Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S"

Transkript

1 Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1

2 S 2

3 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna bruksanvisning, men efter ett tag klarar du av att hantera Mediamastern utan bruksanvisningen. Innehåll För din säkerhet 3 Installation av Mediamaster 4 Översikt av bakpanelens kontakter 5 Frontpanel 5 Anslutning till olika enheter 6 CA-modul och programkort 8 Första gången Mediamastern startas 8 Innan du fortsätter... 9 Meny information 9 Knappar 9 Fjärrkontroll 10 Om programkort och CA-modul 11 PIN-kod 11 Grundinställningar 12 Välkomstmeny 12 Att titta på TV 16 Välj kanal 16 Programinformation. i -knappen 16 Radio knappen 17 Ljudnivå 17 Videobandspelare 18 Analog satellitmottagare 18 Programtextning och text-tv. TEXT-knappen 18 Inställningar från huvudmenyn 19 Radioguide, TV-guide 19 CD 20 Kanalspärr, föräldrakontroll 20 Common interface (CA-modulen) 21 Installation 22 Antennkonfiguration 22 Kanalsökning 23 Språkval 24 Systeminställningar 24 Telefonmodem 25 Mottagaruppgradering 25 Symboler och text i teckenfönstret 25 Framtida möjligheter 26 Ordlista 27 Tekniska data 28 För din säkerhet PLACERA APPARATEN SÅ ATT INTE LUFTCIRKULATIONEN RUNT OM HINDRAS! Apparaten får ej övertäckas eller placeras på en annan värmealstrande apparat! Använd en mjuk duk fuktad i en mild tvållösning för rengöring av höljet. Nokia erbjuder en högkvalitetsprodukt. För att hålla denna höga kvalitesnivå får service endast utföras av ett servicecenter auktoriserat av Nokia. Anslut eller ändra aldrig några kablar när apparaten är ansluten till nätet. Tag inte bort locket på apparaten. Observera att det enda sättet att helt stänga av apparaten från elnätet (230 V) är att dra ur stickproppen! Apparaten får ej utsättas för värme, kyla eller hög fuktighet. Observera, att ny mjukvara kan förändra apparatens funktion. Rätt till ändringar förbehålls! DiSEqC är ett varumärke tillhörande EUTELSAT. EMC direktiv 89/336/EEC är applicerad på denna apparat. S 3

4 TV EXIT MENU OK GUIDE TEXT Installation av Mediamaster Kartongen med din Mediamaster innehåller följande delar: Mediamastern en fjärrkontroll med batterier en fullkopplad SCART-kabel för att ansluta din Mediamaster till TVn eller en bandspelare en bruksanvisning SCART-kabel Bruksanvisning Om SCART-kontakter På bakpanelen är Mediamatern utrustad med SCART-kontakter (se figur). När du ansluter externa enheter till någon av dessa kontakter skall du alltid använda fullkopplade SCARTkablar. Det finns SCART-kablar vilka ej är fullkopplade på marknaden. Det är dock inte säkert att de anslutna enheterna fungerar tillfredsställande med dessa kablar. SCART-kontakt Anslut Mediamastern till satellitantennen Montering av satellitantennen Montera satellitantennen utomhus. Du skall sedan förbinda antennen med din mottagare genom en speciell kabel (koaxialkabel). Om du inte har denna kabel kan du köpa den från din återförsäljare tillsammans med F-kontakter. Anslut kabeln från antennens LNB till LNB uttaget på Mediamasterns bakpanel. Om du behöver montera F-kontakter på kabeln Preparera båda ändarna på kabeln så som visas på ritningen. Böj den yttre skärmstrumpan bakåt över kabeln. Skjut på F-kontakten och vrid den medsols tills den fastnar. Försäkra dig om att ca 3 mm av tråden sticker fram utanför kontakten. 15 mm 8 mm F-kontakt 3 mm S 4

5 Översikt av bakpanelens kontakter Nätkabel 230 V AC +/- 15%, 50 Hz 0/12 VOLT för en extern omkopplare TV SCART för en SCARTkabel till SCARTingången på TV:n TELEPHONE LINE för modem koppling till telefonjacket LNB * Satellitantenn ingång (Fkontakt) VCR CONTROL för en IR-diod kabel till en videobandspelare AUDIO L R Stereo-utgångar för anslutning till ett HiFi system. VCR SCART för en videobandspelare SAT SCART för en analog satellitmottagare RS232 för en skrivare, PC eller ett höghastighetsmodem SCSI (9610 S) för en CD-ROM spelare eller andra höghastighetsdatautrustningar * LNB kabeln förser också mikrovågshuvudet (LNB) med en matningsspänning på 13/18 V (V/H polarisation) och en 22kHz tonsignal för LNB omkoppling. Frontpanel Welcome Spår för CA-modulen med programkort Display visar programinformation. När Mediamastern startar upp visas mjukvaruversion och boot-loader nummer att sätta Mediamastern i beredskapsläge/programläget att stega upp och ned i programnummer S 5

6 Anslutning till en TV Tag inte bort antennkabeln mellan TVn och TV-antennen. Anslut en SCART-kabel mellan SCART-kontakten på baksidan av Mediamastern till SCART-kontakten på TV:n. Gå direkt till "Förberedelser av fjärrkontrollen" på sidan 8. Anslutning till en TV och en videobandspelare Se bruksanvisningen till videobandspelaren för fullständig information. Anslut en SCART-kabel mellan TVn och TV SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut den andra SCART-kabeln mellan videobandspelaren och VCR SCART-kontakten p å Mediamastern. Anslut en RF-kabel mellan RF-utgången på videobandspelaren och RF-ingången på TVn. Anslut den ordinarie TV-antennen direkt till RF-ingången på videobandspelaren. Gå direkt till "Förberedelser av fjärrkontrollen" på sidan 8. S 6

7 Anslutning till en analog satellitmottagare och en videobandspelare Anslut en SCART-kabel mellan TVn och TV SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en SCART-kabel mellan TV-SCART-kontakten på den analoga satelliitmottagren och SAT-SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en SCART-kabel mellan videobandspelaren och VCR SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en RF-kabel mellan RF-utgången på videobandspelaren och RF-ingången på TVn. Anslut den ordinarie TV-antennen direkt till RF-ingången på videobandspelaren (till TVn om ingen videobandspelare är ansluten) För att växla signalen från satellitantennen mellan den analoga mottagaren och Mediamastern måste du ha en prioriteringsomkopplare (Smart priority switch) från Nokia (se inkopplingsexempel). Anslut en koaxialkabel mellan utgång A på prioriteringsomkopplaren (tillbehör) och LNB ingången på den analoga mottagaren. Anslut en koaxialkabel mellan utgång B på prioriteringsomkopplaren (tillbehör) och LNB ingången på Mediamastern. OBS: Med denna koppling har den analoga mottagaren prioritet över Mediamastern och kan ta emot satellitsignaler oberoende av alla andra enheter. Mediamastern kan ta emot signaler bara när den analoga mottagaren är i beredskapsläge eller att stickproppen är urdragen. Med videobandspelare Mediamaster Utan videobandspelare NOKIA Smart priority switch Videobandspelare Analog satellitmottagare B A B A Mediamaster Analog satellitmottagare Anslutning till en stereoanläggning Anslut en RCA stereo-kabel mellan AUDIO L R utgångarna på Mediamastern och LINE, AUX, SPARE eller EXTRA ingångarna på din stereoanläggning. S 7

8 Montering av batterier i fjärrkontrollen Tag bort locket till batteriutrymmet på undersidan av fjärrkontrollen. Sätt i batterierna 2 x AAA (1,5 V) såsom visas på bilden och enligt markeringen i "batterihuset". Sätt på locket igen. CA-modul och programkort Om du vill se TV-program från en speciell programdistributör måste du använda en CA-modul (Conditional Access) med tillhörande programkort (Smart Card). CA-modulen ger tillgång till kodade kanaler från din programdistributör. Modulen kan även generera egna menyer vilka ej beskrivs i denna bruksanvisning. Om ingen CA-modul användes kan du endast titta på s.k. fria TV-program. OBS: Mottagaren får ej vara nätansluten då CA-modulen monteras! Sätt programkortet i uttaget på CA-modulen så att Microchipet (den gula metallpunkten) kommer uppåt och inåt. Sätt CA-modulen med programkort i kortläsaren bakom luckan på frontpanelen. Pilen på modulen (ovansidan) skall vara uppåt och inåt. Första gången Mediamastern startas Nu kan du ansluta Mediamasterns nätkontakt till ett 230 V eluttag. Sätt igång din TV. Tryck TV-knappen på fjärrkontrollen för att sätta igång din Mediamaster. När du ser "Välkomstmenyn", tryck OK på fjärrkontrollen. S 8

9 Innan du fortsätter... bör du läsa följande som handlar om menyer och knappar. Meny information Det textfält som visas på TV:ns bildskärm kallas här i bruksanvisningen för en meny. Den innehåller olika slags information och oftast kan man här välja mellan olika alternativ och inställningar. I nedre delen finns ibland även en kortfattad information om valt alternativ. En meny kan bestå av flera rader. Texten på de rader som är aktuella att välja mellan är ljust färgade. Ej ljust färgade texter är ej valbara av olika orsaker. Knappar Dubbelpil Med knapparna UPP/NER på fjärrkontrollen kan du flytta markören mellan olika rader i en meny. Med HÖGER/VÄNSTER -knapparna kan du välja mellan olika alternativ. När du flyttat markören till önskad rad, tryck på OK-knappen för att bekräfta valet. På fjärrkontrollen finns också två DUBBELPILAR som pekar uppåt/nedåt. Dessa använder du för att bläddra mellan sidorna i menyer som består av flera sidor. De användes också när du önskar att förflytta dig snabbt i TV- och radiolistorna (10 steg åt gången). VÄNSTER UPP OK NER HÖGER Dubbelpil S 9

10 Fjärrkontroll Detta avsnitt beskriver hur du manövrerar Mediamastern med fjärrkontrollens knappar. Du kan också t ex ändra program med knapparna under luckan på Mediamasterns frontpanel. Till och frånslag av Mediamastern (beredskapsläge). Tryck en gång för val av språk alternativt ljudkanal. Tryck två gånger för att växla till radioläge. TV Återgår från en menu för titta på ett TV-program. Växlar mellan radio- och TV-kanaler. Alternera mellan marksänd TV, videobandspelare, analog- och digital TV. 0-9 Direktval av kanalnummer och andra numeriska kommandon. GUIDE MENU EXIT VÄNSTER/ HÖGER UPP/NER DUBBEL- PILAR OK Ger en lista över nuvarande och kommande program Visas endst om programdistributören sänder informationen. Visar huvudmenyn på TV-skärmen. Går tillbaka en nivå i menyer. Återgår till huvudmenyn från en undermeny. Ger en kort/utökad information om nuvarande och kommande program (om programdistributören har det med i sin sändning). Flyttar markören i vänster/höger riktning i menyer. Flyttar markören upp eller ner i menyer. Val av TV och radiokanaler mot högre/lägre kanalnummer. Stegar upp och ner i menyer (i block om10). Bekräfta val från menyerna. Dubbelpil UPP VÄNSTER HÖGER NER Dubbelpil + - Öka eller minska ljudvolymen i Mediamastern. Max volym blir den som är inställd på TVn. Volyminställningen påverkar även volymen till videobandspelaren. Kopplar ljudet från eller till. TEXT Att välja text-tv-information. Tryck en gång för att ändra text-tvs undertitel. Tryck två gånger för att koppla in text-tv (om den är i sändning). Observera att knapparnas funktioner kan ändras vid exempelvis direktbeställning och liknande situationer. För att byta batterier i fjärrkontrollen, se instruktion på sidan 8. S 10

11 Om programkort och CA-modul För att ha möjlighet att ta emot betal-tv -kanaler måste du ha en CA-modul och ett programkort från den distributör du har valt. Programdistributören är den som distribuerar programmen till din Mediamaster. Om du prenumererar på program från mer än en distributör måste du byta programkort och eventuellt även CA-modul. Programkortet är mycket viktigt i många sammanhang. Det är specifikt för varje programdistributör, och ger dig därmed tillgång till just dennes kodade TV-kanaler. Det är möjligt att titta på fria kanaler utan CA-modul och kort. CA-modulen med kort skall alltid sitta i. Ta inte bort dem i onödan, eller om din programdistrubutör ber dig att göra det. Detta är viktigt, därför att om din distributör skickar ut ny information till mottagaren kan den endast ta emot denna när kortet och CAmodulen sitter i kortläsaren. PIN-kod Programkortet är laddat med en 4-siffrig kod, en så kallad PINkod (Personlig Identifikation). Normalt är koden Koden är nödvändig för att du skall kunna utnytja kommande information från programdistributören. Mer om detta senare. S 11

12 Grundinställningar Välkomstmeny I samband med installationen av Mediamastern måste vissa grundinställningar utföras. En kort information om varje inställning ges i menyns nedre del. När detta är gjort kan du börja se på TV-program eller lyssna på satellitradio. Tryck på fjärrkontrollen för att starta upp mottagaren från beredskapsläget. Efter en kort stund kommer Välkomstmenyn att visas på TVns bildskärm. Tryck OK för att gå vidare. Val av språk och land Välj det språk du vill att menyerna skall visas på. Detta blir också huvudspråk i de fall det sänds fler än ett språk för tal och textning i t ex filmer. Om mottagaren är utrustad med telefonmodem blir du också uppmanad att välja land. Du skall välja det land där mottagaren är installerad. Antennkonfiguration För att ställa in din utrustning (satellitantenn och LNB) måste du använda följande menyer. LNBn är den enhet som är monterad på satellitantennen. För följande inställningar måste du veta de frekvenser som gäller för den/de LNB du använder. Om du har en satellitantenn med ett LNB: Raden med alternativet En antenn/lnb för THOR är markerad. Detta är det mest vanliga alternativet och om du vet du kommer att titta på sändningar från THOR behöver du bara trycka på OK. Men om du har ett annat alternativ, välj ett från någon av de andra raderna. Observera att THOR, ASTRA och HOTBIRD alla har en förprogrammerad kanal, vilket är till stor hjälp när du justerar in antennen mot en av dessa satelliter. Ett tryck på OK från någon av raderna med satellitnamn resulterar i att en meny liknande den till höger kommer upp på TV-skärmen. Den första raden visar namnet på satelliten. På raden LNB frekvens väljer du det frekvensalternativ som gäller för din LNB. Alternativen är: Universal (vilket är det mest vanliga), DiSEqC, 9.750, , , , , , samt en möjlighet att välja alternativ med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Gå vidare till Antenninställning på nästa sida. S 12

13 Om du har en satellitantenn utrustad med två LNB eller två antenner med ett LNB på varje antenn: Mediamastern är förprogrammerad för LNB-kombinationen ASTRA/HOTBIRD. Den är också förprogrammerad för anslutning till en extern omkopplare. Den externa omkopplaren skall vara antingen; 1. En DiSEqC omkopplare (Nivå 1 eller 2) eller 2. En 0/12 V omkopplare. Båda dessa växlar automatiskt mellan två LNB, men det är en viktig skillnad mellan dem. DiSEqC omkopplaren kan monteras nära LNBn, vilket innebär att du bara behöver en kabel ner till Mediamastern. 0/12 V omkopplaren måste monteras nära Mediamastern, vilket innebär att du måste ha två kablar, en från varje LNB, hela vägen ner till Mediamastern. Om du har gjort valet ASTRA/HOTBIRD från denna meny, måste du ansluta en av dessa omkopplare. I den menu som visas när du valt kombinationen ASTRA/HOT- BIRD, måste du göra ytterligare två inställningar: 1. Välj ASTRA på den första raden och LNB typ för denna satellit på den andra raden. 2. Välj HOTBIRD på den första raden och LNB typ för denna satellit på den andra raden. När du utför antenjusteringen som beskrivs nedan, så glöm inte att ändra mellan ASTRA och HOTBIRD i denna meny. DiSEqC omkopplare 0/12 V omkopplare Om din antenn/lnb kombination skiljer sig från alternativen enligt ovan (måste du välja En antenn/lnb för annan satellit eller Multiantenn/LNB er för flera satellitpositioner ). Gå till menyn Antennkonfiguration längre fram i denna bruksanvisning. Antenninställning Mediamastern är förprogrammerad för att ta emot signaler från THOR (ASTRA och HOTBIRD). Om antennen redan är korrekt inställd skall du nu se program från den satelliten bakom menyn. Om inte, eller om bilden/ljudet inte är tillfredsställande måste antennen finjusteras för att förbättra mottagningskvaliten. Kontrollera signalnivån i menyns nedre del. När du har gjort de nödvändiga inställningarna för din kombination och har bild och ljud fortsätter du till Kanalsökning genom att trycka på OK. S 13

14 Kanalsökning Från Kanalsökningsmenyn kommer Mediamastern automatiskt att söka efter TV- och radiokanaler som sänds digitalt från den satellit antennen är riktad mot. Sökningen sker enligt ett visst schema. De kanaler som finns kommer att listas i två kolumner. Den vänstra kolumnen innehåller TV-kanaler, den högra radiokanaler. Observera att kanalsökningen kan ta flera minuter att genomföra. När sökproceduren är klar indikeras Färdig... för att titta på TV, tryck OK i den nedre delen på menyn. När du tryckt på OK kommer en ny meny upp ovanpå TV-bilden. Du har nu tillfälle att justera klockan. Det gör du med UPP/NER knapparna och ± 1/2 timme åt gången. Mottagaren håller därefter tiden rätt inställd. Nu är du redo att titta på TV. Gå vidare till Att titta på TV i denna bruksanvisning (sidan 16). Antennkonfiguration Följande beskrivning är en Avancerad procedur och är endast nödvändig om du har specialutrustning ansluten. Om du har andra antennkombinationer anslutna kan du välja detta från denna meny som visas när du gör ett val från Antennkonfigurations menyn, rad En antenn/ LNB för annan satellit eller på raden Multiantenn/LNB er för flera satellitpositioner. Antennalternativ: Välj ett Antennalternativ från 1 till 8. Observera att parametrarna i menyn är förprogrammerade men du kan ändra vilken som helst av dem för att passa din kombination. Namn för denna satellit: Välj namn för ditt antennalternativ. LNB frekvens: Val är möjligt för olika typer av LNB. Välj den frekvens för den LNB som gäller för din kombination. Du kan också välja ett värde med sifferknapparna på fjärrkontrollen. 0/12 V antennbrytare : Kontroll av en extern LNB-omkopplare som t ex växlar mellan två satellitantenner. DiSEqC val: Det finns i princip två typer av externa DiSEqC-omkopplare på marknaden för närvarande. En för anslutning av två LNBer och en för anslutning av upp till fyra LNBer. Om du ansluter en tvåingångs-omkopplare vilken är av typen Ton burst väljer du Mini A för den LNB som är ansluten till ingång A och Mini B för den LNB som är ansluten till ingång B. Om du har en fyraingångs-omkopplare, definerad som DiSEqC, nivå 1 eller 2, väljer du DiSEqC 1,2,3, och 4 för varje LNB ansluten till respektive ingång på omkopplaren. Ett OK från någon av alternativen i menyn för dig till Kanalsökningsinställning enligt nedan. S 14

15 Kanalsökning Den information du vill skriva in i denna menu finns i olika tidskrifter som innehåller satellitprograminformation eller ges av din programdistributör. Antennkonfigurationsnamn: Stega mellan de namn du har skrivit in i menyn Antennkonfigurationsinställning. Praktiskt betyder det att du väljer mellan de LNB som är anslutna. Transponderfrekvens: Med sifferknapparna på fjärrkontrollen skriver du in transponderns frekvens. Polarisation: Välj Horisontell eller Vertikal polarisation. Datahastighet: Skriv in värdet för datahastighet med sifferknapparna. FEC: Välj hastighet för typ av FEC (Forward Error Correction). Nätverkssökning: Välj Ja för att söka genom alla transpondrar som används av en speciell programdistributör. Ja är förvald inställning. Välj Nej för att endast söka från en transponder. Tryck OK och du får nu fram den meny från vilken Mediamastern startar kanalsökningen. OBS! Om mer än en LNB är ansluten måste du genomföra nedladdningsproceduren för varje LNB. S 15

16 Att titta på TV Starta/stäng av Tryck eller en av sifferknapparna på fjärrkontrollen för att starta Mediamastern från beredskapsläget. Den kan också startas med -knappen bakom frontluckan på mottagaren. Tryck för att åter sätta Mediamastern i beredskapsläge. I beredskapsläget visas tiden på displayen. Välj kanal Välj kanal med siffer-knapparna eller med UPP/NER-knapparna. Programinformation. -knappen Här följer en beskrivning av de viktigaste funktionerna i din Mediamaster när du ser på digital satellit-tv. Informationens utseende kan avvika från de exempel som visas här. Vissa av de funktioner och menyer som visas i exemplen kommer endast att kunna användas om de ingår som information i programdistributörens utbud. Varje gång du byter kanal får du under 4-5 sek en information om programmet. Den innehåller: kanalnummer, namn samt start- och stopptid för pågående program (om den är i sändning). Tryck en gång så kan du få fram följande information om det program du tittar på: Rätt tid. En kort information om programmet i sändning samt nästa program. Växla mellan pågående och nästa program med HÖGER/ VÄNSTER-knapparna. Kanalnummer och namn. Slutligen start- och stopptid för det aktulla programmet. Här kan du också få information om andra kanaler. Välj med UPP/ NER-knapparna. Om du stannar på ett annat kanalnamn och trycker OK lämnar du menyn och den valda kanalens program visas på TVn. Om du har valt Nästa på en programrad och tryckt OK, sätter du en Påminnelse markering. Det betyder att medan du tittar på ett annat program blir påmind om när det markerade programmet startar. Trycker du på knappen ytterligare en gång visas en mer utförlig information av pågående eller kommande program (om den är i sändning) Tryck EXIT eller för att lämna menyn. S 16

17 Radio knappen Ett tryck på ger dig en menu där du kan ändra det talade språket i pågående TV-program (det förutsätter att mer än ett språk finns i sändning). I Vissa TV-program sänds också radiokanaler som är valbara från denna menu. Dessa kanaler betecknas i menyn med Spår 1,2,3.. Två tryck på leder till det specifika Radiokanalläget. Namnet på radiokanalen visas i programfönstret på Mediamastern samt på TVns skärm. Tryck på för att få mer utförlig information om radioprogrammet (om den finns i sändning). Tryck på TV eller för att gå tillbaks till TV-mottagning. Ljudnivå Tryck på PLUS och MINUS-knapparna för att ändra ljudvolymen. En indikering visas på TVn då volymen ändras. Den maximala ljudnivån kan ej bli högre än den som är inställd på TVn. Observera, att ändringar av volymen även påverkar volymen till din videobandspelare. Du kan stänga av ljudet helt med -knappen. Att ljudet är avstängt visas på TVn med samma symbol. Lista på TV och radiokanaler Tryck OK medan du tittar på TV eller lyssnar till satellitradio så visas en programlista på TVn. Tryck på UPP/NER för att stega till andra kanaler. Tryck dubbelpil för att stega 10 kanaler åt gången. Tryck OK för val. Se också TV- och Radioguide instruktioner längre fram i bruksanvisningen. S 17

18 Videobandspelare Med en videobandspelare (VCR) ansluten kan du titta på/spela in program. När du trycker på videons startknapp visas innehållet från videon och avbryter TV-programmet från Mediamastern. Tryck TV för att se TV-program igen eller stanna videon. Observera, att under en pågående inspelning kommer även allt som visas på TVns skärm att bli inspelat. Om du, under pågående inspelning, t. ex. vill titta på en meny, så kommer även den att spelas in. Analog satellitmottagare Om du har en analog satellitmottagare ansluten och sätter på den, så visas programmet från den mottagaren. Stäng av den analoga mottagaren och programmet från Mediamastern visas på TVn. Du kan också växla mellan program från Mediamastern, den analoga mottagaren och marksänd TV (normal TV) med TV-knappen på fjärrkontrollen. Programtextning och text-tv. TEXT-knappen Ett tryck på TEXT medan du tittar på TV ger en menu där det är möjligt att ändra ett programtextningsspråk. Det är bara möjligt att ändra om fler språk är i sändning. Det språk som är automatiskt valt visas i språkrutan. Tryck TV för att gå ur menyn. Två tryck på TEXT ger text-tv menyn (om text-tv sänds). Välj sidnummer med siffer-knapparna eller UPP/NER-knapparna på fjärrkontrollen. Tryck VÄNSTER/HÖGER för snabbförflyttning till de olika alternativen som visas på sidorna. Tryck OK på valt nummer och sidan visas. S 18

19 Inställningar från huvudmenyn Huvudmenyn Tryck på MENU för att få fram huvudmenyn. Tryck TV för att lämna menyn. Undermenyer från huvudmenyn Om du väljer en av de ljusfärgade rubrikerna och sedan trycker OK kommer en undermeny att visas. Från den kan nu olika inställningar utföras. Radioguide Denna guide ger dig en överblick av programinformation från radiokanalerna. Stega till olika kanalnummer med UPP/NER-knapparna. Om du stannar på en av raderna och trycker på OK, lämnar du menyn, och det program som var angivet på raden kopplas in. Tryck på HÖGER -knapp för att få information om kommande program. Tryck för att få utökad information. Gemensamt för både TV och radioguiden gäller, att informationen om programmen endast kommer att visas om den ingår i sändningen. TV-guide Beroende på mjukvaruversion i Mediamastern kan du ha en sju-dagars TV-guide. Om inte, fungerar TV-guiden på samma sätt som radioguiden ovanför. Det är möjligt att förse mottagaren med en senare mjukvaruversion via nedladdning från satellit. Om du har en sju-dagars TV-guide är det möjligt att se kommande program för nästa sju dagar. Ändra datum (längst upp i menyn) med dubbel-pilarna. Tryck på UPP/NER/VÄNSTER/HÖGER -knapparna för att flytta mellan och i menuerna. Ett eller två tryck på medan du är i ett av fälten ger information respektive utökad information (om den är i sändning). S 19

20 TV-kanaler Menyn TV-kanaler visar en lista med nummer och namn över TVkanaler. Tryck på dubbel-pilarna för att stega snabbare i listorna (i steg om 10). Tryck OK för att välja en markerad kanal. Radiokanaler Menyn Radiokanaler visar en lista med namn och nummer över Radiokanaler. Tryck på dubbel-pilarna för att stega fortare i listorna (i steg om 10). Tryck OK för att välja en markerad kanal. CD (9610 S) Välj raden CD, och du kan manövrera en ansluten CD-spelare. För att kunna använda befintliga och kommande CD-ROM-spelare måste dessa vara utrustade enligt följande: a) SCSI-2 anslutning b) Ha följande standard: CD-XA / CD-DA / CD-ROM / Video-CD / Photo-CD Kanalspärr, föräldrakontroll Behörighetskontrollen gör det möjligt att styra åtkomsten till Mediamastern eller enbart till vissa kanaler i den. Slå PIN-koden 0000 eller 1234 och du når menyn där du kan låsa olika funktioner i Mediamastern. S 20 Meddelanden Om programdistributören har några speciella meddelanden att framföra, kan de visas här.

21 Installation I installationsmenyn kan du lägga till eller ändra redan gjorda inställningar. Mer om detta i kapitlet Installation. Common interface (CA-modulen) Här får du behörighet till program och menyer i CA-modulen (Common Interface) tillsammans med det programkort du sätter in i CA-modulen. Se även den dokumentation som levereras med modulen. S 21

22 Installation Installation Välj denna meny från raden Installation i huvudmenyn. Denna meny ger dig möjlighet att ändra eller lägga till i de inställningar som gjordes vid grundinställningen av Mediamastern. Notera att i nedre delen av menyerna ges värdeful information till varje rubrikrad. Antennkonfiguration Om du har ändrat din antennkombination sedan grundinställningen kan du behöva ändra vissa inställningar. Antennalternativ: Välj ett Antennalternativ från 1 till 8. Observera att parametrarna i menyn är förprogrammerade men du kan ändra vilken som helst av dem för att passa din kombination. Namn för denna satellit: Välj namn för ditt antennalternativ. LNB frekvens: Val är möjligt för olika typer av LNB. Välj den frekvens för den LNB som gäller för din kombination. Du kan också välja ett värde med sifferknapparna på fjärrkontrollen. 0/12 V antennbrytare: Kontroll av en extern LNB-omkopplare som växlar mellan två satellitantenner. DiSEqC val: Det finns i princip två typer av externa DiSEqC-omkopplare på marknaden för närvarande. En för anslutning av två LNBer och en för anslutning av upp till fyra LNBer. Om du ansluter en tvåingångs-omkopplare vilken är av typen Ton burst väljer du Mini A för den LNB som är ansluten till ingång A och Mini B för den LNB som är ansluten till ingång B. Om du har en fyraingångs-omkopplare, definerad som DiSEqC, nivå 1 eller 2, väljer du DiSEqC 1,2,3, och 4 för varje LNB ansluten till respektive ingång på omkopplaren. S 22

23 Kanalsökning Den information du vill skriva in i denna meny finns i olika tidskrifter som innehåller satellitprograminformation, eller kan lämnas av din programdistributör. Antennkonfigurationsnamn: Stega mellan de namn du har skrivit in i Antennkonfigurationsinställnings menyn. Praktiskt betyder det att du väljer mellan de LNB som är anslutna. Transponderfrekvens: Med sifferknapparna på fjärrkontrollen skriver du in transponderns frekvens. Polarisation: Välj Horisontell eller Vertikal polarisation. Datahastighet: Skriv in värdet för datahastighet med siffer-knapparna. FEC: Välj hastighet för typ av FEC (Forward Error Correction). Nätverkssökning: Välj Ja för att söka genom alla transpondrar som används av en speciell programdistributör. Ja är förvald inställning. Välj Nej för att endast söka från en transponder. Tryck OK och du får nu fram den meny från vilken Mediamastern startar nedladdningen av kanaler från satelliten/satelliterna. OBS! Om mer än en LNB är ansluten måste du genomföra nedladdningsproceduren för varje LNB. Avancerad kanalsökning Den information du vill skriva in i denna menu finns i olika tidskrifter som innehåller satellitprograminformation, eller kan lämnas av din programdistributör. Detta är i princip samma meny som ovan men med några nya alternativ för att göra mottagning av icke DVB (Digital Video Broadcast) signaler möjligt. Notera att kanaler inställda i denna meny kan inte utnyttja särdragen i DVB om PID (Package Identifier) användes. Gör inga ändringar här utan att du är absolut säker på vad du gör. Antennkonfigurationsnamn: Välj den satellit från vilken signalerna skall tas emot. Transponderfrekvens: Skriv in transponderfrekvensen. Polarisation: Välj Horisontell, Vertikal eller Auto. Symbol Rate: Välj Auto eller skriv in värdet med siffer-knapparna. FEC: Välj hastighet för typ av FEC (Forward Error Correction). PID Video: Skriv in PID-värdet (Package Identifier) för video-komponenten. PID ljud: Skriv in PID-värdet (Package Identifier) för ljudsignalen. PID PCR: Skriv in PID-värdet för PCR (Programme Clock Reference). S 23

24 Sortera kanaler Välj TV-kanaler eller Radiokanaler. Härifrån kan du sortera kanalerna och lägga dem i den ordning du själv vill. Du kan också ta bort kanaler du inte vill ha kvar. Följ anvisnigarna i menyerna. Språkinställningar Här kan du ändra menyspråk, talat språk och programtextningsspråk. Följ instruktionerna som ges i den undre delen av menyn. S 24 Systeminställningar Bildformat för TV: Välj det TV format som passar din TV: 4:3 är förtv med normalt bildformat 16:9 är för Bioduksformat. Fullskärm/Letterbox: Detta alternativ kan användas på en 4:3 TV. Fullskärm fyller upp bildskärmen men förlorar viss information på sidorna. Letterbox ger en större bild. Time out för kanalinfo: Anger i sekunder under hur lång tid som kanalinformationen skall visas. Time out för siffror: Den tid under vilken du måste trycka på nästa knapp. Om inget knapptryck sker under denna tid annuleras det första trycket.

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer