Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok"

Transkript

1 Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok

2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Copyright Nokia Mobile Phones Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden. Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

3 Installation I användarhandboken finns mer information om användning och underhåll och också viktig säkerhetsinformation. Innan du börjar använda produkten bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation på cd-romskivan. Sätt inte in nätverkskortet för trådlöst LAN i datorn förrän du instrueras att göra det av den här handboken. Observera att du måste ha 10 MB ledigt utrymme på hårddisken för att kunna installera programvaran för Nokia C110/C111. Mer detaljerad information om hur du använder Nokia C110/C111 finns i Användarhandboken. Med Nokia C110/C111 kan du använda nätverksprofiler. En profil innehåller alla inställningar som behövs för att du ska kunna ansluta till ett trådlöst LAN och få tillgång till dess resurser. Vid installationen skapas automatiskt tre standardprofiler: Snabb infrastruktur, Snabbt ad hoc och Kabelanslutet LAN. Med de här fördefinierade profilerna kan du snabbt och enkelt upprätta en nätverksanslutning. Du kan även skapa egna profiler med mer detaljerade inställningar. De här profilerna kan skapas och redigeras när som helst. Mer information finns i Användarhandboken. Den inbyggda smartkortläsaren kan endast användas med Nokia C110/C111. Om du vill att smartkortläsaren på Nokia C110/C111 ska kunna användas av andra program måste du separat installera en PC/SC-kompatibel drivrutin (Personal Computer Smart Card) på datorn. Tänk på följande: Installera den PC/SC-kompatibla smartkortsdrivrutinen endast om du vill använda andra smartkortsprogram med den kortläsare som levereras med Nokia C110/C111. Du kan bara ha en smartkortsdrivrutin i taget installerad på datorn. Om du redan har installerat en smartkortsdrivrutin på datorn och vill använda Nokias smartkortsdrivrutin, måste du först avinstallera den befintliga drivrutinen. Mer information och installationsanvisningar finns i filen readme.txt i mappen SCard på produktens cd-romskiva. 3

4 Windows 95, 98, Me, Avsluta alla Windows-program. Sätt in cd-romskivan i cd-romenheten. 2 Välj språk på cd-romskivan, läs igenom och godkänn Nokias licensavtal. Om du inte godkänner licensavtalet kan du inte använda cd-romskivan. 3 Välj Installera Nokia C110/C111 på cd-rommenyn och klicka på Installera. 4 Fönstret Välkommen öppnas. Klicka på Nästa om du vill fortsätta. 5 Läs igenom och godkänn Nokias licensavtal. Om du inte godkänner licensavtalet kan du inte använda programvaran, och installationen avbryts. Godkänn licensavtalet genom att välja Ja. 6 Välj det land där du använder kortet för tillfället. Klicka på Nästa. Obs! Använd Nokia C110/C111 - nätverkskort för trådlöst LAN endast i de länder som finns angivna. Om du använder nätverkskortet för trådlöst LAN i något land som inte finns angivet, eller om du använder en felaktig landsinställning, kan användningen vara olaglig. 7 Välj en målmapp för programmet. Som standard anges mappen C:\Programfiler\Nokia C110. Om du vill installera programmet i en annan mapp eller på en annan enhet klickar du på Bläddra. När du har valt en målmapp klickar du på Nästa. Obs! Det går inte att installera programvaran för Nokia C110/C111 på en nätverksenhet 8 Välj installationstyp. Med Allmän installeras de vanligaste programvarukomponenterna. Det här alternativet rekommenderas fördeflesta användare. Allmän med SIM-tjänster installerar de vanligaste programvarukomponenterna och sidan för SIM-tjänster. Välj den här typen av installation om du prenumererar på SIM-tjänster från en tjänsteleverantör eller nätverksoperatör. Med Anpassad kan du välja vilka programvarukomponenter som ska installeras. Detta rekommenderas för avancerade användare. Alternativet Administratör bör endast användas av systemadministratörer. När du har valt installationstyp klickar du på Nästa. 9 Kontrollera inställningarna för installationen. Klicka på Nästa för att godkänna dem. Klicka på Bakåt om du vill göra ändringar. Klicka sedan på Nästa. Filerna kopieras. 4

5 10 När du uppmanas att sätta i nätverkskortet för trådlöst LAN i PC Cardkortplatsen på din dator, gör du det enligt anvisningarna nedan. Vänta medan kortet installeras och klicka sedan på OK. Figur 1 - Sätt in nätverkskortet för trådlöst LAN Om du ombeds att sätta in cd-romskivan för operativsystemet, tar du ut cd-romskivan för Nokia C110/C111 och sätter sedan i operativsystemets cd-romskiva. Om du stöter på problem efter att du har satt in nätverkskortet för trådlöst LAN, kan du läsa filen readme.txt på cd-romskivan. 11 Meddelanderutan Installationen är klar visar att installationen har slutförts. Ta ut cd-romskivan ur cd-romenheten och klicka på Slutför. Det kan hända att du måste starta om datorn. 12 Om du använder ett smartkort tillsammans med nätverkskortet för trådlöst LAN, uppmanas du att ange en PIN-kod. Du tillfrågas om du vill skapa en nätverksprofil nu. Kom ihåg att du kan skapa och redigera nätverksprofilerna när som helst. Klicka på Nej om du inte vill skapa en profil. Installationen slutförs. Klicka på Ja om du vill skapa en profil. Obs! Om du använder Windows 2000 och vill ansluta till ett trådlöst LAN när du loggar in på en domän, sätter du in nätverkskortet för trådlöst LAN i kortplatsen och slår på datorn, och väntar sedan tills Nokia C110/C111-ikonen visas i nedre högra hörnet av skärmen. Sedan kan du ange användarnamn och lösenord. 13 Fönstret Välkommen i Profilguiden öppnas. Klicka på Nästa. 14 Ange ett namn för den nya profilen. Du kan också ange en beskrivning av profilen. Klicka på Nästa. 15 Välj lämpligt användningsläge. Klicka på Nästa. 16 Ange nätverksnamnet eller välj ett i listan. Välj sedan Automatiskt kanalval eller välj själv lämplig kanal. Klicka på Nästa. 5

6 17 Välj alternativet Skaffa en IP-adress från en DHCP-server. Om det behövs kan du konfigurera IP-adress, subnätmask, standard-gateway och avancerade TCP/IP-inställningar manuellt. Välj alternativet Logga in på domän om du vill att datorn ska loggas in på en särskild domän när du använder profilen. Ange namnet på en arbetsgrupp i rutan Arbetsgrupp om du vill att datorn ska bli medlem i gruppen. Om du använder Windows 95/98/Me måste du alltid ange ett gruppnamn. Klicka på Nästa. 18 En sammanfattning av de konfigurerade inställningarna visas. Klicka på Slutför för att godkänna dem. Klicka på Bakåt om du vill göra ändringar. Klicka sedan på Slutför. Obs! Den nya profilen aktiveras inte automatiskt. Om du vill aktivera profilen, markerar du den i listan över profiler och klickar på Använd. Om du inte har ett TCP/IP-protokoll installerat i Windows 95, måste du installera det efter att du har installerat Nokia C110/C111. TCP/IPprotokollet gör det möjligt att ansluta till Internet. Den senaste produktinformationen finns i filen readme.txt på cd-romskivan. Windows NT Avsluta alla Windows-program. Sätt in cd-romskivan i cd-romenheten på din dator. 2 Välj språk på cd-romskivan, läs igenom och godkänn Nokias licensavtal. Om du inte godkänner licensavtalet kan du inte använda cd-romskivan. 3 Välj Installera Nokia C110/C111 i cd-rommenyn och klicka på Installera. 4 Fönstret Välkommen öppnas. Klicka på Nästa om du vill fortsätta. 5 Läs igenom och godkänn Nokias licensavtal. Om du inte godkänner licensavtalet kan du inte använda programvaran, och installationen avbryts. Godkänn licensavtalet genom att välja Ja. 6 Välj det land där du använder kortet för tillfället. Klicka på Nästa. Obs! Använd Nokia C110/C111 - nätverkskort för trådlöst LAN endast i de länder som finns angivna. Om du använder nätverkskortet för trådlöst LAN i något land som inte finns angivet, eller om du använder en felaktig landsinställning, kan användningen vara olaglig. 7 Välj en målmapp för programmet. Som standard anges mappen C:\Programfiler\Nokia C110. Om du vill installera programmet i en annan mapp eller på en annan enhet klickar du på Bläddra. När du har valt en målmapp klickar du på Nästa. 6

7 Obs! Det går inte att installera programvaran för Nokia C110/C111 på en nätverksenhet. 8 Välj installationstyp. Med Allmän installeras de vanligaste programvarukomponenterna. Det här alternativet rekommenderas för de flesta användare. Allmän med SIM-tjänster installerar de vanligaste programvarukomponenterna och sidan för SIM-tjänster. Välj den här typen av installation om du prenumererar på SIM-tjänster från en tjänsteleverantör eller nätverksoperatör. Med Anpassad kan du välja vilka programvarukomponenter som ska installeras. Detta rekommenderas för avancerade användare. Alternativet Administratör bör endast användas av systemadministratörer. När du har valt installationstyp klickar du på Nästa. 9 Kontrollera inställningarna för installationen. Klicka på Nästa för att godkänna dem. Klicka på Bakåt om du vill göra ändringar. Klicka sedan på Nästa. Filerna kopieras. Obs! NT Networking måste finnas installerat på datorn. Om NT Networking inte finns installerat, öppnas en dialogruta där du tillfrågas om du vill installera det nu. Klicka på Ja och följ de instruktioner som ges i guiden. Observera att installationsfilerna för Windows NT krävs under denna process. Gå fram till steg 16 i dessa instruktioner när installationen av NT Networking är slutförd. 10 Dialogrutan Nätverk öppnas. Klicka på Lägg till, och klicka sedan på Har diskett. 11 Ange C:\C110INF i textrutan och klicka på OK. 12 Välj Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN i listan och klicka på OK. 13 Ange I/O-basadress och avbrottsnivå i dialogrutan Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Klicka sedan på OK. 14 Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan Nätverk. Du kan vid behov konfigurera ytterligare nätverksinställningar (till exempel en IP-adress). 15 Du blir tillfrågad om du vill starta om datorn. Välj Nej. 16 Klicka på OK i fönstret Installation av nätverksdrivrutin för att fortsätta. 17 Fönstret Installationen är klar visar att installation är slutförd. Ta ut cd-romskivan ur cd-romenheten och klicka på Slutför. 18 Datorn stängs av. Sätt in nätverkskortet för trådlöst LAN i PC Cardkortplatsen enligt Figur 1 på sidan Slå på datorn. Om du använder ett smartkort tillsammans med nätverkskortet för trådlöst LAN, uppmanas du att ange en PIN-kod. Du tillfrågas om du vill skapa en nätverksprofil nu. Kom ihåg att du kan skapa och redigera nätverksprofilerna när som helst. Klicka på Nej om du inte vill skapa en profil. Installationen slutförs. Om du vill skapa en profil, väljer du Ja. 7

8 Obs! Om du använder Windows NT 4.0 och vill ansluta till ett trådlöst LAN när du loggar in på en domän, sätter du in nätverkskortet för trådlöst LAN i kortplatsen och slår på datorn, och väntar sedan tills Nokia C110/C111-ikonen visas i nedre högra hörnet av skärmen. Sedan kan du ange användarnamn och lösenord. 20 Fönstret Välkommen i Profilguiden öppnas. Klicka på Nästa. 21 Ange ett namn för den nya profilen. Du kan också ange en beskrivning av profilen. Klicka på Nästa. 22 Välj lämpligt användningsläge. Klicka på Nästa. 23 Ange nätverksnamnet eller välj ett i listan. Välj sedan Automatiskt kanalval eller välj själv lämplig kanal. Klicka på Nästa. 24 Välj alternativet Skaffa en IP-adress från en DHCP-server. Om det behövs kan du konfigurera IP-adress, subnätmask, standard-gateway och avancerade TCP/IP-inställningar manuellt. Välj alternativet Logga in på domän om du vill att datorn ska loggas in på en särskild domän när du använder profilen. Ange namnet på en arbetsgrupp i rutan Arbetsgrupp om du vill att datorn ska bli medlem i gruppen. Klicka på Nästa. 25 En sammanfattning av de konfigurerade inställningarna visas. Klicka på Slutför för att godkänna dem. Klicka på Bakåt om du vill göra ändringar. Klicka sedan på Slutför. Obs! Den nya profilen aktiveras inte automatiskt. Om du vill aktivera profilen, markerar du den i listan över profiler och klickar på Använd. Den senaste produktinformationen finns i filen readme.txt på cd-romskivan. 8

9 Avinstallera Stäng alla dialogrutor i användargränssnittet innan du avinstallerar Nokia C110/C111. Avinstallationsprogrammet måste ha samma version som den aktuella programvaran för Nokia C110/C111. Tips! I Windows 2000 och NT 4.0 bör du använda profilen Kabelanslutet LAN innan du avinstallerar Nokia C110/C111. Då förlorar du inte de ursprungliga inställningar som krävs för att du ska kunna nå ditt fasta LAN. Obs! Nätverksprofilerna förblir oförändrade även om du avinstallerar programvaran för Nokia C110/C111 och sedan installerar om den. Windows 95, 98, Me, 2000 Innan du börjar avinstallera Nokia C110/C111 måste du stoppa nätverkskortet för trådlöst LAN och ta ut det ur datorns PC-kortplats. Stoppa kortet genom att klicka på ikonen PC Card-kort i aktivitetsfältet och välj Stoppa Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Vänta tills du uppmanas att ta ut kortet. Om ikonen PC Card-kort inte visas, gör du så här: 1 Klicka på Start. Välj Inställningar och Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen PC Card (PCMCIA) så att dialogrutan Egenskaper för PC Card (PCMCIA) öppnas. 2 Välj Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN i listan och klicka på Stoppa. 3 Ta ut nätverkskortet för trådlöst LAN när ett meddelande visas om att du kan göra det. 4 Välj OK så att dialogrutan Egenskaper för PC Card (PCMCIA) stängs. Avinstallera Nokia C110/111: 1 Välj Start, Program och Nokia C110. Klicka på Avinstallera Nokia C En dialogruta visas där du ombeds bekräfta avinstallationen av programmet. Klicka på OK. 3 Avinstallationen påbörjas. En meddelanderuta visas när avinstallationen är klar. Klicka på Slutför. 9

10 Windows NT 4.0 Varning! I Windows NT 4.0 bör du stänga av datorn innan du tar ut nätverkskortet för trådlöst LAN ur kortplatsen. 1 Välj Start, Program och Nokia C110. Klicka på Avinstallera Nokia C En dialogruta visas där du ombeds bekräfta att du vill avinstallera programmet. Klicka på OK. 3 I dialogrutan Nätverk väljer du Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN och klickar på Ta bort. 4 Klicka på Stäng så att dialogrutan Nätverk stängs. 5 Du blir tillfrågad om du vill starta om datorn. Välj Nej. 6 I dialogrutan Avinstallera nätverksdrivrutin väljer du OK. Avinstallationen påbörjas. 7 En meddelanderuta visas när avinstallationen är klar. Klicka på Slutför. 10

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Miljöer där våra servrar kan användas

Miljöer där våra servrar kan användas Med hjälp av en skrivarserver kan skrivare anslutas till ett nätverk. På så sätt kan ett flertal användare få tillgång till skrivarna från sina arbetsstationer. Det är ett mycket effektivt sätt att utnyttja

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer