Brusanvisning for Humax VACI 5350

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brusanvisning for Humax VACI 5350"

Transkript

1 Brusanvisning for Humax VACI 5350 HUMAX VACI-5350 & OTV Säkerhet 2 Copyright & Ordlista 3 Fjärrkontroll 4-5 Mottagarens anslutningar 6-8 Hänvisningar 9 Start av mottagaren 10 Funktionsguide HUMAX VACI & OTV SV 28/11-00 Motoriserat system

2 Säkerhet Den här satellitmottagaren är tillverkad för att uppfylla internationell säkerhetsstandard. Läs noga igenom nedanstående säkerhetsföreskrifter. NÄTSPÄNNING: V AC 50/60Hz ÖVERBELASTNING Anslut inte för många apparater till samma vägguttag eftersom det kan medföra överbelastning och risk för brand och/eller el-stötar. VÄTSKOR: Mottagaren får inte utsättas för regn eller fukt. RENGÖRING: Tag ur närsladden ur vägguttaget före rengöring. Torka apparaten med lätt fuktad trasa (inga lösningsmedel). VENTILATION: Ventilationsöppningarna på mottagarens ovansida måste lämnas fria så att luften kan cirkulera. Mottagaren får inte placeras på stoppade möbler eller mattor. Mottagaren får inte utsättas för direkt solbelysning eller placeras i närheten av värmeelement. Ställ inga andra elektroniska apparater ovanpå mottagaren. TILLBEHÖR: Anslut inga tillbehör eller apparater som inte rekommenderas i den här manualen eftersom sådana kan orsaka fara eller skada. ANSLUTNING TILL ANTENN-LNB Dra ur nätsladden innan du sätter i eller lossar kabeln från parabolantennen. ANNARS KAN APPARATERNA SKADAS. TV-ANSLUTNING: Dra ur nätsladden innan du sätter i eller lossar kabeln från TV:n. ANNARS KAN APPARATERNA SKADAS. JORDNING: LNB-kabeln MÅSTE ANSLUTAS TILL SAMMA JORD som parabolantennen. Jordning måste vara utförd enligt bestämmelserna i SABS 061. PLACERING: Placera mottagaren inomhus så att den inte utsätts för blixtnedslag, regn eller direkt solljus. Motorsystem Du kan välja automatisk sökning med DiSEqC 1.2 motorsystem. 1. Kontrollera att positionen för den satellit du söker är korrekt (se punkt 3. och 4. ovan). 2. På huvudmenyn väljer du Programsökning och trycker på OK knappen. 3. På menyn väljer du det antennalternativ du ställt in för satelliten. 4. När du söker efter nya program, se Automatisk sökning på sidan När sökningen är klar trycker du på OK knappen för att spara och titta på kanalerna. Nu när du har sparat alla satellitpositioner och sökt efter alla program som du vill ha kan du använda mottagaren som vanligt. När du byter till en program som sänds från en annan satellit måste du vänta några sekunder tills motorn har flyttat parabolantennen till den nya positionen. Observera! Vissa menyfunktioner och anslutningsmöjligheter saknas på FOX-VA OTV - mottagaren. 2 35

3 Motorsystem 5. Flytta till en förinställd satellit När du har sparat positionerna för de satelliter du vill ha (se nedan till vänster) kan du nu börja söka efter de kanaler som satelliterna sänder. Men innan du kan göra det måste du flytta motorn till positionen för den satellit du vill genomsöka. Gå till menyn Satellitinställningar och gör så här: 1. Välj Programsökning på menyn och tryck på OK knappen för att öppna menyn. 2. Välj Manuell sökning och tryck på OK knappen för att öppna menyn. 3. Välj Antennalternativ och tryck på OK knappen för att öppna menyn. 4. Kontrollera att du har DiSEqC i alternativ Användare. 5. Markera Satellitnamn, tryck på? /? /? /? knapparna och välj den satellit du vill titta på. 6. När du har valt den satellit du vill titta på, gå ner till Motorstyrning, använd? /? knapparna, välj Gå till och tryck på OK knappen. 7. Motorn går till den valda satellitens position. 8. Använd alternativet Flytta för att finjustera motorns inställning. 8. När du använder alternativet Flytta för finjustering måste du komma ihåg att spara de ändringar som du har gjort, annars går de förlorade. 6. Kanalsökning på vald satellit När du har flyttat motorn i rätt läge kan du söka efter de kanaler som satelliten sänder. För att söka efter kanaler som sänds från din nya satellit gör du så här: 1. Flytta motorn till positionen för den satellit som du vill avsöka (se 5. ovan). 2. Välj Programsökning på huvudmenyn och tryck på OK knappen. 3. Välj Manuell sökning och tryck på OK knappen för att öppna menyn. 4. Nu matar du in värden för frekvens och Symbol rate med sifferknapparna 0-9. Därefter matar du in värdena för polarisation och FEC med? /? knapparna. 5. När du har matat in alla uppgifter trycker du på OK knappen för att börja sökningen. 6. När sökningen är avslutad trycker du på OK knappen för att titta. 7. Upprepa processen för alla transpondrar som sänder från samma satellit. Copyright & Ordlista Copyright VIACCESS är France Telecom varumärke. CryptoWorks är Phillips Electronics N.V. varumärke. Irdeto är Mindport BV varumärke. NagraVision är KUNDELSKI S.A. registrerade varumärke. Conax är Telenor Conax AS varumärke. Dolby och symbolen dubbel-d är Dolby Laboratories varumärken. Ordlista Antenn Anordning som tar emot och utstrålar elektromagnetisk strålning, inklusive parabolantenner och bredbandsantenner. Forward Error Correction (FEC) System för felkontroll vid dataöverföring. Frekvens Antal cykler (händelser/varv) per sekund, uttrycks i enheten Hertz (Hz). Intermediate Frequency (IF) En frekvens som bärfrekvensen växlas till som mellansteg under sändning eller mottagning. Low Noise Block (LNB) Downconverter Apparat för brusreducering; mikrovågsförstärkare och omvandlare som konverterar frekvenser till IF-värden. Packet Identifier (PID) Ett talvärde som identifierar överföringspaket innehållande data från en enskild dataström. Polarisation Egenskap hos en elektromagnetisk våg som bestäms av orienteringen av fältet. Quaternary Phase Shift Keying (QPSK) Fasskiftning där fyra olika fasvinklar används. Program Radio eller TV-program som tas emot av dekoder eller TV. 7. Automatisk sökning 34 Transponder En automatisk apparat som tar emot, förstärker och återsänder signaler på olika frekvenser. LNB Mikrovågshuvud 3

4 3. SIFFERKNAPPAR 7. RÖD 8. LJUDSPÅ(GRÖN) 9. TEXT (GUL) 10. UHF(BLÅ) 11. TID (VIT) 6. EXIT 12. V+/V- 4 Fjärrkontrollen 1. STANDBY 2. SOURCE 4. TV/RADIO 5. MUTE 17. MENU 19. MARKÖR 18. OK 13. P+/P- 14. INFO 16. GUIDE 15. BACK Motorsystem 3. Satellitpositionsökning Det här steget är nödvändigt första gången du ska använda mottagaren tillsammans med DiSEqC 1.2 och ställer in positionerna för alla förprogrammerade satelliter. 1. Kontrollera att motorn är korrekt installerad med kalibreringarna justerade efter den region där du befinner dig. (Se motorns användarmanual.) 2. Kontrollera att mottagaren är förberedd för DiSEqC 1.2. (Se avsnitt 2. ovan.) 3. Från huvudmenyn väljer du Programsökning och trycker på OK knappen för att öppna menyn. 4. Markera Inställningar för antennen och tryck på OK knappen för att öppna menyn. 5. Markera Val av DiSEqC och använd? /? knapparna för att ändra värdet till Installatör och tryck på OK knappen. 6. Markera Motoriserat system och använd? /? knapparna för att ändra värdet. 7. Nu visas ett varning på skärmen. Tryck på OK knappen för att fortsätta. Alla motorpositioner för de förprogrammerade satelliterna ska nu vara korrekta. Om du har andra fabrikat eller modeller av DiSEqC 1.2 motorer kan du behöva spara satellitpositionerna själv. (Se manualen till den motor du har.) 8. Markera alternativet DiSEqC kommandoläge och använd? /? knapparna för att ändra värdet till Användare och tryck på OK knappen. 9. Nu ska du kunna börja lagra kanaler för de olika satelliterna (se 5. och vidare). 4. Manuell satellitsökning Här visar vi hur du ställer in motorn för respektive satellit manuellt. Det är en användbar metod om den satellit du behöver inte finns med på den förprogrammerade listan (se under 3. ovan). Först måste du gå till menyn Satellitinställningar. Gör så här: 1. Välj Programsökning på menyn och tryck på OKknappen för att öppna menyn. 2. Välj Manuell sökning och tryck på OK knappen. Välj det Antennalternativ som du använder för den här satelliten. 3. Mata in värden för frekvens, polarisation, Symbol rate och FEC för en transponder på den satellit som du vill hitta. Transponderinformationen ska vara unik för just den satelliten. 4. Välj Inställningar för antennen och tryck på OK knappen för att öppna menyn Satellitinställningar. 5. Markera DiSEqC kommandoläge och använd? /? knapparna för att byta till Installatör. 6. Markera Satellitnamn och använd? /? knapparna för att välja den satellit som du söker efter prova med andra om du inte hittar den du söker. 7. När du har valt den satellit du söker, gå till Flytta och tryck på? /? knapparna för att starta motorn. 8. Flytta motorn så långt åt väster som möjligt och flytta sedan öster ut så att du utnyttjar motorns hela räckvidd. 9. Under flyttningen från väster till öster ska signalmätaren registrera en signal vid ett tillfälle. Det är satellitens position. Om två eller flera positioner registreras måste du välja en annan frekvens som är unik för den satellit du söker. 10. Använd mätaren Signalkvalitet längst ner på skärmen för att bedöma parabolens optimala position. 11. Tryck på? /? knapparna för att stanna motorn i rätt läge. 12. När du har hittat den bästa positionen för parabolantennen, gå till Motorkontroll och tryck på? /? knapparna för att välja Lagra och tryck på OK knappen. Nu ska satellitens position vara lagrad. 13. Om du inte sparar positionen förlorar du den när du lämnar menyn. 14. Upprepa proceduren för varje satellit (om det behövs) och tänk på att alltid använda olika antennalternativ för respektive satellit. 33

5 DiSEqC 1.2 Användarhandledning Om du har DiSEq 1.2 motorsystem kan du använda alla tillgängliga DiSEqC 1.2 funktioner. Instruktionerna nedan beskriver hur DiSEqC 1.2 -funktionerna används för lagring av satellitpositioner och kanalsökning (STAB Rotor Sat-motor rekommenderas). 1. Alternativ på satellitinställningsmenyn När DiSEqC motorsystem är I funktion under Inställningar för antennen finns en ny meny tillgänglig för konfigurering av motorn. Den menyn nås om du trycker på OK knappen när Antennalternativ är markerat på menyn Manuell sökning. Följande alternativ finns på menyn Satellitinställning : Satellitnamn Satellitnamnen kan användas för att identifiera en motorposition. Om det satellitnamn som du behöver inte är tillgängligt använder du ett annat. I läge Annan hänvisar satellitnamnet till motorposition 0. Rörelse I kommandoläge Användare används det här alternativet för fininställning av motorn för förbättrad mottagning. I läge Installatör används funktionen för att söka manuellt efter en satellitposition. Motorstyrning Sökning : Kanalsökning på vald transponder. Gå till : Flyttar motorn till den position som lagrats under valt satellitnamn. Lagra Återställ 32 Motorsystem : Sparar nuvarande motorposition för valt satellitnamn. : Återställer alla motorpositioner relativt 0 position. (Endast i läge Installatör.) DiSEqC-kommandoläge Växla mellan Installatör och Användare. 2. Inställning av mottagaren för DiSEqC 1.2 Du måste ställa in mottagaren så att den är klar för DiSEqC 1.2. Gör så här: 1. Tryck på MENU MENU knappen för att gå till huvudmenyn. 2. Välj Programsökning och tryck på OK knappen för att öppna menyn. 3. Välj Inställningar för antennen och tryck på OK knappen för att öppna menyn. 4. Du måste skapa ett separat antennalternativ för varje satellitposition som du behöver. 5. Välj namnet på den satellit du vill använda. 6. Välj rätt LNB-frekvens för den LNB som du använder. 7. Använd? /? /? /? knapparna för att aktivera motorsystemet ( I funktion ). 8. Alternativet Val av DiSEqC ska nu vara deaktiverat (grått). 9. Alternativet används för DiSEqC 1.0 och kan inte användas med DiSEqC 1.2. Din mottagare är nu klar att använda DiSEqC 1.2. Tryck flera gånger på EXIT knappen för att komma tillbaka till huvudmenyn. Fjärrkontrollen 1 STANDBY Tryck för att växla mellan beredskapsläge och funktionsläge. 2 SOURCE Tryck för att välja programkälla, TV/SAT/ VCR. 3 SIFFERKNAPPAR Tryck för att välja program och PIN-kod. 4 TV/RADIO Tryck för att välja TV/RADIO-läge. 5 MUTE Tryck för att stänga av ljudet tillfälligt. 6 EXIT Tryck för att återvända till föregående meny/skärm. 7 RÖD Den här knappen har samma funktioner som den röda knappen i menyer. 8 LJUD Tryck för att välja språk för aktuellt program. Knappen har dessutom samma funktioner som den gröna knappen i menyer. 9 TEXT Tryck för att välja text för aktuellt program. Knappen har dessutom samma funktioner som den gula knappen i menyer. 10 UHF Tryck för att öppna UHF-menyn. Knappen har dessutom samma funktioner som den blå knappen i menyer. 11 TID Tryck för att visa aktuell tid till höger på skärmen. Knappen har dessutom samma funktion som den vita knappen i menyerna. Tryck för att spara program. 12 V+/V- Ljudvolym upp/ner. Tryck för att öka eller minska ljudvolymen. 13 P+/P- Programknappar upp/ner. Tryck för att gå till nästa eller föregående program. Tryck för att gå upp/ner i menyer. 14 INFO Tryck för att öppna rutan för programinformation på skärmen. 15 BACK Tryck för att backa till föregående program. 16 GUIDE Tryck för att se programguiden för TV/ Radio. 17 MENU Tryck för att öppna huvudmenyn eller för att backa från en undermeny. 18 OK Tryck för att visa programlistan. Används också för att bekräfta menyval. 19 MARKÖR Tryck för att flytta markören i menyer. Används också för att byta program (upp/ ner) och öka/minska ljudvolymen. OBS! Fjärrkontrollens utseende kan ändras utan föregående meddelande. 5

6 FRAM- & BAKSIDA Mottagarens anslutningar 4-6. Conditional Access (för Viaccess Embedded) På den här menyn kan du se info om Smart card och Viaccess villkorliga accessystem som allmän Smart Card -information, programlista, ändring av censurklassificering och byte av PINkod. 1 TV-LED (GUL) LED-lampan tänds i TV-läge. 2 RADIO-LED (GRÖN) LED-lampan tänds i radioläge. 3 TECKENFÖNSTER Visar programnummer, felmeddelanden, RCU-kommandon och tid i beredskapsläge. 4 BEREDSKAPSLÄGE (RÖD) Visar att mottagaren är i beredskapsläge. 5 STANDBY Välj Standby (beredskapsläge) eller påslagen. 6 TV/RADIO Välj TV/RADIO-läge. 7? /? Byt program ner/upp. Smart Card -information Du kan se unika adresser, användaradress och aktuell censurklassificering för aktivt Smart Card. Programlista Program eller Bouquets krypteras av Viaccess och operatörernas namn, som TPS eller Absat, visas på TV-skärmen. För mer detaljerad info om rätten att se vissa program eller Bouquets, tryck på OK knappen. Ändra censurklassificering Viacess kräver att mottagaren erbjuder en censurmöjlighet (Barnlås) för program som inte är fria. Värdet kan sättas till Ingen blockering eller för åldersgrupper från 4 till 18 år, ett steg i taget. Korrekt PIN-kod behövs för ändringen. Byte av PIN-kod När du köper ett nytt Smart Card är PIN-koden Därför bör du byta PIN-koden. 1 LNB IN För anslutning av parabolantenn. 2 LNB OUT Används vid anslutning till annan mottagare. 3 MODEM Anslutning till telenätet. 4 RS-232C Anslutning till PC. 5 TV SCART TV-ingång, audio/video. 6 VCR SCART Videoanslutning. 7 AUDIO/VIDEO -UTGÅNG Audio/video-signal från mottagaren till video eller TV. 8 0/12V OUT För extern LNB switch. 9 RF OUT För anslutning av RF-signal från mottagaren till RF(ANT)-ingång på TV:n. 10 RF IN Anslutning för vanlig antenn och kabel till en RF-ingång på mottagaren. 11 S/PDIF Utgång för anslutning till digital förstärkare. 5. Tillbehör Mottagaren stöder ytterligare funktioner som kalender och biorytm. När du valt biorytm använder du? /? knapparna för att ställa in dina födelsedata och se din egen biorytm. 6 31

7 Du kan trycka på OK knappen (var som helst) för att starta automatisk sökning. Bilden till vänster visas. Till höger sker sökning med varierande frekvenser, Symbol rate och FEC etc. Satellitnamn är det namn som användaren valt och som överensstämmer med antennalternativen under Antenninställningar. Mätare som visar hur långt arbetet gått (%) ser du längst ner i bild. De program som hittas under sökningen visas så här: 1. Tryck på EXITknappen under automatisk sökning för att avbryta. 2. När sökningen är avslutad visas meddelanden. 3. Tryck på OK knappen för att backa till menyn Programsökning Status Status Visar information om mottagarens H/W Version, S/W Version, Loaderversion och CI CAM. Signalstyrka Visar Signalstyrka (AGV Level) och Signalkvalitet (BER) för aktuellt program och är till hjälp vid den primära antenninställningen. Uppgradering av mottagaren Du kan ladda ner och uppgradera mjukvaran för den här mottagaren via SIRIUS 2-satelliten när nya versioner släpps. Stäng inte av mottagaren under hämtning av data. När strömmen stängts av sätter du på mottagaren för att fortsätta processen. Mottagarens anslutningar Mottagaren kan anslutas på flera olika sätt till ljud/tv -system. För bästa resultat rekommenderar vi något av följande alternativ. Endast TV 1 Anslut en SCART-kabel (21-pin) mellan TV SCART-anslutningen på mottagaren och TV:n. 2 Anslut en RF-sladd mellan RF OUT på mottagaren och RF IN på TV:n 3 Anslut TV-antennen till RF IN på mottagaren för marksända kanaler. 4 Anslut koaxialkabeln mellan LNB till LNB IN på mottagaren. TV och VIDEO 1 Anslut en SCART-kabel (21-pin) mellan TV SCART-anslutningen på mottagaren och TV:n. 2 Anslut en SCART-kabel (21-pin) mellan VCR SCART-anslutningen på mottagaren och SCART-anslutningen på videon. 3 Anslut en RF-sladd mellan RF OUT på mottagaren och RF IN på videon Common Interface Du kan inte bara se kodade program med Conditional Access Modules (CAM) utan också fria program. Den här mottagaren stöder för närvarande sex olika CAM (VIACCESS, Nagra Vision, CONAX, CryptoWorks, Irdeto och Mediaguard). Common Interface Module och Smart Card bestäms av programleverantören. OBS! - Om CAM inte används är bara fria program tillgängliga. - CAM kan initialiseras när du låst en program. När CAM initialiserats framgångsrikt kan du gå till menyn Common Interface. 4 Anslut en RF-sladd mellan RF OUT på mottagaren och RF IN på TV:n. 5 Anslut TV-antennen till RF IN på mottagaren för marksända kanaler. 6 Anslut koaxialkabeln mellan LNB:n och LNB IN på mottagaren. Med ljudanläggning 1 Anslut en RCA/Cinch stereokabel från AUDIO L, R på baksidan av mottagaren till ingångarna LINE, AUX, SPARE eller EXTRA på stereoförstärkaren. 7

8 Mottagarens anslutningar Automatisk sökning När du matar in de satellitnamn som är inställda på antenninställningsmenyn söker du samtliga valda satelliter utan att du behöver ange de extra frekvenserna. Antennalternativ Välj antenn för automatisk programsökning. Den här antennens alternativa nummerattribut är redan inställt på menyn för antenninställningar och satellitnamnet är till god hjälp vid val av antenn, men du kan inte ändra satellitnamnet från den här menyn. Typ av sökning - Du kan välja ett av två alternativ ( Snabb eller Detalj ). - När du väljer Snabb genomförs programsökningen enligt de förinställda sökparametrarna. - När du väljer Detalj genomsöks hela fältet ( MHz). TV med video och motordrivet parabolsystem (DiSEqC 1,2) 1 Anslut en SCART-kabel (21-pin) mellan TV SCART-anslutningen på mottagaren och TV:n. 2 Anslut en SCART-kabel (21-pin) mellan VCR SCART-anslutningen på mottagaren och SCART-anslutningen på videon. 3 Anslut en RF-sladd mellan RF OUT på mottagaren och RF IN på videon. 4 Anslut en RF-sladd mellan RF OUT på mottagaren och RF IN på TV:n. 5 Anslut TV-antennen till RF IN på mottagaren för marksända kanaler. 6 Anslut koaxialkabeln mellan LNB:n och LNB -ingången på DiSEqC 1.2 motor. Sökning Detalj Den förbestämda listan Symbol rate ändras efter antennalternativ och satellitnamn. Om du vill göra tillägg eller förändringar trycker du på den röda knappen. Alternativen i läge Symbol rate : 1. Du kan inte ändra eller ta bort de gråmarkerade delarna som visar Symbol rate. 2. Du kan lägga till, ta bort eller ändra de vitmarkerade delarna. 3. För att ange ett värde flyttar du markören till en tom ruta och matar in det värde du vill ha (med knapparna 0-9). 4. Tryck på OK knappen för att bekräfta. 5. Om du vill ha tillbaka de föregående värdena trycker du på OK knappen. För att ändra Symbol rate flyttar du markören till den position du vill ändra och matar in de nya siffrorna. För att radera ett värde i listan ovan trycker du på röde knappen på vald position för att radera. Omfånget som läggs till är 16-30Ms/s. 6. Tryck på EXIT knappen för att backa till menyn för automatisk sökning. OBS! Du ska välja satellitnamn på menyn för antenninställningar. Om du vill skriva in satellitnamnet separat måste du välja Detalj. 8 29

9 28 Avancerad sökning Manuell sökning med möjlighet att mata in värden för PID (Video/Audio/PCR). Den här menyn är nödvändig när du letar efter en signal. Inställningarna för övrigt är desamma som vid manuell sökning. Video PID/Audio PID/PCR PID Du kan låta PID söka program. 1. Mata in PID, antingen decimalt eller hexadecimalt. Använd? /? knapparna för att välja PID. 2. Använd knapparna 0-9 på fjärrkontrollen för att mata in ett decimalt värde för PID. 3. Vid hexadecimal inmatning trycker du på en av sifferknapparna 0-9 för att ta fram det hexadecimala tangentbordet. 4. Mata in det hexadecimala PID-värdet. OBS! Om du inte matar in någon PID ( Auto visas) fungerar den avancerade sökningen på samma sätt som den manuella. 5. När du matat in värdet enligt ovan trycker du på OK knappen för att starta sökningen. OBS! Bilden och programlistan under avancerad sökning är identisk med dem du ser vid manuell sökning. SMATV-sökning Om flera generationer använder samma antenn och LNB blir signalfrekvensomfånget till IRD lika lågt som LNB L.O. (lokaloscillator) och du ska söka programmen mellan 950 och 2150MHz. Frekvens Mata inte in RF-frekvensen utan den frekvens som är konverterad nedåt genom vanlig LNB. Enheten är MHz och omfånget MHz. Symbol rate Ger Symbol rate för den signal du söker. FEC Välj något av värdena ½, 2/3, ¾, 5/6, 7/8 eller Auto. LNB-spänning Välj lämpligt alternativ för LNB om det behövs eller inte beror på typ av If-IF konverter. Hänvisningar 1. Anslutning av DiSEqC 1.0 Alla våra mottagare är DiSEqC 1.0 -kompatibla. Det betyder att flera antenner kan anslutas samtidigt till mottagaren. Om du har två eller flera fasta antenner eller LNB ska du använda en DiSEqC 1.0 switch. 1 Anslut koaxialkabeln från den första LNB:n till ingång LNB 1 eller LNB A på DiSEqC switch. 2 Anslut koaxialkabeln från den andra LNB:n till ingång LNB 2 eller LNB B på DiSEqC switch. 3 Upprepa för ev. ytterligare LNB. 4 Anslut en koaxialkabel mellan RF-OUT på DiSEqC switch och LNB IN på mottagaren. 2. Anslutning av DiSEqC 1.2 Se sidan Anslutning av parabolantenn för satellitmottagning Till den digitala mottagaren kan du ansluta antingen en satellitantenn direkt eller, via konverter, flera antenner eller LNB. Du kan ansluta ytterligare en satellitmottagare (t.ex. analog) till mottagaren med vanlig antennutrustning som tar emot satellitsignaler. Anslutning av antennkabel via konverter 1 När du monterar flera antenner eller utrustning för multi-feed med flera LNB (eller LNB med flera utgångar), ansluter du alla kablar från antennen till en konverter. 2 Anslut utgången från konvertern till LNB IN som i exemplet. 3 När du använder en konverter med 0/12V-styrning ansluter du den dessutom till 0/12V. Om du har konverter med 22kHz- eller DiSEqC-styrning behövs inte detta eftersom styrsignalerna går genom antennkabeln. 4. Genomförning Om du har en annan analog eller digital mottagare och vill använda samma LNB kan du ansluta den via genomförningen. Anslut en koaxialkabel till LNB OUT på mottagaren och LNB IN på din andra mottagare. 5 Anslutning av S/PDIF fiberoptisk kabel Om du tittar på ett program med ljud i Dolby Digital (se sidan 10) kan du avnjuta den högre ljudkvaliteten om du ansluter mottagaren till en extern Dolby Digital-TV eller - förstärkare. Anslut mellan den optiska S/PDIF-utgången på mottagaren och den optiska S/PDIF-ingången på den externa Dolby Digital-apparaten (TV, förstärkare ). 9

10 Start av mottagaren Start och programsökning: 1. Tryck på OK två gånger och på EXIT två gånger 2. Markera System Setting och tryck på OK. 3. Markera Language Setting och tryck på OK 4. Välj svensk skärmtext genom att trycka på Högerpil och gör samma sak för inställning av ljud och textning. 5. Tryck två gånger på knappen EXIT 6. Nu är du tillbaka på installationsmenyn. 7. Markera och välj Programsökning (kod: 0000). 8. Markera och välj Antenninställningar och tryck OK 9. Följande inställningar mås te anpassas till ditt system: Antennalternativ (Du kan välja mellan 16 olika positioner, välj 1 för Sirius och 2 för Thor) Satellitnamn (med högerpilen kan du välja satellitensnamn) LNB-frekvens (Välj 5150, 9750, 10600, 10750, eller Universal) 22 KHz (Kan inte väljas om du valt Universal) 0/12V (Används bara om du har en DC DiSEqC Välj Switch monterad) (Välj mellan A-D. Det motsvarar ingång 1-4 på Switchen) Motoriserat system (Om du väljer Inkopplat kan du ansluta en DiSEqC 1.2 -motor) När du är klar med inställningarna trycker du på OK och går till menyn Manuell sökning. Programtablå - Om du trycker på EXIT knappen under sökning avbryts programsökningen och sökmenyn visas på nytt. - När du har hittat alla program visas den här bilden. - Innan du sparar den kan du först ta bort program som du inte vill ha. Hittad programtablå - Bilden ovan visar program som har hittats efter manuell sökning. - Använd den röda knappen för att markera de program som du vill ta bort. För att bocka av ett program väljer du det och trycker på röd knappen igen. - Tryck på OK knappen för att spara eller tryck på EXIT knappen för att lämna menyn utan att spara. - Därefter visas menyn för manuell sökning. När du lämnar menyerna visas det första programmet från den programlista som hittades. Längst ner på sidan med hittade program visas nätverk, info om transponder och antal program. Program som har tagits bort med röd knapp räknas inte. Borttagna program ingår inte heller. Ledigt syftar på ledigt minnesutrymme som är tillgängligt för lagring av program längre fram Där väljer du följande: Antennalternativ 1 Sirius 2 Thor Frekvens Polaritet V H Symbol rate FEC ¾ 7/8 Nätverkssökning JA JA Automatisk spring over (används om du inte vill ha de kodade programmen inlästa) Tryck på OK för att starta sökningen Observera att du måste göra en sökning för varje satellitposition. För att söka efter programmen från ASTRA och Hotbird använder du Automatisk sökning 27

11 LNB-frekvens 1. Välj den frekvens som är vald för antennen. 2. Tryck på? /? knapparna för att välja LNB-frekvens ( 5150, 9750, 10600, 10750, 11476MHz eller Universell, 0, 1,., 9 ). 3. Om den LNB-frekvens du behöver inte är tillgänglig väljer du 0 och matar in frekvensen manuellt med sifferknapparna När du väljer Universell stöds både 9750 och 10600MHz samtidigt. Inställningar för 22KHz ton behövs inte. 22KHz ton När du använder en Dual LNB eller två antenner kopplade till en 22KHz ton Switch väljer du I funktion eller Ur funktion och bestämmer LNB eller antenn. 0/12Volt switch När du använder två LNB, eller när antennerna är inställda för 0/12V, väljer du vilken LNB och antenn som är I funktion respektive Ur funktion. 0/12V-terminalen finns på mottagarens baksida. Val av DiSEqC Beroende på vilka valmöjligheter du har och läget på DiSEqC switch väljer du DiSEqC A till D eller Ur funktion. När du ställt in ovan nämnda värde trycker du på OK knappen (utom vid satellitnamn) för att gå till menyn för manuell sökning. Motoriserat system Motorsystemet används för att ställa in DiSWqC 1.2 motorn enligt Eutelsats specifikationer. Om du vill använda det systemet, se sidan 31. Funktionsguide Informationsbox Detaljinformation om programmen visas automatiskt i info-boxen när du trycker på INFO-knappen eller byter programkanal. Infoboxen har en vänsterdel och en högerdel. Till vänster i info-boxen Till vänster ser du: I-symbol, aktuell tid och Dolby Digital-symbol Programnamn, programnummer,? /? Text, text-tv, kodningssymbol Mätare för signalkvalitet Textning, text-tv, kodsymbol: Visas automatiskt när sändande station överför den informationen. Till höger i info-boxen Till höger ser du: Programmets namn och längd Beskrivning av programmet och status för reserverad timer-inspelning. I programdelen visas information om pågående och närmast kommande program.? knappen: Visa programinfo om nästa program.? knappen: Backa från info om nästa program till info om pågående program. Du kan reservera programmet med knappen vit. Du kan ställa in timer-inställningen på En gång, Dagligen eller Varje vecka. När du lämnar timer-inställningen måste du bekräfta valet. Visa utökad programinformation genom att trycka en gång till på knappen INFO när info-boxen visar programdata. Byta program För att byta program gör du s å här: 1 Tryck på sifferknapparna 0-9 på fjärrkontrollen. 2 Tryck på P+/P- eller på? /? knapparna. Eller tryck på BACK, Programlista, GUIDE-knappen. För att växla mellan ett Audio/Video-program trycker du på TV/ Radio -knappen. För att återgå till närmast föregående program trycker du på knappen BACK

12 Funktionsguide Volymkontrollen För att justera ljudvolymen trycker du på knapparna V+/V- eller? /?. För att stänga av ljudet tillfälligt trycker du på knappen MUTE. För att sätta på ljudet igen trycker du på MUTE igen, eller på V+/ V-eller? /?. Språk När du vill byta till ett annat språk i det program du tittar/lyssnar på trycker du på den gröna knappen. OSD-menyn visas överst till vänster på skärmen. För att byta språk: 1? /? knapparna: Välj Audio vänster/höger. 2? /? knapparna: Välj önskat språk. 3 OK, EXIT knappen: När du trycker på den här knappen försvinner OSD:n för språk och någon ändring sker inte. Du kan välja språk på menyn Språk för ljudet. Ljud som sänds i Dolby Digital markeras med symboler för Dolby Digital på sidan av respektive språkval på menyn. Väljer du ett sådant ljud kommer den utgående Dolby Digital-signalen att gå via den optiska S/PDIF-utgången på mottagaren. Signalen kan avkodas av t.ex. en extern Dolby Digital-TV eller förstärkare. Textning När det program du tittar på har textremsor trycker du på textknappen för att se aktuell lista över textspråk. För att byta till text på ett annat språk: 1 Tryck på? /? knapparna och välj önskat språk. 2 Tryck på OK knappen för att markera valt språk och därefter visas valt textspråk på skärmen. Tryck på EXIT knappen för att lämna textläget Programsökning Knappa in PIN-koden 0000 för att öppna menyn Programsökning på samma sätt som du öppnar menyerna Barnlås eller Organisera programmen. Tryck på OK knappen för att starta programsökning efter att du ställt in sökvillkoren. ** Standard PIN-kod är Inställningar för antennen Välj inställningar för antenn och LNB. Eftersom du kan ändra inställningarna för 22KHz ton, 0/12V och DiSEqC, finns det 16 möjliga antenninställningar. De värden som ställs in via den här menyn kan sedan väljas i andra programsökningsmenyer. Antennalternativ Det finns 16 antennalternativ och alla kan ha olika kombinationer av inställningar för 22KHz, 0/12V och DiSEqC. Satellitnamn Väljer det satellitnamn som överensstämmer med värdet för antennalternativ. 1. Tryck på? /? knapparna för att öppna fönstret med satellitnamn. 2. Välj namnet på önskad satellit. 3. Om det namn du söker inte finns på listan väljer du Definierad användare. 4. Tangentbordet visas och du kan skriva in satellitens namn direkt. 5. Det valda satellitnamnet kan hjälpa dig att hitta antennalternativ på sökmenyn, men du kan bara ändra eller välja satellitnamn i menyn Antenninställningar. 6. Satellitnamnen listas i alfabetisk ordning och den ordningen kan ändras beroende på valt menyspråk. 7. Ett satellitnamn kan vara max 16 tecken långt. Text-TV Använd TV:ns fjärrkontroll för styrning av text-tv. Det finns inga knappar för text-tv på satellitmottagarens fjärrkontroll

13 Organisera radioprogram Menyn Organisera radioprogram fungerar på samma sätt som Organisera TV-program. Du kan radera eller flytta radioprogram och ändra attribut. Organisera alla program På den här menyn kan du använda Radera, Flytta, Lås, Hoppa över och Döp om i programlistan. Organisera favoriter A-D På den här menyn kan du använda Radera, Flytta, Lås, Hoppa över och Döp om i programlistan och gruppera dem i en ny favoritlista. Radioprogram grupperas under favoriter på samma sätt som TVprogram (se sidan 20). Organisera programgenre Här kan du använda Radera, Lås, Hoppa över, Döp om och gruppera programmen i genre. Bland tillgängliga genre finns: Pop, Rock, Country, Klassisk, Jazz, Folkmusik, Nyheter, Show, Sport, Utbildning m.fl. Radioprogram är grupperade under genre på samma sätt som TV-program (se sidan 22). Organisera nätverk Du kan ändra programmen under Organisera nätverk. Nätverkets namn visas till vänster på skärmen och de TV- och radioprogram som det markerade närverket erbjuder visas till höger på skärmen. I det här funktionsläget kan bara Radera, Flytta och Döp om användas. När det finns så många TV/radioprogram att alla inte kan visas använder du? knappen för att flytta markören till höger fönster och använder? /? och P+/P- knapparna för att flytta markören till nästa lista. När antal program understiger 10 visas inte dragmarkören. I Radioprogram markeras en symbol framför programnumren. 1. Välj program Från Välj program öppnar du programlistan som kan visas som Enkel eller Avancerad. 2. TV-GUIDE Mottagaren har en elektronisk programmeringsguide (EPG) som hjälper dig att navigera genom alla inställningsmöjligheterna. TV-guiden ger information om programlistor och sändningsstart/stopp för alla tillgängliga kanaler. Dessutom kan du se detaljerad information om alla programlistor och sändningsstart/stopp för alla tillgängliga kanaler. Detaljerad information om programmen finns ofta i EPG (mängden information och om den alls visas beror på programleverantören). 3. Barnlås Kanalen/programmen kan låsas/spärras med hjälp av en PIN-kod (en fyrsiffrig kod som användaren själv bestämmer). Första gången du försöker låsa alla kanaler (eller program klassade efter innehåll) visas en meny på skärmen där du uppmanas att knappa in en personlig PIN-kod (som du kan ändra längre fram om du vill). 4. Installation I installationsläget kan du se information om hur du väljer program och nyligen valda programalternativ (språk, tid, organisera, söka ). Dessutom kan du se info om den utrustning som du har (både mjuk- och hårdvara) samt signaler från mottagaren. 5. Tillbehör I menyn Tillbehör hittar du Kalender och Biorytm

14 1. Välj program För att välja önskat program på programlistan måste du först öppna listan med OK knappen.använd knapparna? /? /? /? för att välja program och tryck på OK knappen. Du kan också använda knapparna P+/P- för att välja program direkt på programlistan. På programlistan hittar du följande: Enkel programlista 1. Tryck på? /?, markera Välj program på menyn och tryck på OK knappen. 2. Tryck på? /?, markera Enkel på menyn och tryck på OK knappen. 3. Listan (max tio program) visas på skärm en. Avancerad programlista Den avancerade programlistan visar trettio program. Listan liknar den enkla programlistan, men visar trettio program i stället och skiljer sig därmed från nätverkslistan och genrelistan som visar tjugo program. Använd färgknapparna för att öppna programlistor: Färgknapparna motsvarar: Röd knapp - Hela programlistan Grön - Favoriter Gul - Nätverk Blå - Genre Vit - Programlista i alfabetisk ordning Flytta program till gruppen favoriter: 1. Använd? knappen för att flytta markören till Organisera alla program. 2. Välj det program du vill flytta till gruppen favoriter. 3. Tryck på OK knappen. 4. Använd? knappen för att flytta markören till Favoriter. 5. Tryck på OK knappen för att spara vald grupp. OBS! 1. Använd? /? knapparna för att flytta markören. 2. Använd P+/P- knapparna för att välja föregående eller nästa sida. Organisera programgenre Under Organisera programgenre kan du använda Lås/Hoppa över/döp om på program i gruppen favoriter. Tillgängliga kategorier (genre): Film, Nyheter, Show, Sport, Barn, Musik, Konst m.fl. De färgade knapparnas funktion är densamma som vid Organisera alla program, med undantag för följande: - När du raderar ett program i valde genre kan du ändå nå det på listan Program till höger. Då visas genren för det raderade programmet som etc. - Du kan bara flytta program inom vald genre. - Färgknapparna är tillgängliga när markören befinner sig i mittfönstret. 14 Programkonfiguration För att ändra programattributen: 1. Tryck på? /? /? /? knapparna för att flytta det program (på listan) som du vill förändra. 2. Tryck på MENU knappen. 3. Tryck på? /? /? /? knapparna för att flytta ett attribut (som genre, favorit, lås, hoppa över, radera) på konfigureringsskärmen. 4. Tryck på? /? knapparna för att välja. Bekräfta med OK knappen. Alla program 1. För att ta fram programlistan trycker du på OK knappen. Använd den röda knappen för att välja listan Allt (hela listan). 2 Välj önskad program med? /? /? /? knapparna. 3. Tryck på OK knappen för att se valt program. Programlistan kan visas som enkel eller avancerad. Dragmarkören till höger visar platsen för valt program i förhållande till alla program.tryck på röd knapp för att växla mellan Enkel och Avancerad. Val av Genre: 1. Använd? knappen för att flytta markören till Program (höger). 2. Välj den program du vill flytta till en genre. 3. Tryck på OK knappen. 4. Använd? knappen för att flytta markören till Genre. 5. Tryck på OK knappen för att spara vald grupp. OBS! 1. Använd? /? knapparna för att flytta markören. 2. Använd P+/P- knapparna för att välja föregående eller nästa sida. 23

15 Lås 1. Tryck på den gula knappen för att låsa ett program. Symbolen visas bredvid det låsta programmets nummer. 2. Mata in PIN-koden för att se låsta program. Programfavoriter 1. Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för att välja programlistan Favoriter. 22 Hoppa över 1. Tryck på den blå knappen för att hoppa över ett program. Symbolen visas bredvid det överhoppade programmets nummer. 2. Använd sifferknapparna, programlistan eller EPG knappen för att se de överhoppade programmen när du väljer kanal. OBS! Du kan inte se överhoppade kanaler när du använder P+/ P- knapparna. Döp om 1. Tryck på den vita knappen för att döpa om ett program. Ett tangentbord visas på skärmen. 2. Knappa in det nya namnet på programmet. Du kan använda de fyra riktningsknapparna för att flytta eller välja program.?: för att flytta föregående program?: för att flytta nästa program? : för att backa 10 program? : för att gå framåt 10 program Du kan bläddra genom 20 program med röd knapparna. OBS! I rutan mellan programlistan och beskrivningen av färgknapparna visas en kort information om den program som markören pekar på. Organisera favoriter A-D TV och radio har vardera fyra favoritgrupper. Varje favoritgrupp kan bestå av upp till 100 program. Välj Radera, Flytta, Lås, Hoppa över eller Döp om för varje favorit eller omgruppera dem till din favorit TV-grupp. Metoden fungerar på samma sätt som under Organisera alla program. - När du raderar ett program i favoritgruppen kan du nå den på listan Alla TV-program. På så sätt kan du ta bort ett program från favoritgruppen. - Du kan bara flytta program inom favoritgruppen. - De färgade knapparna är tillgängliga när markören finns i mittfönstret. (Utom när mittfönstret är avstängt (grått). Val av favoritgrupp: 1. Använd? knappen för att flytta markören till Gr. (vänster). 2. Välj önskad favoritgrupp. OBS! Grupperna är ordnade under fyra bokstäver (A, B, C, D). 2. Tryck på? /? knapparna och välj den favoritgrupp du vill ha. 3. Tryck på den gröna knappen för att växla mellan grupp och programlista. Program ordnade efter nätverk 1. Tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen för att välja programlistan nätverk. 2. Tryck på? /? /? /? knapparna och välj ett program. 3. Tryck på den gula knappen för att växla mellan nätverk och programlista. OBS! Nätverkets namn visas i det vänstra fönstret och nätverkets program i det högra fönstret. Dragmarkören till vänster visar markörens plats. Dragmarkören till höger visar var programmet finns. Programgenre 1. Tryck på den blå knappen på fjärrkontrollen för att välja programlistan för genre. 2. Tryck på? /? /? /? knapparna och välj ett program. 3. Tryck på den blå knappen för att växla mellan genre och programlista. OBS! Dragmarkören till vänster visar markörens plats. Dragmarkören till höger visar var programmet finns. Program sorterade i alfabetisk ordning 1. Tryck på den vita knappen på fjärrkontrollen för att välja programlistan i alfabetisk ordning. 2. Tryck på? /? /? /? knapparna och välj ett program. 3. Tryck på den blå knappen för att växla mellan alfabetslista och programlista. OBS! Dragmarkören till vänster visar markörens plats. Dragmarkören till höger visar var programmet finns. 15

16 2. TV GUIDE Du kan reservera det program du tittar på i läge TV Guide. Andra inställningar Välj värde för OSD-genomskinlighet, info-boxens varaktighet på skärmen mm. 16 Gå till läge TV Guide Tryck på knappen GUIDE på fjärrkontrollen eller välj TV-Guide på huvudmenyn. Gå till läge TV/Radioguide Tryck på TV/RADIO knappen på fjärrkontrollen för att växla till Radio-Guide. TV-Guide innehåller fyra olika alternativ: Gör så här för att välja: Röd knapp: Visa aktuell och nästa programlista ( Nu ). Grön knapp: Visa veckoprogramlistan ( Veckovis ). Gul knapp: Visa listan med reserverade progra( Reserverad ). Blå knapp: Visa den enkla TV Guide-listan ( Snabb ). Nu/Nästa Visar info om de program som visas nu eller närmast efter. Här kan du se programnamn, programlängd, aktuell tid och OSDfönster. Se önskat program i skärmfönstret (OSD): Tryck på P+/P- knapparna och välj önskat program. Valt program visas i höger skärmfönster. Tryck på? /? knapparna, välj önskat program och tryck därefter på OK knappen på fjärrkontrollen. Valt program visas i höger skärmfönster. Valt fönster markeras var gång du flyttar markören. Reservera önskat program: Välj önskat program med P+/P- knapparna eller? /? knapparna och tryck på den vita knappen. Tryck på? /? knapparna för att se programmet på föregående sida eller programmet på nästa sida. Tryck på den gula knappen för att se listan med reserverade program. Veckovis Visar information om program som visas under en vecka. Välj dag med? /? knapparna. För att se och reservera önskat program följer du samma steg som under Nu/Nästa ovan. OSD-genomskinlighet Bestäm hur genomskinlig skärmtexten ska vara. Inställningen påverkar visningen av info-boxen, programlistan och TV-Guide. Tryck på? /? knapparna och välj Genomskinlig, Ogenomskinlig, 20%, 40%, 60% eller 80%. Info-boxens varaktighet på skärmen Bestäm hur länge info-boxen ska visas på skärmen när du har bytt program. Du kan välja mellan 0 till 20 sekunder. Menybakgrund Bestäm hur bakgrunden ska se ut vid visning av menyer. Växla över till beställt program När tiden för ett reserverat program infaller medan du tittar på ett annat: Manuell: Auto Visar meddelandet Växling sker till reserverat program. Du blir tillfrågad och sedan genomförs växlingen. Pågående program växlar automatiskt till reserverat program. 4-2 Organisera programmen På den här menyn kan du organisera nätverk, TV- och radioprogram. Standardvärde för PIN-koden är Organisera TV-program/Organisera alla program Har kan du använda funktionerna Radera, Flytta, Lås, Hoppa över och Döp om. Radera 1. Tryck på den röda knappen för att ta bort ett program du inte vill ha kvar. 2. Markera de program du vill ta bort så att de blir grå. 3. Tryck på OK knappen för att bekräfta. 4. Tryck på EXIT för att avbryta borttagningen. Flytta 1. Tryck på den gröna knappen för att flytta ett program till en ny plats. Symbolen? /? visas framför programnumret. 2. Använd? /? /? /? knapparna för att välja en ny plats. 3. Tryck på OK knappen för att bekräfta valet. 4. Tryck på EXIT knappen för att flytta tillbaka till den förra platsen. 21

17 A/V-inställningar Videosignal (CVBS/RGB/S-Video) Välj typ av utgående TV SCART-signal. Audiosignal Välj typ av utgående TV SCART och RCA/Cinch (Stereo/Mono) - signal. Dolby Digital Om alternativet Dolby Digital är i läge PÅ och sändningen stöder Dolby Digital väljs Dolby Digital först när du ändrar program, Skärminställning Välj bildformat på TV:n som är ansluten till mottagaren (4:3 eller 16:9). Visa skärmformat Välj det skärmformat som videosignalen ska visas i. När TV:n är inställd på 4:3 och videokällan är i format 16:9, visar mottagaren bilden som Letter Box eller Center. När TV:n är inställd på 16:9 och videokällan är i format 4:3, visar mottagaren bilden som Pillar Box eller fullskärm. UHF-inställning Välj utgående UHF-signal. Kanal Välj en UHF-kanal. Kanaler och frekvensvärden skiljer sig åt mellan olika PAL-standard: PAL I/G för Europa : CH21-CH69 PAL B för Europa/Australien : CH28-CH69 PAL D för Kina : CH13-CH62 PAL K för Ryssland : CH21-CH69 PAL-standard Välj PAL-standard enligt alternativen ovan. Offset Finjustera signalen. Justeringen görs i snäpp om 1, från -4 till +4, och varje snäpp motsvarar 1MHz. Reserverade program Visar listan med program som du har reserverat under TV-Guide eller i Info-boxen. Max åtta program kan reserveras. Den här programlistan visar programnamn, datum, längd och timer-läge. För att ta bort ett reserverat program använder du? /? knapparna för att välja det program du vill ta bort och trycker därefter på den vita knappen. Snabb Visar en enkel TV-Guide som den i Info-boxen. Visas i läge A/V-playback. Röd vertikal linje: Visar aktuell tid. Svart/vit linje: Visar hur länge programmet har pågått. Tidsskala: Tre block om vardera 30 minuter. 3. Barnlås Här kan du ge varje program en censurnivå. 1. När OK knappen trycks in efter att du valt Barnlås på den första menyskärmen öppnas ett fönster mitt på skärmen där du måste skriva in PIN-koden. *** Standardkoden är Skriv in PIN-koden 0000 i fönstret. (Om du får problem när du skriver in PIN-koden kan du inte gå vidare.) 3. Välj önskad censurnivå. Klasserna är indelade efter åldersgrupper: Ingen blockering, 6, 10, 14, 18 och Total blockering. Mata in PIN-koden för att låsa upp eller låsa (blockera) program. 4. Byte av PIN-kod: Välj Gammal PIN-kod med? /? knapparna och mata in den gamla PIN-koden. Mata in en ny PIN-kod med? /? knapparna. Verifiera den nya PIN-koden genom att skriva in den på nytt i den markerade rutan Bekräfta ändrad PIN-kod. 5. När du matat in rätt PIN-kod är inställningarna färdiga. (Om du matar in fel PIN-kod visas meddelandet PIN-kod felaktig. Om du då trycker på OK knappen gäller fortfarande den gamla PIN-koden och markören står i den första positionen på den här menyn.) 20 17

18 4. Installation Här kan du anpassa mottagaren, lägga till nya program och se status. Gå till önskad undermeny efter att du först har valt Installation på huvudmenyn Systeminställningar Systeminställningarna överensstämmer med de inställningar som mottagaren tilldelats under uppkopplingen och till övriga anslutna externa apparater. Här hittar du inställningar för språk, tid, A/V-ut, UHF Tuning mm. Språkval Välj Menyspråk, Språk för ljudet eller Språk för textning. 1. Välj språkinställning med? /? knapparna och tryck på OK knappen. 2. Välj markerat menyspråk (eller för ljud eller text) och tryck på? /? knapparna för att öppna listan med språk. 3. Tryck på? /? knapparna för att flytta till önskat språk och tryck på OK knappen för att verkställa ändringen. Menyspråk Välj språk för menyer eller OSD (text som visas på skärmen). Du kan välja mellan bl.a. danska, engelska, finska, franska, italienska, norska, portugisiska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska. Om inget språk finns tillgängligt visas standardspråket för valt program. Språk för textning Välj standarspråk på textremsorna. Du kan välja mellan bl. a. danska, engelska, finska, franska, italienska, norska, portugisiska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska. Tidsinställning Här kan du ställa klockan och bestämma starttidpunkt (för mottagaren). Dessutom kan du välja Sleep-tid (tid i beredskapsläge) och Starttidpunkt för önskat program. När du har en video ansluten kan inspelningar göras automatiskt med inställningarna för Starttidpunkt/Sleep-tid. Aktuell tid För att ställa in tiden matar du in de siffervärden som du ser i aktuell program. Tidsinställningen används som standardtid för Info-boxen, TV-Guide, Starttidpunkt och Sleep-tid. Time offset Aktuell tid baseras på informationen från TDT (Time and Data Table) som följer dataflödet från valt program. Timer Du kan välja nio olika värden: 1, 2 8 och Ur funktion. Om du väljer Ur funktion fungerar inte övriga timers. Tryck på OK knappen för att visa tabellen Vakna/Sleep Timer. Timern bestämmer start/stopptid och kan också användas för videoinspelningar. Timerläge Vakna/Sleep Timer styr timer-funktionerna. En gång : Timer-programmering en gång. Dagligen : Timer-inspelning varje dag. Veckodagar : Timerinspelning varje vald dag. Använd?/? /? /? knapparna för att välja önskad Timerprogrammering. Starttidpunkt Bestäm klockslag när mottagaren ska sättas igång. Använd sifferknapparna (1,. 0) på fjärrkontrollen för att mata in starttiden. Start för program nr. Använd? /? knapparna för att välja önskat program (programnummer) för vald starttid. Använd knappen TV/Radio på fjärrkontrollen för att växla mellan TV/Radio. Programnamn Det programnamn som är kopplat till Start för program nr. visas. Sleep-tid Tidsinställningen bestämmer när mottagaren ska stängas av

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer