för bedömningsstöd i ämnet specialidrott. Det finns publicerat på länken Styrelsen beslutade att informera personalen på KG. 4

5 f Marknad och Media Ramar för sponsring diskuterades. Målet är 4 huvudsponsorer för SKF. När vi har en huvudsponsor blockeras den nischen, ex ett försäkringsbolag. Nästa sponsorsnivå är kommittéerna som då kan söka grenspecifika sponsorer som inte konkurrerar med huvudsponsorerna. Individuell sponsring via SKF förekommer och kan fortsätta men får inte konkurera med ovanstående delar. Klubbsponsring är en annan del där man kan skilja på klubbuppdrag och Förbundsuppdrag. Målgrupper och inriktning för sponsorsamarbete diskuterades. Styrelsen beslutade att uppdra till Jens, Magnus och Nils att föreslå olika trappsteg av sponsorsamarbete kopplat till exponeringen i de sammanhang vi kan erbjuda samt göra en tydlig avgränsning mellan de olika nivåerna och ge exempel på vad vi kan erbjuda. Samarbetserbjudande, Jens presenterade ett erbjudande om sponsring han fått. Styrelsen beslutade att uppdra till Jens att gå vidare i kontakten med de ramar styrelsen diskuterade. Maraton har via Danny Hallmén och Björn Granstedt fått ett erbjudande om samarbete med ett företag. Erbjudandet kan passa in i den dialog styrelsen fört. Styrelsen beslutade att uppdra till Anders att förmedla information och kontakt mellan Danny, Jens och Magnus. Markavtal för klubbar i Stockholm är ett problem. Stockholms PK, Örnsberg är exempel på föreningar vars arrende/hyresavtal omprövats. Ungdomsverksamhet ställer krav på lokaler nära vatten och helst nära bebyggelse. Frågan är komplicerad men avgörande för vår verksamhet. Styrelsen beslutade att fortsätta beakta frågan och lyfta den med RF och Svenskt Friluftsliv. Hemsidan Kanotguiden.com, vidareutvecklingen genom en engelsk version behövs. Styrelsen beslutade att Anders stämmer av genomförd uppdatering mot fakturering så att budget hålls och att Magnus tillsammans med Jonas Forsmark ser på bästa lösning. Norskt paddelmagasin Nils lämnar en kort rapport om att projektet stannat upp något men att målet kvarstår. Styrelsen beslutade vi förbereder en presentation av KC och Kanotguiden samt annan information vi vill nå ut med. 4 ÖVRIGA FRÅGOR Resursteamet, Birgitta Nilsson samt personalen har haft ett fokusmöte runt resursteamet. Jonas och Dag har ett uppdrag att tydliggöra vår strategi. Styrelsen beslutade att tacka för informationen. Therese Andersson läkare med specialistkompetens inom kardiologi, ett specialintresse i idrottsmedicin och med erfarenhet som tävlingsdoktor kommer att hjälpa SKF. Målet är att träffa sprintkanotister, landslagsledningen och representanter för elitkommittén slätvatten i Nyköping 9-10 maj. Styrelsen beslutade att Anders förmedlar kontakt mellan Eva BL och Therese. 5

6 5 NÄSTA MÖTE Kommande fysiska möte den 8 maj, 5 juni och 10 juli. Telefonmöten klockan den 27 april. 6 Nils avslutar mötet Ordförande Vid protokollet Justerare Nils Johansson Anders Danielsson Eva Lindmark 6

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer