Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning"

Transkript

1 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR Materialet är framtaget av Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (Högskolan Dalarna) tillsammans med länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Författarna,

2 2 Övergripande SFÖRHÅLLANDEN enligt författningar 3 1 GOD, SÄKER OCH ÄNDAMÅLSENLIG VÅRD 6 2 LEDNINGSSYSTEM INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 9 3 AVVIKELSEHANTERING 11 4 INFORMATIONSÖVERFÖRING/SAMVERKAN/SAMORDNING 13 5 PERSONALENS KOMPETENS* 15 6 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER, UTRUSTNING OCH LOKALER 17 7 KONTAKT MED LÄKARE, ORDINATION 20 8 JOURNALER/DOKUMENTATION 22 9 LÄKEMEDELSHANTERING DELEGERING AV FÖR VÅRDUPPGIFTER VÅRD VID LIVETS SLUT/UNDERRÄTTELSE VID DÖDSFALL 28

3 3 ÖVERGRIPANDE SFÖRHÅLLANDEN ENLIGT AR NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 22 SOL 2001:453, 2 kap 4 HSL 1982:763, 18 HSL 1982:763, 31 SOSFS 2011:9, 3 kap 1 SOSFS 1997:8 (upphörde ) SOSFS 1997:10 SFS 2014:821, 6 Patientlag Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder i kommunen som ansvarar för ledningen av hälso- och sjukvård (vårdgivare) Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket Lag (2003:199) Vårdgivaren har ett övergripande ansvar för att den hälso- och sjukvård som kommunen erbjuder uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård Inom hälso- och sjukvården ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras Ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten Ansvar för att verksamhetschef (HSL) har tillräcklig kompetens för uppgiften samt ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter Bestämmer vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter samt vilket ansvar, inklusive resultatansvar utöver det författningsreglerade ansvaret respektive verksamhetschef ska ha Ansvar för att MAS/MAR ges en organisatorisk ställning och placering som gör det möjligt att fullgöra sina uppgifter Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet Den som har det största behovet av hälsooch sjukvård ska ges företräde till vården

4 4 VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29 SOSFS 1997:8 (upphörde ) HSL 1982:763, 29a HSL 1982:763, 30 HSL 1982:763, 28 SOSFS 1997:8, SOSFS 1997:10 (upphörde ) SOSFS 2011:9 Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschefen), någon som patient, anhöriga, personal och tillsynsmyndighet kan vända sig till med frågor rörande verksamheten Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten Får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enstaka ledningsuppgifter Svarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården Representerar vårdgivaren Har ett samlat ledningsansvar med undantag för uppgifter som MAS/MAR ansvarar för enl HSL 1982:763, 24 och SFS 2010: kap 3 Ska, som representant för vårdgivaren, säkerställa att det finns rutiner för: riskanalys, rapporteringsskyldighet (avvikelsehantering), klagomålshantering, samverkan och egenkontroll MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen

5 (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 5 SOSFS 2011:9, 3 kap 1 SOSFS 1997:10 Biträda verksamhetschefen i arbetet med att utarbeta och utvärdera kvalitets- och säkerhetsarbete för patienten Ska vara en resurs för nämnden i frågor som gäller planering av hälso- och sjukvårdsverksamhet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Placering i stab av MAS/MAR-funktionen Föredragande av ärenden i ansvarig nämnd

6 6 1 GOD, SÄKER OCH ÄNDAMÅLSENLIG VÅRD NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2a SFS 2010:659 SFS 2014:821, 6 kap 1 SFS 2014:821, 2 kap 2 SFS 2010:659, 1 Patientsäkerhetslagen HSL 1982:763, 2e HSL 1982:763, 1 HSL 1982:763, 28 SOSFS 1997:8 (upphörde ) SOSFS 2011:9, 3 kap, 1 Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård Detta innebär att den ska särskilt tillgodose patientens behov av trygghet, lätt tillgänglighet, självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen med god vårdhygienisk standard samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges Inom hälso- och sjukvård ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras Ledningen av hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalité av vården samt främjar kostnadseffektivitet Ansvarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften Vårdgivaren ansvarar också för att verksamhetschefen ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter så att patientsäkerheten är tillfredsställande och vården vid enheten har god kvalitet Vårdgivaren ska ange hur uppgifter som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelad i verksamheten

7 7 VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29 HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8, 30 SOSFS 1997:8,30 SOSFS 1997:8 (upphörde ) Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten Ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet, tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård, tillse att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten tillfredställande sätt, att personalens kompetens upprätthålls, bör fastställa former för fortlöpande samråd med MAS/MAR i frågor som gäller kvalitet och säkerhet samt i frågor angående verksamhetens struktur och resursanvändning Verksamhetschefen får uppdra åt sådan befattningshavare som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra vissa ledningsuppgifter Ansvarar för att MAS har den kompetens som erfordras för uppgiften och att hon har möjlighet att fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt och har tillgång till de resurser som krävs MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket

8 8 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 SFS 2010:659 SOSFS 1997:10 En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) MAS/MAR ansvarar ytterst för att gripa in i vård och omhändertagande av enskilda om det är erforderligt för att patienten ska ges en god vård De ansvarar för att tillse att: författningsbestämmelser och andra regler efterlevs, det finns direktiv och instruktioner som verksamheten kräver, patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet, samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett för patienterna tillfredställande sätt, rutiner för individuell vårdplanering samt att verksamhetens vårdpolicy följs FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Stabsfunktion/ledningsposition Information kontinuerligt från nämnd, verksamhetschef, samt övriga chefsfunktioner Kontrollfunktion och insyn i verksamheten

9 9 2 LEDNINGSSYSTEM INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) SFS 2010:659 Ska följa upp avvikelsehanteringen, ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL (1982:763) respektive Tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls, ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas, ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet, ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten, SOSFS 2005:28 ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SOSFS 2011:9 Verksamhetschefen ska som representant för vårdgivaren säkerställa att det finns rutiner för att: anmäla till myndigheter i enlighet med gällande författningar, identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt fastställa och åtgärda orsakerna och följa upp vidtagna åtgärders effekt, sammanställa och återföra negativa och positiva erfarenheter från avvikelsehanteringen till verksamhetens personal och andra berörda, använda erfarenheterna från avvikelsehanteringen i det förebyggande riskhanteringsarbetet, ta tillvara förslag och klagomål från patienter, närstående och personal

10 10 MAS/MAR HSL 1982:763, 24 HSL 1982:763, 31 SOSFS 1997:10, 3 kap 1 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket Inom hälso- och sjukvården ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras Biträda verksamhetschefen i arbetet med att utarbeta och utvärdera verksamhetens kvalitets- och säkerhetsarbete för patienten Planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa verksamhetens kvalitets- och säkerhetsarbete för patienten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Tid samt resurser till förfogande för att kunna lagenligt hantera avvikelseprocesserna på ett korrekt patientsäkert sätt MAS/MAR är delegerad av nämnd att hantera de olika processerna i de skilda lagparagraferna gällande avvikelsehantering MAS/MAR bör ha tillgång till de professioner som är delaktiga i utarbetande av förebyggande rutiner för att förhindra vårdskador av skilda slag Lagefterlevnad av SOSFS 2005:28 Lex Maria SOSFS 2013:6 Medicintekniska produkter

11 11 3 AVVIKELSEHANTERING NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) SFS 2010:659, 3 kap, 3 SFS 2010:659, 7 kap, 8 SFS 2010:659, 3 kap, 7 SOSFS 2005:28, 5 kap, 1 SOSFS 2011:9, 5 kap, 1 Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen anmäla händelser som har medfört eller hade kunna medföra en allvarlig vårdskada Vårdgivaren ska utreda i nödvändig omfattning samt att vidta de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet Vårdgivaren ska snarast anmäla till Socialstyrelsen om det finns skälig anledning att befara att en person som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är eller har varit verksam hos vårdgivaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten Vårdgivaren bör tillse att tid och resurser avsätts för arbetet med anmälningar enligt Lex Maria Vårdgivaren har skyldighet att utreda händelser som har medfört eller hade kunna medföra vårdskada VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 2005:28 SOSFS 1997:8 (upphörde ) Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Ansvarar för att ledningssystemet innehåller rutiner för identifiering, analys, bedömning samt åtgärdsplan Verksamhetschef ska enligt HSL svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av

12 allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket 12 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 HSL 1982:763, 24, p3 SOSFS 2005:28 SOSFS 2005:28 7 kap, 3 En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) MAS/MAR utreder och anmäler Lex Maria till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Upprättar rutiner för rapportering till MAS/MAR för allvarliga avvikelser Anmälningsansvarig svarar för att patient eller närstående utan dröjsmål blir informerade efter beslut om anmälan enl Lex Maria FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Tid samt resurser till förfogande för att kunna lagenligt hantera avvikelseprocesserna på ett korrekt patientsäkert sätt MAS/MAR är delegerad av nämnd att hantera de olika processerna i de skilda lagparagraferna gällande avvikelsehantering MAS/MAR bör ha tillgång till de professioner som är delaktiga i utarbetande av förebyggande rutiner för att förhindra vårdskador av skilda slag

13 13 4 INFORMATIONSÖVERFÖRING/SAMVERKAN/SAMORDNING NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 26e SOSFS 1997:10 SOSFS 2011:9, 4 kap, 6 SOSFS 2005:27 Landsting och kommun ska samverka så att den enskilde får den hälsooch sjukvård som tillståndet fordrar Bör säkerställa att det finns ändamålsenliga former för samråd och samverkan mellan verksamhetschefen och MAS/MAR som tillgodoser att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet upprätthålls och att verksamhetens kvalitet utvecklas Det ska med processer och rutiner även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamhet inom socialtjänsten eller enligt LSS och med myndigheter Skapa förutsättningar för att rutiner, informationsöverföring, samverkan och samordning efterlevs VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten Fastställa former för fortlöpande samråd med MAS/MAR i frågor som gäller kvalitet och säkerhet liksom i frågor angående verksamhetens struktur och resursanvändning, ansvarar för att god samverkan utvecklas med andra enheter, tillse att samverkan och samordning med andra huvudmän fungerar på ett för patienterna tillfredsställande sätt MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller

14 behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket 14 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 SOSFS 1997:10 En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) Resurs för nämnden i frågor som gäller planering av hälso- och sjukvårdsverksamhet, att vara en resurs och rådgivare till verksamhetschefen i enskilda frågor, tillse att samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett för patienterna tillfredsställande sätt FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Forum landsting/kommun/primärvård där gemensamma frågor berörs Framarbetade rutiner gemensamt för MAS/MAR nätverket, samt från Region Dalarna, Högskolan Dalarna

15 15 5 PERSONALENS KOMPETENS* NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2e SOSFS 1997:8 Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal som behövs för att en god och säker vård ska kunna ges VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 SOSFS 1997:10 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Ansvar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet Tillse att personalens kompetens upprätthålls Svarar för att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har erforderlig kompetens MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Ansvarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),

16 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 16 SOSFS 1997:10 I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bla att tillse att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten samt att personalen inom kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten Följa forskning och utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet och visa på utbildningsbehov FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Insyn i de skilda verksamheter, att som MAS/MAR garanteras att en öppen dialog förs mellan verksamhetsansvariga och medicinskt ansvarig MAS/MAR bör garanteras en öppen dialog för att kunna bedöma verksamheternas behov/kompetens *Se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2012

17 17 6 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER, UTRUSTNING OCH LOKALER NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2a, p1 HSL 1982:763, 2e HSL 1982:763, 18b, SOSFS 2008:1 SOSFS 2013:6 Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och vara av god hygienisk standard samt tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att en god vård ska kunna ges Kommunen ska erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade till de som bor på särskilda boenden och tillgång till hjälpmedel under vistelsen på dagverksamheterna Ge direktiv och säkerställa att det i ledningssystemet finns rutiner för hur varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska produkter VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 2008:1 6 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, ansvara för att 1 endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem används på patienter, 2 endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter förskrivs, utlämnas respektive tillförs till patienter, 3 de medicintekniska produkterna och de, till dessa, anslutna informationssystemen är kontrollerade och korrekt installerade innan de används på patienter, 4 information från tillverkare och myndigheter om de medicintekniska produkterna finns tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonalen och annan berörd personal, 5 rutinerna inom ramen för ledningssystemet finns tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonalen samt för annan berörd personal, och 6 medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras

18 18 SOSFS 2008:1 7 SOSFS 1997:8 3kap 6 SOSFS 1997:8 SOSFS 2013:6 Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, göra en bedömning av om hälsooch sjukvårdspersonalens och annan berörd personals utbildningar är adekvata mot bakgrund av den kompetens som krävs för att 1 vara utbildningsansvarig, 2 förskriva och utlämna medicintekniska produkter till patienter, 3 ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter, och 4 vara anmälningsansvarig, vilket innebär att göra anmälningar enligt 6 kap avseende negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter Verksamhetschefen ska även, efter uppdrag, utse och förteckna vem eller vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen eller annan berörd personal som ska fullgöra ovanstående uppgifter Efter uppdrag ansvara för att endast säkra och ändamålsenliga produkter och tillhörande informationssystem används, endast säkra produkter förskrivs, produkterna är rätt installerade, information från tillverkare och myndigheter finns tillgängliga, rutinerna enligt ledningssystemet finns tillgängliga, alla förskrivna produkter går att spåra Ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet utifrån den enskildes behov Utse och förteckna vem eller vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen som ska vara utbildningsansvarig vara förskrivare vara anmälningsansvarig MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),

19 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 19 SOSFS 1997: 10 SOSFS 2008:1 Följer upp att författningar och riktlinjer är kända och efterlevs Ansvarar för att det finns behövda direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten Utarbeta rutiner för anmälningsplikten avseende olyckor och tillbud, göra en bedömning av personalens kompetens, deltar i avtalsprocessen vad gäller medicintekniska produkter för inköp, förskrivning, underhåll och kontroll, ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter, kan vara anmälningsansvarig angående negativ händelse eller tillbud FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Det optimala i varje kommun är att framtidens behov av en MAR funktion tillgodoses Dagens dubbelansvar kräver att MAS/MAR ges möjlighet till kontinuerlig information ifrån utsedda medlemmar i hjälpmedelsrådet, samt hjälpmedelsnämnden Ett patientsäkert och kostnadseffektivt arbetssätt möjliggörs genom ovan

20 20 7 KONTAKT MED LÄKARE, ORDINATION NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2 HSL 1982:763, 18 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen Kommunens ansvar och kommunens befogenheter omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29 HSL 1982:763, 29a SFS 2010:1369 Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten Har ett samlat ledningsansvar, med undantag för uppgifter som MAS/MAR ansvarar för enligt HSL 24, tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket

21 21 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 SOSFS 1997:10 En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är också en viktig resurs för nämnden i andra frågor som gäller verksamhetens kvalitet och säkerhet Det kan bla gälla planeringen av kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet, framtagningen av kommunens hälso- och sjukvårdspolicy, användningen av kommunens hälso- och sjukvårdsresurser och kompetens, upphandling av hälso- och sjukvårdsresurser, personalplaneringen och rekryteringen av hälso- och sjukvårdspersonal, samt planeringen av introduktion och kompetensutveckling av personalen FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Forum för landsting och kommun där gemensamma frågor berörs Att ett gemensamt dokument tas fram gällande samarbete mellan vårdgivare i Dalarnas län

22 22 8 JOURNALER/DOKUMENTATION NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 2e Arkivlagen 1990:782 SOSFS 2011:9, 7 kap 2 SOSFS 2013:7 SOSFS 2013:7 Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas de personella resurser och den utrustning som behövs för att en god vård ska kunna ges Journalhandlingar är allmänna handlingar och vid gallring och förvaring inom kommunen gäller arkivlagen Enligt 16 Arkivlagen får kommunfullmäktigen meddela föreskrifter om arkivvården i kommunen Särskild arkivansvarig bör utses att svara för att utfärdade föreskrifter följs Ansvarar för egenkontroll och journalgranskning Ska säkerställa att det finns rutiner för hur patientuppgifter dokumenteras i patientjournaler, ska tillse att det finns en informationssäkerhetspolicy och utse en eller flera personer som ansvarar för policyn, ska via ledningssystemet tillse att behörigheterna begränsas till vad som är nödvändigt Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att uppgifterna så långt möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer, klassifikationer och övriga kodverk Rutinerna ska även säkerställa att patientjournalen kan utgöra ett underlag för uppföljning av vårdens resultat och kvalitet VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8, SOSFS 1997:10 (upphörde ) SOSFS 2013:7 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Har ett samlat ledningsansvar, med undantag för uppgifter som MAS/- MAR ansvarar för enligt HSL 1982:763, 24 tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård Ansvara för att uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet, att berörd personal är informerad om bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter, kontinuerliga uppföljningar av loggarna, ansvara över att utdelade behörigheter för åtkomst till patientens uppgifter är ändamålsenliga och förenliga med hälso- och sjukvårdspersonalens aktuella arbetsuppgifter

23 23 MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Patientsäkerhetsförordningen SOSFS 1997:10 SOSFS 2013:7 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) Ansvara för att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i Patientdatalagen-2010:1369, 7 kap 3 Ansvara för att journaler förs i den omfattning som förskrivs i Patientjournallagen, samt skyldighet att tillse att säkra rutiner för att journalföring utarbetas och att de följs upp i verksamheten Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att uppgifterna så långt möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer, klassifikationer och övriga kodverk Rutinerna ska även säkerställa att patientjournalen kan utgöra ett underlag för uppföljning av vårdens resultat och kvalitet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Samverkan med systemansvariga

24 24 9 LÄKEMEDELSHANTERING NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) SOSFS 2001:1, 2 kap, 1 SOSFS 2011:9 3 kap, 1 SOSFS 2011:9 3 kap, 2 Ska ge förutsättningar och säkerställa att kvalitetssystemen innehåller rutiner för läkemedelshantering Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 (upphörde ) Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Har ett samlat ledningsansvar med undantag för uppgifter som MAS/MAR ansvarar för enl HSL 24 och SFS 2010: kap 3, svarar för MAS/MAR ges möjlighet att fullgöra sina uppgifter Svarar för att personalen har den kompetens som behövs, tillse att MAS-rutiner är kända och efterlevs i den dagliga verksamheten Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 1 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen

25 (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 25 SFS 2010:659 SOSFS 1997:10 (upphörde ) MAS har ansvar enligt HSL 1982:763, 24 för läkemedelshanteringen Ansvar för att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Är skyldig att följa upp de rutiner som används i verksamheten och tillse att läkemedelshanteringen tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård SOSFS 2000:1 MAS upprättar lokal instruktion för läkemedelshantering FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: MAS/MAR ska garanteras en öppen dialog för att kunna bedöma verksamheternas läkemedelshantering samt att avvikelsehanteringen gällande läkemedelshanteringen fungerar enligt fastställda rutiner

26 26 10 DELEGERING AV FÖR VÅRDUPPGIFTER NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2e SOSFS 1997:14 Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges Tillse att det finns tillräcklig formell och reell kompetens som kan fullgöra de uppgifter som ankommer på verksamheten VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 (upphörde ) SOSFS 1997:14 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Har ett samlat ledningsansvar Svarar för att MAS/MAR ges möjlighet att fullgöra sina uppgifter, tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård Verksamhetschefen svarar för att den personal som skall utföra olika arbetsuppgifter har erforderlig kompetens för detta MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av

27 god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 27 SOSFS 1997:14 SFS 2010:659 6 kap, 3 SOSFS 1997:14 MAS/MAR ansvarar för att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna Följer upp att riktlinjer är kända och genomförda i verksamheterna Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal får delegera en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på god och säker vård Ska underrättas om de delegeringar som sker inom verksamhetsområdet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Att gemensam framtagen delegeringsrutin tillsammans med Högskolan Dalarna följs och efterlevs

28 28 11 VÅRD VID LIVETS SLUT/UNDERRÄTTELSE VID DÖDSFALL NÄMNDEN (VÅRDGIVAREN) HSL 1982:763, 2d Skapa förutsättningar och säkerställa en god vård i livets slut och ett respektfullt omhändertagande vid dödsfall VERKSAMHETSCHEF, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HSL 1982:763, 29a SOSFS 1997:8 (upphörde ) Förordning 1996:933 Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses Ansvarar för att verksamheten tillgodoser god kvalitet samt följer de riktlinjer som är framtagna gällande vård i livets slut MAS/MAR HSL 1982:763, 24 Ansvarar för att tjänstgörande sjuksköterska omedelbart underrättar närstående när en patient avlider eller en patients tillstånd allvarligt försämras Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369, 7 kap 3 Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för 1 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 2 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, 3 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket En sjuksköterska som avses i 24 första stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för att 1 patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), 3 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt

29 4 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande Detta gäller i tillämplig omfattning också för sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 24 andra stycket hälso- och sjukvårdslagen Förordning (2013:1154) 29 SOSFS 1997:10 Ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet och upprättar riktlinjer för tillvägagångssätt vid vård i livets slut och dödsfall och tillser att samverkan och samordning med läkare och andra enheter fungerar FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MAS/MAR SKA KUNNA FULLGÖRA SINA ÅTAGANDEN ENLIGT LAG: Att fastställda/framtagna rutiner gällande palliativ omvårdnad följs Att utbildningsinsatser för vårdpersonal ges återkommande

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun

Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun Ett normerande dokument som Omsorgsnämnden fattade beslut om 30 augusti 2018, och som Äldrenämnden fattade beslut om 27 september 2018 Dokumentnamn Fastställd

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor,

Meddelandeblad. Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård Sida 1 (5) 2016-01-18 Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2018-07-02 Reviderad senast 2020-07-02 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Användning av medicintekniska produkter inom Hälsooch sjukvården på Gotland

Användning av medicintekniska produkter inom Hälsooch sjukvården på Gotland (6) produkter inom Hälsooch sjukvården Med medicinteknisk produkt avses en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas för att hos människor enbart eller i huvudsak. påvisa, förebygga, övervaka,

Läs mer

Reviderad övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun

Reviderad övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Evelyn Widenfalk Ehlin Monica Hansson Datum 2018-07-20 Diarienummer OSN-2018-0418 omsorgsnämnden Reviderad övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) Rev. 2013-11-17 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH : ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH Sjuksköterskor och

Läs mer

Hur ska bra vård vara?

Hur ska bra vård vara? Hur ska bra vård vara? God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk värdegrund med vårdtagaren i centrum Hålla sig uppdaterad vad som händer

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Utredning av vårdskador Rapportering av avvikelser, utredning av händelser och anmälan enligt lex Maria

Utredning av vårdskador Rapportering av avvikelser, utredning av händelser och anmälan enligt lex Maria Riktlinjer för hälso- och sjukvård Sida 0 (8) 2018 Utredning av vårdskador Rapportering av avvikelser, utredning av händelser och anmälan enligt lex Maria UPPRÄTTAD AV MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTERSKOR

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2018-07-03 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (2010: 659)

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ingrid Fagerström ingrid.fagerstrom@harnosand.se Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinje Ledningssystem för

Läs mer

Ansvar och kompetens för hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsförvaltningen

Ansvar och kompetens för hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsförvaltningen RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (8) Ansvar och kompetens för hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsförvaltningen Övergripande styrdokument Hälso- och (2017:30) Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Vårdgivarens utseende av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom barn- och skolnämndens ansvarsområde

Vårdgivarens utseende av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom barn- och skolnämndens ansvarsområde Barn- och skolförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (7) Kvalitet- och myndighetsavdelningen Anna Palm 046-359 61 94 anna.palm@lund.se Barn- och skolnämnden Vårdgivarens utseende av verksamhetschef för den medicinska

Läs mer

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) Antaget av äldreomsorgsnämnden 2016-10-25, 4, med ändring i vård- och omsorgsnämnden 2019-04-08, 9 Riktlinjer för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter Sida 0 (5) 2019 Läkemedelshantering UPPRÄTTAD AV MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTERSKOR

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Att arbeta som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun

Att arbeta som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun Att arbeta som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun I kommunens hälso- och sjukvård enligt 18 HSL ställs stora krav på sjuksköterskans förmåga att arbeta självständigt. Hon/han ska planera

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS

Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS Riktlinje 2/ Avvikelser LSS Rev. 2017-06-22 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS Författningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Verksamhetsplan 2013 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORG OM ÄLDRE OCH STÖD TILL PERSONER M ED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR:1.1./860-2012 SID 1 (6) 2012-12-18 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08 508 23

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Verksamhetsplan 2012 för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORG OM ÄLDRE OCH STÖD TILL PERSONER M ED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR:1.1/1341-2011 SID 1 (6) 2011-12-01 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08 508 24

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

Herman Pettersson Inspektör / Jurist. Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO

Herman Pettersson Inspektör / Jurist. Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO Herman Pettersson Inspektör / Jurist Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO De viktigaste lagarna som berör medicinska insatsen Det går inte att välja vilka lagar som

Läs mer

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter.

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

AVVIKELSE MED MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

AVVIKELSE MED MEDICINTEKNISKA PRODUKTER AVVIKELSE MED MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR AVVIKELSE MED MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Antagen av socialnämnden 2017-09-21, 3 Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt SoL och LSS inom socialnämndens ansvarsområde 1 Inledning Den här riktlinjen kompletterar

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

Verksamhetschef avseende hälso- och sjukvård inom elevhälsan

Verksamhetschef avseende hälso- och sjukvård inom elevhälsan Tjänsteskrivelse 1 (5) Utbildningskontoret Tor Andersson Klas Lind 2018-03-12 Dnr BIN 2016-46 Dnr BOU 2015-402 Bildningsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetschef avseende hälso- och sjukvård inom

Läs mer

ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETE I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETE I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN SID 1 (13) 2011-11-30 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETE I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-5-24 Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinje för informationshantering och journalföring

Riktlinje för informationshantering och journalföring RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Riktlinje för informationshantering och journalföring Nedanstående lagar, förordningar föreskrifter och allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt patientsäkerhetsarbete

Riktlinjer för systematiskt patientsäkerhetsarbete RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Riktlinjer för systematiskt sarbete Övergripande styrdokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska sarbete

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 SOSFS 2011:9 träder i kraft..och ersätter 20120101 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-05-18 Bilaga Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

PATIENTSÄKERHET RIKTLINJE FÖR PATIENTSÄKERHET

PATIENTSÄKERHET RIKTLINJE FÖR PATIENTSÄKERHET PATIENTSÄKERHET RIKTLINJE FÖR PATIENTSÄKERHET KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Uppdaterad: 2016-07-01 POLICY Uttrycker

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Riktlinje Riskhantering (Patientsäkerhet)

Riktlinje Riskhantering (Patientsäkerhet) Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Giltig f o m: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018 06 01 Lagstiftning, föreskrift:

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad Joséphine Orling Medicnskt ansvarig sjuksköterska ÄHN 2011:44 Patientsäkerhetsberättelse för år 2010 Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad 1 Innehåll Inledning Bakgrund Syfte Vårdgivare Vårdgivarens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson, Anna- Karin Tholerus Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Giltig

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 14

Kommunstyrelsen. Ärende 14 Kommunstyrelsen Ärende 14 Vårdutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-04-10 9(24) 71 Revidering av riktlinje medicinska produkter Sammanfattning Riktlinjen "" inom vård och stöd har reviderats

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad Kommunstyrelsen 2017-05-30, 105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Postiljonen vård och omsorgsboende, egen regi. Postiljonen vård- och omsorgsboende. Dnr: /2019 Sid 1 (6)

Patientsäkerhetsberättelse Postiljonen vård och omsorgsboende, egen regi. Postiljonen vård- och omsorgsboende. Dnr: /2019 Sid 1 (6) Postiljonen vård- och omsorgsboende Dnr: 1.6-164/2019 Sid 1 (6) Ansvarig för upprättande och innehåll: Patrik Mill, verksamhetschef med hälso- och sjukvårdsansvar Postiljonen vård och omsorgsboende, egen

Läs mer

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget RIKTLINJE Avvikelser, klagomål och synpunkter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-02-26 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

MAS Riktlinje. Ledning och organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

MAS Riktlinje. Ledning och organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet MAS Riktlinje Ledning och organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 1 Inledning Det kommunala självstyret ger kommunerna stor frihet att organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten. Här framgår

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i Socialtjänst

Ledningssystem för kvalitet i Socialtjänst Ledningssystem för kvalitet i Vindelns kommun 2017 Fastställd av socialnämnden 2017-12-13 Ledningssystem för kvalitet i Sida 2(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Ledningssystem för kvalitet

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011

Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011 Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011 Pål Resare Socialstyrelsen 1 3 TL Krav på tandvården 3 Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer