29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)"

Transkript

1 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de frågor man måste ställa sig innan man väljer operativsystem för användarnas datorer. Windows för Workgroups Administrera Windows för Workgroups Windows för Workgroups är det operativsystem som medför mest underhåll. Jag menar att eftersom Windows för Workgroups är så oskyddat lokalt blir det lätt problem med filer som raderas i misshugg. AdminCfg.Exe Det finns ett litet, men naggande gott, administrativt hjälpmedel för Windows för Workgroups vid namn AdminCfg.Exe. Detta program används för att styra användarnas möjligheter. Du finner AdminCfg.Exe på installationsdisketterna för WfWG Med AdminCfg.Exe kan du: q Slå av och på möjligheten att dela ut mappar q Slå av och på möjligheten att dela ut skrivare q Slå av och på NetDDE q Styra olika inställningar för lokala lösenord q Kräva att användaren loggar in till en LAN Manager- eller Windows NT-domän 1031

2 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) q Uppdatera inställningar från en server på nätverket q Skydda inställningsfilen med lösenord De inställningar du gör med AdminCfg.Exe sparas i filen WfWSys.Cfg vilken finns i Windows-mappen. WfWG 3.11 är gjort så att det måste finnas en fil med namnet WfWSys.Cfg i Windows-mappen, annars startar inte WfWG Varje exemplar av filen WfWSys.Cfg är unikt så man kan inte kopiera dem mellan olika datorer. Detta sammantaget gör det svårt för vanliga användare att kringgå de inställningar som gjorts i WfWSys.Cfg med hjälp av AdminCfg.Exe. Använda domänkonto Vill man använda sitt domänkonto på en WfWG-dator måste datorn ställas in att anropa domänkontrollanter. I Kontrollpanelen//Control Panel finns verktyget Nätverk//Network som vid start visar denna något innehållsrika bild: Nätverk//Network styr ett flertal inställningar. I dialogrutan anges dels att man önskar logga in till en Windows NT-domän (eller LAN Manager-domän) och dels namnet på domänen. Det krävs inget administratörskonto för att göra detta, till skillnad från hur man gör i Windows NT, vilket beror på att datorn som sådan inte blir domänmedlem. Det upprättas alltså aldrig något datorkonto för en WfWG-dator i domänens 1032

3 Windows för Workgroups kontodatabas. Byta lösenord på domänkonto Byta lösenord på ett domänkonto från Windows för Workgroups sker i Kontrollpanelen//Control Panel, verktyget Nätverk//Network (se bilden ovan) Ett lätt klick på knappen Ange lösenord//set Password visar: Dialogruta för att byta lösenord för domänkonto. Märk att dialogrutan tillåter att du anger annat kontonamn och även annat domännamn. Detta gör WfWG till nummer två efter Windows NT vad gäller olika möjligheter vid lösenordsbyte. Självklart krävs att man känner det gamla lösenordet för kontot för att kunna byta till ett nytt. Resursdelning i Windows för Workgroups Windows för Workgroups är en SMB-server vilket innebär att den kan dela egna resurser med SMB-klienter. Det går alltså mycket bra att låta Windows för Workgroups vara server och Windows NT Server vara klient. Nackdelen med resursdelning i WfWg är att den endast använder den äldre typen av resursdelning, Behörighet på resursnivå//share Level. Åtkomst till utdelade resurser på WfWG styrs enbart med lösenord, det finns inget sätt att ge olika grupper av användare olika möjligheter. Det går att använda två olika lösenord för varje resurs och ge användare som kan det ena lösenordet endast läsåtkomst och användare som kan det andra lösenordet fullständig behörighet. Liksom i Windows 95/98 kan den grundläggande möjligheten att vara server slås på eller i WfWG. I WfWg görs detta i Nätverksinställningar//Network Setup, knappen Resursdelning/ 1033

4 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) /Sharing. När man sätter ett kryss i minst en av rutorna i dialogrutan blir WfWG-datorn en SMB-server. Med server-delen i WfWG påslagen används Filhanteraren/ /File Manager för att dela ut resurser. Markera en mapp och tryck på verktygsknappen Dela ut//share: Verktygsknappen Dela ut//share i Filhanteraren//File Manager. Därpå visas en dialogruta i vilken vi kan välja resursnamn och olika lösenord efter behag: Dialogrutan Dela ut katalog//share Directory ger möjlighet att ange resursnamn och olika behörighet med olika lösenord. Självklart kan WfWG även användas för att dela skrivare med 1034

5 Windows 95/98 nätverket, det går till på liknande sätt (Skrivarhanteraren//Print Manager används i detta fall). Windows 95/98 Administrera Windows 95/98 Det finns mycket mer långtgående möjligheter att styra användarnas görande och låtanden i Windows 95/98 än i tidigare versioner av Windows. Dels kan du själv använda profiler och systemprinciper i Windows 95/98 och dels kan du använda Zero Administration Kit som hjälp. Detta kopplat till möjligheten att nå Registret//Registry på en Windows 95/98 dator över nätverket ger än mer omfattande möjligheter. Det stora problemet med Windows 95/98 är avsaknaden av lokal behörighet/lokal säkerhet det är tyvärr alldeles för lätt för användaren att, i misshugg, ta bort viktiga filer. Använda domänkonto Även i Windows 95 finns det ett verktyg i Kontrollpanelen//Control Panel vid namn Nätverk//Network. Det nya med Windows 95 och Windows NT 4.0 är att samma inställningar också nås genom att högerklicka på Nätverket//Network Neighbourhood och sedan välja Egenskaper//Properties i snabbmenyn. Båda vägarna visar denna bild: 1035

6 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Egenskaper för nätverket. För att ange domännamn markerar du Klient för Microsoftnätverk//Client for Microsoft Networks i den övre listan och trycker på knappen Egenskaper//Properties (eller dubbelklickar på namnet). Med det är vi framme och kan ange domännamn: Domäninloggning och domännamn anges i denna dialogruta. Byta lösenord på domänkonto I sina försök att göra Windows 95 enkelt har lösenordsbytet i Windows 95 nästan blivit krångligare än i WfWG. Du börjar med att öppna verktyget Lösenord//Passwords i Kontrollpanelen//Control Panel: 1036

7 Windows 95/98 Verktyget Lösenord//Passwords i Kontrollpanelen//Control Panel. Nu är det viktigt att välja rätt knapp. Den övre knappen Byt Windows-lösenord//Change Windows Password byter lösenordet för Windows 95, men du kan också byta lösenord för något som kallas Microsoft Networking. Detta Microsoft Networking är din Windows NT-domän. Var alltså noga med att kryssa i ändring av detta lösenord: När man byter lösenord i Windows 95 kan man byta lösenord för domänkontot samtidigt. Frågan är om det inte är lättare att använda den undre knappen, Byt andra lösenord//change Other Passwords. När du trycker på den syns en lista över vilka lösenord som kan bytas. Detta kopplat till att alltid ha ett tomt Windows 95-lösenord gör hela hanteringen mindre krånglig. 1037

8 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Byte av lösenord för Microsoft Networking. Resursdelning på Windows 95/98 Windows 95/98 kan använda båda typerna av åtkomstkontroll, både Behörighet på resursnivå//share Level och Behörighet på användarnivå//user Level. Endast en i taget av dem kan användas och man tappar alla utdelade resurser när man byter mellan dem. Behörighet på användarnivå (User Level) kan endast användas i Windows NT-domäner. I en domän används samma globala grupper (och domänkonton) vid resursdelning på Windows 95/98 som på Windows NT Server. Om inte möjligheten att vara server är tillgänglig på en viss Windows 95/98-dator slås den på i Egenskaper//Properties för Nätverket//Network Neighbourhood, fliken Konfiguration/ /Configuration. Ett tryck på knappen Fil- och skrivardelning/ /File and Print Sharing ger möjlighet att välja en eller båda möjligheterna: I Windows 95/98 måste man slå på möjligheten att vara server (detta sker automatiskt i Windows NT). Med Windows 95/98 inställt i Behörighet på resursnivå//share Level delas resurser ut på nästan samma sätt som i Windows för Workgroups. Behörighet på användarnivå//user Level Valet mellan Behörighet på resursnivå//share Level och Behörighet på användarnivå//user Level görs i Egenskaper//Properties för nätverket, fliken Behörighet//Access Control: 1038

9 Windows 95/98 Dialogruta för att välja mellan Behörighet på resursnivå//share Level och Behörighet på användarnivå//user Level. Gruppuppgifterna kan endast hämtas från en Windows NTdomän, den i Windows 95/98 inloggade användaren måste ha ett användarkonto i domänen (det räcker med ett konto som är med i Domänanvändare//Domain Users). Skulle domänen som uppgifterna hämtas från ha en domänkoppling till andra domäner kommer dessa domäners globala grupper och domänkonton också att vara tillgängliga på Windows 95/98. När väl detta val är gjort startas Windows 95/98 om (om man bytt från den ena till den andra). Därnäst delas resurser ut på samma sätt som i Windows NT 4.0, d.v.s. genom att välja Dela ut//sharing i snabbmenyn (höger musknapp) när en mapp är markerad i Den här datorn//my Computer eller i Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer. När detta val gjorts visas denna dialogruta: 1039

10 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Dialogruta för att ange resursnamn för delad mapp och delningsbehörigheter. Här ber jag att få anföra klander: q Varför har inte motsvarande dialogruta i Windows NT 4.0 samma utseende som denna? Den är ju mycket tydligare vad gäller vilka grupper som tilldelats delningsbehörighet till resursen. q Vad menar Microsoft med att plötsligt döpa om behörighet/ /permissions till Rättigheter//Access Rights? I Windows NT kämpar vi med att hålla isär begreppen användarrättigheter och behörighet, det behövs inte ytterligare förvirring (Novell använder access rights i stället för behörighet i NetWare, det var synd att inte Microsoft använde samma begrepp från början i Windows NT). Utan att låta detta störa oss alltför mycket går vi vidare och trycker på knappen Lägg till//add, varvid vi ser en lista över tillgängliga globala grupper och domänkonton. Först i listan står gruppnamnet Alla//the World. Jag antar att det är min gamla fiende Alla//Everyone som avses, men helt säker är jag inte. Det är dock säkrast att behandla denna grupp som om det verkligen är Alla//Everyone. 1040

11 Windows 95/98 Listan över tillgängliga grupper och domänkonton hämtas från en domänkontrollant. I bilden har tre olika grupper redan valts för tre olika behörigheter. När domänen är kopplad till andra visas en lista över domäner i stället för det ensamma domännamnet vid Hämta lista från/ /Obtain list from. I bilden syns att Windows 95/98 använder två sammansatta behörigheter och en där man kan välja mellan grundbehörigheter: q Läsbehörighet//Read-only q Full behörighet//full Access q Valfri//Custom Läsbehörighet//Read-only motsvarar delningsbehörigheten Läsa//Read i Windows NT, Full behörighet//full Access motsvarar Fullständig behörighet//full Control. Om de sammansatta behörigheterna Läsbehörighet//Readonly och Full behörighet//full Access inte motsvarar dina behov kan du ange Valfri//Custom i stället. När du stänger dialogrutan Lägg till användare//add Users kommer du att få ange vilka grundbehörigheter du vill tilldela gruppen: 1041

12 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) I dialogrutan Ändra behörighet//change Access Rights anges vilka grundbehörigheter som skall tilldelas gruppen. Svenskt namn Engelskt namn Förkortning Läsfiler // Read Files R Skrivfiler // Write Files W Skapa filer och mappar // Create Files and Folders C Ta bort filer // Delete Files D Ändra filattribut // Change File Attributes T Lista filer // List files F Ändra behörighetskontroll // Change Access Control Grundbehörigheter för delningsbehörighet i Windows 95/98 låter sig inte enkelt jämföras med dem i Windows NT. Jag fann denna lista i Microsoft Resource Kit för Windows 95 (samma lista gäller för Windows 98): Möjlighet Behörighet i Windows 95/98 Läsa från en fil Läsfiler//Read Files Studera filnamnslista Lista filer//list files Leta i en mapp efter filer Lista filer//list files A 1042

13 Windows NT Workstation och Server som klienter Möjlighet Behörighet i Windows 95/98 Skriva till en fil Köra ett program Upprätta och skriva till en fil Kopiera filer från en mapp Kopiera filer till en mapp Upprätta en ny mapp Skrivfiler//Write Files, Skapa filer och mappar//create Files and Folders, Ta bort filer//delete Files, Ändra filattribut/- /Change File Attributes Läsfiler//Read Files, Lista filer//list files Skapa filer och mappar//create Files and Folders Läsfiler//Read Files, Lista filer//list files Skrivfiler//Write Files, Skapa filer och mappar//create Files and Folders, Lista filer//list files Skapa filer och mappar//create Files and Folders Ta bort filer//delete Files Ta bort filer//delete Files Ändra filattribut//change File Attributes Ta bort en fil Ta bort en mapp Ändra attribut för mapp eller fil Byta namn på mapp eller fil Ändra filattribut//change File Attributes Ändra behörighetslistan Ändra behörighetskontroll//change Access Control Windows NT Workstation och Server som klienter Administrera Windows NT Workstation/Windows NT Server Windows NT Workstation och Windows NT Server är mycket enkla att ha som klienter i ett Windows NT-nätverk. Vad gäller profiler och systemprinciper har de samma möjligheter som Windows 95/98. Något som förvånat mig länge är att de profiler och systemprinciper som finns i Windows 95/98 inte går att använda i Windows NT 4.0 varför det är så vet endast Microsoft. En varning: den som har lösenordet till det lokala kontot 1043

14 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Administratör//Administrator kan ställa till oreda på den datorn. För en domänadministratör är det olyckligt om den globala gruppen Domänadministratörer//Domain Admins plockas bort ur den lokala gruppen Administratörer//Administrators vilket den lokala administratören lätt kan göra. Byta lösenord på domänkonto Att byta lösenord på domänkonto i Windows NT Workstation eller Windows NT Server börjar med att trycka Ctrl+Alt+Del: Genom detta fönster kan man gå vidare och byta lösenord. Därefter väljer man Byt lösenord//change Password: Lösenordsbyte i Windows NT. Lösenordsbytet i Windows NT är det som erbjuder flest möjligheter. Du är inte begränsad till att byta lösenord för den inloggade användaren, du kan fritt ändra användar- och domännamn i dialogrutan. Domängränser är inte heller något hinder. För domäner med domänkoppling till din domän är det 1044

15 Windows 95/98 eller Windows NT Workstation på en ny dator automatiskt för användaren med kontakt till hemmadomänen vid ändring av lösenord för hemmakontot. Du som administratör kan också koppla till andra domäner om du känner namnet på ett administratörskonto i den domänen och tillhörande lösenord. Med kommandot net use \\pdc /user:annan-domän\adminkonto * upprättar du en snabbförbindelse till domänens PDC och kan enkelt ändra lösenord för användarkonton (vilket i detta fall kräver att du har tillgång till det gamla lösenordet). Har du inte tillgång till kontots gamla lösenord startar du Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains. Resursdelning på Windows NT Workstation Vid resursdelning finns det ingen som helst skillnad mellan Windows NT Workstation och en fristående Windows NT Server. Windows NT Workstation kan använda NTFS på diskvolymer så även lokal behörighet är densamma. Med tanke på att Windows NT Workstation innehåller tio klientlicenser kan den t.o.m. vara billigare i ett litet nätverk om man endast har behov av fil- och skrivardelning. Kontodatabasen på en Windows NT Workstation nås lätt över nätverket med Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains, vilket underlättar om ni använder Microsofts grupphanteringsmodell. Vid installationen förses Windows NT Workstation med Kontohanteraren//User Manager, men den större Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains kan installeras med hjälp av Windows NT Server-verktyget Administratör för nätverksklienter//network Client Administrator (läs om den i kapitel 13). Windows 95/98 eller Windows NT Workstation på en ny dator Frågor som skall besvaras q Bärbar dator på vilken det är viktigt med energisparfunktioner? q Bärbar dator som man ofta byter kort (PC-Card) på? 1045

16 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) q Bärbar dator med dockning? q Finns det drivrutiner för den utrustning jag vill ansluta? q Kommer datorn att ha stora diskar? q Fungerar alla program jag behöver använda? q Viktigt med administration från annan dator? q Viktigt med säkerhet? q Används datorn av fler än en person? q Viktigt med robust operativsystem? q Viktigt med robust filsystem? q Räcker datorn för att köra operativsystemet och de program jag behöver? Bärbar dator på vilken det är viktigt med energisparfunktioner På bärbara datorer där det är viktigt med lång drifttid utan tillgång till två hål i väggen är Windows 95/98 fortfarande överlägset. Flera tillverkare, bland dem Digital (DEC) och IBM, har utvecklat egna delar för att göra deras bärbara datorer bättre lämpade för Windows NT hör med din återförsäljare. Windows NT 5.0 kommer att undanröja denna skillnad. Bärbar dator som man ofta byter kort på Samma läge som för energisparande gäller även för utrustningsbyte. Windows 95/98 är mycket bättre än Windows NT 4.0 vad gäller både att spara energi och att enkelt och smidigt byta utrustning (tack vare Plug-and-Play). Läs ovan om olika tillverkares försök att hjälpa Windows NT 4.0 och var säker på att Windows NT 5.0 kommer att bli bättre än Windows NT 4.0. Bärbar dator med dockning Samma som ovan. Finns det drivrutiner för den utrustning jag vill ansluta Det borde vara en självklarhet att det finns drivrutiner för alla utrustning till alla operativsystem som du vet är det inte så. En enkel regel är att ju mer spelbetonat desto större sannolikhet 1046

17 Windows 95/98 eller Windows NT Workstation på en ny dator att det finns en drivrutin för Windows 95/98 och ju häftigare (stor, omfattande, komplex) desto sannolikare att det finns en drivrutin för Windows NT. Kom ihåg att väga in Windows NT 5.0 i detta. Med Windows NT 5.0 (först i Windows 98) kommer en ny modell för drivrutiner kallad Win32 Driver Model, WDM. WDM skall göra att Windows NT 5.0 lär sig Plug-and-Play och att spara energi. Windows NT 5.0 och Windows 98 använder samma WDM-drivrutiner. Du kommer även att kunna använda samma drivrutiner som för Windows NT 4.0, men självklart utan stöd för Plug-and-Play. Kommer datorn att ha stora diskar En av filsystemet FAT:s brister har varit stödet för stora diskar (en FAT-volym måste vara mindre än 4 GB, då är klusterstorleken 64 kilobyte). Med Windows 95 OSR 2 (en uppdatering av Windows 95) kom FAT32 som klarar volymer upp till 2 terabyte (klusterstorleken är 4 kilobyte upp till 8 GB stora volymer). Windows 98 innehåller självklart också FAT32. Windows NT innehåller NTFS som klarar mycket stora volymer och smärre klusterstorlekar än FAT32. Windows NT 4.0 kan inte hantera FAT32-volymer så det är inte möjligt att ha både Windows 95/98 och Windows NT 4.0 på en FAT32-volym. Windows NT 5.0 kommer att ha fullt stöd för FAT32. Fungerar alla program jag behöver använda När Microsoft utvecklade Windows NT hade man aldrig kravet att kunna köra alla äldre program (skrivna för MS-DOS, Windows 2 eller Windows 3). På samma sätt var det ett självklart krav (från Microsoft själva) att Windows 95/98 skulle klara detta (åtminstone komma väldigt nära 100%). Alltså: om du använder något äldre program gör du klokt att låta din återförsäljare bevisa för dig att det föreslagna operativsystemet fungerar med programmet/programmen. Det bästa sättet är naturligtvis på datorer i er egen miljö, så nära verkligheten som möjligt. Viktigt med administration från annan dator Det operativsystem på användarnas datorer som är absolut lättast att administrera över nätverket är självfallet Windows NT Workstation/Windows NT Server. Om du inte ändrar något på klienternas dator låter Windows NT Workstation/Windows NT 1047

18 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Server dig som administratör göra detta över nätverket: q Upprätta och ändra användarkonton på datorn i dess lokala kontodatabas q Upprätta och ändra lokala grupper på datorn i dess lokala kontodatabas q Hantera kontoprinciper//account policies q Hantera lokal behörighet på NTFS-volymer q Säkerhetskopiera diskar med hjälp av de administrativa resurserna, c$, d$ o.s.v. q Studera Loggboken//Event Viewer på datorn q Hantera granskning//auditing av datorns resurser q Använda Resursövervakaren//Performance Monitor q Studera anslutna användare till datorn q Koppla ned anslutna användares session q Koppla ned användare anslutna till vissa resurser q Skicka meddelande till användare anslutna till datorn q Dela ut och sluta dela ut resurser samt hantera delningsbehörighet till dessa resurser q Starta/pausera/stoppa tjänster samt ange användarkonto för tjänster q Hantera hårdvaruprofiler//hardware profiles q Installera skrivare q med mera Windows 95 kan ställas in att tillåta åtkomst av Registret/ /Registry över nätverket, men inte mycket mer (med reservation för mina mer begränsade kunskaper om Windows 95/98). Viktigt med säkerhet Säkerhet och administration går ofta hand i hand. Så även när det gäller Windows NT Workstation. Det är mycket lättare att göra ett säkert system om användarna har Windows NT Workstation på sina datorer än om de har Windows 95/98. Windows NT Workstation kräver (om du inte ändrar) att 1048

19 Snabbjämförelse mellan olika Windows-varianter användaren loggar in med ett giltigt lösenord även för att kunna hantera lokala resurser. Med filsystemet NTFS på en Windows NT Workstation-dator kan du enkelt (även enkla saker kan ta tid att tänka ut och att genomföra) skydda olika användare från varandra och viktiga filer från användarna. Windows NT 5.0 kommer dessutom att innehålla inbyggd kryptering i Encrypting File System, EFS. Självklart kan man i Windows 95/98 komma runt några av svagheterna med hjälp av inköpta program för kryptering och annat, mitt budskap är att Windows NT Workstation från början är mer inriktat mot att kunna bli ett säkert system. Används datorn av fler än en person Om datorer kommer att användas av fler än en person är Windows NT Workstation det naturliga valet. Dels blir det lätt att spåra vem som gör vad om de använder varsitt domänkonto: slå på granskning//auditing på den lokala datorn, dels är det lätt att skydda användare från varandra genom att du formatera diskarna med NTFS och använda lokal behörighet. Själva användarmiljön är ungefär lika smidig att hantera i både Windows 95/98 och Windows NT Workstation tack vare profiler, inloggningsskript och/eller systemprinciper. Viktigt med robust operativsystem Ingen diskussion: Windows NT Workstation är ett robustare operativsystem än Windows 95/98. Viktigt med robust filsystem Filsystemet FAT är det minst robusta av de tillgängliga, därefter kommer FAT32 (vilket alltså är bättre än FAT), men bäst är NTFS. NTFS innehåller en journal över händelser i systemet (transaktionsjournal) som används för att garantera att strukturen (tänk: mappträdet) aldrig går förlorat vid strömavbrott eller något annat mindre allvarligt fel. Filsystemet NTFS finns endast i Windows NT vilket torde göra Windows NT Workstation till en god kandidat. Räcker datorn för att köra operativsystemet och de program jag behöver Det är väl aldrig så att någon tycker att den egna dator räcker. Själv har jag aldrig blivit imponerad av en dators snabbhet: 1049

20 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) att vänta på systemstart och formatering är inga upplevelser av snabbhet, direkt. Havandes sagt detta måste jag också berätta att jag har en bärbar dator med en i486dx4/75, 16 MB primärminne och 500 MB hårddisk vilken ibland kör Windows NT Server 4.0 och SQL Server. Det är ingen produktionsmaskin, med det går alldeles utmärkt i undervisningssammanhang. Det finns också många röster om Windows 95 som säger att det behöver 32 MB primärminnne innan det blir riktigt snabbt. Vad jag försöker säga är att detta med snabbhet är subjektivt och att det inte behövs en formel 1-bil om man bara skall köra i ett parkeringshus. Det beror också väldigt mycket på de program ni kommer att använda. En sanning är att Windows NT lämpar sig väl för tyngre program, CAD och andra. Word for Windows kan vara väldigt minneshungrigt det räckte inte med 64 MB primärminne för att hantera filer med många skärmdumpar. Snabbjämförelse mellan olika Windows-varianter Funktion NTWS Win95 WfWG Fungerar på något äldre datorer med i386 D C C Fungerar väl med mindre än 16 MB RAM D C C Kan använda två processorer för krävande C D D program (CAD, animering, m.m.) Fullt plug-and-play D C D Samarbetar med datorn för att spara energi D C D Kan användas med Alpha-baserade datorer C D D Använder Pentium Pro (och senare 32-bitars C D D processorer) fullt ut Kan köra flera program samtidigt C C C Alla MS-DOS-program kan köras D C C TSR-program kan användas D C C 1050

21 Hjälpfrågor Funktion NTWS Win95 WfWG Kan använda gamla (16-bitars) drivrutiner D C C Fungerar med nyare Windows-program C C D (Win32-program) Kan göras säkert även med flera användare C D D på samma dator Nätverket kan skyddas mot olovligt bruk C C D från viss dator även i en arbetsgrupp Man kan dela resurser på egen dator med andrac C C Lätt för central grupp att administrera klient C C D Lätt för central grupp att säkerhetskopiera C C C filer på egen dator Windows 95-utseende C C D Inbyggd eller gratis Internet-möjlighet C C D TCP/IP en del av standardpaketet C C D DHCP-klient en del av standardpaketet C C D Klientprogram för NetWare medföljer C C D Liten NetWare-server medföljer D C D NTWS: Windows NT Workstation 4.0 Win95: Windows 95 och Windows 98 WfWG: Windows för Workgroups 3.11 Spådom I framtiden kommer Windows NT Workstation och Windows NT Server att skiljas åt, mycket kommer fortfarande att vara gemensamt. Windows NT Workstation kommer att bli än mer inriktad på fart och mindre på stabilitet. Windows NT Workstation kommer att närma sig Windows 95/98 mer och mer, men de kommer att fortleva ganska länge (till, sisådär, 2003) som separata produkter. Windows 95/98 kommer aldrig att få all 1051

22 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) säkerhetshantering från Windows NT Workstation och kommer att bli det operativsystem som används på alla de 386/486/Pentiummaskiner som köpts fram till 1998). Hjälpfrågor 1. Vilka olika versioner av Windows finns det? 2. Vilket är det bästa operativsystemet på användarnas datorer i en Windows NT-domän? 3. I Windows för Workgroups finns det ett verktyg som heter AdminCfg.Exe, vad används det till? 4. Kan man använda domänkonton för att logga in från WfWG och Windows 95/98? 5. Vilket operativsystem måste klienten använda för att användaren själv skall kunna byta lösenord? 6. I vilka fall kan WfWG vara att föredra som operativsystem på en användardator? 7. Kan det finnas anledning att välja Windows 95/98 före Windows NT Workstation i något fall? 8. Nämn några frågor man bör ställa sig i valet mellan Windows 95/98 och Windows NT? 9. Kan Windows NT Workstation 4.0 användas på en dator med Intel i386-processor? 1052

23 Förslag till svar på frågor 10.Kan Windows 95/98 använda fler än en processor? 11.Kan Windows 95/98 användas med någon annan processor än Intel? 1053

24 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Förslag till svar på frågor 1. Vilka olika versioner av Windows finns det? Det finns tre huvudversioner av Windows: Windows for Workgroups (WfWG), Windows 95/98 och Windows NT. 2. Vilket är det bästa operativsystemet på användarnas datorer i en Windows NT-domän? Det bästa operativsystemet på användarnas datorer i en Windows NT-domän är Windows NT Workstation. Det finns flera skäl för detta: q q q q Windows NT Workstation är robustare (kraschar inte så lätt) Windows NT Workstation är säkrare lokalt tack vare tvingande inloggning och NTFS (lokal behörighet) Windows NT Workstation är lättast att hantera från en annan dator (för administratörer) Windows NT-domäner med enbart Windows NT-datorer kan göras säkrare än med andra operativsystem 3. I Windows för Workgroups finns det ett verktyg som heter AdminCfg.Exe, vad används det till? AdminCfg.Exe är administrativt hjälpmedel för Windows för Workgroups vid namn. Det används för att styra användarnas 1054

25 Förslag till svar på frågor möjligheter i WfWG. Med AdminCfg.Exe kan man: q q q q q q q Slå av och på möjligheten att dela ut mappar Slå av och på möjligheten att dela ut skrivare Slå av och på NetDDE Styra olika inställningar för lokala lösenord Kräva att användaren loggar in till en LAN Manager- eller Windows NT-domän Uppdatera inställningar från en server på nätverket Skydda inställningsfilen med lösenord 4. Kan man använda domänkonton för att logga in från WfWG och Windows 95/98? Både WfWG och Windows 95/98 kan användas som klienter i en Windows NT-domän, d.v.s. man kan uppge sitt domänkonto vid inloggning och få detta validerat av en domänkontrollant. 5. Vilket operativsystem måste klienten använda för att användaren själv skall kunna byta lösenord? Samtliga av WfWG, Windows 95/98 och Windows NT tillåter att användaren själv byter lösenord på sitt domänkonto. 6. I vilka fall kan WfWG vara att föredra som operativsystem på en användardator? WfWG kan vara att föredra som operativsystem på en användardator om datorn inte räcker till för att köra Windows 95/98/NT. Dessutom, om man planerar att köpa nya datorer till användarna är det ingen större idé att först byta till Windows 95/98/NT och sedan köpa en ny dator vänta hellre och gör allt på en gång. En ytterligare anledning att använda WfWG: det kör äldre Windows-program som inget av de andra operativsystemen. 7. Kan det finnas anledning att välja Windows 95/98 före Windows NT Workstation i något fall? Om man väljer Windows 95/98 för Windows NT Workstation gör man det för att datorn är bärbar och fungerar bättre med Windows 95/98 eller för att endast Windows 95/98 har drivrutiner för den utrustning som finns på datorn eller för 1055

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Solaris PC NetLink Administrationshandbok

Solaris PC NetLink Administrationshandbok Solaris PC NetLink Administrationshandbok Lägg märke till att vissa versioner av PC NetLink kallas SunLink Server både i dokumentationen och själva programvaran. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7 1 Nätverkskomponenter 01 Hur många klienter består världens minsta nätverk av och varför? Två, ensam bildar man inget nätverk. 02 Beskriv följande begrepp: Klient: De datorer på ett nätverk som inte är

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Unix och skolans datormiljö

Unix och skolans datormiljö Unix och skolans datormiljö Mål Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö. Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Femte Generationens Operativsystem

Femte Generationens Operativsystem Femte Generationens Operativsystem Fredrik Tolf 22 november 2004 Sammanfattning I ett års tid har jag utformat planer på hur man bör bygga ett operativsystem, som jag anser är bättre

Läs mer

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012 DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK Läromedel för GY2011 Jan-Eric Thelin 2012 ISBN: 978-91-7379-184-7 Thelin Läromedel www.skolportalen.se FÖRORD Detta är Arbetsboken i Dator

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer