Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden"

Transkript

1 Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1

2 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur dennagruppåterfinnsiskåne.förskånesdelnybeviljades680personeraktivitetsersättning 2006 och antalet steg med drygt 12 % till 764 personer som fick nybeviljat aktivitetsersättningunder2007.utvecklingenharalltsåvaritnegativunderdesenasteåren trotshögkonjunkturen.detinnebärattdrygt60ungdomariskåne,varjemånadskickasini dettautanförskap.iskåneharidag2528ungdomaraktivitetsersättning(fkofficiellstatistik 2008). Den statliga utredningen SOU 2008:102 Brist på brådska som har studerat resultat och effekter av aktivitetsersättningen har kommit fram till att endast 3% av de som blivit beviljadedennaersättningkommerattlämnadennaförattsökaoch/ellerfåarbetepåden ordinarie arbetsmarknaden. Denna utrednings rekommendation är därför att helt avskaffa aktivitetsersättningenochersättadennamedstärktainsatserfrånarbetsförmedlingen. Det betyder att antalet unga arbetssökande med någon form av funktionsnedsättning kraftigtkankommaattökaomdennareformgenomförs. Förändradereglerrörandeicke tidsbestämdsjukersättninghardessutomskapatengrupp isamhället,somsenden1januari2009intelängreriskerarattförlorasinrätttillersättning omhanellerhonprövarattarbetasamtidigtsommanuppbärsjukersättning(fk4133). Gruppernasfunktionsnedsättningarkanvarierakraftigt.Ibådagrupperåterfinnsindivider medrörelsehinder,olikapsykiskastörningar,utvecklingsstörning,flerhandikapp,medicinska diagnosersomastma,kroniskamagsjukdomar,reumatismetc. Den samlade bilden är att fler och kraftfullare insatser behövs för att människor med funktionsnedsättning ska få arbete. Mest verksamt är, enligt vad vi erfar, insatser på den personliganivånsombyggerpåattstödjaochutveckladenenskildesförmåga,tillsammans med utåtriktat arbete riktat till företag och andra organisationer. Det finns mycket stora samhälleligaochpersonligavinsteratthämtaommanskullekunnastödjaettantalavdessa individeruttillarbete. FurubodaochHSOSkåneärtvåideellaorganisationersombådaarbetarmedattförbättra livs ochsamhällsvillkorenförmänniskormedfunktionsnedsättning. Furuboda driver och har tidigare drivit en rad olika projekt som syftar till att förbättra möjligheternaförpersonermedfunktionsnedsättningattetablerasigpåarbetsmarknaden. Furubodas arbetsmarknadsenhet driver på uppdrag av Arbetsförmedlingen utbildningen Hitta Rätt vars syfte är att göra vägledande insatser för ungdomar med funktionsnedsättning.målgruppenidennautbildningutgörsoftaavungdomar(<30år)som uppbäraktivitetsersättning.furubodahartidigaregenomförtesf projektenbroadwaysamt Öppen kyrka. Broadway var ett kompetenshöjande projekt riktat till företagare i Skåneregionen, vars syfte var att höja företagarnas medvetenhet och beredskap för att 2

3 anställa personer med funktionsnedsättning. ESF projektet Öppen kyrka genomfördes tillsammans med Arbetsförmedlingen Rehabilitering Uppsala och riktade sig till äldre arbetslösa som varit långtidssjukskrivna. Furuboda driver även en folkhögskola vars deltagaretillc:a50%harnågonformavfunktionsnedsättning.dessadeltagareläseroftast kurser under ett till tre år och vår erfarenhet är att man sedan återvänder till sina hemkommuner, med nya intryck och kunskaper, men fortfarande mycket långt från arbetsmarknaden. HSO Skåne är en samarbetsorgan för en huvuddel av Skånes handikapporganisationer. Inom organisationen finns idag ca medlemmar med funktionsnedsättning. HSO Skånesuppdragärattarbetaförettsamhälledärenfunktionsnedsättningellerenkronisk sjukdominteäretthinderförattlevaettbraliv.prioriteradearbetsområdenärhälso och sjukvården, omsorgsfrågor, tillgänglighet och arbetsmarknad. Med desistnämnda frågorna har HSO Skåne börjat arbeta inom projektet Mainstreaming, samt i ett par mindre ESFprojekt.DessaerfarenheterharsåvälskapatkontaktersomlagtgrundenförattHSOSkåne påettmereffektivtsättskallkunnaarbetamedarbetsmarknadsfrågorna. I november 2008 genomfördes en dygnslång workshop tillsammans med inbjudna medlemmar från HSO Skåne. Syftet med denna workshop var att tillsammans med personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning försöka formulera en problembildocholikaslagslösningarpådetta problem.utgångspunktenvarderassituation och erfarenheter från arbetsmarknaden och olika myndigheter. Figuren visar de frågeställningar som deltagarna förde sina diskussioner utifrån. I bilaga 1 återfinns de synpunkter som framkom för respektive problemområde.vilätsåledesindividermed egen erfarenhet av funktionsnedsättning formuleravaddetyckteettframtidaprojektskulleinnehålla.resultatetavdennaworkshop blevblandannatdennaprojektansökan. 2Målgrupp Detta projekt har två direkta målgrupper. Det riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning som uppbär aktivitetsersättning. Denna grupp är relativt liten men riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap om de inte kan motiveras och hjälpas in på arbetsmarknaden.idagärdetendast3%somlämnaraktivitetsersättningförattsökaarbete på den ordinarie arbetsmarknaden (SOU 2008:102). De nya reglerna rörande arbete och icke tidsbestämdsjukersättningharocksåletttillattdetblivitviktigtattarbetameddenna grupp. Varje individ som kan återfå sin tro på sin egen arbetsförmåga innebär för honom eller henne ett ökat välbefinnande och att denne i än högre grad får möjlighet att delta i samhället.förutomdeindividuellafördelarnafinnsdetävenensamhälleligvinst.intebara spararstatenutgifteriformavbidrag,fleriarbetelederäventillökadeskatteintäkteroch samhälleligtillväxt.debådamålgruppernaärsåledes: 3

4 Ungdomar (<30 år) med funktionsnedsättning som har aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Yngre personer med funktionsnedsättning som har icke tidsbestämd sjukersättning frånförsäkringskassan. Dessa båda målgrupper finns idag i kurser på Furuboda folkhögskola och är ibland även medlemmarinågonavhso Skånesmedlemsorganisationer. Förutom de direkta målgrupperna är också samhället och framförallt då myndigheter och kommuner mottagare av projektresultaten. Projektet ska ge dessa nya verktyg för att bekämpa utanförskapet och även innebära att fler personer som idag uppbär bidrag från stat/kommun,iställetfårenlön. 3Syfte/Mål Detövergripandesyftetmeddettaprojektärattöppnaarbetsmarknadenförflermänniskor isverige.ävenpersonermedfunktionsnedsättningskakunnavaraaktivamedborgareockså påarbetsmarknaden.vivilldärför: startagrupperför120personermedfunktionsnedsättningikristianstad,malmöoch på Furuboda folkhögskola. Av dessa 120 är målet att 40 stycken skall komma ut i arbete eller annan sysselsättning/utbildning. Genom detta kvantitativa mål ska vi utvecklaenmetodsomhjälperpersonermedfunktionsnedsättningattkommainpå arbetsmarknadenellerannansysselsättning/utbildning. med externt processtöd testa och förbättra metoden och ta fram en metodbok för fortsattliknandearbete. förbereda folkhögskoledeltagare inför tiden efter Furuboda vi vill öka deras möjligheterattfrånsinhemkommunkunnaarbetaelleraktivtsökajobb. 4Metod Enligt Sivert Antonsson, docent i handikappvetenskap vid Örebro universitet, är Sverige i arbetet med personer med funktionsnedsättning bäst i världen på att träna till arbete, hyfsade på att få arbete, men usla på att skapa förutsättningar för att kunna behålla ett arbete (Antonsson, Stödets betydelse 2003). Arbetssättet bakom metoden Supported employmentharsinutgångspunktinyckelordenhitta,(vilja),finna,fåochbehålla.detkrävs därmed både motivation och ökade kunskaper om arbetsmarknaden för att öka andelen personermedfunktionsnedsättningiarbete.stödetmåstesessomenlångtgåendeprocess som fortsätter även när en anställning tagit vid. Enligt Antonsson finns det en rad framgångsfaktorer för att uppnå ett lyckat resultat i arbetet med att få fler funktionsnedsattautiarbete.dethandlarblandannatom: Attityder/värderingar allamänniskorharenarbetsförmåga Valavarbete passardettaarbetemig? Valavarbetsplats kandennaarbetsplatsgemigdetjagbehöver? Habiliterandesynsätt vadkanunderlättasförmigimittarbete? Koordinerat stöd alla drar åt samma håll och har en samsyn i vad som behöver underlättas Nära kontakt med arbetsgivare även arbetsplatsen inkluderas i beslut och överenskommelser. 4

5 Högpersonkontinuitet stödetgeslängeochavförtroendeingivandepersonerunder enlångtid. (Antonsson,Stödetsbetydelse2003) Utifrån detta vill vi utveckla ett arbetssätt som kommer våra målgrupper tillgodo. Vi har därförvaltattcentreravårtprojekttillnyckelordenhitta,finna,fåochbehålla.tilldettavill vi koppla på ordet vilja, eftersom målgruppen ofta har haft aktivitetsersättning eller sjukersättningenlängretidochdärmedoftaheltlämnattankarnapåattkunnaetableraeller återetablerasigpåarbetsmarknaden.viljantillarbeteblirdärförcentral,förattsedankunna arbetavidaremeddeövriganyckelorden. 4.1Hitta(deltagareocharbetsgivare) Genom aktivt uppsökande finna personer inom målgruppen. Detta kommer ske genom kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, HSO Skåne, Furuboda Folkhögskola, FIFH Malmö, Riksgymnasiet i Kristianstad och genom kontakter med brukarorganisationersominteärmedlemmarihsoskåne. Vi kommer även att informera via media för att på så sätt även nå intresserade företag. Företagen kommer även nås via personliga besök och de seminarier som anordnasmedmålgruppenifokus. Försäkringskassan, som har störst kunskap om målgruppen, är en viktig samverkanspart. Vi planerar att i samarbete med Försäkringskassan genomföra informationsmöten för målgruppen. Dessa informationsmöten kommer hållas på olikaplatseriskåne.viktigtattdetblirrättavsändarenärmankallartilldessamöten, dåmångauppleverensvårighetikontaktenmedmyndigheter. 4.2Vilja Detäravstorviktattvifårenviljahosmålgruppentillattarbeta.Dennacoachningskallske genomblandannatambassadörer,alltsåpersonerimålgruppensomharlyckatsattfåoch behållaensysselsättning.dettagörattmanvisarpåmöjligheternaiställetförsvårigheterna. Vidareskallvianvändaossavföretagsompåettpositivtsättbeskrivernyttanavattanställa målgruppenutifrånsinaerfarenheter. Deltagarna jobbar med sin självbild både enskilt och i grupp. Grupperna leds av vana samtalsledareochdeenskildasamtalenavencoach.bådeenskiltochigrupparbetarman med: Självbild Kompetens ochsjälvinventering.vadsaknashosmig,utbildning,menävensocialt? Min arbetsmarknad (vad tycker jag om att göra? Vill jag arbeta inomhus, arbeta medhändernaosv.) Stöd/utvecklingiarbete.Vilka/vilketstödbehöverjagienarbetssituation? 4.3Finna 5

6 Syftet med både de individuella och grupporienterade coachningstillfällena är att få deltagaren att lita på sin omgivning, kunna diskutera och synliggöra sin funktionsnedsättning,hanteraocksådekravsomställspåenarbetsplatssamtkunnasesig själv som betydelsefull. Nästa steg är att i kombination med kompetens och självinventeringen ge deltagaren mer kunskap om var arbeten kan sökas, hur de söks och vilkaarbetensomkanvararelevantaattsöka. Samtidigtmedovanståendeskaprojektetarbetamedsittföretagsnätverkochgenomföra studiebesökochinformationsträffarförarbetsgivare.parallelltmedarbetetmeddeltagarna jobbarvigentemotföretag,genomatt: byggahållbaranätverk. läggastoraresurserpådirektkontaktermedföretag. ordna seminarier och nätverksträffar (vilket ger ett mervärde för företagen). Seminarierna skall även ge information till fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. fortsättautveckladetredanetableradesamarbetetmedassistbemanningochsöka nyasamarbetenmedandrabemanningsföretag. 4.4Få Genom att ge individanpassad information omarbetsrätt, sökvägar, ansökningshandlingar, intervjuträning, samt hjälp med vanliga praktiska och vardagliga problem ökar projektet chansernafördeltagarenattfåettarbete.inteminstärstödochuppmuntranviktigtföratt kunnahållauppemotivationenenlängretid.oftaärdetettheltlivspusselsomskapassain ochdärförblirdetviktigtattfokuserapådeltagarenshelalivssituationochdiskuterahurett arbete förändrar och påverkar detta. De flesta arbetsgivarkontakter kommer sannolikt att förmedlasfrånprojektetssidaochinledasmedenpraktikperiod.underdettaärdetväldigt viktigtatthelatidenfinnastillhandssomstöd för bådedeltagareocharbetsgivareföratt snabbtkunnaredauteventuellamissförståndochanpassaarbetetefterbådearbetstagares ocharbetsgivaresbehov. 4.5Behålla Utmaningen att lyckas behålla ett arbete kan ibland vara minst lika stor som att hitta ett arbete.mycketskaklaffapåenarbetsplatsochdetkrävsförståelseochuthållighetfrånbåde arbetsgivare, kollegor och arbetstagaren. För att öka chanserna till att behålla arbetet kommerprojektetfortsättaattarbetamedindividengenomattgecoachningunderochpå arbetet/arbetsplatsen.dettaskerbl.a.genom: återkommandenätverksträffar stödpåochtillarbetsplatsen stödtillindividen stödtillföretaget utrymme för att dela med sig av både dåliga och bra erfarenheter i olika projektforum 6

7 attandraanställdahosarbetsgivarengesinformationavprojektet(ochdärmedsäkra delaktighetpåarbetsplatsen) attdesomfåttjobb,bjudsinförattberättaomsittarbeteförandraiprojektet. attgeständigfeedbackombådeframgångarochmotgångar.vadbehövervitänka pånästagång?vadkundegjortsannorlunda? 5Nyskapande/utveckling Vårt projekt har vuxit fram tillsammans med brukare från både HSO Skåne och Furuboda folkhögskola och vi har testat projektets idéer på grupper som historiskt sett haft väldigt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa personer ska vara med genom hela projektetsomenreferensgrupp.vivillsärskiltlyftaframföljandedelarivåransökan: vistödjerdeltagarenunderhelaprocessentillettarbete,frånmotivationsfastillatt klaraavattstannakvarienanställning.resultatenblirbärkraftiga. vi använder oss av ett externt processtöd under hela projektet vars syfte är att, förutomattsäkraenhögkvalitépåde deltagarcentreradeinsatserna,äventafram enmetodhandbokförfortsattspridning.processtödetplanerasavmalmöhögskolas enhet för innovation och utveckling. Våra resultat ska kunna leva vidare och användasavosssjälvaochandraorganisationer. vi planerar för att parallellt kunna ge företagare ny kompetens inom handikappområdet,avseendebådetillgänglighetochattavdramatiseraanställandet avpersonermedfunktionsnedsättning.arbetetattfåflerfunktionsnedsattaiarbete måsteföraspåbådeindivid ochorganisationsnivå. 6Spridningochdokumentation Informationspridsiformavartiklariolikamedia,exempelvishandikapptidningar,bransch och facktidningar samt på våra egna hemsidor. Representanter för projektet kommer att medverkaisammanhangdärdetärviktigtattlyftaframmålgruppensintressen.exempelvisi arbetsmarknadskonferenser och i olika nätverkssammanhang. Utöver detta vill projektet anordna årliga konferenser som bjuder in alla intressenter inom detta problemområde. Detta betyder att både offentliga organisationer, privata företag och enskilda individer kommerattbjudasin. Underprojektetsgångkommermetodocharbetssättanalyserasochutvecklas.Dettaskeri samarbete med Malmö högskolas enhet för innovation och utveckling. Genom att få stöd ochhjälpavenexternaktörsäkrarviintebarakvaliténpådetviproducerar,utanökarockså möjligheternatillattfåettstortsamhälleligtgensvarpåvårtarbetssätt.syftetmeddettaär att kunna publicera en metodhandbok som presenterar enempiriskt testad modell för att ökaantaletpersonermedfunktionsnedsättningiarbete.metodbokenskakunnaanvändas av både Furuboda Arbetsmarknad, HSO Skåne och andra intressenter i ett fortsatt arbete medmålgruppen. 7Levavidare 7

8 Projektetsresultatkommerattlevavidaregenomdenframtagnametodhandbokenochde konferenser som anordnas utifrån projektets arbete. Genom att involvera Furuboda folkhögskola ökar vi också möjligheten att etablera en permanent inriktning inom dess kurservarsuttaladesyfteskavaraattförberedasigpåattkunnataettarbete.ambitionen kommervaraattkunnaerbjudaframtidensfolkhögskoledeltagareenmöjlighetattväljaen mer arbetsmarknadsinriktad utbildning inom ramen för de ordinarie kurserna. Vår metod ska även kunna användas av andra aktörer i arbetet med funktionsnedsatta och arbetsmarknaden. Projektet kan användas som underlag för ett projekt inom ESF, där till exempel kompetensutveckling av myndighetspersonal och olika arbetsgivare skulle kunna stärka målgruppens position på arbetsmarknaden. Genom att koppla på andra finansiärer ökar genomslagskraftenochdenstrukturellapåverkansgraden. 8Brukarinflytande Både HSO Skåne och Furuboda är intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning,genomvilkadegesmöjlighetatttadelavsamhällslivet.projektethar vuxit fram med utgångspunkt från den workshop som arrangerades av HSO Skåne och Furuboda med deltagare från olika medlemsorganisationer inom HSO Skåne. Det har varit utifrån den problemformulering som projektets olika aktiviteter har utformats. I bakgrundskapitletochibilaga1presenterasenutförligaredokumentationavworkshopen. Samma deltagare som deltog i workshopen kommer även att erbjudas att ingå i en referensgrupp förprojektetochfår därmed ocksåmöjlighetattfortsattpåverkaprojektets innehåll. I de deltagarfokuserade aktiviteter som projektet kommer att innehålla kommer fokus ligga på deltagarinflytande och lyhördhet för gruppens/gruppernas idéer och önskemål. 9Projektorganisation Styrgrupp representanter från HSO Skåne, Furuboda, Af och Fk. Projektledaren är sammankallande.styrgruppenansvararförövergripandestrategiskafrågor. Referensgrupp de tidigare workshopdeltagarna inbjuds till att utgöra del av en referensgrupp.ävenandrasakkunnigakanbliaktuellaförmedlemskapireferensgruppen. Det är projektledningens ansvar att hålla denna grupp informerad och föra en dialog med dessmedlemmar. Projektledning projektledareochprocesstöd. Ortsvis En coach och en rekryterare/omvärldskoordinator. Projektorter till att börja med blirmalmö,kristianstadochfurubodafolkhögskola(yngsjö). Tjänstefördelning: Projektledningochsamordningbildartillsammanentjänst. 4,5tjänsterfördeladepåtreorter.Dessautgörsavcoacherochrekryterare. Löpande externt processtöd som möjliggör att de tre orterna arbetar mot samma mål, utbyter erfarenheter och arbetssätt och att framgångsrika metoder och 8

9 arbetssättdokumenterasochdärmedlevervidareefterprojektetsslut.dettaären köpttjänst. Möjlighet till att hålla möten via videokonferens. Det öppnar möjligheter till att få olika pedagogiskt perspektiv, utnyttja den breda kompetensen som finns i organisationerna.videokonferensenskasessomettkomplementtillfysiskamöten. Tekniken öppnar för möten mellan deltagare och deltagare, deltagare och coach samtmötenmellanprojektetspersonal.urmiljösynpunktspararprojektetdessutom inpåtransporterdåmångamöteniställetkanhållasviavideolänk. EKONOMI 9

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

TID FÖR AKTIVITETS ERSÄTTNING FÖR UNGA!

TID FÖR AKTIVITETS ERSÄTTNING FÖR UNGA! TID FÖR AKTIVITETS ERSÄTTNING FÖR UNGA! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temaunga.se TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete som andra. De ska få

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Arbete med Unga på Arbetsförmedlingen

Arbete med Unga på Arbetsförmedlingen Arbete med Unga på Arbetsförmedlingen Särskilt uppdrag unga med funktionshinder Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att bedriva verksamhet för vissa unga med funktionsnedsättning: elever som fyllt

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna inom

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Genom kartläggningen har vi också fått en ögonblicksbild över de aktiviteter

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Lyckat bemötande av personer med neuropsykiatriska svårigheter

Lyckat bemötande av personer med neuropsykiatriska svårigheter Lyckat bemötande av personer med neuropsykiatriska svårigheter Vår historia: - Neuropsykiatriska diagnoser i daglig verksamhet varför kan de inte arbeta? - Vårt sätt att arbeta? - Vårt sätt att bemöta

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3 Innehållsförteckning Inledning...2 Organisering...2 Huvudsakliga metoder och verktyg...3 Ansvarsfördelning...4 Budget och resurser...5 Uppföljning...6 1

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

Höglandets samordningsförbund Projektbeskrivning Supported Employment (SE) fortsättning

Höglandets samordningsförbund Projektbeskrivning Supported Employment (SE) fortsättning Höglandets samordningsförbund Projektbeskrivning Supported Employment (SE) fortsättning Projektperiod 2018-01-01 2020-12-31 Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 2. Bakgrund till fortsatt projekt... 3 3. Syfte

Läs mer

Funktionsnedsatta i arbete (FIA) ansökan om medel

Funktionsnedsatta i arbete (FIA) ansökan om medel Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård Jesper Ekberg 010-242 42 01 jesper.ekberg@rjl.se Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Funktionsnedsatta i arbete (FIA) ansökan om medel 2019-2021 Region

Läs mer

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Samverkan gällande unga 16-24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Inledning Det finns sedan tidigare, och inom ramen för DUA, en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Vad gör Arbetsförmedlingen? Och varför behöver vi samverka med hälso- och sjukvården?

Vad gör Arbetsförmedlingen? Och varför behöver vi samverka med hälso- och sjukvården? Vad gör Arbetsförmedlingen? Och varför behöver vi samverka med hälso- och sjukvården? Utsatta respektive ej utsatta grupper på arbetsmarknaden år 2004 till 2016 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Uppdragsbeskrivningar. - de samverkande parternas uppdrag i TRIS

Uppdragsbeskrivningar. - de samverkande parternas uppdrag i TRIS Uppdragsbeskrivningar - de samverkande parternas uppdrag i TRIS 1 Till läsaren I TRIS ingår Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna (socialtjänsten) i länet. I detta

Läs mer

ESF-projekt Samstart Skype möte

ESF-projekt Samstart Skype möte ESF-projekt Samstart Skype möte 190523 Utlysning med inriktning fast etablering på arbetsmarknaden av unga funktionsnedsatta Bidra till att modeller utarbetas och/eller strukturer utvecklas med syfte att

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Verksamhetsplan och budget 2014 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019 V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019 LSG Västra Sörmland Mars 2019 1. Bakgrund Under arbetet i Vinka IN (som delvis finansieras

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2014/257-UAN-150 Göran Thunberg - tifgt01 E-post:

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2014/257-UAN-150 Göran Thunberg - tifgt01 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-02-17 Dnr: 2014/257-UAN-150 Göran Thunberg - tifgt01 E-post: goran.thunberg@vasteras.se Kopia till Ylva Wretås Strateg Stadsledningskontoret

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Förstudie unga med funktionshinder i Västerbottens län

Förstudie unga med funktionshinder i Västerbottens län Förstudie unga med funktionshinder i Västerbottens län Projektansökan till Samordningsförbunden, Umeå, Skellefteå och Lycksele Deltagande parter bakom projektförslag Arbetsförmedlingen rehab Försäkringskassan

Läs mer

Arbetsförmedlingen - Efter

Arbetsförmedlingen - Efter Arbetsförmedlingen - Efter 20190701 Arbetsförmedlingens erbjudande till arbetsgivare Rekrytera medarbetare Hitta rätt kompetens, lämpliga kandidater och få en bild av dina vägval när du ska anställa nya

Läs mer

Välkommen till Friggagatan 5! Mercur öppenvård

Välkommen till Friggagatan 5! Mercur öppenvård Välkommen till Friggagatan 5! Mercur öppenvård Dagens innehåll Historia Verksamheter - Ungdomstorget - Duveholmsgymnasiet - #jagmed (projekt) - Ung KOMP (projekt) - Vinka IN (projekt) - Resurscenter -

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Inledning Syftet med SATSA-projektet var att utveckla nya samverkansformer mellan Örebro kommun landstinget arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I Landskrona pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna

Läs mer

Vägen till arbetsgivarna

Vägen till arbetsgivarna Vägen till arbetsgivarna Lena Strindlund, verksamhetsdoktorand Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet Samordningsförbundet Centrala Östergötland Vägen till arbetsgivarna Samarbetsprojekt

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Åtgärdsprogram 3.0 Regeringens initiativ för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Åtgärdsprogram 3.0 Regeringens initiativ för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum Promemoria 2018-01-23 Socialdepartementet Åtgärdsprogram 3.0 Regeringens initiativ för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum Inledning Våra socialförsäkringar är en central del i den svenska

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 4. Jakobstad (v. 48) Arbetsgrupp från Projekt Arbetsliv, Optimax 2. Helsingfors (v. 21) Projekt Arbetsliv, Arbetsförmedling, Försäkringskassa

Läs mer

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun,

Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten. Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, Ö verenskommelse om samverkan fo r att minska ungdomsarbetslo sheten Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Skellefteå kommun, 2016-12-14 Parter Norsjö kommun, organisationsnummer 212000-2858 Skellefteå

Läs mer

~LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN

~LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN ~LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-05-24 27 (35) Ks 132 Dnr KS 0035/2017 Ansökan rörande projekt All In, Europeiska socialfonden Ärendebeskrivning Ansökan

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Arvidsjaurs kommun

Arvidsjaurs kommun. Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs kommun Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Arvidsjaurs kommun 2015-11-27 1 Innehåll Samverkan.. 3 Organisation.. 4 Samverkan i projektform. 4 Ansvarsfördelning. 5 Budget 5 Tillgång till relevant

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Ansökan om medel till projekt för efterstöd

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Ansökan om medel till projekt för efterstöd Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Ansökan om medel till projekt för efterstöd Projektägaren Jönköpings kommun, arbetsmarknadsavdelningen (AMA) ansöker om medel för att genomföra projekt för efterstöd

Läs mer

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport sida 1 av 10 Trainee Steget in i yrkeslivet Utvärderingsrapport Joel Hedlund, European Minds Innehållsförteckning sida 2 av 10 Sammanfattning av projektet 3 Metod/sammanställning av utvärderarens metod

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp samverkan

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNING I KRONOBERG STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET SMÅLAND OCH ÖARNA 04 DECEMBER 2017

KOMPETENSFÖRSÖRJNING I KRONOBERG STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET SMÅLAND OCH ÖARNA 04 DECEMBER 2017 KOMPETENSFÖRSÖRJNING I KRONOBERG STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET SMÅLAND OCH ÖARNA 04 DECEMBER 2017 Hur mår regionen? En stark arbetsmarknad i Kronobergs län har gynnat länets unga. Arbetslösheten ökar dock

Läs mer

VÄLKOMNA! Porten När både människor och företag ska växa.

VÄLKOMNA! Porten När både människor och företag ska växa. VÄLKOMNA! Porten När både människor och företag ska växa. Porten 3-årigt ESF-projekt Samspelet genomförare Pilotprojekt- Porten 2013-2015 Lyckad metodik, ser behoven att utveckla Förstudie Arena 2014 Kartläggning

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Samverkanskoordinator

Samverkanskoordinator PROJEKTUPPDRAG Sida 1(7) Version Projektnr Arbetsmarknadsenheten Tommy Berglund, 0240-565461 tommy.berglund@ludvika.se Projektnamn Syfte Verka för ett bättre samarbete mellan och näringslivet och få fler

Läs mer

En utvärdering av utvecklingen och användning av metoderna Supported employment och Individual placement and support

En utvärdering av utvecklingen och användning av metoderna Supported employment och Individual placement and support En utvärdering av utvecklingen och användning av metoderna Supported employment och Individual placement and support Vad? Stöd att säkra och upprätthålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden Tidig

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Datum: 2009-05-27 Tid: 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt Ritzman, Örebro

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Dir. 2018:27. Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Dir. 2018:27. Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018 Kommittédirektiv Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess Dir. 2018:27 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018 Sammanfattning En särskild utredare en nationell samordnare

Läs mer

U kommun. l!li.ll Burlövs. Ansökan om medel från samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen "FÖRÄNDRINGSAGENTER"

U kommun. l!li.ll Burlövs. Ansökan om medel från samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen FÖRÄNDRINGSAGENTER Sida 1 av 5 Ansökan om medel från samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen "FÖRÄNDRINGSAGENTER" Bakgrund Burlövs kommun driver ett ungdomsprojekt PEAK som har startat

Läs mer

Verksamhetsplan NAD 2.0 (2019)

Verksamhetsplan NAD 2.0 (2019) Verksamhetsplan NAD 2.0 (2019) 1 Bakgrund/syfte NAD 2.0 är en kombination av olika testade och utvärderade metoder som syftar till organiserad samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom etableringssystemet.

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/2017 Funkibator syd regional förening Avser perioden 1 dec dec 2017

Verksamhetsberättelse 2016/2017 Funkibator syd regional förening Avser perioden 1 dec dec 2017 Verksamhetsberättelse 2016/2017 Funkibator syd regional förening Avser perioden 1 dec 2016 31 dec 2017 Funkibator syd regional förening ingår i Funkibator riksförbund. En av fem regionala föreningar. Under

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Activas rikskonferens 161117 Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Regeringsuppdraget Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska pröva arbetslivsinriktade

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

OM LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND

OM LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND Verksamhetsplan och Budget för Lunds samordningsförbund 2019 OM LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND Lunds Samordningsförbund, eller Finsam Lund, startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person.

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden Stöd till arbete - ett samverkansprojekt Eva Hogg, Arbetsterapeut Botkyrka psykosöppenvård, SLL Eija Ekström, Arbetsmarknadskonsulent Socialpsykiatriska enheten, Botkyrka kommun Projektbeskrivning Stöds

Läs mer

Uppdragsavtal angående projektet KOM MED i Skellefteå

Uppdragsavtal angående projektet KOM MED i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2007-03-08 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående projektet KOM MED i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER:

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER: ÖVERGRIPANDE MÅL: Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne - Innebärande Ökat utbud av validering Ökad tillgänglighet till validering Gemensamt utvecklingsarbete avseende validering -

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2016-02-24 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden i Stockholm. - Inriktning för Reviderat avsnitt i kapitel 3

Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden i Stockholm. - Inriktning för Reviderat avsnitt i kapitel 3 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 2020 i Stockholm - Inriktning för 2018 Reviderat avsnitt i kapitel 3 BESLUTAD AV STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET I STOCKHOLMS LÄN 16 JUNI 2017 Det övergripande

Läs mer

Slutrapport: Utvärdering ESF-projekt Kompetens för alla. Augusti 2018 Tommie Helgeé, Utvärderare European Minds

Slutrapport: Utvärdering ESF-projekt Kompetens för alla. Augusti 2018 Tommie Helgeé, Utvärderare European Minds Slutrapport: Utvärdering ESF-projekt Kompetens för alla Augusti 2018 Tommie Helgeé, Utvärderare European Minds 1. Bakgrund 1.1 Om projektet Projekt Kompetens för alla (Kofa) ägs av Piteå kommun och kommer

Läs mer

Europeiska socialfonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap

Europeiska socialfonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Europeiska socialfonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Innehåll PO 1: Kompetensförsörjning PO 2: Ökat arbetskraftsutbud Ansökningsomgången inom PO1 Processtöd

Läs mer