Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen"

Transkript

1 Bruksanvisning

2

3 Snabbguide Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen RF video SCART Kortläsaren på högra sidan av 212 T Kortläsaren på höger sida av Mediamaster 212 T har en inbyggd avkodare för ett programkort krypterat enligt Viaccess programkod. Detta innebär att du med 212 T kan se program som sänds med Viaccess kryptering utan att ha en separat CA-modul. Sätt i ett programkort från Boxer i den högra kortläsaren bakom luckan. Den gula fyrkanten (ett så kallat microchip ) skall vara vänt nedåt och inåt. Endast för ett programkort från Boxer Start första gången Anslut den medlevererade nätkabeln till apparatens baksida samt till elnätet. En meny med texten First time installation (första installationen) visas. Tryck på knappen select på fjärrkontrollen för att starta installationen. Språk Välj det språk du vill att menyerna skall visas på. Detta språk kommer också att bli huvudspråk för tal samt för textning till filmer. Du väljer språk med hjälp av fjärrkontrollens pilknapp upp/ner, se sidan 9 i denna manual. Tryck på select igen för att bekräfta språkvalet. Samtidigt startar nu sökningen efter TV och radiokanaler. SE 3

4 Snabbguide Kanalsökningsmenyn Denna meny visas under den tid som kanalsökningen pågår. Namnen på de kanaler som hittas under sökningen visas i en lista. Observera att kanalsökningen kan ta flera minuter att genomföra. När sökningsproceduren är klar visas hur många kanaler som har hittats. Klockinställning Ställ in rätt tid med pilknappen upp/ner, ± 1/2 timme åt gången. Du kan också justera minuterna med höger/vänster pilknapp. Tryck därefter på select för att avsluta grundinställningarna och öppna den så kallade Navigatorn. Behörighetskod För att öppna vissa menyer måste du skriva in din behörighetskod. Den är inställd till 1234 från fabriken. SE 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Kvickguide 3 Kortläsaren på högra sidan 3 Språk 3 Kanalsökningsmenyn 3 Klockinställning 4 Behörighetskod 4 Licensavtal 6-7 Säkerhetsanvisningar 8 Fjärrkontroll 9 Fram- och Baksida 10 Om CA-moduler och programkort 11 Allmänt 11 Montering av CA-modul och programkort 11 Installation av Mediamastern 12 Montering av batterier i fjärrkontrollen 12 Anslutning av TV-antenn 13 Anslutning av Mediamaster 14 Anslutning till TVn 14 Anslutning av en videobandspelare 14 Anslutning till en stereoanläggning 14 Anslutning till en satellitmottagare och en videobandspelare 15 Start- och Inställningsprocedur när RF-anslutningar används 15 Grundinställningar 16 Allmän information 16 Påbörja grundinställningarna 16 Språk 16 Kanalsökningsmenyn 17 Klockinställning 17 Navi Bars Navigator; Navigatorn 18 Allmän information om navigatorn 18 Mapparna Kontroll och Inställningar 19 Kontroll Användare 19 Kontroll Kanaler 20 Kontroll Timer 23 Kontroll Systeminfo 23 Inställningar Kanal 24 Inställningar TV 25 Inställningar Modem 26 Inställningar Behörighet 27 Inställningar Tid 27 Inställningar Uppdatera 28 Inställningar Ominstallera 28 Spel 28 Att titta på TV 29 Allmän information 29 Programinformation 29 Utökad programinformation 30 Temporära programinställningar 30 TV Release (0- knappen) 31 Text-TV (txt-knappen) 31 Ordlista 32 Felsökning 33 Tekniska data 34 Nokia, Nokia Connecting People samt Navi Bars är varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och varumärken som omnämns i denna publikation ägs av sina respektive bolag. Nokia arbetar med kontinuerlig utveckling av sina produkter. Vi reserverar oss därför rätten att göra ändringar och förbättringar av de produkter som beskrivs i denna manual utan föregående meddelande. Copyright Nokia. Alla rättigheter förbehålles. SE 5

6 Nokia Mediamaster programvarulicens för slutanvändare OBS! LÄS IGENOM DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. NOKIA CORPORATION, NOKIA HOME COMMUNICATIONS, PROGRAMVARUAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE. Detta programvaruavtal ( Avtalet ) gäller mellan dig (antingen en person eller en organisation), slutanvändaren och Nokia Corporation, Nokia Home Communications ( Nokia ). Avtalet ger dig rätt att använda den programvara som specificeras i klausul 1 nedan och som ingår i denna digitala-tv mottagare från Nokia. Det omfattar slutanvändarens rättigheter och är inte att avtal rörande köp. Läs igenom detta noggrant innan du använder programvaran När du använder denna digitala TV-mottagare från Nokia accepterar du avtalets villkor. Om du inte accepterar avtalets alla villkor ska du returnera denna digitala TV-mottagare från Nokia, samt tillhörande dokumentation till inköpsstället. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN BEKRÄF- TAR DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DETTA AVTAL OCH ATT DU ACCEPTERAR DESS VILLKOR. 1. PROGRAMVARA. i detta avtal betyder programvara : (I) den programvaruprodukt som identifieras ovan (II) digitala bilder, fotografier, clip art eller andra konstnärliga arbeten ( grafikfiler ) (III) därtill hörande skriftligt material (med förklaringar) och annan dokumentation ( Dokumentation ); (IV) teckensnitt och (v) eventuella uppgraderingar, modifierade versioner, uppdateringar, tillägg och kopior av programvaran som Nokia genom detta avtal ger dig licens att använda. 2. SLUTANVÄNDARENS RÄTTIGHETER OCH ANVÄND- NING AV PRODUKTEN. Nokia tilldelar dig en icke-exklusiv och icke överförbar rätt att använda denna programvara uteslutande på din digitala TV-mottagare från Nokia. 3. BEGRÄNSNINGAR AV SLUTANVÄNDARRÄTTIGHE- TER. Du får varken kopiera eller distribuera programvaran, och inte heller vidareutveckla arbeten från den med följande undantag: (a) Du får överföra alla dina rättigheter till programvaran samtidigt som du permanent överlåter denna digitala TVmottagare. Detta sker under förutsättning att du överför TV-mottagaren och all tillhörande dokumentation och att du inte behåller några kopior själv samt att mottagaren accepterar villkoren i detta avtal. (b) Du får inte använda, ändra, översätta, reproducera eller överföra rättigheterna att använda programvaran eller kopiera programvaran med undantag för de fall som uttryckligen beskrivs i detta avtal. (c) Du får inte sälja programvaran vidare, med undantag för de bestämmelser som finns i klausul 3 (a), hyra ut den (inte heller i andra hand) och inte leasa eller låna ut den. (d) Du får inte avkoda, avkompilera, avassemblera eller på något annat sätt försöka utröna programvarans källkod (utom i den mån som denna begränsning uttryckligen förbjuds i lag). Du får inte heller vidareutveckla arbeten som bygger på denna programvara. (e) Om inte annat anges i dokumentationen får du inte visa, ändra, reproducera eller sprida någon av de grafikfiler som ingå i programvaran. I det fall då du enligt dokumentationen får visa grafikfilerna får du inte sprida dem på separat, d.v.s. under sådana omständigheter då grafikfilerna utgör det huvudsakliga värdet hos produkten som sprids. Du bör läsa igenom eventuella viktigt-filer eller Readme-filer som hör ihop med de grafikfiler som du använder för att förvissa dig om vilka rättigheter du har vad gäller denna typ av material. Grafik-filerna får inte användas vid framställningen av material som är ärekränkande, nedsättande, olagligt, brottsligt, oanständigt, obscent eller pornografiskt och inte heller på för något annat olagligt. Du får inte registrera eller kräva några rättigheter till Grafik-filerna eller arbeten som vidareutvecklats från dem. (f) Du accepterar att du endast får använda programvaran på ett sätt som stämmer överens med all gällande lagstiftning inom det lagskipningsområde där du använder programvaran, inklusive, men inte begränsat till, de tillämpliga begränsningar som gäller upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. 4. UPPHOVSRÄTT. Programvaran och alla rättigheter, inklusive äganderättigheter, ägs av Nokia och/eller dess licensinnehavare och partner. De skyddas också av internationella överenskommelser och alla andra nationellt tillämpliga lagar i det land där de används. Programvarans struktur, uppbyggnad och kod är värdefulla affärshemligheter och konfidentiell information som ägs av Nokia och/ eller dess affärsinnehavare och partner. Du får inte kopiera programvaran 5. IKRAFTTRÄDANDE & UPPHÄVANDE. Detta avtal gäller från den första gång du använder denna digitala TVmottagare från Nokia. Du kan när som helst häva detta avtal genom att, på egen bekostnad, returnera denna digitala TV-mottagare, liksom allt tillhörande material som Nokia försett dig med. Om du inte följer alla villkor i avtalet upphävs dina slutanvändarrättigheter automatiskt och med omedelbar verkan. Om detta inträffar ska du omedelbart och på egen bekostnad returnera denna digitala TV-mottagare från Nokia och allt tillhörande material till inköpsstället. 6. INGA ANDRA FÖRPLIKTELSER. Detta avtal ger inte upphov till några förpliktelser från Nokias sida, med undantag för de som specificeras här. SE 6

7 Nokia Mediamaster programvarulicens för slutanvändare 7. ANSVARSBEGRÄNSNING. INOM RAMEN FÖR DEN GÄLLANDE LAGSTIFTNINGEN SKA NOKIA, DESS AN- STÄLLDA, LICENSINNEHAVARE ELLER PARTNER UN- DER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS SOM ANSVA- RIGA FÖR FÖRLUST AV FÖRTJÄNSTER, INKOMSTER, FÖRSÄLJNING, DATA ELLER KOSTNADER FÖR ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, SKADA PÅ PERSON ELLER EGENDOM, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION. INTE HELLER SKA DE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SÄRSKILDA, DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, EKONOMISKA, TÄCKANDE, STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR, OAVSETT ORSAK, VARE SIG DE UPPSTÅR MEDAN KONTRAKTET GÄLLER ELLER EJ, ELLER PÅ GRUND AV ÅTALBAR HANDLING, FÖRSUMLIGHET ELLER ANSVARS- RÄTTSLIGA FÖRBINDELSER RÖRANDE ANVÄNDAN- DET AV ELLER OMÖJLIGHETEN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM NOKIA ELLER DESS LICENSINNEHAVARE ELLER KOMPANJONER HAR GJORTS UPPMÄRKSAMMA PÅ DENNA TYP AV SKA- DOR. EFTERSOM VISSA LÄNDER/STATER/LAG- SKIPNINGSOMRÅDEN INTE TILLÅTER ATT ANSVARS- SKYLDIGHETEN UTESLUTS, MEN KAN TILLÅTA BE- GRÄNSNINGAR AV DEN, SKA ANSVARS- SKYLDIGHETEN I DESSA FALL FÖR NOKIA, DESS AN- STÄLLDA ELLER LICENSINNEHAVARE ELLER PART- NER BEGRÄNSAS TILL.US $50. Ingen del av avtalet ska inverka menligt på de lagstadgade rättigheterna för någon part som handlar som kund. Nokia handlar för sina anställdas, licensinnehavares eller kompanjoners räkning i syfte att avstå från, utesluta och/eller begränsa skyldigheter och ansvar i enlighet med denna klausul (7), men inte i några andra avseenden eller för något annat syfte. 8. EXPORTKONTROLL. Programvaran, inklusive tekniska data, innehåller krypteringsteknik som är föremål för exportkontroll enligtexport Administration Regulations, EAR, i USA, och kan vara föremål för import- eller exportkontroll i andra länder. Enligt EAR förbjuds användningen av programvaran och tekniska data av slutanvändare inom statliga förvaltning, som definieras nedan, utan licens från USA:s regering. En slutanvändare inom statlig förvaltning definieras i del 772 av EAR som ett utländskt centralt, regionalt eller lokalt regeringsdepartement, eller annat organ som utför regeringsuppgifter; inklusive statliga forskningsinstitutioner, statliga företag eller deras separata affärsenheter (enligt definitionen i del 772 av EAR) som är engagerade i i tillverkningen eller spridningen av produkter eller tjänster enligt Wassenaar Munitions List, liksom internationella regeringsorgan. Detta villkor innefattar inte: affärsdrivande verk (telekommunikationsföretag och företag som tillhandahåller Internet-tjänster; banker och finansinstitut; transporter; radio- och TV-utsändningar eller underhållning; utbildningsorganisationer; sjukvården; detalj- eller partihandel; tillverknings eller industriella enheter som inte är involverade i tillverkningen eller distributionen av varor eller tjänster enligt Wassenaar Munitions List.) Du accepterar att noggrant följa alla gällande import- och exportregler och bekräftar att du själv har ansvar för att erhålla licens för export, återexport, förflyttning eller import av programvaran. Du framhåller också att du inte är en slutanvändare inom statligt förvaltning enligt definitionen ovan, och att du inte kommer att överlåta programvaran till någon slutanvändare inom statlig förvaltning utan licens för att göra detta. 9. KONTAKTINFORMATION. Om du vill kontakta Nokia med anledning av detta avtal, gör så på följande adress: Nokia Home Communications Universitetsvägen 14 S Linköping SVERIGE 10. TILLÄMPLIG LAG & ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Detta avtal styrs av Finlands lagar. Alla tvister som uppstår i samband med detta avtal, eller som hänför sig till det, ska avgöras av en ensam skiljedomare som utses av Finlands handelskammare. Skiljedomsprocessen ska äga rum i Helsingfors, Finland och den ska hållas på engelska. Om någon del av detta avtal befinns vara ogiltig eller omöjlig att upprätthålla, påverkar det inte giltigheten av avtalets innebörd, som förblir giltig och möjlig att upprätthålla i enlighet med dess villkor. Detta avtal kan endast ändras skriftligen av en av Nokia godkänd tjänsteman. Detta är avtalet i sin helhet, vad gäller programvara, mellan Nokia och dig, och det ersätter alla eventuella tidigare framställningar, diskussioner, åtaganden, slutanvändaravtal, meddelanden eller reklam som hör samman med programvaran. SE 7

8 ALLMÄN INFORMATION OM MEDIAMASTER Med denna bruksanvisning kommer du att märka att den dagliga användningen av din Mediamaster är baserad på en serie av användarvänliga bilder och menyer. Dessa bilder och menyer hjälper dig att få ut det mesta från din Mediamaster. Alla funktioner kan manövreras med fjärrkontrollens knappar. Vissa funktioner kan också manövreras med knapparna på frontpanelen. Viktiga säkerhetsanvisningar! Läs dessa innan du börjar använda Mediamastern! Lämna minst 10 cm fritt utrymme runt Mediamastern så att den kan ventileras ordentligt. Placera inte Mediamastern i ett slutet utrymme som i en bokhylla eller liknande. Täck inte Mediamasterns ventilationsöppningar exempelvis med tidningar, bordsdukar, gardiner, etc. Placera inte Mediamastern på något som avger värme. Se till att Mediamastern inte riskerar att utsättas för droppande vätska eller stänk. Placera inte något som innehåller vätska, exempelvis en blomvas, på Mediamastern. Placera inte något med öppen låga, exempelvis stearingljus, på Mediamastern. Anslut inte eller modifiera några kablar när Mediamastern är ansluten till elnätet. Utsätt inte enheten för stark värme, kyla eller fuktig miljö. För bästa skydd av din Mediamaster rekommenderar vi att du installerar ett överspänningsskydd (ingår inte som tillbehör i standardprodukten). Ta inte bort ytterhöljet. Använd en mjuk trasa och en mild rengöringslösning för att rengöra höljet. Service får bara utföras av ett Servicecenter som har auktoriserats av Nokia. Lägg märke till att det enda sättet att isolera Mediamastern helt från nätspänning är att dra ur nätsladden från vägguttaget! SE 8

9 FJÄRRKONTROLLEN Här nedan beskrivs fjärrkontrollens knappar och dess funktioner. (Med knapparna på Mediamasterns framsida kan du stega upp/ned mellan de nedladdade kanalerna). Denna knapp har dubbla funktioner. Ett kort, snabbt tryck stänger av ljudet. Tryck likadant en gång till för att få tillbaka ljudet igen. När du håller knappen nedtryckt några sekunder kopplas mottagaren ned till viloläge (standby). På samma sätt aktiveras mottagaren från viloläget. 0-9 Använd sifferknapparna för att byta kanal. De används även för att ange siffervärden i vissa menyer. Observera, att om siffran 0 knappas in som första siffra så aktiveras funktionen som beskrivs här nedanför. 0 TV Release. Används för att skifta mellan inkopplade externa apparater, t. ex. videobandspelare och en satellitmottagare. info back select opt txt Visar en kort information om nuvarande samt nästa program när detta ingår i sändningen. Gå tillbaka en nivå i taget i menyerna. Växla mellan den kanal du senast tittade på och den du tittar på just nu. Stäng navigatorn. Bekräfta val i menyer och listor. Öppna navigatorn. Välj en meny för vissa tillfälliga inställningar (under förutsättning att den sänds). Koppla in text-tv (under förutsättning att den sänds). Pilknappen Tryck på övre delen (upp) Flytta uppåt i en meny. Byt till nästa kanal. Tryck vänster Välj alternativ i en meny. Manövrera i navigatorn. Minska ljudets volym. Tryck höger Välj alternativ i en meny. Manövrera i navigatorn. Öka ljudets volym. Max volym blir den du ställt in på TV:n. Tryck på nedre delen (ner) Flytta nedåt i en meny. Byt till föregående kanal. SE 9

10 FRAM- OCH BAKSIDA Framsidan Skifta kanaler Lucka Öppna luckan för att kunna sätta in CA-modulen med programkort Spår För en CA-modul med programkort Knapp Tryck på denna knapp när du skall ta ut CA-modulen Indikering 1 Indikering 2 För att sätta boxen i viloläge/programläge Spår För ett Viaccess programkort. OBS att detta gäller endast för 212 T Funktion På Viloläge Låst på kanal Fjärrkontrollindikering När mjukvara laddas ned Fel Indikering 1 Grön Röd Grön Grön Blinkar grönt Blinkar rött Indikering 2 Grön - Grön. Röd om ingen kanal finns Skall blinka till då du trycker på någon av fjärrkontrollens knappar Blinkar grönt Blinkar rött Baksidan DIGITAL AUDIO RCA-kontakt S/PDIF digital utgång för anslutning till en ljudaläggning TV SCART Anslutning till TV:n TV AERIAL För anslutning av en antenn (inom- eller utomhusmodell) Nätkabelanslutning V AC AUDIO L R RCA-kontakter Analog stereoutgång för anslutning till en ljudanläggning AUX SCART För anslutning till en videobandspelare eller en satellitmottagare SERIAL PORT För anslutning av en dator TV/VCR För RF-anslutning till en videobandspelare eller till TV:n Spänningsuttag 5V 30 ma Endast för anslutning av en NOKIA inomhusantenn med signalförstärkare Antenner från andra tillverkare får ej anslutas. SE 10

11 OM CA-MODULER OCH PROGRAMKORT Allmänt För att kunna se krypterade digitala markbundna kanaler behöver du en CA-modul samt ett programkort från en programoperatör. Det finns några olika CA-moduler på marknaden. De olika modulerna stödjer olika typer av krypteringssystem. I Mediamaster 210 T/212 T kan CA-moduler som följer DVB-standarden användas. Kontrollera med din respektive programoperatör vilken CA-modul du skall använda. Observera att programkortet är kopplat till en speciell programoperatör, vilket betyder att du får tillgång till kanaler från just den operatören. Programkortet ger även speciella menyer som inte beskrivs i denna bruksanvisning. Programoperatören informerar dig om detta. OBS! Programkort distribueras av din programoperatör och inte av Nokia. Programkortet bör alltid sitta i kortläsaren. Ta inte bort det i onödan såvida inte din programoperatör ber dig att göra det. Detta är viktigt, då ny information från din operatör endast kan laddas ner i mottagaren då kortet sitter i kortläsaren. CA-modul Programkort Kortläsaren på högra sidan av 212 T Kortläsaren på höger sida av Mediamaster 212 T har en inbyggd avkodare för ett programkort krypterat enligt Viaccess programkod. Detta innebär att du med 212 T kan se program som sänds med Viaccess kryptering utan att ha en separat CA-modul. Sätt i ett programkort från Boxer i den högra kortläsaren bakom luckan. Den gula fyrkanten (ett så kallat microchip ) skall vara vänt nedåt och inåt. Endast för ett programkort från Boxer Montering av en CA-modul med programkort i 210 T/212 T I det vänstra facket under luckan kan du montera en CA-modul med ett programkort (även ett från Viaccess) från en valfri programdistributör. Detta gäller båda modellerna, 210 T/212 T. Montera modulen och kortet enligt anvisningar från programdistributören. CA-modul Programkort SE 11

12 INSTALLATION AV MEDIAMASTER Kartongen med din Mediamaster innehåller följande komponenter: en digital markbunden Mediamaster en fjärrkontroll med 2 AAA batterier en fullkopplad SCART-kabel (1,0 m) en RF-kabel (skärmad, 1,5 m) SCART-kabel RF-kabel Nätkabel en bruksanvisning med ett licensavtal för programvaran nätkabel Bruksanvisning Fjärrkontroll Om SCART-kontakter På bakpanelen är Mediamastern utrustad med två SCART-kontakter (se figur). När du ansluter externa enheter till någon av dessa kontakter skall du alltid använda fullkopplade SCART-kablar. Det finns SCART-kablar vilka ej är fullkopplade på marknaden. Det är dock inte säkert att de anslutna enheterna fungerar tillfredsställande med dessa kablar. SCART-kontakt Montering av batterier i fjärrkontrollen Tag bort locket till batteriutrymmet på undersidan av fjärrkontrollen. Sätt i batterierna 2 x AAA (1,5 V) enligt markeringen i "batterihuset". Sätt tillbaka locket igen. SE 12

13 INSTALLATION AV MEDIAMASTER Allmän information om digitala sändningar Radio och TV-signaler kan hindras av byggnader, berg och andra terrängförhållanden. Sker mottagningen i en sänka, bakom ett berg eller inomhus i betonghus, kan mottagningskvalitén variera betydligt. Till skillnad från en analog TV-signal kan en digital TV-signal i vissa fall förstärkas, om reflexer av den adderas till originalsignalen. Reflekterade signaler kan man även utnyttja för mottagning genom att rikta antennen mot ett berg eller en hög byggnad, under förutsättning att dessa inte ligger i vägen för sändaren. Precis som vid analoga TV-sändningar så påverkas mottagningen negativt av dålig väderlek, typ regn, snö och hagel. Anslutning av TV-antenn Du kan ansluta Mediamastern till följande antenner: 1. En vanlig UHF-antenn Om möjligt använder du i första hand en utomhusantenn avsedd för att ta emot UHF-kanalerna Tänk dock på följande: I vissa hyreshus kan filter och kanalomvandlare vara anslutna till en gemensam takantenn. I så fall går denna antenn förmodligen inte att använda till denna Mediamaster. Om så är fallet, tag kontakt med hyresvärden. Många äldre takantenner kan ha vissa begränsningar beträffande de kanaler de kan ta emot. Detta kan innebära att de digitala kanaler vilka sänds på högre frekvenser, inte kan tas emot. Då måste antennen bytas ut mot en ny modell. Vissa utomhusantenner är riktade mot en analog sändare. Antennen bör riktas om mot en digital sändare. Den bästa lösningen är kanske inte alltid att placera antennen så högt som möjligt. Om möjligt, prova att placera antennen på olika höjder. 2. En inomhus- eller fönsterantenn En av dessa antenntyper kan räcka om mottagningsförhållandena är mycket goda. Vid användning av inomhusantenn bör du tänka på följande: Antennen skall vara avsedd för UHF-kanalerna Antennen placeras lämpligen vid ett fönster, helst riktad mot TV-sändaren. En Nokia-antenn med förstärkare rekommenderas eftersom den ger en högre signalnivå. Beroende på byggnadsmaterial dämpas TV-signalen olika mycket. Hus och byggnader med tjocka sten- och betongväggar har signalen svårt att tränga igenom. I trähus kan signalerna tas emot betydligt bättre. SE 13

14 INSTALLATION AV MEDIAMASTER Anslutning av Mediamaster Det finns många olika typer av TV/ video och andra utrustningar som du kan ansluta till din Mediamaster. I denna manual visas några av de vanligaste sätten att ansluta utrustning. Om du har problem med dina inkopplingar och behöver hjälp, kontakta din handlare eller programoperatör. Anslutning till TVn Anslut en SCART-kabel mellan huvud SCART-kontakten på TVn och TV SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en RF-kabel mellan TV/VCR-utgången på Mediamastern och RF-ingången på TVn. Anslut en antennen direkt till TV AERIAL ingången på Mediamastern. SCART-kabel RFkabel Anslutning av en videobandspelare Se även bruksanvisningen till videon för mer information. Anslut en SCART-kabel mellan huvud SCART-kontakten på TV:n och TV SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en andra SCART-kabel mellan videon och AUX SCARTkontakten på Mediamastern. Anslut en tredje SCART-kabel mellan videon och den andra SCART-kontakten på TVn. Anslut en RF-kabel mellan TV/VCR-utgången på Mediamastern och RF-ingången på videon. Anslut en RF-kabel mellan RF-utgången på videon och RF-ingången på TVn. Anslut en antenn direkt till TV AERIAL ingången på Mediamastern. Anslutning till en stereoanläggning Anslut ett par RCA stereokablar mellan AUDIO L R utgångarna på Mediamastern och AUDIO IN L R, AUX, SPARE eller EXTRA ingångarna på din stereoanläggning. Du kan även ansluta en RCA kabel mellan DIGITAL AUDIOuttaget på Mediamastern och en stereoanläggning eller ett hemmabiosystem med Dolby Pro Logic- eller Dolby Digitalavkodare. OBS: För att undvika störningar måste du använda en skärmad audiokabel. SE 14

15 INSTALLATION AV MEDIAMASTER Anslutning till en satellitmottagare och en videobandspelare Anslut en SCART-kabel mellan huvud SCART-kontakten på TVn och TV SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en SCART-kabel mellan TV SCART-kontakten på satellitmottagaren och AUX SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en SCART-kabel mellan videon och den andra SCARTkontakten på TVn (om möjligt). Anslut en RF-kabel mellan RF-utgången på videon och RFingången på TVn. Anslut en RF-kabel mellan RF-utgången på satellitmottagaren och RF-ingången på videon. Anslut en RF-kabel mellan TV/VCR-utgången på Mediamastern och RF-ingången på satellitmottagaren. Anslut TV-antennen direkt till TV AERIAL-ingången på Mediamastern. Anslut en koaxialkabel mellan LNBn och LNB ingången på (den analoga eller digitala) satellitmottagaren. Video Satellitmottagare Satellitmottagaren måste vara frånslagen (stå i viloläge) när du vill titta på digitala kanaler från Mediamastern. Start- och Inställningsprocedur när RF-anslutningar används Denna inställning är nödvändig endast om Mediamastern är ansluten till TVn endast via RF-kabel. (Ingen SCART anslutning användes.) För att ställa in TVn för RF-anslutning behöver du kanske också använda TVns bruksanvisning. Nedanstående åtgärder förklarar vad du måste göra om du inte kan använda SCART anslutningar. Anslut din Mediamaster till elnätet. Ställ in din TV till Mediamastern: Välj ett programnummer på TVn som inte användes till andra TV kanaler. Följ instruktionerna i TVns bruksanvisning för att ställa in TVns kanalväljare på kanal 43, vilket är Mediamasterns förinställda RF (UHF)- kanal. Följ instruktionerna i TVns bruksanvisning för att lagra denna RF-kanal som kanal för digital markbunden TV. Du väljer den när du vill se digitala markbundna kanaler. När First time installations-menyn är synbar, tryck select på fjärrkontrollen för att starta installationsprocessen. Om bildens kvalitet blir dålig så kan du senare ändra den förinställda kanal 43 till en annan mellan 21 och 69. TVn måste också ställas in på det nya kanalnumret. Se avsnittet RF-modulatorkanal på sidan 25. Om du även har en video ansluten måste den ställas in på en annan kanal (21-69) än den du väljer för Mediamastern. SE 15

16 GRUNDINSTÄLLNINGAR Allmän information I samband med att du har installerat Mediamastern måste du också göra några grundinställningar för att komplettera installationen. Under den proceduren får du viss information i den gröna rutan i menyernas nedre del. Observera! Ett tryck på select-knappen är alltid en bekräftelse på ett val i menyerna och tar dig till nästa steg i installationsprocessen. I vissa menyer kan det vara mer än ett värde som skall väljas. Gör först alla nödvändiga inställningar på de olika raderna. Tryck sedan på select för att bekräfta valen. Du kan alltid gå tillbaka till föregående meny, ett steg åt gången genom att trycka på back. Använd pilknapp upp/ner för att välja rad. Använd höger/vänster pilknapp för att ändra inställningar på en rad. Du kan även använda sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange numeriska värden. Påbörja grundinställningarna När du ser menyn till höger på skärmen är det dags att starta installationen. Tryck select på fjärrkontrollen för att starta installationsproceduren. Språk Välj det språk du vill att menyerna skall visas på. Detta språk kommer också att bli huvudspråk för tal samt för textning till filmer. Du väljer språk med hjälp av fjärrkontrollens pilknapp upp/ner. Tryck på select igen för att bekräfta språkvalet. Samtidigt startar nu sökningen efter TV och radiokanaler. SE 16

17 GRUNDINSTÄLLNINGAR Kanalsökningsmenyn Denna meny visas under den tid som kanalsökningen pågår. Namnen på kanalerna som hittas under sökningen kommer att visas på TV-skärmen. Observera att kanalsökningen kan ta flera minuter att genomföra. När sökningsproceduren är klar visas hur många kanaler som har hittats. Tryck på select för att fortsätta. Klockinställning Ställ in rätt tid med pilknappen upp/ner, ± 1/2 timme åt gången. Du kan också justera minuterna med höger/vänster pilknapp. Tryck därefter på select för att avsluta grundinställningarna och öppna den så kallade Navigatorn. SE 17

18 NAVI BARS NAVIGATOR Allmän information om navigatorn Tryck på select för att öppna navigatorn. För att kunna ändra inställningar, tillverka kanallistor med mer kommer du att använda dig av Navi Bars Navigator. I denna bruksanvisning förkortar vi namnet till navigatorn. Se bilden till höger. Den horisontella raden består av mappar, t. ex. Inställningar, Alla TV med fler. Namnet anges med svart text längst ner på mappen. Varje mapp innehåller vad vi kallar för bokmärken. Så t. ex. innehåller mappen Alla TV bokmärken för alla TV-kanaler; mappen Inställningar innehåller olika bokmärken för systeminställningar, och så vidare. Du förflyttar de olika mapparna horisontellt genom att trycka på höger/vänster pilknapp. När en mapp flyttats till fokus kommer nu dess bokmärken att visas i en vertikal rad. Namnen på de ingående bokmärkena visas med vit text i dess överkant. Du kan nu välja bokmärke med hjälp av pilknapp upp/ner. Tryck på select för att bekräfta valet och öppna bokmärket. Nedanför raden av mappar finns en ruta där information ges om det bokmärke som är i fokus. När namnet på en TV- eller radiokanal är i fokus, kan någon av följande, eller alla, symboler också finnas: Anger att det är en ny kanal som tillkommit vid en ny kanalsökning och du ännu inte tittat på den. Det kan också vara en redan befintlig kanal som du ännu inte tittat på. Anger att kanalen är kodad och du behöver ett programkort för att kunna se den. Anger att kanalen är låst. När bokmärket för ett TV- eller radioprogram är i fokus kan du få viss information om det när du trycker på info. Trycker du på opt ges en mer detaljerad kanalinformation om TV- eller radioprogrammet. Trycker du på info när bokmärket ingår i Inställningar eller Kontroll ges viss information om de inställningar du kan göra. bokmärket i fokus bokmärkets namn mappens namn information om bokmärket i fokus bokmärke mapp När navigatorn är framme kan du ta bort den genom att trycka på back. Annars försvinner den automatiskt efter 2 minuter. SE 18

19 NAVI BARS NAVIGATOR Mapparna Kontroll och Inställningar Dessa två system-mappar innehåller ett antal bokmärken. Vart och ett av dessa bokmärken innehåller menyer från vilka vissa inställningar kan utföras. Dessa system-mappar går ej att radera. Denna anvisning kommer nu att beskriva de olika inställningar som kan utföras från mapparna Kontroll och Inställningar. Vi startar med bokmärkena från mappen Kontroll. Kontroll Användare Timeout för kanalinfo Varje gång du byter kanale visas en informationsruta under några sekunder. Här kan du välja hur många sekunder informationen skall visas. Volymindikator Välj om du vill att volymindikatorn skall vara synlig eller inte på skärmen när du ändrar ljudvolymen. Timeout för volymindikator Här kan du välja hur många sekunder volymindikatorn skall visas. Textning Välj om textning skall vara synlig eller ej på skärmen. Textningsspråk Välj först alternativet synlig för textning. Om det nu finns fler än ett språk att välja på, välj det du i första hand vill ska visas. Språk för ljud När det finns fler än ett språk att välja på, välj det du i första hand vill ha som talspråk. Menyspråk Välj det språk du vill att texterna i menyerna skall visas på. Ikoner i kanallistan För att göra listorna för TV- och radiokanaler kortare kan du välja att enbart namnen, och ej hela bokmärkena, skall visas. Se bilden till höger. SE 19

20 NAVI BARS NAVIGATOR Kontroll Kanaler Från dessa menyer kan du skapa och redigera kanallistor. Du kan bland annat skapa favoritlistor; lägga till, ta bort, namnge samt lägga kanalerna i önskad turordning i dessa listor. Listan Alla TV innehåller samtliga kanaler som laddades ner vid kanalsökningen. Genom att skapa egna favoritlistor kan du göra kanalhanteringen mer lätthanterlig. Innan du startar med listorna... Först måste du välja vilken typa av lista du skall arbeta med; en TV- eller radiolista. När du tittar på TV-kanaler och trycker på select för att välja editera kanaler, kommer du att kunna arbeta med enbart TV-kanaler. Gör du motsvarande när du lyssnar på en radiokanal kommer du att kunna arbeta enbart med radiokanaler. Skapa lista Med denna meny som utgångspunkt kan du skapa dina egna favoritlistor, vilka då innehåller de kanaler du ser oftast på. Du kan ge varje lista ett eget namn t ex Sport eller Filmer. Den nya lista du skapar kommer att visas som en mapp i den horisontella delen av navigatorn. När mappen är i fokus kommer dess innehåll att visas som bokmärken. Hur du ger en lista ett namn Denna procedur är densamma oavsett om du ger listan ett namn för första gången, eller ändrar ett listnamn vid ett senare tillfälle. Tryck på select när raden skapa lista är markerad. Du får upp en meny som visar fjärrkontrollens knappar. Varje knapp representerar ett visst antal bokstäver och tecken enligt följande: 1 * # & % $,! ; - + ) / ^ 1 6 m n o 6 Ö Ô Ñ Ó Ò 2 a b c 2 Å Ä Á Á Â C Ã 7 p q r s 7 $ 3 d e f 3 É É Ë Ê 8 t u v 8 Ü Ù Ú 4 g h i 4 Î Ï Í Ì 9 w x y z 9 5 j k l 5 0 mellanslag, 0 Så här skriver du in namnet på listan Tryck på den knapp som har tecknet du vill skriva in: ett tryck för första tecknet, två för andra o.s.v. Ett nytt tecken kan slås in när den vertikala markören, l, för varje tecken står på den högra sidan av ett tecken. Skifta mellan stora bokstäver, A B C etc, och små, a b c etc, genom att trycka på fjärrens opt-knapp. Ett mellanslag mellan ord får du genom att trycka på 0 (noll). Har du slagit in fel tecken kan du ta bort det (dem) genom att trycka txt en eller fler gånger. Använd höger/vänster pilknapp för att stega i ett befintligt namn. SE 20

Snabbguide. Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen. Antenn RF. Video SCART

Snabbguide. Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen. Antenn RF. Video SCART Snabbguide Satellitantenn Satellitantennen måste monteras så att den har fri sikt till satelliten. Montera satellitantennen enligt monteringsanvisningarna. Om du redan har en satellitantenn monterad, notera

Läs mer

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be Bruksanvisning Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their owners.

Läs mer

Nokia, Nokia Connecting People och Navi Bars är varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och varumärken som omnämns i denna

Nokia, Nokia Connecting People och Navi Bars är varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och varumärken som omnämns i denna Snabbguide Nokia, Nokia Connecting People och Navi Bars är varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och varumärken som omnämns i denna publikation ägs av sina respektive bolag. Nokia arbetar

Läs mer

Läs det här innan du använder Mediamaster

Läs det här innan du använder Mediamaster Snabbguide Mediamaster 120 C Innehåll Fjärrkontroll 4 Anslutning av Mediamaster 5 Fram- och baksida 5 Anslutning av Mediamaster 5 Förbereda fjärrkontrollen 5 Vanliga anslutningar 6 Ansluta till en TV-apparat

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S MEDIAMASTER 9780 S Innehåll Allmän information 4 För din säkerhet 4 Fjärrkontroll 5 Front och baksida 6 Om programkort 7 Allmänt 7 Hur du sätter i kortet 7 PIN-kod 7

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9802 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be Snabbguide Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their owners.

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Bruksanvisning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Din manual NOKIA 9902S http://sv.yourpdfguides.com/dref/527889

Din manual NOKIA 9902S http://sv.yourpdfguides.com/dref/527889 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 9902S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113 INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN Arris VIP1113 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER: Digitalbox för HD FiberLAN Installationsguide Nätverkskabel HDMI-kabel 1 2 MNO PQR WXYZ TEXT INFO EPG OK TV REC VOD

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9902 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9902 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN

INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN 1 LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN

INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN 1 LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation INSTALLATIONSGUIDE

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

EuroSky. Manual. Fjärrkontroll. Innehållsförteckning. Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14

EuroSky. Manual. Fjärrkontroll. Innehållsförteckning. Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14 EuroSky Manual Fjärrkontroll Svenska x Innehållsförteckning Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14 Inställningar Installera EuroSky 4 universalkontroll 17 Sökning 18 Identifiera koderna du hittar under

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk-

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk- Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual CI-5100T Innehåll

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista Nokia 9780 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Manuell mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-9 Personlig kanallista Sid 10 Resett av mottagarens

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM!

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! L A U N A M R A D N D ANVÄ N A M E D N O R BOXE TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! 1 INNEHÅLL Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4

Läs mer

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Mars 2007 Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Tabellguide Testet omfattar tio digital-tv-boxar och har utförts av Intertek ETL SEMKO i Storbritannien på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. Vid

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799 SVENSK-2 000318 00799 Innehållsförteckning FÖRORD Säkerhetsinstruktioner... s. 3 Nätanslutning... s. 3 De olika delarna... s. 3 PRODUKTINFORMATION Display och knappar på framsida... s. 4 Anslutningar på

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer