Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen"

Transkript

1 Bruksanvisning

2

3 Snabbguide Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen RF video SCART Kortläsaren på högra sidan av 212 T Kortläsaren på höger sida av Mediamaster 212 T har en inbyggd avkodare för ett programkort krypterat enligt Viaccess programkod. Detta innebär att du med 212 T kan se program som sänds med Viaccess kryptering utan att ha en separat CA-modul. Sätt i ett programkort från Boxer i den högra kortläsaren bakom luckan. Den gula fyrkanten (ett så kallat microchip ) skall vara vänt nedåt och inåt. Endast för ett programkort från Boxer Start första gången Anslut den medlevererade nätkabeln till apparatens baksida samt till elnätet. En meny med texten First time installation (första installationen) visas. Tryck på knappen select på fjärrkontrollen för att starta installationen. Språk Välj det språk du vill att menyerna skall visas på. Detta språk kommer också att bli huvudspråk för tal samt för textning till filmer. Du väljer språk med hjälp av fjärrkontrollens pilknapp upp/ner, se sidan 9 i denna manual. Tryck på select igen för att bekräfta språkvalet. Samtidigt startar nu sökningen efter TV och radiokanaler. SE 3

4 Snabbguide Kanalsökningsmenyn Denna meny visas under den tid som kanalsökningen pågår. Namnen på de kanaler som hittas under sökningen visas i en lista. Observera att kanalsökningen kan ta flera minuter att genomföra. När sökningsproceduren är klar visas hur många kanaler som har hittats. Klockinställning Ställ in rätt tid med pilknappen upp/ner, ± 1/2 timme åt gången. Du kan också justera minuterna med höger/vänster pilknapp. Tryck därefter på select för att avsluta grundinställningarna och öppna den så kallade Navigatorn. Behörighetskod För att öppna vissa menyer måste du skriva in din behörighetskod. Den är inställd till 1234 från fabriken. SE 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Kvickguide 3 Kortläsaren på högra sidan 3 Språk 3 Kanalsökningsmenyn 3 Klockinställning 4 Behörighetskod 4 Licensavtal 6-7 Säkerhetsanvisningar 8 Fjärrkontroll 9 Fram- och Baksida 10 Om CA-moduler och programkort 11 Allmänt 11 Montering av CA-modul och programkort 11 Installation av Mediamastern 12 Montering av batterier i fjärrkontrollen 12 Anslutning av TV-antenn 13 Anslutning av Mediamaster 14 Anslutning till TVn 14 Anslutning av en videobandspelare 14 Anslutning till en stereoanläggning 14 Anslutning till en satellitmottagare och en videobandspelare 15 Start- och Inställningsprocedur när RF-anslutningar används 15 Grundinställningar 16 Allmän information 16 Påbörja grundinställningarna 16 Språk 16 Kanalsökningsmenyn 17 Klockinställning 17 Navi Bars Navigator; Navigatorn 18 Allmän information om navigatorn 18 Mapparna Kontroll och Inställningar 19 Kontroll Användare 19 Kontroll Kanaler 20 Kontroll Timer 23 Kontroll Systeminfo 23 Inställningar Kanal 24 Inställningar TV 25 Inställningar Modem 26 Inställningar Behörighet 27 Inställningar Tid 27 Inställningar Uppdatera 28 Inställningar Ominstallera 28 Spel 28 Att titta på TV 29 Allmän information 29 Programinformation 29 Utökad programinformation 30 Temporära programinställningar 30 TV Release (0- knappen) 31 Text-TV (txt-knappen) 31 Ordlista 32 Felsökning 33 Tekniska data 34 Nokia, Nokia Connecting People samt Navi Bars är varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och varumärken som omnämns i denna publikation ägs av sina respektive bolag. Nokia arbetar med kontinuerlig utveckling av sina produkter. Vi reserverar oss därför rätten att göra ändringar och förbättringar av de produkter som beskrivs i denna manual utan föregående meddelande. Copyright Nokia. Alla rättigheter förbehålles. SE 5

6 Nokia Mediamaster programvarulicens för slutanvändare OBS! LÄS IGENOM DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. NOKIA CORPORATION, NOKIA HOME COMMUNICATIONS, PROGRAMVARUAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE. Detta programvaruavtal ( Avtalet ) gäller mellan dig (antingen en person eller en organisation), slutanvändaren och Nokia Corporation, Nokia Home Communications ( Nokia ). Avtalet ger dig rätt att använda den programvara som specificeras i klausul 1 nedan och som ingår i denna digitala-tv mottagare från Nokia. Det omfattar slutanvändarens rättigheter och är inte att avtal rörande köp. Läs igenom detta noggrant innan du använder programvaran När du använder denna digitala TV-mottagare från Nokia accepterar du avtalets villkor. Om du inte accepterar avtalets alla villkor ska du returnera denna digitala TV-mottagare från Nokia, samt tillhörande dokumentation till inköpsstället. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN BEKRÄF- TAR DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DETTA AVTAL OCH ATT DU ACCEPTERAR DESS VILLKOR. 1. PROGRAMVARA. i detta avtal betyder programvara : (I) den programvaruprodukt som identifieras ovan (II) digitala bilder, fotografier, clip art eller andra konstnärliga arbeten ( grafikfiler ) (III) därtill hörande skriftligt material (med förklaringar) och annan dokumentation ( Dokumentation ); (IV) teckensnitt och (v) eventuella uppgraderingar, modifierade versioner, uppdateringar, tillägg och kopior av programvaran som Nokia genom detta avtal ger dig licens att använda. 2. SLUTANVÄNDARENS RÄTTIGHETER OCH ANVÄND- NING AV PRODUKTEN. Nokia tilldelar dig en icke-exklusiv och icke överförbar rätt att använda denna programvara uteslutande på din digitala TV-mottagare från Nokia. 3. BEGRÄNSNINGAR AV SLUTANVÄNDARRÄTTIGHE- TER. Du får varken kopiera eller distribuera programvaran, och inte heller vidareutveckla arbeten från den med följande undantag: (a) Du får överföra alla dina rättigheter till programvaran samtidigt som du permanent överlåter denna digitala TVmottagare. Detta sker under förutsättning att du överför TV-mottagaren och all tillhörande dokumentation och att du inte behåller några kopior själv samt att mottagaren accepterar villkoren i detta avtal. (b) Du får inte använda, ändra, översätta, reproducera eller överföra rättigheterna att använda programvaran eller kopiera programvaran med undantag för de fall som uttryckligen beskrivs i detta avtal. (c) Du får inte sälja programvaran vidare, med undantag för de bestämmelser som finns i klausul 3 (a), hyra ut den (inte heller i andra hand) och inte leasa eller låna ut den. (d) Du får inte avkoda, avkompilera, avassemblera eller på något annat sätt försöka utröna programvarans källkod (utom i den mån som denna begränsning uttryckligen förbjuds i lag). Du får inte heller vidareutveckla arbeten som bygger på denna programvara. (e) Om inte annat anges i dokumentationen får du inte visa, ändra, reproducera eller sprida någon av de grafikfiler som ingå i programvaran. I det fall då du enligt dokumentationen får visa grafikfilerna får du inte sprida dem på separat, d.v.s. under sådana omständigheter då grafikfilerna utgör det huvudsakliga värdet hos produkten som sprids. Du bör läsa igenom eventuella viktigt-filer eller Readme-filer som hör ihop med de grafikfiler som du använder för att förvissa dig om vilka rättigheter du har vad gäller denna typ av material. Grafik-filerna får inte användas vid framställningen av material som är ärekränkande, nedsättande, olagligt, brottsligt, oanständigt, obscent eller pornografiskt och inte heller på för något annat olagligt. Du får inte registrera eller kräva några rättigheter till Grafik-filerna eller arbeten som vidareutvecklats från dem. (f) Du accepterar att du endast får använda programvaran på ett sätt som stämmer överens med all gällande lagstiftning inom det lagskipningsområde där du använder programvaran, inklusive, men inte begränsat till, de tillämpliga begränsningar som gäller upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. 4. UPPHOVSRÄTT. Programvaran och alla rättigheter, inklusive äganderättigheter, ägs av Nokia och/eller dess licensinnehavare och partner. De skyddas också av internationella överenskommelser och alla andra nationellt tillämpliga lagar i det land där de används. Programvarans struktur, uppbyggnad och kod är värdefulla affärshemligheter och konfidentiell information som ägs av Nokia och/ eller dess affärsinnehavare och partner. Du får inte kopiera programvaran 5. IKRAFTTRÄDANDE & UPPHÄVANDE. Detta avtal gäller från den första gång du använder denna digitala TVmottagare från Nokia. Du kan när som helst häva detta avtal genom att, på egen bekostnad, returnera denna digitala TV-mottagare, liksom allt tillhörande material som Nokia försett dig med. Om du inte följer alla villkor i avtalet upphävs dina slutanvändarrättigheter automatiskt och med omedelbar verkan. Om detta inträffar ska du omedelbart och på egen bekostnad returnera denna digitala TV-mottagare från Nokia och allt tillhörande material till inköpsstället. 6. INGA ANDRA FÖRPLIKTELSER. Detta avtal ger inte upphov till några förpliktelser från Nokias sida, med undantag för de som specificeras här. SE 6

7 Nokia Mediamaster programvarulicens för slutanvändare 7. ANSVARSBEGRÄNSNING. INOM RAMEN FÖR DEN GÄLLANDE LAGSTIFTNINGEN SKA NOKIA, DESS AN- STÄLLDA, LICENSINNEHAVARE ELLER PARTNER UN- DER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS SOM ANSVA- RIGA FÖR FÖRLUST AV FÖRTJÄNSTER, INKOMSTER, FÖRSÄLJNING, DATA ELLER KOSTNADER FÖR ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, SKADA PÅ PERSON ELLER EGENDOM, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION. INTE HELLER SKA DE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SÄRSKILDA, DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, EKONOMISKA, TÄCKANDE, STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR, OAVSETT ORSAK, VARE SIG DE UPPSTÅR MEDAN KONTRAKTET GÄLLER ELLER EJ, ELLER PÅ GRUND AV ÅTALBAR HANDLING, FÖRSUMLIGHET ELLER ANSVARS- RÄTTSLIGA FÖRBINDELSER RÖRANDE ANVÄNDAN- DET AV ELLER OMÖJLIGHETEN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM NOKIA ELLER DESS LICENSINNEHAVARE ELLER KOMPANJONER HAR GJORTS UPPMÄRKSAMMA PÅ DENNA TYP AV SKA- DOR. EFTERSOM VISSA LÄNDER/STATER/LAG- SKIPNINGSOMRÅDEN INTE TILLÅTER ATT ANSVARS- SKYLDIGHETEN UTESLUTS, MEN KAN TILLÅTA BE- GRÄNSNINGAR AV DEN, SKA ANSVARS- SKYLDIGHETEN I DESSA FALL FÖR NOKIA, DESS AN- STÄLLDA ELLER LICENSINNEHAVARE ELLER PART- NER BEGRÄNSAS TILL.US $50. Ingen del av avtalet ska inverka menligt på de lagstadgade rättigheterna för någon part som handlar som kund. Nokia handlar för sina anställdas, licensinnehavares eller kompanjoners räkning i syfte att avstå från, utesluta och/eller begränsa skyldigheter och ansvar i enlighet med denna klausul (7), men inte i några andra avseenden eller för något annat syfte. 8. EXPORTKONTROLL. Programvaran, inklusive tekniska data, innehåller krypteringsteknik som är föremål för exportkontroll enligtexport Administration Regulations, EAR, i USA, och kan vara föremål för import- eller exportkontroll i andra länder. Enligt EAR förbjuds användningen av programvaran och tekniska data av slutanvändare inom statliga förvaltning, som definieras nedan, utan licens från USA:s regering. En slutanvändare inom statlig förvaltning definieras i del 772 av EAR som ett utländskt centralt, regionalt eller lokalt regeringsdepartement, eller annat organ som utför regeringsuppgifter; inklusive statliga forskningsinstitutioner, statliga företag eller deras separata affärsenheter (enligt definitionen i del 772 av EAR) som är engagerade i i tillverkningen eller spridningen av produkter eller tjänster enligt Wassenaar Munitions List, liksom internationella regeringsorgan. Detta villkor innefattar inte: affärsdrivande verk (telekommunikationsföretag och företag som tillhandahåller Internet-tjänster; banker och finansinstitut; transporter; radio- och TV-utsändningar eller underhållning; utbildningsorganisationer; sjukvården; detalj- eller partihandel; tillverknings eller industriella enheter som inte är involverade i tillverkningen eller distributionen av varor eller tjänster enligt Wassenaar Munitions List.) Du accepterar att noggrant följa alla gällande import- och exportregler och bekräftar att du själv har ansvar för att erhålla licens för export, återexport, förflyttning eller import av programvaran. Du framhåller också att du inte är en slutanvändare inom statligt förvaltning enligt definitionen ovan, och att du inte kommer att överlåta programvaran till någon slutanvändare inom statlig förvaltning utan licens för att göra detta. 9. KONTAKTINFORMATION. Om du vill kontakta Nokia med anledning av detta avtal, gör så på följande adress: Nokia Home Communications Universitetsvägen 14 S Linköping SVERIGE 10. TILLÄMPLIG LAG & ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Detta avtal styrs av Finlands lagar. Alla tvister som uppstår i samband med detta avtal, eller som hänför sig till det, ska avgöras av en ensam skiljedomare som utses av Finlands handelskammare. Skiljedomsprocessen ska äga rum i Helsingfors, Finland och den ska hållas på engelska. Om någon del av detta avtal befinns vara ogiltig eller omöjlig att upprätthålla, påverkar det inte giltigheten av avtalets innebörd, som förblir giltig och möjlig att upprätthålla i enlighet med dess villkor. Detta avtal kan endast ändras skriftligen av en av Nokia godkänd tjänsteman. Detta är avtalet i sin helhet, vad gäller programvara, mellan Nokia och dig, och det ersätter alla eventuella tidigare framställningar, diskussioner, åtaganden, slutanvändaravtal, meddelanden eller reklam som hör samman med programvaran. SE 7

8 ALLMÄN INFORMATION OM MEDIAMASTER Med denna bruksanvisning kommer du att märka att den dagliga användningen av din Mediamaster är baserad på en serie av användarvänliga bilder och menyer. Dessa bilder och menyer hjälper dig att få ut det mesta från din Mediamaster. Alla funktioner kan manövreras med fjärrkontrollens knappar. Vissa funktioner kan också manövreras med knapparna på frontpanelen. Viktiga säkerhetsanvisningar! Läs dessa innan du börjar använda Mediamastern! Lämna minst 10 cm fritt utrymme runt Mediamastern så att den kan ventileras ordentligt. Placera inte Mediamastern i ett slutet utrymme som i en bokhylla eller liknande. Täck inte Mediamasterns ventilationsöppningar exempelvis med tidningar, bordsdukar, gardiner, etc. Placera inte Mediamastern på något som avger värme. Se till att Mediamastern inte riskerar att utsättas för droppande vätska eller stänk. Placera inte något som innehåller vätska, exempelvis en blomvas, på Mediamastern. Placera inte något med öppen låga, exempelvis stearingljus, på Mediamastern. Anslut inte eller modifiera några kablar när Mediamastern är ansluten till elnätet. Utsätt inte enheten för stark värme, kyla eller fuktig miljö. För bästa skydd av din Mediamaster rekommenderar vi att du installerar ett överspänningsskydd (ingår inte som tillbehör i standardprodukten). Ta inte bort ytterhöljet. Använd en mjuk trasa och en mild rengöringslösning för att rengöra höljet. Service får bara utföras av ett Servicecenter som har auktoriserats av Nokia. Lägg märke till att det enda sättet att isolera Mediamastern helt från nätspänning är att dra ur nätsladden från vägguttaget! SE 8

9 FJÄRRKONTROLLEN Här nedan beskrivs fjärrkontrollens knappar och dess funktioner. (Med knapparna på Mediamasterns framsida kan du stega upp/ned mellan de nedladdade kanalerna). Denna knapp har dubbla funktioner. Ett kort, snabbt tryck stänger av ljudet. Tryck likadant en gång till för att få tillbaka ljudet igen. När du håller knappen nedtryckt några sekunder kopplas mottagaren ned till viloläge (standby). På samma sätt aktiveras mottagaren från viloläget. 0-9 Använd sifferknapparna för att byta kanal. De används även för att ange siffervärden i vissa menyer. Observera, att om siffran 0 knappas in som första siffra så aktiveras funktionen som beskrivs här nedanför. 0 TV Release. Används för att skifta mellan inkopplade externa apparater, t. ex. videobandspelare och en satellitmottagare. info back select opt txt Visar en kort information om nuvarande samt nästa program när detta ingår i sändningen. Gå tillbaka en nivå i taget i menyerna. Växla mellan den kanal du senast tittade på och den du tittar på just nu. Stäng navigatorn. Bekräfta val i menyer och listor. Öppna navigatorn. Välj en meny för vissa tillfälliga inställningar (under förutsättning att den sänds). Koppla in text-tv (under förutsättning att den sänds). Pilknappen Tryck på övre delen (upp) Flytta uppåt i en meny. Byt till nästa kanal. Tryck vänster Välj alternativ i en meny. Manövrera i navigatorn. Minska ljudets volym. Tryck höger Välj alternativ i en meny. Manövrera i navigatorn. Öka ljudets volym. Max volym blir den du ställt in på TV:n. Tryck på nedre delen (ner) Flytta nedåt i en meny. Byt till föregående kanal. SE 9

10 FRAM- OCH BAKSIDA Framsidan Skifta kanaler Lucka Öppna luckan för att kunna sätta in CA-modulen med programkort Spår För en CA-modul med programkort Knapp Tryck på denna knapp när du skall ta ut CA-modulen Indikering 1 Indikering 2 För att sätta boxen i viloläge/programläge Spår För ett Viaccess programkort. OBS att detta gäller endast för 212 T Funktion På Viloläge Låst på kanal Fjärrkontrollindikering När mjukvara laddas ned Fel Indikering 1 Grön Röd Grön Grön Blinkar grönt Blinkar rött Indikering 2 Grön - Grön. Röd om ingen kanal finns Skall blinka till då du trycker på någon av fjärrkontrollens knappar Blinkar grönt Blinkar rött Baksidan DIGITAL AUDIO RCA-kontakt S/PDIF digital utgång för anslutning till en ljudaläggning TV SCART Anslutning till TV:n TV AERIAL För anslutning av en antenn (inom- eller utomhusmodell) Nätkabelanslutning V AC AUDIO L R RCA-kontakter Analog stereoutgång för anslutning till en ljudanläggning AUX SCART För anslutning till en videobandspelare eller en satellitmottagare SERIAL PORT För anslutning av en dator TV/VCR För RF-anslutning till en videobandspelare eller till TV:n Spänningsuttag 5V 30 ma Endast för anslutning av en NOKIA inomhusantenn med signalförstärkare Antenner från andra tillverkare får ej anslutas. SE 10

11 OM CA-MODULER OCH PROGRAMKORT Allmänt För att kunna se krypterade digitala markbundna kanaler behöver du en CA-modul samt ett programkort från en programoperatör. Det finns några olika CA-moduler på marknaden. De olika modulerna stödjer olika typer av krypteringssystem. I Mediamaster 210 T/212 T kan CA-moduler som följer DVB-standarden användas. Kontrollera med din respektive programoperatör vilken CA-modul du skall använda. Observera att programkortet är kopplat till en speciell programoperatör, vilket betyder att du får tillgång till kanaler från just den operatören. Programkortet ger även speciella menyer som inte beskrivs i denna bruksanvisning. Programoperatören informerar dig om detta. OBS! Programkort distribueras av din programoperatör och inte av Nokia. Programkortet bör alltid sitta i kortläsaren. Ta inte bort det i onödan såvida inte din programoperatör ber dig att göra det. Detta är viktigt, då ny information från din operatör endast kan laddas ner i mottagaren då kortet sitter i kortläsaren. CA-modul Programkort Kortläsaren på högra sidan av 212 T Kortläsaren på höger sida av Mediamaster 212 T har en inbyggd avkodare för ett programkort krypterat enligt Viaccess programkod. Detta innebär att du med 212 T kan se program som sänds med Viaccess kryptering utan att ha en separat CA-modul. Sätt i ett programkort från Boxer i den högra kortläsaren bakom luckan. Den gula fyrkanten (ett så kallat microchip ) skall vara vänt nedåt och inåt. Endast för ett programkort från Boxer Montering av en CA-modul med programkort i 210 T/212 T I det vänstra facket under luckan kan du montera en CA-modul med ett programkort (även ett från Viaccess) från en valfri programdistributör. Detta gäller båda modellerna, 210 T/212 T. Montera modulen och kortet enligt anvisningar från programdistributören. CA-modul Programkort SE 11

12 INSTALLATION AV MEDIAMASTER Kartongen med din Mediamaster innehåller följande komponenter: en digital markbunden Mediamaster en fjärrkontroll med 2 AAA batterier en fullkopplad SCART-kabel (1,0 m) en RF-kabel (skärmad, 1,5 m) SCART-kabel RF-kabel Nätkabel en bruksanvisning med ett licensavtal för programvaran nätkabel Bruksanvisning Fjärrkontroll Om SCART-kontakter På bakpanelen är Mediamastern utrustad med två SCART-kontakter (se figur). När du ansluter externa enheter till någon av dessa kontakter skall du alltid använda fullkopplade SCART-kablar. Det finns SCART-kablar vilka ej är fullkopplade på marknaden. Det är dock inte säkert att de anslutna enheterna fungerar tillfredsställande med dessa kablar. SCART-kontakt Montering av batterier i fjärrkontrollen Tag bort locket till batteriutrymmet på undersidan av fjärrkontrollen. Sätt i batterierna 2 x AAA (1,5 V) enligt markeringen i "batterihuset". Sätt tillbaka locket igen. SE 12

13 INSTALLATION AV MEDIAMASTER Allmän information om digitala sändningar Radio och TV-signaler kan hindras av byggnader, berg och andra terrängförhållanden. Sker mottagningen i en sänka, bakom ett berg eller inomhus i betonghus, kan mottagningskvalitén variera betydligt. Till skillnad från en analog TV-signal kan en digital TV-signal i vissa fall förstärkas, om reflexer av den adderas till originalsignalen. Reflekterade signaler kan man även utnyttja för mottagning genom att rikta antennen mot ett berg eller en hög byggnad, under förutsättning att dessa inte ligger i vägen för sändaren. Precis som vid analoga TV-sändningar så påverkas mottagningen negativt av dålig väderlek, typ regn, snö och hagel. Anslutning av TV-antenn Du kan ansluta Mediamastern till följande antenner: 1. En vanlig UHF-antenn Om möjligt använder du i första hand en utomhusantenn avsedd för att ta emot UHF-kanalerna Tänk dock på följande: I vissa hyreshus kan filter och kanalomvandlare vara anslutna till en gemensam takantenn. I så fall går denna antenn förmodligen inte att använda till denna Mediamaster. Om så är fallet, tag kontakt med hyresvärden. Många äldre takantenner kan ha vissa begränsningar beträffande de kanaler de kan ta emot. Detta kan innebära att de digitala kanaler vilka sänds på högre frekvenser, inte kan tas emot. Då måste antennen bytas ut mot en ny modell. Vissa utomhusantenner är riktade mot en analog sändare. Antennen bör riktas om mot en digital sändare. Den bästa lösningen är kanske inte alltid att placera antennen så högt som möjligt. Om möjligt, prova att placera antennen på olika höjder. 2. En inomhus- eller fönsterantenn En av dessa antenntyper kan räcka om mottagningsförhållandena är mycket goda. Vid användning av inomhusantenn bör du tänka på följande: Antennen skall vara avsedd för UHF-kanalerna Antennen placeras lämpligen vid ett fönster, helst riktad mot TV-sändaren. En Nokia-antenn med förstärkare rekommenderas eftersom den ger en högre signalnivå. Beroende på byggnadsmaterial dämpas TV-signalen olika mycket. Hus och byggnader med tjocka sten- och betongväggar har signalen svårt att tränga igenom. I trähus kan signalerna tas emot betydligt bättre. SE 13

14 INSTALLATION AV MEDIAMASTER Anslutning av Mediamaster Det finns många olika typer av TV/ video och andra utrustningar som du kan ansluta till din Mediamaster. I denna manual visas några av de vanligaste sätten att ansluta utrustning. Om du har problem med dina inkopplingar och behöver hjälp, kontakta din handlare eller programoperatör. Anslutning till TVn Anslut en SCART-kabel mellan huvud SCART-kontakten på TVn och TV SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en RF-kabel mellan TV/VCR-utgången på Mediamastern och RF-ingången på TVn. Anslut en antennen direkt till TV AERIAL ingången på Mediamastern. SCART-kabel RFkabel Anslutning av en videobandspelare Se även bruksanvisningen till videon för mer information. Anslut en SCART-kabel mellan huvud SCART-kontakten på TV:n och TV SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en andra SCART-kabel mellan videon och AUX SCARTkontakten på Mediamastern. Anslut en tredje SCART-kabel mellan videon och den andra SCART-kontakten på TVn. Anslut en RF-kabel mellan TV/VCR-utgången på Mediamastern och RF-ingången på videon. Anslut en RF-kabel mellan RF-utgången på videon och RF-ingången på TVn. Anslut en antenn direkt till TV AERIAL ingången på Mediamastern. Anslutning till en stereoanläggning Anslut ett par RCA stereokablar mellan AUDIO L R utgångarna på Mediamastern och AUDIO IN L R, AUX, SPARE eller EXTRA ingångarna på din stereoanläggning. Du kan även ansluta en RCA kabel mellan DIGITAL AUDIOuttaget på Mediamastern och en stereoanläggning eller ett hemmabiosystem med Dolby Pro Logic- eller Dolby Digitalavkodare. OBS: För att undvika störningar måste du använda en skärmad audiokabel. SE 14

15 INSTALLATION AV MEDIAMASTER Anslutning till en satellitmottagare och en videobandspelare Anslut en SCART-kabel mellan huvud SCART-kontakten på TVn och TV SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en SCART-kabel mellan TV SCART-kontakten på satellitmottagaren och AUX SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en SCART-kabel mellan videon och den andra SCARTkontakten på TVn (om möjligt). Anslut en RF-kabel mellan RF-utgången på videon och RFingången på TVn. Anslut en RF-kabel mellan RF-utgången på satellitmottagaren och RF-ingången på videon. Anslut en RF-kabel mellan TV/VCR-utgången på Mediamastern och RF-ingången på satellitmottagaren. Anslut TV-antennen direkt till TV AERIAL-ingången på Mediamastern. Anslut en koaxialkabel mellan LNBn och LNB ingången på (den analoga eller digitala) satellitmottagaren. Video Satellitmottagare Satellitmottagaren måste vara frånslagen (stå i viloläge) när du vill titta på digitala kanaler från Mediamastern. Start- och Inställningsprocedur när RF-anslutningar används Denna inställning är nödvändig endast om Mediamastern är ansluten till TVn endast via RF-kabel. (Ingen SCART anslutning användes.) För att ställa in TVn för RF-anslutning behöver du kanske också använda TVns bruksanvisning. Nedanstående åtgärder förklarar vad du måste göra om du inte kan använda SCART anslutningar. Anslut din Mediamaster till elnätet. Ställ in din TV till Mediamastern: Välj ett programnummer på TVn som inte användes till andra TV kanaler. Följ instruktionerna i TVns bruksanvisning för att ställa in TVns kanalväljare på kanal 43, vilket är Mediamasterns förinställda RF (UHF)- kanal. Följ instruktionerna i TVns bruksanvisning för att lagra denna RF-kanal som kanal för digital markbunden TV. Du väljer den när du vill se digitala markbundna kanaler. När First time installations-menyn är synbar, tryck select på fjärrkontrollen för att starta installationsprocessen. Om bildens kvalitet blir dålig så kan du senare ändra den förinställda kanal 43 till en annan mellan 21 och 69. TVn måste också ställas in på det nya kanalnumret. Se avsnittet RF-modulatorkanal på sidan 25. Om du även har en video ansluten måste den ställas in på en annan kanal (21-69) än den du väljer för Mediamastern. SE 15

16 GRUNDINSTÄLLNINGAR Allmän information I samband med att du har installerat Mediamastern måste du också göra några grundinställningar för att komplettera installationen. Under den proceduren får du viss information i den gröna rutan i menyernas nedre del. Observera! Ett tryck på select-knappen är alltid en bekräftelse på ett val i menyerna och tar dig till nästa steg i installationsprocessen. I vissa menyer kan det vara mer än ett värde som skall väljas. Gör först alla nödvändiga inställningar på de olika raderna. Tryck sedan på select för att bekräfta valen. Du kan alltid gå tillbaka till föregående meny, ett steg åt gången genom att trycka på back. Använd pilknapp upp/ner för att välja rad. Använd höger/vänster pilknapp för att ändra inställningar på en rad. Du kan även använda sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange numeriska värden. Påbörja grundinställningarna När du ser menyn till höger på skärmen är det dags att starta installationen. Tryck select på fjärrkontrollen för att starta installationsproceduren. Språk Välj det språk du vill att menyerna skall visas på. Detta språk kommer också att bli huvudspråk för tal samt för textning till filmer. Du väljer språk med hjälp av fjärrkontrollens pilknapp upp/ner. Tryck på select igen för att bekräfta språkvalet. Samtidigt startar nu sökningen efter TV och radiokanaler. SE 16

17 GRUNDINSTÄLLNINGAR Kanalsökningsmenyn Denna meny visas under den tid som kanalsökningen pågår. Namnen på kanalerna som hittas under sökningen kommer att visas på TV-skärmen. Observera att kanalsökningen kan ta flera minuter att genomföra. När sökningsproceduren är klar visas hur många kanaler som har hittats. Tryck på select för att fortsätta. Klockinställning Ställ in rätt tid med pilknappen upp/ner, ± 1/2 timme åt gången. Du kan också justera minuterna med höger/vänster pilknapp. Tryck därefter på select för att avsluta grundinställningarna och öppna den så kallade Navigatorn. SE 17

18 NAVI BARS NAVIGATOR Allmän information om navigatorn Tryck på select för att öppna navigatorn. För att kunna ändra inställningar, tillverka kanallistor med mer kommer du att använda dig av Navi Bars Navigator. I denna bruksanvisning förkortar vi namnet till navigatorn. Se bilden till höger. Den horisontella raden består av mappar, t. ex. Inställningar, Alla TV med fler. Namnet anges med svart text längst ner på mappen. Varje mapp innehåller vad vi kallar för bokmärken. Så t. ex. innehåller mappen Alla TV bokmärken för alla TV-kanaler; mappen Inställningar innehåller olika bokmärken för systeminställningar, och så vidare. Du förflyttar de olika mapparna horisontellt genom att trycka på höger/vänster pilknapp. När en mapp flyttats till fokus kommer nu dess bokmärken att visas i en vertikal rad. Namnen på de ingående bokmärkena visas med vit text i dess överkant. Du kan nu välja bokmärke med hjälp av pilknapp upp/ner. Tryck på select för att bekräfta valet och öppna bokmärket. Nedanför raden av mappar finns en ruta där information ges om det bokmärke som är i fokus. När namnet på en TV- eller radiokanal är i fokus, kan någon av följande, eller alla, symboler också finnas: Anger att det är en ny kanal som tillkommit vid en ny kanalsökning och du ännu inte tittat på den. Det kan också vara en redan befintlig kanal som du ännu inte tittat på. Anger att kanalen är kodad och du behöver ett programkort för att kunna se den. Anger att kanalen är låst. När bokmärket för ett TV- eller radioprogram är i fokus kan du få viss information om det när du trycker på info. Trycker du på opt ges en mer detaljerad kanalinformation om TV- eller radioprogrammet. Trycker du på info när bokmärket ingår i Inställningar eller Kontroll ges viss information om de inställningar du kan göra. bokmärket i fokus bokmärkets namn mappens namn information om bokmärket i fokus bokmärke mapp När navigatorn är framme kan du ta bort den genom att trycka på back. Annars försvinner den automatiskt efter 2 minuter. SE 18

19 NAVI BARS NAVIGATOR Mapparna Kontroll och Inställningar Dessa två system-mappar innehåller ett antal bokmärken. Vart och ett av dessa bokmärken innehåller menyer från vilka vissa inställningar kan utföras. Dessa system-mappar går ej att radera. Denna anvisning kommer nu att beskriva de olika inställningar som kan utföras från mapparna Kontroll och Inställningar. Vi startar med bokmärkena från mappen Kontroll. Kontroll Användare Timeout för kanalinfo Varje gång du byter kanale visas en informationsruta under några sekunder. Här kan du välja hur många sekunder informationen skall visas. Volymindikator Välj om du vill att volymindikatorn skall vara synlig eller inte på skärmen när du ändrar ljudvolymen. Timeout för volymindikator Här kan du välja hur många sekunder volymindikatorn skall visas. Textning Välj om textning skall vara synlig eller ej på skärmen. Textningsspråk Välj först alternativet synlig för textning. Om det nu finns fler än ett språk att välja på, välj det du i första hand vill ska visas. Språk för ljud När det finns fler än ett språk att välja på, välj det du i första hand vill ha som talspråk. Menyspråk Välj det språk du vill att texterna i menyerna skall visas på. Ikoner i kanallistan För att göra listorna för TV- och radiokanaler kortare kan du välja att enbart namnen, och ej hela bokmärkena, skall visas. Se bilden till höger. SE 19

20 NAVI BARS NAVIGATOR Kontroll Kanaler Från dessa menyer kan du skapa och redigera kanallistor. Du kan bland annat skapa favoritlistor; lägga till, ta bort, namnge samt lägga kanalerna i önskad turordning i dessa listor. Listan Alla TV innehåller samtliga kanaler som laddades ner vid kanalsökningen. Genom att skapa egna favoritlistor kan du göra kanalhanteringen mer lätthanterlig. Innan du startar med listorna... Först måste du välja vilken typa av lista du skall arbeta med; en TV- eller radiolista. När du tittar på TV-kanaler och trycker på select för att välja editera kanaler, kommer du att kunna arbeta med enbart TV-kanaler. Gör du motsvarande när du lyssnar på en radiokanal kommer du att kunna arbeta enbart med radiokanaler. Skapa lista Med denna meny som utgångspunkt kan du skapa dina egna favoritlistor, vilka då innehåller de kanaler du ser oftast på. Du kan ge varje lista ett eget namn t ex Sport eller Filmer. Den nya lista du skapar kommer att visas som en mapp i den horisontella delen av navigatorn. När mappen är i fokus kommer dess innehåll att visas som bokmärken. Hur du ger en lista ett namn Denna procedur är densamma oavsett om du ger listan ett namn för första gången, eller ändrar ett listnamn vid ett senare tillfälle. Tryck på select när raden skapa lista är markerad. Du får upp en meny som visar fjärrkontrollens knappar. Varje knapp representerar ett visst antal bokstäver och tecken enligt följande: 1 * # & % $,! ; - + ) / ^ 1 6 m n o 6 Ö Ô Ñ Ó Ò 2 a b c 2 Å Ä Á Á Â C Ã 7 p q r s 7 $ 3 d e f 3 É É Ë Ê 8 t u v 8 Ü Ù Ú 4 g h i 4 Î Ï Í Ì 9 w x y z 9 5 j k l 5 0 mellanslag, 0 Så här skriver du in namnet på listan Tryck på den knapp som har tecknet du vill skriva in: ett tryck för första tecknet, två för andra o.s.v. Ett nytt tecken kan slås in när den vertikala markören, l, för varje tecken står på den högra sidan av ett tecken. Skifta mellan stora bokstäver, A B C etc, och små, a b c etc, genom att trycka på fjärrens opt-knapp. Ett mellanslag mellan ord får du genom att trycka på 0 (noll). Har du slagit in fel tecken kan du ta bort det (dem) genom att trycka txt en eller fler gånger. Använd höger/vänster pilknapp för att stega i ett befintligt namn. SE 20

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer